Masarykova univerzita


Download 2.05 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/9
Sana05.12.2019
Hajmi2.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

MASARYKOVA UNIVERZITA 

Fakulta sportovních studií 

Katedra gymnastiky a úpolů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie zápasu na olympijských hrách 

Diplomová práce 

 

 

  

 

  

 

  

Vedoucí bakalářské práce:    

 

 

  

Vypracoval: 

doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. 

 

  

Bc. Petr Stojan 

 

 

  

 

  

 

Učitelství pro ZŠ a SŠ  

Brno 2012  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

„Prohlašuji,  že  jsem  diplomovou  práci  na  téma  Historie  zápasu  na olympijských  hrách  zpracoval  sám.  Veškeré  prameny  a  zdroje  informací,  které 

jsem  použil  k sepsání  této  práce,  jsou  citovány  v poznámkách  pod  čarou  a  jsou 

uvedeny v seznamu použitých zdrojů.“ 

 

  

V Brně dne 25.11.2012  

 

 

  

………………………. 

 

 

  

 

  

 

 Petr Stojan 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Poděkování 

Děkuji  vedoucímu  bakalářské  práce  doc.  PhDr.  Bc.  Zdenko  Reguli,  Ph.D.  za 

odbornou pomoc a konzultace při zpracování diplomové práce. 

 

 Obsah 

ÚVOD ..................................................................................................................... 6

 

1

 CÍL A METODIKA PRÁCE .......................................................................... 8

 

2 

ÚPOLY ......................................................................................................... 10

 

2.1


 

Charakteristika úpolů ............................................................................. 10

 

2.2


 

Systematizace úpolů ............................................................................... 11

 

2.3


 

Úpolové sporty a jejich dělení ................................................................ 12

 

2.4


 

Významné úpolové sporty ...................................................................... 12

 

2.5


 

Historie úpolů ......................................................................................... 13

 

3

 ZÁPAS .......................................................................................................... 19

 

3.1 

Charakteristika a pravidla zápasu ........................................................... 19

 

3.2


 

Historie a vývoj zápasu .......................................................................... 20

 

3.3


 

Mezinárodní federace zápasu FILA ....................................................... 22

 

3.3.1


 

Řeckořímský zápas.......................................................................... 23

 

3.3.2


 

Zápas ve volném stylu ..................................................................... 24

 

3.3.3


 

Ženský zápas ................................................................................... 25

 

3.3.4


 

Plážový zápas .................................................................................. 26

 

3.3.5


 

Grappling ........................................................................................ 26

 

3.3.6


 

Pankration ....................................................................................... 27

 

3.3.7


 

Belt wrestling Alysh ........................................................................ 28

 

4

 OLYMPIJSKÉ HRY ..................................................................................... 30

 

4.1 

Antické olympijské hry .......................................................................... 31

 

4.2


 

Úpolové disciplíny na antických olympijských hrách ........................... 33

 

4.3


 

Novodobé olympijské hry ...................................................................... 36

 

4.4


 

Úpolové disciplíny na novodobých olympijských hrách ....................... 37

 

5

 ZÁPAS NA OLYMPIJSKCÝH HRÁCH 1896-1912 .................................. 39

 

5.1 

OH 1896 Atény, Řecko .......................................................................... 39

 

5.2


 

OH 1900 Paříž, Francie .......................................................................... 40

 


5.3

 

OH 1904 St. Louis, Spojené státy americké ........................................... 40 

5.4


 

OH 1908 Londýn, Velká Británie .......................................................... 41

 

5.5


 

OH 1912 Stockholm, Švédsko ............................................................... 42

 

5.6


 

Zhodnocení období 1896-1912............................................................... 43

 

6

 ZÁPAS NA OLYMPIJSKCÝH HRÁCH 1920-1936 .................................. 45

 

6.1 

OH 1920 Antverpy, Belgie ..................................................................... 45

 

6.2


 

OH 1924 Paříž, Francie .......................................................................... 46

 

6.3


 

OH 1928 Amsterdam, Nizozemsko ........................................................ 48

 

6.4


 

OH 1932 Los Angeles, Spojené státy americké ..................................... 49

 

6.5


 

OH 1936 Berlín, Německo ..................................................................... 51

 

6.6


 

Zhodnocení období 1920-1936............................................................... 52

 

7

 ZÁPAS NA OLYMPIJSKCÝH HRÁCH 1948-1988 .................................. 54

 

7.1 

OH 1948 Londýn, Velká Británie .......................................................... 54

 

7.2


 

OH 1952 Helsinky, Finsko ..................................................................... 56

 

7.3


 

OH 1956 Melbourne, Austrálie .............................................................. 57

 

7.4


 

OH 1960 Řím, Itálie ............................................................................... 59

 

7.5


 

OH 1964 Tokio, Japonsko ...................................................................... 60

 

7.6


 

OH 1968 Mexico City, Mexico .............................................................. 62

 

7.7


 

OH 1972 Mnichov, Německo ................................................................ 63

 

7.8


 

OH 1976 Montreal, Kanada ................................................................... 65

 

7.9


 

OH 1980 Moskva, Sovětský svaz ........................................................... 67

 

7.10


 

OH 1984 Los Angeles, Spojené státy americké ..................................... 68

 

7.11


 

OH 1988 Soul, Jižní Korea ..................................................................... 70

 

7.12


 

Zhodnocení období 1948-1988............................................................... 72

 

8

 ZÁPAS NA OLYMPIJSKCÝH HRÁCH 1992-2012 .................................. 74

 

8.1 

OH 1992 Barcelona, Španělsko .............................................................. 74

 

8.2


 

OH 1996 Atlanta, Spojené státy americké ............................................. 76

 


8.3

 

OH 2000 Sydney, Austrálie .................................................................... 78 

8.4


 

OH 2004 Atény, Řecko .......................................................................... 80

 

8.5


 

OH 2008 Peking, Čína ............................................................................ 81

 

8.6


 

OH 2012 Londýn, Velká Británie .......................................................... 83

 

8.7


 

Zhodnocení období 1992-2012............................................................... 85

 

9

 ZHODNOCENÍ CELKOVÉ HISTRIE ZÁPASU NA OLYMPIJSKÝCH 

HRÁCH ................................................................................................................. 88

 

9.1


 

Český zápas na olympijských hrách ....................................................... 89

 

9.2


 

Nejúspěšnější sportovci .......................................................................... 91

 

10

 ZÁVĚR ......................................................................................................... 93

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ...................................................................... 95 

RESUMÉ .............................................................................................................. 99

 

SUMMARY .......................................................................................................... 99 

 


 

ÚVOD 

Zápas  je  úpolová  činnost  s velmi  bohatou  historií,  která  se  vyvíjela  a  měnila  po 

tisíce  let  až  do  dnešní  podoby  a  zároveň  lze  předpokládat,  že  ani  jeho  dnešní 

podoba  není  konečná.  Dle  archeologických  nálezů  by  se  mohlo  usuzovat,  že 

kořeny  zápasu  nalezneme  ve  většině  starověkých  civilizací,  kde  byl  nedílnou 

součástí  jejich  kultury.  Také  to  takto  mnozí  autoři  popisují  a  jako  dobu  vzniku 

zápasu  uvádějí  starověk  (3500  př.  n.  l.  až  600  n.  l.).  Na  problematiku  původu 

zápasu existují odlišné názory, v této práci se chci pokusit více objasnit počátky a 

historii  zápasu  a  uvést  důvody  a  fakta,  o  které  se  tvrzení  bude  opírat.  Dnes  je 

zápas v různých  formách rozšířen po  celém světě. Na novodobé olympijské hry 

byl  zápas  zařazen  již  při  prvních  hrách  v roce  1896  v Aténách.  Od  této  doby  je 

(s výjimkami)  jejich  pravidelnou  součástí,  což  také  dokazuje  jeho  dlouhodobou 

popularitu. Na novodobé olympijské hry byl zápas zařazen jako navázání tradice 

na soutěž v palé (starořeckém zápase), která byla součástí antických olympijských 

her. 


Ve své práci zpracovávám historii zápasu na olympijských hrách. Aby tato práce 

popsala  co  nejobšírněji  toto  téma,  věnuji  se  v prvních  kapitolách  také 

charakteristice  a historii  zápasu. Pro úplnost  zde  uvádím i  zařazení  zápasu mezi 

úpoly a jejich stručnou charakteristiku a historii. 

V první kapitole uvádím cíl a metodiku práce. Ve druhé kapitole charakterizuji a 

rozděluji  úpoly  a  sepisuji  jejich  historii,  vypisuji  zde  také  významné  úpolové 

sporty.  Ve třetí  kapitole  charakterizuji  zápas  jako  sport,  uvádím  jeho  stručnou 

historii  a  věnuji  se  jeho  dnešním  formám  a  trendům.  Také  se  zde  zabývám 

organizací FILA,

1

 která zastřešuje tento sport již od roku 19052

. Ve tvrté kapitole 

se  věnuji  olympijským  hrám  od  jejich  počátků  v antickém  Řecku  přes  jejich 

obnovu  až  do  současnosti.  Stěžejní  část  mé  práce  v páté  až  deváté  kapitole  je 

zaměřena  na  historii  zápasu  na  novodobých  olympijských  hrách  (1896-2012). 

                                                 

1

 Zkratka pro mezinárodní federaci zápasu. Pozn. autora. Fila-origins and history. Fila wrestling. [online]. 2010 [cit. 2012-12-09] Dostupné na WWW: 

http://www.fila-wrestling.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27  

Hlavně  se  zde  zaměřuji  na  rešerši  a  vyhodnocení  výsledků  novodobých olympijských her. Zde danou historii rozděluji na tři období, které byly hlavními 

mezníky  novodobých  olympijských  her,  při  kterých  se  měnilo  politické 

uspořádání  zúčastněných  států.  Uvádím  zde  také  významné  události  a  osobnosti 

historie  zápasu  na  novodobých  olympijských  hrách.  Na  závěr  práce  zhodnocuji 

celou historii zápasu na OH a krátce se zamýšlím nad vývojem do budoucna. 

Motivací  k sepsání  této  práce  pro  mě  byl  blízký  vztah  k  zápasu  a  také  zájem  o 

historii antických olympijských her a jejich vývoj. Podobnou práci sumarizující a 

hodnotící  ucelenou  historii  a  výsledky  zápasu  na  olympijských  hrách  jsem 

nenalezl, proto se domnívám, že by moje práce mohla být přínosem. 

 

  

1  CÍL A METODIKA PRÁCE 

Cílem  této  práce  je  charakterizovat  zápas  a  popsat  jeho  historii  a  výsledky  se 

zaměřením na historii zápasu na Olympijských hrách. 

Dílčí cíle práce jsou:  

 charakterizovat zápas jako sport obecně a jako součást úpolových sportů 

 popsat pravidla zápasu, jeho dnešní i minulé styly a organizaci zastřešující 

zápas. 


 

sepsat historii a vývoj zápasu nejen na olympijských hrách  

určit a zdůvodnit počátek novodobého olympijského sportu zápas  

rešerši a zhodnocení výsledků zápasu na novodobých olympijských hrách  

rešerši významných událostí novodobého olympijského zápasu  

rešerši významných osobností novodobého olympijského zápasu Jedná se o teoretickou práci a hlavními metodami použitými při zpracování byly: 

 prostudování odborné literatury a historických dokumentů 

 porovnání a shrnutí získaných informací 

 ověření získaných informací 

 zpracování a zmapování historie dle relevantních informací 

 do teoretického rozboru práce komponuji vlastní hodnocení a názory. 

Zdroje,  ze  kterých  čerpám,  byly  knihy  mapující  historii  a  vývoj  úpolů  a 

zápasnického  sportu,  především  (KÖSSL,  KRÁTKÝ  1985,  REGNER, 

ŠOPTENKO 1981, DAVÍDEK 1979, OKTÁBEC 1965, REGULI 2005, GREXA 

2009). Dále knihy a učebnice mapující historii olympijských her (GREXA 2009, 

GIFFORD 2004). 

Pro  určení  počátku  novodobého  olympijského  zápasu  jsem  čerpal  i  ze 

závěrečných  prací  zabývajících  se  tématem  historie  zápasu  a  úpolových  sportů 

(VÍT  2009,  KOBYLARZ  2012,  SZEBISTA  2012),  učebnic  historie  sportu  a 

olympijských  her  (REGULI  2005,  GREXA  2009),  knih  (  ĎURECH  1980, 

OKTÁBEC 1965, BÖHM, Arnošt, ZÁRYBNICKÝ 1995)  a internetových stránek 


 

(Wrestling  Wikipedia,  the  free  encyklopedia,  Fila-origins  and  history  Fila wrestling) 

Pro stěžejní část  práce, tj. rešerši a zhodnocení  výsledků zápasu na novodobých 

olympijských  hrách,  rešerši  významných  událostí  a  významných  osobností 

novodobého  olympijského  zápasu  čerpám  z oficiálních  internetových  stránek 

olympijského  hnutí  (olympic.org),  kde  je  uveden  výčet  medailistů  všech 

novodobých  olympijských  her.  Tyto  informace  jsem  sumarizoval  a  sjednotil  do 

přehledných  tabulek.  Výsledky  jsem  kontroloval  podle  jiných  zdrojů  jako 

(gbrathletics.com,  fila-official.com,  Kniha  olympijských  her  1994).  Jména 

sportovců uvádím v jednotné podobě dle anglické gramatiky. 

 

 


10 

 

2  ÚPOLY 

V této  kapitole  charakterizuji  úpoly.  Vysvětluji  systematizaci  úpolů  a  uvádím 

rozdělení úpolových sportů dle různých kritérií. Dále vypisuji významné úpolové 

sporty a krátce se věnuji i historii úpolů. 

2.1  Charakteristika úpolů 

Zde mohu uvést definici dle Zdenka Reguliho: 

„Úpoly jsou pohybové aktivity zacílené na kontaktní fyzické překonání partnera. 

Do  úpolů  zařazujeme  i  specifická  cvičení,  která  jsou  přímou  průpravou  na 

kontaktní překonání partnera“.

3

 Hlavním  znakem  úpolů  tedy  je,  že  u  nich  dochází  ke  kontaktu  minimálně  dvou 

osob. Tento kontakt je buď bezprostřední, nebo prostřednictvím nějakých zbraní. 

Ke kontaktu však dochází i v jiných sportech. Od úpolů se ale tyto sporty liší tím, 

že  kontakt  není  cílem,  kterého  chce  osoba  dosáhnout,  ale  pouze  prostředkem  k 

cílům jiným. Například v basketbalu hráč brání míč tělem a často zde také dochází 

ke kontaktu, v úpolech je ale samotný kontakt cílem a dochází k němu například 

v zápase při strhu či hození soupeře. 

Systematika úpolů je zkonstruována ze tří úrovní. První úroveň nazýváme úrovní 

úpolových  předpokladů  (průpravné  úpoly),  což  jsou  základní  úpolové  techniky, 

které  se  oproti  úpolovým  sportům  provádějí  většinou  bez  partnera  a  jsou 

průpravným  cvičením  pro  úpolové  sporty  a  sebeobranu.  Do  průpravných  úpolů 

patří technika postojů, střehů, pádů, obratů těla a další. Druhou úrovní je úroveň 

úpolových  systémů  (úpolové  sporty),  která  je  nejobsáhlejší  a  jsou  zde  zahrnuty 

všechny samostatně stojící a vzájemně se odlišující úpolové systémy. Úpolovým 

sportům  bude  věnována  samostatná  podkapitola.  Poslední  úrovní  je  úroveň 

úpolových aplikací (sebeobrana). Je to použití úpolových činností k nutné obraně 

v kontextu  právních,  etických,  společenských  a  jiných  norem.  Sebeobranu  je  ale 

                                                 

3

 REGULI, Z. Úpolové sporty. 1. Vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. 133 s. ISBN 80-210-3700-8. Str. 7 

11 

 

nutné  chápat  šířeji,  protože  její  snahou  je  také  to,  aby  k  fyzickému  kontaktu nedošlo.

4

 Schéma popisující systematiku úpolů je zobrazeno níže. Úpoly  se  mísí  také  s bojovým  uměním,  což  jsou  pohybové  systémy,  které  se 

vyvinuly  ze  starých  způsobů  boje.  Dnes  se  bojová  umění  cvičí  jako  součást 

životní  cesty,  pro  sport,  pro  sebeobranu  nebo  s cílem  zachování  kulturního 

dědictví. Nejvíce bojových umění se dochovalo ve východní Asii.

5

 

2.2  Systematizace úpolů Systematizace úpolů je zkonstruována ze tří úrovní. Tato taxonomie je postavena 

hierarchicky vzestupně dle složitosti, postupuje logicky od nejjednodušších prvků 

k nejsložitějším. 

Taxonomie úpolů

6

 

1. úroveň úpolových předpokladů Průpravné úpoly  

2. úroveň úpolových systémů 

Úpolové sporty  

3. úroveň úpolových aplikací 

Sebeobrana 

 

 

 

                                                 

4

 REGULI, Z. Úpolové sporty. 1. Vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. 133 s. ISBN 80-210-3700-8. Str 8-16 

5

 REGULI, Z. Úpolové sporty. 1. Vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. 133 s. ISBN 80-210-3700-8. Str 23-27 

6

 REGULI, Z. Úpolové sporty. 1. Vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. 133 s. ISBN 80-210-3700-8. Str. 8 

12 

 

2.3  Úpolové sporty a jejich dělení 

Nejobsáhlejší částí úpolů jsou úpolové sporty. Je to soutěžní forma úpolů a dělí se 

dle mnoha kritérií, například: Dle zaměření na

 Soutěžní (zápas, box, šerm). 

 Sebeobranné (musado, džúdžucu, krav maga). 

 Komplexně rozvíjející (aikido, thai ťi). 

Dle jednotlivých kulturních kontextů: 

 Evropské (zápas, šerm, savate). 

 Americké (wrestling, karate kempo, capoeira). 

 Asijské můžeme dále dělit na: 

-čínské (tchai ťi, pakua, hunggar) 

-korejské (taekwondo, hwarangdo, hapkido) 

-japonské ( aikidó, džudó, sumó, kendó) 

-indické (vadžrámušti, kalaripajattu) 

-thajské (muži thai) 

-indonézské (pentjak silat) 

-filipínské (kali, arnis).

7

 


Download 2.05 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling