Makroiqtisodiyot nimalarni o‘rganadi?


to‘g‘ri va egri sof va qo‘shimcha doimiy va ozgaruvchan oddiy va kompleksli ?Dorixona yalpi xarajatlariga nimalar kiradi?


Download 190.16 Kb.
bet8/8
Sana16.12.2020
Hajmi190.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

to‘g‘ri va egri

sof va qo‘shimcha

doimiy va ozgaruvchan

oddiy va kompleksli?Dorixona yalpi xarajatlariga nimalar kiradi?

doimiy va o’zgaruvchan xarajatlar

ashqi va ichki xarajatlar

asosiy va qo’shimcha xarajatlar

cheklangan va o’rtacha xarajatlar

?Dorixonaning savdo xajmi o‘zgarishi bilan qaysi ko‘rsatilgan omillar ozgarmaydi?

joriy ta’mirlashga

ovarlarni etkazib berish bo‘yicha

ish xaqqi

bank kreditidan foydalanish

?Dorixona muomala xarajatlari qaysi ko’rsatkichlarda rejalashtiriladi?

savdo xajmiga nisbatan foiz ko’rinishda va summada

sof foydaga nisbatan summada

yalpi daromadga nisbatan foiz ko’rinishda

summada va retsepturaga nisbatan foiz ko’rinishda

?Dorixona muassasasining davr xarajatlari bu:

sotish, ma’muriy, boshka operatsion va xisobot davrining kelgusida

tibbiyot tovarlarini ishlab chiqaruvchidan to iste’molchiga etkazguncha ketgan xarajatlar

umumiy ishlab chiqarish, xo‘jalik boshka operatsion xarajatlari

solik solinadigan bazadan chikarilagan xarajatlari

mahsulot tannarxiga kiradigan qo‘shimcha boshka operatsion xarajatlar?Ishlab chiqarish va davr xarajatlari istiqboli aniqlanadi:

summada va savdo hajmiga nisbatan foizdasummada va sof foydaga nisbatan foizda

yalpi daromadga nisbatan summada

summada va retsepturaga nisbatan foizd?Dorixonada xarajatlar ko‘payishiga ta’sir etuvchi omillar:

dorixona xodimlarining ish xaqini oshishi

savdo jarayoni bilan ishlab chikarish jarayonining birga olib borilishi

dorixonada tayyorlangan dori sifatini tekshirish uchun kup mablag sarflanishi

chakana savdo xajmining salmog‘ini oshishi

?“Tovarlarni etkazib berish bo‘yicha xarajatlar” moddasiga qaysi ko‘rsatkichlar kiradi?

tovarlarni saqlash, omborxona mutaxassislarni tayyorlash uchun xaq to‘lash

yonilgi, arzonbaxo va tez eskiruvchi buyumlarni saqlash uchun xarajatlar

shaxsiy transport, ijara, amortizatsiya ajratmalari

mahsus kiyim-bos

?“Tovarlarni etkazib berish bo‘yicha xarajatlar” moddasiga qaysi ko‘rsatkichlar kiradi?

yollangan va shaxsiy transport va boshka xizmatlar uchun xaq to‘lash

yonilgi, arzonbaxo va tez eskiruvchi buyumlarni saqlash uchun xarajatlar

shaxsiy transport, ijara, amortizatsiya ajratmalari

mahsus kiyim-bosh?Dorixona tarmog‘idagi xarajatlar bu:

mahsulotlar va dori vositalarini ta’minotchidan to iste’molchiga tkazishdagi xarajatlar

xom ashyo, mahsulot va dori vositalarini ishlab chiqaruvchidan to ste’molchiga etkazishdagi xarajatlar

ishlab chiqarishda tannarxiga kiradigan, pul ko‘rinishidagi sarflar

dori vositalarni ulgurji va chakana narxiga kiradigan, pul ko‘rinishidagi zararlar

? Dorixona tarmog‘idagi xarajatlar bu:

dori vositalar va tibbiyot buyumlarini ta’minotchidan to iste’molchiga tkazishdagi xarajatla

xom ashyo, mahsulot va dori vositalarini ishlab chiqaruvchidan to iste’molchiga etkazishdagi xarajatlar

dori vositalar va tibbiyot buyumlarini ishlab chiqaruvchidan to ste’molchiga etkazishdagi xarajatlardir

mahsulotlar va dori vositalarini ta’minotchidan to iste’molchiga etkazishdagi xarajatlar

?Har bir mahsulotni ishlab chiqarish va sotish uchun qanday xarajatlarni xarajatlarni talab qiladi

Iqtisodiy

Doimiy

O’zgaruvchanNomoddiy

?Mahsulotlar ishlab chiqarish va sotish xarajatlar istiqboli nimalar uchun asos bo‘lib hizmat qiladi?

Mahsulot uchun narh belgilash

Dori vositalarga chegirmalar belgilashda

Moliyaviy xarajatlarni oshirish

Bank kreditlaridan foydalanish

?Mahulotlar ishlab chiqarish va sotish xarajatlar istiqboli nimalar uchun asos bo‘lib hizmat qiladi?

Xarajatlarni qisqartirish

Xarajatlarni ko‘paytirish

Dori vositalarga chegirmalar belgilashda

Sof xarajatni istiqbolini belgilashd

?Mahsulotlar ishlab chiqarish va sotish xarajatlar istiqboli nimalar uchun asos bo‘lib hizmat qiladi

Sof foydani oshirish

Dori vositalarga chegirmalar belgilashda

Sof xarajatni istiqbolini belgilashda

Moliyaviy xarajatlarni oshirish

?Davr oxiridagi qoldiqni aniqlashga asoslangan rejalashtirish usulini aniqlang

Balans usuli

Meyoriy usul

Dinamik usul

Reja echimlarini optimallash usuli

? Bir nechta usullarni qo‘llab, ular ichidan eng samarali echimni tanlab olishga asoslangan rejalashtirish usulini aniqlang

Reja echimlarini optimallash usuli

Balans usuli

Meyoriy usul

Dinamik usul

?Dorixonada narkotik dori vositalariga bo‘lgan extiyojni aniqlashda qo‘llaniladigan rejalashtirish usuli bu-

Meyoriy usul

Balans usuli

Dinamik usul

Reja echimlarini optimallash usuli

?Iqtisodiy ko‘rsatkichlarni rejalashtirishda texnik-iqtisodiy xisoblash usuli bu-

moddiy resurslarni belgilangan me’yorlar va sarflash meyorlarini ishlatilishiga asoslangan usul.

Rejani tuzishda bir nechta variantlardan foydalanib, ular ichidan eng samarali echim tanlab olishga asoslangan usul.

hisob va hisobotlarning statistik ma’lumotlaridan foydalanib, guruxlash, absolyut va nisbiy ko‘rsatkichlarni taqqoslash usul

ko‘rsatkichlar va omillar orasidagi miqdoriy bog‘liqligini ko‘rsatuvchi matematik modelni tuzishga asoslangan usul.?Iqtisodiy ko‘rsatkichlarni rejalashtirishda iqtisodiy-matematik usul bu:

ko‘rsatkichlar va omillar orasidagi miqdoriy bog‘liqligini ko‘rsatuvchi matematik modelni tuzishga asoslangan usul

moddiy resurslarni belgilangan me’yorlar va sarflash meyorlarini ishlatilishiga asoslangan usul

Rejani tuzishda bir nechta variantlardan foydalanib, ular ichidan eng samarali echim tanlab olishga asoslangan usul

hisob va hisobotlarning statistik ma’lumotlaridan foydalanib, guruxlash, absolyut va nisbiy ko‘rsatkichlarni taqqoslash usul

?Iqtisodiy ko‘rsatkichlarni rejalashtirishda qanday usullardan foydalaniladi?

Iqtisodiy-matematik, iqtisodiy-analitik, balans, dinamik usullar

Balans, meyoriy, iqtisodiy-analitik, strategik usullar

Iqtisodiy-analitik, balans, joriy, strategik usullar

Balans, meyoriy, joriy, strategik usullar

? Narx funksiyalari to‘g‘ri keltirilgan qatorni ko‘rsating

Tartibga soluvchi, xisob, rag‘batlagtiruvchi, taqsimlovchi

Xisob, tartibga soluvchi, taqsimlovchi, nazorat qiluvchi

Taqsimlovchi, rag‘batlantiruvchi, nazorat qiluvchi, fiskal

Xisob, tartibga soluvchi, nazorat qiluvchi, fiskal

? Tovarning ishlab chiqarish va muomala xarajatlarini belgilab beruvchi narx funksiyasi qanday nomlanadi

Xisob

Nazorat

Taqsimlovchi

Fiskal

? Tovar qiymatidagi foydaning kelgusidagi ishlab chiqarishni yaxshilash va assortimentni yangilashga sabab bo‘luvchi narx funksiyasi qanday nomlanadi?

Rag‘batlantiruvchi

Nazorat

Xisob

Taqsimlovchi

?Narxning qaysi funksiyasi bozordagi talab va taklifni muvozanatga keltiradi?

Tartibga soluvchi

Xisob

TaqsimlovchiFiskal

? Narxning qaysi funksiyasi olingan foydani to‘g‘ri qayta bo‘linishini amalga oshiradi?

Taqsimlovchi

Xisob

Tartibga soluvchiFiskal

?Ozbekiston Respublikasida chetdan olib kelinadigan dori vositalarini ulgurji savdosi uchun qanday miqdorda cheklangan savdo ustamalari belgilangan?

Ulgurji savdo uchun sotib olingan qiymatidan 15%

Tovarning tannarx qiymatidan 20%

Ulgurji savdo uchun sotib olingan qiymatidan 20%

Tovarning tannarx qiymatidan 15%

? Ozbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan dori vositalarini chakana savdosi uchun qanday miqdorda cheklangan savdo ustamalari belgilangan?

Ulgurji narxidan 20%

Tovarning tannarx qiymatidan 20%

Ulgurji savdo uchun sotib olingan qiymatidan 20%

Ulgurji savdo uchun sotib olingan qiymatidan 15%

? Davlat tomonidan ka’tiy belgilangan va uzgartirilmaydigan narx turini belgilang

CHeklangan narx

Monopol narx

Kelishilgan narx

CHakana va ulgurji narx

? Bozorni egallab olgan kompaniya, konsern, firmalar bozorda tovarlarga uzlari narx belgilashlari narxning qaysi turiga misol bo‘ladi?

Monopol narx

CHeklangan narx

Kelishilgan narx

CHakana va ulgurji narx

?CHet el firmalari, konsernlari korparatsiyalari bilan savdo sotik kilganda kullaniladigan narx turini ko‘rsating

Transfer narx

CHeklangan narx

Kelishilgan narx

CHakana va ulgurji narx

?Dori vositalari va tibbiyot buyumlarinig ma’lum vaqt mobaynida savdo qilingan miqdori nima deyiladi?

Savdo xajmi

Muomala xarajatlari

Rejalashtirish

YAlpi daromad

?Dorixonaning yalpi daromadi quyidagi iqtisodiy ko‘rsatkichlarni qaysi birini oz ichiga oladi?

Foyda va muomala xarajatlari

Sof foyda va soliqlar

Foyda va soliqlar

Savdo xajmi va savdo ustamasi

?Dorixonaning yalpi foydasi quyidagi iqtisodiy ko‘rsatkichlarni qaysi birini oz ichiga oladi?

Sof foyda va soliqlar

Foyda va soliqlar

Foyda va muomala xarajatlari

Savdo xajmi va savdo ustamasi

?Dorixonaning iqtisodiy ko‘rsatkichlari keltirilgan qatorni aniqlang

Ish xaqi, yalpi foyda, sof foyda, muomala xarajatlari

Savdo xajmi, savdo ustamasi, ish xaqi, ishlab chiqarish xajmi

Savdo xajmi, yalpi foyda, sof foyda, ishlab chiqarish xajmi

Ish xaqi, yalpi foyda, ishlab chiqarish xarajatlari, tovar tannarxi

? CHakana savdo tarkibiy qismlarini aniqlang

Ambulator retseptura bo‘yicha savdo, retseptsiz savdo, mayda chakana savdo

Statsionar retseptura bo‘yicha savdo, retseptsiz savdo, mayda chakana savdo

Ambulator retseptura bo‘yicha savdo, tayyor dori vositalari savdosi, kichik chakana savdo

Statsionar retseptura bo‘yicha savdo, tayyor dori vositalari savdosi, kichik chakana savdo

?Qanday savdo turlari ulgurji savdo tarkibiga kiradi?

Statsionar retseptura bo‘yicha savdo, mayda ulgurji savdo

Ambulator retseptura bo‘yicha savdo, tayyor dori vositalari savdosi, kichik ulgurji savdo

Ambulator va statsionar retseptura bo‘yicha savdo, mayda ulgurji savdo

Statsionar retseptura bo‘yicha savdo, tayyor dori vositalari savdosi, kichik ulgurji savd

? Kimlar dori vositalarini chakana naxrlarda sotib oladilar?

Maktab va bog‘cha muassasalari, korxonalar, axoli

Muassasa va tashkilotlar, dorixonalar, axoli

DPMlar, dorixonalar, axoli,

Korxonalar va tashkilotlar, dorixona muassasalari, axoli

? Dorixona resurslari qanday guruxlarga bo‘linadi?

Mexnat va moddiy

Moddiy va nomoddiy

Iqtisodiy va siyosiy

Aktiv va passiv

? Dori vositalari dorixonaning qanday resurslari xisoblanadi?

Moddiy resurslar

Mexnat resurslari

Nomoddiy resurslar

Siyosiy resurslar

? Tibbiy buyumlar dorixonaning qanday resurslari xisoblanadi?

Moddiy resurslar

Mexnat resurslari

Nomoddiy resurslar

Xo’jalik resurslari

?Korxonaning asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi?

yalpi va sof foyda, xarajatlar

xarajatlar moddalari,

yalpi daromad

yalpi daromad

?Farmatsevtika iqtisodiyotining mohiyati:

aholining salomatligi uchun dori vositalari, tibbiy buyumlarni ishlabchiqarish

insonlarning aniq bir ezgulik,

tovarlar va xizmatlarni ishlabchiqarish,

hayotiy zarur bo‘lgan ezguliklar va xizmatlarni ta’minlab beradigan insonlarning asosiy faoliyat maydoni

?Resurs tushunchasiga to`g`ri ta`rif berilgan qatorni belgilang:

Ishlab chiqarishni iqtisodiy rivojlantirish uchun qo`llaniladigan omillar

Tovar va xizmatlar manbasi

Sanoat uchun xomashyo vazifasini bajaruvchi moddiy boyliklar

Xizmat ko`rsatuvchi tashkilotlar faoliyati uchun qo`llaniladin omillar

?Iqtisodiy resurslar deb nimaga aytiladi?

Tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan barcha tabiiy, mehnat va inson tominidan yaratilgan resurlar tushiniladi

Iqtisodiyotning barcha sohasining asosiy omillari va xomashyolari manbasi

Tovarlarni ishlab chiqarish uchun barcha tabiiy, mehnat va inson omillarinig jamlamasi tutushuniladi

Barcha xizmatlarni amalga oshirish va ishlab chiqarish uchun barcha omillar yig`indisi

?Resurslarni qanday turlarga bo`linadi?

Moddiy va inson resurslarи

Moddiy va ma`naviy resurslar

Inson va iqtisodiy resurslar

Moddiy va ishlab chiqarish resurslari

?Moddiy resurslarni belgilang:

Yer va capital

Ish haqi va ishchi kuchi

Ustav kapitali va ishchi kuchi

Yer va ish haqi

?Inson resurslari keltirilgan qatorni belgilang:

Yer va capital

Ish haqi va ishchi kuchi

Ustav kapitali va ishchi kuchi

Yer va ish haqi

?Har qanday dorixonaning iqtisodiy faoliyati nimadan boshlanadi?

Natural va pul shaklidagi resurslarining shakllanishidan

Mehnat va tadbirkorlik resurslarinig shakllanishidan

Moddiy va mehnat resurslarinig shakllantirishdan

Tadbirkorlik va pul shaklidagi resurlarning shakllanishidan

?Pul shaklidagi dorixona resurslariga nimalar kiradi?

Aylanma va asosi capital

Mehnat vositalari

Tabiiy sharoit

Tayyor maxsulot

?Natural shaklga ega bo`lgan dorixona resurslari:

Tayyor mahsulot, mehnat anjomlari

Aylanma va asosiy capital

Korxona xisobida turgan barcha moddiy boyliklar

Ishlab chiqarish mahsulotlar va ko`rilgan daromad miqdori

?Asosiy kapitalning tarkibiy qismlarini sanang:

mehnat vositalari va tabiiy sharoit

tayyor mahsulot va mehnat anjomlari

o`zgaruvchi kapital va ishchi kuchi

mehnat vositalari va tayyor mahsulot

?Aylanma kapitallarni belgilang:

ashyo va materiallar, tayyor mahsulot

mehnat vositalari, tabiiy sharoit

o`zgaruvchi capital, ishchi kuchi

mehnat vositalari, tayyor mahsulot

?Mehnat resurlarini belgilang:

o`zgaruvchi kapital, ishchi kuchi

tayyor mahsulot, mehnat anjomlari

mehnat vositalari, tayyor mahsulot

mehnat vositalari, tabiiy sharoit

?Byudjet tarkibi nimalarga bog'liq?

qanday moddalar aks ettirilishiga, sub'ektning katta-kichikligiga, xodimlarning malakasiga

nima ishlab chiqarilishiga, qanday moddalar aks ettirilishiga

xo'jalik yurituvchi sub'ektning katta-kichikligiga, ishlab chiqarilgan tovar hajmiga

mablag' aylanmasiga, qanday moddalar aks ettirilganiga, ishlab chiqaruvchilar stajiga

?Byudjet tuzishdagi talablar:

ma'lumotlarni qisqa, aniq, muhim bo'lishiga amal qilish lozim

ma'lumotlar imkon qadar to'liq bo'lishi kerak

ma'lumotlar foydalanuvchi uchun muhim bo'lishiga amal qilish lozimma'lumotlar imkon qadar to'liq va mazmunli bo'lishi kerak
http://fayllar.org
Download 190.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling