M. Usmanоv fizikаdan mavzulashtirilgan testlar to‘plami


Download 0.83 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/19
Sana29.09.2020
Hajmi0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

30. 

Avtomobil 10 m/s boshlang‘ich  tezlik va 

2

/

2s

m

 tezlanish bilan harakatlanib 119 m 

masofani bosib o‘tganda, uning tezligi nimaga teng 

bo‘ladi (m/s)?                                                            

)

A

33       

)

B

24      


)

C

144       

)

D

20      


)

E

18 31. 

Tekis tezlanuvchan harakat uchun yo‘l 

formulasini ko‘rsating.                             

.

2/

)

20

at

t

s

A

=υ

            

.

)

0at

B

=υ

υ

  .

2

/)

2

00

at

t

x

x

C

+=

υ

     .

2

/)

2

0at

t

s

D

+

=υ

 

.)

0

atE

+

=υ

υ

 32.

 Tezlanishi 2,0 m/s

2

 bo‘lgan avtomobil tezligini 4,0 dan 12,0 m/s gacha orttirishi uchun ketgan vaqt 

ichida qancha yo‘l o‘tadi (m)?                                  

)

A

32       

)

B

16       

)

C

28       

)

D

14       

)

E

10   


33.

 Tezlik 


15

 km/soat bo‘lganda avtomobilning 

tormozlanish yo‘li 

15

m ga teng. Tezlik 90

 

km/soat bo‘lganda tormozlanish yo‘li  qancha bo‘ladi (m)? Tezlanish ikkila holda ham bir xil.  

)

420

     

)

650     

)

540

    

)

250     

)

E

TJY. 

34.  

Poyezd 


5

,

0 km masofani 20 sekund davomida 

bosib o‘tdi. Bunda poyezdning tezligi uch marta 

ortgan bo‘lsa, uning boshlang‘ich tezligini 

aniqlang (m/s).                                                                                                               

)

A

125


,

0

     )

25

     

)

C

5

,1

     


)

D

5

,12

      


)

E

15 


35.

 Motosiklchi va velosipedchi tinch holatdan 

boshlab bir  vaqtda harakat qila boshladi. Velosi-

pedchiga qaraganda motosiklchining tezlanishi 3 

marta katta. Motosiklchi bir xil yo‘lda necha marta 

katta tezlikka erishadi?                                       

)

2

       


)

B

2

   )

C

  

3     

)

9

    

)

3 

36. 

 Tekis harakat bilan borayotgan poyezdan uzib 

yuborilgan oxirgi vagon tekis sekinlanuvchan 

harakat qilgan va to‘xtaguncha 1,0 km yo‘l  

bosgan? Shu vaqt ichida poyezd qancha yo‘l 

bosgan (km)?                                                              

)

A

5

,0

      


)

200

      

)

1

 

     


)

2

 

      


)

E

4  


37. 

Tramvay to‘xtash joyidan qo‘zg‘alib, 0,30 

2

sm

 tezlanish bilan harakat qiladi. Harakat 

boshlangandan qancha masofa o‘tgach (m), 

tramvayning tezligi 15 m/s ga yetadi?                                

)

A

 

150


     

)

300

     

)

245

   

)

375      

)

E

454 

38. 

 Chang‘ichi uzunligi 135 m bo‘lgan qiya 

tekislikdan tushmoqda. Agar tezlanishi 40 sm/s

2boshlang‘ich tezligi 6,0 m/s bo‘lsa. U pastga 

qancha vaqtda tushadi (s)? 

)

A

15       

)

B

30       

)

C

12        

)

D

10      


)

E39

. Tinch holatda tekis tezlanuvchan harakatlana 

boshlagan jism boshlang‘ich  ikki sekund 

davomida yo‘lning chorak qismini o‘tdi. Yo‘lning 

hammasini u necha sekundda o‘tadi?                                

)

A

3      


)

B

2        

)

C

5        

)

D

4        

)

E40. 

 Chang‘ichi 0,3 m/s

2

 tezlanish bilan 

harakatlanib, uzunligi 100 m bo‘lgan qiyalikni 20 s 

ichida o‘tdi. Chang‘ichining qiyalik boshi va 

oxiridagi tezliklari yig‘indisi qanday (m/s)?              

)

A

20        

)

B

10       

)

C

15       

)

D

30       

)

E

45  

41.

 Lokomotiv turtib yuborgan vagon harakatga 

kelib, 50 s davomida 37,5 m yo‘l o‘tdi va to‘xtadi. 

Vagon harakatini tekis sekinlanuvchan deb 

hisoblab, uning tezlanishini toping 

(

)2

sm

.                    

)

A

 

03,

0

    )

B

7

,0

    


)

C

 

09,

0

    )

D

25

,0

    


)

E

088


,

0

  42. 

 Poyezd qiyalikdan pastga  harakatlanib, 20 s 

da 340 m yo‘lni o‘tdi va 19 m/s tezlikka erishdi. 

Poyezd qanday tezlanish 

(

)

2s

m

 bilan 


harakatlangan va qiyalik boshida uning tezligi 

qanday bo‘lgan (m/s)?                                                                   

)

A

15

;5

,

0 

      


)

B

15

;2

,

0         

)

C

 

10

;4

,

0              

)

D

30

;

2,

0

       )

E

40

;4

,

0 

43.

  Trolleybus 36 km/soat  boshlang‘ich tezlikka 

ega bo‘lib, 10 s ichida 120 m   yo‘lni o‘tdi. 


 

22

Trolleybus qanday tezlanish bilan harakatlangan (

2

sm

) va yo‘l oxirida qanday tezlikka ega 

bo‘lgan (m/s)?                                            

)

A

12

;

2,

0

      )

B

14

;8

,

0       

)

C

14

;

4,

0

                  )

D

8

;16

,

0       

)

E

TJY. 

44. 

O‘qning miltiq stvolining o‘rtasidagi tezligi 

uchib chiqishdagi tezligidan necha marta kichik?   

)

A

3

       


)

2

      


)

C

2

        )

D

2

2        

)

E

Ikkalasi teng 

45. 

Lokomotivning tezligi 500 m masofada 18 

km/soat dan 36 km/soat ga yetishi uchun u qanday 

tezlanish bilan harakat qilishi kerak (sm/s

2

)?             )

15

     


)

150

     


)

C

5

,7

      


)

D

 

75     

)

E

TJY. 

46.

 Tekis tezlanuvchan harakatlana boshlagan jism 

s da 

m

32

 masofani bosib o‘tdi. Uning dastlabki 3 s da bosib o‘tgan masofasini 

( )


m

 toping.                 

)

A

15        

)

B

12       

)

C

18       

)

D

10       

)

E

14 


47. 

Bronemashina qandaydir boshlang‘ich 

ϑ

 tezlik 


bilan harakatlanib, biror paytdan boshlab 

2

/2

s

m

 

tezlanish bilan harakatlana boshladi. Shu paytdan boshlab 5 s davomida 100 m masofani bosib o‘tgan 

bo‘lsa, 


ϑ

(m/s)

 ni aniqlang.                                              

)

A

2         

)

B

3        

)

C

10        

)

D

5         

)

E

15 


48. 

Agar kater 5,0 s davomida 10 m/s o‘zgarmas 

tezlik bilan harakat qilib, so‘nggi 5,0 s da 0,50 m/s

2

 o‘zgarmas tezlanish bilan harakat qilsa, u qancha 

yo‘l o‘tadi (m)?                                                      

)

A

2

,78

   


)

B

120,6    

)

C

7

,58

 

   

)

D

25

,106

    

4

,32

)

E

  

49. 

 Motosiklchi va velosipedchi tinch holatdan 

boshlab bir  vaqtda harakat qila boshladi. Velosi-

pedchiga qaraganda motosiklchining tezlanishi 3 

marta katta. Motosiklchi bir xil vaqtda necha marta 

katta tezlikka erishadi?                                          

)

A

 2      


)

B

 

3      

)

C

 3      

)

D

      

)

6      

50. 

Jism tekis tezlanuvchan harakat qilib

harakatining beshinchi sekundida 

18

m yo‘l  bosdi. Jisimning boshlang‘ich 

10

s da o‘tgan yo‘lini toping (metrlarda).                                                  

100


)

A

     


150

)

B

     

125


)

C

     


180

)

D

    

200


)

E

 

51. 

10 m/s boshlang‘ich tezlik va 

2

/3

s

m

 tezlanish 

bilan harakatlanayotgan jism 5–sekundda  qancha 

masofani bosib o‘tadi (m)?                                         

A)26       B) 20      C) 87,5      D) 23,5      E) 13,5 

52.

 20 m/s boshlang‘ich tezlik va 

2

/

2s

m

 tezlanish 

bilan harakatlanayotgan jism 10–sekundda  qancha 

masofani bosib o‘tadi (m)?                                           

A)39       B) 19      C) 38      D) 150      E) 300 

53. 

 Poyezd stansiyadan yo‘lga chiqib, 15 sekund 

tekis tezlanuvchan harakat qildi. Agar u             

15–sekundda undan oldingi sekundlardagidan 2 m 

ortiq yo‘l o‘tgan bo‘lsa, poyezdning shu vaqt 

ichidagi yo‘lini  toping (m).                                                   

)

A

225       

)

B

250      

)

C

175      

)

D

200     


)

E

223 


54. 

Tinch holatidan boshlab tekis tezlanuvchan 

harakat qilayotgan jismning 10–sekundda bosib 

o‘tgan yo‘li 4–sekundda bosib o‘tgan yo‘lidan 

necha marta farq qiladi.                                               

)

A

  

9

19     

)

B

 

7

19      

)

C

 

5

19     

)

D

 

4

25     

)

E

 

7

30    

55. 

Tinch holatdan boshlab tekis tezlanuvchan 

harakat qilayotgan jismning 10–sekundda bosib 

o‘tgan yo‘li 7–sekundda bosib o‘tgan yo‘lidan 

necha marta farq qiladi?                                                 

)

A

11

19

       )

B

13

19      

)

C

49

100


      

)

D

 

7

10     

)

E

9

19

 56. 

Tinch holatdan to‘g‘ri chiziqli tekis tezlanuvchi 

harakat qila boshlagan jism o‘ninchi sekundda 

yettinchi sekunddagiga nisbatan 

6

metr ko‘proq masofa bosib o‘tgan bo‘lsa, mazkur harakatning 

tezlanishi 

(

)

2s

m

va yigirmanchi sekundda bosib 

o‘tgan yo‘lini toping (m).                                             

)

A

2; 32     

)

B

4; 24    

)

C

4; 39    

)

D

2; 39    

)

E

TJY 

57. 

Avtomobil to‘xtash joyidan tekis tezlanuvchan 

harakat qilib, birmuncha yo‘l o‘tgach, 25 m/s 

tezlikka erishdi. Bu yo‘lning o‘rta nuqtasida uning 

tezligi qancha bo‘lgan (m/s)?                                 

A) 5     B) 17,7   C) 12,5     D) 36    E) 25

                                     58. 

Bola chanada uzunligi 40 m bo‘lgan tepalikdan 

10 s da tushdi va to‘xtaguncha gorizontal 

uchastkada yana 20 m o‘tdi. Harakatning umumiy 

vaqtini (s) va butun yo‘l davomidagi o‘rtacha 

tezlikni toping (m/s).                                                

)

A

6

;15

 

 

)B

4

;12

  

)

C

4

;

15 

)

D

8

;

30   

)

E

4

;

20 

59. 

Tezlik o‘lchovchi asbob shkalasining uzunligi 

20

sm ga teng. U avtomobil tezligini 0 dan 180 km/soat gacha oraliqda o‘lchaydi. Agar avtomobil 

5

,2

 

2s

m

tezlanish bilan harakatlanayotgan bo‘lsa, 

asbob ko‘rsatkichining tezligi qanday (m/s) 

bo‘ladi?                                                                       

05

,

0)

A

    


02

,

0)

B

     


01

,

0)

C

     


1

)

D

     

1

,0

)

E

 


 

23

60.

 Tramvay va trolleybus bekatdan bir vaqtda 

jo‘naydi. Trolleybusning tezlanishi tramvaynikiga 

qaraganda ikki marta katta. Trolleybus va tramvay 

bir xil vaqtda o‘tgan yo‘llarni hamda ular erishgan 

tezliklarni   taqqoslang.                          

)

A

1

:

2;

1

:1

      


)

B

1

:1

;

1:

4

       )

C

1

:2

;

1:

2

  )

D

4

:1

;

4:

1

     )

E

1

:1

;

1:

1

 61.

 Rasmda sharchaning qiya novda tinch holati-

dan boshlab qilgan harakatining stroboskopek 

fotosurati keltirilgan. Har qaysi ikki ketma-ket 

chaqnash orasidagi vaqt oralig‘i 0,2 s ga teng 

ekanligi ma'lum. Shkalada bo‘limlar detsimetr 

hisobida ko‘rsatidgan. Sharchaning fotosuratda 

ko‘rsatilgan vaziyatlardagi tezliklarini toping 

(m/s).   

  

    

)

A

4

;

3;

2

;1

     


)

B

4

;3

;

4;

1

    )

C

2

;4

;

4;

2

  )

D

4

;3

;

3;

1

     )

E

TJY. 62. 

Jism 


0

ϑ

boshlang‘ich tezlik va a

 tezlanish 

bilan tekis sekinlanuvchan harakat qilmoqda. 

Jismning tezligi qancha vaqtdan so‘ng 2 marta 

kamayadi?                                                                       

)

A

 

a

0

ϑ   

)

Ba

0

2ϑ

   

)

C

 

a

3

0

ϑ   

)

D

 

a

2

0ϑ

    


)

E

a

2

30

ϑ

 63. 

Jism tinch holatdan harakatga kelib, t

 vaqtda 


2

a

 tezlanish bilan, so‘ngra 4t

 vaqtda tekis harakat 

qildi. Oxirida yana 2

t

 vaqtda 


a

 tezlanish bilan 

harakat qildi. Jismning oxirgi tezligini toping.              

)

A

 4

at

       


)

B

at

       

)

C

 

at

      


)

D

 0 


64. 

Poyezd ikki stansiya orasidagi masofani 72 

km/soat o‘rtacha tezlik bilan t vaqtda bosib o‘tdi. 

Tezlanish va tormozlanish uchun jami 4 minut vaqt 

ketdi, boshqa vaqt esa poyezd 80 km/soat tezlik 

bilan tekis harakatlandi. Poyezdning harakatlanish 

vaqtini (min) toping.                                                  

)

A

 60      

)

B

50      

)

C

 30       

)

D

40      

)

E

20 

65. 

1

m/sek boshlang‘ich tezlik bilan tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jism biror masofa 

o‘tib,


7

m/sek tezlik oladi. Shu masofaning 

yarmida jismning tezligi qanday bo‘lgan (m/s)?      

)

25

     

)

10     

)

5

      

)

20      

)

16

 

66. 

Velosipedchi tinch holatidan boshlab birinchi 4 

s davomida 1 m/s

2

 tezlanish bilan o‘tdi; so‘ngra 0,1 min davomida tekis harakatlanadi va oxirgi 20 m 

davomida to to‘xtaguncha tekis sekinlanuvchi 

harakat qildi. Butun harakatlanish vaqti ichidagi 

o‘rtacha tezlikni toping (m/s).                                  

)

A

6

,2

     


)

B

3

,1

      


)

C

2

,5

       

)

26

      


4

)

E

 


Download 0.83 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling