MA’naviyat qalb quyoshi


M U H A M M A D Q O D IR   ABDULLAYEV


Download 26.94 Kb.
Pdf ko'rish
bet7/7
Sana12.02.2017
Hajmi26.94 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

M U H A M M A D Q O D IR   ABDULLAYEV
1973- 
yilning  15-  noyabrida  Andijon 
viloyatida  tug'ilgan.  Boks  bo'yicha  Osiyo  va 
j a h o n   c h e m p i o n i ,   O siyo  va  O lim p iy a  
o'yinlari  g'olibi.  „O 'zb ek isto n  Respublika­
sida  xizm at  ko'rsatgan  sp o rtc h i",  „ O ' z ­
bekiston  iftixori"  faxriy  unvonlari,  „Е1- 
yurt  h u r m a ti"   ordeni  h a m d a   „ S h u h ra t"  
medali  bilan  taqdirlangan.  1999-  va  2000- 
y illard a   m a m l a k a t i m i z d a   „ Y iln in g   en g 
yaxshi  sportchisi"  deb  topilgan.
O TABEK   Q O S IM O V
1984- 
y iln in g   31-  iyulida  T o s h k e n t  
shahrida  tug'ilgan.  Karate  b o 'y ich a   O ' z ­
bekiston  chem pioni.
N O D IR   X O ‘JAYEV
1989-  yilning  4-  iyulida  Qashqadaryo 
viloyatining  Qarshi  shahrida  tug'ilgan.  K a­
rate  b o 'yich a   1-dan  sohibi.  O 'zb ek isto n - 
ning  ikki  karra  c hem pioni.
R U ST A M   SA ID O V
1978-  yilning  9-  fevralida  tug 'ilg an . 
Boks  b o 'y ic h a   M arkaziy  Osiyo  o'yinlari 
g'olibi,  Osiyo  c h e m p io n i,  Sidney  Olim - 
piadasi  b ronza  medali  sovrindori.
www.ziyouz.com kutubxonasi

M IR JA L O L   Q O S IM O V
1970- 
yilning  17-  sentabrida  T oshkent 
s h a h rid a   tu g ‘ilgan.  Futbol  b o ‘yicha  o ‘s- 
m irlar  o 'rtasida  ja h o n   va  Yevropa  c h e m ­
pioni.  XII  Osiyo  o ‘yinlari  g ‘olibi.
M A H T U M Q U L I  M A H M U D O V
1969-  yilning  29-  iyulida  Surxondaryo 
viloyatida  tug'ilgan.  Kurash  b o ‘yicha  q a to r 
xalqaro  tu rn irlar  g ‘olibi.
J a h o n   chem p io n i.  , , 0 ‘zbekiston  iftixori“ 
faxriy  unvoni  bilan  taqdirlangan.
M A N Z U R A   INOYATOVA
1985- 
y iln in g   12-  fe v ra lid a   N a v o iy  
viloyatida  tu g ‘ilgan.  Stol  tennisi  b o ‘yicha 
B u tu n ja h o n   o 's m i r la r   o 'y in in in g   b ro n z a  
m e d a l i   s o v r i n d o r i ,   J a h o n   o ‘y in la r i  va 
Y e v ro p a   o c h iq   kubogi  g ‘olibi.  X a lq a ro  
miqyosdagi  sport  ustasi.
www.ziyouz.com kutubxonasi

1976- 
y i ln i n g   3-  s e n t a b r i d a   J iz z a x  
viloyatida  tug'ilgan.  Boks  b o'yicha  t o ‘rt  karra 
m am la k a t  c h e m p io n i,  Osiyo  c h e m p i o n a -  
tining  k u m ush   va  b ro n za   m edallari  sov­
rindori,  Osiyo  o ‘yinlarining  b ro n za   medali 
s o h i b i ,   j a h o n   k u b o g i   g ‘o l i b i .  X a l g a r o  
m iq y o s d a g i   s p o r t   u s ta s i .  „ O z b e k i s t o n  
iftixori“  faxriy  unvoni  bilan  taqdirlangan.
Y U L D U Z   H A M R O Q U L O V A
1989-  yilning  2-  aprelida  Jizzax  shahrid a 
tug'ilgan.  S haxm at  b o ‘yicha  qizlar  o 'rtasida 
uch  karra  0 ‘zbekiston  birinchiligi  g'olibi, 
Osiyo  birinchiligining  bron za  m edali  sov­
rindori,  J a h o n   birinchiliklari  qatnashchisi.
T O S H T E M IR   M U H A M M A D IY E V
1968- 
yilning  1-  m ayida  S urxondaryo 
viloyatida  tug'ilgan.  Kurash  b o ‘yicha  ja h o n  
c hem pioni.
,,El-yurt  h u r m a ti“  o rdeni  sohibi,  0 ‘z- 
bekistonning  eng  yaxshi  sportchisi  (1999- 
yil).
www.ziyouz.com kutubxonasi

M U ST A Q IL L IK N IN G   A S O S IY   T U S H U N C H A   VA 
G ‘OYALARI
Milliy  g 'o y a   —  inson  va  jam iy at 
hayotiga  m a ’n o -   m a z m u n  
baxsh  e ta d ig a n ,  uni  ezgu  m aq s a d   sari  yetak lay d ig a n   fikrlar 
majmuyi.
O 'z b e k isto n   xalqining  milliy  g'oyasi  —  ozod  va  o b o d   Vatan, 
erkin  va  faro von  hayot  barpo   etish.
B u n y o d k o r   g 'o y a   —  in so n n i  u lu g 'la y d ig a n ,  u n in g   k u c h -  
qudrati  va  salohiyatini  oshirib,  xalqi,  vatani,  b u tu n   insoniyat 
u c h u n   foydali  ishlar  qilishga  safarbar  e ta d ig a n ,  o 'z id a   m e h n a t, 
t a r a q q i y o t ,   d o 's t l i k ,   t i n c h l i k ,   a d o l a t ,   h a l o l l i k   k a b i  e z g u  
m aq sa d larn i  m ujassam   eta d ig an   g 'oyadir.
V ay ro nk or  g 'oy a  —  turli  t a ’sirchan  vositalardan  foydalanib, 
o d a m la rn i  soxta  va  p u c h   g 'o yalarg a  ergashtiruvchi,  ularnin g 
k u c h - q u d r a t i n i   b u z g 'u n c h i l i k   va  j i n o y a t g a   y o 'n a l t i r a d i g a n ,  
insoniyat  u c h u n   faqat  kulfat  keltiradigan  g'oyadir.
M afkura  —  m uayy an  ijtimoiy  g u ruh ,  ijtimoiy  qatlam ,  millat, 
davlat,  xalq  va  ja m iy a tn in g   ehtiyojlari,  orzu-intilishlari  h a m d a  
ularni  am alga  oshirish  tam oyillarini  o 'z id a   m ujassam   etadigan 
g 'o y a la r  tizim idir.
Milliy  istiqlol  mafkurasi  xalqning  o'zgalarga  tobe  b o 'lm a y , 
erkin  va  o zo d  yashash,  o 'z in i  o 'z i  idora  etishga  qaratilgan,  uning 
istiqbo lin i  b e lgilayd igan  o r z u - u m i d l a r i ,   q a ra s h la r i,  g 'o y a la r i 
m ajm uyi,  jam iyat  taraqqiyotining  m u h im   om illaridan  biri.
M e h r - m u r u v v a t,  oqib at  —  i n s o n n in g   qadriga  y etish,  hoi 
s o 'ra sh ,  og'irini  yengil  qilish,  xayr-saxovat  ko'rsatish,  y e tim - 
larn in g   b o s h in i  silash  kabi  u lu g '  faz ila tla r  h a r   bir  in so n n i 
b e z a b   t u r a d i g a n ,   u n i n g   s a m im iy lig i,  in so n iy lig in i  b e lg ila b
www.ziyouz.com kutubxonasi

beruvchi  asosiy  xislatlardan 
biridir.  Insonlarga  yaxshilik  qilish 
m uruvvat  va  o q ib atn in g   asosidir.
Huquqiy  m adaniyat  —  asosiy  Bosh  q o m u sim iz   hisoblangan 
K o n s titu tsiy a n i  bilish,  un d ag i  m o d d a l a r g a   a m a l  qilish,  o ‘z 
konstitutsion  h u q u q   va  burchlarini  tu sh u n ib   yetish,  amaldagi 
q o n u n c h il ig i m iz n i   h u r m a t   q ilg a n   h o l d a   u n g a   a m a l  qilish, 
fuqarolar  h u q u q   va  m anfaatlariga  x izm at  qiladigan  m e ’yoriy, 
h u q u q i y   h u j ja tl a r d a n   x a b a r d o r   b o ‘lish  va  a lb a t ta ,  u l a r d a n  
adolatli  foydalanishdir.
Milliy  g ‘u ru r  —  o ‘z  millatining  c h in a k a m   fidoyisi  b o ‘lgan 
har  bir  insonga  xos  ichki  tuyg'udir.  Milliy  g ‘ururi  yuksak  inson 
o ‘z  eliga,  millatiga  jo n k u y a r  b o ‘ladi.  Milliy  g ‘ururi  m u sta h k a m  
b o ‘lgan  millatni 
hech  q a c h o n   yengib 
b o i m a y d i.
Milliy  m adaniyat  —  m a ’lum   bir  elat,  millat,  xalq  to m o n id a n  
uzoq  tarixiy  rivojlanish  jara y o n id a   yaratilgan,  ularning  ijtimoiy- 
m adan iy   ehtiyojlarini  ifoda  etgan  m od d iy  va  m a ’naviy  boyliklar 
m ajm uyi.
M illiy  m a n f a a t l a r   —  m illa tg a ,  m illiy  d a v la tg a   m o d d iy , 
m a ’naviy,  ruhiy  va  jism oniy   foyda  keltiruvchi  omildir.
M a ’naviyat  —  (arabcha  so‘z  b o ‘lib,  m a ’nolar  m ajmuyi)  — 
kishilarning  falsafiy,  h u q u q iy ,  estetik,  badiiy,  axloqiy,  diniy 
tasa w u rlari,  inson  ruhiy  va  aqliy  olam ini  ifodalovchi  tu sh u n - 
chalari  majmuyi.  M a ’naviyat  m afkura,  tafakkur  tushunchalariga 
yaqin  va  ular  bir-birini  taq oz o  etadi.
M a ’rifat  —  (arabcha  arafa,  bilm o q  s o ‘zidan  olingan)  t a ’lim- 
tarbiya,  iqtisodiy-siyosiy,  falsafiy,  diniy  g'o y a la r  m ajmuyi  aso- 
sida  kishilarning  o n g -b ilim in i,  m ad a n iy atin i  o ‘stirishga  q a ra - 
tilgan  faoliyat.  M a ’rifat  tu sh u n c h a s i  m ad a n iy at  va  m a ’naviyat 
tu sh u n c h a la ri  bilan  c h a m b a rc h a s   b o g ‘liq.
M afkura  —  (arabcha  s o ‘z  b o ‘lib,  fikrlar,  nuqtayi  nazarlar  va 
e ’tiq o d la r  tizim i,  m ajm uyi)  —  jam iy a td a g i  m uayya n  siyosiy, 
h u q u q i y ,  a x lo q iy ,  d in iy ,  b a d iiy ,  falsafiy,  ilm iy   q a r a s h l a r , 
fikrlar  va  g ‘oyalar  majmuyi.
www.ziyouz.com kutubxonasi

FOYDALANILGAN  ADABIYOTLAR
1.
 
I.A.  Karimov.
 
O 'z b e k is to n n in g   o 'z   istiqlol  va  ta ra q q iy o t  y o 'li.  T:. 
„ O 'z b e k is to n " ,  1992.
2.  I.A.  Karimov.
 
Yangi  uy qurm ay turib,  eskisini buzm ang.  T :.„ 0 'z b e k is to n “ ,
1993.
3.  I.A.  Karimov.
 
O 'zbekiston  — b o zo r m unosabatlariga o 'tish n in g  o'ziga xos 
yo'li.  T:.  „ O 'z b e k isto n " ,  1993.
4.  I.A.  Karimov.
 
Bizdan  ozod va obod V atan qolsin.  T:.  „O 'zb ek isto n ",  1994.
5.  I.A.  Karimov.
 
V atan sajdagoh  kabi  m uqaddasdir.  T:.  „ O 'z b ek isto n ",  1995.
6.  I.A.  Karimov.
 
O 'z b e k isto n   XXI  a sr  b o 'sa g 'a sid a :  xavfsizlikka  ta h d id , 
barqarorlik shartlari  va taraqqiyot  kafolatlari.  T:.  „ O 'z b e k isto n " ,  1997.
7.  I.A.  Karimov.
 
B arkam ol  avlod orzusi.  T:.  „O 'z b e k isto n " ,  1998.
8.  I.A.  Karimov.
 
K uchli  d av latd an   ku ch li ja m iy a t  sari.  T:.  „ O 'z b e k is to n " , 
1998.
9.  LA.  Karimov.
 
T arixiy xotirasiz kelajak y o 'q .  T:.  „ O 'z b e k isto n " ,  1998.
10.
 
I.A.  Karimov.
 
O lloh  q albim izda,  yuragim izda.  T:.  , , 0 ‘z b e k isto n ",  1999. 
I  1

I.A.  Karimov.
 
O zod  va  o b o d   V atan ,  erkin  va  farovon  h a y o t—pirovard
m aqsadim iz.  T:.  „ O 'z b e k isto n " ,  2000.
12.  LA.  Karimov.
 
T in c h lik   u c h u n   k u rash m o q   kerak.  T:.  „ O 'z b e k is to n " , 
2001.
13.  I.A.  K arim ov.
 
O 'z b e k is to n d a   d e m o k r a tik   o 'z g a r is h la r n i  y a n a d a  
chuqurlashtirish va fuqarolik jam iyati  asoslarini shakllantirishning asosiy 
y o 'n a lish la ri.  T:.  „ O 'z b e k is to n " ,  2002.
14.  I.A.  Karimov.
 
O 'z b e k isto n n in g   16  yillik  m ustaqil  ta raq q iy o t  y o 'li.  T:. 
„ O 'z b e k is to n " ,  2007.
15.  LA.  Karimov.
 
Y uksak  m a'n av iy at  -   yengilm as kuch.  T:.  „ M a ’nav iy at", 
2008.
16.  „V a tan   va  xalq  ozodligi  y o 'lid a   q u rb o n   b o 'lg a n   fidoyilar  xotirasini 
ab ad iy lash tirish   to 'g 'ris id a "   gi  O 'z R   P rezid en ti  (1999-yil  12-m ay), 
V azirlar  M a h k am a si  (1999-yil  22-iyul)  qaro rlari.
17.  „ O 'z b e k isto n   yuksalish  y o 'lid a "   fo to a lb o m i  (o 'z b e k ,  rus,  ingliz tillari- 
da).  T:.  „ O 'z b e k isto n " ,  2000.
18.  O 'zb e k isto n   R espublikasining  K onstitutsiyasi.  T:.  „ O 'z b e k isto n " ,  2010.
19.  O 'zb ek isto n   M illiy ensiklopediyasi.  T:.  „D avlat  ilm iy n ash riy o ti",  2002. 
1—  12-  jildlari.
20.  Istiqlol  fidoyilari.  T:.  „ M a ’nav iy at",  2002.
www.ziyouz.com kutubxonasi

21.  Buyuk  siym olar,  „ O 'q itu v c v h i"  N M I U ,  2010.
22.  XX  asr  Istiqbolim iz  tim so llari,  „ O 'z b e k isto n " ,  2001.
23.  M a’rifat va  m a ’naviyat fidoyilari.  ,,0 'q itu v c h i"   N M IU ,  2010.
24.  „M ustaqil  O 'zbekiston sporti".  M etodik-bibliografik q o 'llan m a.  Alisher 
N avoiy  nom idagi  O 'zbekiston  M illiy  kutubxonasi  nashrivoti.  T oshkent, 
2006.
25.  „O 'zbek xalqi bayramlari".  Metodik-bibliografik qo'llanm a. Alisher Navoiy 
nom idagi  O 'z b e k isto n   M illiy  kutubxonasi  nashriyoti.  T o sh k e n t,  2006.
26.  „Toshkent deya atalur...".  Metodik-bibliografik qo'llanm a. Alisher Navoiy 
nom idagi  O 'z b e k isto n   M illiy  kutubxonasi  n ash riy o ti,  2008.
27.  „O 'zbekiston  Respublikasining  Davlat  m ukofotlari".  M etodik-bibliografik 
q o 'lla n m a .  A lisher  N avoiy  no m id ag i  O 'z b e k isto n   M illiy  kutu b x o n asi 
nashriyoti.  T o sh k e n t,  2007.
28.  „Jism oniy tarbiya va sport  m ashg'ulotlari".  O 'M K H T o 'q u v  muassasalari 
u c h u n   o 'q u v   q o 'lla n m a .  T o sh k e n t,  2005.
29.  „ O 'z b e k is to n   R espublikasi  P re z id e n ti  Islom   K a rim o v n in g   B M T  
S am m itin in g   M ingyillik  rivojlanish  m aqsadlariga  b ag 'ish la n g a n   yalpi 
majlisidagi nutqini o'tganish bo'yicha o'quv-uslubiy m ajm ua"  O 'zbekiston 
Respublikasi  oliy va o 'rta   m axsus ta ’lim  vazirligi.  T o sh k e n t,  2010.
30.  In tern et  m a ’lum otlari.
www.ziyouz.com kutubxonasi

M U N D A R IJ A
D avlat  r a m z la r i -------------------------------------------------------------------------------- 3
O 'z b e k isto n   —  V atan im   m a n i m -------------------------------------------------------- 9
0 ‘zbekiston  R espublikasi  Prezidenti  I.  A.  K a r i m o v ----------------------------12
O 'z b e k isto n   —  P rezidentlik  respublikasi  -------------------------------------------16
O 'z b e k isto n   R espublikasining o rd en  va  m e d a lla ri-------------------------------18
U m u m x alq  b ayram   kunlari  ------------------------------------------------------------- 20
O 'z b e k isto n   R espublikasining  poytaxti  —  T o s h k e n t -------------------------- 21
Siyosiy p artiy a la r va ja m o a t ta s h k ilo tla r i-------------------------------------------33
M ustaqillik n e ’m a tla r i---------------------------------------------------------------------- 40
D in iy -m a ’rifiy  o b id a la r ------------------------------------------------------------------- 43
M u z e y la r---------------------------------------------------------------------------------------- 45
B o g 'lar va  h iy o b o n la r ---------------------------------------------------------------------- 51
M o n u m en t va h a y k a lla r--------------------------------------------------------------------54
T e a tr va to m o s h a g o h la r ------------------------------------------------------------------- 57
M ustaqillik sharofati b i l a n ---------------------------------------------------------------- 62
M ustaqillik yillarida  U N E S C O  bilan  ham korlikda quyidagi buyuk 
a llo m alar,  davlat  arb o b lari,  m u tafak k irlar va  sh o irlarim izn in g   h a m d a
tarixiy,  k o 'h n a   sh a h a rla rim iz n in g   yubileylari  n is h o n la n d i ----------------- 73
T arixiy  sh a x s la r------------------------------------------------------------------------------- 74
O 'z b e k isto n   sporti  ---------------------------------------------------------------------------92
X XI  asr  Istiq lo lim iz  tim s o lla r i -------------------------------------------------------- 95
M illat  g ’ururi  —  m a m lak at  if tix o r la r i----------------------------------------------- 97
M ustaqillikning asosiy tu sh u n c h a  v a g 'o y a la r i----------------------------------- 106
Foydalanilgan  a d a b iy o tla r-------------------------------------------------------------- 108
www.ziyouz.com kutubxonasi

T u z u v c h i l a r :
FARHOD  XOLSAIDOV 
0 ‘R IN B 0Y   BOBOYOROV 
FERUZA  HASANOVA
MA’NAVIYAT -  
QALB
QUYOSHI
(m a’lumotnoma)
, ,0 ‘qituvchi“  nashriyot-matbaa  ijodiy  uyi 
Toshkent  —  2012
M u harrir  S.  M irzaxo'jayev 
Badiiy  m u h arrir  Sh.  X o ja y ev  
Texnik  m uharrir  T.  Greshnikova 
M usahhih  M.  Ibrohimova 
K om pyuterda  sahifalovchi  Sh.  Yo'ldosheva
N ashriyot litsenziyasi AI  N«161.  14.08.2009.  O riginal-m aketdan bosishga ruxsat 
ctildi  6.12.2011.  Bichimi 60x90 
Kcgli  11  shponli.  Taym s garniturasi.  Ofset 
bosma usulida bosildi.  Ofset qog'ozi.  Shartli b. t.  7,0.  N ashrt.  6,34.
2- zavod. 10000  nusxada bosildi.  Buyurtma №  39 A - 1 1 .
O 'zbekiston  M atbuot  va  axborot  agentligining  ,,0'qituvchi"  nashriyot-m atbaa 
ijodiy  uyi.  Toshkent  —  129.  Navoiy  ko'chasi,  30-  uy.  T oshkent,  Yunusobod 
dahasi,  Y angishahar  k o 'ch a si,  1 -u y .
Shartnom a №   07—12—11.
www.ziyouz.com kutubxonasi

71.04 
(5 У ) 
M a’naviyat  —  qalb  quyoshi/ 
m a ’lu m o tn o m a  
M   34 
tuzuvchilar:  F.  X olsaidov,  0 ‘.  Boboyorov,  F.  H a- 
san o v a;  M a s’ul 
m u h a rrir  N.  K arim ov.  —Т .; 
,,0 'q itu v c h i“  N M I U ,   2011.  -  112  b.
ISBN  9 7 8 - 9 9 4 3 - 0 2 - 1 8 0 - 8
УДК:  37.017.92  (575.1)(075) 
ББК 71.04 (5У)я2
www.ziyouz.com kutubxonasi


Download 26.94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling