Maktabgachata’limtashkilotlarining director vamutahassislarniqaytatayyorlashvaularningmalakasinioshirishinstituti


Download 41.7 Kb.
Sana16.06.2022
Hajmi41.7 Kb.
#759193
Bog'liq
5mavzu
psix lek, 4-mavzu, 4 AbdullayevaManzura 3261, 10 Bekturdiyeva Shahlo Ochilboyevna 4581, 3 nomer Iroda 2707, 8 mavzu, 16 mavzu nasiba, 6d327b33cd3cd3e47c23ea7195e0a478, krossvord-po-distsipline-russkij-yazyk-po-teme-kultura-rechi, Документ Microsoft Word (3), Ona tili(15ta) Qaysi javobdagi so\'zlar to\'g\'ri yozilgan , Sadoqat kurs ishi, @iBooks Bot turizm iqtisodiyoti, Достоевский презентация - all-biography.ru


Maktabgachata’limtashkilotlarining director vamutahassislarniqaytatayyorlashvaularningmalakasinioshirishinstituti
MUSTAQIL ISH

MAVZU: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi
PF-5198-son Farmoni

40-guruh tinglovchisi: Axmedova Kamola
Reja:

  1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagiPF-5198-son farmoni

  2. Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidaTayanch so`zlar: modda, ta`lim tizimi, davlat,tarbiya, ta`lim,Qonun,kadr.

O‘zbekistonRespublikasiPrezidentining “Maktabgachata’limtizimiboshqaruvinitubdantakomillashtirishchora-tadbirlarito‘g‘risida” 2017-yil 30-sentabrdagi PF-5198-sonli Farmoniijrosinita’minlashhamdamaktabgachata’limmuassasalariningdavlatvanodavlattarmoqlariniyanadakengaytirish, davlatvanodavlatmaktabgachata’limmuassasalario‘rtasidasog‘lomraqobatmuhitinishakllantirishsharoitlariniyaratish, davlatvaxususiysektorsherikligishartlaridamaktabgachata’limmuassasalariningyangishakllarinijoriyetish, shuningdek, O‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligifaoliyatinisamaralitashkiletishnita’minlashmaqsadida:


1. Quyidagilar:
Maktabgachata’limtashkilotlaridirektorvamutaxassislariniqaytatayyorlashvamalakasinioshirishinstitutituzilmasi 6-ilovaga muvofiqtasdiqlansin.
2. O‘zbekistonRespublikasiDavlatbudjetimablag‘larivaqonunhujjatlaridataqiqlanmaganboshqamanbalarO‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligi, Qoraqalpog‘istonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligi, Toshkent shaharMaktabgachata’lim bosh boshqarmasi, viloyatlarmaktabgachata’limboshqarmalari, tuman (shahar)lar maktabgachata’limbo‘limlarifaoliyatinimoliyalashtirishmanbalarietibbelgilansin.
3. O‘zbekistonRespublikasiMoliyavazirligi: ushbuqarorniamalgaoshirishxarajatlariuchun 2017-yilda O‘zbekistonRespublikasiDavlatbudjetining “Ijtimoiysoha” uchunnazardatutilganparametrlaridoirasidamablag‘larajratsin, 2018-yildan boshlabesaharyilizarurbudjetmablag‘lariajratishninazardatutsin;
ushbuqarordankelibchiqib, O‘zbekistonRespublikasiDavlatbudjetining 2017-yil uchuntasdiqlanganxarajatlarismetasigategishlio‘zgartirishlarkiritsin;
O‘zbekistonRespublikasiningharyilgiasosiymakroiqtisodiyko‘rsatkichlariprognozivadavlatbudjetiparametrlariniishlabchiqishdamaktabgachata’limtashkilotlaridabolalarta’minotiuchunota-onalarto‘lovimiqdorlarigategishlio‘zgartirishlarkiritishyuzasidantaklifkiritsin; O‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirliginingmarkaziyapparatiga 4 ta, O‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligininghududiybo‘linmalariga 14 ta yengilxizmatavtotransportvositalarinisaqlashga limit hamdaularningxaridiuchunzarurbo‘lganmablag‘larniajratsin;
O‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligivauninghududiybo‘linmalarimoddiy-texnikabazasinishakllantirishuchunzarurbo‘lganjihozlarvaaxborot-kommunikatsiyatexnologiyalarinixaridqilishhamdaularningma’muriybinolarinita’mirlashuchunMaktabgachata’limvazirligigamablag‘larajratilishinita’minlasin.
4. O‘zbekistonRespublikasiAxborottexnologiyalarivakommunikatsiyalarinirivojlantirishvazirligibir oy muddatdaO‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligifaoliyatidazarurbo‘lganaloqavositalari, shujumladan, hukumataloqavositalarinio‘rnatishnita’minlasin.
5. O‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirliginingmarkaziyapparati Toshkent shahri, Mustaqillikmaydoni, 5-uyda joylashtirilsin.
6. O‘zbekistonRespublikasiXususiylashtirilgankorxonalargako‘maklashishvaraqobatnirivojlantirishdavlatqo‘mitasiQoraqalpog‘istonRespublikasiVazirlarKengashi, viloyatlarva Toshkent shahrihokimliklaribilanbirgalikdaikkihaftamuddatdaQoraqalpog‘istonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligi, Toshkent shaharMaktabgachata’lim bosh boshqarmasi, viloyatlarmaktabgachata’limboshqarmalarihamdatumanlar (shaharlar) maktabgachata’limbo‘limlarinibinolaryokizarurbo‘lganxonalarbilanta’minlasin.
7. O‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligi “Maktabgachata’limmetodikasi” jurnalini (keyingio‘rinlarda — Jurnal deb ataladi) ta’sisetsin.
Maktabgachata’limtizimigajoriyetilayotganilg‘orpedagogikvainnovatsiontexnologiyalarni, sohadaamalgaoshirilayotgandavlatsiyosatiningustuvoryo‘nalishlariniatroflichayoritibborish, sohagadoirqabulqilingannormativhuquqiyhujjatlarvadavlatdasturlarinisharhlashvatushuntirishjurnalningasosiyvazifalarietibbelgilansin.
Jurnaltahririyatifaoliyatinimoliyalashtirishjurnalnisotishdantushadiganmablag‘lar, homiylikmablag‘lari, qonunhujjatlaridataqiqlanmaganboshqamablag‘ vamanbalarhisobidanamalgaoshirilishibelgilansin.
8. O‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligiikki oy muddatda:
Sog‘liqnisaqlashvazirligibilanbirgalikdamaktabgachata’limmuassasalaridaqo‘llanilayotganovqatlanishme’yorlarinirivojlanganmamlakatlartajribasinihisobgaolganholdaqaytako‘ribchiqsinhamda 2018-yilning 1-yanvaridan boshlabyangilanganovqatlanishme’yorlarivarespublikaningbarchamaktabgachata’limmuassasalaridaushbuqarorijrosiningtizimlimonitoringijoriyetilishinita’minlasin;
O‘zbekistonmatbuotvaaxborotagentligihamdaMoliyavazirligibilanbirgalikdamaktabgachata’limmuassasalariuchuno‘quvvako‘rgazmaliqurollar, ularningtarbiyalanuvchilariuchuno‘rgatuvchivarivojlantiruvchikitoblartayyorlanishi, shuningdek, ularningnashretilishi, doimiyravishdamoliyalashtirilishivadavlatmaktabgachata’limmuassasalarigayetkazibberilishininazardatutuvchikomplekschora-tadbirlarniishlabchiqsinvatasdiqlashuchunVazirlarMahkamasigakiritsin;
O‘zbekistonRespublikasiXalqta’limivazirligibilanbirgalikdata’limmilliytillardaolibboriladiganmaktabgachata’limmuassasalariningo‘quv-tarbiyajarayonidainglizvarustillarini, ta’limrustilidaolibboriladiganmaktabgachata’limmuassasalariningo‘quv-tarbiyajarayonidainglizvao‘zbektillarinio‘rganishnijoriyetishyuzasidantakliflartayyorlasin;
“O‘zstandart” agentligibilanbirgalikdamaktabgachata’limmuassasalaridafoydalanilayotgan, birinchinavbatdabolalarningintellektualvaanglashqobiliyatlarinirivojlantirishgaqaratilgano‘yinvao‘yinchoqlarningdavlatstandartlariniishlabchiqsin;
“O‘zstandart” agentligi, Sog‘liqnisaqlashvazirligivaMoliyavazirligibilanbirgalikdamaktabgachata’limmuassasalaridao‘quv-tarbiyajarayoninitashkiletishvazarurshart-sharoitlarniyaratishuchunta’limgaqo‘yiladigandavlattalablariasosidao‘yinlar, o‘yinchoqlar, mebel, jihozlarvaboshqatexnikvositalarbilanmaktabgachata’limmuassasalarinijihozlashme’yorlariniishlabchiqsinvatasdiqlasin; Savdo-sanoatpalatasibilanbirgalikdabolalaro‘yinlarivao‘yinchoqlaribo‘yichadavlatbuyurtmasinimilliyishlabchiqaruvchilarorasidataqsimlashbo‘yicha 2018 — 2023-yillarga mo‘ljallangankomplekschora-tadbirlarniishlabchiqsin.
9. O‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligiO‘zbekistonRespublikasiDavlatstatistikaqo‘mitasiningstatistikaxborotlaritarqatilishimajburiybo‘lgantashkilotlarro‘yxatigakiritilsin.
10. O‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligiBandlikvamehnatmunosabatlarivazirligibilanbirgalikdamaktabgachata’limtizimixodimlariningijtimoiymuhofazasinitakomillashtirishmaqsadidaikki oy muddatdamaktabgachata’limtizimixodimlarimehnatigahaqto‘lashvaularnirag‘batlantirishtartibito‘g‘risidaO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasigatakliflarkiritsin.
11. O‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasibir oy muddatda:
O‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligito‘g‘risidaginizomni;
Maktabgachata’limmuassasalarirahbarvamutaxassislariniqaytatayyorlashvaularningmalakasinioshirishinstitutito‘g‘risidaginizomnitasdiqlasin.
12. O‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligibir oy muddatda:
Toshkent shaharMaktabgachata’lim bosh boshqarmasivaviloyatlarmaktabgachata’limboshqarmalarito‘g‘risidaginizomlarni;tuman (shahar) maktabgachata’limbo‘limlarito‘g‘risidaginamunaviynizomnitasdiqlasin.
13. Qoraqalpog‘istonRespublikasiVazirlarKengashibir oy muddatdaQoraqalpog‘istonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligito‘g‘risidaginizomnitasdiqlasin.
14. O‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligiAdliyavazirligihamdaboshqamanfaatdorvazirliklarvaidoralarbilanbirgalikdaikki oy muddatdaqonunhujjatlarigaushbuqarordankelibchiqadigano‘zgartishvaqo‘shimchalarto‘g‘risidaVazirlarMahkamasigatakliflarkiritsin.
15. MazkurqarorningijrosininazoratqilishO‘zbekistonRespublikasining Bosh vaziri A.N. Aripov, O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningDavlatmaslahatchisi A.N. YunusxodjayevvaO‘zbekistonRespublikasiXalqta’limivaziri U.I. Inoyatovzimmasigayuklansin.
O‘zbekistonRespublikasiPrezidenti Sh. MIRZIYOYEV
Toshkent sh., 2017-yil 30-sentabr, PQ-5198-son O‘zbekistonRespublikasiPrezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-5198-son qaroriga
6-ILOVA
Professor-o‘qituvchilarvao‘qitish-tarbiyalashxodimlari, shuningdek, texnikvaxizmatko‘rsatishxodimlarisoniqonunhujjatlaridao‘rnatilgantartibdabelgilanadi.
Bu sohadazamonaviytalablargajavobberadiganilg‘orpedagogikusulvauslublarniishlabchiqish, o‘quvvao‘quv-metodikadabiyotlarningyangiavlodiniyaratishvanashretish ham g‘oyatdolzarbvazifadir.
Yana birmuhim masala – bumaktabgachata’limmuassasalaridamalakalitibbiyxizmatnitashkiletish, sanitariyame’yorlarivagigiyenaqoidalarigato‘lajavobberadigansog‘lomovqatlanishtiziminiyo‘lgaqo‘yishzarur.
Yig‘ilishdaO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasi, Maktabgachata’limvazirligi, Xalqta’limivazirligi, Moliyavazirligi, Qoraqalpog‘istonRespublikasiVazirlarKengashi, viloyatlarva Toshkent shaharhokimliklarivaboshqategishliidoralargaharbir masala yuzasidananiqmuddatlariko‘rsatilganholdamuhimtopshiriqvavazifalarberildi.
Qoraqalpog‘istonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligi, Toshkent shahar, viloyatlarmaktabgachata’limboshqarmalarihamdatumanlar (shaharlar) maktabgachata’limbo‘limlarinibinolarvayuqorimalakalikadrlarbilanta’minlashzarurligiqaydetildi.
Ilg‘orxorijiytajribalarasosidamaktabgachata’limtizimidagipedagogkadrlarmalakasinioshirishbo‘yichao‘quv-rejavadasturlarnitakomillashtirish, oliyta’limmuassasalarimaxsussirtqibo‘limlarining “Maktabgachata’lim” yo‘nalishibo‘yicha 2018-2023-yillar uchunkvotalarajratishmasalasigae’tiborqaratildi.
Yagonainteraktivdavlatxizmatlariportalida “Bolalarnidavlatmaktabgachata’limmuassasalarigaqabulqilishvanavbatgaqo‘yishbo‘yichaelektrondastur”nijoriyetishbo‘yichatopshiriqberildi. Shuningdek, davlatmaktabgachata’limmuassasalariningaxborot-kommunikatsiyatexnologiyalarivositalaribilanta’minlanganlikva internet tarmog‘igaulanganlikholatitanqidiyo‘rganilib, ularnibosqichma-bosqichzamonaviykompyutertexnikasibilanta’minlashva internet tarmog‘igaulashbo‘yichachora-tadbirlardasturiishlabchiqiladi.
Maktabgachata’limmuassasalarigashifokorlarajratish, tibbiyothamshiralariningmalakasinioshirish, teztibbiyyordamko‘rsatishuchundori-darmon, sanitariya-gigiyenavositalaribilanto‘liqta’minlash, bolalarningovqatlanishinibelgilanganme’yorlardarajasidatashkiletishzarurligita’kidlandi.
Maktabgachata’limmuassasalarigamo‘ljallangano‘quv-metodikvadidaktikadabiyotlarninashretishgadoirstandartlarniqaytako‘ribchiqishvatasdiqlashmasalasiga ham e’tiborqaratildi.
Birso‘zbilanaytganda, biz maktabgachata’limsohasidaharjihatdanzamonaviytizimyaratishimizkerak, dedidavlatimizrahbari. Kelgusi 3-4 yilda 5-6 yoshdagi barcha bolalarni maktabgacha ta’limga to‘liq qamrab olishga erishmog‘imiz shart. Bu ertangikunimiznihalqiladigan masala va biz bunialbattaamalgaoshiramiz.
Yig‘ilishdasohaoldidaturgandolzarbvazifalarbelgilabberildi.
O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiShavkatMirziyoyevraisligida 19-oktabr kunimaktabgachata’limtiziminitubdantakomillashtirishmasalalarigabag‘ishlanganyig‘ilisho‘tkazildi.
UndaO‘zbekistonRespublikasi Bosh vaziri, PrezidentningDavlatmaslahatchilari, tegishlivazirlikvaidoralarrahbarlariishtiroketdi.
Mamlakatimizdamilliygenofondnimustahkamlash, yoshavlodniyetukkadrlaretibtarbiyalashmasalalarigadoimiye’tiborqaratibkelinmoqda. 2017-yil 16-avgust kunibo‘libo‘tganyig‘ilishdata’limtiziminirivojlantirishningko‘plabyo‘nalishlaribelgilabberildi. Xususan, maktabgachata’limtiziminitarkibiyjihatdantubdanislohqilish, mazkurmuassasalargabolalarnito‘laqamrabolishbo‘yichamuhimvazifalarqo‘yilganedi.
Prezidentimizningjoriyyil 30-sentabrdagi “Maktabgachata’limtizimiboshqaruvinitubdantakomillashtirishchora-tadbirlarito‘g‘risida”gifarmonihamda “O‘zbekistonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligifaoliyatinitashkiletishto‘g‘risida”giqarorigamuvofiqbusohadayangitizimyaratildi.
Yangivazirlikoldigamaktabgachata’limsohasidayagonadavlatsiyosatiniishlabchiqishvaamalgaoshirish, maktabgachata’limmuassasalaridavlatvanodavlattarmog‘inikengaytirishvamoddiy-texnikbazasinimustahkamlash, ularnimalakalipedagogkadrlarbilanta’minlash, maktabgachata’limmuassasalarigabolalarniqamrabolishnikeskinoshirish, ta’lim-tarbiyajarayonlarigazamonaviyta’limdasturlarivatexnologiyalarinitatbiqetishorqalibolalarnihartomonlamaintellektual, ma’naviy-estetik, jismoniyrivojlantirishhamdaularnimaktabgatayyorlashsifatinitubdanyaxshilashvazifalariqo‘yildi.
Yig‘ilishdashuboradaamalgaoshirilayotganishlarmuhokamaqilindi. Hayotimizdahalqiluvchiahamiyatgaegabo‘lganta’lim-tarbiyatizimihaqidagapirganda, Abdulla Avloniybobomizningdonofikrlarinitakrorvatakroraytishgato‘g‘rikeladi: ta’lim-tarbiya – biz uchunhayot-mamotmasalasidir, dediPrezidentimiz. Qaysisohaniolmaylik, biz zamonaviyyetukkadrlarnitarbiyalamasdanturibbiron-biro‘zgarishga, farovonhayotgaerishaolmaymiz. Bundaykadrlarni, millatningsog‘lomgenofondinitayyorlash, avvalo, maktabgachata’limtizimidanboshlanadi.
Maktabgachata’limtizimiuzluksizta’limningbirlamchi, engasosiybo‘g‘inihisoblanadi. Mutaxassisvapedagoglarningilmiyxulosalarigako‘ra, insono‘zumridavomidaoladiganbarchaaxborotvama’lumotning 70 foizini 5 yoshgachabo‘lgandavrdaoladi. Ana shudalilningo‘zibolalarimizningyetukvabarkamolshaxsbo‘libvoyagayetishidabog‘chatarbiyasiqanchalikkattaahamiyatgaegaekaniniyaqqolko‘rsatibturibdi.
Bungaqo‘shimchaisbotqidiribuzoqqaborishninghojatiyo‘q. Bog‘chatarbiyasiniolgan bola bilanbog‘chagabormaganbolanisolishtirganda, ularningfikrlashdarajasio‘rtasidayerbilanosmonchafarqborliginisezishqiyinemas.
Shuninguchun ham biz maktabgachata’limtiziminiqaytako‘ribchiqishmasalasinidavlatsiyosatidarajasigako‘tarib, buboradakattaishlarniboshladik. Agar shuishnihartomonlamapuxtao‘ylabamalgaoshirmasak, butunta’limtizimidasifato‘zgarishigaerishishimiz, ta’limninguzluksizliginita’minlashimizqiyinbo‘ladi, deyata’kidladiShavkatMirziyoyev.
Bugungikundamaktabgachata’limmuassasalaritarmog‘inikengaytirish, ularningmoddiy-texnikbazasinimustahkamlash, yangibog‘chalarqurishbo‘yichadavlatdasturiqabulqilinib, amalgaoshirilmoqda. Rivojlangandavlatlartajribasihisobgaolinib, nodavlatta’limmuassasalari, jumladan, nodavlatbog‘chalartarmog‘inikengaytirishga ham kattaahamiyatqaratilmoqda. Bu esatizimdasog‘lomraqobatnishakllantirishhamdata’limxizmatlarituriniko‘paytirishgaxizmatqiladi.
Maktabgachata’limsohasigaixtisoslashgankadrlartayyorlashmasalasigaalohidae’tiborqaratildi. Biz qabulqilayotganbarcha-barchaqarorlarniamalgaoshiradigan, farzandlarimizgabilimasoslarini, engzarurhayotiytushunchavako‘nikmalarnio‘rgatadiganlaryuqorimalakalitarbiyachivamurabbiylardir, deyata’kidlandiyig‘ilishda.
Bu sohadazamonaviytalablargajavobberadiganilg‘orpedagogikusulvauslublarniishlabchiqish, o‘quvvao‘quv-metodikadabiyotlarningyangiavlodiniyaratishvanashretish ham g‘oyatdolzarbvazifadir.
Yana birmuhim masala – bumaktabgachata’limmuassasalaridamalakalitibbiyxizmatnitashkiletish, sanitariyame’yorlarivagigiyenaqoidalarigato‘lajavobberadigansog‘lomovqatlanishtiziminiyo‘lgaqo‘yishzarur.
Yig‘ilishdaO‘zbekistonRespublikasiVazirlarMahkamasi, Maktabgachata’limvazirligi, Xalqta’limivazirligi, Moliyavazirligi, Qoraqalpog‘istonRespublikasiVazirlarKengashi, viloyatlarva Toshkent shaharhokimliklarivaboshqategishliidoralargaharbir masala yuzasidananiqmuddatlariko‘rsatilganholdamuhimtopshiriqvavazifalarberildi.
Qoraqalpog‘istonRespublikasiMaktabgachata’limvazirligi, Toshkent shahar, viloyatlarmaktabgachata’limboshqarmalarihamdatumanlar (shaharlar) maktabgachata’limbo‘limlarinibinolarvayuqorimalakalikadrlarbilanta’minlashzarurligiqaydetildi.
Ilg‘orxorijiytajribalarasosidamaktabgachata’limtizimidagipedagogkadrlarmalakasinioshirishbo‘yichao‘quv-rejavadasturlarnitakomillashtirish, oliyta’limmuassasalarimaxsussirtqibo‘limlarining “Maktabgachata’lim” yo‘nalishibo‘yicha 2018-2023-yillar uchunkvotalarajratishmasalasigae’tiborqaratildi.
Yagonainteraktivdavlatxizmatlariportalida “Bolalarnidavlatmaktabgachata’limmuassasalarigaqabulqilishvanavbatgaqo‘yishbo‘yichaelektrondastur”nijoriyetishbo‘yichatopshiriqberildi. Shuningdek, davlatmaktabgachata’limmuassasalariningaxborot-kommunikatsiyatexnologiyalarivositalaribilanta’minlanganlikva internet tarmog‘igaulanganlikholatitanqidiyo‘rganilib, ularnibosqichma-bosqichzamonaviykompyutertexnikasibilanta’minlashva internet tarmog‘igaulashbo‘yichachora-tadbirlardasturiishlabchiqiladi.
Maktabgachata’limmuassasalarigashifokorlarajratish, tibbiyothamshiralariningmalakasinioshirish, teztibbiyyordamko‘rsatishuchundori-darmon, sanitariya-gigiyenavositalaribilanto‘liqta’minlash, bolalarningovqatlanishinibelgilanganme’yorlardarajasidatashkiletishzarurligita’kidlandi.
Maktabgachata’limmuassasalarigamo‘ljallangano‘quv-metodikvadidaktikadabiyotlarninashretishgadoirstandartlarniqaytako‘ribchiqishvatasdiqlashmasalasiga ham e’tiborqaratildi.
Birso‘zbilanaytganda, biz maktabgachata’limsohasidaharjihatdanzamonaviytizimyaratishimizkerak, dedidavlatimizrahbari. Kelgusi 3-4 yilda 5-6 yoshdagi barcha bolalarni maktabgacha ta’limga to‘liq qamrab olishga erishmog‘imiz shart. Bu ertangikunimiznihalqiladigan masala va biz bunialbattaamalgaoshiramiz.
XULOSA
O‘zbekistonRespublikasiPrezidentiShavkatMirziyoyev 2019-yil 16 dekabrkuni “Maktabgachata’limvatarbiyato‘g‘risida”giQonunniimzoladi.
Qonunbilan, maktabgachata’limvatarbiyasohasidagidavlatsiyosatiningasosiyyo‘nalishlari, shuningdek, maktabgachata’limvatarbiyaolishgadoirdavlatkafolatlarianiqbelgilabberildi.
Xususan, davlatharbirbolaningumumiyo‘rtata’limtashkilotigao‘qishgakirishidanbiryiloldindavlatmaktabgachata’limtashkilotlaridaumumiyo‘rtata’limgamajburiybiryilliktayyorgarlikdano‘tishgabo‘lganhuquqinikafolatlaydi.
Qonungamuvofiq, maktabgachata’limtashkilotidavlatvanodavlattashkilotlaritashkiletilishibelgilabolindi.

Foydalanilganadabiyotlar:  1. O’zbekistonRespublikasiPrezidentiningMaktabgachata’limgaoidfarmonvaqarorlari.

  2. O‘zbekistonRespublikasiPrezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi “O‘zbekistonRespublikasimaktabgachata’limvazirligifaoliyatinitashkiletishto‘g‘risida”gi PQ-3305- son qarori. Qonunhujjatlarima’lumotlarimilliybazasi (www.lex.uz), 2017-y.

  3. O‘zbekistonRespublikasiPrezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi “Maktabgachata’limtizimiboshqaruvinitubdantakomillashtirishchora-tadbirlarito‘g‘risida”gi PF- 5198-son farmoni. O‘zbekistonRespublikasiqonunhujjatlarito‘plami, 2017-y., 37-son, 984-modda.

  4. O‘zbekistonRespublikasiqonunhujjatlarito‘plami, 2017-y., 30-son, 732-modda.Internet manbaalari
Lex.uz internet sayti.


Download 41.7 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling