Matematika hisoblang


Download 353.74 Kb.
Pdf ko'rish
Sana01.07.2020
Hajmi353.74 Kb.

MATEMATIKA 

1. Hisoblang: 

139 163 160 139 141 175 172 141 

A) 870   

 

B) 852   

 

C) 840   

 

D) 864 To‘g‘ri javob – C. 

Yechilishi. Umumiy ko‘paytuvchilarni qavsdan tashqariga chiqarib, so‘ng amallarni bajaramiz. 139 163 160 139 141 175 172 141 139 163 160141 175 172

139 3 141 3  

  3 139 141

3 280 840.

 


 


  

Manba:  M.A.Mirzaahmidov  va  boshqalar.  Matematika,  umumiy  o‘rta  ta’lim  maktablarining 

6-sinfi uchun darslik.  “O‘qituvchi” NMIU, Toshkent – 2017. 

 

2. Idishdagi suvning 80 foizi olindi, so‘ngra yana qolgan suvning 25 foizi olindi. Idishda necha 

foiz suv qolgan? 

A) 30   


 

  

B) 18     

 

C) 20     

 

D) 15 To‘g‘ri javob – D. 

Yechilishi.    Idishdagi  suvning  miqdori 

x

litr  bo‘lsin.  Undan  80  foiz  suv  olinsa,  20  foiz  suv 

qoladi. 

x

ning 20 foizi 

0, 2 x

 litrga teng. Qolgan  0, 2 litr suvning 25 foizi olinsa, 75 foizi qoladi. 

0, 2  litrning 75 foizi  0, 75 0, 2 litr

0,15 litrx

xga teng. Demak, idishda 15 foiz suv qolgan.  

ManbaB.Q.Haydarov. Matematika, umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik.  

“Yangiyo‘l poligraf servis”, Toshkent – 2015. 

 

3.  Agar 

a

  va 


  haqiqiy  sonlar  uchun 

0

ab

 


  bo‘lsa,  u  holda 

3

33

3

22

a

b

a

bni soddalashtiring. 

A) 


2

2

ba

   

 

B) 2b

   


 

 

C) 2a

  

 

D)  0 To‘g‘ri javob – C. 

Yechilishi.  Istalgan 

a

 son uchun 

3

3

aa

 (1) va 2

, agar


0 bo‘lsa;

, agar


0 bo‘lsa,

a

a

a

a

a

a 
  (2) 

tengliklar o‘rinli. Bu (1) va (2) tengliklardan foydalanib 

3

3

33

2

2a

b

a

bifodani 0

a

b

 


 

shartlar bo‘yicha soddalashtiramiz, ya’ni  

 

3

33

3

22

2 .


a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a          

 

ManbaSh.A.Alimov va boshqalar. Algebra, umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8-sinfi uchun 

darslik.  “O‘qituvchi” NMIU, Toshkent – 2019. 

 

 

  

4.  Agar  

3

tgctg bo‘lsa, 2

2

tgtg

ctg

 ifodaning qiymatini toping.  

A) 4    


 

 

B) 1     

 

C) 3     

 

D) 2 To‘g‘ri javob  – D. 

Yechilishi. 

3

tgctg ni 3

tg

ctg 

 ko‘rinishida,  

2

2

tgtg

ctg

 ni esa 2

tg

tg

ctg

 ko‘rinishida ifodalab olamiz. 2

tg

tg

ctg

 ifodaning qavs ichidagi 

tg

ni  3ctg bilan almashtirib, so‘ng soddalashtiramiz.

2

32

1

11.

tg

tg

ctg

tg

ctg

ctg

tg

ctg

ctg

tg

ctg

tg

ctg

 
  

 
  

3

tgctg ekanligini e’tiborga olsak, ifodaning qiymati 2 ga teng bo‘ladi.  

ManbaSh.A.Alimov va boshqalar. Algebra, umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinfi 

uchun darslik. “O‘qituvchi” NMIU, Toshkent – 2019. 

 

5.  Agar 

5

xy

  va 


5

x

y

  


  bo‘lsa, 

2

2(3

2 )


(3

2 )


x

y

y

x

   ifodaning  qiymatini toping. 

A) 0   


 

 

B) 5     

 

C) –25   

 

D) –5 To‘g‘ri javob  –  C. 

Yechilishi.     

2

2(3

2 )


(3

2 )


x

y

y

x

  ifodani  shaklini  quyidagi  ko‘rinishda  almashtirib 

olamiz.  

2

2

22

(3

2 )(3

2 )


(9

12

4)

(9

124

)

9()

24

4(

).

xy

y

x

x

x

y

y

y

x

x

y

xy

xy x

y

  


  

  

Bundan 5

xy

  va 5

x

y

  


    ekanligini  e’tiborga  olib,  uning  qiymatini  topamiz.  

 


 

9(

)24

4

()

9

524 5 4 5

5

25.x

y

xy

xy x

y         

 

 ManbaSh.A.Alimov va boshqalar. Algebra, umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 7-sinfi uchun 

darslik.  “O‘qituvchi” NMIU, Toshkent – 2017. 

 

6.  22

2

1210

3

10x

x

x tenglamaning barcha haqiqiy yechimlari yig‘indisini toping. A) 20   

 

 B) 24   

 

 C) 3    

 

 D) 19 

To‘g‘ri javob – B. 

Yechilishi.  22

2

1210

3

10x

x

xni 

2

22

12

103

10

0x

x

x

 ko‘rinishda ifodalab 

olamiz.  

2

2a

b

a b a b

  


  qisqa  ko‘paytirish  formulasidan  foydalanib,  ko‘paytuvchilarga  ajratamiz. 

2

22

2

212

10

310

9

2015

0.

xx

x

x

x

x

x  Bu  tenglama 

2

2

920

0

150

x

x

x

x

 


  tenglamaga 

teng kuchli.  

2

9

200

x

xtenglamaning yechimlari 4 va 5 ga, 

2

15

0x

x tenglamaning yechimlari 

esa  0  va  15  ga  teng.  Demak, 

2

22

12

103

10

xx

x  tenglamaning  yechimlari  0;  4;  5  va  15. Ularning yig‘indisi 24 ga teng.  

ManbaM.A.Mirzaahmedov va boshqalar. Matematika, o‘rta ta’lim muassasalarining 10-sinfi 

va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari o‘quvchilari uchun darslik. “EXTREMUM PRESS”, 

Toshkent – 2017. 

 

7.  

4

2

(21)

4

f xx

x

  


 funksiya berilgan. 

'(3)


f

 ni toping. 

A) 0   

 

 B) 12    

 

 C) 6 

 

  

D) 8 


To‘g‘ri javob – C. 

Yechilishi.   (

) '


'(

)

f kx bk f kx b

   va 


 

1

'p

p

x

p x

   formulalardan  foydalanib, 

4

2(2

1)

4f

x

x

x

  


 funksiyaning hosilasini olamiz, ya’ni 

3

2'(2

1) 4


8 .

f

x

x

x

  Bundan esa x

 ni joyiga 1 ni 

qo‘yib 

'(3)


6

f

 ni hosil qilamiz. ManbaM.A.Mirzaahmedov va boshqalar. Matematika, umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11-

sinflari va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun darslik. “ZAMIN NASHR”, Toshkent – 

2018. 

 

8.  Agar a, b, c musbat haqiqiy sonlar uchun 14

ab

 va 6

bc

 bo‘lsa, 2

3

ab

c

 


 yig‘indining 

eng kichik qiymatini toping. 

A) 18   

 

 B) 16    

 

 C) 20    

 

 D) 34 

To‘g‘ri javob – B. 

Yechilishi.   

14

ab

  dan 


  ni  va 

6

bc

  dan  esa   ni  topamiz,  ya’ni 

14

ab

  va 6

c

b

.  Bu tengliklardan  foydalanib, 

2

3a

b

c

 


  yig‘indini 

14

1832

2

32

2

ab

c

b

b

b

b

b

  ko‘rinishida ifodalaymiz. Bu ifodaning eng kichik qiymati 

2

,0,

0

xy

xy

x

y formula orqali  16 ga teng ekanligi kelib chiqadi.  

ManbaM.A.Mirzaahmedov va boshqalar. Matematika, umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11-

sinflari va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun darslik. “ZAMIN NASHR”, Toshkent – 

2018. 

 

964

5

5x

xdxintegralni hisoblang. 

A) 

1

17

   


 

 

B) 1

1

6   

 

 C) 

1

18

   


 

 

D) 1

1

9 

To‘g‘ri javob  – B.  

Yechilishi. 6

4

55

x

xdx integralni shakl almashtirish orqali hisoblaymiz. 

   6

6

66

6

44

5

45

5

55

5

51

1

55

5

55

5

55

1 0 1 .


6

6

6x

x

xdx

x

x

dx

x

x

dx

x 

 

   
  

ManbaM.A.Mirzaahmedov va boshqalar. Matematika, umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 11-

sinflari va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun darslik. “ZAMIN NASHR”, Toshkent – 

2018. 

 

10. Rasmda berilgan ma’lumotlarga ko‘ra x

necha gradus? 

 

A) 93


0

   


 

 

B) 1020

  

  

C) aniqlab bo‘lmaydi    

 

 

D) 97

To‘g‘ri javob – D. 

Yechilishi.    To‘rtburchakning  ichki  burchaklari  yig‘indisi  360

0

    ga  tengligidan   ni  aniqlab 

olamiz,  ya’ni     

0

00

0

9026

78

360 . 

  


  Bu  tenglikdan 0

83  bo‘ladi. x

  unga  qo‘shni 

burchak bo‘lganligi uchun 

0

97x

 bo‘ladi. ManbaA.A.Rahimqoriyev, M.A. Toxtaxodjayeva. Geometriya, umumiy o‘rta ta’lim 

maktablarining 8-sinfi uchun darslik.  “O‘zbekiston” NMIU, Toshkent – 2019.  

 

Download 353.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling