Matematika


Download 329.28 Kb.
Pdf ko'rish
Sana30.05.2020
Hajmi329.28 Kb.

Kanal: “AEXA” MATH             Tuzuvchi: Xolmurodov Sunnatulla 

 

25 MATEMATIKA  

 

1.  Ikki sonning yig’indisi 10,8 ga teng. Ulardan biri 

 ikkichisidan 3 marta kichik. Shu sonlarning kichigini 

 toping. 

A) 2,7    B) 1,2    C) 5,4  D) 4,8 

 

2.  Quyidagi sonlarning qaysi biri 76

17

ga teng emas? A) 

323


38

1

   B) 19

4

17  C) 

17

381

   D) 


19

17

21 

    


 

3.  x


2

-14x+54 parabola uchining koordinatalari 

yig’indisini 

   toping. 

A) -12     B) 12      C) -35         D) 35 

 

4.   p ning qanday qiymatlarida 7x-6p=5 tenglama musbat  ildizga ega? 

A) 


p

65

  B) 


p6

5

 C) p<6

5

    D)  p<6

5 

 

5.   Ildizlari x2

-22x+112=0 tenglamaning ildizlaridan ikki 

 marta katta bo’lgan kvadrat tenglama tuzing. 

A) x


2

+44x+448=0    B) x

2

-44x+448=0 C) x

2

-44x-448=0      D) x2

+44x-448=0 

 

6.   Quyidagi tengsizliklardan qaysilari x ning barcha      

qiymatlarida noto’g’ri? 

1) (x+6)(x+3)>(x+5)(x+4) 

2) (x+3)(x-7)>(x-5)(x+1) 

3) (x-5)(x-6)>(x-3)(x-8) 

4) x


2

+17>-8x 


  

A) 2; 4 


B) 3; 4    C) 1;2    D) 1; 3 

 

7.   Quyida keltirilgan tasdiqlardan qaysilari noto’g’ri? 1)  arifmetik progressiyaning ayirmasi uchun  

)

1(

1

1+=

n

n

a

a

d

n

 munosabat o`rinli; 

2) 

),

sin(+ cossin

 va 


)

sin(
 sonlar 

arifmetik progressiyaning ketma-ket keladigan 

hadlari bo`ladi. 

3)  arifmetik progressiya dastlabki n ta hadining 

yig`indisi uchun 

n

d

n

a

S

n=

2)

1

(2

1

 formula o`rinli; 

4)  cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning  

yig`indisi 

q

b

S

=1

1

 ga teng; 5)  geometrik progressiya dastlabki n ta hadining 

yig`indisi 

)

1

(1

)

1(

1=q

q

q

b

S

n

n

 formula bilan 

hisoblanadi;  

 A) 2;3;4  B) 1;3;5  C) 2;4;5  D) 1;3;4 

 

8.  Hosilalar uchun formulalarning qaysilari to’g’ri? 1) 

)

(xp

=pxp-1

;   


2) 

)

(ax

=;

ln aa

x

 

3) cosx

)

(sinx=4) 

;

cos1

-

)(tgx

2

x

=  5) 

)

(eb

kx+

=ke


kx+b

A) 1; 3; 5  B) 1; 3; 4  C) 1; 4; 5  D) 2; 3; 5  

9.  Boshlang’ich funksiyani topish uchun quyidagi  

keltirilgan formulalardan qaysilari to`g`ri?  

1) f(x)=x

p

,   p≠-1                     F(x)=1

1

++

p

x

p

+C 


2) f(x)=

x

1

, x>0                      F(x)=2

1

x

+C  


3) f(x)=e

kx+b


,   k≠0                  F(x)=

k

1

ekx+b

+C 


4) f(x)=sin(kx+b),   k≠0         F(x)=-kcos(kx+b)+C 

5) f(x)=


3

cos


2

x

e

x

,              F(x)=2

1

3cos

3

2x

e

x

+C A) 1; 2; 3 

B) 1; 3; 5   C) 1; 2; 5    D) 3; 4; 5 

 

10. 


3

9

)4

(

log9x

 tengsizlikni yeching. 

   A) x≤7 

B) 47      D) 4≤x≤7 

 

11.  To’g’ri  burchakli   uchburchakning  o’tkir  burchagi        60

0

 ga, gipotenuzasiga   tushirilgan  balandligi  15 ga       teng. Berilgan  uchburchakning  katta  katetini  toping.     

A)

35

   B)


2

3

15        C) 

3

10    D) 30 

 

12.  Quyidagi  tasdiqlarning  qaysilari  noto’g'ri?    

1) o’hshash   bo’lgan   ikk ita  jism  hajmlarining    nisbati   

ularning mos chiziqli o’lchovlari   kvadratlarining  

nisbatiga  teng. 

2) silindrning hajmi asosining yuzi bilan  balandligi 

ko’paytmasining teng.  

3)  konisning hajmi asos yuzi bilan balandligi 

ko’paytmasining uch barabariga teng. 

4) asosining radiusi R ga, yasovchisi l ga teng konus  yon 

sirtinig yuzi πRl ga teng. 

5) raduisi R ga, segmentining balandligi H ga teng    

bo’lgan shar segmentining hajmi 

3

2

πR2

H ga teng.      

A) 2; 3; 5    B) 1; 3; 4   C) 1; 3; 5   D) 2; 4; 5

 

 13.  2cos3x+1=0 tenglamani yeching. 

  A) 


Z

k

k

k+,

3

92

)

1(

  

B) Z

k

k+,

3

29

2

     C) 

Z

k

k

k+,

3

18)

1

(  

D) 


Z

k

k+,

3

218

 

 14.  Uchta sonning nisbati 1:2:6 ga, ularning yig’indisi esa 468 

ga teng. Shu sonlardan eng kattasini va eng kichigining 

ayirmasini toping. 

A) 255 


B) 240     C) 260       D) 230 

 

15.  Ikkita buyumning birgalikdagi bahosi 16110 so’m        turadi. Agar birinchi buyumning bahosi 10       

kamaytirilsa, ikkinchisiniki esa 20 orttirilsa, ular       Kanal: “AEXA” MATH             Tuzuvchi: Xolmurodov Sunnatulla 

 

26 birgalikda 17658 so’m turadi. Birinchi buyumning       

dastlabki bahosini toping.    

A)  10430   B) 5580     C) 15583     D) 6138 

16. 


1

)

53

3

378

5

14

8

54

(

 ni hisoblang. 

A)  


5

2

1        B) 

5

31

   C) 


3

2

1   D)  

4

31

 

 17.  a ning qanday qiymatlarida y=9x

2

-12x-17,5a parabola abssissalar o’qi bilan ikkita umumiy nuqtaga ega 

bo’ladi?. 

A) a<

35

4  B) a >

35

8  C) a<


35

18

    D) a>35

4

  

18.  k ning qanday qiymatida 3x

2

+5x+3k=0 tenglamaning x

1

 va  x

2

 ildizlari orasida 6x1

+8x


2

=-14 


munosabat o’rinli bo’ladi? 

 

A) 3

2 

B) 


3

2

      C) 3

5      D)   

3

5 

 

19. 

=

=

+9

239

484


2

2

2xy

y

xy

x

bo’lsa,  |x+y| ni hisoblang.  

 

A) 6  B) 7 C)  8     D) 5 

 

20.  Uchburchak burchaklarining kattaliklari nisbati 1:1:2 kabi, katta tomonining uzunligi esa 12 ga teng. 

Uchburchakning katta tomoniga tushirilgan 

balandligini toping.                                                                            

 A)  6         B)  

2

4

     C) 4     D) 8  

21. 


)

2

;0

;

3(−

AB

va 


)

2

;6

;

9(AC

 bektorlar ABC 

uchburchakning tomonlaridir. Shu uchburchakning AN 

medianasi uzunligini toping. 

 

A)  1,5     B) 2

3

 C) 

2

3      D) 

6

3 

 

22. 2

6

sin5

,

03

cos


93

cos


0

0

0+

+ni hisoblang. 

 A) 1    B)  

2

1        C)   2        D) 0 

 

23. 0

cosx


-

ctgx


sin2x

=  tenglamani yeching. 

 

 A)   


Z

k

k+

,2

      


B) 

Z

k

k,

2

  C)  

               

D) 


Z

k

k

 ,2

 

 24.  Matematikadan o’tkazilgan imtihonda o’quchilarning      

10% i birorta ham masalalarni yecha olmadi, 312 ta      

o’quvchi masalalarni yechishda xatolikka yo’l qo’ydi.     

Agar barcha masalalarni to’liq yechgan 

o’quvchilarning      masalalarini umuman yecha 

olmagan o’quvchilarga     nisbati 5:2 kabi bo’lsa, 

qancha o’quvchi imtihon      topshirgan? 

 

 A)370 B) 480      C) 680       D) 690 

25.  k ning qanday qiymatlarida  



=

++

+=

+

+0

5

5,

2

)3

(

02

2

yx

k

k

k

y

x

 

sistemaning birorta ham  yechimi bo’maydi? A) -5 va  6   B)  2 va -1      C) 6    D) -1 

26. 


2

6

5|

3

|2

+

xx

x

 tengsizlikni yeching. 

A) (

4

;2

5

)   B) [2

;

23

)    C) [-10; 10]    D) yechimi yo’q 

 

27.  Geometrik progressiyaning oltinchi va birinchi hadi       ayirmasi 186 ga, maxraji 2 ga teng. Shu progressiyaning       

dastlabki oltita hadi yig’indisini toping. 

A) 378 

   B) 1820       C) 910         D) 360  

28. 


108

log


6

=

a

bo’lsa, 

3

log2

 ni a orqali  ifodalang. 

A) 

a

a

+3

2

    B) a

a

+

+3

2

     C) a

a3

2

      D) a

a

+3

2

  

29.  Pombning kichik diogali va tomoni 

3

16

 ga teng.  Rombga ichki chizilgan aylananing radiusini toping.          

 A) 12    

B) 13,5      C) 

3

12     D) 

3

8 

 

30.  Agar 85

|

|=

a

||

b

+

=20 va  


|

|

b=

29

 bo’lsa, 

|

b 

ni toping. 

  A) 15    

B) 


2

7

      C) 12     D) 14  

31.  Teng yonli uchburchakning perimetri 48 ga teng. Asosi 

yon tomonidan 1,2 marta katta. Uchburchakning yuzini 

toping. 


A) 96    B) 48   C) 108   D) 54 

 

32. 4)

 

1; 

(-2;


a

 vektor va M(2; 

21

233

19) nuqta berilgan.       

Agar 

0

32

=

NMa

bo’lsa, N nuqtaning       

koordinatalarini toping. 

A) 


3

11

;3

7

;3

2     B) 


3

5

;3

2

;3

1   

C) 


3

11

;3

2

;3

7      D) 

3

11

;7

3

;3

2 

 33.  Mumtazam uchburchakli piramidaning balandligi 4 ga,       

asosining balandligi esa 6

3

ga teng. Piramidaning yon       qirrasini toping. 

A) 8       B) 6       C) 9      D) 5

 

 

34.  Uchburchakli piramida asosining tomonlari 9;10va 17ga  teng. Piramidaning barcha yon yoqlari asos tekisligi  bilan 

45li burchak tashkil etsa, uning hajmini toping. 

A) 36          B) 24         C) 21      D) 32 

 

35.  sinx=b

b4

3

2 tenglama b ning nechta butun qiymatida       

yechimga ega bo’ladi?                  

A) 1     B)4      C)3     D) 2 

 

 36. 

3

47

3

39

3

39

++ni soddalashtiring.   

A)  1+


3

      B) 2-

3

      C) 2+3

         D)1

3 −


 

Download 329.28 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling