Makroiqtisodiyot nimalarni o‘rganadi?


Download 190.16 Kb.
bet1/8
Sana16.12.2020
Hajmi190.16 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Makroiqtisodiyot nimalarni o‘rganadi?

Farmatsevtika iqtisodiyotidan test





  1. Makroiqtisodiyot nimalarni o‘rganadi?

iqtisodiyotni butunlicha, narxlarning umumiy darajasi, yalpi milliy daromad, iflyatsiya va

aloxida iqtisodiy sub’ektlarning faoliyatini

xususiy korxonaning iqtisodiy holatini

dorixonaning savdo- moliaviy faoliyatini



  1. Qaysi fan xalq xo‘jaligining ayrim soxalardagi ishlab chiqarish qonuniyatlarni o‘rganadi?

mikroiqtisodiyot

makroiqtisodiyot

marketing

farmatsevtika iqtisodiyoti



  1. Dorixonaning iqtisodiy korsatkichlarini iqtisodiyotning qaysi qismi o’rganadi?

mikroiqtisodiyot

makroiqtisodiyot

statistika

savdo vazirligi



  1. Mikroiqtisodiyot nimalarni o‘rganadi?

ayrim iqtisodiy sub’ektlarning faoliyatini, aloxida korxonaning (dorixona) daromadini

iqtisodiyotning butunlicha, yirik tarkibiy qismlarining o’zaro bog’likligini

iqtisodiyotning yirik tarkibiy qismlarini xamda kelajakdagi davr xarajatlarini

yalpi milliy daromad, yalpi milliy maxsulot



  1. Biznes- reja kimlar uchun tuziladi?

ichki va tashki foydalanuvchilar uchun

faqat tashki foydalanuvchilar uchun

foydalanuvchilar va nazoratchilar uchun

nazorat qiluvchi tashkilotlar uchun



  1. Dorixonalar tovar harakati oqimida qaysi bo’g’imda ishtirok etadi?

chakana bo‘g‘in

ishlab chiqaruvchi sifatida

ishlab chiqaruvchining ulgurji bo‘g‘in

ishlab chiqaruvchining mayda chakana bo‘g‘in

7.Farmatsevtika iqtisodiyotining maqsadi:

aholining salomatligi uchun dori vositalari, tibbiy buyumlarni ishlabchiqarish, tarqartish va xizmatlarni ayriboshlash

tovar va xizmatlarga bo‘lgan ehtiyojini qondirish uchun zaruriyatni o’rganuvchi fan

tarqartish tarmog‘ida mutaxasislar o‘rtasidagi muloqatlar yig‘indisi

hayotiy zarur bo‘lgan ezguliklar va xizmatlarni ta’minlab beradigan insonlarning asosiy faoliyat maydoni
8.Bandlik muammolarini, inflyatsiya darajasini, iqtisodiy rivojlanishga doir masalalarni o’rganadi:

makroiqtisodiyot

farmatsevtika iqtisodiyoti

mikroiqtisodiyot

menejment

9. Korxona biznes- rejasinig rezyume qismi bu:

kirish qismi, mustaqil reklama hujjati

sohaning tafsifi

barpo etiladigan korxona

sotish strategiyasi

10. Dorixonaning savdo hajmi o‘sish tezligini aniqlash usullari:

dinamik taqqoslash, qatorlar tuzish, o’rtacha arifmetik va geometrik usullar

statistik va iqtisodiy, o’rtacha usish bahosi

o’rtacha arifmetik, o’rtacha usish bahosi

yillik xisobotlarni taxlili

11.Korxonaning asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi?

savdo xajmi, yalpi va sof foyda, xarajatlar

xarajatlar moddalari, ish xaqi

yalpi daromad

savdo xajmi

12.Korxona resurslari tarkibiga nimalar kiradi?

tovar- moddiy, mehnat va moliyaviy resurslari

tabiiy resurslar va mehnat resurslari

moliyaviy resurslar va xo’jalik resurslari

xo’jalik va tabiy resurslari

13. Asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarining istiqbolini belgilashda quyidagi usullar qo’llaniladi:

balans, me’yoriy, statistik, reja vazifalarini taqqoslash

joriy, o‘rtacha statistik, dinamik qatorlar

me’yoriy, analitik, strategik rejalashtirish, o‘rtacha kattaliklar

statistik, o‘rtacha kattaliklar



14. Konyuktura bu:

iqtisodioyotning umumiy xolati, o’sishi, eksport imkoniyatlari moliyaviy ahvoli

korxonadagi mahsulot, tovar va jixozlarning summasi

shirkatning boshlang’ich mablag’i, ta’sischilarning ulushi

bozorda tovarlarni vositachilar orqali sotish shakli

15. Qanday holatda bozor muvozanatiga erishiladi?

talab xajmi taklif hajmiga to’g’ri kelganda

talabning umumiy xajmi osganda

taklif talabdan yuq’ori bo’lganda

talab taklif dan yuq’ori bo’lganda

16.Korxona biznes-rejasi bo‘limlarini ko’rsatib bering:

rezyume, bozor, menejment rejasi, raqobatchilar, tovarlar (xizmatlar), marketing rejasi, moliyaviy reja, tavakkalchilikning bahosi

rezyume, marketing, tovarlar, boshqa moddiy boyliklar, moliya rejasi, tovar zaxiralari, tashkiliy reja

rezyume, tavakkalchilikning bahosi, raqobat, aylanma mablag‘lar, moliya rejasi, savdo bozorining bahosi, yaratish maqsadi

rezyume, tovarlar (xizmatlar), marketing, tavakkalchilikning bahosi, pul vositalari, kutilayotgan foyda va chiqimlar

17. Korxonining ustav kapitali bu:

moddiy boyliklar, pul mablag’lari va xarajatlar majmuidir

pulmablag’lari, qimmatli qog’ozlar, yuridik shaxsning ta’sis hujjatlari

yuridik shaxsning ta’sis hujjatlari

ichki foydalanuvchi-larning xujjati

18.Taklif deganda nimani tushunasiz?

sotuvchi va ishlab chiqaruvchilar tomonidan bozor savdosi uchun taqdim etilayotgan tovarlar miqdori

haridorning tovar sotib olish istagi va qobiliyati

sotuvchi va haridorlarining ishlab chiqaruvchilarga tovarning sifatini yoki miqdorini o’zgartirish xaqidagi takliflari

ishlab chiqaruvchilarning istaklarini xisobga olgan xolda kelajakda ishlab chiqarilishi mumkin bo’lgan tovarlar miqdori

19.Aktsiyadorlik jamiyati aktsiyalarining nominal qiymati bu:

aktsiyalarning boshlang’ich qiymati

aktsiyalarning sotilish qiymati

aktsiyalarning bozordagi qiymati

aktsiyalarning ulgurji qiymati

20. Aktsiyadorlik jamiyati ustav kapitali qanday tashkil etiladi?

aktsiyadorlar sotib oladigan aktsiyalarning nominal qiymatidan iborat bo’ladi

davlat tomonidan korxonaning doimiy tasarrufiga tekinga berilgan moddiy va pul mablag’lari summasidan

ishtirokchilarning hissalari miqdoridan

tabiat resurslaridan foydalanish huquqi, nou- xau, pul vositalari, shu jumladan, chet el valyutasi

21.Bozorning asosiy elementlari ko’sating:

narx, talab, taklif, iste’mol, extiyoj

ishlab chiqaruvchilar, dorixona muassasalari

boshlang‘ich narx chegirma, ustama, foyda

savdo xajmi, yalpi daromad, sof foyda

22.Davlat korxonalari ustav kapitali qanday tashkil etiladi?

davlat tomonidan korxonaning doimiy taasarufiga tekinga berilgan moddiy va pul mablag’lari summasidan

aktsiyadorlar sotib oladigan aktsiyalarining nominal qiymatidan iborat bo’ladi

ishtirokchilarning hissalari miqdoridan

intellektual mulkdan foydalanish huquqi, nou-xau, moddiy va pul vositalari, shu jumladan

23. Xususiy mulk nima?

ayrim kishilarga tegishli va daromad topishga qaratilgan mulk

davlatga tegishli va daromad keltirishga qaratilgan mulk

insonning o’ziga tegishli mulk

oilaga tegishli mulk



24. Narx nima?

tovar ishlab chiqarishda belgilangan mehnat xarajatlari, uning qiymatining puldagi ifodasi

foyda summasining savdo xajmiga nisbati, tovarlarga bo‘lgan ustamalar yoki chegirmalari

tovarlar preysko‘rantiga kiritilgan xarajatlar

iste’molchilar xohishlari

25.Narx belgilash maqsadi:

savdo hajmini oshirish, joriy foydani oshirish, bozorni barqarorlashtirish

narx to‘g‘rilash mexanizmini ishlab chiqish

realizatsiya narx strategiyasini amalga oshirish, savdo xajmining kamaytirish

narx siyosatini ishlab chiqish

26.Narx shaklanishida harajat omillariga kiradi:

marketing strategiyasi, foyda, ishlab chiqarish harajatlari

tovarga bo‘lgan talab, foyda, maxsulotni sotib olish

mahsulotni sotib olish xarajatlari, foyda

ishlab chiqaruvchi korxona xarajatlari, foyda

27. Narxning rag’batlantiruvchi funksiyasi:

iqtisodiy rag’batlantirish, maxsulot sifati, assortimentni kengaytirish va yangilash

tovarga bo’lgan talabni aniqlash, maxsulotni sotib olish

maxsulotni sotib olish xarajatlarini belgilash

ishlab chiqaruvchi korxona xarajatlarini aniqlash, maxsulotni sotib olish

28.Narxning tartibga solish vazifasi:

narx muvozanatini yaratish, talab va taklifni muvozanatlashtirish

ishlab chiqarish, ashyo, materiallar, mehnat xarajatlari va natijalarini o’lchash

narx o’zgarishi asosida foydani qayta taqsimlash, talab va taklifni muvozanatlashtirish, xarajatlar o’lchami

tovar qiymatidan siljishi asosida daromadlarni qayta taqsimlash

29. Narxning taqsimlash vazifasi:

tovar qiymatidan siljishi bo’lib, foydani qayta taqsimlash

sarf-harajatlar summasini aniqlash

ishlab chiqarish xarajatlarini aniqlash

talabni muvozanatlashtirish asosida narx belgilash

30.Narxning shaklanishiga ta’sir etuvchi omillarga nimalar kiradi?

talab, harajatlar, raqobat

sarf – xarajatlar, daromad

ishlab chiqarish xarajatlari

talabning muvozanati

31.Narxning hisob vazifasiga nimalar kiradi?

mehnat harajatlari, materiallar, ashyo, zarur xarajatlar va ishlab chiqarish natijalarini o‘lchash

rag’batlantirish, maxsulot sifati, assortimentni kengaytirish va yangilash

talab va taklifni muvozanatlashtirish, materiallar, ashyo, zarur xarajatlar

tovar qiymatidan siljishi bo’lib, foydani qayta taqksimlash, materiallar, ashyo, zarur xarajatlar

32.Dori vositalari narxiga ta’sir etuvchi omillar:

dori vositasining sifati va samaradorligi, raqobatbardoshligi

xom ashyo sifati, raqobat

xarajatlarning turlari, dorixona soliqlarning miqdori

assortimentning yangilanishi, ularni saqlash sharoiti

33. Cheklangan narx nima?

davlat tomonidan qat’iyan belgilangan narx

xukmron bo’lgan yagona narx

ayrim tovarlarga belgilangan narx

asosiy dori vositalarga belgilangan narx

34.Savdo balans formulasi:

ON + P = R + OK

OK+ P = R + ON

ON + R = P + OK

OK+ R = P + ON

35.Chakana narx qanday hosil bo‘ladi?

ulgurji narxiga savdo ustamasi qo‘yilishi asosida

tannarxdan savdo chegirmalari asosida

maxsulot bitta birligining sotishdagi foydasi asosida

yalpi xarajatlar va yalpi daromad o‘rtasidagi farqi asosida

36.Savdo hajmining tarkibiga kiradi:

chakana va ulgurji savdo xajmi

ichki tizimli va ulgurji savdo xajmi

chakana va tashqi savdo xajmi

ulgurji va tashqi savdo xajmi

37.Chakana savdo hajmiga kiradi:

ambulator retseptura bo’yicha savdo, retseptsiz va shahobchalarning savdosi

statsionar retseptura bo’yicha savdo va dorixona shahobchalarning savdosi

sanatoriy–profilaktoriylarga tovarlarni berish bo’yicha savdo

dorilarni mayda ulgurji savdosi, dorilarni retseptsiz savdosi

38. Dorixona ish hajmi nima asosida aniqlanadi:

savdo xajmi, retseptura, DPMdagi o‘rinlar soni va ixtisosi bo‘yicha

DPMdagi farmatsevtik xodimlar lavozimi soni va ish xajmi bilan

savdo xajmi, retseptura va dorixona xizmat ko‘rsatish radiusi bo‘yicha

DPM bilan uzviy bog’liqligi bo‘yicha

39. Savdo hajmi tahlilida hal etiladigan vazifalar:

rejani bajarilishi, ta’sir etuvchi omillar, ichki rezervlar aniqlanadi

inventarizatsiya natijalari taxlili

muomala xarajatlari taxlili, ichki va tashqi rezervlar aniqlanadi

ta’sir etuvchi omillar, savdo ustamasininng taxlili

40.Tibbiyot tovarlarni aholiga sotilish qanday savdo turiga kiradi?

chakana savdo

ulgurji savdo

mayda ulgurji savdo

dorixonanining dori vositalar bo’yicha savdosi

41.Dorixonalar ulgurji savdo hajmiga kiradi:

statsionar retseptura va mayda ulgurji bo‘yicha savdo

DPMlarga ambulator retseptura va mayda ulgurji bo‘yicha savdo

DPMlarga dorilarni bepul berish bo‘yicha savdo

DPMlarda mayda ulgurji va shifokorlar retseptlari bo‘ycha savdo

42.Tovarlar aylanishi qanday ko‘rsatkichlarda ifodalanadi?

aylanishilar soni va kunlarida

faqat summada va kunlarda

zaxiralarning summasi va kunlarda

summada va darajada

43.Korxonalar savdo hajmi tahlilida qo’llaniladigan ko‘rsatkichlar:

sifat, nisbiy, miqdoriy, qiymat, solishtirma

ichki va tashqi rezervlar ko‘rsatkichlari

qiymat, solishtirma, hamda tovarlar bilan ta’minlanishi

sifatiga ta’sir etuvchi omillarning ko‘rsatkichlari

44.Dorixona savdo hajmi istiqboli keyingi yilga qanday amalga oshiriladi?

savdo xajmining bir nechta yillardagi uzgarishlari asosida

chorak bo’yicha bajarilgan reja ma’lumotlari asosida

tovar nomenklaturasining statistik hisoblar asosida

“medikamentlar” guruxining salmogini aniqlashi asosida

45.Tovar nomenklaturasi deb tushuniladi:

assortimentli guruhlarning yig’indisi

ishlatish yoki iste’mol qilish maqsadida bozorga tavsiya qilinadigan xamma tovarlar

funksiyalari bo’yicha o’zaro o’xshashi bilan

tovarlar birliklarning yig’indisi

47.Dorixonaning mavsumiy tovar zahiralari:

yillik ma’lum bir faslida tayyorlanadi

bir yillik savdoni ta’minlaydi

kundalik savdoni ta’minlaydi

epidemik va yuqumli kasalliklar tarqalgan

48.Tovar zahiralari ishlatilishiga ko’ra qanday tasniflash mumkun?

kundalik, mavsumiy va maqsadli

tara, yordamchi vositalar

yoqilg’i, yonilg’i, o’simlik hom ashyosi

chakana tarmoqdagi, ulgurji tarmoqdagi

49.Dorixona kundalik tovar zahiralari:

bir oyllik savdoni ta’minlaydi

bir yillik savdoni ta’minlaydi

epidemik va yuqumli kasalliklar tarqalganda savdoni ta’minlaydi

yillik ma’lum bir faslida tayyorlanadi

50.Dorixonaning maqsadli tovar zahiralari ishlatiladi:

epidemik va yuqumli kasalliklar tarqalgan

bir yillik savdoni ta’minlashda

kundalik savdoni ta’minlashda

yillik ma’lum bir fasllik savdosi uchun

51Dorixona tovar zaxiralari joylanishiga ko’ra qanday tasniflanadi?

chakana tarmoqda, ulgurji tashkilotlarda, yo’ldagi

kundalik, mavsumiy va maqsadli

omborxonada, laboratoriyada

ishlab chiqarishda, chakana savdoda, mayda chakana tarmoqda

52Aylanma kapitalga kiradi:

aylanma va muomala fondlar

ustav kapitali, tovarlar, kreditorlik qarzdorliklar

homashyo, tovarlar, moliya

asosiy vositalar, arzonbaho va tez eskiruvch buyumlar

53Tovar zaxiralaring summadagi me’yori aniqlanadi:

bir kunlik savdo xajmi summasini tovar zahiralari kunlik me’yoriga ko’paytiriladi

yillik savdo xajmi summasini tovar zahiralari kunlik me’yoriga nisbati bo’yicha

yalpi daromad summasidan xarajatlarni ayirib

yalpi daromad summasini savdo xajmiga nisbati bilan

54.Pul mablag‘lari me’yori qaysi ko‘rsatkichlarda aniqlanadi?

kunlarda va summada

kunlarda va sonlarda

summada va foizda

foizda va kunlarda

55.Savdo ustamasi bu:

ulgurji narxga quyilgan ustama

dorixona oladigan daromadi

muomala harajatlarini qoplangandan so‘ng qolgan foydaning qismi

dorixona oladigan asosiy foydasi

56.Yalpi daromadga quyidagi omillardan qaysi biri ta’sir qiladi?

ulgurji va chakana narxlarning o’zgarishi, savdo xajmi va uning guruhlanishi, tovarlar assortimenti

chakana narxlarni belgilovchi tovarlarga qo’yilgan savdo ustamasi

ulgurji narxlarni belgilovchi tovarlar narxidan chegirmalar

savdo xajmining ortishi va yalpi daromadning kamayishi

57.Savdo ustamasini belgilaganda dorixona qanday ko‘rsatkichni hisobga olishi kerak?

muomala xarajatlari

tovar zaxiralarining kunlardagi me’yori

tovar zaxiralarining summadagi me’yori

tovar aylanishini

58.Quyida keltirilgan omillardan qaysi biri savdo ustamasi darajasiga ta’sir etadi?

narxlar o‘zgarishi

muomala xarajatlari

foydaning ko‘payishi

shtatlar qisqarilishi

59.Dorixona savdo ustamasi qaysi ko’rsatkichlarda rejalashtiriladi?

summada va darajasi bo’yicha

miqdori va nomenklaturasi bo’yicha

kunlarda va summada

faqat summada

60.Tovarlar savdo ustamasi qanday hosil bo’ladi?

tovarlarning sotish va xarid qilish qiymatining o’rtasidagi farqdan

chakana savdo xajmi summasidan ulgurji savdo xajmi summasini ayirishdan

ayrim tovarlar chakana narxiga ustama qo’yish asosida

ayrim tovarlar ulgurji narxlar chegirmasi asosida

61.Qaysi holatlarda dorixonaning foydasi oshadi?

savdo ustamasi oshganda, muomala harajatlari kamayganda

savdo hajmi va ish haqi fondi oshganda

dorixona muomala harajatlari oshganda

dorixonaning ustav fondi oshganda, savdo hajmi kamayganda

62.Savdo ustumasi qanday maqsad uchun sarflanadi?

muomala xarajatlarini qoplash va sof foyda olish uchun

dorixona retseptura rejasini bajarish uchun

dorixona savdo xajmi rejasini bajarish uchun

yuqori tashkilotga pul o‘tkazish uchun

63.Dorixona yalpi foydasi qanday xosil bo‘ladi?

tovarlarning chakana va ulgurji narxlarning farqidan

tovarlarning ulgurji va chakana narxlar summasidan

ulgurji narx chegirmasidan

qo‘shimcha rejalashtirilmagan faoliyatdan

64.Dorixonaning olinadigan foydasining o‘lchovi qaysi ko‘rsatgichga bog‘liq?

yalpi daromad

tovar zaxiralari me’yori

ustav fondi

mayda chakana savdo tarmog‘ini kengaytirish

65.Yalpi daromad bu:

marjinal foyda

chakana narxga qo‘yilgan ustama

kelishilgan narx

dorixona oladigan foydasi

66. Dorixonaning moliyaviy resurslardan foydalanish yo’nalishlari:

joriy, investitsiya va rag’batlantiruvchi

dorixonaning ixtiyojlari uchun

joriy, tezkor ixtiyojlari uchun

shaxsiy extiyojlari uchun

67.Moliyaviy resurslardan foydalanish yo’nalishlari:

ijtimoy to’lovlar uchun

dorixonaning ixtiyojlari uchun

tezkor ixtiyojlari uchun

shaxsiy extiyojlari uchun

68.Dorixonalar ishining samaradorligini ifodalovchi asosiy ko’rsatkich nomi nima?

foyda

mehnat rezevlari

retseptura

ishlab chiqarish va muomila xarajatlari

69.Dorixonaning sof foydasini iqtisodiy qulay:

ko’paytirish

kamaytirish

o’zgartirmaslik

indekslash

70.Dorixona olgan sof foydadan sarflaydi:

aylanma mablag‘larni to‘ldirish uchun

dorilar sifatini nazorat qilish uchun

temir yul, avtomobil yullari xarajatlarini qoplash uchun

asosiy vositalar ijarasi uchun

71.Dorixonaning sof foydasi bu:

yalpi foydadan soliqlar ayirmasi

yalpi harajatlarva yalpi daromadning ayirmasi

dorixonaning savdo xajmi va savdo ustamasining ayirmasi

dorixona yalpi daromadidan soliq to’lovlar ayirmasi

72.Rezerv fondi qaysi ro’rsatkichning foyiz ko’rinishidan hosil bo’ladi?

sof foyda

ustav fondi

yalpi daromad

muomala harajatlari

73.Dorixonaning moliyaviy resurslarni shakllantiruvchi manbalar:

ichki va tashqi

investorlar tomonidan jalb etilgan

beminnat moliyaviy yordamlar

davlatning moliya organlari tomonidan jalb etilgan

74.Dorixonaning moliyaviy taxlilda ish faoliyatini baholash bu:

moliyaviy holatini va natijalarini o’rganish

dorixonada pul mablag’lari xarakatini istiqbolini aniqlash

foydani o’sish rezervini ochib berish

foydani samarali shakllanishi aniqlash va ishlatilishi to’g’risida tavsiyalar berish

75. Sof foydani ishlatishning taxlilida qanday ko‘rsatkichlar hisobga olinishi kerak?

miqdoriy va sifat

tovarlarning tuzilishi

tovar zaxiralari

faqat miqdoriy

76.Dorixona faoliyatining iqtisodiy taxlilida qaysi ma’lumotlardan foydalaniladi:

statistik xisob va xisobotlar

tezkor va moliyaviy xisobot ma’lumotlaridan

ikki yillik xisobotlar

tezkor xisobot ko’rsatkichlaridan

77.Iqtisodiy taxlilida foydalaniladigan ma’lumotlar:

tezkor, buxgalteriya

tezkor va moliyaviy xisobot ma’lumotlaridan

ikki yillik xisobotlardan

tezkor xisobot ko’rsatkichlaridan

78.Iqtisodiy tahlilning balans usuli qo’llaniladi:

dorixona xo’jalik faoliyatining iqtisodiy taxlilida

dorixona xarajatlarining ta’sirini aniqlashda

kassa daftarini rasmiylashtirishda

arzonbaho buyumlarni qayta baholashda

79.Dorixona foydasining yig’indisi savdo xajmi foyiz ko’rsatkichiga nisbati bu:

rentabellik

sof foyda

muomala xarajatlari

yalpi daromad

80.Dorixonaning foydasi qanday ko’rsatkichlarida rejalashtiriladi?

summa va foiz hisobida

miqdoriy ko’rsatgichlarda

savdo xajmiga nisbatan darajada

faqat foyiz hisobida

81.Dorixonaning muomala harajatlari qanday ko’rsatkichlarida rejalashtiriladi?

summa va foiz hisobida

miqdoriy ko’rsatgichlarda

savdo xajmiga nisbatan darajada

faqat foyiz hisobida

82.Fiksatsion narh bu:

davlat tomonidan birinchi navbatda zaruriy deb belgilangan tovarlarga qo‘yilgan narh

xaridorlar roziligiga ko‘ra, iste’molchilarning qat’iy talabi asosida shakllangan narh

aniq ishlab chiqarish, ta’minot tarmog‘i iste’molchilariga mo‘ljallangan narh

iste’molchilar va tovarning yuqori sifatligiga asoslangan narh

83.Dori vositalari narhiga quyidagi omillar ta’sir qiladi:

dori vositasining sifati va samaradorligi

mahsulot sifati va xarajatlarning oshishi

xarajatlarning oshishi va samaradorligi

assortimentning yangilanishi va mahsulot sifati

84.Qaysi omillar dori vositalari narhiga ta’sir qiladi?

farmatsevtik bozordagi mavqei va raqobat bardoshligi

mahsulot sifati va xarajatlarning oshishi

xarajatlarning oshishi va samaradorligi

assortimentning yangilanishi va mahsulot sifati

85.Dori vositalarining erkin chakana narxi qanday hosil bo‘ladi?

erkin sotish narxiga savdo ustamasi qo‘shish orqali

tan narxdan chegirib tashlash orqali

chakana va ulgurji narx farqidan

talab va taklifni inobatga olgan holda erkin bozorda hosil bo‘ladi

86Prestij narx bu:

iste’molchilar va tovarning yuqori sifatligiga asoslangan narx

iste’molchilar talabi va taklifi asosida erkin bozorda hosil bo‘lgan narx

xaridorlar roziligiga ko‘ra, iste’molchilarning qat’iy talabi asosida shakllangan narx

aniq ishlab chiqarish, ta’minot tarmog‘ining iste’molchilariga mo‘ljallangan narx


Download 190.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling