Materialning tarkibi, tuzilishi hamda xossalari o'rtasidagi amaliy bog'lanishlarni o'rganadigan fan nima deb ataladi


Download 67.63 Kb.
Sana15.02.2023
Hajmi67.63 Kb.
#1201683
Bog'liq
материалшунослик тест


Materialning tarkibi, tuzilishi hamda xossalari o'rtasidagi amaliy bog'lanishlarni o'rganadigan fan nima deb ataladi:
{=Materialshunoslik
~Materiallar qarshiligi
~Mashina detallari
~Mashina mexanizmlar nazariyasi}

Материалнинг емирилишга ёки қолдиқ деформацияга қаршилик кўрсатиши бўлиб, мустахкамлик чегараси σм, оқувчанлик чегараси σоқ , оқувчанликнинг шартли чегараси σшч, бардошлилик чегараси σR, Бринелл НВ ёки Роквелл НRС бўйича қаттиқлиги нима деб аталади:


{~ейилишга чидамлилиги
=мустахкамлик
~қаттиқлик
~зичлик}тобланиш
Материалнинг ейилишга қаршилик кўрсатиши, солиштирма рухсат қилинган босим ёки қаттиқлик билан таснифланиши нима деб аталади:
{=ейилишга чидамлилиги
~мустахкамлик
~қаттиқлик
~зичлик}

Материални эластик деформацияларга қаршилик кўрсатиши бўлиб, чўзиш ва сиқишда эластиклик модули Е, буралишда эластиклик модули С билан ишқаланишга қаршилилиг силжишдаги ишқаланиш коэффициенти f билан таснифланадиган катталик бу...:


{~ейилишга чидамлилиги
~мустахкамлик
=қаттиқлик
~зичлик}

Материалга қўйиладиган иқтисодий талаблар қандай аниқланади:


{~ейилишга чидамлилигидан
~мустахкамлик чегарасидан
=унинг нархи ва камёблигидан
~камёблигидан}

Барча металлар нечта группага бўлинади:


{=икки
~уч
~тўрт
~бўлинмайди}

Оғир рангли металлар группасига қандай металлар киради:


{~вольфрам, молибден, тантал ва цирконий
~олтин, кумиш, платина, осмий, иридий, родий, рутений ва палладий.
=мис, никель, кургошин, калий, кадмий, кобольт, мишъяк, сурьма, висмут,симоб
~лантан ва лантаноидлар}

Металларда температура пасайган сари электр ўтказувчанликги қандай бўлади:


{~камаяди
~ўзгармайди
=ортади
~боғлиқ эмас}

Фосфорда юқори босим остида металлик хоссалари пайдо бўладими:


{=ха
~йўқ
~босимга боғлиқ эмас
~фосфор металл эмас}

Заррачалар катта концентрацияли аралашмадан кичик концентрацияли массага диффузияланади. Бу кимнинг қонуни:


{=Фик
~Гёте
~Вандер валс
~Менделеев}

Атомнинг қўшни вакансияга кўчишига қандай жараён дейилади:


{=Диффузия
~Аралашиш
~Cилжиш
~Кўчиш}

Эритмалардаги тўйинган ва ўта тўйинганлик концентрациялари орасидаги фарқга дейилади:


{=диффузиясининг харакатлантирувчи кучи
~кўчишнинг харакатлантирувчи кучи
~Моддаларнинг харакатлантирувчи кучи
~Атомларнинг харакатлантирувчи кучи}

Бир қатор холларда метал эритмага махсус катализаторлар қўшилади, улар кристалланиш жараёнини бошлаб беради (зародиши кристаллизации).Бундай катализатор сифатида эримайдиган брикмалар ёки кимёвий элементлардан фойдаланилади. Улар эриган металда қаттиқ брикма хосил қилади. Бу жараён металларни жараёни дейилади:


{=Модификациялаш
~Кристаллантириш
~қайта кристаллантириш
~Рекристаллаш}

Эриган металнинг ҳақиқий ҳарорати билан криталланишдаги мувозанат хароратининг фарқи дейилади:


{=Хаддан ташқари совиш
~Хаддан ташқари исиш
~Кристалланиш харорати
~Металнинг қотиш харорати}

Қуймадаги нуқсонлар классификацияси қайси жавобда тўлиқ кўрсатилган:


{=Қуйманинг ташқи қисмида учрайдиган нуқсонлар ( ўлчамларнинг, вазннинг мос эмаслиги, улоқ, қуюшдаги тўкилишлар.
Қуйманинг ичида жойлашган хажмий ва яхлитлигини бузувчи нуқсонлар (иссиқ ва совуқ нуқсонлар, газли бўшлиқлар ва х.з.)
Қуйманинг кимёвий таркиби ва структурани мос эмаслиги.
Механик хусусиятларни мос эмаслиги.
~Қуйманинг ташқи қисмида учрамайдиган нуқсонлар Қуйманинг ичида жойлашган хажмий ва яхлитлигини бузувчи нуқсонлар (иссиқ ва совуқ нуқсонлар, газли бўшлиқлар ва х.з.). Қуйманинг кимёвий таркиби ва структурани мос эмаслиги. Механик хусусиятларни мос эмаслиги. Қуйманинг қаттиқлиги.
~Қуйманинг ташқи қисмида учрайдиган нуқсонлар ( ўлчамларнинг, вазннинг мос эмаслиги, улоқ, қуюшдаги тўкилишлар.). Қуйманинг ичида жойлашган хажмий ва яхлитлигини бузувчи нуқсонлар (иссиқ ва совуқ нуқсонлар, газли бўшлиқлар ва х.з.). Қуйманинг кимёвий таркиби ва структурани мос эмаслиги. Механик хусусиятларни мос эмаслиги. Қуйманинг қаттиқлиги.
~Қуйманинг ташқи қисмида учрайдиган нуқсонлар ( ўлчамларнинг, вазннинг мос эмаслиги, улоқ, қуюшдаги тўкилишлар. Қуйманинг ичида жойлашган хажмий ва яхлитлигини бузувчи нуқсонлар (иссиқ ва совуқ нуқсонлар, газли бўшлиқлар ва х.з.), Қуйманинг кимёвий таркиби ва структурани мос эмаслиги. Қуйманинг зичлиги. Механик хусусиятларни мос эмаслиги.}

Полиморф ўзгариш кристалланиш жараёнига ўхшаш. Дастлаб эмбрион (зародиш)хосил бўлади, кейин янги модификация донлари ўсади. Янги донларни шакли ва ўлчамлари бошқа бўлади. Мохияти бўйича бундай ўзгариш дейилади:


{=Қайта кристалланиш
~Сўнгги кристалланиш
~бирламчи кристалланиш
~кристалланиш}

Системанинг бошқа қисмларидан чегара сиртлари билан ажраладиган ва термодинамик хоссалари билан фарқ қиладиган қисм деб аталади. Тушириб қолдирилган сўзни топинг:


{=фаза
~чегара
~бирламчи кристалланиш
~металл}

Соф металл бир компонентли бўлиб, у икки фазали (суюқ ва қаттиқ), бунда К I Ф 2 бўлади. Тушириб қолдирилган сўзни топинг:


{=критик температура
~номувозанат температура
~юқори температура
~Паст температура}

Фазаларнинг мувозанат холати қачон бузилади:


{=Металларнинг температураси критик температурадан юқорига кўтарилса ёки пасайса
~Металларнинг температураси критик температурадан юқорига кўтарилса
~Металларнинг температураси критик температурадан пасайса
~Металларнинг температураси энг юқорига кўтарилганда}

Мураккаб кимёвий бирикмалар деб қандай брикмаларга айтилади:


{=Икки ва ундан ортиқ кимёвий элементдан тузилган брикмаларга
~Беш ва ундан ортиқ кимёвий элементдан тузилган брикмаларга
~Ўн ва ундан ортиқ кимёвий элементдан тузилган брикмаларга
~Ҳар қандай брикмаларга}

Кимёвий брикма турлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Оксидлар, тузлар, асослар, кислоталар
~Оксидлар , тузлар, кимёвий брикмалар
~Асослар, кислоталар, ишқорлар, нордон брикмалар
~Занглар, тузлар эритмалари, кимёвий реакция махсулотлари, уч ва ундан ортиқ компонентданиборат брикмалар}

Механик аралашмалар металл хусусиятига қандай таъсир қилади:


{=Механик аралашмалар металл хусусиятини ёмонлаштиради
~Механик аралашмалар металл хусусиятига таъсир қилмайди
~Механик аралашмалар металл хусусиятини яхшилайди
~Механик аралашмалар металл хусусиятига таъсир қилади}

Қотишма компонентларидан бири ўзининг кристал панжарасини сақлаб қолиб, бу панжара (эритувчи) ичида бошқа компонентларнинг атомлари жойлашиб унинг ўлчамларини даврий равишда ўзгартирадиган фаза дейилади. Тушириб қолдирилган ибора қайси жавобда кўрсатилган:


{=Қаттиқ қотишма
~Суюқ қотишма
~Суюқ фаза
~қотишмалар фазаси}

Қаттиқ қотишмалар классификацияси қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Металлокерамик каттик котишмалар, қуйма қотишмалар
~металлокерамик каттик котишмалар, қуйма қотишмалар, металлар
~Металлокерамик каттик котишмалар, қуйма қотишмалар, металлар, нометаллар
~металлокерамик каттик котишмалар, қуйма қотишмалар, металл эмас қотишмалар}

жисмнинг ташқи кучлар таъсирида, шунингдек жисм танасидаги бошқа физик механик жараёнлар таъсирида жисм шакли ва ўлчамларини ўзгариши. Тушириб қолдирилган сўзни топинг:


{=Деформация
~Мустахкамлик
~Қаттиқлик
~Пластиклик}

материалнинг енгил деформацияланиш хусусияти бўлиб, деформацияловчи юкланиш олингандан сўнг материал яна дастлабки холатга қайтади. Тушириб қолдирилган сўзни топинг:


{~Деформация
~Мустахкамлик
~Қаттиқлик
=Пластиклик}

Юкланиш қўйилганда оний вақтда дефоромация хосил бўлади ва кучланиш олингандан сўнг оний вақтда деформация йўқолади. Бу қандай деформация:


{~Деформация
~Мустахкамлик
~Қаттиқлик
=Таранглик (упругая)}

Кесилаётган юзада пластик деформация натижасида металнинг механик хусусиятлари ўзгаради:


{~Бу ходиса мустахкамлик дейилади
~Бу ходиса платиклик дейиладиМустахкамлик
~Бу оддий ходиса
=Бу ходиса пухталаниш (ёпишиш) дейилади}

Юзаларни мустахкамлаш усуллари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Кимёвий термик, совитиш, кудириш
~Қизитиш, совитиш, куйдириш
~Ишқорли, термик, кимёвий термик
=Mеханик, термик, кимёвий термик}

Ёпиштирилган (наклёпанний) метални маълум бир хароратгача кўтарилганда янги деформацияланмаган донларни туғилиши ва ўсиши нима дейилади:


{~Қотиш
~Юмшаш
~Қаттиқланиш
=Рекристалланиш}

Рекристаллизация вақтида донни ўлчамини аниқловчи асосий факторларни санаб беринг:


{~кристалланиш вақти ва давомийлиги
~Пластиклик миқдори ва давомийлиги
~Деформация давомийлиги, таъсир қилаётганг куч миқдори ва вақти
=Харорат, қизишда ушлаб туриш давомийлиги ва дастлабки деформация даражаси}

Хароратни ортиши билан донлар катталашади, ушлаб туриш вақтини ортиши билан ҳам донлар катталашади. Энг катта донлар дастлабки 3 10 % деформациядан сўнг ташкил бўлади. Бу қандай деформация дейилади:


{~Бундай деформация термик деформация дейилади
~Бундай деформация мустахкам деформация дейилади
~Бундай деформация пластик деформация дейилади
=Бундай деформация критик деформация дейилади}

Қийин суюқланадиган метал номлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Углерод, водород, кислород
~Темир, марганец, рух алюминий
~Қалай, қурғошин, рух, алюминий
=Bольфрам, тантал, титан}

Металлнинг иссиқлик ўтказувчанлиги деб нимага айтилади:


{~Унинг кўп қизиган участкасидан кам қизиган қисмига иссиқлик ўткамаслик хусусиятига айтилади
~Унинг кўп кам қизиган участкасидан кўп қизиган қисмига иссиқлик ўтказиш хусусиятига айтилади
~Унинг кўп қизиган участкасидан кўп қизиган қисмига иссиқлик ўтказиш, хусусиятига айтилади
=Унинг кўп қизиган участкасидан кам қизиган қисмига иссиқлик ўтказиш, хусусиятига айтилади}

Металлнинг иссиқлик сиғими таърифи қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Қиздирилганда унинг маълум миқдордаги иссиқликни чиқариш хусусиятига айтилади
~Қиздирилганда унинг маълум миқдордаги иссиқликни сарфлаш хусусиятига айтилади
~Қиздирилганда унинг маълум миқдордаги иссиқликни тарқатиш хусусиятига айтилади
=Қиздирилганда унинг маълум миқдордаги иссиқликни ютиш хусусиятига айтилади}

Солиштирма иссиқлик сиғими таърифи қайси жавобда тўғри келтирилган:


{~1 кг металл температурасини 4 градусга кўтариш учун керак бўладиган, катта калорияда ифодаланган иссиқлик миқдоридир
~1 кг металл температурасини 3 градусга кўтариш учун керак бўладиган, катта калорияда ифодаланган иссиқлик миқдоридир
~1 кг металл температурасини 2 градусга кўтариш учун керак бўладиган, катта калорияда ифодаланган иссиқлик миқдоридир
=1 кг металл температурасини 1 градусга кўтариш учун керак бўладиган, катта калорияда ифодаланган иссиқлик миқдоридир}

Металл ва қотишмаларнинг магнит хусусиятлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Дастлабки магнит ўтказувчанлик, максимал ток ўтказувчанлик, коэрцетив куч, иссиқликка тўйинганлик, тўйиниш индукцияси, қолдиқ магнит индукцияси, гистерезис халқаси киради
~Дастлабки иссиқлик ўтказувчанлик, максимал магнит ўтказувчанлик, коэрцетив куч, максимал тўйинганлик, тўйиниш индукцияси, қолдиқ магнит индукцияси, гистерезис халқаси киради
~Дастлабки газ ўтказувчанлик, максимал магнит ўтказувчанлик, коэрцетив куч, магнит тўйинганлик, тўйиниш даражаси, қолдиқ магнит индукцияси, гистерезис халқаси киради
=Дастлабки магнит ўтказувчанлик, максимал магнит ўтказувчанлик, коэрцетив куч, магнит тўйинганлик, тўйиниш индукцияси, қолдиқ магнит индукцияси, гистерезис халқаси киради}

Металларнинг электр токини ўтказиш хусусияти нималар билан белгиланади:


{~Иссиқлик ўтказувчанлик ва магнит ўтказувчванлик
~Иссиқлик сиғими ва иссиқлик ўтказувчанлик билан белгиланади
~Магнит ўтказувчанлик, магнит сиғими билан белгиланади
=Электр ўтказувчанлик ва электр қаршилиги билан белгиланади}

Металлар ва қотишмаларнинг кимёвий хоссалари уларнинг қайси хусусиятига қараб характерланади:


{~Иссиққа, совуққа берилувчанлиги ва кимёвий таркиби билан характерланади
~ҳаводаги кислород миқдорига қараб, кислотанинг концентрацияси ҳамда ишқор эритмалари ва қаттиқ материаллар билан бирикишига қарши тура олиш хусусиятига қараб характерланади
~ҳаводаги кислород миқдори, кислота ҳамда ишқор эқотишмалари ва бошқалар билан бирикишига қарши тура олиш хусусиятига қараб характерланади
=оксидланишига ёки турли моддалар: ҳаводаги кислород, кислота ҳамда ишқор эритмалари ва бошқалар билан бирикишига қарши тура олиш хусусиятига қараб характерланади}

Машина воситаларини тайёрлашда мавжуд материалларнинг қайта ишлаш имкониятлари қандай даражада эканлиги материалнинг қандай хоссалари дейилади:


{~Материалнинг физикавий хоссалари дейилади
~Материалнинг эксплуатацион хоссалари дейилади
~Материалнинг фойдаланишдаги хоссалари дейилади
=Материалнинг технологик хоссалари дейилади}

Букиш, болғалаш, штамплаш, ёйиш, прокатлаш, пресслаш материалларнинг қандай хусусияти:


{~материалларнинг эксплуатацион хусусияти
~материалларнинг фойдаланишдаги хусусияти
~материалларнинг болғаланиш хусусияти
=материалларнинг деформацияланувчанлик хусусияти}

Конструкцион материалларни ёриқсиз, қийшайишсиз, чўкиндисиз қуйма ҳосил қилиш хусусиятига:


{~Тўлдирувчанлик хусусияти дейилади
~Қуюлувчанлик хусусияти дейилади
~Суюқ оқувчанлик хусусияти дейилади
=Қуйиш хусусиятлари дейилади}

Конструкцион материални суюқ холатда қолипдаги тор жойларни, тирқишларни тўлдириш ва тўлиқ сифатли, бўшлиқларсиз қуйма олиш хусусияти:


{~Тўлдирувчанлик хусусияти дейилади
~Қуюлувчанлик хусусияти дейилади
=Суюқ оқувчанлик хусусияти дейилади
~Қуйиш хусусиятлари дейилади}

Материалларнинг фойдаланиш хусусиятлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Дастлабки магнит ўтказувчанлик, максимал ток ўтказувчанлик, коэрцетив куч, иссиқликка тўйинганлик, тўйиниш индукцияси, қолдиқ магнит индукцияси, гистерезис халқаси
~тўйиниш индукцияси, қолдиқ магнит индукцияси, гистерезис халқаси
=Ейилишга чидамлилик, қовушқоқлик, иссиққа чидамлилик, совуққа чидамлилик, ишқаланишга чидамлилик, қайта ишлашлик
~ишқаланишга чидамлилик, қайта ишлашлик, тўйиниш индукцияси, қолдиқ магнит индукцияси}

Конструкцион материалларни иш вақтида детал ва асбоблар ишқаланувчи юзаларини абразив ейилишга қаршилик кўрсатиш қобиляти:


{~Ейилувчанлик
~Абразивлик
=Ейилишга чидамлилик
~Синишга чидамлилик}

Конструкцион материалларни иш жараёнида эришнинг 1 3 ва ундан юқори хароратидан бошлаб юқори механик кучланишларга чидамлилиги:


{~Иссиққа чидашлик
~Мустахкамлик чегараси
=Иссиққа мустахкамлик дейилади
~Иссиққа чидамлилик}

Қаттиқ жисмларнинг мустахкамлиги бу:


{~Ишқаланишга қаршилик
~Электр қаршилиги
=Емирилишга қаршилик
~Хақиқий қаршилиги}

Жисмнинг (металлнинг) пластик деформацияга қобиляти, яъни метални яхлитлигига путур етказмай шакл вк ўлчамни ўзгартириш хусусиятига:


{~Мустахкамлиги дейилади
~Оқувчанлиги дейилади
=Пластиклиги дейилади
~Суюқланувчанлиги дейилади}

Қайси жавобда темир углерод холат диаграммасининг пўлатга тегишли қисмлари тўғри кўрсатилган:


{~Эвтектика, эвтектикагача, эвтектикадан кейин
~Аустенит, лидебурит, графитдан кейин
=Эвтектоид, эвтектоидгача, эвтектоиддан кейин
~Феррит, цементит, лидебуритдан кейин}

Қайси жавобда темир углерод холат диаграммасининг чўянга тегишли қисмлари тўғри кўрсатилган:


{=Эвтектика, эвтектикагача, эвтектикадан кейин
~Аустенит, лидебурит, графитдан кейин
~Эвтектоид, эвтектоидгача, эвтектоиддан кейин
~Феррит, цементит, лидебуритдан кейин}

Пўлат таркибида углерод миқдорининг ортиши пўлат механик хусусиятларига таъсири қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Мустахкамликни, қаттиқликни, мўртликни, тобланувчанликни ортиради, пластикликни, пайвандланувчанликни камайтиради
~Мустахкамликни, пластикликни, қаттиқликни, мўртликни камайтиради
~Мустахкамликни, қаттиқликни, мўртликни, тобланувчанликни камайтиради, пластикликни, пайвандланувчанликни ортиради
~Иссиққа чидамлиликни, синувчанликни, коррозияга чидамлиликни ортиради, ишқаланишга қаршиликни камайтиради}

Пўлатдаги доимий қўшимчалар қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=кремний, марганец, олтингугурт, фосфор
~хром, магний, олтингугурт, алюмин
~титан, волфрам, қўрғошин, теллур
~кремний, гелий, уран, сурма}

Фосфорни пўлат хусусиятига таъсирни қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Фосфор ферритда эриб, кристалл панжарани бузади ва мустахкамлик чегараси, ҳамда оқувчанлик чегарасини ортиради, лекин пластиклик ва қовушқоқликни пасайтиради. Донларни олдида жойлашиб, мўрт холатга ўтиш хароратини ортиради, совуқда синишни юзага келтиради, ёриқларни тарқалишиши камаяди. Фосфор хар 0,01% га ортиши, совуқдан синиш чегарасини 20 25 %га ортиради
~Фосфор ферритда эриб, кристалл панжарани бузмайди ва мустахкамлик чегараси, ҳамда оқувчанлик чегарасини ортирмайди, лекин пластиклик ва қовушқоқликни пасайтирмайдиди. Донларни олдида жойлашиб, мўрт холатга ўтиш хароратини ортиради, совуқда синишни юзага келтиради, ёриқларни тарқалишиши камаяди. Фосфор хар 1% га ортиши, совуқдан синиш чегарасини 200 250 %га ортиради
~Фосфор ферритда эриб, кристалл панжарани бузиб ташлайди ва мустахкамлик чегараси, ҳамда оқувчанлик чегарасини ортиради, лекин пластиклик ва қовушқоқликни пасайтиради. Донларни олдида жойлашиб, мўрт холатга ўтиш хароратини ортиради, совуқда синишни юзага келтиради, ёриқларни тарқалишиши камаяди. Фосфор хар 2% га ортиши, совуқдан синиш чегарасини 300 250 %га ортиради
~Фосфор ферритда эриб, кристалл панжарани бузади ва мустахкамлик чегараси, ҳамда оқувчанлик чегарасини ортиради, лекин пластиклик ва қовушқоқликни пасайтиради. Донларни олдида жойлашиб, мўрт холатга ўтиш хароратини ортиради, совуқда синишни юзага келтиради, ёриқларни тарқалишиши камаяди. Фосфор хар 15% га ортиши, совуқдан синиш чегарасини 20 25 %га ортиради}

Олтингугуртнинг пўлат хусусиятларига таъсири қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Пўлат таркибида олтингугуртнинг бўлиши, унинг пластиклигини, пайвандланувчанлигини, коррозияга чидамлилигини камайтиради
~Пўлат таркибида олтингугуртнинг бўлиши, унинг пластиклигига, пайвандланувчанлигига, коррозияга чидамлилигига таъсир қилмайди
~Пўлат таркибида олтингугуртнинг бўлиши, унинг пластиклигини, пайвандланувчанлигини, коррозияга чидамлилигини ортиради
~Пулат таркибидаги олтингугурт пўлат хоссаларини яхшилайди}

Пўлат таркибидаги махсус қўшимчалар қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Пўлат хусусиятларини исталган томонга яхшилаш учун унинг таркибига мажбуран киритиладиган қўшимчалар махсус қўшимчалар дейилади
~Пўлат таркибидаги барча элементлар махсус қўшимчалар дейилади
~Пўлат таркибидаги барча элементларнинг 50 % махсус қўшимчалар дейилади
~Руда таркибидаги қўшимчалар махсус қўшимчалар дейилади}

Кимёвий таркиби бўйича углеродли пўлатлар классификацияси қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Кам углеродли, ўртача углеродли, юқори углеродли
~Кам углеродли, жуда кам улеродли, ўта кам углеродли
~Ўртача углеродли, жуда кам углеродли, нисбатан кам углеродли
~Юқори углеродли, ўта юқори углеродли, суппер углеродли}

Сифатли пўлатлардаги P ва S миқдори қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=P,S 0.03 0.04%
~P,S 0.1 0.4%
~P,S 1 4 %
~P,S 10 40 %}

40Х пўлати маркаси таркибидаги кимёвий элементлар миқдори қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=углерод 0,4 % , хром 1 %
~углерод 4 % , хром 0 %
~углерод 40 % , хром 1 %
~углерод 0,4 % , хром 0,4 %}

Легирланган пўлатлар деб қандай пўлатларга айтилади:


{=Пўлат таркибига унинг хусусиятларини яхшилаш учун маълум бир концентрацияда киритиладиган элементларга легирловчи элементлар, пўлатларга эса легирланган пўлатлар дейилади
~Пўлат таркибига унинг хусусиятларини барқарорлаштириш учун маълум бир концентрацияда киритиладиган элементларга легирловчи элементлар, пўлатларга эса легирланган пўлатлар дейилади
~Пўлат таркибига унинг хусусиятларини ўзгартирмаслик учун маълум бир концентрацияда киритиладиган элементларга легирловчи элементлар, пўлатларга эса легирланган пўлатлар дейилади
~Пўлат таркибига унинг хусусиятларини нормаллаштириш учун маълум бир концентрацияда киритиладиган элементларга легирловчи элементлар, пўлатларга эса легирланган пўлатлар дейилади}

Кимёвий таркиб бўйича пўлатлар классификацияси қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=углеродли ва легирланган
~углеродсиз ва легирланмаган
~Кўп углеродли ва паст легирланган
~Кимёвий таркиб бўйича пўлатлар классификацияланмайди}

Углерод миқдори бўйича пўлатлар қандай турларга бўлинади ва уларда углерод миқдори қанча:


{=Кам углеродли, углерод миқдори 0,25 % гача Ўртача углеродли, углерод миқдори 0,3…0,6 % Юқори углеродли, углерод миқдори 0,7% дан кўп
~Кам углеродли, углерод миқдори 0,35 % гача Ўртача углеродли, углерод миқдори 0,5…0,8 % Юқори углеродли, углерод миқдори 0,4% дан кўп
~Кам углеродли, углерод миқдори 0,15 % гача Ўртача углеродли, углерод миқдори 0,3…0,6 % Юқори углеродли, углерод миқдори 0,5% дан кўп
~Кам углеродли, углерод миқдори 0,10 % гача Ўртача углеродли, углерод миқдори 0,1…0,2 % Юқори углеродли, углерод миқдори 0,3% дан кўп}

Легирловчи элемент ва легирланган пўлат таърифи қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Пўлат таркибига унинг хусусиятларини яхшилаш учун маълум бир концентрацияда киритиладиган элементларга легирловчи элементлар, пўлатларга эса легирланган пўлатлар дейилади
~Пўлат таркибидаги барча элементлар легирловчи элемент, пўлат эса легирланган пўлат дейилади
~Пўлат таркибидаги углерод легирловчи элемент, пўлат эса легирланган пўлат дейилади
~Пўлат таркибидаги рудадан ўтган элементлар легирловчи, пўлат эса легирланган дейилади}

Легирлаш даражаси бўйича (легирловчи элементлар таркиби бўйича) легирланган пўлатлар неча турга бўлинади:


{=Паст легирланган 2,5…5 % ўртача легирланган 10 % гача юқорилегирланган 10% дан ортиқ
~Паст легирланган 0,5…5 % ўртача легирланган 0,10 % гача юқорилегирланган 1 % дан ортиқ
~Паст легирланган 3,5…55 % ўртача легирланган 100 % гача юқорилегирланган 100% дан ортиқ
~Паст легирланган 4,5…55 % ўртача легирланган 200 % гача юқорилегирланган 100% дан ортиқ}

Нима учун металларга термик ишлов берилади:


{=Машинасозликда кўпгина деталлар ва кескичларнинг физик механик ва технологик хоссаларини яхшилаш билан эксплуатацион кўрсаткичларини ошириш максадида уларга термик ишлов берилади
~Машинасозликда кўпгина деталлар ва кескичларнинг физик хоссаларини яхшилаш билан иқтисодий кўрсаткичларини ошириш максадида уларга термик ишлов берилади
~Машинасозликда кўпгина деталлар ва кескичларнинг кимёвий хоссаларини яхшилаш билан коррозион кўрсаткичларини ошириш максадида уларга термик ишлов берилади
~Машинасозликда кўпгина деталлар ва кескичларнинг умумий хоссаларини яхшилаш билан антифрикцион кўрсаткичларини ошириш максадида уларга термик ишлов берилади}

Металга термик ишлов бериш мохияти қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Металл ва унинг котишмаларига термик ишлов бериш учун уларни маълум температурагача қиздириб, шу температурада маълум вақт сақлаб турилгандан кейин ҳар ҳил тезликда совитилади
~Металл ва унинг котишмаларига термик ишлов бериш учун уларни маълум температурагача совитиб, шу температурада маълум вақт сақлаб турилгандан кейин ҳар ҳил тезликда совитилади
~Металл ва унинг котишмаларига термик ишлов бериш учун уларни маълум температурагача дастлаб қиздириб, сўнгра совитиб шу температурада маълум вақт сақлаб турилгандан кейин ҳар ҳил тезликда дастлаб қиздирилади сўнгра совитилади
~Металл ва унинг котишмаларига термик ишлов бериш учун уларни кимёвий таркибини ўзгартириб маълум температурагача совитиб, шу температурада маълум вақт сақлаб турилгандан кейин ҳар ҳил тезликда қиздирилади}

Термик ишлов бериш турлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=хажмий термик ишлов бериш, юзага термик ишлов бериш, кимёвий термик ишлов бериш, электротермик, термомеханик ишлов бериш
~умумий термик ишлов бериш, қирраларга термик ишлов бериш, кимёвий термик ишлов бериш, электротермик, термотермокимёвий ишлов бериш
~юзаки термик ишлов бериш, ўзакка термик ишлов бериш, кимёвий термик ишлов бериш, электротермик, термомеханик ишлов бериш
~иккиламчи термик ишлов бериш, ўзакка термик ишлов бериш, физикавий термик ишлов бериш, электротермик, термомеханик ишлов бериш}

Тоблашнинг асосий вазифаси қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=юқори қаттиқлик, ейилишга чидамлилик, юқори мустахкамлик, эгилувчанлик ошириш ва чўзилувчанликни камайтиришдир
~ўртача қаттиқлик, ейилишга ўртача чидамлилик, ўртача мустахкамлик, эгилувчанлик ошириш ва чўзилувчанликни камайтиришдир
~ўртача қаттиқлик, ейилишга ўртача чидамлилик, ўртача мустахкамлик, эгилувчанлик ошириш ва чўзилувчанликни ортиришдир
~паст қаттиқлик, ейилишга ўртача чидамлилик, ўртача мустахкамлик, эгилувчанлик ошириш ва чўзилувчанликни камайтиришдир}

Тоблашда амал қилиниши керак бўлган режимлар қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Қиздириш тезлиги ва ушлаб туриш вақти, қиздирувчи муҳит, совутиш тезлиги
~Харорат баландлиги, керакли босим миқдори, босим бериш тезлигши
~Кимёвий таркибнинг бир хиллиги, физик хусусият барқарорлиги, кимёвий реакция мавжудлиги
~Механик хоссалар, кимёвий хоссалар, физик хоссалар}

Пўлатлар учун тоблаш мухити қаси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Сув, ёғ (минерал), эмулсия, эриган туз
~Қайнаган сув, веретён ёғи, бензин, эриган туз
~Сув, И 20 русумли ёғ, дизел ёнилғиси, вакуум
~Сув, вакуум, атмосфера, газли мухит}

Тоблаш нуқсонлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Деформация, қийшайиш ва ёриқ етарли бўлмаган қаттиқлик юқори мўртлик юмшоқ доғларни хосил бўлиши ўлчамларни ўзгариши ички кучланиш оксидланиш ва углеродсизланиш
~Деформация, қийшайиш ва ёриқ етарли бўлмаган қаттиқлик юқори мўртлик юмшоқ доғларни хосил бўлиши ўлчамларни ўзгармаслиги, ички кучланишларнинг бўлмаслиги, углеродга тўйиниш
~Ўлчамларни ўзгармаслиги, ички кучланишларнинг бўлмаслиги, углеродга тўйиниш, Деформация, қийшайиш ва ёриқ етарли бўлмаган қаттиқлик юқори мўртлик
~Деформацияланмаслик, қийшаймаслик ва ёрилмаслик етарли бўлмаган қаттиқлик юқори мўртлик юмшоқ доғларни хосил бўлиши ўлчамларни ўзгариши ички кучланиш оксидланиш ва углеродсизланиш}

Mеталл материалларни юқори хароратда кимёвий актив муҳитда (қаттиқ, суюқ, газсимон) қиздириш ва маълум вақт шу муҳитда ушлаб туришга қандай жараён дейилади:


{=Кимёвий термик ишлов бериш
~Термик ишлов бериш
~Физик ишлов бериш
~Физик термик ишлов бериш}

Пўлатларга кимёвий термик ишлов беришда пўлатда қандай жараён амалга ошади:


{=Пўлат юза қисмини структураси, механик хусусиятлари ва кимёвий таркиби ўзгаради
~Пўлат структураси, механик хусусиятлари ва кимёвий таркиби ўзгаради
~Пўлатнинг бутун хажми бўйича структураси, механик хусусиятлари ва кимёвий таркиби ўзгаради
~Пўлат юза қисмини структураси, механик хусусиятлари ўзгаради}

Цементациялаш чуқурлиги қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=1 2 мм
~10 20 мм
~11 21 мм
~9 10 мм}

Диффузион металлаш мохияти қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=кимёвий термик ишлов бериш тури бўлиб, унда металл буюмлар юзаси алюминий, хром, кремний, бор ва бошқа элементлар билан тўйинтирилади
~кимёвий физик ишлов бериш тури бўлиб, унда металл буюмлар юзаси алюминий, хром, кремний, бор ва бошқа элементлар билан тўйинтирилади
~термик ишлов бериш тури бўлиб, унда металл буюмлар юзаси алюминий, хром, кремний, бор ва бошқа элементлар билан тўйинтирилади
~кимёвий ишлов бериш тури бўлиб, унда металл буюмлар юзаси алюминий, хром, кремний, бор ва бошқа элементлар билан тўйинтирилади}

Пўлатларга юқори частотали ишлов беришда пўлатнинг қандай хусусиятлари ўзгаради:


{=Механик
~Физик
~Кимёвий
~Структуравий}

Металларни легирлашнинг қандай турлари бор:


{=Хажмий ва юза
~Юза ва марказий
~Вазн бўйича ва умумий
~Хажмий ва вазн бўйича}

Металларни легирлаш моҳияти қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Металларни физик,кимёвий, мустахкамлик ва технологик хусусиятларини яхшилаш учун унинг таркибига турли легирловчи элементлар киритилади
~Металларни физик,кимёвий, корпоратив ва технологик хусусиятларини яхшилаш учун унинг таркибига турли легирловчи элементлар киритилади
~Металларни физик, эррозион, мустахкамлик ва технологик хусусиятларини яхшилаш учун унинг таркибига турли легирловчи элементлар киритилади
~Металларни электр, кимёвий, мустахкамлик ва технологик хусусиятларини яхшилаш учун унинг таркибига турли легирловчи элементлар киритилади}

Агар легирланган пўлат маркасидаги легирловчи элемент белгиси олдида рақамлар кўрсатилмаган бўлса, легирловчи элемент миқдори қанчага тенг бўлади:


{=0,8 1,5 %
~2,3 5,0 %
~5,0 10 %
~10 20%}

Қайси жавобда шарикоподшипник тайёрланадиган пўлат маркаси тўғри кўрсатилган:


{=ШХ 15
~40Х
~12Х18Н10Т
~У8А}

У7, У7А ... У13 . Қайси турдаги пўлат маркалари кўрсатилган:


{=Углеродли асбобсозлик
~Легирланган
~Цементитли
~Юқори легирланган}

Кесувчи асбоблар тайёрланадиган материаллар қандай хусусиятларга эга бўлиши керак:


{=Юқори мустахкамлик, юқори қаттиқлилик, ейилишга юқори чидамлилик, юқори даражада иссиққа чидамлилик
~Юқори мустахкамлик, юқори қаттиқлилик, ейилишга чидамсизлик, юқори даражада иссиққа чидамсизлик
~Юқори мустахкамлик, юқори қовушқоқлик, ейилишга юқори чидамлилик, юқори даражада иссиққа чидамлилик
~Юқори пластиклик, юқори қаттиқлилик, ейилишга юқори чидамлилик, юқори даражада иссиққа чидамлилик}

Қаттиқ қопламалар кимёвий таркиби бўйича қандай классификацияланади:


{=Вольфрам кобальтли қаттиқ қоплама(ВК) титан вольфрам кобальтли қаттиқ қоплама (ТК) титан тантал вольфрам кобальтли қаттиқ қоплама (ТТК)
~Алюмин кобальтли қаттиқ қоплама(ВК) титан вольфрам кобальтли қаттиқ қоплама (ТК) титан тантал вольфрам кобальтли қаттиқ қоплама (ТТК)
~Вольфрам кобальтли қаттиқ қоплама(ВК) мис вольфрам кобальтли қаттиқ қоплама (ТК) титан тантал вольфрам кобальтли қаттиқ қоплама (ТТК)
~Вольфрам кобальтли қаттиқ қоплама(ВК) титан вольфрам кобальтли қаттиқ қоплама (ТК) титан алюмин рух кобальтли қаттиқ қоплама (ТТК)}

Иссиқ бардош пўлатлар номи қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Тантал, вольфрам, ванадий, ниобий, рений, цирконий, гафний
~Тантал, кислород, водород, азот, рений, цирконий, гафний
~Марганец, вольфрам, молибден, ниобий, рений, цирконий, гафний
~Тантал, алюмин ванадий, ниобий, қўрғошин, цирконий, гафний}

Титанга ишлов беришдаги асосий муаммо нимадан иборат:


{=Ёпишиб қолишга мойиллиги, паст даражадаги иссиқлик ўтказиши
~Қаттиқлиги, чўзилувчанлиги, мўртлиги
~Тезда эриб кетиши, юқори даражадаги иссиқлик ўтказиши
~Паст даражадаги иссиқлик ўтказиши, паст хароратда суюқланиши}

Қуйишга мўлжалланган алюминийда қандай хусусиятлар бўлиши керак:


{=Суюқ оқувчанлик юқори, тарқалган бўшлиқларни хосил бўлишига ва коррозион ёриқларни хосил бўлишига мойиллиги кам бўлиши керак
~Яхши бўлмаган оқувчанлик, тарқалган бўшлиқларни хосил бўлишига ва коррозион ёриқларни хосил бўлишига мойиллиги кам бўлиши керак
~Тарқалган бўшлиқларни хосил бўлишига ва коррозион ёриқларни хосил бўлишига мойиллиги юқори бўлиши керак
~Суюқ оқувчанлик умуман ёмон бўлиши керак, тарқалган бўшлиқларни хосил бўлишига ва коррозион ёриқларни хосил бўлишига мойиллиги ўзта юқори бўлиши керакТантал, алюмин ванадий, ниобий, қўрғошин, цирконий, гафний}

Зичлиги бўйича магний қотишмалари қандай турларга бўлинади:


{=енгил ва ўта енгил
~енгил ва оғир
~ўта енги ва ўта оғир
~Жуда енгил ва жуда оғир}

Бронзани маркаланиш тартиби қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Бронза маркировкаси аббервиатура Бр дан бошланади, ундан кейин асосий легирловчи компонент харфи, сўнгра қолганлари ёзилади, рақамлар легирловчи элементларни процент улушини кўрсатади
~Бронза маркировкаси аббервиатура Бр дан бошланади, сўнгра бронза таркибидаги газлар ёзилади, рақамлар газларни процент улушини кўрсатади
~Бронза маркировкаси аббервиатура Бр дан бошланади, ундан кейин асосий легирловчи компонент харфи, сўнгра қолганлари ёзилади, рақамлар кўрсатилмайди
~Бронза маркировкаси аббервиатура Бр дан бошланади, ундан кейин асосий легирловчи компонент харфи, сўнгра қолганлари ёзилади}

Органик ойна таркиби қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Органик ойна тўлалигича термопластик смоладан иборат
~Органик ойна тўлалигича ноорганик ойнадан иборат
~Органик ойна тўлалигича минераллар йиғиндисидан иборат
~Органик ойна тўлалигича бир хил таркибдан иборат}

Графит нима:


{=Табиий элементлар синфидаги материал бўлиб, углероднинг аллатропик модификацияларидан бири
~Табиий элементлар синфидаги материал бўлиб, углероднинг аллатропик модификацияларидан бири
~Кукунли металлургия усули билан олинган материал
~Кукунли металлургия усули билан олинган материал}

Резинанинг асоси нимадан иборат:


{=Табиий ёки сунъий каучик
~Турли хил кимёвий моддалар
~Органик моддалар
~Анорганик моддалар}

Полимерлар қандай хосил бўлади:


{=Полимерлар мономерлардан полимеризациялаш ёки поликонденсациялаш реакциялари натижасида хосил бўлади
~Полимерлар органик моддалардан олинади
~Полимерлар углеводородлардан кимёвий реакция натижасида хосил бўлади
~Полимерлар анорганик моддалардан олинади}

Композит материал қандай ташкил этувчилардан иборат:


{=Композит кўп компонентли материал, пластик асос (матрица) юқори мустахкамлик ва қаттиққликка эга бўлган арматурали тўлдиргичдан иборат
~Композит материал полимерлар мономерлардан полимеризациялаш ёки поликонденсациялаш реакциялари натижасида хосил бўлади
~Полимерлар углеводородлардан кимёвий реакция натижасида хосил бўлади
~Полимерлар анорганик моддалардан олинади}

Органопластика композит материалида қандай тўлдирувчилардан фойдаланилади:


{=Органопластика композит материал бўлиб, тўлдирувчилар сифатида органик синтетик, кам холларда жгут, ип, мато, қоғоз туридаги табиий ва сунъий материаллардан фойдаланилади
~Органопластика композит материал бўлиб, тўлдирувчилар сифатида кимёвий бирикмалар ва сунъий материаллардан фойдаланилади
~Органопластика композит материал бўлиб, тўлдирувчилар сифатида физикавий материаллар, шебен, қум, қоғоз туридаги табиий ва сунъий материаллардан фойдаланилади
~Органопластика композит материал бўлиб, тўлдирувчилар сифатида органик синтетик, кам холларда жгут, сув, тупроқ, қум ва сунъий материаллардан фойдаланилади}

Нанотехнология тушунчасига қайси жавобда тўғри келтирилган:


{=1 100нм нанодиапазонда бўлган материалларни ўрганиш, лойихалаш, ишлаб чиқиш қурилмалари ва тизимларини, материалнинг кимёвий таркибини ва тузилишини хисобга олган холда мақсадга йўналтирилган, алохида элементларини нанодиапазонда таъсири ва кимёвий таркибини назорат қилиш ва бошқариш
~1 100дм дециметр диапазонда бўлган материалларни ўрганиш, лойихалаш, ишлаб чиқиш қурилмалари ва тизимларини, материалнинг кимёвий таркибини ва тузилишини хисобга олган холда мақсадга йўналтирилган, алохида элементларини нанодиапазонда таъсири ва кимёвий таркибини назорат қилиш ва бошқариш
~1 100 м метр диапазонда бўлган материалларни ўрганиш, лойихалаш, ишлаб чиқиш қурилмалари ва тизимларини, материалнинг кимёвий таркибини ва тузилишини хисобга олган холда мақсадга йўналтирилган, алохида элементларини нанодиапазонда таъсири ва кимёвий таркибини назорат қилиш ва бошқариш
~1 100км километр диапазонда бўлган материалларни ўрганиш, лойихалаш, ишлаб чиқиш қурилмалари ва тизимларини, материалнинг кимёвий таркибини ва тузилишини хисобга олган холда мақсадга йўналтирилган, алохида элементларини нанодиапазонда таъсири ва кимёвий таркибини назорат қилиш ва бошқариш}

1 нанометрни қандай тасаввур қилиш мумкин:


{=Бир нанометр метрнинг миллиарддан бир улушига тенг. Бу оралиқда тахминан 10 та атомни зич жойлаштириш мумкин
~Бир нанометр метрнинг ўн мингдан бир улушига тенг. Бу оралиқда тахминан 10 та атомни зич жойлаштириш мумкин
~Бир нанометр метрнинг миллиондан бир улушига тенг. Бу оралиқда тахминан 10 та атомни зич жойлаштириш мумкин
~Бир нанометр метрнинг юз мингдан бир улушига тенг. Бу оралиқда тахминан 10 та атомни зич жойлаштириш мумкин}

Заготовканинг асосий турлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Қора ва рангли металлардан қуймалар металлокерамика заготовкалари болғаланган ва штамповкаланган қуймалар варақа материаллардан штампланган заготовкалар прокат заготовкалар, эриган металлар нометалл материаллардан заготовкалар.
=Қора ва рангли металлардан қуймалар металлокерамика заготовкалари болғаланган ва штамповкаланган қуймалар варақа материаллардан штампланган заготовкалар прокат заготовкалар, пайванд заготовклар нометалл материаллардан заготовкалар.
~Қора ва рангли металлардан қуймалар металлокерамика заготовкалари Болғаланган ва штамповкаланган қуймалар болғаланмаган материаллар прокат заготовкалар, пайванд заготовклар нометалл материаллардан заготовкалар.
~Домна печи чиқиндилари металлокерамика заготовкалари болғаланган ва штамповкаланган қуймалар Варақа материаллардан штампланган заготовкалар прокат заготовкалар, пайванд заготовклар нометалл материаллардан заготовкалар.}

Заготовкаларга қўйилган талаблар қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Заготовкаларга хеч қандай талаб қўйилмайди.
~Механик ишлов беришда база сифатида фойдаланиладиган юзалар теккис ва силлиқ, литникларсиз чиқикларсиз, меъёрдаги механик хусусиятли ва зауценциясиз бўлиши керак.
~Механик ишлов беришда база сифатида фойдаланиладиган юзалар теккис ва силлиқ, литникларсиз чиқикларсиз қуйма ва штамповкадаги чиқиқларсиз ва зауценциясиз бўлиши керак.
=Механик ишлов беришда база сифатида фойдаланиладиган юзалар теккис ва силлиқ, литникларсиз чиқикларсиз қуйма ва штамповкадаги чиқиқларсиз, меъёрдаги механик хусусиятли ва зауценциясиз бўлиши керак.}

Оммавий ва сериялаб ишлаб чиқаришда заготовкалар қандай қурилмаларда тайёрланади:


{=Молотларда ва прессларда, шунингдек очиқ ва берк штамларда тайёрланади.
~Молотларда ва прессларда, шунингдек очиқ штамларда тайёрланади.
~Фақат очиқ ва берк штамларда.
~Фақат прессларда.}

Нометалл материаллар қандай хом ашёдан тайёрланади:


{~Нометалл конструкцион материаллар бу материалларнинг катта гурухи бўлиб, кимёвий хом ашёлардан тайёрланади.
~Нометалл конструкцион материаллар бу материалларнинг катта гурухи бўлиб, физикавий хом ашёлардан тайёрланади.
=Нометалл конструкцион материаллар бу материалларнинг катта гурухи бўлиб, органик ва ноорганик хом пашёлардан тайёрланади.
~Нометалл конструкцион материаллар бу материалларнинг катта гурухи бўлиб, биологик хом пашёлардан тайёрланади.}

Пластмасса нима:


{=Пластмассалар композицион материаллар бўлиб, улар табиий ва синтетик полимерлар дан олинади.
~Пластмассалар оддий материаллар бўлиб, улар табиий ва синтетик полимерлар дан олинади.
~Пластмассалар композицион материаллар бўлиб, улар кимёвий ва синтетик полимерлар дан олинади.
~Пластмассалар композицион материаллар бўлиб, улар табиий бўлмаган ва синтетик полимерлар дан олинади.}

Қайси жавобда резина хусусиятлари тўғри ва тўлиқ кўрсатилган:


{~Юқори мўртлик, катта тескари деформация (таранглик), мойлар, эритувчилар, кислоталар, ишқорлар таъсирига чидамлилик, унча катта бўлмаган газ ва сув ўтказувчанлик, яхши диэлектрик хусусиятлар, юқори мустахкамлик, ейилишга чидамлиликпаст ва юқори хароратларда ишлаш қобиляти.
~юқори эластиклик, катта тескари деформация (таранглик), мойлар, эритувчилар, кислоталар, ишқорлар таъсирига чидамсизлик, унча катта бўлмаган газ ва сув ўтказувчанлик, яхши диэлектрик хусусиятлар, юқори мустахкамлик, ейилишга чидамлиликпаст ва юқори хароратларда ишлаш қобиляти.
~юқори эластиклик, катта тескари деформация (таранглик), мойлар, эритувчилар, кислоталар, ишқорлар таъсирига чидамлилик, унча катта бўлмаган газ ва сув ўтказувчанлик, ток ўтказувчанлик, юқори мустахкамлик, ейилишга чидамлиликпаст ва юқори хароратларда ишлаш қобиляти.
=Юқори эластиклик, катта тескари деформация (таранглик), мойлар, эритувчилар, кислоталар, ишқорлар таъсирига чидамлилик, унча катта бўлмаган газ ва сув ўтказувчанлик, яхши диэлектрик хусусиятлар, юқори мустахкамлик, ейилишга чидамлиликпаст ва юқори хароратларда ишлаш қобиляти. }

Темир хусусиятлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Юқори қаттиқлик механик таъсирларга мустахкам юқори мустахкамлик яхши пайвандланувчанлиги рангли металга нисбатан арзон.
~Электр токини ўтказмаслик механик таъсирларга мустахкам юқори мустахкамлик яхши пайвандланувчанлиги рангли металга нисбатан арзон.
~Юқори қаттиқлик механик таъсирларга чидамсиз юқори мустахкамлик яхши пайвандланувчанлиги рангли металга нисбатан арзон.
~Юқори қаттиқлик механик таъсирларга мустахкам юқори мустахкамлик пайвандланувчанлиги ёмон рангли металга нисбатан қиммат.}

Пўлат ва чўян тарифи кайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Таркибида 3,14% гача углерод бўлган қотишмага пўлат ва таркибида 2, 24 дан 7,6 % гача углерод бўлган қотишмага чўян дейилади.
~Таркибида 4,14% гача углерод бўлган қотишмага пўлат ва таркибида 2, 24 дан 8,6 % гача углерод бўлган қотишмага чўян дейилади.
=Таркибида 2,14% гача углерод бўлган қотишмага пўлат ва таркибида 2, 24 дан 6,6 % гача углерод бўлган қотишмага чўян дейилади.
~Таркибида 5,14% гача углерод бўлган қотишмага пўлат ва таркибида 2, 24 дан 9,6 % гача углерод бўлган қотишмага чўян дейилади.}

Рангли металларнинг асосий хусусияти қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Коррозияга бардошлилик, яхши электр ўтказувчанлик, юқори даражадаги мўртлик ва эгилувчанлик, қора металлга нисбатан енгил, қора металга нисбатан қиммат,
~Коррозияга бардошлилик, диэлектрик, юқори даражадаги пластиклик ва эгилувчанлик, қора металлга нисбатан енгил, қора металга нисбатан қиммат,
~Коррозияга чидамсиз, яхши электр ўтказувчанлик, юқори даражадаги пластиклик ва эгилувчанлик, қора металлга нисбатан енгил, қора металга нисбатан қиммат,
=Коррозияга бардошлилик, яхши электр ўтказувчанлик, юқори даражадаги пластиклик ва эгилувчанлик, қора металлга нисбатан енгил, қора металга нисбатан қиммат.}

Рангли металларнинг асосий турлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Оғир, енгил, қийин эрийдиган, нодир, радиоактив, кам тарқалган
~Оғир, енгил, эримайдиган, нодир, радиоактив, кам тарқалган
~Оғир, енгил, қийин эрийдиган, нодир, кам тарқалган
~Оғир, енгил, қийин эрийдиган, радиоактив, кенг тарқалган}

Қора металлар олиш учун хом ашё турлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Қора металларни олиш учун дастлабки хом ашё мис рудаси, коксланувчи кўмир ва легирловчи элемент рудаларидир
~Қора металларни олиш учун дастлабки хом ашё темир рудаси, коксланувчи кўмир ва легирловчи элемент рудаларидир
~Қора металларни олиш учун дастлабки хом ашё темир рудаси, дизель ёнилғиси ва легирловчи элемент рудаларидир
~Қора металларни олиш учун дастлабки хом ашё ош тузи, коксланувчи кўмир ва легирловчи элемент рудаларидир}

Рудани домна печида эритишга тайёрлаш қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Шихтадаги темир миқдорини ортириш ва ундаги зарарли қўшимчалар олтингугурт, фосфор камайтириш, шунингдек бўлаклилиги ва физик таркиби бўйича кўп жинслиликни ортириш
~Шихтадаги темир миқдорини ортириш ва ундаги зарарли қўшимчалар олтингугурт, фосфорни ортириш, шунингдек бўлаклилиги ва кимёвий таркиби бўйича бир жинслиликни ортириш
~Шихтадаги темир миқдорини камайтириш ва ундаги зарарли қўшимчалар олтингугурт, фосфор камайтириш, шунингдек бўлаклилиги ва кимёвий таркиби бўйича бир жинслиликни ортириш
=Шихтадаги темир миқдорини ортириш ва ундаги зарарли қўшимчалар олтингугурт, фосфор камайтириш, шунингдек бўлаклилиги ва кимёвий таркиби бўйича бир жинслиликни ортириш }

Чўян олиш жараёнининг моҳияти қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Чўян олиш жараёнининг моҳияти темир рудаси таркибидаги углерод оксидини печдаги ёнилғини ва қаттиқ углеродни ёниши натижасида ажраб чиққан углерод оксиди ва водород билан тиклашдан иборат.
~Чўян олиш жараёнининг моҳияти темир рудаси таркибидаги углерод оксидини печдаги рудани ва азотни ёниши натижасида ажраб чиққан углерод оксиди ва водород билан тиклашдан иборат.
~Чўян олиш жараёнининг моҳияти темир рудаси таркибидаги углерод оксидини печдаги ёнилғини ва азот ёниши натижасида ажраб чиққан углерод оксиди ва водород билан тиклашдан иборат.
~Чўян олиш жараёнининг моҳияти темир рудаси таркибидаги углерод оксидини печдаги ёнилғини ва кимёвий элеменларни ёниши натижасида ажраб чиққан углерод оксиди ва водород билан тиклашдан иборат.}

Домнада эришнинг физик химик жараёнлари қайси жавобда тўлиқ ва тўғри кўрсатилган:


{~Шихта компонентларининг ажралиши, темирни тикланиши, темирни углеродга тўйиниши, марганец, кремний, фосфор олтингугуртнинг тикланиши. шлак хосил бўлиши.
~Ёнилғининг ёниши, темирни тикланиши, темирни углеродга тўйиниши, марганец, кремний, фосфор олтингугуртнинг тикланиши. шлак хосил бўлиши.
=Ёнилғининг ёниши, шихта компонентларининг ажралиши, темирни тикланиши, темирни углеродга тўйиниши, марганец, кремний, фосфор олтингугуртнинг тикланиши. шлак хосил бўлиши.
~Ёнилғининг ёниши, шихта компонентларининг ажралиши, марганец, кремний, фосфор олтингугуртнинг тикланиши. шлак хосил бўлиши.}

Шлак хосил бўлиши қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Шлак хосил бўлиш домна печида темир тикланиб бўлгандан сўнг хона хароратида етарли даражада суюқ оқувчанликни таъминлаш учун домна печига қўшилган флюсларни қуруқ жинс оксидлари ва кокс кулларини эригандан сўнг амалга ошади. Шлак горнга оқиб тушади ва зичлиги камлиги учун чўян юзасида йиғилади.
~Шлак хосил бўлиш домна печида темир тикланиб бўлгандан сўнг 400… 5000С да етарли даражада суюқ оқувчанликни таъминлаш учун домна печига қўшилган флюсларни қуруқ жинс оксидлари ва кокс кулларини эригандан сўнг амалга ошади. Шлак горнга оқиб тушади ва зичлиги камлиги учун чўян юзасида йиғилади.
~Шлак хосил бўлиш домна печида темир тикланиб бўлгандан сўнг 300…5000С да етарли даражада суюқ оқувчанликни таъминлаш учун домна печига қўшилган флюсларни қуруқ жинс оксидлари ва кокс кулларини эригандан сўнг амалга ошади. Шлак горнга оқиб тушади ва зичлиги камлиги учун чўян юзасида йиғилади.
=Шлак хосил бўлиш домна печида темир тикланиб бўлгандан сўнг 1400…15000С да етарли даражада суюқ оқувчанликни таъминлаш учун домна печига қўшилган флюсларни қуруқ жинс оксидлари ва кокс кулларини эригандан сўнг амалга ошади. Шлак горнга оқиб тушади ва зичлиги камлиги учун чўян юзасида йиғилади. }

Домна печи эритмаси махсулоти қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Қайта ишланувчи чўян, шлак, домна гази.
~Қайта ишланувчи чўян, пўлат, домна гази.
~Қайта ишланувчи чўян, шлак, домна пўлати.
~Пўлат, шлак, домна гази.}

Пўлатни кўпчитиш (раскисление) деганда нима тушунилади:


{~Пўлат таркибидаги нокерак қаттиқ қўимчалар чиқарилади.
=Пўлат таркибидаги ғовакликлардаги газлар чиқарилиб, ғовакликлар бартараф қилинади.
~Пўлат таркибидаги кимёвий брикмалар чиқариб ташланади.
~Пўлат таркибидаги физикавий брикмалар чиқариб ташланади.}

Мис ишлаб чиқариш технологияси қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Мисни мис рудасидан ажратиб олиш бойитиш, куйдириш, тўлиқ махсулот штейнга эритиш, штейндан дастлабки (черновой) мис олиш (конвертирлаш) ва уни қўшимчалардан тозалаш (рафинатлаш)
~Мисни мис рудасидан ажратиб олиш бойитиш, куйдириш, ярим махсулот штейнга эритиш, штейндан тоза мис олиш (конвертирлаш) ва уни қўшимчалардан тозалаш (рафинатлаш)
~Мисни мис рудасидан ажратиб олиш бойитиш, куйдириш, ярим махсулот штейнга эритиш, штейндан дастлабки (черновой) мис олиш (конвертирлаш).
=Мисни мис рудасидан ажратиб олиш бойитиш, куйдириш, ярим махсулот штейнга эритиш, штейндан дастлабки (черновой) мис олиш (конвертирлаш) ва уни қўшимчалардан тозалаш (рафинатлаш).}

Қуйиш жараёни моҳияти қайси жавобда тўғри баён қилинган:


{~Маълум бир кимёвий таркибдаги металл олдиндан тайёрланган қуйиш қолипига қуйилади. Қолипдаги бўшлиқ ўзининг ўлчамлари ва конфигурацияси билан талаб қилинган заготовкага мос келади.
~Маълум бир кимёвий таркибдаги эриган металл олдиндан тайёрланган қуйиш қолипига қуйилади. Қолипдаги бўшлиқ ўзининг ўлчамлари ва конфигурацияси билан талаб қилинган заготовкага мос келади.
=Маълум бир кимёвий таркибдаги эриган металл олдиндан тайёрланган қуйиш қолипига қуйилади. Қолипдаги бўшлиқ ўзининг ўлчамлари ва конфигурацияси билан талаб қилинган заготовкага мос келмайди.
~Турли кимёвий таркибдаги эриган металл олдиндан тайёрланган қуйиш қолипига қуйилади. Қолипдаги бўшлиқ ўзининг ўлчамлари ва конфигурацияси билан талаб қилинган заготовкага мос келади.}

Модель нима:


{=Модель бўлажак қуймани керакли шаклда олиш учун мослама.
~Модель бўлажак қуймани керакли шаклда олиш учун йўриқнома.
~Модель бўлажак қуйма.
~Модель бу суюқ металдан қуйиб олинган буюм.}

Пўстлоқли қолипларга қуюшда қолип қандай таркибли материалдан тайёрланади:


{~Қуйишнинг бу усулида махсус кварц қуми (92…95 %) ва термореактив синтетик смола (35…38 %) дан тайёрланадиган пўстлоқли қолипдан фойдаланилади.
~Қуйишнинг бу усулида махсус кварц қуми (92…95 %) ва термореактив синтетик смола (45…48 %) дан тайёрланадиган пўстлоқли қолипдан фойдаланилади.
~Қуйишнинг бу усулида махсус кварц қуми (92…95 %) ва термореактив синтетик смола (55…58 %) дан тайёрланадиган пўстлоқли қолипдан фойдаланилади.
=Қуйишнинг бу усулида махсус кварц қуми (92…95 %) ва термореактив синтетик смола (5…8 %) дан тайёрланадиган пўстлоқли қолипдан фойдаланилади.}

Металл қолипларга (кокил) қуйиш жараёни қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Қолипни тозалаш, унинг ички қисмига ўтга чидамли ( кварц, графит, асбест ва суюқ ойна), суркама билан ишлов бериш, кокилни 150…450 С гача қиздириш, эриган металлни қуюш
~Қолипнинг ички қисмига ўтга чидамли ( кварц, графит, асбест ва суюқ ойна), суркама билан ишлов бериш, кокилни 150…450 С гача қиздириш, эриган металлни қуюш
~Қолипни тозалаш, унинг ички қисмига ўтга чидамсиз , суркама билан ишлов бериш, кокилни 150…450 С гача қиздириш, эриган металлни қуюш
~Қолипни тозалаш, унинг ички қисмига ўтга чидамли ( кварц, графит, асбест ва суюқ ойна), суркама билан ишлов бериш, кокилни 150…450 С гача қиздириш, металлни қуюш.}

Босим остида қуюш мохияти қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Пресс қолип поршень ёрдамида металга тўлдирилади. Металл қотгандан сўнг қолип очилади ва қуйма ажратиб олинади.
=Пресс қолип поршень ёрдамида эриган металга тўлдирилади. Металл қотгандан сўнг қолип очилади ва қуйма ажратиб олинади.
~Пресс қолип эриган металга тўлдирилади. Металл қотгандан сўнг қолип очилади ва қуйма ажратиб олинади.
~Пресс қолип поршень ёрдамида эриган металга тўлдирилади. Металл қотгандан сўнг қолип очилади. }

Марказдан қочма усулда қуюш мохияти қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Метални айланувчи металл ёки керамик қолипга қуйишдан иборатдир. Суюқ металл марказдан қочма куч хисобига қолип деворларига отилади ва қотади.
~Эриган метални айланувчи металл ёки керамик қолипга қуйишдан иборатдир. Суюқ металл ички кучлар хисобига қолип деворларига отилади ва қотади.
=Эриган метални айланувчи металл ёки керамик қолипга қуйишдан иборатдир. Суюқ металл марказдан қочма куч хисобига қолип деворларига отилади ва қотади.
~Эриган метални металл ёки керамик қолипга қуйишдан иборатдир. Суюқ металл марказдан қочма куч хисобига қолип деворларига отилади ва қотади.}

Тўхтовсиз қуйиш қандай амалга оширилади:


{~Қуйишнинг бу усули кўндаланг кесими хар ҳил бўлган қуймаларни эриган металлни тўхтовсиз узатиш билан ва қуймани тўхтовсиз қотган қисмини тортиб олиш билан амалга оширилади
=Қуйишнинг бу усули кўндаланг кесими бир ҳил бўлган қуймаларни эриган металлни тўхтовсиз узатиш билан ва қуймани тўхтовсиз қотган қисмини тортиб олиш билан амалга оширилади
~Қуйишнинг бу усули кўндаланг кесими бир ҳил бўлган қуймаларни эриган металлни даврий узатиш билан ва қуймани тўхтовсиз қотган қисмини тортиб олиш билан амалга оширилади
~Қуйишнинг бу усули кўндаланг кесими хар ҳил бўлган қуймаларни металлни тўхтовсиз узатиш билан ва қуймани тўхтовсиз қотган қисмини тортиб олиш билан амалга оширилади.}

Қуйиш тизимига қайси жавобда тўғри таъриф берилган:


{~Суюқ металлни руда ва газлардан деярли тозалаб, уни қолипга аста секинлик билан киритувчи каналчалар мажмуига қуйиш тизими дейилади.
~Суюқ металлни руда ва чиқиндилардан деярли тозалаб, уни қолипга равон киритувчи каналчалар мажмуига қуйиш тизими дейилади.
~Суюқ металлни руда ва газлардан деярли тозалаб, уни қолипга равон киритувчи каналчалар мажмуига қуйиш тизими дейилади.
=Суюқ металлни шлак ва газлардан деярли тозалаб, уни қолипга равон киритувчи каналчалар мажмуига қуйиш тизими дейилади. }

Босим остида қуйиш жараёни этаплари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Пресс форма очилади ва мойлаш, пресс формани бирлаштириш, металлни поршенга қуйиш, метални пресслаш, тайёр махсулот қолипдан олиш.
~Металлни поршенга қуйиш, Пресс форма очилади ва мойлаш, пресс формани бирлаштириш, метални пресслаш, тайёр махсулот қолипдан олиш.
~Тайёр махсулот қолипдан олиш, металлни поршенга қуйиш, Пресс форма очилади ва мойлаш, пресс формани бирлаштириш, метални пресслаш,
~Метални пресслаш, пресс форма очилади ва мойлаш, пресс формани бирлаштириш, металлни поршенга қуйиш, тайёр махсулот қолипдан олиш.}

Марказдан қочма усулда қуюш усули мохияти қайси жавобдв тўғри кўрсатилган:


{~Қолипни метал билан тўлиши ва қуймани хосил бўлиши горизонтал, вертикал, қия ўқ атрофида ёки мураккаб траектория бўйича айланишидан хосил бўлади. Бу билан эритмага қўшимча таъсирга эришилади ва марказдан қочма куч таъсирида қуйма қотади.
~Қолипни эриган метал билан тўлиши ва қуймани хосил бўлиши горизонтал, вертикал, қия ўқ атрофида оддий траектория бўйича айланишидан хосил бўлади. Бу билан эритмага қўшимча таъсирга эришилади ва марказдан қочма куч таъсирида қуйма қотади.
~Қолипни эриган метал билан тўлиши ва қуймани хосил бўлиши горизонтал, вертикал, қия ўқ атрофида ёки мураккаб траектория бўйича айланишидан хосил бўлади. Бу билан эритмага қўшимча таъсирга эришилади ва босимтаъсирида қуйма қотади.
=Қолипни эриган метал билан тўлиши ва қуймани хосил бўлиши горизонтал, вертикал, қия ўқ атрофида ёки мураккаб траектория бўйича айланишидан хосил бўлади. Бу билан эритмага қўшимча таъсирга эришилади ва марказдан қочма куч таъсирида қуйма қотади.}

Марказдан қочма куч усулида қуйиш афзалликлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Босим остида қолипни эритма билан тўлиши ёмонлашади, қуймалар зичлигининг ортиши натижасида чўкишни, ғоваклиликни, раковинани, газли, шлакли ва нометалл қўшимчалар камаяди, шаклдор қуймаларни олишда металл сарфини камаяди, қуйиш тизимини йўқлиги хисобига яроқли қуйма олиш ортади.
=Босим остида қолипни эритма билан тўлиши яхшиланади, қуймалар зичлигининг ортиши натижасида чўкишни, ғоваклиликни, раковинани, газли, шлакли ва нометалл қўшимчалар камаяди, шаклдор қуймаларни олишда металл сарфини камаяди, қуйиш тизимини йўқлиги хисобига яроқли қуйма олиш ортади.
~Босим остида қолипни эритма билан тўлиши ёмонлашади, қуймалар зичлигининг ортиши натижасида чўкишни, ғоваклиликни, раковинани, газли, шлакли ва нометалл қўшимчалар ортади, шаклдор қуймаларни олишда металл сарфини камаяди, қуйиш тизимини йўқлиги хисобига яроқли қуйма олиш ортади.
~Босим остида қолипни эритма билан тўлиши яхшиланади, қуймалар зичлигининг камайиши натижасида чўкишни, ғоваклиликни, раковинани, газли, шлакли ва нометалл қўшимчалар камаяди, шаклдор қуймаларни олишда металл сарфини камаяди, қуйиш тизимини йўқлиги хисобига яроқли қуйма олиш ортади. }

Пайвандлаш жараёни мохияти қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Материаллардан тайёрланган буюмларни узаро тортишишлари хисобига ажралмайдиган килиб бириктирмш техно¬логик жараёнига пайвандлаш дейилади
~Материаллардан тайёрланган буюмларни узаро атомар ва молеку¬ляр богланишлар хисобига ажраладиган килиб бириктирмш техно¬логик жараёнига пайвандлаш дейилади
=Материаллардан тайёрланган буюмларни узаро атомар ва молеку¬ляр богланишлар хисобига ажралмайдиган килиб бириктирмш техно¬логик жараёнига пайвандлаш дейилади
~Материаллардан тайёрланган буюмларни узаро марказдан қочма ва кимёвий богланишлар хисобига ажралмайдиган килиб бириктирмш техно¬логик жараёнига пайвандлаш дейилади.}

Пайвандлашнинг термик усуллари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Ёйли пайвандлаш, газли пайвандлаш, нур ёрдамида пайвандлаш, совуқлайн пайвандлаш, электрошлакли пайвандлаш.
~Ёйли пайвандлаш, совуқлайн босим остида пайвандлаш, нур ёрдамида пайвандлаш, термит пайвандлаш, электрошлакли пайвандлаш.
~Ёйли пайвандлаш, газли пайвандлаш, нур ёрдамида пайвандлаш, термит пайвандлаш, марказдан қочма усулда пайвандлаш.
=Ёйли пайвандлаш, газли пайвандлаш, нур ёрдамида пайвандлаш, термит пайвандлаш, электрошлакли пайвандлаш.}

Пайвандлашнинг термомеханик усуллари моҳияти қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Металларнинг пайвандлаш жойларини юкори пластик холатга ўтгунча қиздириб, сўнгра уларни бирини иккинчисига зарур босим билан сиқиб пайвандланади. Бунда иссиқлик энергия манбаи иссиклик ажратувчи энергиялардан бири бўлса, босим берувчи манба эса механик энергия бўлади.
~Металларнинг пайвандлаш жойларини юкори мўрт холатга ўтгунча қиздириб, сўнгра уларни бирини иккинчисига зарур босим билан сиқиб пайвандланади. Бунда иссиқлик энергия манбаи иссиклик ажратувчи энергиялардан бири бўлса, босим берувчи манба эса механик энергия бўлади.
~Металларнинг пайвандлаш жойларини юкори пластик холатга ўтгунча совитилиб, сўнгра уларни бирини иккинчисига сиқиб пайвандланади. Бунда иссиқлик энергия манбаи иссиклик ажратувчи энергиялардан бири бўлса, босим берувчи манба эса механик энергия бўлади.
~Металларнинг пайвандлаш жойларини юкори пластик холатга ўтгунча қиздириб, сўнгра уларни бирини иккинчисига 24 соат давомида сиқиб пайвандланади. Бунда иссиқлик энергия манбаи иссиклик ажратувчи энергиялардан бири бўлса, босим берувчи манба эса механик энергия бўлади.}

Пайвандлашнинг механк усуллари таърифи қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Металларнинг пайвандлаш жойларини зарур температурагача совитилади, ме¬ханик энергиянинг иссикликка ўтиши хисобига боради. Пайвандлаш жойлари юкори пластик холатга ўтгач, уларнинг бири иккинчисига зарур босим билан сиқиб пайвандланади
=Металларнинг пайвандлаш жойларини зарур температурагача киздириш ме¬ханик энергиянинг иссикликка ўтиши хисобига боради. Пайвандлаш жойлари юкори пластик холатга ўтгач, уларнинг бири иккинчисига зарур босим билан сиқиб пайвандланади
~Металларнинг пайвандлаш жойларини зарур температурагача совтиш физикавий энергиянинг иссикликка ўтиши хисобига боради. Пайвандлаш жойлари юкори пластик холатга ўтгач, уларнинг бири иккинчисига зарур босим билан сиқиб пайвандланади
~Металларнинг пайвандлаш жойларини зарур температурагача киздириш физик энергиянинг совуқликка ўтиши хисобига боради. Пайвандлаш жойлари юкори пластик холатга ўтгач, уларнинг бири иккинчисига зарур босим билан сиқиб пайвандланади.}

Электр ёй пайвандлашнинг этаплари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Электрод металлга тегизилади, қисқа туташув юзага келади ва ундан сўнг электрод 10 мм дан катта бўлмаган масофага узоқлаштирилади. Қисқа туташув катод конструкциясида электронларни интенсив чиқариш йўли билан электродга талаб қилинган хароратни ташкил қилади.
~Электрод металлга тегизилади, қисқа туташув юзага келади ва ундан сўнг электрод 15 мм дан катта бўлмаган масофага узоқлаштирилади. Қисқа туташув катод конструкциясида электронларни интенсив чиқариш йўли билан электродга талаб қилинган хароратни ташкил қилади.
=Электрод металлга тегизилади, қисқа туташув юзага келади ва ундан сўнг электрод 5 мм дан катта бўлмаган масофага узоқлаштирилади. Қисқа туташув катод конструкциясида электронларни интенсив чиқариш йўли билан электродга талаб қилинган хароратни ташкил қилади.
~Электрод металлга тегизилади, қисқа туташув юзага келади ва ундан сўнг электрод 25 мм дан катта бўлмаган масофага узоқлаштирилади. Қисқа туташув катод конструкциясида электронларни интенсив чиқариш йўли билан электродга талаб қилинган хароратни ташкил қилади.}

Фазовий чок холати турлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Орқачок вертикал шипли (потолочний)
=Пастки вертикал шипли (потолочний)
~Пастки вертикал теккис (потолочний)
~Пастки ёнмача шипли (потолочний)}

Нима учун пайвандланувчи деталлар қирраларида тирқиш қолдирилади:


{=Пайванд чокни эриган металл билан тўлдиришни яхшилаш учун қирралар ўртасида тирқиш қолдирилади.
~Пайванд чокни эриган металл билан тўлдиришни яхшилаш учун қирралар ўртасида тирқиш қолдириш шарт эмас.
~Пайванд чокни эриган металл билан тўлдиришни яхшилаш учун қирралар ўртасида тирқиш қолдириш умуман керак эмас.
~Пайванд чокни эриган металл билан тўлдиришни яхшилаш учун қирралар ўртасида тирқиш қолдиришни хеч ыандай керани йўқ.}

Электроёй пайвандлашнинг афзалликлари қайси жавобда тўлиқ ва тўғри кўрсатилган:


{=Юқори кўчувчанлик ишга тайёрлаш вақти озлиги пайвандлаш таннархи камлиги юқори унумдорлик 220 волтда ишлаш мумкинлиги Жихозлар, йўлдош ва сарфловчи материалларнинг топиш имконияти катталиги.
~Юқори кўчувчанлик ишга тайёрлаш вақти кўплиги пайвандлаш таннархи камлиги юқори унумдорлик 220 волтда ишлаш мумкинлиги Жихозлар, йўлдош ва сарфловчи материалларнинг топиш имконияти катталиги.
~Юқори кўчувчанлик ишга тайёрлаш вақти озлиги пайвандлаш таннархи юқорилиги юқори унумдорлик 220 волтда ишлаш мумкинлиги Жихозлар, йўлдош ва сарфловчи материалларнинг топиш имконияти катталиги.
~Юқори кўчувчанлик ишга тайёрлаш вақти озлиги пайвандлаш таннархи камлиги юқори унумдорлик 220 волтда ишлаш мумкин эмаслиги Жихозлар, йўлдош ва сарфловчи материалларнинг топиш имконияти катталиги.}

Газ пайвандлаш моҳияти қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Газ пайвандлаш аланга ёрдамида метални юзасида ацетилен ва кислород аралашмасини ёниши билан юқори харорат ва пайванд ваннасини хосил қилиб металларни бириктиришдир.
~Газ пайвандлаш аланга ёрдамида метални юзасида ацетилен ва кислород аралашмасини ёниши билан паст харорат ва пайванд ваннасини хосил қилиб металларни бириктиришдир.
~Газ пайвандлаш тутун ёрдамида метални юзасида ацетилен ва кислород аралашмасини ёниши билан юқори харорат ва пайванд ваннасини хосил қилиб металларни бириктиришдир.
~Газ пайвандлаш аланга ёрдамида метални юзасида ацетилен ва кислород аралашмасини туташи билан юқори харорат ва пайванд ваннасини хосил қилиб металларни бириктиришдир.}

Газ пайвандлашни афзалликлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Ацетилен, пропан, сув ва кислороддан фойдаланишлиги
~Ацетилен ва кислороддан фойдаланишлиги
~Автономлиги ва кўчириш осонлиги.
=Aвтономлиги ва ўзгарувчан ва ўзгармас токка эхтиёж йўқлиги.}

Газ пайвандлашда эхтиёт чоралари кайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Ишларни панжали қўлқопларда бажариш керак, аланга ядросига қараш мумкин, газда кескични ва кислород баллонни ёғли қўл ёки ёғли қўлқоп билан ушлаш таъқиқланади.
=Ишларни панжали қўлқопларда бажариш керак, аланга ядросига қараш мумкин эмас, газда кескични ва кислород баллонни ёғли қўл ёки ёғли қўлқоп билан ушлаш таъқиқланади.
~Ишларни панжали қўлқопларда бажариш керак, аланга ядросига қараш мумкин эмас, газда кескични ва кислород баллонни ёғли қўл ёки ёғли қўлқоп билан ушлаш таъқиқланмайди.
~Ааланга ядросига қараш мумкин эмас, газда кескични ва кислород баллонни ёғли қўл ёки ёғли қўлқоп билан ушлаш таъқиқланади. }

Газ химояси мухитида электроёйли пайвандлашда химоялаш мохияти нимадан иборат:


{~Химоя гази эриган металлни ёнишда хосил бўлган газлардан химоялайди.
~Химоя гази эриган металлни чиқиндилардан тозалайди.
=Химоя гази эриган металлни хаводаги газлардан химоялаб, уларни ўзаро таъсирига йўл қўймайди
~Химоя гази хосил бўлган пайванд чокни совутади. }

Ёйли пайвандлаш афзалликлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Чок сифатини яхши бўлиши, пайвандланадиган металл қалинлиги диапазонининг кенглиги мм ни ўндан биридан бир неча ўн миллиметргача, жараённи кузатиш имконияти мавжудлиги, термик худуд торлиги, ишнинг юқори унумдорлиги
~Чок сифатини яхши бўлиши, пайвандланадиган металл қалинлиги диапазонининг торлиги, жараённи кузатиш имконияти мавжудлиги, термик худуд торлиги, ишнинг юқори унумдорлиги
~Чок сифатини яхши эмаслиги, пайвандланадиган металл қалинлиги диапазонининг кенглиги мм ни ўндан биридан бир неча ўн миллиметргача, жараённи кузатиш имконияти мавжудлиги, термик худуд торлиги, ишнинг юқори унумдорлиги
~Чок сифатини яхши бўлиши, пайвандланадиган металл қалинлиги диапазонининг кенглиги мм ни ўндан биридан бир неча ўн миллиметргача, жараённи кузатиш имконияти мавжудлиги, термик худуд торлиги, ишнинг унумдорлиги пастлиги.}

Аргонли пайвандлаш мохияти қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Пайвандлаш вақтида водород химоя гази сифатида фойдаланилади ва бу аргон пайвандлаш ёки аргон ёйли пайвандлаш дейилади.
=Пайвандлаш вақтида аргон химоя гази сифатида фойдаланилади ва бу аргон пайвандлаш ёки аргон ёйли пайвандлаш дейилади.
~Пайвандлаш вақтида кислород химоя гази сифатида фойдаланилади ва бу аргон пайвандлаш ёки аргон ёйли пайвандлаш дейилади.
~Пайвандлаш вақтида гелий химоя гази сифатида фойдаланилади ва бу аргон пайвандлаш ёки аргон ёйли пайвандлаш дейилади. }

Аргон ёй пайвандлашнинг афзалликлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Пайвандланадиган металл қиздириламайдиди, эриган метал атроф мухит таъсиридан ишончли химояланади, пайвандлаш ёйи иссиқлик қувватининг ошиши хисобига пайвандлаш тезлиги ортади, пайвандлаш жараёни осон назорат қилинади, пайвандлаш оддий, бу пайвандчидан катта малака талаб қилмайди.
~Пайвандланадиган металл қиздиримайди, эриган метал атроф мухит таъсиридан ишончли химояланади, пайвандлаш ёйи иссиқлик қувватининг ошиши хисобига пайвандлаш тезлиги кичик, пайвандлаш жараёни осон назорат қилинади, пайвандлаш оддий, бу пайвандчидан катта малака талаб қилмайди.
=Пайвандланадиган металл минимал қийматгача қиздирилади, эриган метал атроф мухит таъсиридан ишончли химояланади, пайвандлаш ёйи иссиқлик қувватининг ошиши хисобига пайвандлаш тезлиги ортади, пайвандлаш жараёни осон назорат қилинади, пайвандлаш оддий, бу пайвандчидан катта малака талаб қилмайди.
~Пайвандланадиган металл минимал қийматгача қиздирилади, эриган метал атроф мухит таъсиридан ишончли химояланади, пайвандлаш ёйи иссиқлик қувватининг ошиши хисобига пайвандлаш тезлиги ортади, пайвандлаш жараёни осон назорат қилиб бўлмайди, пайвандлаш мураккаб, бу пайвандчидан катта малака талаб қилмайди.}

Электрон нурда пайвандлаш қандай амалга оширилади:


{=Пайвандлаш учувчи электронларни метал юзаси билан учрашганда кинетик энергиясини қизишни амалга ошириш хисобига амалга оширилади.
~Пайвандлаш электрод ва детални 220 В кучланиш остидаги контактида юзага келади.
~Пайвандлаш электр ёйи натижасида юзага келади.
~Пайвандлаш электрод ва детални 380 В кучланиш остидаги контактида юзага келади.}

Кавшарлаш жараёни қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Металл буюмларга ўзаро эриган кавшарлар билан ишлов бериб, ажраладиган брикмалар олиш технологик жараёнига кавшарлаш дейилади.
~Металл буюмларни электр ёй билан бириктириб, ажралмайдиган брикмалар олиш технологик жараёнига кавшарлаш дейилади.
~Металл буюмларни электродлар ёрдамида бириктириб, ажралмайдиган брикмалар олиш технологик жараёнига кавшарлаш дейилади.
=Металл буюмларни ўзаро эриган кавшарлар билан бириктириб, ажралмайдиган брикмалар олиш технологик жараёнига кавшарлаш дейилади.}

Турли жинсли металларни пайвандлаш технологиясининг ўзига хос хусусиятлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Кўплаб пайвандланадиган турли жинсли металлар ва қотишмалар учун эриш хароратида, зичликда, теплофизик хусусиятлар коэффициентида, чизиқли кенгайиш коэффициентида, шунингдек кристалл панжара ва унинг параметрлари, кристаллографик таснифларида фарқ бор, чизиқли кенгайиш коэффициентида эса фарқ йўқ.
~Кўплаб пайвандланадиган турли жинсли металлар ва қотишмалар учун эриш хароратида, ва зичликда фарқ йўқ, теплофизик хусусиятлар коэффициентида ва айниқса чизиқли кенгайиш коэффициентида, шунингдек кристалл панжара ва унинг параметрлари, кристаллографик таснифларида фарқ бор.
~Кўплаб пайвандланадиган турли жинсли металлар ва қотишмалар учун эриш хароратида фарқ йўқ, зичликда, теплофизик хусусиятлар коэффициентида ва айниқса чизиқли кенгайиш коэффициентида, шунингдек кристалл панжара ва унинг параметрлари, кристаллографик таснифларида фарқ бор.
=Кўплаб пайвандланадиган турли жинсли металлар ва қотишмалар учун эриш хароратида, зичликда, теплофизик хусусиятлар коэффициентида ва айниқса чизиқли кенгайиш коэффициентида, шунингдек кристалл панжара ва унинг параметрлари, кристаллографик таснифларида фарқ бор.}

Алюминий ва уни қотишмаларини пайвандлашда электродлардан фойдаланилади:


{~Алюминий ва уни қотишмалари алюминли электрод билан аргон ёй пайвандлаш усулида пайвандланади.
~Алюминий ва уни қотишмалари темир электрод билан аргон ёй пайвандлаш усулида пайвандланади.
=Алюминий ва уни қотишмалари волфрамли электрод билан аргон ёй пайвандлаш усулида пайвандланади.
~Алюминий ва уни қотишмалари сулфидли электрод билан аргон ёй пайвандлаш усулида пайвандланади.}

Титан ва пўлатни қандай пайвандланади:


{=Титанни пўлат билан бевосита пайвандлаш яхши натижа бермайди. Титан ва пўлатни аргонда волфрам электрод билан ва оралиқ қистирмалар орқали пайвандланади.
~Титанни пўлат билан бевосита пайвандлаш яхши натижа бермайди. Титан ва пўлатни аргонда темир электрод билан ва оралиқ қистирмалар орқали пайвандланади.
~Титанни пўлат билан бевосита пайвандлаш яхши натижа бермайди. Титан ва пўлатни электр ёйида волфрам электрод билан пайвандланади.
~Титанни пўлат билан бевосита пайвандлаш яхши натижа бермайди. Титан ва пўлатни аргонда волфрам электрод билан ва оралиқ қистирмалар орқали пайвандланади.}

Контакт пайвандлашни қандай материаллар билан ва қандай технологияда амалга оширилади:


{~Пайвандлашнинг бу тури қалинлиги катта бўлган бир типдаги деталларни пайвандлаш учун қўлланилади. Бу усулда бирлаштириладиган юзаларни юқори частотали ток билан қиздириш ва бир вақтнинг ўзида юзаларни босиш билан амалга оширилади ва натижада пайванд чок хосил бўлади.
~Пайвандлашнинг бу тури юпқа ёки қалинлиги унча катта бўлмаган бир типдаги деталларни пайвандлаш учун қўлланилади. Бу усулда бирлаштириладиган юзаларни паст частотали ток билан қиздириш ва бир вақтнинг ўзида юзаларни босиш билан амалга оширилади ва натижада пайванд чок хосил бўлади.
=Пайвандлашнинг бу тури юпқа ёки қалинлиги унча катта бўлмаган бир типдаги деталларни пайвандлаш учун қўлланилади. Бу усулда бирлаштириладиган юзаларни юқори частотали ток билан қиздириш ва бир вақтнинг ўзида юзаларни босиш билан амалга оширилади ва натижада пайванд чок хосил бўлади.
~Пайвандлашнинг бу тури юпқа ёки қалинлиги унча катта бўлмаган бир типдаги деталларни пайвандлаш учун қўлланилади. Бу усулда бирлаштириладиган юзаларни юқори частотали ток билан қиздириш ва бир вақтнинг ўзида юзаларни яыинлаштириш билан амалга оширилади ва натижада пайванд чок хосил бўлади.}

Нуқтали пайвандлаш технологияси қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{=Ёпиштириладиган юзалар (қалинлиги 4 5 мм дан кўп бўлмаган) бироз бири бирига ўтказилади,Уларни иккита конуссимон мис электрод билан қисилади. Металнинг электрод билан туташган қисми пайванд нуқтаси хосил қилиб юмшайди.
~Ёпиштириладиган юзалар (қалинлиги 4 5 мм дан кўп бўлмаган) бироз бири бирига учма уч яқинлаштирилади. Уларни иккита конуссимон мис электрод билан қисилади. Металнинг электрод билан туташган қисми пайванд нуқтаси хосил қилиб юмшайди.
~Ёпиштириладиган юзалар (қалинлиги 4 5 мм дан кўп бўлмаган) бироз бири бирига тирқиш билан яқинлаштирилади. Уларни иккита конуссимон мис электрод билан қисилади. Металнинг электрод билан туташган қисми пайванд нуқтаси хосил қилиб юмшайди.
~Ёпиштириладиган юзалар (қалинлиги 4 5 мм дан кўп бўлмаган) бироз бири бирига яқинлаштирилмайди.Уларни иккита конуссимон мис электрод билан қисилади. Металнинг электрод билан туташган қисми пайванд нуқтаси хосил қилиб юмшайди.}

Қаршилик билан пайвандлаш моҳияти қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Қаршилик билан пайвандалшда деталлар дастлаб бироз қисилади, сўнгра уларнинг туташган жойидан ток ўтказилади. Чок худуди юмшашгача совуганда ток узилади ва шундай қилиб улар бир бирига ботади.
=Қаршилик билан пайвандалшда деталлар дастлаб бир бирига қаттиқ қисилади, сўнгра уларнинг туташган жойидан ток ўтказилади. Чок худуди юмшашгача қизиганда ток узилади ва шундай қилиб улар бир бирига ботади.
~Қаршилик билан пайвандалшда деталлар дастлаб бир бирига тирқиш хосил қилиб яқинлаштирилади. сўнгра улардан ток ўтказилади. Чок худуди юмшашгача қизиганда ток узилади ва шундай қилиб улар бир бирига ботади.
~Қаршилик билан пайвандалшда деталлар дастлаб бир бирига қаттиқ қисилади, сўнгра уларнинг туташган жойида кимёвий реакция амалга оширилади. Чок худуди юмшашгача қизиганда ток узилади ва шундай қилиб улар бир бирига ботади.}

Пайвандлашдаги нуқсонни юзага келиш сабаби қайси жавобда тўғри кўрсатилган:


{~Эритиш билан пайвандлашда нуқсон пайвандлаш материалларига, бўлган талабни бажармаслик, меърий хужжат талабларига риоя қилиш натижасида юзага келади.
~Эритиш билан пайвандлашда нуқсон пайвандлаш материалларига, меъёрий хужжатларда кўрсатилган талабларни бузулиши, пайвандлашга тайёрлаш, бириктириладиган деталларни йиғиш ва пайвандлашда, пайванд чокларга термик ва механик ишлов беришда меъёрий хужжатларда кўрсатилган талабларни бузулмаслиги сабабли юзага келади.
~Эритиш билан пайвандлашда нуқсон пайвандлаш материалларига, меъёрий хужжатларда кўрсатилган талабларни бузулиши, пайвандлашга тайёрлаш, бириктириладиган деталларни йиғиш ва пайвандлашда, пайванд чокларга термик ва нотўғри механик ишлов беришда меъёрий хужжатларда кўрсатилган талабларни бузулиши сабабли юзага келади.
=Эритиш билан пайвандлашда нуқсон пайвандлаш материалларига, меъёрий хужжатларда кўрсатилган талабларни бузулиши, пайвандлашга тайёрлаш, бириктириладиган деталларни йиғиш ва пайвандлашда, пайванд чокларга термик ва механик ишлов беришда меъёрий хужжатларда кўрсатилган талабларни бузулиши сабабли юзага келади.}

Пайванд чоклардаги ёриқ турлари келиб чиқиш бўйича қандай турларга бўлиниди:


{~Ўта совуқ ёриқлар, иссиқ ёриқлар, макроскопик ва микроскопик
~Совуқ ёриқлар, иссиқ ёриқлар, макроскопик ва гироскопик
~Совуқ ёриқлар, чала ёриқлар, макроскопик ва микроскопик
=Совуқ ёриқлар, иссиқ ёриқлар, макроскопик ва микроскопик.}

Пайванд чоклардаги қаттиқ аралашмалар чокка қандай таъсир қилади:


{=Қаттиқ аралашмалар пайванд чок кесимини кучсизлантиради, мустахкамликни пасайтиради ва кучланишларни концентрацияланган жойига айланади.
~Пайванд чоклардаги қаттиқ аралашмалар чокка хеч қандай таъсир қилмайди.
~Пайванд чоклардаги қаттиқ аралашмалар чокка бироз таъсир қилади.
~Пайванд чоклардаги қаттиқ аралашмалар чок кучланишлар концентрациясини ортиради.}
Metallar mustahkamligi to’liq to’g’ri ko’rasatilgan qatorni toping:
{~ cho’zilish, egilish, qirqilishdagi
= cho’zilish, siqilish, egilish, buralishdagi
~ buralish, cho’zilish, egilish, sinish, qirqilishdagi
~ egilish, sinish, qirqilishdagi}

Cho’zilishga mustahkamligi sinalayotgan metall namuna tashqi kuch ortib brogan sari qanday o’zgaradi:


{= kuch ma’lum miqdorga etgach namunaning biror joyi ingichkalashib bo’yincha xosil bo’ladi
~ kuch ma’lum miqdorga etgach namunaning biror joyi ishib bo’yincha xosil bo’lmaydi
~ kuch ma’lum miqdorga etgach namunaning biror joyi egilishga uchraydi
~ kuch ma’lum miqdorga yetgach namunaning biror joyi buralishga uchraydi}

Конструкцион материалларнинг механик хоссалари чўзилишга мустаҳкамлигини ўрганишдан мақсад нима:


{~ Материалларнинг қаттиқлигини аниқлашни амалда ўрганиш
= Mеталнинг чўзилишдаги мустаҳкамлигини аниқлашни амалда ўрганиш
~ Материалларнинг буралишини аниқлашни амалда ўрганиш
~ Материалларнинг сиқилишини аниқлашни амалда ўрганиш}

Металнинг ……унинг чизиқли деформацияланишида эластиклик хоссаларининг физикавий ҳарактеристикасидир(қолдириб кетилган сўзни топинг:


{~ қирқилиши
= эластиклик модули
~ нисбий узайиши
~ абсолю узайиши}

Tashqi kuch ta’sirida qattiq jismning shakli yoki hajmini o’zgarishiga nima deyiladi:


{~ cho’zilish
~ egilish
=deformatsiya
~ tashqi kuchni qattiq jismga tasiri yo’q}

Deformatsiyaning necha hil turi bor:


{~3
=2
~4
~5}

Tashqi kuch ta’siri yo’qolgach qattiq jism o’zining avvali holiga qaytsa qanday deformatsiya sodir bo’ladi bo’ladi:


{~plastik
=elastik
~qoldiq
~ absolyut }

Tashqi kuch ta’siri yo’qolgach qattiq jism o’zining avvali holiga qaytmasa qanday deformatsiya sodir bo’ladi bo’ladi:


{=plastik
~elastik
~aralash
~ absolyut }

Хар қандай материалнинг сиртига шу материалдан қаттиқроқ жисмнинг ботишига қаршилик кўрсата олиш хусусияти нима деб аталади:


{~юмшоқлиги
= қаттиқлиги
~чўзилиши
~эгилиши}

Металларнинг қаттиқлигини аниқлашнинг қайси усуллари кенг тарқалган:


{~ фақат Бринелл
= Бринелл ва Роквелл
~фақат Роквелл
~Роквелл ва Виккерс}

Металларнинг қаттиқлигини аниқлашнинг неча хил усули бор:


{~2
=3
~4
~1}

...усули тобланмаган металларнинг, рангли металлар ва улар асосидаги қотишмаларнинг қаттиқлигини аниқлашда қўлланилади қолдириб кетилган сўзни топинг:


{~Роквелл
= Бринелл
~Виккерс
~Аралаш}

Бринелл усулида қаттиқлиги аниқланаётган металга нима ботирилади:


{~ тобланган пўлат пирамида
= тобланган пўлат шарча
~олмос конус
~олмос пирамида}

Роквелл усулида қаттиқлиги аниқланаётган металга нима ботирилади:


{~ тобланган пўлат пирамида
~тобланган пўлат шарча
=олмос конус
~олмос пирамида}

Cиналувчи металлга босувчи кучнинг шу куч таъсиридан синалувчи металл сиртида ҳосил бўлган изнинг юзига нисбати билан аниқланадиган катталик бу:


{~зичлик
=қаттиқлик
~мўртлик
~исиқбардошлик}
Эвтектоиддан кейинги чўянларда углерод миқдори қуйидагича бўлади:
{~2.14 дан 5.4% гача
~2.14 дан 6.67% гача
=4.3 дан 6.67 %гача
~2.14 дан 4.3% гача}

Ҳамма чўянлар учун 1147 оралиқда 727 С интервалда аустенитдан нима ажралади:


{~феррит
= иккиламчи цементит
~перлит
~ цементит}

Эвтектоиддан кейинги чўянда бирламчи кристалланиш маҳсулоти нима бўлади.


{~ феррит
~ перлит
~ иккиламчи цементит
= цементит}

Соф ҳолдаги ... қизғиш рангли металл қолдириб кетилган сўзни топинг:


{~алюмин
= мис
~бронза
~олтин}
Бу металл оқ кумуш рангли рангдаги металл бўлиб, ёқлари марказлашган куб катакча асосдаги кристалл панжарага эга ва унинг муҳим хусусиятларидан бири ўртача зичлиги камлиги:
{~бронза
~ олтин
~ мис
= алюминий}

Бу металл юқори пластиклик ва электр ўтказувчанликка эга:


{~бронза
= алюминий
~ олтин
~ мис}

Д16 қайси металл маркаси :


{~бронза маркаси
=юмшатилган дуралюминий маркаси
~ юмшатилган алюминий маркаси
~мис маркаси}

Металл ва қотишмаларни маълум юқори температурагача керакли тезлик билан қиздириб, берилган температурада белгиланган вақтгача ушлаб турилгандан сўнг турлича тезликларда совитишга нима деб айтилади:


{~ковшарлаш
= термик ишлаш
~сиқиш
~барча жавоблар тўғри}

А.А.Бочварнинг классификациясига биноан термик ишлаш қуйидаги турлари тўлиқ кўрсатилган қаторни топинг:


{~ Оддий термик ишлаш, термомеханик ишлаш, тўла юмшатиш
= Оддий термик ишлаш, кимёвий термик ишлаш, термомеханик ишлаш
~ Оддий термик ишлаш, кимёвий термик ишлаш, чала юмшатиш
~ Оддий термик ишлаш, кимёвий термик ишлаш, тўла юмшатиш}

Қолипларни тайёрлашда, уларни бир жойдан бошқа ерга ўтказишда, унга металл киритишда ўз шакли ва ўлчамини сақлаш хоссасига нима дейилади:


{~пластиклиги
=пухталиги
~оқувчанлиги
~қайишқоқлиги}

Қолип материалига моделни ташки куч таъсирида босилишда унинг ташқи контурига осон ўтиб, ундан мо¬дель олингандан кейин эса олган шаклини сақлаш хоссасига нима дейилади:


{=пластиклиги
~пухталиги
~оқувчанлиги
~қайишқоқлиги}

Қолип материалини қолип бўшли ғига кираётган металл таъсирида маълум даражада сиқилиб, металлнинг совиб киришишида эса дастлабки жойига қайтиш хоссасига нима дейилади:


{~пластиклиги
~пухталиги
~оқувчанлиги
=қайишқоқлиги}

Қолип тайёрлашда материални мо¬дель ташқи контурига мос бўшлиқга бир текисда осонроқ ўтиш хоссасига нима дейилади:


{~пластиклиги
~пухталиги
=оқувчанлиги
~қайишқоқлиги}

Қолиплар нечта опокадан иборат бўлади:


{~3
=2
~4
~1}

Токарлик кескичларининг бажарадиган иш характерига кўра неча турга бўлинади:


{~5
=8
~6
~9}

Кескичнинг асосий кесувчи қирраси билан ёрдамчи кесувчи қирраси туташган нуқтада нима бўлади:


{~тана
~кетинги юза
= кескич учи
~олдинги юза}

Агар кескичнинг олдинги юзаси асосий кесувчи қиррасидан пастда бўлса, ва аксинча, юкорида булса қандай бурчак бўлади:


{~ мусбат(—γ), манфий бурчак(+ γ),
= мусбат (+ γ), манфий бурчак (—γ)
~бурчаклар бунга боғлиқ емас
~ёйиқ бурчак}

Материаллардан пармалар билан турли диаметрли (очиқ ёки берк) тешиклар очишга нима дейилади.


{= пармалаш
~фрезерлаш
~ қирқиш
~пайвандлаш}

Пармалаш станокларини конструкциясига кўра неча турга бўлинади:


{~3
=2
~5
~4}

Кескич тўла бир марта айланганда унинг ўқи бўйлаб юрган йўлига нима дейилади:


{~парма йўли
= суриш тезлиги
~кесиш чуқурлиги
~кесиш тезлиги}

Металлнинг ... қуролланмаган кўз ёки 25 мартагача катталаштириб берадиган лупада унинг тузилишини кўришдир қолдириб кетилган сўзни топинг:


{~микроструктураси
= макроструктураси
~наноструктураси
~барча жавоблар хато}
Кристалланишнинг учта ҳудудини кузатиш мумкин:
{~2
~4
=3
~1}

Қуйма кимёвий таркибининг бир хил эмаслиги нима дейилади:


{~дендирит
= ликвация
~раковина
~солидус}

Битта дендрит чегарасидаги таркибнинг нотекислиги нима дейилади:


{= Кристал ичидаги ёки дендрит ликвация
~ Ҳудудий ликвация
~ Солиштирма оғирлик бўйича ликвация
~Маҳаллий тоблаш}

Қуймадаги алоҳида кристалланиш участкаларидаги таркибнинг нотекислиги бу :


{~Кристал ичидаги ёки дендрит ликвация
= Ҳудудий ликвация
~ Солиштирма оғирлик бўйича ликвация
~Маҳаллий тоблаш}

Қуйм компонентлари солиштирма оғирлиғидаги фарқ катта бўлганда нима юзага келади:


{~Кристал ичидаги ёки дендрит ликвация
~Ҳудудий ликвация
= Солиштирма оғирлик бўйича ликвация
~Маҳаллий тоблаш }

Икки ва ундан ортиқ металларни металлар билан ёки металларни металлоидлар билан бирга суюлтириш, қиздириб қовуштириш, элект¬ролиз этиш ёки конденсациялаш натижасида олинган мураккаб бирикмаларга нима дейилади:


{~деталлар
= қотишмалар
~металлмаслар
~металнинг кўпчиши}
... темир билан углероднинг кимёвий бирикмаси бўлиб, темир карбиди (Fe3C), таркибида 6,67% бўлади нуқталар ўрнига мос жавобни қўйинг:
{= ЦЕМЕНТИТ
~ФЕРРИТ
~ ГРАФИТ
~ ПЕРЛИТ}

Цементит ва аустенит эвтектика аралашмаси нима:


{= ЛЕДЕБУРИТ
~ФЕРРИТ
~ ГРАФИТ
~ ПЕРЛИТ}

Углероднинг y темирдаги қаттиқ эритмаси нима дейилади:


{~ ЦЕМЕНТИТ
= АУСТЕНИТ
~ ГРАФИТ
~ ПЕРЛИТ}

Миснинг рухли қотишмасига нима дейилади:


{~бронза
= латунь
~дуралюмин
~қўрғошин}

Мисни қалайли, алюминийли, кремнийли, никелли ва бошқа элементлар билан қотишмаларига нима деб айтилади:


{= бронза
~латунь
~дуралюмин
~қўрғошин }

Бу материал аморф кристалик тузилишли бўлиб, унинг молекуляр массаси олиниш техпологиясига юқори босимли ва қуйи босимли бўлади:


{~ Винипласт
= Полиэтилен
~ Фторопласт
~ Полистирол}

Бу материал ҳам кислота ва ишқорларга, мойларга ва бензинга чидамли бўлиши билан диэлектрик хоссага эга:


{=Винипласт
~ Полиэтилен
~ Фторопласт
~ Полистирол}

Бу материал кўпчилик кислота ва ишқорларга, сувга чидамли. яхши диэлектрик ва технологик хоссага эга:


{~Винипласт
~ Полиэтилен
~ Фторопласт
= Полистирол}

Материаллардан тайёрланган буюмларни ўзаро атомар ва молекуляр боғланишлар хисобига ажралмайдиган қилиб бириктириш технологик жараёнига нима дейилади:


{~кесиш
= пайвандлаш
~пармалаш
~сваркалаш}

Пайвандлашда пайвандлаш тури, электрод материали, қоплама таркиби ва бошқа шу каби факторларга боғлиқ бўлган катталик бу:


{~Ёйнинг исиқлиги
= ФИК
~Пайвандлаш тезлиги
~Нурланиш}

Металл буюмларни ўзаро эриган кавшарлар билан бириктириб, ажралмайлиган бирикмалар олиш технологик жараёниганима дейилади:


{~пайвандлаш
= кавшарлаш
~қиздириш
~тоблаш}

Кавшарлар суюқланиш температурасига кўра неча турга бўлинади:


{~5
=2
~3
~4}
Металларни босим остида ишлаш нимага асосланган:
{~ Металларни босим билан ишлаш металл материалларни ўз шакли ва ўлчамларини ички кучлар ва ички кучланишлар таъсирида емирмасдан ўзгартиришга асосланган.
=Металларни босим билан ишлаш металл материалларни ўз шакли ва ўлчамларини ташқи кучлар ва ички кучланишлар таъсирида емирмасдан ўзгартиришга асосланган.
~Металларни босим билан ишлаш металл материалларни ўз шакли ва ўлчамларини ички кучлар ва ички кучланишлар таъсирида емириб ўзгартиришга асосланган.
~Металларни босим билан ишлаш металл материалларни ўз шакли ва ўлчамларини ташқи кучлар ва оралиқ кучланишлар таъсирида қисман емириб ўзгартиришга асосланган.}

Эркин болғалаш қандай амалга оширилади:


{=Эркин болғалашда заготовка хеч қандай қолип билан чегараланмайди ёки материал бир томондан сандонга махкамланади.
~ Эркин болғалаш штампларда амалга оширилади.
~ Эркин болғалаш очиқ штампларда амалга оширилади.
~ Эркин болғалаш берк штампларда амалга оширилади.}

Поковка нима ва у қандай олинади:


{~Поковка тайёр детал бўлиб, метал ёки қотишмадан иборат бўлган тайёр махсулот уни болғалаш ёки иссиқ хажмий штамповкалаш орқали олинади.
~Поковка механик ишлов берилмаган детал бўлиб, метал ёки қотишмадан иборат бўлган тайёр махсулот уни болғалаш ёки иссиқ хажмий штамповкалаш орқали олинади.
~ Поковка оралиқ заготовка бўлиб, метал ёки қотишмадан иборат бўлган тайёр махсулот уни пресслаш ёки совуқ хажмий штамповкалаш орқали олинади.
= Поковка оралиқ заготовка бўлиб, метал ёки қотишмадан иборат бўлган тайёр махсулот уни болғалаш ёки иссиқ хажмий штамповкалаш орқали олинади. }

Поковкадаги нуқсонлар қандай турларга ажратилади:


{~Тузатиладиган.
= тузатиладиган ва тузатилмайдиган.
~Тузатилмайдиган
~ Поковкаларда умуман нуқсон бўлмайди.}
Поковканинг вазни ва ўлчамини танлаш нималарга боғлиқ:
{=Заготовка ўлчами фойдаланиладиган корхонадаги мавжуд жихоз ва инструментларнинг параметрларига боғлиқ.
~Заготовканинг ўлчами тайёрланадиган деталга боғлиқ.
~ Заготовканинг ўлчами хом ашёга боғлиқ.
~Заготовканинг ўлчами мутахасис билимига боғлиқ}

Поковканинг тайёрлаш усулини қандай параметрлардан келиб чиқиб танланади:


{~Партиядаги деталлар хажми, поковканинг вазни ва ўлчами, детал шакли (геометрияси).
~ Партиядаги деталлар хажми, поковканинг вазни ва ўлчами, материалнинг технологик кўрсатгичлари.
~ Партиядаги деталлар хажми, материалнинг технологик кўрсатгичлари, детал шакли (геометрияси).
= Партиядаги деталлар хажми, поковканинг вазни ва ўлчами, материалнинг технологик кўрсатгичлари, детал шакли (геометрияси).}

Хажмий штамплаш таърифи қайси жавобда тўғри кўрсатилган?:


{~ Хажмий штамплаш деб кўпинча маълум температурагача совитилиб, металл эаготовкаларнинг штамп деб аталувчи (одатда, икки палладан иборат бўлган) асбобнинг пастки палла ўйиғига қўйилиб, устки палла билан зарблаб ишлашда деформацияланиб, штамп ўйиғини тўлдиришига айтилади
= Хажмий штамплаш деб кўпинча маълум температурагача қиздирилган металл эаготовкаларнинг штамп деб аталувчи (одатда, икки палладан иборат бўлган) асбобнинг пастки палла ўйиғига қўйилиб, устки палла билан зарблаб ишлашда деформацияланиб, штамп ўйиғини тўлдиришига айтилади
~ Хажмий штамплаш деб кўпинча маълум температурагача қиздирилган металл эаготовкаларнинг штамп деб аталувчи (одатда, бир палладан иборат бўлган) асбобнинг пастки палла ўйиғига қўйилиб, устки палла билан зарблаб ишлашда деформацияланиб, штамп ўйиғини тўлдиришига айтилади
~Хажмий штамплаш деб кўпинча маълум температурагача қиздирилган металл эаготовкаларнинг штамп деб аталувчи (одатда, уч палладан иборат бўлган) асбобнинг пастки палла уйиғига қуйилиб, устки палла билан зарблаб ишлашда деформацияланиб, штамп уйиғини тўлдиришига айтилади.}

Берк штампларда штамповкалаш қандай штампларда амалга оширилади?:


{~ Берк штамплардаги иссиқ хажмий штамповкалаш беш ярим қисмида тирқиш бўлган штамплар билан штамповкаланади.
~ Берк штамплардаги иссиқ хажмий штамповкалаш тўрта ярим қисмида тирқиш бўлган штамплар билан штамповкаланади
~ Берк штамплардаги иссиқ хажмий штамповкалаш учта ярим қисмида тирқиш бўлган штамплар билан штамповкаланади
= Берк штамплардаги иссиқ хажмий штамповкалаш иккала ярим қисмида тирқиш бўлган штамплар билан штамповкаланади.}

Қуйманинг қайси қисмига облой дейилади?:


{~ Очиқ штамплашда қуйманинг мураккаб қисмлари облой дейилади.
= Очиқ штамплашда метални бир қисми штампни ташқарисига чиқиб кетади ва у облой деб аталади.
~Очиқ штамплашда қуйманинг тана қисми облой дейилади.
~ Берк штамплашда қуйманинг тана қисми облой дейилади.}

Иссиқ хажмий штамплаш этаплари қайси жавобда тўлиқ кўрсатилган?:


{= Прокат ва балванкани кесиш, заготовкани ишчи хароратгача қиздириш, штамплаш операцияси, облойни кесиш, шаклни коррекциялаш (керак бўлганда), Иссиқ ишлов бериш, окалинани йўқотиш, калибрлаш, техник назорат бўлими томонидан қабул.
~ Заготовкани озроқ хароратгача қиздириш, штамплаш операцияси, облойни кесиш, шаклни коррекциялаш (керак бўлганда), иссиқ ишлов бериш, окалинани йўқотиш, калибрлаш, техник назорат бўлими томонидан қабул.
~ Прокат ва балванкани кесиш, штамплаш операцияси, облойни кесиш, шаклни коррекциялаш (керак бўлганда), иссиқ ишлов бериш, окалинани йўқотиш, калибрлаш, техник назорат бўлими томонидан қабул.
~ Прокат ва балванкани кесиш, заготовкани ишчи хароратгача қиздириш, штамплаш операцияси, облойни кесиш, шаклни коррекциялаш (керак бўлганда), иссиқ ишлов бериш.}

Иссиқ штамплашни афзалликлари қайси жавобда тўлиқ кўрсатилган?:


{~ Бутунлай мураккаб шаклдаги поковкани тайёрлаш мумкин эмас материал йўқотиш камаяди солиштирма меҳнат камаяди юқори малакали штамповкачи талаб қилинмайди габарит ўлчамлар ва конфигурация аниқ сақланади.
~ Бутунлай мураккаб шаклдаги поковкани тайёрлаш мумкин материал йўқотиш ортади солиштирма меҳнат камаяди юқори малакали штамповкачи талаб қилинмайди габарит ўлчамлар ва конфигурация аниқ сақланади.
~ Бутунлай мураккаб шаклдаги поковкани тайёрлаш мумкин материал йўқотиш камаяди солиштирма меҳнат ортади юқори малакали штамповкачи талаб қилинмайди габарит ўлчамлар ва конфигурация аниқ сақланади.
= Бутунлай мураккаб шаклдаги поковкани тайёрлаш мумкин материал йўқотиш камаяди солиштирма меҳнат камаяди юқори малакали штамповкачи талаб қилинмайди габарит ўлчамлар ва конфигурация аниқ сақланмайди.}

Иссиқ штамповкалашда ишлатиладиган жихозларга нималар киради?:


{~ Насослар, кривошип пресслар, горизонтал болғалаш машиналари,
= Молотлар (болғалар), кривошип пресслар, горизонтал болғалаш машиналари,
~ Молотлар (болғалар), компресслар, горизонтал болғалаш машиналари,
~ Молотлар (болғалар), кривошип пресслар, майдалагичлар.}

Поковкаларни окалинадан тозалаш қандай амалга оширилади?:


{~ Поковкаларни окалинадан тозалаш қўлда ва захарлаш билан амалга оширилади.
~ Поковкаларни окалинадан тозалаш пресслаш машиналарида ва захарлаш билан амалга оширилади.
= Поковкаларни окалинадан тозалаш тозалаш барабанларида ва захарлаш билан амалга оширилади.
~ Поковкаларни окалинадан тозалаш майдалаш машиналарида ва захарлаш билан амалга оширилади}
Download 67.63 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling