Maden tetkik ve arama genel müDÜRLÜĞÜ mta doğal kaynaklar ve ekonomi BÜlteni yil: 2012 sayi: 13 ocak haziran


Download 0.99 Mb.
Pdf ko'rish
bet11/12
Sana02.12.2017
Hajmi0.99 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

MTA’DAN

79

ÇOK AMAÇLI MODERN YENİ  SİSMİK 

ARAŞTIRMA GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Boy 


  :~ 

90 


m

Ağırlık 


  :~ 

4500 


grt 

Makine Gücü   

: ~9500 kW 

Genişlik 

 

: ~18 – 20 m 



Draft   

 

:  ~5 – 7 m



Maksimum Hız  

: 16-18 knots

Ekonomik Hız  

:14 knots

Etüt Hızı 

 

: 4-6 knots



Gemici 

  : 


24

Araştırmacı  

 

: 26


Helikopter Pisti  

: Mevcut 

Dynamic Position  

: DP Class 1 

   

 

 



 

YENİ  ARAŞTIRMA GEMİMİZDE 

BULUNACAK BİLİMSEL EKİPMAN 

2D/3D Sismik Ekipman

12 km 2D sismik, 

4x4 km 3D sismik (maks 8 x 8 km) veri 

toplama kapasitesi,

Tek odalı ve yandan ateşlemeli hava ta-

bancaları (toplam 8400 inç-küp) ile en az 

iki adet yüksek debiye haiz kompresör 

(3000 psi).

Sismik Veri Toplama, Navigasyon ve Veri 

İşlem Üniteleri

Yüksek Ayrımlı Sığ Sismik Sistemi (Sub 

Bottom Profiler)

(karinaya monte, full ocean tip, 100 m pe-

netrasyon hedefli)

Deniz Manyetometresi Sistemi

Deniz Gravimetrisi Sistemi

HİDROGRAFİK VE OŞİNOGRAFİK 

EKİPMAN 

Haritalama ve görüntüleme sistemleri

MULTİ-BEAM Echo Sounder (Full - ocean 

depth) Yandan Taramalı Sonar (1500 m 

maksimum çalışma derinliği, 100/400 kHz 

frekans) ROV (Uzaktan Kontrollü Araç 

1500 m maksimum çalışma derinliğinde 

görüntüleme ve operasyon)

Su örnekleme ve ölçüm sistemleri

Su Örnekleyici Sistemi (2500 m maksimum 

çalışma derinliği, gerçek zamanlı veri top-

lama) CTD Ölçüm Cihazı (2500 m maksi-

mum çalışma derinliği, gerçek zamanlı veri 

toplama)  ADCP (Karinaya Monteli Akıntı 

Ölçüm Cihazı - 1000 m su derinliğine kadar 

doğrudan okuma, hareket halinde veri top-

layabilme) ADCP (Kendinden Kayıtlı Akıntı 

Ölçüm Cihazı - 2000 m su derinliğine kadar 

akıntı hızı ve yönü ölçme, kendinden kayıt 

yapabilme)

Şekil 4- 

MTA Genel Müdürlüğü adına tasarım ve inşası planlanan çok amaçlı modern Sismik Araştırma Gemisi. 



MTA’DAN__80__Jeolojik_örnekleme_ekipmanı'>MTA’DAN

80

Jeolojik örnekleme ekipmanı

Piston Corer (3500 m maksimum çalış-

ma derinliği, 18 m karotiyer boyu) Box-

corer (3000 m maksimum çalışma derinliği, 

30x30x100 cm kutu ölçüsü) Jeolojik Örnek-

leme Vinci (Piston corer veya box corer dü-

zenekleri ile birlikte kullanılabilecek teles-

kopik bomlu, 4000 m halat kapasitesi)

   

 

 



 

 

MTA SELEN ARAŞTIRMA BOTU İŞLET-



ME VE İDAME FAALİYETLERİ

MTA SELEN Araştırma Botu ilk çalışma-

sını Gökova Körfezi’nde gerçekleştirdi

Açık ve derin denizlerde bilimsel 

araştırmalar yapmak üzere tedarik edilme-

si öngörülen tam donanımlı sismik araştır-

ma gemisinin yanı  sıra, Türkiye’nin bütün 

denizlerinin kıyı çizgisinden itibaren derin 

kısımlarına kadar olan sığ alanların ayrın-

tılı taban yapısının ortaya çıkarılması ile 

depremsellik ve mühendislik amaçlı incele-

meleri icra etmek üzere modern ekipmanla 

donatılarak inşa edilen ve 2011 yılında hiz-

mete giren 21 metre uzunluğundaki MTA 

SELEN araştırma botunun test ve deneme 

çalışmaları başarıyla tamamlandı.

İlk inceleme çalışmalarını 2011 yı-

lında Marmara’da Erdek Körfezi’nde ve 

 

Ege’de Gökova Körfezi’nde tamamlayan 



MTA SELEN araştırma botu ve bu alanlar-

da jeolojik, jeofiziksel ve oşinografik amaçlı 

bilimsel araştırmalar gerçekleştirdi (Şekil 5).  

Yapılan araştırmalarla ayrıca, denizlerimiz-

de küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikle-

rine yönelik yapılacak bilimsel araştırmalar 

ile geleceğe yön verebilecek bulgular da 

sağlanacaktır.

Şekil 5- R/V MTA Selen Araştırma Botu.


MTA’DAN

81

MTA SELEN ARAŞTIRMA BOTU GENEL 

ÖZELLİKLERİ

R/V MTA SELEN sığ deniz koşulla-

rında (4 m – 400 m) yürütülecek olan bilim-

sel ve teknik araştırmalar için inşa edilmiş 

ve donatılmıştır.

Bağlama Limanı : 

İstanbul 

Çağrı İşareti  

TCXS9 


Tam Boy 

 

: 21 m 



Genişlik 

 

: 5.60 m 



Su Kesimi 

 

: 2.30 m 



Gros Tonaj (Grt) 

: 91.08 


Net Tonaj (NT)  

: 30.64 


Klas Notasyonu 

: +1A5 Geophysical 

    

 

R/V 



(+)M 

Hız (maks.) 

 

: 9 DM 


Denizde Kalış Süresi  : 4 gün 

Ana Makine 

 

: 2 X CAT 3306B  



    

 

190 



Hp 

Jeneratör 

 

: 2 X GENPOWER 



    

 

56 



kW 

Kreyn (Teleskopik) 

: 1.7 ton / 7.9 m 

Cormak MK4 Vinç 

: 1200 m 

Seyir-İletişim Sistem.  : X-band radar, Cay-

ro - pusula, Manyetik pusula, Echo-soun-

der, GPS, DSC VHF telsiz, VHF El telsizi, 

GMDSS VHF  el telsizi, Navtex alıcı, AIS 

cihazı, Anemometre cihazı, Uydu alıcı, MF/

HF DSC telsiz, SART ve EPIRB

R/V MTA SELEN BİLİMSEL EKİPMANI

Yüksek Ayrımlı Çok Kanallı 2 B Sismik

300 m. Streamer, 3 adet Air-gun, 60 CFM 

Kompresör, navigasyon ve veri işlem sis-

temleri

Çok Yüksek Ayrımlı  Sığ Sismik (Boomer/



Sparker)

Sub-Bottom Profiler

Deniz Manyetometresi

Side Scan Sonar

Multibeam Echo-sounder (Dual Frequency)

ADCP


CTD

Su ve taban örnekleme sistemleri



ÇEVRE ARAŞTIRMALARI PROJELERİ

Çalışma konularının başında jeo-

lojik yapıdan ve madencilik faaliyetlerden 

kaynaklı çevresel etkilerin belirlenmesi, 

önlenmesi, gerekli tedbir ve önlemlerin alı-

narak etkilerin azaltılması yer almaktadır.  

Bu bağlamda MTA, sürdürülebilir kalkınma 

temelinde, maden arama faaliyetlerinden 

madenin kapanması ve kapanma sonrası 

dahil tüm madencilik faaliyetleri sürecin-

de, madencilik faaliyetlerinden sağlanacak 

sosyal-ekonomik fayda, çevre ve toplumsal 

ilgi arasında hassas bir dengenin kurulma-

sında kılavuzluk yapacak, sektöre hizmet 

sunacak alt yapı ve bilgi birikimine sahiptir.   

Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi’nin 

kurulması ile birlikte bu Daire altında çalış-

malarına devam edecek olan Çevre Araştır-

maları Koordinatörlüğü çalışma konularını 

deniz ve gölleri de dâhil ederek genişlete-

cektir.

Yer seçimi ve çevresel etki değerlendirme 

(ÇED) çalışmaları projesi 

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve 

katı atık depone alanı Yer Seçimi Komisyon 

çalışmaları ile Çevresel Etki Değerlendirme 

süreçlerinde diğer Kamu kurum ve kuruluş-

larına destek sağlanmaktadır.  



Maden atık yönetimi projesi

Bu proje, Avrupa Birliğinin katılım 

öncesi mali yardım programı 1. bileşeni al-

tında destek sağladığı, MTA, Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve Çevre Yöne-

timi Genel Müdürlüğü (Çevre ve Şehircilik 



MTA’DAN

82

Bakanlığı) tarafından ortaklaşa yürütülen 

bir projedir.  

Projenin amacı, maden atıkları yöne-

timi konusunda ulusal mevzuatın AB mev-

zuatına uyumlaştırılması, maden atıkları 

yönetimi ile ilgili teknik konuların aktarımı 

ve kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi, ül-

kemiz için kapatılmış ve terk edilmiş maden 

atıkları dahil, risk temelli maden atık envan-

terinin çıkarılması ve 2 saha için örnek re-

habilitasyon planının hazırlanmasıdır.



Jeolojik unsurların halk sağlığına etkileri 

(Tıbbi Jeoloji) projesi

Projenin amacı, bölgesel ve yerel öl-

çekte halk sağlığı için risk teşkil eden je-

olojik unsurların ve dağılımla rının tespiti, 

çevresel etkilerinin araştırılması, kirlilik ve 

tehlike haritalarını oluşturmak ve sonucun-

da tehlikelerin bertarafı için öneriler oluştu-

rabilmektir. 



Asit maden drenajı oluşumunda kinetik 

test yaklaşımının belirlenmesi projesi

Atık yönetimi dahil madenin planlan-

ması, işletilmesi, kapanması ve kapanma 

sonrası gibi tüm madencilik süreçlerinde 

madencilik faaliyetlerinin çevre ve insan 

sağlığı açısından potansiyel etkilerinin ve 

bunların önlenmesine dair alınması gerekli 

tedbir ve önlemlerin belirlenmesinde ka-

yaçların asit üretim davranışının statik ve 

kinetik testlerle belirlenmesi şarttır.  Bu pro-

je kapsamında da kinetik testler için gerekli 

teknik ve bilimsel alt yapı ihtiyacının karşı-

lanması amaçlanmıştır.

PERSONEL EĞİTİMİ VE KURUMLARLA 

İŞ BİRLİĞİ FAALİYETLERİ

24 Nisan 2012 tarihinde imzalanan 

sözleşmenin ardından inşaatına başlana-

cak olan yeni geminin 2014 yılı itibariyle 

denize indirilerek test, deneme ve eğitim 

çalışmalarına başlanılması öngörülmekte-

dir. Bu nedenle, Başkanlığımız tarafından 

deniz araştırmaları konularında bilimsel ve 

teknik olarak ihtiyaca cevap verebilecek ni-

celik ve nitelikte personel yetiştirilmesi ko-

nusu büyük önem arz etmektedir. 

Bu amaçla MTA Genel Müdürlüğü, 

deniz araştırmalarının çeşitli disiplinlerinde 

görev yapmak üzere teknik personel istih-

dam edilmesine ve bu personele bilgi ve 

deneyim kazandırılmasına yönelik yurtiçi 

ve yurtdışında, dünyaca ünlü kurum ve üni-

versitelerle işbirliğinde uygulamalı  eğitim 

ve ortak proje çalışmaları yapılması yönün-

de çeşitli girişimlerini sürdürmektedir.  

 Özellikle kısa vadede mevcut per-

sonel içerisinden bir bölümünün deniz jeo-

lojisi ve jeofiziği alanında uzmanlık seviye-

sinde eğitim almalarına yönelik yurtdışında 

konusunda uzman üniversitelerle yapılan 

ön görüşmeler kapsamında on üç tane 

araştırma merkezi ve üniversite ile temasa 

geçilmiş olup bunlardan ilk etapta Miami 

Üniversitesi Rosenstiel Deniz ve Atmosfe-

rik Bilimler Okulu ve Rhode Island Üniversi-

tesi Oşinografi Yüksekokulu’ndan prensip-

te ön kabul alınmıştır.

Bunun yanı  sıra, daire personelinin 

ülkemiz münhasır ekonomik deniz alan-

larında faaliyet göstermekte olan yabancı 

araştırma gemilerine gözlemci/araştırma-

cı personel olarak iştirak etmeleri sağlan-

makta, bu suretle hem personelin bilgi ve 

deneyimleri artırılmakta hem de ülkemizin 

diplomatik prestijinin devamlılığı açısından 

katkı sağlanmaktadır.


MTA’DAN

83

ESKİŞEHİR’DE JEOTERMAL ENERJİ 

ARAMALARI 

Lütfi  TAŞKIRAN*

Enerji Hammadde Etüt ve Arama Da-

iresi Koordinatörlüğünde yürütülen “Eski-

şehir ve Civarı Jeotermal Enerji Aramaları” 

projesi kapsamında 2011 yılında Eskişehir-

Mahmudiye-Çifteler ve Alpu ilçeleri civarın-

da yapılan jeolojik ve jeofizik etüt çalışma-

ları ve hidrojeokimyasal değerlendirmeler 

neticesinde çalışma sahasında, belirlenen 

lokasyonlarda iki adet jeotermal araştırma 

sondajı yapılmıştır. 

Jeolojik etüt çalışmaları kapsamında; 

500 km


2

 lik alanda detay jeotermal jeoloji-

si, 500 km

2

 prospeksiyon çalışması, jeofi-



zik etüt kapsamında ise; elektrik rezistivite 

yöntemiyle 182 nokta DES (Düşey Elektrik 

Sondajı) ve 10,5 km SP (Self-Potansiyel) 

ölçümü yapılmıştır. 

Ayrıca hidrojeokimyasal çalışmalar 

kapsamında, 8 adet su örneğinden kim-

yasal analiz, 5 adet su örneğinden çevre-

sel ve radyoaktif izotop analizi, 4 adet su 

örneğinden radon gazı-Uranyum-Toryum 

analizi yapılarak sonuçlar çeşitli grafik ve 

diyagramlar yardımıyla değerlendirilmiştir. 

Tüm bu etüt çalışmaları sonucunda, 

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesine bağlı  Şe-

refiye sahasında 718 m derinliğinde yapı-

lan jeotermal araştırma sondajı sonucunda 

65 


o

C sıcaklıkta ve 80 l/s debide (kompre-

sör ile) jeotermal akışkan elde edilmiş ve 

bu özellikleriyle söz konusu alan Eskişehir 

İlindeki en yüksek sıcaklığa sahip jeotermal 

saha olma özelliğini kazanmıştır. 

Bu sondajın akabinde yine Mahmudi-

ye ilçesine bağlı İsmetpaşa sahasında ya-

pılan 556 m derinliğe sahip jeotermal araş-

tırma sondajı sonucunda 59,5 

o

C sıcaklıkta 



ve 70 l/s debide (kompresör ile) jeotermal 

akışkan elde edilmiştir. 

Bu özellikleriyle Eskişehir  İlinin en 

yüksek sıcaklıklı ilk iki sahası olma özelli-

ğine sahip olan söz konusu sahalar, Genel 

Müdürlüğümüz tarafından keşfedilmiş ve 

ülkemizin jeotermal envanterine kazandı-

rılmıştır.

*

  

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi - Ankara 



YAYIN TANITMA

84

KÜTÜPHANEDEN HABERLER

Birsel KAYA*



Kütüphanemize Yeni Gelen Kitaplar

Konu başlığı Kitap 

Adı

Yazar Adı

MTA 

Kütüphanesi 

Yer Numarası

Arkeoloji--Türkiye

VI. Arkeometri sonuçları toplantısı, 28 

Mayıs-1 Haziran 1990, Ankara.

Arkeometri 

Sonuçları Toplantısı 

(6.:1990:Ankara)

768(200) A 

721 s 1991 

Arkeoloji--Türkiye

VII. Arkeometri sonuçları toplantısı, 27-31 

Mayıs 1991, Çanakkale.

Arkeometri Sonuçları 

Toplantısı (7.: 1991: 

Çanakkale)

768(200) A 

721 s 1992 

Arkeoloji--Türkiye

16. Arkeometri sonuçları toplantısı, 22-26 

Mayıs 2000, İzmir.

Arkeometri 

Sonuçları Toplantısı 

(16.:2000:İzmir)

768(200) A 

721 s 2001 

Arkeoloji--Türkiye

17. Arkeometri sonuçları toplantısı, 28 

Mayıs-01 Haziran 2001, Ankara.

Arkeometri 

Sonuçları Toplantısı 

(17.:2001:Ankara)

768(200) A 

721 s 2002

Arkeoloji--Türkiye

18. Arkeometri sonuçları toplantısı, 27-31 

Mayıs 2002, Ankara.

Arkeometri 

Sonuçları Toplantısı 

(18.:2002:Ankara)

768(200) A 

721 s 2003

Arkeoloji--Türkiye

19. Arkeometri sonuçları toplantısı, 26-31 

Mayıs 2003, Ankara.

Arkeometri 

Sonuçları Toplantısı 

(19.:2003:Ankara)

768(200) A 

721 s 2004

Arkeoloji--Türkiye

20. Arkeometri sonuçları toplantısı, 24-28 

Mayıs 2004, Konya.

Arkeometri 

Sonuçları Toplantısı 

(20.:2004:Konya)

768(200) A 

721 s 2005

Arkeoloji--Türkiye

21. Arkeometri sonuçları toplantısı, 30 

Mayıs - 3 Haziran 2005, Antalya.

Arkeometri 

Sonuçları Toplantısı 

(21.:2005:Antalya)

768(200) A 

721 s 2006

Arkeoloji--Türkiye

22. Arkeometri sonuçları toplantısı, 29 

Mayıs - 2 Haziran 2006, Çanakkale.

Arkeometri Sonuçları 

Toplantısı (22.:2006: 

Çanakkale)

768(200) A 

721 s 2007

Arkeoloji--Türkiye

23. Arkeometri sonuçları toplantısı, 28 

Mayıs - 1 Haziran 2007, Kocaeli.

Arkeometri 

Sonuçları Toplantısı 

(23.:2007:Kocaeli)

768(200) A 

721 s 2008

Arkeoloji--Türkiye

24. Arkeometri sonuçları toplantısı, 26-30 

Mayıs 2008, Ankara.

Arkeometri 

Sonuçları Toplantısı 

(24.:2008:Ankara)

768(200) A 

721 s 2009

Arkeoloji--Türkiye

25. Arkeometri sonuçları toplantısı, 25-29 

Mayıs 2009, Denizli.

Arkeometri 

Sonuçları Toplantısı 

(25.:2009:Denizli)

768(200) A 

721 s 2010

Arkeoloji--Türkiye

26. Arkeometri sonuçları toplantısı, 24-28 

Mayıs 2010, İstanbul.

Arkeometri 

sonuçları Toplantısı 

(26.:2010:İstanbul)

768(200) A 

721 s 2011

Asit maden drenajı--

Çevresel yönleri

Environmental aspects of mine wastes / 

J. L. Jambor, D. W. Blowes and A. I. M. 

Ritchie.


Jambor, J. L.

427.5 J 272 e 

2003 

*

  



Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı- Ankara 

 www.mta.gov.tr./kutuphane



YAYIN TANITMA

85

Bağcılık; Şarap 

bölgeleri; Jeoloji; 

Tarımsal araştırmalar

Fine wine and terroir : the geoscience 

perspective / Edited by R. W. Macqueen, 

L. D. Meinert.

Macqueen, R. W.

950 F 495 w 

2006 


Bentonit yatakları--

Türkiye


Türkiye bentonit envanteri / Seyfi  Bakır 

...[ve diğ.]

Bakır, Seyfi .

459(200) T 

939 b 2012 

Bilim--Eğitim ve 

öğretim--Kanada.

The PAST is key to the future : a 

geoscientists’ guide to public awareness 

of science and technology / by E. R. 

Ward Neale and Louisa Horne.

Neale, E. R. Ward. 761(120) N 

345 p [200?] 

Biyografi --Sadrettin 

Alpan

Madenciliğe yön verenler; Doç. Dr. 



Sadrettin Alpan: Hayatı ve Hatıraları.

Yurt Madenciliğini 

Geliştirme Vakfı

080 M 181 y 

2012 

Bor--Kongreler



III. Uluslararası Bor Sempozyumu 

bildiriler kitabı = Proceedings of 3rd 

international boron symposium: 2-4 

Kasım 2006, Ankara / Editors Tevfi k 

Güyagüler ...[ve diğ.]

Uluslararası Bor 

Sempozyumu (3: 

2006: Ankara)

449 U 47 b 

2006 


Cevher mikroskopisi Cevher mikroskopisi / Eugene N. 

Cameron; çev. Işık Kumbasar.

Cameron, Eugene 

N.

120 C 182 c 



1970 

Cevher yatakları-

Kanada

Mineralization and shear zones / by 



Bursnall, J. T. (John Treharne)

Bursnall, J. T. (John 

Treharne)

410(120) M 

664 s 1990 

Civa--Çevrsel 

görünüm--Kongreler

Mercury : sources, measurements, 

cycles and effects / Edited by Michael B. 

Parsons, Jeanne B. Percival.

Mineralogical 

Association of 

Canada Meeting 

(2005 : Halifax, 

N.S.)

432 M 556 s 



2005 

Demir cevherleri--

Jeoloji; Bakır, Altın 

cevherleri

Exploring for iron oxide copper-gold 

deposits : Canada and global analogues 

/ Editors Louise Corriveau, A. Hamid 

Mumin.


Corriveau, Louise.

433 E 967 i 

2010 

Deprem--Kongreler--



Ankara

Ankara’nın deprem tehlikesi ve riski 

çalıştayı bildiriler kitabı; Ankara depreme 

hazır mı? Paneli / Editörler Süleyman 

Pampal, Bülent Özmen.

Ankara’nın 

Deprem Tehlikesi 

ve Riski Çalıştayı 

(2008:Ankara)

226(282) A 

611 d 2008 

Ekonomik ve Sosyal 

Gelişmeler--Türkiye

Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-

2010) = Economic and Social Indicators 

(1950-2010).

T.C. Kalkınma 

Bakanlığı

072(200) E 

368 s 2012 

Elektron mikroskobu--

Kongreler

Applications of electron microscopy in the 

earth sciences / edited by Joseph Clancy 

White.

White, Joseph 



Clancy.

882.7 A 652 e 

1985 

Endüstriyel 



hammaddeler--

Kongreler--Doğu 

Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Endüstriyel Hammadde 

Çalıştayı; konferanslar, bildiriler, 27-30 

Ağustos 2003 / editör Eşref Atabey.

Doğu Anadolu 

Endüstriyel 

Hammadde 

Çalıştayı (2003: 

Van)

406(320) D 



726 a 2003 

Grovak ve Şist

Çatlaklı grovak ve killi şistlerin 

mühendislik özellikleri / A. Bülent Özüer. 

Tez[Doktora]

Özüer, A. Bülent.

208 O 995 ç 

1975 


Hidrotermal 

alterasyon; Cevher 

yatakları

Alteration and alteration processes 

associated with ore-forming systems / 

Lentz, David R., Abercrombie, Hugh J.

Lentz, David R.

224 A 466 a 

1994 

İz elementler--



Kongreler; Jeokimya-

-Kongreler

Trace element geochemistry of volcanic 

rocks : applications for massive sulphide 

exploration / by Wyman, D. A., Bailes, A. 

H. (Alan Harvey)

Wyman, D. A.

214 T 759 g 

1996 


YAYIN TANITMA

86

İzotop jeolojisi

Earth Processes: Reading the Isotopic 

Code (Geophysical Monograph) / Asish 

Basu (Editor), Stan Hart (Editor)

Basu, Asish (Editor)

203.7 E 128 p 

1996 


Jeokimya--

Kongreler; Mineraloji, 

Determinatif--

Kongreler

Neutron activation analysis in the 

geosciences / Edited by G. K. Muecke.

Muecke, G. K.

214 N 497 a 

1980 

Jeokimya--Matematik



Theory and application of Pearce element 

ratios to geochemical data analysis / 

Edited by J.K. Russell and C.R. Stanley.

Russell, J. K. 

(James K.)

214 T 396 a 

1990 

Jeoloji, Stratigrafi k--



Kuaterner--Mısır

Studies in the Quaternary of the Western 

Desert of Egypt / Joakim Donner.

Donner, Joakim.

354(720) D 

686 s 2011 

Jeoloji, Stratigrafi k--

Kuvaterner

Kuvaterner bilimi / Editörler Nizamettin 

Kazancı, Alper Gürbüz.

Kazancı, 

Nizamettin.

354 K 976 b 

2012 


Jeoloji, Yapısal--

İsviçre--Haritalar

Structural map of the Helvetic Zone of the 

Swiss Alps : including Vorarlberg (Austria) 

and Haute Savoie (France) / by O. Adrian 

Pfi ffner.

Pfi ffner, O. Adrian.

260(535) P 

529 s 2011 

Jeoloji, Yapısal--

Kanada

Structural thinking : a key to mineral 



deposit studies in deformed terrain / by 

Shoufa Lin. (CD-ROM)

Lin, Shoufa.

260(120) L 

735 s 2005 

Jeoloji; Kayaçlar

Geology for dummies / by Alecia M. 

Spooner.


Spooner, Alecia T.

203 S 764 g 

2011 

Jeoloji; Mineraller



Dağlardan Denizlere.. Temel Jeoloji 

Bilgileri / M. Bahadır Şahin.

Şahin, M. Bahadır. 200 S 131 d 

2012 


Jeoloji--Ankara, 

Beypazarı; Trona--

Ankara; Volkanizma--

Ankara


Geology of the Beypazarı trona fi eld, 

Ankara, Turkey / Cahit Helvacı. ; 

Guidebook for the Kızılcahamam 

volcanics and petrifi ed forest in central 

Anatolia, Turkey / Nizamettin Kazancı.

Tectonic 

Crossroads: 

Evolving Orogens 

of Eurasia-

Africa-Arabia 

(2010:Ankara)

200(282) G 

345 t 2010 

Jeoloji--Biga 

Yarımadası--

Çanakkale; Maden ve 

mineral kaynakları--

Biga Yarımadası

Biga Yarımadası’nın Genel ve Ekonomik 

Jeolojisi / Editörler Erdoğan Yüzer, 

Gürkan Tunay.

Yüzer, Erdoğan.

200(248) B 

592 y 2012 

Jeolojik Araştırmalar-

-Kongreler--Ege 

Bölgesi

Menderes Masifi  Kolokyumu O. Özcan 



Dora Onuruna: Menderes Masifi  teknik 

gezi kitabı; 8-10 Kasım 2007 / Basıma 

hazırlayan Neşat konak ve Engin Ö. 

Sümer.


Menderes Masifi  

Kolokyumu (2007: 

Alsancak/İzmir)

207.5(260) M 

537 m 2007 

Jeoloji--Kongreler--

Kıbrıs

1. Kuzey Kıbrıs jeoloji kolokyumu 



bildiriler kitabı, 20-22 Aralık 2005, KKTC 

/ KTMMOB Maden Metalürji Jeoloji 

Mühendisleri Odası.

Kuzey Kıbrıs 

Jeoloji Kolokyumu 

(2005:KKTC)

206(598) K 

977 k 2008 

Jeoloji--Kongreler--

Türkiye; Kentleşme--

Kongreler--Türkiye

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı; Bildiri Özleri 

kitabı = 65th Geological Congress of 

Turkey; Abstracts book, 2-6 Nisan 2012, 

MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, 

Ankara / Editörler Ayhan Koçbay, Korhan 

Esat, Nilsun Hasançebi.

Türkiye Jeoloji 

Kurultayı 

(65.:2012:Ankara)

206(200) T 

939 j 2012 


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling