Маъсулияти чекланган жамияти буйича Ахолигша савдо хизматлари курсатиш


Download 124.5 Kb.
Sana22.05.2020
Hajmi124.5 Kb.
#108880
Bog'liq
akholigsha savdo khizmatlarini
133 11.03.1997, 133 11.03.1997, Access dasturi, uning obyektlari va imkoniyatlari (AIM.UZ), Usmon Azim Bir qadam yo'l dramasi tahlili, Usmon Azim Bir qadam yo'l dramasi tahlili, 222222222222, topografiya asoslari va kartografiya, matematikadan 2 oraliq xakimov eldor 12 19, Юксак маънавият, 2 5276024997062640730, Mustaqil ish mavzulari, Mustaqil ish mavzulari, Abramyan (programmalash), Ikromova Nargiza


______________вилояти ______________шахри

«__________ » маъсулияти чекланган жамияти буйича

Ахолигша савдо хизматлари курсатиш


Б И З Н Е С Р Е Ж А С И
______________ - 2009 йил.

М А З М У Н И

1.ЖАМИЯТ ХАКИДА КИСКАЧА МАЪЛУМОТ
2.САРМОЯНИНГ ИШЛАТИЛИШИ .
3.БОЗОР ТАХЛИЛИ .
4.ЛОЙИХАНИНГ УМУМИЙ КИЙМАТИ

5. ДАРОМАД ХИСОБИ ХАМДА МАТЕРИАЛ ВА ХИЗМАТ ХАРАЖАТЛАРИ6. YI.ХАРАЖАТЛАР ЖАДВАЛИ
7. КУШИМЧА ЁРДАМЧИ МАТЕРИАЛЛАР ХАРАЖАТЛАРИ
8. ИШЧИ КУЧИ ХАРАЖАТЛАРИ
9. КРЕДИТ ВА ФОИЗЛАРИНИ КАЙТАРИШ РЕЖАСИ
11.ХУЛОСА


I. ЖАМИЯТ ХАКИДА КИСКАЧА МАЪЛУМОТ« __________ » маъсулияти чекланган жамияти ________вилоят _______________шахар Хокимлиги Тадбиркорлик суъбектлари Давлат руйхатига олиш инспекцияси томонидан 20__ йил ___даги № ___ - сонли реестри билан руйхатга олинган.
Корхона рахбари: __________

Паспорт _____шахар ИИБ томонидан 20__ йил ______да берилган.

Фаолият олиб борадиган манзили ________шахар __________ кучаси ёкаси.

.

Банк реквизитлари :Х/р ____________

АТБ Хамкор банк ___________филиали

МФО: _______

ИНН:__________

.

« __________ » Маъсулияти чекланган жамияти шу кунгача ахолига савдо–сотик дуконлари оркали озик овкат ва ноозиковкат махсулотларини сотиш хизматларини курсатиб келган эндиликда, уз фаолиятини кенгайтириш яъни савдо нукталарида ахолининг ун махсулотлари хамда цемент махсулотларига булган талабини нисбатан кондиришни уз олдига максад килиб куйган

Ушбу фаолиятни амалга ошириш учун АТ Хамкор банк маблаги хисобидан 30 000 000 ( Уттиз милион ) сум микдорида 1 йил муддатга 18 % устамаси хар уч ойда кайтариш шарти билан кредит маблаги зарур хисобланади.


II . КРЕДИТ МАБЛАГИНИНГ ХАРАЖАТ ЙУНАЛИШИ
Т/р

Сотиб олинадиган мулк ва

Хом ашёларУлчов

бирлиги


Сони

Сотиб олиш

Бахоси (минг.сум)Жами

Суммаси


(минг сум)

1.

Цемент

Тн

93,7

160 000

15 000,0

2.

Ун махсулоти

Тн

30

500 000

15 000,0
30 000,0  1. БОЗОР ТАХЛИЛИ

Вилоят худудида 2 000,0 минг шахар худудида 274,1 минг кишлок худудида 1725,9 минг ахоли яшайди. Савдо хизматлари курсатиш фаолияти олиб бориладиган манзил _________шахар __________ кучаси ёкаси . Жамият уз фаолиятини йулга куйгани холда нисбатан арзон бахода сифатли хар-хил турдаги Озик овкат ноозик овкат махсулотлари цемент , ун махсулотларини , накд ва пул утказиш йули билан сотишни, амалга оширади. Мижозларга уз вактида буюртма буйича ва умумий тартибда сотиш хизматларини курсатади.IY МАХСУЛОТ СОТИЛИШИ (Ялпи даромад)


(савдо хизмат курсатиш хар 30 кунда)Т/р

Махсулот тури

1 ойда сотиб олиш

1 ойда сотилишиСони

микдори

Нархи

сум


Суммаси

(минг сум)микдори

Нархи

( сум)


Суммаси (минг сум )

1.

Цемент махсулотлари

Тн

93,7

160 000

15 000,0

93,7

184 000

17 240,8

2.

Ун махсулотлари

Тн

30

500 000

15 000,0

30

575 000

17 250,0
30 000,034490,8Y. МАЗКУР КРЕДИТ БУЙИЧА МОЛИЯВИЙ РЕЖА ВА ХИЗМАТ КУРСАТИШ ХАРАЖАТЛАРИ


КУРСАТГИЧ

Улчов бирлиги

Сони

Нархи

( сум )

1 ойда

( минг сум )

1чоракда

(минг сум )

1 йилда

(минг сум )

1

Ишчилар сони

Киши

5
5

5

5

2

Иш хаки фонди

Минг.сум530,0

1590,0

6360,0

3

Иш хаки фондидан 24 % ажратма

Минг сум127,2

381,6

1526,4

4

Электро энегия харажатлари кВт /с

Минг сум

500

110

55,0

165,0

660,0

5

Транспот харажатлари савдо хизматидан 3 %

Минг Сум1034,7

3104,1

12416,4

6

Савдо хизмат курсатиш хом ашё таннархи

Минг сум30 000,0

90 000,0

360 000,0
Жами харажатлар

Минг сум31746,9

95240,7

380962,8

7

Банк кредит буйича 18 %

Минг Сум450,0

1350,0

5400,0
Жами харажатлар

Минг сум32196,9

96590,7

386 362,8

8

Савдо хизматлари курсатиш

Минг.сум34490,8

103472,4

413 889,6
Хизмат курсатиш харажатлари хаммаси

Минг сум32196,9

96590,7

386 362,8

10

Солик товар айланмасидан 3 %

Минг сум1034,7

3104,1

12416,4

11

Кредит кайтарилиши

Минг сумм0

30 000,0

120 000,0
Соф фойда


1259,2

3777,6

15110,4

Ушбу лойихадаги даромад ва харажатлари хозирги кундаги нарх наводан келиб чиккан холда инфляция хисобга олинмаган холда курсатилган булиб, келажакда инфляция булишидан каътий назар даромад ва харажатлар хам шунга караб усиб боради.
YI. КОРХОНА ВА ХОДИМЛАРНИ БОШКАРИШ
Корхонанинг рахбари __________ хисобланади ва бошкаради. Корхонада 5 киши ишлаш кузада тутилган

Корхонанинг штат жадвали куйидагича

(сумда )
Лавозими

Сони

Бир ойлик иш хаки

Бир ойда

Бир чоракда

Бир йилда

1

Бошлик

1

120 000

120 000

360 000

1440 000

2

Хисобчи

1

110 000

110 000

330 000

1320 000

3

Сотувчи

3

100 000

300 000

900 000

3600 000
Жами :

5
530 000

1590 000

6360 000

YII. МАХСУЛОТ ХИЗМАТ ВА СОТИШ БОЗОРИ

Ахолига савдо хизматлари курсатиш натижасида хар ойда 34490,8 минг сумлик хажмда савдо хизматлари курсатиш режалаштирилган йил давомида турлар буйича курсатгичлар оширилиб борилиши максад килинган.Бир ой давомида савдо хизматлари курсатиш ва сотиш 34490,8 сумни ташкил килади ,ялпи харажат 33231,6 минг сумни ташкил килади. Ой ой давомида олинган соф фойда 1259,2 минг сумни ташкил килади. Рентабеллиги 1259,2 \ 33231,6 = 33,2 %


YIII. МОЛИЯВИЙ РЕЖА, КРЕДИТ ИШЛАТИЛИШИ, КУТИЛАЕТГАН САМАРАДОРЛИК ВА ЙИЛЛАР БУЙИЧА КРЕДИТ КАЙТАРИЛИШИ.
Юкоридаги жадвалдан куриниб турибдики , корхона уз фаолиятини юритиб Бизнес режага асосан олинган кредит маблагидан максадли фойдаланиб фойда билан якунлайди ва бунинг натижасида уз оборот маблагига хамда кредит маблагининг уз вактида кайтариш имкониятига эга булади.

Жамият уз махсулотлари учун нархни бозор бахосидан келиб чиккан холда 15 % гача чегирма нархда хам чакана хам улгуржида бир хил белгилайди. Корхона томонидан олинган кредитнинг максадли фойдаланиши кредитнинг уз вактида кайтарилишини назорат килиш белгиланган тартибда банк муассасалари ва солик органлари томонидан амалга оширилади.Тадбиркор уз фаолиятини амалга оширган холда ташки мухит таъсирида носоглом вазиятлар келиш эхтимоли бартараф этиш учун белгиланган тартибда санитария эпидемиология инспекциялари ва сугурта ташкилотлари билан узаро алокада муносабат мажбуриятларини тузади.IX. КРЕДИТ ВА ФОИЗЛАРИНИ КАЙТАРИШ РЕЖАСИ

(минг .сум )

Ойлар

2009 йил

2010 йил

Кредит

микдори

Тулов

Кредит

Микдори

Тулов

Крелит

Фоиз

Кредит

Фоиз

1

Январ

0

0

0

0

0

450,0

2

Феврал

0

0

0

30 000,0

30 000,0

450,0

3

Март

0

0

0

0

0

450,0

4

Апрел

0

0

0

0

0

450,0

5

Май

0

0

0

30 000,0

30000,0

450,0

6

Июн

0

0

0

0

0

450,0

7

Июл

0

0

0

0

0

450,0

8

Август

30 000,0

0
0

30 000,0

450,0

9

Сентябр

0

0

450,0

0

0

0

10

Октябр

0

0

450,0

0

0

0

11

Ноябр

30 000,0

30 000,0

450,0

0

0

0

12

Декабр

0

0

450,0

0

0

0
Жами:

60 000,0

30 000,0

1800,0

60 000,0

120 000,0

3600,0X . КРЕДИТ СУММАСИ

1. Кредит суммаси 30 000,0

2. Кредит муддати 1 йил хар уч ойда кайтариш шарти билан.

3. Мулжалланган фоиз 18 %


Суралаётган 30 000,0 минг сум микдоридаги кредит суммаси 2009 йил 3-чорак август ойи давомида олиниши режалаштирилган , кредит фоизларини тулаш хар ойда бир маротаба асосий кредит суммасини кайтариш хар 3 ойда тулаб борилади .
XI. Х У Л О С А

Банкнинг хамкорликдаги фаолияти, кредит маблаги бериш кафолати натижасида, ушбу маблагнинг уз вактида берилиши , унинг уз вактида ва максадли фойдаланиши, савдо хизматлари курсатиш , ишчи кучи етарли булгани савдо нуктаси мавжудлиги Корхона олинган кредит маблагининг устамаси билан уз вактида кайтариш имкониятига эгадир. Ушбу маблагдан фойдаланиш натижасида уз айланма маблагига эга булади, хизмат курсатиш оркали ахолининг шу хизмат турларига булган талаби нисбатан кондирилади . Бу эса Республикамизда , Жумладан __________вилоятида урта ва кичик бизнесни ривожлантиришда салмокли хисса кушганимиз булади.


Лойихани ишлаб чикди.

«__________ »

МЧЖ рахбари : __________
Download 124.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling