MA’naviyat qalb quyoshi


Download 26.94 Kb.
Pdf ko'rish
bet6/7
Sana12.02.2017
Hajmi26.94 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

0 ‘Z B E K I S T 0 N  
S P O R T I
Hozirgi  kun d a   CKzbekistonda  sp ortning  ellikdan  ortiq  turi 
rivojlanm oqda.  Davlatimiz  to m o n id a n   m az k u r  sohaga 
tegishli 
bir  q a n c h a   tadb irlarn ing   am alg a  oshirilishi,  ju m la d a n ,  davlat 
a ha m iyatig a   m olik  c h o ra -ta d b irla rn in g   qabul  qilinishi  h a m d a  
q a to r   q o n u n la rn in g   chiqarilishi  aholining  sportga  b o ‘lgan  qiziqi- 
shini  t o b o r a   oshirib  k e lm o q d a .  1992-  yilda  q a bul  qilingan 
„Jism on iy   tarbiya  va  sport  t o ‘g ‘risida“gi  q o n u n   Mustaqil  0 ‘zbe- 
kiston  Respublikasi  qabul  qilgan  dastlabki  q o n u n la r d a n   biridir.
M a m la k atim iz   Prezidenti  Islom  Karim ov  „ H e c h   bir  narsa 
m am la k a tn i  sport  kabi  dunyo g a  tez  va  oson  tanita  o lm a y d i“ ,  -  
deb  e ’t ir o f   etgan.  M a m la k a tim iz d a   d u n y o g a  
d o n g   taratgan 
sportch ilar  ju d a   k o ‘p.  Ayniqsa,  mustaqillik  yillarida  b u  sohaga 
e ’tib orning  kuchaytirilishi  d u n y o   m iqyosida  o'tkazilayotgan  turli 
n u fuzli  m u s o b a q a l a r d a   v a ta n i m i z   b a y r o g 'i n i n g   h ilp ira sh ig a , 
m am la k a tim iz n in g   b u tu n   yer  yuziga  tanilishiga  sababchi  b o ‘l- 
m oqda.  M a m lak atim iz  sharafini  him o y a  qilib,  ja h o n   che m p io n i 
u n v o n ig a   s a z o v o r   b o 'l g a n   y u r td o s h l a r i m i z n i n g   g ‘a la b a la rin i 
b u n g a   misol  qilib  keltirish  m u m k in .  Erkin  kurash  b o 'y ic h a  
A .T aym azov,  S.  Tigiyev,  d zyudo  b o ‘yicha  A.Tangriyev,  q ilich - 
b o z   S.  R o ‘ziyev,  b a sk etb o lch i  R.  S a lin io v a ,  O lim p iy a   o ‘yin la ri 
c h e m p i o n l a r i   E.  S a ’diy,  S.  D iom idov,  polvonlardan  M.  Xa- 
darsev,  A.  Fadzayev,  m a s h h u r  c h a v an d o z   M.  Islomov,  o g ‘ir 
atletika  b o ‘y ich a  j a h o n   c h e m p io n i  Erkin  K a rim ov,  s h axm at 
b o ‘yicha  ja h o n   c h e m p io n i  R ustam   Q osim jonov,  tennis  b o ‘yicha 
Iro d a   T o ‘laga n o v a   va  b o s h q a   k o 'p g i n a   s p o r t c h il a r   j a h o n g a  
m a s h h u r .
M ustaqillik  yillarida  T o sh k e n td a   ,,Y u n uso b od“ ,  ,,Jar“  kabi  va 
b o s h q a   v ilo y a tla rd a   h a m   b ir  n e c h a   s p o r t - s o g ‘l o m la s h tir is h  
m ajm ualari  qurildi.
0 ‘z b e k is t o n   P r e z i d e n t i   1.A . K a r i m o v   X a l q a r o   O l i m p i y a
www.ziyouz.com kutubxonasi

h a ra k a tig a   q o 's h g a n   k a tta   hissasi  u c h u n   X a lq a ro   O lim p iy a  
q o ‘m itasining  oliy  mukofoti  —  O lim p iad a  Oltin  ordeniga  sazovor 
bo"ldi.  Osiyo  Olimpiya  Kengashi  ord eni  bilan  m ukofotlandi.
1 9 9 4 - y ild a   X i r o s i m a   s h a h r i d a   o ‘t k a z i l g a n   X X I I   O siy o  
o ‘yinlarida  12  m am lak at  sportchilari  orasida  0 ‘zbekiston  yigit  va 
qizlari  k o m a n d a   hisobida  5 - o ‘rinni  olib,  11  ta  oltin,  10  ta 
kum u sh ,  20  ta  b ron za  medalini  q o ‘lga  kiritdilar.
0 ‘zbekistonning  milliy  futbol  te r m a   jam o asi  birinchi  m arta 
Osiyo  o ‘yinlari  c h e m p io n i  b o ‘ldi.
A Q S H n in g   A tlan ta   s h a h rid a   o 'tk az ilg a n   XXVI  O lim p iad a  
o ‘yinlarida  o 'z b e k   sportchilari  du n y o n in g   o ‘nta  eng  yaxshi  sp o rt­
chilari  q ato ridan   o ‘rin  egalladilar.  A rm en   Bagdasarov  (dzyudo) 
va  K arim   T o ‘laganov  (boks)  sovrinlar  bilan  taqdirlandi.
2000-yilda  Avstraliyaning  Sidney  shahridagi  XXVII  O lim piada 
o ‘yinlarida  0 ‘zbekiston  sportchilari 
1  ta  oltin,  1  ta  k um ush,  2 
ta  bro n za  m edallarining  sohiblari  b o ‘lishdi.
U lar  M u h a m m a d q o d ir   Abdullayev,  Sergey  Mixaylov,  R u s­
ta m   Saidov, 
A rtur  Taym azovlardir.
1994—1999-yillarda  T o s h k e n t,  S a m a r q a n d ,  F a r g ‘o n a ,  N a ­
m a n g a n ,  A n d i j o n d a   d u n y o d a g i  e n g   kuchli  te n n i s c h il a r n i n g  
,,Chellenjer“ ,  ,,Satellit“ ,  „Devis  kubogi“  xalqaro  turnirlari  b o ‘- 
lib  o ‘tdi.
Mustaqillik  yillarida  m am la k a td a   sportning  tenn is  turi  jadal 
r iv o jla n m o q d a.  Iro d a   T o 'la g a n o v a ,  o p a-sing il  Biktyakovalar, 
N a t a ly a   N i k i ti n a ,   K o m ila   D a d a x o ‘jay e v a ,  O leg  O g o ro d o v , 
Vadim   K utsenko  kabi  tenn isc hilar  turli  xalqaro  turnirlarda  g ‘olib 
chiqib,  nufuzli  sovrinlarni  q o ‘lga  kiritdilar.
1999-yilda  T o sh k e n td a   milliy  kurash  b o ‘yicha  birinchi  c h e m -  
pionat  o ‘tkazildi.  U n d a   50  m am la k a td a n   sportchilar  qatnashdi.
2008-  yil  8-  avgust  kuni  Xitoy  Xalq  Respublikasi  poytaxti 
Pekin  sh ah rid a  b o ‘lib  o ‘tgan  X X IX   yozgi  O lim piada  o ‘yinlarida 
d u n yon ing   205  davlatidan  16  000  sportchi  ishtirok  etdi.  Ular 
orasida  0 ‘zbekiston  Respublikasining  58  nafar  sportchilari  h am  
bor  edi.  Ular  sportning  15  turi  b o ‘yicha 
y u n o n - r u m   va  erkin 
k u rash ,  boks,  d z y u d o ,  t a e k v o n d o ,  o g ‘ir  atletika,  o ‘q  otish, 
sport  gimnastikasi,  baydarka  va  k a n o eda  eshkak  eshish,  tram p lin , 
velosport-shosse,  suzish,  akadem ik   eshkak  eshish,  yengil  atletika 
va  ten n is   bellashuvlarida  0 ‘z b ek isto n   Respublikasi  sharafini 
m uno sib  him o y a   qildilar.  M a zk u r  olim p iad a  o ‘yinlarida  o ‘z-
www.ziyouz.com kutubxonasi

b e k is to n lik   s p o r t c h i l a r   l t a   o ltin ,  2ta  k u m u s h ,  3ta  b r o n z a  
m edallarni  q o 'lga  kiritdilar.
Pekin  Olimpiada  o ‘yinlarida  sovrindor  bo‘lgan 
sportchilar:
1.  Artur  Taymazov  -   erkin  kurash 
b o 'y ic h a   oltin  medal.
2.  Abdulla  Tangriyev  —  dzyudo  b o 'y ich a   k um ush  medal.
3.  Soslan  Tigiyev  —  erkin  kurash  b o 'y ich a   ku m u sh   medal.
4.  Yekaterina  Xilko  —  tra m p lin d a   sakrash  b o ‘yicha  bronza 
medal.
5.  Rishod  Sobirov  —  dzyudo  b o 'y ich a   b ronza  medal.
6.  Anton  Fokin  —  sport  gininastikasi  (brus)  b o ‘yicha  bro n za  
medal.
N avbatdagi  XXX  yozgi  O lim p iad a  o'y inlari  2012-yil 
L on - 
d o n d a   b o 'lib   o'tadi.
O 'z b e k isto n   futbol  federatsiyasining  xalqaro  toifadagi  hak am i 
R a v s h a n   E r m a t o v   o ' z b e k   f u t b o l i n i n g   s h u h r a t i n i   j a h o n g a  
tanitish,  xalqaro  m ay d o n d a   uning  nufuzini  yuksaltirishda  ibrat  va 
n a m u n a   k o ' r s a t m o q d a .   F I F A   r e f e r is i  R a v s h a n   E r m a t o v  
O 'z b e k i s t o n   milliy  futbol  h a k a m la r i  m a k ta b in i  rivojlantirish 
ishiga  q o 'sh g a n   m u n osib  hissasi  u c h u n   „ O 'z b e k isto n   iftixori" 
faxriy  unvoni  bilan  m ukofotlandi.
Futbol  o ‘yinlari  hakami  Ravshan  Ermatov.
www.ziyouz.com kutubxonasi

S h u n d a y   qilib  m u s ta q illik   y illarid a   0 ‘z b e k is t o n d a   sporl 
rivojlandi,  yangi  m a 'n o - m a z m u n   bilan  boyidi,  j a h o n   sportiga 
qo'shildi  va  xalqaro  m a y d o n d a   salmoqli  o 'rinni  egalladi.
XXI  A S R   IS T IQ B O L IM IZ   T IM SO L L A R I
XXI  asrda  qaysi  davlat  qudratli,  qaysi  xalq  kuchli  boMadi? 
Bu  savolga  aholisi  intellektual  nuqtayi  nazardan  barkam ol, 
yoshlari  bilimli,  or-nom usli,  vatanparvar  bo‘Iib  unib-o‘sayotgan 
davlat,  deb  javob  qaytarish  mumkin.
Islom  Karimov.
M ustaqillikdan  s o i i g   o ‘tgan  davr  ichida  sport  sohasida  ham  
misli  k o ‘rilmagan  o ‘sish  b o i d i .
0 ‘zbekistonda  istiqlol  davrida  b ir-biridan  m u h ta s h a m ,  ja h o n  
a ndozalariga  m os  keladigan  yuzlab  sport  inshootlari  b u n y o d  
etildi,  ,,Yunusobod“  te n n is   saroyi,  ,,Jar“  s p o r t - s o g l o m l a s h -  
tirish  m ajmuyi,  Respublika  Milliy  banki  sport-sog'lom lashtirish 
m askani,  viloyatlar  m arkazlarida  qad  rostlagan  zam on aviy  tennis 
kortlari  va  boshqa  sport  inshootlarini  yaqin  o 'tm is h d a   faqat  orzu 
qilish  m u m k in   edi,  xolos.
1996-yili  A Q S H n in g   Atlanta  shahrida  b o ‘lib  o ‘tgan  Olimpiya 
o'y inlarida  m am la k a tim iz n in g   76  nafar  sportchisi  qatnashdi  va 
o 'z   m a h o ra tin i  nam oyish  etdi.
D z y u d o c h i   Arm en  B agd asarov  k u m u s h ,   b o k s c h i  Karim 
T o‘laganov  b ro n z a   m edalini  q o ‘lga  kiritdi.
2000- 
yili  Avstraliyaning  Sidney  shahrida  o ‘tgan  Olimpiya 
o ‘y in la rid a   esa  77  n a fa r  s p o r t c h im iz   0 ‘z b e k is to n   sh a ra fin i 
h im o y a   qilishdi.  B o k sc h ila rd a n   M uham m adqodir  Abdullayev 
o l ti n ,  R ustam   S a id o v   va  S e r g e y   M ix a y lo v   b r o n z a ,  e rk in  
k u r a s h c h i   A rtur  T a y m a z o v   k u m u s h   m e d a l l a r g a   s a z o v o r  
bo'lishdi.
1994- 
yili  Lillexamerda  o ‘tgan  qishki  Olim piya  o ‘yinlarida 
ham yu rtim iz  Lina  Cheryazova  fristayl  b o ‘y icha  oltin  m edalni 
q o ‘lga  kiritdi.
O s iy o   va  j a h o n   c h e m p i o n a t l a r i d a   h a m   m a m l a k a t i m i z  
sportchilari  k o ‘plab  yorq in   g ‘alabalarga  erishdilar.  1992-  yili 
ja h o n   sh axm at  olim piadasida  O 'zb ek iston   term a  jam oasi  ikkinchi 
o ‘rinni  egalladi.
www.ziyouz.com kutubxonasi

1994- 
yili  Y aponiy an ing   Xirosima  sha hrida   yoshlar  o ‘rtasida 
o'tkazilgan j a h o n   c h e m p io n a tid a   futbolchilarim iz  yuksak  m ah o ra t 
k o'rsatib,  c h e m p io n lik n i  q o 'lg a  kiritishga  muvafifaq  b o ‘ldilar.
B u gu n  O 'z b e k i s t o n   faqat  is te ’dodli  s p o rtc h i  o 'g 'il- q iz la r i 
bilangina  em as,  balki  yirik  xalqaro  tu rn irlar  o'tkaziladigan  m a m -  
lakat  sifatida  h a m   duny o ga  tanildi.
O 'z be kiston  sporti  XXI  asrga  m u sta h k a m   poydevor,  q a t ’iy 
ishonch  bilan  q a d a m   qo'ydi.
Yaqin  kelajakda  respublikam iz  sporti  y an ad a  yuksak  natijalarga 
erishadi.  0 ‘tgan  yillar  ichida  m a m la k a tim iz d a   yoshlarni  jism on iy 
b a rk a m o l  etib  tarbiyalashning  o ‘ziga  xos  yangi  tizimi  yaratildi. 
M a k ta b   o 'quvchilari  o ‘rtasida  „ U m id   nih o llari“ ,  litsey  va  kollej 
ta la b a la ri  o ‘r ta s id a   „ B a r k a m o l   a v l o d '',  oliy  o ‘q uv   y u rtla ri 
talabalari  o ‘rtasida  esa,  „U niversiada“  musobaqalari  y o ‘lga  q o ‘yildi.
XXIX  yozgi  Olimpiada  o ‘yinIari 
Pekin  —  2008
X ito y   poytaxti  Pekin  sh a h rid a   b o 'lib   o ‘tg an  X X IX   yozgi 
O lim p iad a  o ‘yinlari  haqli  ravishda  d u n y o   ham jam iyati  e ’tiborini 
16  k u n   ( 8 —2 4   a v g u s t)   d a v o m id a   b ir   n u q ta g a   q a r a ta   o ld i.
O lim p iad a   o ‘yinlari  d u n y o n in g   205  davlatini  „Y ag on a  d u n y o
—  y a go n a  m a q s a d “  shiori  ostida  birlashtirdi.
O l i m p i a d a n i n g   o c h il is h i   m a r o s im i   x ito y lik la r   m u q a d d a s  
biluvchi  8  raqami  bilan  boshlandi.  Y a ’ni  2008-  yilning  8-oyi,  8- 
sanasi,  soat  8  dan  8  daqiqa,  8  soniya  o 'tg a n d a   o s m o n d a   uchirilgan 
208  ta  oq  k abutar  O lim p iad a   m usobaqalariga  start  berdi.
O lim p ia d a   m u so b a q a la rid a   q a tn a s h a y o tg a n   205  d av la tn in g  
10500  nafar  sportchisi  spo rtn in g   28  tu rid a  kuch  sinashishdi.
O 'z b e k isto n n in g   58  sportchisi  esa  15  sport  turida  qatnashish 
h u q u q in i  q o'lg a  kiritdi.
Sportch ilarim iznin g   g'alabaga  b o 'lg an   ishtiyoqi  m u so b a q a n in g  
d a s tla b k i  k u n l a r i d a n   sezila  b o s h la d i.  60  kg  va z n   to if a sid a  
h a m y u rtim iz   dzy udo chi  —  Rishod  Sobirov  ilk  b ro n za   m edalini 
q o 'lg a   kiritdi.  100  kg.  vazn  toifasida  gilamga  tushgan  dzyudo ch i 
Abdulla  Tangriyev  k u m u sh   m edal  sohibi  bo'ldi.
Y ana  bir  polv on im iz  erkin  kurashchi  Soslan  Tigiyev  k u m u sh  
m edal  sohibi  bo'ldi.
Y a n a   ikki  s p o rtc h im iz   Yekaterina  Xilko  va  Anton  Fokin 
Olim piadaning  u m u m iy   302  m edalidan  2  ta  bronza  medaliga  egalik 
qilishdi.
www.ziyouz.com kutubxonasi

Endi  navbat  erkin  kurashchim iz  Artur  Taymazovga  qaratildi.
Arturning  natijalariga  e ’tibor  bering:  ozarbayjonlik  n o m d o r  
kurashchi  Ali  Isayev  va  kubalik  Disney  R o dricheslam i  bir  xil
—  3:1  hisobida  m a g ‘lub  etib,  yarim  finalda  slovakiyalik  David 
Musilbesga  hech  qand ay  im koniyat  qoldirm adi  —  3:0.  Endi  final. 
Rossiyalik  Baxtiyor  A h m e d o v   bilan  kechgan  m urosasiz  jangd a  
A r t u r   T a y m a z o v   m u d d a t i d a n   o l d in   g ‘a la b a   q o z o n i b   oltin 
medalni  q o i g a   kiritdi.  J a m o a m iz   hisobidagi  olti  m edal  yurtim izni 
20  p o g 'o n a   yuqoriga  olib  chiqdi.
0 ‘zbekiston  O lim piadada  qatnashuvchi  205  davlat  b o ‘yicha  40 
o ‘ringa  loyiq  k o ‘rildi.
Prezidentim iz  I.  A.  Karim ov  Oqsaroyda  O lim piada  g ‘olibi 
b o ‘lgan  s p o rtc h ila rim iz n i,  u la rn in g   u stoz  va  m u ra b b iy la rin i 
qabul  qildi.
U lam i  yuksak  g'alabalari  bilan  tabriklab,  shunday  istak  bildirdi: 
„Bugungi  imkoniyatdan  foydalanib,  ilgari  aytgan  d a ’vatni  yana 
bir  b or  takrorlab  aytishga  ijozat  bergaysiz:  b o ‘sh  kelmanglar,  aziz 
farzandlarim,  ertangi  kun  bizniki,  m arra  bizniki...“
M ILLAT  G ‘U R U R I  -   MAMLAKAT  IFTIXORLARI 
A ’Z A M ,  FARRUX  VA  PARVIZ  ABDU M A VLO N O V LA R
A k a - u k a   A b d u m a v l o n o v l a r   B e k o b o d   t u m a n i d a g i   Z a f a r  
qishlog‘ida  tu g ‘ilganlar.  A ’zam ,  Farrux  va  Parviz  karate  b o ‘yicha 
0 ‘z b e k is to n ,  O siyo  va  j a h o n   c h e m p i o n l a r i ,   q a t o r   x a lq a ro  
turnirlarda  g ‘olib  chiqishgan.
7  —  M a'naviyat  —  qalb  quyoshi
www.ziyouz.com kutubxonasi

AZAM AT - Ali  Q ALANDAROV
1973- 
yiln in g  23-  m a r tid a   S u r x o n -  
daryo  viloyatida  tu g ‘ilgan.  O 'zb ekistonn ing  
m u t l a q   c h e m p i o n i ,   3 -   d a n   „ Q o r a  
b e l b o g ‘ “  s o h i b i .   U c h   k a r r a   O s i y o  
c h e m p io n a ti  sovrindori,  ikki  karra  Osiyo 
kubogi  h a m d a  ja h o n   kubogi  g ‘olibi  (2000- 
yil  Shotlandiya).
Birinchi  bo'lib  , , 0 ‘zbekiston  Respub- 
likasida  xizmat  k o'rsatgan   s p o rtc h i“  faxriy 
unvoni  t a ’sis  etilgan.
A R TU R  TAYM AZOV
1979-  yiln in g   20-  iyulida  t u g ‘ilgan. 
Erkin  kurash  b o 'y ich a   XXVII  O lim piya 
o ' y i n l a r i n i n g   k u m u s h   m e d a l i   s o h i b i ,  
Osiyo  c h e m p io n i,  xalqaro  tu rn irla r  g 'o -  
libi.
A f in a d a   o ‘t k a z ilg a n   X X V I I I   h a m d a  
Pekinda  o'tkazilgan  XXIX  yozgi  Olim piada 
o 'yinlari  g ‘olibi.
R U ST A M   Q O S IM J O N O V
1979-  yilning  5-  dekabrida  T o s h k e n td a  
tu g ‘ilgan.  S haxm at  b o ‘yicha  Osiyo  c h e m ­
p i o n i ,   j a h o n   c h e m p i o n a t i   m in t a q a v i y  
m usobaqasi  g'olibi,  B u tun jaho n  shaxm at 
o lim piadasida  shaxsiy  hisobda  b ro n z a   m e- 
daliga  s a zo v o r  b o 'lg a n .  X a lq a ro   gross- 
m eyster.
, , 0 ‘z b e k is to n   iftixori“  faxriy  u n v o n i 
h a m d a   , , 0 ‘z b e k is t o n   b e lg is i“  k o 'k r a k  
nishoni  bilan  taqdirlangan.
www.ziyouz.com kutubxonasi

ALEVTINA  KIM
1981-  yilning  27-  a p re lid a   T o s h k e n t 
viloyatida  tug'ilgan.  T a e k v o n d o   b o ‘y icha 
x alqaro   toifadagi  sport  ustasi.  J a h o n   va 
Y e v r o p a   c h e m p i o n i .   ,, S h u h r a t “  m e d a li 
sohibasi.
0 ‘TK IRBEK   HAYDAROV
1974- 
yilning  25-  yanvarida  A ndijonda 
t u g ‘ilgan.  Boks  b o ‘yicha  ja h o n   c hem pioni. 
, , 0 ‘zbekiston  Respublikasida  xizm at  k o ‘r- 
s a tg a n   s p o r t c h i “ ,  , , 0 ‘z b e k is to n   iftix ori“ 
faxriy  unvonlari  bilan  taqdirlangan.
A L IS H E R   M U X T O R O Y
1973- 
yilning  26-  m ayida  Qarshi  s h a h ­
rid a   t u g ‘ilgan.  D z y u d o   b o ‘y ic h a   Osiyo 
c h e m p io n a tin in g   k u m u sh   m edali  sovrin- 
dori.
,,S h u h ra t“  medali  sohibi.
A K O B IR   Q U R B O N O V
1975- 
y iln in g   2 9 -  iy u lid a   B u x o r o d a  
tu g ‘ilgan.  Sam bo   b o 'y ic h a   t o ‘rt  karra  Osiyo 
c h e m p i o n i ,   J a h o n   u niv ersia d a si  g 'o lib i, 
j a h o n   kubogi  so h ib i,  j a h o n   c h e m p i o n i. 
Milliy  kurash  b o ‘yicha  ja h o n   ch em p io ni. 
, , 0 ‘zbekiston  iftixori“  faxriy  unvo ni  h a m d a  
, , 0 ‘zbekiston  belgisi“  k o ‘krak  nishoni  bilan 
taqdirlangan.
www.ziyouz.com kutubxonasi

A B D U L L A   TANGRIYEV
1981-  yilning  28-  m artida  Surxondaryo 
v i l o y a t i d a   t u g 'i l g a n .   D z y u d o   b o 'y i c h a  
yoshlar  o 'rtasida  Osiyo  birinchiligi  g'olibi.
Sidney  olim piadasi  qatnashchisi,  x alqa­
ro  miqyosdagi  sport  ustasi.
2008-yilda  Pekin  shahrida  bo 'lib   o 'tg an  
X X IX   O lim piya  o'yinlari  k um ush  medali 
sohibi.
K ARIM   T O ‘LAGANOV
1 9 7 3 - yilning  2 8 - iyulida  T oshke nt  vilo­
yatida  tug'ilgan.  Boks  b o 'y ic h a   M arkaziy 
Osiyo  o'yinlari  c h e m p io n i.  Osiyo  c h e m -  
p ionati  g'olibi  va  Olim piya  o'y in la rin in g  
b r o n z a   m ed a li  so v rin d o ri.  „ O 'z b e k is t o n  
Respublikasida  xizm at  ko'rsatgan  spo rtch i" 
faxriy  unvoni,  „ M e h n a t   s h u h ra ti“  ordeni 
bilan  taqdirlangan.
K AM OL  M U R O D O V
1974-  yiln in g   29-  n o y a b rid a   Buxoro 
viloyatida  tug'ilgan.  D zyudo  b o 'y ic h a   Osiyo 
o'yinlari  b ro n za   medali  sovrindori.  Milliy 
kurash  b o 'y ic h a   birinchi  j a h o n   c he m pioni. 
Xalqaro  miqyosdagi  sport  ustasi.  „ O 'z b e ­
kiston  iftixori“  faxriy  unvoni  bilan  ta q d ir ­
langan.
FA R H O D   T O ‘RAYEV
1974- 
yilning  14-  iyunida  Buxoro  vilo­
yatida  tug'ilgan.  D z y u d o   b o 'y ic h a   Osiyo 
c h e m p io n a tin in g   k u m u sh   va  b ro n za   m edal- 
lari  s o v r i n d o r i,  j a h o n   c h e m p i o n a t i n i n g  
k u m u s h   m e d a l i   s o h i b i .   „ O ' z b e k i s t o n  
Respublikasida  xizm at  ko 'rsatgan   sportc hi" 
faxriy  unvoni  bilan  taqdirlangan.
www.ziyouz.com kutubxonasi

D IL S H O D   Y O RBEK O V
1974- 
yilning  5-  yanvarida  S a m arqa nd  
viloyatida  tu g ‘ilgan.  Boks  b o 'y ich a   Osiyo 
c h e m p io n i,  Osiyo  o ‘yinlarining  k um ush  va 
bronza  medallari  sovrindori,  J a h o n   c h e m -  
p io n a ti  va  k ubogi  h a m d a   Y axshi  niyat 
o ‘ y m l a r i  
b r o n z a   m edallari  sohibi.  , , 0 ‘z- 
bekiston  Respublikasida  xizm at  k o ‘rsatgan 
s p o r t c h i “  faxriy  u n v o n i,  , , D o ‘stlik“  or- 
deni,  , , 0 ‘zbekiston  belgisi“  k o ‘krak  nishoni 
bilan  taqdirlangan.
B A H O D IR   Q U R B O N O V
1972-  yilning  5-  dekabrida  Sam arqan d  
v iloyatida  t u g ‘ilgan.  Y u n o n - r u m   kurashi 
b o ‘yicha  Osiyo  c h e m p io n i,  Osiyo  o ‘yin- 
larining  k um ush  va  b ro n za   medallari  sov­
rindo ri.  S id n e y   O lim p ia d a s id a   5 - o ‘rin n i 
e g a lla g a n .  , , 0 ‘z b e k is t o n   R e s p u b l ik a s id a  
xizmat  k o ‘rsatgan  sp o rtc h i“  faxriy  unvoni 
bilan  taqdirlangan.
B A H R O M   AVAZOV
1970-  y iln in g   3-  y a n v a rid a   Q a s h q a -  
daryo  viloyatida  tu g ‘ilgan.  Milliy  kurash 
b o ‘yicha  A m ir  T e m u r   va  Pahlavon  M a h ­
m u d   x o t i r a s i g a   b a g ‘i s h l a n g a n   x a l q a r o  
m u s o b a q a l a r n i n g   m u tl a q   g ‘o libi,  j a h o n  
c h e m p io n i.  , , 0 ‘zbekiston   iftixori“  faxriy 
unvoni  bilan  taqdirlangan.
A D H A M   O C H IL O V
1976- 
y iln in g   7 -  a p r e l id a   T o s h k e n t  
shahrida  tug'ilgan.  Erkin  kurash  b o ‘yicha 
yoshlar  o 'rtasida  Osiyo  c h e m p io n i,  ja h o n  
c h e m p i o n a t i   k u m u sh   m edali  sovrindori. 
0 ‘zbekiston  Respublikasida  xizm at  k o ‘r- 
satgan  sportchi.  „ S h u h r a t 14  m edali  bilan 
taqdirlangan.
www.ziyouz.com kutubxonasi

1972- 
y iln in g   31-  iy ulid a  t u g ‘ilgan. 
D zyu d o   b o 'y ic h a   to 'q q iz   karra  0 ‘zbekiston 
c h e m p i o n i .   X X V I  A t l a n t a   O l i m p i a d a s i  
k u m u s h   m e d a l i   s o h ib i   ( 1 9 9 6 ) ,   O s iy o  
c h e m p io n i.  B u tu njaho n  talabalar  U niver- 
s ia d a s in i n g   k u m u s h   m e d a li  s o v rin d o r i. 
„ M e h n a t   s h u h ra ti“  o rd eni  va  , , 0 ‘zbekiston 
Respublikasida  xizm at  k o ‘rsatgan  s p o rtc h i“ 
faxriy  unvoniga  sazovor  b o ‘lgan.
T IM U R   TO   LYAKOV
1975- 
yilning  11-  fevralida  tug'ilgan. 
A ndijo n da  voyaga  yetgan.  Boks  b o 'y ich a  
q i t ' a   c h e m p i o n a t i   va  O s iy o   o ‘y in la r i  
k u m u sh   medallari  sohibi,  „Yaxshi  n iy at“ 
o 'y i n la r i   g 'o lib i.  , , 0 ‘z b e k is to n   iftix o ri“ 
faxriy  unvoni  bilan  taqdirlangan.
S H U H R A T   X O ‘JAYEV
1969- 
y iln in g   11-  iyulida  B u x o ro d a  
tug'ilgan.  Sam bo   b o ‘yicha  j a h o n   va  to 'rt 
karra  Osiyo  c h e m p io n i,  ikki  b o r   ja h o n   va 
q it’a  kubogi  sohibi,  milliy  kurash  b o ‘yicha 
j a h o n   c h e m p i o n a t i   b r o n z a   m edali  sov­
rindori.
, , 0 ‘z b e k is to n   iftix o ri“  faxriy  u n v o n i 
bilan  taqdirlangan.
www.ziyouz.com kutubxonasi
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling