Mamlakatimizni yanada obod etish va modernizatsiya qilishni


Download 3.16 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/24
Sana08.07.2018
Hajmi3.16 Mb.
#38587
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

ISLOM  KARIMOV

MAMLAKATIMIZNI YANADA 

OBOD  ETISH VA 

MODERNIZATSIYA QILISHNI 

QAT’IYAT BILAN 

DAVOM  ETTIRISH YO'LIDA

TOSHKENT

« 0 ‘ZBEKISTON» NASHR1YOT-MATBAA  IJODIY  UYIUO‘K:  323(575.1)

к в к   66.3  (з о н   - d J e c O J T

К  25


0 ‘zb ekiston  R espublikasi  P rezidenti  Islom   K arim ov 

asarlarin in g   2 1-jildidan  d av latim iz  rah b arin in g   2 0 1 2 -  

2 01 3 -y illard a  0 ‘zb ek isto n   R espublikasi  K o n stitutsiyasi- 

ning  20  y illig ig a  b a g ‘ishlangan  tantanali  m arosim da,  Va- 

z irlar  M ah kam asining  m ajlisida,  turli  xalq aro   anjum anlar- 

da,  m aro sim lard a  s o ‘zlag an  nutqlari  va  m a ’ruzalari  ham da 

tabriklari  o ‘rin  olgan.

ISBN  978-9943-01-980-5 

ISBN  978-9943-01-980-5

9  7 8 9 9 4  3  0 1 9 8 0  5

201

^

AA lish er  N avoiy

O 'z b e k is to n   MK

©   « 0 ‘ZB EK ISTO N »  N M IU ,  2013

^

3 7 6 5 9

(

2

^

9789943019805T A Q D IR IM SA N ,  B A X T IM SA N , 

E R K IN   VA  O Z O D   VATAN!

A ziz  v atan d o sh lar!

M u h ta ra m   m eh m o n lar!

B u g u n   b iz   m a m la k a tim iz   h a y o tid ag i  u n u til- 

m as  ta rix iy   v o q ea  -  C T zbekistonim iz  m u staq illik - 

k a  erish g a n   k u n n in g   y ig irm a   b ir  y illig in i  n ish o n - 

lam o q d am iz.

A n a   shu  b u y u k   san a  bilan ,  x a lq im iz   a srla r  da- 

v o m id a   intilib,  o rziq ib   k u tg an ,  h aq iq atan   ham , 

b a rc h a m iz   u ch u n   en g   u lu g 6,  en g   aziz  b ay ram  

b o ‘lm ish   C V zbekistonning  M u staq illik   ku n i  b i­

lan  siz  a z iz la m i,  siz la m in g   tim so lin g iz d a   bu tu n  

x alq im izn i  ch in   q a lb im d a n   ta b rik la sh   m en   u chun 

k atta   baxtdir.

M en   ish o n am an   -   asrlar,  z a m o n la r  о 6tar. 

A m m o  b a rc h a m iz g a  o ‘z lig im iz n i  an g lash ,  in so n iy  

s h a ’n im izn i,  q a d r-q im m a tim iz n i,  o ‘z  y u rtim izg a  

e g a lik   q ilish   h u q u q in i,  tilim iz,  m u q a d d a s  d in i- 

m izn i,  q a d riy a tla rim iz ,  u rf-o d a tlarim iz n i  q ay tarib  

b erg an   b u   u lu g 6  ay y o m   V atan im iz  ta rix id a   o ltin 

sah ifa  b o 6lib,  ab ad iy   saq la n ib   q olajak.

3


Q ad rli  y u rtd o sh larim !

0 ‘z - o ‘z id a n   ay o n k i,  k ish ilik   ta rix id a ,  d u n y o  

x a rita sid a   d a v la tla r  sh ak llan ish id a  y ig irm a   b ir 

y il  ju d a   q isq a   m u d datdir.  L ek in   0 ‘zb e k isto n im iz  

sh u   d a v r m o b ay n id a,  h ech   sh u b h asiz,  y u z   y illarg a 

ten g   b o i g a n   m aso fan i  b o sib   o ‘tdi.

B iz  esk i  m u sta b id   tu zu m ,  u n in g   aso ra tla ri  va 

m a fk u ra sid a n   b u tu n lay   v o z  k ec h ib ,  to b e lik   va 

q aram lik   d a v rig a   b arh am   b erib ,  k ech ag i  nochor, 

o ‘zini  o ‘zi  b o q ish g a   k u ch i  y e tm a g a n   oM kadan 

b u g u n   o ‘zin in g   k u ch -q u d rati  v a   sa lo h iy a tig a   ta- 

y an g an ,  o ‘z   sarh ad lari,  x a lq in in g   tin c h   v a  o su d a 

h a y o tin i  h im o y a la sh g a   q o d ir  b o ‘lgan,  x alq aro  

h a m ja m iy a td a   m u n o sib   o ‘rin   eg allag an ,  tez  va 

b a rq a ro r s u r ’a tla r b ilan   o ‘sib  b o ra y o tg a n   m ustaq il 

v a   su v eren   d a v la tla r  q ato rig a   k o ‘ta rilg an im izn i 

y a q q o l  n a m o y o n   etm o q d am iz.

0 ‘tg an   d a v r  m o b ay n id a  b iz  o ld im izg a  q o ‘ygan 

b u y u k   v a zifa  -   zam o n av iy   riv o jlan g an   d em o k ra- 

tik   d av latlar  safiga  k irish,  fu q aro lik   ja m iy a ti  bar- 

po  etish,  h ay o tim izn i,  iq tiso d iy o tim izn i  m o d em i- 

zatsiy a  v a  div ersifik atsiy a  q ilish   h iso b id an   q o i g a  

k iritg an   y u tu q   v a  y u k sak   m arralarim izn in g   x a lq ­

aro  m a y d o n d a  e ’tir o f   etilay o tg an in i,  V atanim iz 

salohiyati,  m oddiy,  iqtiso d iy   v a   intellektual  kuch- 

q u d ratim iz to b o ra  oshib,  sh ah ar v a  qish lo q larim iz-

4


nin g   q iyofasi  v a  ch eh rasi  o ‘zg arib ,  ochilib  b o ra- 

yo tg an in i  b u g u n   h ech   k im   in k o r  etolm aydi.

K o ‘p c h ilik n i  h ay ratd a  q o ld iray o tg a n   b u n d ay  

h a q iq atn i  ta sd iq la b   b erad ig an   k o ‘p g in a   ra q a m   v a 

m a ’lu m o tla m i  k e ltirish   q iy in   em as.

S h u lar  q ato rid a  istiqlol  y illa rid a   0 ‘z b ek isto n  

iqtiso d iy o ti  q ariyb  3,7  barobar,  a h o lim izn in g   real 

d aro m ad lari  jo n   b o sh ig a   7  b arobar,  o ‘rta ch a  pen - 

siy a  m iq d o ri  q ariyb  9  barobar,  o y lik   ish  haq i  esa 

18  b aro b ar  o sh g an i,  o d am larim izn in g   u m r  k o ‘rish 

d arajasi  o ‘rtach a  7  y ilg a   uzay g an i,  y o q ilg ‘i  v a 

g ‘alla m u staq illig ig a,  o ‘zim izn i  o ‘zim iz  g o ‘sht,  sut 

v a  b o sh q a   iste ’m ol  m ollari  b ilan   t o i i q   t a ’m in lash - 

g a  e rish g an im iz  b u la m in g   y aq q o l  ta sd ig ‘idir.

B u la m in g  

b a rch a si, 

av v alo , 

m u sta q illik k a  

e rish g a n   b irin ch i  k u n lard an   b o sh lab   « Islo h o t  -  

islo h o t  u ch u n   em as,  av v alo ,  in so n   u c h u n »   d eg an  

p rin sip n i  h ay o tg a   ta tb iq   e tg a n im iz n in g   a m a liy   sa- 

m a ra si,  d esak ,  h ech   q an d a y   xato   b o ‘lm aydi.

0 ‘tgan  yillar  m obaynida  yurtim izda  uy-joy 

hajm ining  k o ‘rsatkichi  qariyb  2  barobar  oshgani, 

oilalam ing  98,5  foizi  o ‘zining  shaxsiy  uy-joyi 

yoki  kvartirasiga,  qishloqlarda  yashayotgan  oila­

lam ing  97,5  foizi  shaxsiy  tom orqasiga  ega  b o ‘lga- 

nini  ayni  shu  m aqsadda  am alga  oshirgan  m illiy 

d astu rla rim iz n in g   n atijasi,  deb  q ab u l  qilam iz.


B u n d an   y ig irm a   b ir  y il  o ld in   b ar  o ‘n ta  o ilad an  

b o r-y o ‘g ‘i  b ittasi  sh ax siy   m a sh in a g a   eg a  b o i g a n  

b o i s a ,   b u g u n g i  k u n d a   h ar  u c h ta   o ila n in g   b ittasi- 

da  av to m o b il  m av ju d   ek an i,  h a r  u ch   n a fa r  y u rt- 

d o sh im izd an   b iri  in tern et  ta r m o g id a n   fo y d alan ib  

k e lay o tg an i  x a lq im izn in g   faro v o n lig i  to b o ra   o rtib 

b o ra y o tg a n i,  u n in g   em in -e rk in   y ash a y o tg a n in i  n a ­

m o y o n   etadi.

S h u   b o ra d a   y an a  b ir  m isol  k eltirish   o ‘rinlidir.

B u g u n   b arch a  d a v la tla m i  k atta   ta sh v ish g a  

so lay o tg an ,  h a li-b e ri  d av o m   e ta y o tg a n ,  ja h o n  

m iq y o sid a  eng  d o lzarb ,  en g   o g ‘ir  m a sa la   b o i i b  

tu rg an   m o liy a v iy -iq tiso d iy   in q iro zn i  h iso b g a  o l­

g an   h olda,  0 ‘zb e k isto n   oxirg i  yetti  y il  d av o m i- 

da  d u n y o d a g i  san o q li  d a v la tla r  q a to rid a   o ‘rta ch a 

8 -8 ,5   fo iz  iq tiso d iy   o ‘sish g a  erish ay o tg a n i  m a m ­

lak atim iz  salo h iy ati  b a rq a ro r  riv o jlan ib   b o ray o t- 

g an in in g   y aq q o l  dalilidir.

B a rch am iz  V atanim izni  rav n aq   to p tirish   y o i i -  

d a  erish g a n   m a rralarim izn i  d astlab k i  q a d a m la r 

sifa tid a   q ab u l  qilib,  b ir  h a q iq atn i  ch u q u r  an g lab  

o lish im iz   darkor.

B u g u n   sh id d a t  b ilan   tez  o ‘z g a ra y o tg a n   glo- 

b alla sh u v   d av rin in g   k esk in   talab larig a ,  d u n y o  

b o z o rid a   to b o ra   k u ch ay ib   b o ra y o tg a n   sh afq atsiz 

raq o b at  k u ra sh ig a   b a rd o sh   b e ra   o la d ig a n ,  faq at

6


q a t’iyatlik  b ilan   o ld in g a  in tilay o tg an ,  o ‘zin in g  

u zo q n i  k o ‘z lag an   ta ra q q iy o t  stra teg iy a sig a   ega 

b o ‘lgan  d a v latg in a  riv o jla n ish n in g   k atta  y o i i d a  

0

‘z  ezgu  m a q sa d la rig a  e r is h m o g i  m u m kin.Z a m o n n in g   o ‘zi  o ‘rta g a   q o ‘y a y o tg a n   ayni 

sh u n d ay   o ‘tk ir  tala b la m i  in o b atg a  o lg an   h o ld a, 

b izn in g   o ld im izd a   tu rg an   en g   u stu v o r  v azifa- 

m iz  -   b o sh la g a n   ish larim izn i  izchil  d av o m   etti- 

rish ,  m am lak atim izn i y a n g ila sh  v a m o d e m iz a tsiy a  

q ilish,  d em o k ratik   islo h o tla m i  ch u q u rla sh tirish , 

ja m iy a tim iz n in g   b a rc h a   ja b h a la rin i  erk in lash ti- 

rish   ja ra y o n la rin i  y an g i  b o sq ic h g a   k o ‘tarish ,  ha- 

y o tim iz n in g   d arajasi  v a   sifatin i  y a n a d a   y u k salti- 

rishdir.


B iz  u ch u n   b eb ah o   b o y lik   boM mish  tin ch lik  

v a   o so y ish ta lik n i,  ja m iy a tim iz d a g i  m eh r-o q ib at, 

fu q a ro la r  v a  m illa tla raro   to tu v lik   v a   h am jih at- 

likni  k o ‘z  q o ra c h ig ‘id ek   asrab -av ay lash   h am i- 

sha  e ’tib o rim iz   m a rk a z id a   tu rish i  lo zim lig in i  aslo 

u n u tm aslig im iz   kerak.

B u g u n g i  n o tin ch   va  m u ra k k ab   zam o n ,  y aq in  

v a  u zo q   y o n -atro fim izd a,  m in taq a m iz d a   k o ‘pdan 

bu y o n   d av o m   e tay o tg an   nizo  v a  q aram a-q arsh ilik , 

to b o ra   k e sk in la sh ib   b o ra y o tg a n   v a z iy a t  b izn in g  

d o im o   o g o h ,  d o im o   h u sh y o r,  serg ak   v a  sezg ir 

b o ‘lib  y ash ash im izn i,  x a v fsiz lig im iz g a   tah d id   so-lay o tg an   h a r  q a n d a y   b a lo -q a z o n in g   o ld in i  o lish i- 

m izn i  talab   etm oqda.

M u staq il  ta ra q q iy o t  y o ‘lid a   am a lg a  o sh ir­

g an ,  o n g -u   sh u u rim iz n i,  h a y o tim izn i  tu b d an  

o ^ g a r tir g a n   ish la rim iz g a  b a h o   b c ra r ck an m iz,  b iz  

e rish g a n   y u tu q   v a   m a rra lam i  q o ‘lga  k iritish   o son 

boM m aganini  ta ’k id la sh im iz   o ‘rinlidir.

B u  y o 6ld a   e l-y u rtim iz   q a n d a y   m u ra k k a b   v a 

ta h lik a li  sinov,  t o ‘siq   v a   g ‘o v la m i  y e n g ish d a  

tu rli  y o v u z   v a   z o ‘ra v o n   h a ra k a tla r  o ld id a   b o sh  

e g m a sd a n ,  o ‘z  e ’tiq o d id a n   q a y tm a sd a n   k elg a - 

ni,  a v v a lo ,  o ‘z in in g   m e h n a tse v a rlig i,  m a rd lig i 

v a  m a to n a ti  h iso b id a n   b u g u n g i  y o r u g 6  k u n la rg a  

y e tib   k e lg a n im iz n i  h e c h   q a c h o n   u n u tm a slig i- 

m izn i  ista rd im .

H ozirgi 

k u n la rd a  

h am  


b iz n in g  

tan lag an  

y o ‘lim izg a  sh u b h a   tu g ‘d irish ,  k ech ag i  d a v m i 

k o ‘n n a g a n ,  tajrib asi  y etarli  b o ‘lm ag an   y o sh lar- 

ni  y o ‘ld a n   o zd irish g a,  istiq lo lim iz n in g   m a ’no- 

m azm u n in i  so x ta la sh tirish g a,  b izn i  y a n a  eski  qo- 

lip  v a  to b e lik k a   q a y ta rish g a   u rin a d ig a n   k u ch lar 

v a   h a rak atla r  kam   em as.

L ek in   b u   k u c h la r  b ir  h a q iq a tn i  an g lab   olishi 

kerak.  B u g u n   b iz  k ech ag i  -   9 0 -y illa rd a g i  o ‘ta  

sodda,  h ech   q a n d a y   siy o siy   ta jrib a g a  eg a  b o ‘lm a- 

gan  o d a m la r  em asm iz.B iz  b u g u n   m u sta q illik   y illarid a   k atta  q iy in - 

ch ilik   v a  sin o v la rd a   to b la n g an ,  d u n y o q arash i, 

siy o siy   v a  fu q a ro lik   sav iy asi,  ijtim o iy   fao llig i 

о ‘sib  b o ray o tg a n ,  o ‘z b e k o n a   a y tg an d a,  b iz  b u g u n  

oq n i  q o ra d a n   ajrata  o lad ig an   x alq m iz.

B izn in g   x a lq im iz ,  av v alo ,  y ig irm a   b ir  yil  da- 

v o m id a  v o y a g a   y e tg a n ,  m u staq il  fik rlash g a,  y uk- 

salib  b o ra y o tg a n   o n g -u   ta fak k u rg a  eg a  b o ‘lgan 

n av q iro n   av lo d im iz   p o rlo q   k e la ja g im iz g a   k atta 

ish o n ch   b ilan  q aray d i  v a  o ‘z tan lab   o lg an  y o ‘lidan 

h e c h  q ac h o n  -  m en  ta k ro r ay tam a n  -  h e c h   qach o n  

o rtg a   qay tm ay d i.

B u g u n   ja h o n   h a m ja m iy ati  b ila n   h am q ad am  

b o ‘lib,  u z o q   v a  y aq in d ag i  x o rijiy   m a m la k a tla r 

b ila n   d o ‘stlik,  h a m k o rlik   v a   o ‘za ro   m an faatli 

a lo q a la m i  y a n ad a  m u sta h k am la sh ,  c h e t  el  in v es- 

titsiy ala rin i  v a  en g   z a m o n a v iy   te x n o lo g iy a la m i 

o lib   k e lish   m a q sa d id a   y u rtim iz d a   q u lay   iq lim   va 

im tiy o zli  sh a ro itla m i  y a n a d a  k en g a y tirish ,  b izg a 

x ay rix o h   b o ‘lg an   d a v la tla r  b ilan   sh e rik lik   m u n o - 

sab atla rin i  y an g i  b o sq ic h g a   k o ‘tarish   -   b u la m in g  

b a rc h a si  d o im o   d iq q a tim iz  m a rk a z id a   b o ‘lishi 

shart.

F u rs a td a n   fo y d a la n ib ,  sh u   m u a z z a m   m a y ­d o n d a   ja m   b o ‘lg a n   x o rijiy   m a m la k a tla rn in g  

e lc h ila ri  v a   x a lq a ro   ta s h k ilo tla rn in g   v a k illa ri-g a ,  b a rc h a   m e h m o n la rim iz g a   b u g u n g i  ta n ta - 

n a m iz d a   b a y ra m   q u v o n c h in i  b iz   b ila n   b a h a m  

k o ^ a y o tg a n la r i  u c h u n   s iz la m in g   n o m in g iz d a n , 

b u tu n   x a lq im iz   n o m id a n   m in n a td o rlik   b ild iris h - 

g a   ru x s a t  e tg a y s iz .

B u g u n g i  sh u k u h li  d a m la rd a   b izn in g   tay an - 

c h im iz  v a   su y an ch im iz,  u m id im iz   b o ‘lm ish   y o sh - 

la rim izg a   q arata  ay tm o q ch im an :

Q ad rli  farzan d larim ,  h ech   q ac h o n   u n u tm an g :

Siz  k im n in g ,  q a n d ay   u lu g ‘  z o tla m in g   a v lo d i- 

siz!

Siz  q an d ay   n o y o b   v a  b e ta k ro r  m ero s  v o risla- risiz!

0 ‘z  k u c h -g 4ay ratin g iz ,  b ilim   v a  q o b iliy a tin g iz - 

ga,  b u y u k   V atan im iz  q u d ratig a  su y an ib ,  m arrani 

b alan d   o lin g ,  a ziz   bolalarim !

S izn in g   erish ad ig an   h ar  b ir  g 4a lab an g iz  -   yur- 

tim iz  g ‘alab asi,  0 6z b e k isto n   g ‘alabasidir!

A zizlarim ,  q ad rd o n larim !

B arch an g izn i  b a g ^ im g a   b o sib ,  M u staq illik  

b a y ra m i  b ilan   y a n a   b ir  b o r  sam im iy   tab rik lab , 

sizlarg a  sih a t-sa lo m a tlik ,  b ax t  v a  o m ad ,  xona- 

d o n la rin g iz g a   fa y z -u   b arak a   tilay m an .

B u g u n   m an a  sh u n d ay   y o ru g 4  k u n larg a  y et- 

k azg an ,  ezg u   ish la rim iz d a   0 4zi  m a d a d k o r b o 'lg a n  

Y aratg an im izg a  sh u k ro n a lar  aytam iz.

10


Y urtim iz  tin ch ,  x a lq im iz   o m o n   b o ‘lsin! 

M u staq illig im iz  ab ad iy   b o is in !0 ‘zbekiston  Respublikasi  mustaqilligining 

yigirm a  bir  yilligiga  b a g ‘ishlangan  tantanali

marosimdagi  tabrik  s o ‘zi, 

2 0 12-yil 31-avgust

B A R Q A R O R   IJT IM O IY -IQ T ISO D IY  

R IV O JL A N ISH N IN G   M U H IM   O M IL I

M u h ta ra m   k o n fe re n siy a  q a tn a sh ch ila ri,  x o n im - 

lar v a  jan o b lar!

Siz,  qad rli  m e h m o n la rim izn i,  n u fu zli  x alq aro  

in stitu tla r  -   B irlash g an   M illa tlar  T ash k ilo ti,  J a ­

h o n   b an k i,  X a lq a ro   m o liy a   k o rp o ratsiy asi,  O siyo 

ta ra q q iy o t  b an k i,  Islo m   ta ra q q iy o t  b a n k in in g   va- 

k illarin i,  y etak ch i  o lim   v a  m u tax assislar,  b izn es- 

m enlar,  d u n y o n in g   45  ta  m a m la k a tid an   ta s h rif 

b u y u rg an   b a rc h a   k o n fe ren siy a   ish tiro k ch ilarin i 

qu tlash ,  sizlarg a  o ‘z im n in g   c h u q u r h u rm a t-e h tiro - 

m im ni  h am d a  a n ju m an   ish id a  ish tiro k   e tay o tg a- 

n in g iz  u ch u n   sam im iy   m in n a td o rlig im n i  b ild irish  

m e n g a   k atta  m a m n u n iy at  b a g ‘ishlaydi.

B u g u n g i  an ju m an   u ch u n   « 0 6z b ek isto n d a   ijti- 

m o iy -iq tiso d iy   siy o satn i  a m alg a   o sh irish d a   k ich ik  

b izn es  v a  x u su siy   ta d b irk o rlik n in g   roli  v a  ah a- 

m iy ati»   d eg an   m av z u n in g   tan lan ish i  b ejiz  em as. 

Bu,  b irin ch i  n av b atd a,  0 ‘z b e k isto n   m u sta q illig i­

n in g   d astlab k i  k u n larid a n   b o sh lab   iq tiso d iy o tn in g  

u sh b u   ta rm o g ‘ini  ja d a l  riv o jla n tirish g a   u stu v o r 

a h a m iy a t  b erilg a n i  b iz g a   eski  m u stab id ,  rejali-

12


ta q sim o t  tiz im id a n   q o lg an   in q iro z n in g   o ‘ta   o ‘tk ir 

m u a m m o la rin i  h al  e tish d a  en g   m u h im   o m il,  t a ’b ir 

jo iz   b o i s a ,   lo k o m o tiv   b o i i b   x iz m a t  q ilg an i  b ilan  

b o g iiq .

M a z k u r  so h an i  te z  s u r ’a tla r b ila n   tara q q iy   to p ­

tirish   v a   u m u m an ,  m am lak atn i  islo h   etish   v a  m o ­

d e m iz a tsiy a   q ilish   b o ‘y ic h a   b iz   ta n la g a n   m odel 

2 0 0 8 -y ild a   b o sh la n g a n ,  b u g u n g i  k u n d a,  afsu sk i, 

c h u q u rla sh u v   te n d e n siy a sig a   eg a  b o i i b   b o ra y o t­

g an   g lo b al  m o liy a v iy -iq tiso d iy   in q iro z n in g   sal- 

b iy   v a   h alo k atli  o q ib a tla rin in g   o ld in i  o lish   h am d a 

b a rta ra f  e tish d a   0 ‘z b ek isto n   u ch u n   h al  qilu v ch i 

ro l  o ‘y n adi.

Jah o n  m iq y o sid a  y an g i re tse ssiy a  v a b a n k ro tlik  

t o i q i n i ,  stag n a tsiy a   v a  ish lab   c h iq a rish n in g   pa- 

say ish   xavfi  to b o ra   o rtib   b o ra y o tg a n i,  q a rz d o rlik  

m ajb u riy atlari  v a   b u d je t  taq ch illig i  o ‘say o tg an i, 

ish sizlik   m u am m o si,  ah o li  h a y o t  d arajasi  v a  tur- 

m u sh   sh a ro itin in g   k esk in   y o m o n la sh u v i,  sh u n in g  

n a tija sid a   o d a m la m in g   u m u m iy   n o ro zilig i  v a   ij­

tim o iy   k e sk in lik   k u ch ay ib   b o ray o tg an i  x a v o tirg a 

so lm a y   q o 6ym ay d i.

B a n k   sek to rin i  y an g i  p u l  m assasi,  sh u n in g d ek , 

m o liy a   b o zo rin i  tu rli  d eriv ativ a la r,  y a ’ni  ikki- 

lam ch i  m a h su lo tla r  h iso b id an   n a zo ra tsiz  rav ish -

13


d a  to ‘ldirish  d av o m   etay o tg an i  n afaq a t  in q iro z- 

dan  c h iq ish   m u d d a tin in g   c h o ^ ilis h ig a ,  balki  m il­

liy  v a lu ta la m in g   y a n a d a   q ad rsizlan ish i  v a  shu  b i­

lan  b o g ‘liq  o q ib a tla rg a   o lib   k elish i  m u m k in .  B u- 

n in g   u stig a,  k a tta   m iq d o rd ag i  v a lu ta   m a b la g ‘lari 

real  iq tiso d iy o tg a  y e tib   b o rm a sd a n ,  ja h o n   iqtiso- 

d iy o tid a  aso san ,  sp e k u ly a tiv   h o latla r  v a  sta g n a ­

tsiy a ja ra y o n in i  k u ch ay tirm o q d a .

Q isq a ch a   ay tg an d a,  y u z ag a   k elay o tg an   ahvol 

ja h o n   iq tiso d iy o tid ag i  m u a m m o la m i  te z d a   hal 

etish  im k onini  b erm ay ap ti.

S hu  n a rsa   to b o ra   ay  on  boM m oqdaki,  in q iro z- 

dan  c h iq ish  ja ra y o n i  hali  y a n a   u zo q   d av o m   etishi 

k u tilm o q d a   v a  u n in g   q ach o n   tu g ash i  h aq id a  ol- 

d in d an   b ir  n a rsa   d ey ish   k o ‘p jih a td a n   q iy in   b o ‘lib 

q o lm oqda.

B iz  m a zk u r  k o n fe re n siy a   d o ira sid a   in q iro z­

n in g   salb iy   o q ib a tla rin i  y u m sh atish   v a  b a rta ra f 

e tish n in g   m u h im   om ili  b o ‘lg an   k ich ik   b iz n e s  va 

x u su siy  

ta d b irk o rlik n i 

riv o jlan tirish  

b o ra sid a 

to ‘p la g a n   ta jrib a m iz   a so sid a   siz la r  b ilan   fik r  al- 

m ash ish n i  istar  edik.

0 ‘z - o ‘z id a n   ra v sh an k i,  y alp i  ichki  m ah su lo t- 

n in g   80  foizi  v a  m e h n a tg a   lay o q atli  a h o lin in g  

k a m id a   70  foizi  iq tiso d iy o tn in g   u sh b u   sektori

14


u lu sh ig a   to ‘g ‘ri  k e lad ig an ,  y u k sa k   riv o jla n g a n   va 

riv o jla n a y o tg a n   d av la tlard a   y u z  y illa r  d a v o m id a  

to ‘p lan g an   b o y   ta jrib a   b izn i  ju d a   q iziq tirad i.  Bu 

b iz   u c h u n   n ih o y a td a   m uhim dir.

M en   m a n a   sh u   z a ld a   k o ‘p la b   x o rijiy   m e h ­

m o n la rim iz n i  k o ‘rib   tu rg a n im d a n   g ‘o y a t  m am - 

n u n m a n .  S iz la m in g   u sh b u   k o n fe re n s iy a d a   ish ­

tiro k   e ta y o tg a n in g iz ,  y a lp i  m a jlisla r,  se k siy a  

yig M lish larid ag i 

c h iq ish  

v a 

m a ’ru z a la rin g iz , o ^ b e k is to n lik  

h a m k a s b la rin g iz  

b ila n  

q ilg a n  

y a q in   m u lo q o tla rin g iz ,  y u rtim iz n in g   tu rli  sha- 

h a rla rig a   ta s h r if  b u y u rib ,  b a ’zi  o b y e k tla m i  b o rib  

k o ‘rg a n in g iz ,  o ‘z a ro   b a h s  v a   fik r  a lm a sh u v la r  -  

b u la m in g   b a rc h a si  m a z k u r  fo ru m n i  h a r  to m o n - 

la m a   b o y itib ,  u n d a   fik rla r  ra n g -b a ra n g lig in i 

t a ’m in la sh g a ,  b u   a n ju m a n n in g   s iz la r  k u tg a n   na- 

tija la m i  b e ris h ig a   ish o n c h im   k o m il.

B u n in g   u ch u n   sizlarg a  sam im iy   m in n a td o rlik  

b ild iram an .

Q ad rli  d o 6stlar!
Download 3.16 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling