"Maktagacha ta’limda yordamchi tarbiyachi" kasbi bo’yicha bitiruchilar uchun imtihon savollari


Download 36.11 Kb.
Sana10.11.2021
Hajmi36.11 Kb.

“Maktagacha ta’limda yordamchi tarbiyachi” kasbi bo’yicha bitiruchilar uchun imtihon savollari
1-bilet

 1. “O`zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo`yiladigan Davlat talablari”ning tuzilmasi va asosiy qoidalari nimalardan iborat?

 2. Integratsiya nima?

 3. Bolaning rivojlanish xaritasi nima?

 4. Kompetensiya nima?

2-bilet

 1. “Ilk qadam” Davlat o`quv dasturining tuzilmasi va asosiy qoidalari haqida gapiring.

 2. Maktabgacha ta’lim vaziri kim?

 3. Kommunikatsiya nima?

 4. Konfliktli vaziyatda tarbiyachining roli?

3-bilet

 1. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim berishda kompetentli yondoshuv. O`quv –tarbiyaviy faoliyatni rеjalashtirish deganda nimani tushunasiz?

 2. Maktabgacha ta’limda badiiy imperevizatsiyaning o’rni qanday?

 3. Qog’oz va karton turlari .Qog’oz va kartondan trafart, shablon va muxr tayyorlash texnikasi haqida ma’lumot bering

 4. Bolalar ovqatlanishining gigiyenik asoslari haqida gapiring

4-bilet

 1. Bolalar rivojlanishini kuzatish. “Ilk qadam” Davlat o`quv dasturi asosida bolalarning rivojlanish xaritasini yuritishqanday amalga oshiriladi?

 2. Qayta hikoya qilib berish metodi haqida gapiring

 3. Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida gigiyenik talablar qanday?

 4. Maktabgacha ta’lim jarayoni nima?

5-bilet

 1. Jarohat va jarohatlanganda ko’rsatiladigan birinchi tibbiy yordam qay tartibda bajariladi?

 2. Bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishda MTT oldida turgan vazifalar nimalardan iborat?

 3. Pedagog so’zining ma’nosi?

 4. Rivojlanish va undagi integratsiya haqida gapiring.

6-bilet

 1. Kasbiy faoliyatda hayot faoliyati xavfsizligi o’quv fanining maqsad va vazifalari nimalardan iborat?

 2. Tarbiyachining ish xujjatlari nechanchi sonli buyruq asosida yuritiladi?

 3. Psixologik jarayonlarga nimalar kiradi?

 4. Atrof olam mashg’ulotlaini o’tish texnologiyasida qanday metodlar qo’llaniladi?

7-bilet

 1. MTTda bola hayotiga ta’sir etuvchi xavflar va ularning turlari. MTTda hayot faoliyati xavfsizligini ta`minlash zarurati qay darajada?

 2. Hikoya rivoyat ertak topishmoq maqolar qaysi mashg’ulotlarda qo’llaniladi?

 3. Bolada nutq rivojlanishini ikki davrga ajratgan olimkim?

 4. Maktabgacha yoshdagi bolalarga asosoiy faoliyat turi haqida gapiring.

8-bilet

 1. MTTda bolalarni yo`l harakati havfsizligi qoidalari bilan tanishtish haqida gapiring.

 2. Maktabgacha yoshdagi barcha yosh bosqichlarini sanab bering.

 3. Krigami nima?

 4. Didaktik o’yinlar haqida gapiring.

9-bilet


 1. Pedagoglik kasbi va uning kasbiy kompetensiyalari haqida gapiring.

 2. Maktabgacha ta`lim yoshidagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasining nazariy asoslari. “O`zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo`yilgan Davlat talablari” va “Ilk qadam” Davlat o`quv dasturida bolalarga beriladigan asosiy matematik tushunchalar nimalardan iborat?

 3. Qaysi guruhda bolalar tayyor shakllarni birbiriga moslab yopishtirailar?

 4. Blaning rivojlanish kompensatsiyaviy sohalari qaysilar?

10- bilet

 1. Maktabgacha ta’lim pedagogikasi predmeti va uning vazifalari nimalardan iborat?

 2. Turli yosh guruhlaridagi bolalarning son-sanoq va kattalik haqidagi matematik tasavvurlarini shakllantirish qay yo’sinda amalga oshiriladi?

 3. Bolalar ovqatlanishining gigiyenik asoslari haqida gapiring

 4. Jismoniy rivojlanish va sog’lom turmi]ush tarzini shakllantirishning nechta kichik sohasi bor?

11-bilet

 1. MTTda tarbiyalanuvchilar bilan amalga oshiriladigan o’yin faoliyati turlari haqida gairing.

 2. Bolalarning matematik tushunchalarini rivojlantirishda qo’llaniladigan ko’rgazmali materiallar va o’z ijodiy ishingizni taqdim qiling.

 3. Maktabgacha yoshdagi bolalar jamoasining asosoy ishtirokchilari kimlar?

 4. Ozbek bolalar adabiyoti.

12-bilet

 1. Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy va aqliy tarbiya berish qanday yo’llar blan amalga oshiriladi?

 2. Bolalarning matematik tasavvurlarini shakllantirish maktab, MTT va oilaning hamkorlikdagi ishi. Sizning bu bo’yicha fikringiz.

 3. Tabiat bilan tanishtiruv dasturining tuzilmasi?

 4. Jahon bolalar adabiyoti.

13-bilet

 1. Maktabgacha yoshdagi bolalarga mexnat va estetik tarbiya berish qanchalik muhim?

 2. Kuzatish – bolalar ekologik ta'limining yеtakchi uslubimi. O’yin – ekologik ta’limning uslubi sifatida qanday ahamiyat kasb etadi?

 3. Shaxs psixologiyasi. Maktabgacha yoshda bola shaxsining shakllanishi haiqda gapring.

 4. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari turli yosh guruhlarda plastilin (loy) bilan ishlashda e’tibor qaratilishi kerak bo’lgan jihatlar.

14-bilet

 1. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari va oila o’rtasidagi hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktab ishidagi hamkorlik.

 2. Tabiat qo’yniga ekskursiya tayyorgarlik ko’rish va MTTda sayrni to’g’ri tashkil etish bo’yicha gapirib bering.

 3. Qurish – yasasha va uning bolalar tarbiyasida tutgan o`rni qanday va u turli yosh guruhlarida qanday amalga oshiriladi?

 4. “Ilkqadam” Davlat o`quv dasturida bolalarga beriladigan asosiy matematik tushunchalar

15-bilet


 1. Psixologiya haqida tushuncha. Bolalar psixologiyasining umumiy masalalari haqida gapiring.

 2. MTTda bolalarni tabiat bilan tanishtiris haqida tushunchangizni bayon qiling.

 3. Sezgilar. Bolalarda sezgilarning rivojlanishi haqida nimlalarni bilasiz?

 4. Bolalarda uchraydigan yuqumli kasalliklar haqida nimalarni bilasiz?

16-bilet


 1. Ilk yosh davrida psixik rivojlanish qanday kechadi?

 2. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining va oilada bolalarni tasviriy san`at turlari bilan tanishtirish qaysi yo’llar orqali amalga oshirilmog’i kerak?

 3. Bolalar tserebral falaji (BSF), sаbаblаri vа shаkllаri qanday?

 4. Matematika mashg’ulotlariga qo’yilgan didaktik talablar va o`qitish metodlari qanday?

17-bilet

 1. Shaxs psixologiyasi. Maktabgacha yoshda bola shaxsining shakllanishi haiqda gapring.

 2. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari turli yosh guruhlarda plastilin (loy) bilan ishlashda e’tibor qaratilishi kerak bo’lgan jihatlar.

 3. Inklyuziv va intergllashgan ta’lim asoslari nimalardan iborat?

 4. Mayda motorika va sensomotorika nima?

18-bilet

 1. “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo’yiladigan Davlat talablari” da bolaning ijtimoiy-hissiy rivojlanishi va “Men” konsepsiyasi haqida gapiring.

 2. Qurish – yasasha va uning bolalar tarbiyasida tutgan o`rni qanday va u turli yosh guruhlarida qanday amalga oshiriladi?

 3. Maktabgacha ta’lim yoshdagi psixik va jismoniy kamchiliklari bo’lgan bolalar bilan rivojlantiruvchi o’yinlarni tayyorlash haqida gapiring.

 4. Psixik va jismoniy nuqsonli bolalar bilan pedagogik va psixologik diagnostika asoslari haqida gapiring

19-bilet

 1. Shaxslararo munosabatlar psixologiyasi. MTTda konfliktli holatlar va ularni hal etishda tarbiyachining o’rni qay darajada? Konfliktli holatga misol va siz qanday hal qilgan bo’lar edingiz?

 2. MTT va oilada musiqa tarbiyasining maqsad va vazifalari nimalardan iborat?

 3. Logoritmik mashg’ulotlarni tashkil etish qanday amalga oshiriladi?

 4. Logoritmik mashg’ulotlarni tashkil etish haqida gapiring

20-bilet

 1. Sezgilar. Bolalarda sezgilarning rivojlanishi haqida nimlalarni bilasiz?

 2. MTTda bayram ertaliklarini tashkil etishda nimalarga e’tibor qaratish lozim va ixtyoriy bayram proyektiga misol ayting/

 3. Ilk yoshdagi bolalar bilan erta rivojlanish dasturlari qaysi me’zonlarga tayangan holda tuziladi?

 4. Ixtisoslashgan MTTlarda rivojlanishida kamchiliklari bo'lgan bolalarni reabilitatsiyasi tizimidagi yangi yondashuvlar qanday?

21-bilet

 1. His-tuyg’ular. Bolalardagi agrеssivlik holatlari va ularga yechimlar.

 2. Turli yosh guruhlarda qurilish, konstruktsiyalash va matеmatika markazini tashkil etish qanchalik kerak va bu markaz qanday talablar asosida tashkil etiladi?

 3. Reabilitatsiya va abilitatsiya asoslari haqida gapiring.

 4. Erta tashxis tushsunchasi, maqsadi va usullari qanday?

22-bilet

 1. Temperament. Bolalar temperamenti haqida gapiring.

 2. Turli yosh guruhlarda syujеtli-rolli o’yinlar va dramalashtirish markazida o’yinli ta’lim faoliyatini tashkil etish qanchalik kerak va bu markaz qanday talablar asosida tashkil etiladi?

 3. Jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo’lgan bolalarni bilаn kun tаrtibini tаshkil jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo’lgan bolalarni mаktаb tа’limigа tаyyorlаsh mаzmun-mохiyati haqida gapiring.

 4. Inklyuziv tа’lim аsоslаri nimalardan iborat?

23-bilet

 1. Xarakter va Qobiliyat haqida gapiring.

 2. MTTda “Zumradoylar davrasi” to`garage ish mazmuni haqida gapiring.

 3. Maktabgacha yoshdagi jismoniy yoki va eshitishida nuqsoni bo’lgan bolalarni tevarak atrof bilan tanishtirish bo’yicha asoslar.

 4. Ish reja va variativlik. “Ilk qadam” Davlat o`quv dasturining variativi qay tartibda tasdiqlanadi?

24-bilet


 1. Inson organizmiga atrofmuhit omillarining ta’siri, gigiyenik me’yorlashtirish nima?

 2. MTTda jismoniy mashqlarning asosiy turlarini o’tkazish (saflanish va qayta saflanish mashqlari; asosiy harakat va umumrivojlantiruvchi mashqlar) haqida gapiring.

 3. Jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo’lgan bolalarni o’yingа o’rgаtish mеtоdikаsi qanday. Va o’yin turlаriga misollar keltiring.

 4. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida yozgi sog‘lomlashtirish mavsumi qanday tashkil etiladi?

25-bilet

 1. MTT joylashuvi tuzilishi va faoliyatini tashkillashtirishga oid sanitariya qoida va me’yorlari. SanQva M. N0355-18 haqida gapiring.

 2. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida jismoniy sog‘lomlashtiruvchi mashqlar. Turli yosh guruhlarda ertalabki badantarbiya mashqlarini o’tkazish mezonlari qanday?

 3. Maktabgacha yoshdagi jismoniy yoki psixik nuqsonlari bo’lganbolalar bilan olib boriladigan korreksion-tarbiyaviy ishlar qanday?

 4. MTTda harakatli o‘yinlar o‘tkazish va ularning yosh guruhlarida amalga oshirishdagi tafovutlar haqida gapiring.

26-bilet


 1. Bolalarni qabul qilish kun tartibi, turli faoliyat turlari uchun talablar nimalardan iborat?

 2. MTTda harakatli o‘yinlar o‘tkazish va ularning yosh guruhlarida amalga oshirishdagi tafovutlar haqida gapiring.

 3. Inklyuziv tа’lim аsоslаri nimalardan iborat?27-bilet

 1. Tibbiy xodim tomonidan o`tkaziladigan asosiy tadbirlar haqida bilasizmi?

 2. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida yozgi sog‘lomlashtirish mavsumi qanday tashkil etiladi?

 3. Erta tashxis tushsunchasi, maqsadi va usullari qanday?28-bilet

 1. Bolalarda uchraydigan yuqumli kasalliklar haqida nimalarni bilasiz?

 2. “Akvamed” o‘yin va mashqlarni tashkil etish

 3. Ixtisoslashgan MTTlarda rivojlanishida kamchiliklari bo'lgan bolalarni reabilitatsiyasi tizimidagi yangi yondashuvlar qanday?29-bilet

 1. Bolalar ovqatlanishining gigiyenik asoslari haqida gapiring

 2. “Qum” o‘yinlarini tashkil etish

 3. Logoritmik mashg’ulotlarni tashkil etish haqida gapiring30-bilet

 1. Qog’oz va karton turlari .Qog’oz va kartondan trafart, shablon va muxr tayyorlash texnikasi haqida ma’lumot bering

 2. Ish reja va variativlik. “Ilk qadam” Davlat o`quv dasturining variativi qay tartibda tasdiqlanadi?

 3. Psixik va jismoniy nuqsonli bolalar bilan pedagogik va psixologik diagnostika asoslari haqida gapiringDownload 36.11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling