Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi


Download 0.74 Mb.
bet2/4
Sana30.09.2020
Hajmi0.74 Mb.
1   2   3   4

T E S T L A R

 1. Yer yuzida nechta materik bor?

 1. 4 ta B) 6 ta C) 3 ta D) 2 ta

 1. Dunyo okeanlari nechta?

 1. 6 ta B) 5 ta C) 3 ta D) 4 ta

 1. Yer yuzida nechta qit’a bor?

 1. 6 ta B) 8 ta C) 4 ta D) 7 ta

 1. Okeanlarning kichik qismlari:

 1. Dengiz, orol, bo’g’izlar C) Qo’ltiq, dengiz, daryo

 1. Dengiz, qo’ltiq, bo’g’iz D) Hamma javoblar to’g’ri

 1. Dunyo okeanining materiklar oralig’dagi qismlari …….. deb ataladi?

 1. Okean B) Qo’ltiq C) Bo’g’iz D) Dengiz

 1. Qirg’oq chizig’i nima?

 1. Okean bilan quruqlik yuzasi tutashgan chegara

 2. Okean yoki dengiz yuzasi bilan quruqlik yuzasi tutashgan chegara

 3. Okean bilan orollar yuzasi tutashgan chegara

 4. Okean bilan yarim orollar yuzasi tutashgan chegara

 1. Materik …….

 1. Yer po’stining yirik platformalari

 2. Yer po’stining yirik bo’laklari

 3. Yer po’stining ko’tarilib qolgan eng yirik bo’laklari

 4. Yer po’stining balandliklari

 1. ……. deb okean, dengiz va ko’llarning quruqlik ichkarisiga kirib borgan kichik va sayoz qismlariga aytiladi.

 1. Ichki dengizlar B) Bo’g’izlar C) Qo’ltiqlar D) Kanallar

 1. Okean, dengiz, ko’l va daryolarning ikkita qismini tutashtirib turadigan suvli tor yo’lakka ………. deyiladi.

 1. Bo’g’iz B) Kanal C) Qo’ltiq D) Chekka dengiz


1B, 2D, 3A, 4B, 5A, 6B, 7C, 8C, 9A
Geografik xaritalar va ularning turlari. Atlas, globuslar mavzusiga doir T E S T L A R

 1. Qaysi olimning xaritalar to’plamini birinchi geografik atlas deb hisoblash mumkin?

 1. Ptolemey B) Pifagor C) Merkator D) Eratosfen

 1. Maktab o’quv globuslari tayyorlanadigan masshtabni aniqlang.

 1. 1:83 000 000, 1: 50 000 000, 1:25 000 000

 2. 1:83 000 000, 1:50 000 000, 1:40 000 000, 1:30 000 000

 3. 1:83 000 000, 1:40 000 000, 1:30 000 000, 1:22 000 000

 4. 1:83 000 000, 1:60 000 000, 1:30 000 000

 1. Birinchi globus va birinchi geografik atlas mualliflarini aniqlang.

 1. Eratasfen va Krates C) Ptolemey va Merkator

 2. Krates va Ptolemey D) Pifagor va Merkator

 1. 1595 yilda qanday voqea yuz bergan?

 1. Shimoliy Amerikaning shimoliy-g’arbiy qismi ochilgan

 2. Geografik atlas nomi qabul qilingan

 3. Vasko da Gama sayohati boshlangan

 4. Magellan sayohati nohoyasiga yetgan

 1. 1492-yilda qanday voqea sodir bo’ldi?

 1. Magellan sayohati boshlandi C) Birinchi mukammalroq globus

 2. Kolumb Amerikadan qaytib keldi D) Birinchi geografik atlas tuzildi

 1. Martin Bexaym yasagan globusda qaysi hududlar tasvirlanmagan?

 1. Amerika va Avstraliya C) Shimoliy Amerika

 2. Amerika, Avstraliya, Antarktida D) Avstraliya va Janubiy Amerika

 1. Yer sharining kichraytirilgan modeli bu:

 1. Xarita B) Globus C) Atlas D) Kartografik qo’llanma

 1. O’rta Osiyoda birinchi bo’lib Shimoliy yarim sharning globusini yasagan olim nomi ko’rsatilgan qatorni belgilang.

 1. A.Beruniy B) Al Xorazmiy C) M.Ulug’bek D) Z.Bobir

 1. Atlas atamasini fanga kim kiritgan?

A) Merkator B) Beruniy C) Ptolomey D)Erotosfen

10. Yer sharining umumlashtirib, kichraytirib ko`rsatilgan tasviri nima?

 1. Xarita B) Globus C) Atlas D) Kartografik qo’llanma1A, 2B, 3B, 4B, 5C, 6B, 7B, 8A, 9A, 10A


Geografik qobiqning chegaralari, xususiyatlari mavzusiga doir

T E S T L A R

 1. Atmosferaning quyi qatlami – troposfera, litosferaning ustki g’ovak qatlami, gidrosfera va biosferani o’z ichiga olgan va ta’sir etib turadigan yaxlit qobiq …

 1. Geografik qobiq B) Atmosfera C) Biosfera D) Gidrosfera

 1. Geografik qobiq haqidagi ta’limot qachon va kim tomonidan ishlab chiqilgan?

 1. 1902 yil Grigoryev A.A C) 1902 yil Anuchin D.H

 2. 1966 yil Grigoryev A.A D) 1966 yil Anuchin D.H

 1. Geografik qobiqning yuqori chegarasi qalinligi qancha?

 1. 30 – 35 km B) 30 – 45 km C) 35 – 40 km D) 30 – 40 km

 1. Ozon pardasining vazifasi?

 1. Yerdagi organizmlarni Quyoshning ultrabinafsha nurlaridan asraydi

 2. Organizmlarni Quyoshning zararli nurlaridan asraydi

 3. Organizmlarni Quyosh radiatsiyasidan asraydi

 4. Organizmlarni Quyosh nurlaridan asraydi

 1. Okean suvlari necha yilda 1 marta yangilanadi?

 1. 4000 y B) 3000 y C) 5000 y D) 2000 y

 1. Atmosferadagi namlikni yangilanishi uchun qancha vaqt kerak bo’ladi?

 1. 20 kun B) 15 kun C) 18 kun D) 10 kun

 1. Geografik qobiqning rivojlanishiga qanday energiya ta’sir etadi?

 1. Ichki energiya C) Tashqi energiya

 2. Ichki va tashqi energiya D) Quyosh energiyasi

 1. Geografik qobiqning tuzilishida …….. va …….. almashuvi muhim rol o’ynaydi.

 1. Modda va ichki energiya C) Organik hayot

 2. Modda va energiya D) Tashqi va ichki energiya

 1. Geografik qobiqning vertikal tuzilishi deganda nimani tushunasiz?

 1. Tabiat komplekslarining balandlik bo’ylab almashinib kelishi

 2. Tabiat komplekslarining kenglik bo’ylab almashinib kelishi

 3. Tabiat komplekslarining uzunlik bo’ylab almashinib kelishi

 4. Tabiat komplekslarining gorizontal bo’ylab almashinib kelishi

 1. Geografik qobiqning xusisiyatlari nechta?

A) 2 ta B) 5 ta C) 3 ta D) 6 ta

1D, 2B, 3A, 4A, 5B, 6D, 7B, 8B, 9A, 10C

Geografik qobiqning rivojlanish qonuniyatlari mavzusiga doir

T E S T L A R

 1. Olimlar geografik qobiqning rivojlanishini necha bosqichga ajratishadi?

 1. Antropogen – biogen C) Nobiogen – biogen – antropogen

 2. Nobiogen – antropogen D) Biogen - nobiogen – antropogen

 1. Nobiogen bosqich Yer taraqqiyotining qaysi davrini o’z ichiga oladi?

 1. 3,5 mlrd yildan 570 mln yilgacha C) 2,6 mlrd yildan 370 mln yilgacha

 2. 4,6 mlrd yildan 570 mln yilgacha D) 3,6 mlrd yildan 460 mln yilgacha

 1. Biogen bosqich necha yil muqaddam paydo bo’lgan?

 1. 670 mln yil B) 560 mln yil C) 740 mln yil D) 570 mln yil

 1. Gersin tog’ hosil bo’lish bosqichi qaysi davrlarni o’z ichiga oladi?

 1. Devon, Bo’r C) Karbon, Perm

 2. Yura, Bo’r D) Toshko’mir, Perm

 1. Tabiatda vaqt o’tishi bilan bir xil hodisalarning takrorlanib turishi… deyiladi?

 1. Zonallik B) Bir butunlik C) Hududiylik D) Ritmiklik

 1. Quyidagi nomlardan qaysi biri eng qadimiy era?

 1. Proterozoy B) Poleozoy C) Arxey D) Mezozoy

 1. Mezozoy erasining davrlari yozilgan qatorni belgilang.

 1. Bo’r, Yura, Perm C) Kembriy, Karbon, Bo’r

 2. Silur, Devon, Perm D) Trias, Yura Bo’r

 1. Quyidagi javoblardan qaysi biriga 5 mlrd yil iborasi mos tushadi?

 1. Quyosh sistemasining shakllanishi

 2. Yer planetasining shakllanishi

 3. Yer ichki qobiqlarining shakllanishi

 4. Yer tashqi qobiqlarining shakllanishi

 1. Geografik komponentlar tabiat komplekslarining ekvatordan qutblar tomon, tog’larda balandlik tomon o’zgarib borishiga …….. deyiladi.

 1. Ritmiklik C) Modda va energiya almashuvi

 2. Hududiylik D) Zonallik

10. Geografik qobiqning rivojlanishiga nima ta’sir etadi?

A) Yerning tashqi va ichki energiyasi C) Moddalarning almashishuvi

B) Quyosh energiyasi D) Litosferadagi o’zgarishlar

11. Geografik Qobiqda modda energiyalarning almashinuvi qanday yo’nalishda kuzatiladi?

A) Vertikal C) Paralellar bo’yicha

 1. Gorizontal D) Vertikal va Gorizontal

 1. Bo’r, Yura, Trias davrlari qaysi eraga kiradi?

 1. Arxey B) Mezozoy C) Kaynazoy D) Poleozoy


1A, 2B, 3D, 4C, 5D, 6C, 7D, 8A, 9D, 10A, 11D, 12B
Litosfera va Yer relyefi mavzusiga doir

T E S T L A R

 1. Litosfera hima?

 1. Yer po’sti bilan undagi mantiya oralig’idagi chegara

 2. Yer po’sti va yuqori mantiyaning bir qismi

 3. Yerning tosh qobig’i

 4. Yer po’sti ba mantiyaning quyi chegarasi

 1. Yer po’stining qalinligi qancha?

 1. 200 km B) 50-70 km C) 60-70 km D) 80-100 km

 1. Yer po’sti bilan yuqori mantiya oralig’idagi chegara qachon va kim tomonidan aniqlangan?

 1. A.Vegener 1896 yil C) M.Bexaym 1492 yil

 2. D.Anuchin 1902 yil D) Moxorovichich 1914 yil

 1. Materik po’sti necha qatlamdan iborat?

 1. Cho’kindi, granitli C) Granitli, bazaltli

 2. Cho’kindi, granitli, bazaltli D) Cho’kindi, bazaltli

 1. Yer po’stining o’ta mustahkam tog’ burmalanishlari, kuchli vulkan harakatlari kuzatilmaydigan qismlari …….

 1. Platforma B) Rel’yef C) Geosinklinal D) Plita

 1. Astenosfera so’zining ma’nosi nima?

 1. Tubsiz B) Kuchsiz C) Chuqur D) Botiq

 1. Yer po’stining o’ta serharakat joylari ……..

 1. Platforma B) Astenosfera C) Plita D) Geosinklinal

 1. Okean po’stida qaysi qatlam uchramaydi?

 1. Cho’kindi B) Bazaltli C) Granitli D) Magmatik

 1. Yer po’stining yirik yaxlit bo’laklari bu ………….

 1. Plita B) Platforma C) Materik D) Orol

 1. Rel’yef so’zining ma’nosi nima?

 1. Kuchsiz B) Botiq C) Balandlik D) Ko’tarilaman

 1. Rel’yefning asosiy shakllari …….

 1. Tog’ va tekislik C) Tog’ va pasttekislik

 2. Ko’tarilma va tekislik D) Yassitog’ va tekislik

 1. Yer shari quruqligining eng past nuqtasini belgilang.

 1. Mingbuloq – 12 m C) Kaspiybo’yi – 28 m

 2. Qoragiyo – 40 m D) O’lik dengiz – 405 m

 1. Okeanning 0 m dan 200 m gacha bo’lgan joylari …..

 1. Okean botiqlari B) Abissal C) Okean sayozligi D) Batial

 1. Abissal so’zining ma’nosi nima?

 1. Tubsiz B) Botiq C) Chuqur D) Sayozlik

 1. Okeanning materik yonbag’ri yoki batial qismi qancha chuqurlikka ega?

 1. 3000 m dan chuqur C) 6000 m dan chuqur

 2. 2000 m gacha D) 3000 m gacha

 1. Yer shari quruqligining eng baland nuqtasi yozilgan qatorni belgilang.

 1. Monblan 4807 m C) Makkinli 6194 m

 2. Jomolungma 8848 m D) Akonkagua 6960 m

 1. Dengiz sathidan balandligi 500 m dan ham ortiq tekisliklar nima deb ataladi?

 1. Palaxsali tog’lar B) Qirlar C) Tekis tog’lar D) Yassi tog’lar

 1. Bundan 200 mln yil avval Yerdagi yagona materik nomi nima?

 1. Gondvana B) Pantalassa C) Pangeo D) Lavraziya

 1. Sayyoramiz maydoni qancha?

 1. 149 mln km2 B) 510 mln km2 C) 361 mln km2 D) 512 mln km2

 1. Materiklarning siljib yurishi to’g’risidagi gipoteza kim tomonidan yaratilgan?

 1. Nemis olimi A.Vegener C) Yunon olimi K. Ptolomey

 2. Avstraliyalik olim Y. Keri D) Rus olimi S.Remezov

 1. Yer po’sti va yuqori mantiyaning bir qismini egallaydi bu ………

A) Litosfera B) Gidrosfera C) Biosfera D) Yer po’sti

 1. Yer po’stining o’rta serharakat jo’ylari nma deyiladi?

A) Platforma B) Yadro C) Geasinklinal mintaqa D) Mantiya

 1. Batial” nima?

A) baland B) chuqur C) tubsiz D) botiq


1B, 2A, 3D, 4B, 5A, 6B, 7D, 8C, 9A, 10D, 11A, 12D, 13C, 14A, 15D, 16B, 17B, 18C, 19B, 20A, 21A, 22C, 23B
Gidrosfera. Uning tarkibiy qismlari mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Yer yuzasining qancha qismini okean suvlari egallagan?

 1. 73% B) 71% C) 1/3 qismi D) 1/2 qismi

 1. Quyidagi javoblardan qaysi biri bilan 17,54°s iborasi mos tushadi?

 1. Hind okeani yuza suvining o`rtacha kengliklardagi harorati

 2. Troposfera bilan stratosfera o`rtasidagi o`rtacha havo harorati

 3. Dunyo okeani suv yuzasiningo`rtacha yillik harorati

 4. O`rta dengiz yuza suvining o`rtacha harorati

 1. Okean suvlari qanday hosil bo`ladi?

 1. Mantiyadan ajralgan suvlardan C) Qor va muzliklardan

 2. Yer po`stidan ajralgan suvlardan D) Havo va tuproqlardagi namlikdan

 1. Okean suvlarining asosiy xususiyati nimada?

 1. Harorati va oqimlaridir C) Sho`rligi va haroratidir

 2. Biologik resurslaridir D) Yoqilg`i-energetika resurslaridir

 1. Eng issiq okean yozilgan qatorni belgilang.

 1. Hind okeani C) Tinch okeani

 2. Shimoliy muz okeani D) Atlantika okeani

 1. Quruqlikdagi suvlar gidrosfera suvlarining necha qismini tashkil qiladi va shundan qanchasi chuchuk suv hisoblanadi?

 1. 3,7% va 2,3% B) 3,5% va 2,5% C) 3,9% va 2,1% D) 3,6% va 2,4%

 1. Dunyodagi eng katta ko`lni ayting?

 1. Baykal ko`li B) Tanganika ko`li C) Balxash ko`li D) Kaspiy ko`li

 1. Dunyodagi eng chuqur ko`lni ayting.

 1. Tanganika ko`li B) Baykal ko`li C) Balxash ko`li D) Kaspiy ko`li

 1. Nimaning qalinligi 0 dan 1500m gacha boradi?

 1. Yer po`stining

 2. Yer po`sti bilan mantiya o`rtasidagi platformaning

 3. O`rtacha kengliklardagi troposferaning

 4. Ko`p yillik muzloq yerlarining

 1. 1 litr suvida 270 gr tuzlar mavjud suv havzasini aniqlang?

 1. Fors ko`rfazi B) Qizil dengiz C) O`lik dengiz D) Qizil dengiz

 1. Muzliklar quruqlikning qancha qismini egallaydi?

 1. 17% B) 28% C) 11% D) 14%

12. Okean suvi dunyo suv zaxirasini necha % ni tashkil etadi.

A) 90 % B) 78 % C) 96 % D) 96,5 %.

13. Yer yuzasining necha % dan ko’proq qismini okean suvi egallagan?

A) 90 % B) 81 % C) 95 % D) 71 %
1B, 2D, 3A, 4C, 5C, 6B, 7D, 8B, 9D, 10C, 11C, 12D, 13D

Atmosfera. Yerning iqlim mintaqalari mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Atmosferaning gaz tarkibini birinchi bo`lib kim aniqlagan?

 1. Nemis olimi A.Vegener 1912 y C) Amerikalik olim J.Oliver 1968 y

 2. Fransiyalik olim A.Lavuazye 1774 y D) Fransiyalik olim R.Dekart 1644 y

 1. Troposfera so`zining ma`nosi to`g`ri yozilgan qatorni toping.

 1. Yunoncha-burilish C) arabcha-qaytish

 2. Grekcha-siljish D) yunoncha-qayrilish

 1. Troposferaning qalinligi ekvator va qutblarda qancha?

 1. 18 km, 7-8km B)17 km, 8-9 km C)19 km, 6-8 km D)17 km, 9-10 km

 1. Havo harorati har 100m balandlikka ko`tarilganda necha gradusgacha soviydi?

 1. 0,6°S B) 0,7°S C) 0,8°S D) 0,9°S

 1. Suvning aylanma harakati, yog`inlar shamollar qaysi qatlamda kuzatiladi?

 1. Stratosfera B) Termosfera C)Mezosfera D) Troposfera

 1. Yer yuzida havo harorati +18°S 3500 m balandda qancha bo`ladi?

 1. -6°S B) -3°S C) +2°S D) 0°S

 1. Troposferaning bir xil xususiyatga ega bo`lgan katta hajmdagi havolari nima deb ataladi?

 1. Atmosfera bosimi C) Havo massalari

 2. Doimiy shamollar D) Passatlararo qarshi oqim

 1. Yuqori bosimli mintaqalardan past bosimli mintaqalarga esadigan doimiy shamollar nimaning ta`sirida shimoliy Yarimsharda o`ngga Janubiy Yarimsharda chapga buriladi?

 1. Kariolis kuchi C) Oyning tortishish kuchi

 2. Quyoshning zenitdagi holati D) Quyoshninh tortishish kuchi

 1. Havo massalari quruqlik istida hosil bo`lsa…

 1. Dengiz havo massasi C) Materik havo massasi

 2. Kontinental havo massasi D) Tekislik havo massasi

 1. Yer yuzida neshta iqlim mintaqasi mavjud?

 1. 13 ta; 7 ta asosiy, 6 ta oraliq C) 13 ta; 9 ta asosiy, 4 ta oraliq

 2. 13 ta; 6 ta asosiy, 7 ta oraliq D) 13 ta; 5 ta asosiy, 8 ta oraliq1B, 2A, 3B, 4A, 5D, 6B, 7C, 8A, 9B, 10A

Tabiat komplekslari, ularning almashishi va zonalligi

TESTLAR

1. Quyidagi geografik kompleksni toping?

A) Iqlim, suv, tuproq C) Hayvonot dunyosi, suv, o’simlik

B) Relyef, o’simlik D) Cho’l, adir, tog’, yaylov

1D,

Materiklar va okeanlarning paydo bo’lishi mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Vegener fikricha 200 mln yil muqaddam yer yuzida yagona qaysi materik bo`lgan?

 1. Pangeya B) Lavraziya C) Gondvana D) Pantalassa

 1. Qit`alar go`yo suv sathida suzib yurgan daraxt barglari singari bir-biri tomon yaqinlashib yoki uzoqlashib sekin harakatda bo`ladi” . Bu kimning fikri edi?

 1. A.Vegener B) A.Xorazmiy C) R.Laplos D) A.Beruniy

 1. Mobilizm gipotezasi kim tomonidan va qachon ishlab chiqilgan?

 1. R.Dekart 1964-y C) P.Laplos 1796-y

 2. A.Vegener 1912-y D) I.Kant 1755-y

 1. Litosfera plitalari tektonikasining yangi gipotezasi kimlar tomonidan e`lon qilingan?

 1. A.Vegener, D.Anuchin C) I.Kont, R.Laplos

 2. L.Sayks, J.Oliver D) L.Sayks, R.Dekart

 1. Yer sharida 65 mln yil avval qanday hodisa bo`lib o`tgan?

 1. O`rta Osiyoni suv bosdi

 2. Pangeya materigi Lavraziya va Gondvanaga bo`lindi

 3. O`rat Osiyo hududidan Tetis okeani chekindi

 4. Gondvanadan Afrika materigi ajralib chiqdi

 1. Okeanlarga aylanishi mumkin bo`lgan dengiz va ko`lni aniqlang.

 1. Sariq dengiz va Balxash ko`li C) Qizil dengiz va Baykal ko`li

 2. Oq dengiz va Ladoga ko`li D) Arabiston dengizi va Viktoriya ko`li

 1. Mobilizm so`zining ma`nosi nima?

 1. Yunoncha-yuradigan, harakatlanadigan

 2. Yunoncha-siljiydigan, harakatlanadigan

 3. Yunoncha-suzib yuradigan

 4. Yunoncha-sekin harakatlanadigan

 1. 180 mln yil oldin qanday voqea sodir bo`lgan?

 1. Pangeya materigi mavjud bo`lgan

 2. Lavraziya va Gondvana ajralgan

 3. Pangeya materigi Gondvana va Lavraziyaga ajralib ketgan

 4. Tetis okeani qisqarib borgan

 1. Eng qadimgi platformalar qaysi tog` hosil bo`lish bosqichida paydo bo`lgan?

 1. Kaledon B) Kimmeriy, Laromiy C) Gersin D) Rifey, Baykal

 1. Quyidagi tog`lardan qaysi biri Kimmeriy tog` hosil bo`lish bosqichida paydo bo`lgan?

 1. Atlas B) Kordilyera C) Ural D) Tyanshan

 1. Qaysi litosfera plitalarining tezligi yiliga 1 sm gat eng?

 1. Amerika va Tinch okeani tubi C) Avstraliya va Antarktida

 2. Hindiston va Avstraliya D) Yevrosiyo va Afrika

 1. Qaysi litosfera plitasining tezligi yiliga 4 sm ga teng?

 1. Avstraliya B) Afrika C) Amerika D) Hindiston

 1. Hindiston litosfera plitasi qaysi tomonga qarab harakat qilmoqda?

 1. Shimolga B) G`arbga C) Janubga D) Sharqqa

 1. Dastlabki yagona okeanni belgilang.

A) Tinch okeani B) Pantalasa okeani C)Hind okeani D) Atlantika okeani

15. ”Dekart-Kant –Laplas” gipotezasi nima?

A) Materiklarning paydo bo’lishi

B) Quyosh tizimi va Yer koinotidagi harakatlanayotgan changsimon zarrachalaring birikishidan hosil bo’lgan

C) Mantiyada moddalarning harakatlanishidan paydo bo’lgan

D) Quyosh tizimi va Yer koinotidagi zarrachalardan hosil bo’lgan

16. Ilk materikning nomi nima?

A) Pantalasssa B) Lavraziya C) Afrika D) Pangeya

17. Pangeya qaysi ikkita yirik materikka ajralgan?

A) Lavraziya va Gondvana C) Gondvana va Amerika

B) Lavraziya va Afrika D) Lavraziya va Pantalassa
1A, 2D, 3B, 4B, 5D, 6C, 7B, 8C, 9B, 10C, 11D, 12D, 13A, 14B, 15B, 16D, 17A

Dunyo okeani, uning qismlari va okean tubi relyefi mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Dunyo okeani” atamasini kim fanga kiritgan?

 1. Y.Shokalskiy 1917-y C) F.Magellan 1595-y

 2. A.Anuchin 1912-y D) J.Kabot 1774-y

 1. Dunyo okeani Yer sharining qancha maydonini egallaydi?

 1. 149 mln km2 B) 361 mln km2 C) 510 mln km2 D) 349 mln km2

 1. Dunyo okeani Yer sharini Shimoliy va Janubiy Yarimsharda necha % egallaydi?

 1. 81%, 61% B) 39%, 29% C) 61%, 81% D) 29%, 39%

 1. Mariana cho`kmasi qachon va kim tomonidan zabt etilgan?

 1. 1920-y M.Lazerev C) 1960-y J.Kusto

 2. 1928-y S.Makarov D) 1960-y Jan Pikar

 1. Dunyo okeaniga jami nechta dengiz bor?

 1. 68 ta B) 66 ta C) 64 ta D) 65 ta

 1. Atlantika okeanida nechta dengiz bor?

 1. 20 ta B) 11 ta C) 9 ta D) 26 ta

 1. Hind okeani dengizlarini belgilang.

 1. Marjon B) Yava C) Hamdo`stlik D) Sharqiy Sibir

 1. Tinch okeani dengizlarini aniqlang.

 1. Filippin, Maluk B) Banda, Timor C)Tiren, Bering D) Seram, Alboran

 1. Quyidagi dengizlardan qaysi biri berk havza dengizlariga kiradi?

 1. Marmar B) Qora C) O`rta D) Kaspiy

 1. Krit, Egey dengizlari qaysi okean dengizlari hisoblanadi?

 1. Tinch okeani C) Atlantika okeani

 2. Hind okeani D) Shimoliy Muz okeani

 1. 1960 yilda fransuz Jan Pikar qaysi cho’kmani zabt etgan?

A) Zond cho’kmasi B) Marjon botig’i

C) Assol botig’i D) Mariana cho’kmasi

1A, 2B, 3C, 4D, 5B, 6A, 7C, 8A, 9D, 10C, 11D

Okean suvining sho’rligi, harorati, oqimlari mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Dunyo okeanining eng issiq suvi qayerda kuzatiladi?

 1. Qizil dengizda C) Arabiston dengizida

 2. Karib dengizida D) Fors qo`ltig`ida

 1. Dunyo okeanidagi qaysi oqimning uzunligi 30 ming km gat eng?

 1. Shimoliy va Janubiy passat C) Passatlararo qarshi oqimi

 2. Sharqiy shamollar oqimi D) G`arbiy shamollar oqimi

 1. Bir tomonga esadigan shamollar ta`sirida okean suvining necha metrgacha qalinlikdagi yuzaatlami harakatlanadi?

 1. 2000 B) 1500 C) 2200-2400 D) 800-1000

 1. Dunyo okeanidagi eng baland tol’qin qayerda qayd etilgan?

 1. Atlantika okeanining Antarktida qirg`oqlarida

 2. Tinch okeanining janubiy qismida

 3. Tinch okeanining shimoliy qismida

 4. Atlantika okeanining shimoliy qismida

 1. Okean suvining sho`rligi nimaga bog`liq?

 1. Haroratga B) geografik kenglikka C) Oqimlarga D) daryo suvlariga

 1. Dunyo okeani suvining o`rtacha sho`rligi qancha?

 1. 37% B) 38% C) 35% D) 36%

 1. Okeanlardagi eng tez oqimni aniqlang.

 1. Tub oqimi C) Passatlararo qarshi oqim

 2. Golfstrim osimi D) G`arbiy shamollar

 1. Dunyo okeani suvi haroratining gorizontal va vertikal yo`nalishida o`zgarishiga geografik kenglik, vulkanlar daryo suvlari va yana nimalar ta`sir etadi?

 1. To`lqinlar B) Oqimlar C) Shamollar D) Qalqish hodisasi

 1. Dunyo okeani suvlarida qalqish hodisasi nima ta`sirida ro`y beradi?

 1. Yer va Oyning tortish kuchi C) Koriolis kuchi ta`sirida

 2. Shamollar ta`sirida D) Zilzilalar ta`sirida

 1. Sunami so`zining ma`nosi nima?

 1. Yaponcha-dovul C) yaponcha-to`lqin

 2. Yaponcha-shamol D) yaponcha-qo`ltiqdagi to`lqin

 1. Okean tubida harorat 1000 m chuqurda qancha?

 1. 1,3-2°C B) -1°-2°C C) 2-3°C D) 1°C

 1. Dengiz suvida 42% tuzlar” bu ibora qaysi dengizga tegishli?

 1. Arabiston dengizi C) O`lik dengizi

 2. Qizil dengizi D) O`rta dengizi

 1. Braziliya va Golfstrim oqimi qaysi okeanda vujudga keladi?

 1. Tinch okeani C) Atlantika okeani

 2. Shimoliy Muz okeani D) Hind okeani1A, 2D, 3B, 4C, 5A, 6C, 7B, 8B, 9A, 10D, 11C, 12B, 13C
Okean boyliklari, ulardan foydalanish va muhoaza qilish mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Dunyo okeanini tadbiq etish va foydalanish hamda muhofaza qilish maqsadida YUNESKO qoshida qanday tashkilot tuzilgan?

 1. Davlatlararo okeanografik komissiya

 2. Xalqaro dengiz komiteti

 3. Davlatlararo dengiz komissiyasi

 4. Dunyo okeani komissiyasi

 1. Dunyo okeani suvlaridan ovlanish hajmi bo`yicha baliqlar ichida uchinchi o`rinni egallagan baliqni belgilang.

 1. Seld B) Treska C) Sardina D) Skumbriya

 1. 160 ming hayvon turi 10 ming o`simlik turi mavjud. Buning javobi qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

 1. Tinch okeani C) Yer yuzida

 2. Dunyo okeanida D) Atlantika okeanida

 1. Dunyo okeanida neft va gaz birinchi o`rinda qayerdan qazib olinadi?

 1. Fors qol`tig`idan C) Meksika qo`ltig`idan

 2. Shimoliy dengizdan D) Venesuella qirg`oqlaridan

 1. Dunyo okeani sohillarida qancha dengiz port shaharlari mavjud?

 1. 2800 ta B) 2600 ta C) 2700 ta D) 2900 ta

 1. Dengiz turizmidan qancha daromad olinadi?

 1. 210 mlrd $ B) 220 mlrd $ C) 200 mlrd $ D) 240 mlrd $

 1. Okean suvlari tubida yotqiziqlar orasida yashaydigan organizmlar

 1. Bentoslar B) Planktonlar C) Nektonlar D) Baliqlar

 1. Erkin ko`chib yuruvchi organizmlar qaysi javobda to`g`ri yozilgan?

 1. Planktonlar B) Bentoslar C) Nektonlar D) Suv o`tlari

 1. Dunyo okeanida qancha hayvon va o`simlik turi mavjud?

 1. 160 ming, 10 ming C) 170 ming, 10 ming

 2. 150 ming, 20 ming D) 140 ming, 30 ming

 1. Suv oqimlariga qarshilik ko`rsata olmay, muallaq holatda suzib yuruvchi organizmlarni aniqlang.

 1. Bentos B) Nekton C) Plankton D) Suv o`tlari

 1. Dunyo okeanidan ovlanadigan organizmlarning necha foizi baliqlar?

 1. 80 % B) 20 % C) 70 % D) 50 %


1A, 2D, 3B, 4A, 5C, 6B, 7A, 8C, 9A, 10C, 11A
Dunyo okeanining atmosfera va quruqlikka ta’siri mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Quyun va bo`ronlar ikkala yarimsharning qaysi kenglikda tarkib topgan?

 1. 5°-20° B) 20°-30° C) 10°-20° D) 0°-10°kengliklar orasida

 1. Namib, Somali, Atakama cho`lining hosil bo`lishiga sabab nima?

 1. Sovuq oqim B) Passat shamoli C) Iliq oqim D) G`arbiy shamollar

 1. Issiqlik mashinasi”ning harakat yo`nalishi, tezligi kabi xususiyatlariga Oy va Quyoshning tortishi hamda Koriolis kuchi, hatto antropogen omil bilan birga yana nima ta`sir etadi?

 1. Yerning ichki energiyasi C) Havo bosimi

 2. Shamollar D) Yerning tashqi energiyasi

 1. Okean yuzida bir yilda bug`langan 1 metr qalinlikdagi suv yog`inlar, quruqlikdan oqib kelgan yer usti va yer osti suvlaridan tashqari yana nima hisobiga to`ldiriladi?

 1. Qor va muzliklar hisobiga

 2. Havo va tuproq tarkibidagi namlik hisobiga

 3. Mantiyadan ajralgan suvlar hisobiga

 4. Yer po`stidan ajralgan suvlar hisobiga

 1. Hozirgi vaqtda okean va dengiz qirg`oqlaridan 50 km gacha bo`lgan qismida dunyo aholisining qanchasi yashaydi?

 1. 27% B) 40% C) uchdan ikki qismi D) yarmi


1A, 2A, 3A, 4C, 5A

Tinch okeani mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Tinch okeanining qaysi qismida cho`kindi jinslarning qalinligi 500-600 m ni tashkil etadi?

 1. Chuqur botiqlarda C) Shelfida

 2. Ekvatorial minyaqada D) Shimoliy qismida

 1. Tinch okeani maydonining necha foizini okean tubi egallagan?

 1. 49,5 B) 54,0 C) 33,7 D) 62,6

 1. Tinch okeani dengizlarini belgilang.

 1. Sulu, Xalmaxer, Seram C) Yava, Bali, Azov

 2. Baffin, Banda, Ross D) Sariq, Qizil, Qora

 1. Qaysi okean shimoldan janubga 12 ming km masofaga cho`zilgan?

 1. Tinch okeani, shimoliy qismini hisobga olgan holda

 2. Hind C) Atlantika D) Shimoliy Muz

 1. Tinch okeanining qaysi qismida 2000-3000 mm yog`in yog`adi?

 1. Mo`tadil kengliklar g`arbida C) Subtropik kengliklar sharqida

 2. Mo`tadil kengliklar sharqida D) ekvator atrofida

 1. Qaysi okean maydoni qaysi davlat maydonidan 10 marta ortiq?

 1. Atlantika, Hindiston C) Shimoliy Muz, Xitoy

 2. Tinch okeani, Rossiya D) Hind, Meksika

 1. Qaysi okean subtropik kengliklarining sharqida 100-200 mm atrofida yog`in yog`adi?

 1. Hind B) Shimoliy Muz C) Atlantika D) Tinch

 1. Dunyo okeanida chuqurligi 10 km dan ortiq bo`lgan qancha botiq bor?

 1. 5 B) 7 C) 6 D) 11

 1. Qaysi okeanda dengiz sayozligi 1,7% maydonni egallaydi?

 1. Shimoliy Muz B) Atlantika C) Tinch D) Hind

 1. Tinch okeanining qaysi qismida kuchli shamollar-tayfunlar esib turadi?

 1. Sharqiy qismidagi tropik kengliklarda

 2. G`arbiy qismidagi tropik kenglilarda

 3. Janubiy qismidagi tropik kengliklarida

 4. Markaziy qismidagi mo`tadil kengliklarda

 1. Tinch okeani maydoni qancha?

 1. 180 mln km2 B) 76 mln km2 C) 175 mln km2 D) 95 mln km2

 1. Tinch okean” deb kim atagan?

 1. J.Kuk B) F.Magellan C) X.Kolumb D) A.Tasman

 1. Tinch okeani litosfera plitasining siljish tezligi qancha?

 1. 10 sm B) 10 sm dan katta C) 6 sm D) 4 sm

 1. Mariana botig`i qaysi okeaning eng chuqur joyi?

 1. Hind okeani C) Shimoliy Muz okeani

 2. Atlantika D) Tinch okeani

 1. Okean suvining sho`rligi tropiklarda qancha ?

 1. 36% B) 32% C) 35% D) 37%

 1. Tayfun so`zi qanday ma`noni anglatadi?

 1. Shamol B) Oqim C) Katta shamol D) To`lqin

 1. Dunyo okeanida ovlanadigan baliqlarning qanchasi Tinch okeaniga to`g`ri keladi?

 1. 50% B) 3/4 C) 1/3 D) 70%

 1. Shimoliy qutbiy mintaqadan tashqari barcha tabiat mintaqalari mavjud bo`lgan okean?

 1. Hind okeani C) Tinch okeani

 2. Shimoliy Muz okeani D) Atlantika

 1. Tinch okeanini kim birinchi bo`lib ko`rgan?

 1. J.Kuk B) V.Balboa C) F.Magellan D) V.Bering

 1. 50 raqami qaysi javobga tegishli?

 1. Okean sohilidagi mamlakatlari

 2. Ovlanadigan baliqlar turi

 3. Neft va gaz qazib chiqaruvchi davlatlar soni

 4. Sharqiy yarimshardagi davlatlar soni

 1. Okean sohilida 50 ta mamlakat joylashgan bo’lib,dunyo aholisining yarmi shu joyda yashaydi.Bu okean qaysi?

A) Atlantika B) Tinch C) Shimoliy muz D) Hind
1B, 2D, 3C, 4A, 5B, 6B, 7D, 8A, 9C, 10B, 11A, 12B, 13B, 14D, 15A, 16C, 17A, 18C, 19B, 20A, 21B

Atlantika okeani mavzusiga doir

TESTLAR


 1. Qaysi okeanda oqimlar halqa hosil qiladi?

 1. Janubiy B) Tinch C) Atlantika D) Hind

 1. Atlantika okeanida dengiz sayozligi qayerda katta maydonlarni egallaydi?

 1. Shimolida C) Florida yarimoroli yonida

 2. Grenlandiyaning janubiy tomonida D) Markazida

 1. Eng keng joyi 9450 km gat eng okeanni aniqlang.

 1. Atlantika B) Tinch C) Hind D) Shimoliy Muz

 1. Atlantika okeani dengizlarini aniqlang.

 1. Karib, Koro, Boss C) Alboran, Seram, Flores

 2. Ioniya, Alboran, Baffin D) Baffin, Savu, Koro

 1. Tarkibida 20 ta dengiz bo`lgan okeanni aniqlang.

 1. Tinch B) Hind C) Atlantika D) Shimoliy Muz

 1. Atlantika okeani dengizini belgilang.

 1. Seram B) Koro C) Ueddell D) Flores

 1. Shimoldan janubga 12 ming km masofaga cho`zilgan okean?

 1. Tinch B) Hind C) Atlantika D) Shimoliy Muz

 1. Geografik xaritaga qachon “Atlantika okeani” nomi yozilgan?

 1. 1507-yil B) 1545-yil C) 1912-yil D) 1644-yil

 1. O`rta Atlantika suvosti tog`tizmasi qancha masofaga cho`zilgan?

 1. 15000 km B) 1500 km C) 17000km D) 37000km

 1. Atlantika okeanini shimoldan janubga cho`zilgan qaysi tog` tizmasi g`arbiy va sharqiy qismlarga bo`lib turadi?

 1. Atlantika tizmasi C) Shimoliy Atlantika tizmasi

 2. O`rta Atlantika tizmasi D) Janubiy Atlantika tizmasi

 1. Okeanning eng chuqur joyi to`g`ri yozilgan javobni belgilang?

 1. Mariana 11022 m C) Puerto-Riko 9218 m

 2. Zond 7729 m D) Kuril Kamchatka 9783 m

 1. Okean maydoni qancha?

 1. 91700300 km2 B) 91700200 km2 C) 91700000 km2 D) 91000000 km2

 1. Atlantika okeanidagi qaysi dengiz dunyo turizmida birinchi o`rinda turadi?

 1. Marmar dengizi B) Krit dengizi C) Qora dengizi D) O`rta dengizi

 1. Okeanning eng yirik qo`ltig`i?

 1. Meksika qol`tig`i C) Gudzon qo`ltig`i

 2. Fandi qol`tig`i D) Biskay qo`ltig`i

 1. Okeanning o`rtacha sho`rligi qancha?

 1. 35% B) 34% C) 36,5% D) 37,5%

 1. Atlantika okeanidagi eng sho`r dengiz?

 1. O`rta Yer dengizi C) Egey dengizi

 2. Qora dengizi D) Azov dengizi

 1. Qudratli daryo” qaysi oqimga nisbatan berilgan ta`rif?

 1. Antil oqimi C) Shimoly Atlantika oqimi

 2. Golfstrim oqimi D) Braziliya oqimi

 1. Buyuk geografik kashfiyotlar qaysi okeandan boshlangan?

 1. Hind okeani C) Shimoliy Muz okeani

 2. Tinch okeani D) Atlantika okeani

 1. Eng yuqori suv ko`tarilishi qaysi qo`ltiqda kuzatiladi?

 1. Gudzon qo`ltig`i C) Fandi qo`ltig`i

 2. Meksika qo`ltig`i D) Biskay qo`ltig`i

 1. Dunyo turizmida birinchi o’rinni egallagan dengizni belgilang.

 1. O’rta dengiz C) Marjon dengizi

 2. Karib dengizi D) Arabiston dengizi


1C, 2C, 3A, 4B, 5C, 6C, 7C, 8A, 9A, 10B, 11C, 12C, 13D, 14A, 15D, 16A, 17B, 18D, 19C, 20A

Hind okeani mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Qaysi okeanning shimoliy-g`arbiy qismida eng kam yong`in kuzatilgan?

 1. Atlantika B) Hind C) Shimoliy Muz D) Tinch

 1. Qaysi okean tubidagi tog` tizmalarining kengligi 400-800 km, balandligi 2-3 km ga teng?

 1. Atlantika B) Tinch C) Hind D) Shimoliy Muz

 1. Hind okeani tubida mavjud ko`tarilmani belgilang.

 1. Sharqiy Hind tog`lari C) Hindiston tog`lari

 2. G`arbiy Hind tog`lari D) Shimoliy Hind tog`lari

 1. Hind okeani dengizlarini aniqlang.

 1. Andaman, Koro, Tasman C) Arabiston, Koro, Fiji

 2. Seram, Flores,Qizil D) Arafur, Devis, Timor

 1. Hind okeanida qaysi tog` tizmalari ush turga bo`linib ketgan?

 1. Katta Hind okeani C) Markaziy Hind okeani

 2. O`rtaliq Hind okeani D) Janubiy Hind okeani

 1. Hind okeani dengizini toping.

 1. Arafur B) Flores C) Yava D) Seram

 1. Tarkibida 11 ta dengizi bor okeanni belgilang.

 1. Hind B) Atlantika C) Shimoliy Muz D) Tinch

 1. Qaysi okeanning shimoliy-sharqiy va shimoliy-g`arbiy qirg`oqlari ancha parchalangan?

 1. Janubiy B) Atlantika C) Hind D) Tinch

 1. Qaysi okeanning asosiy qismi Janubiy yarimsharda joylashgan?

 1. Tinch okeani B) Hind okeani C) Janubiy ocean D) Atlantika

 1. Okean maydoni qancha?

 1. 76 mln km2 B) 72 mln km2 C) 71 mln km2 D) 70 mln km2

 1. Hind okeanini birinchi bo`lib kim g`arbdan sharqqa suzib o`tgan?

 1. Vasko Da Gama B) J.Kuk C) A.Tasman D) F.Magellan

 1. Okean chuqurligini kim aniqlagan?

 1. A.Tasman B) Vasko Da Gama C) F.Magellan D) J.Kuk

 1. Hind okeanining eng chuqur joyi?

 1. Zond cho`kmasi C) Puerto Riko cho`kmasi

 2. Mariana cho`kmasi D) Tonga cho`kmasi

 1. Okeanning eng sho`r joyi qayerda?

 1. Bengaliya qo`ltig`i C) Qizil dengiz

 2. Arabiston dengizi D) Adan qo`ltig`i

 1. Okeanning eng ko`p yog`in yog`adigan mintaqasini aniqlang.

 1. Ekvatorial B) Subekvatorial C) Tropik D) Subtropik

 1. Okeandagi eng katta qo`ltiqni belgilang?

 1. Adan qo`ltig`i C) Karpentariya qo`ltig`i

 2. Bengaliya qo`ltig`I D) Katta Avstraliya qo`ltig`i

 1. Sug’oradigan” , “Daryo” , “Daryolar otasi” degan ma’noni anglatuvchi okean?

A) Atlantika B) Tinch C) Shimoliy muz D) Hind
1B, 2C, 3B, 4D, 5B, 6A, 7A, 8C, 9B, 10A, 11C, 12D, 13A, 14C, 15A, 16B, 17D

Shimoliy muz okeani mavzusiga doir

TESTLAR

 1. Xalqaro gidrografik byuro 1928-yilda nima to`g`risida qaror qabul qilindi?

 1. Sargass dengizini tan olish

 2. Janubiy okeanning mavjud emasligi

 3. Mariana botig`ini eng chuqur botiqligi

 4. Shimoliy Muz okeanining mustaqil okeanligi

 1. Uzunligi 2000 km ga teng suv osti tizmasini toping.

 1. Mendeleyev B) Bofort C) Lomonosov D) Nordensheld

 1. Shimoliy Muz okeani qaysi davrda Atlantika okeani tarkibiga kiritilgan edi?

 1. XIX asrning o`rtalarida C) XIX asrning boshlarida

 2. XIX asrning oxirlarida D) XX asrning boshlarida

 1. Shimoliy Muz okeanini o`rganishga katta hissa qo`shgan olimni aniqlang.

 1. Lazarev B) Tasman C) Nordensheld D) Kuk

 1. Qaysi okeanda 200-800 m chuqurlikda suv harorati 1,3-2°C ga teng?

 1. Shimoliy Muz B) Atlantika C) Hind D) Tinch

 1. Qaysi okeanda yuza suvlari sho`rligi 30-32 promillega, tubida 34-35 promillega teng?

 1. Atlantika B) Shimoliy Muz C) Tinch D) Hind

 1. Shimoliy Muz okeaniga tegishli bo`lmagan dengizni aniqlang.

 1. Bofort B) Baffin C) Norvegiya D) Grenladiya

 1. Shimoliy Muz okeanining maydoni qancha?

 1. 15000 000 km2 B)17000 000 km2 C)18000 000 km2 D)13000 000 km2

 1. Okean to`g`risidagi birinchi ma`lumot kim tomomnidan yozilgan?

 1. Giperborey B) B.Varenius C) Pifey D) Lomonosov

 1. Qaysi okeanning 70 % maydoni shelfdan iborat?

 1. Tinch okeani C) Hind okeani

 2. Shimoliy Muz okeani D) Atlantika okeani

 1. Okeanning eng chuqur joyi necha km?

 1. 5527 m B) 5525 m C) 5449 m D) 5440 m

 1. Download 0.74 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling