Mavzu №1: Kirish. Fiziologiya fani, provizorlar uchun ahamiyati. Fiziologiya fanini o’rganishni zamonaviy laboratoriya usullari


Download 125.74 Kb.
bet4/10
Sana21.09.2020
Hajmi125.74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

7-mavzu. Nafas fiziologiyasi

Nafas sistemasiga qaysi a'zolar kiradi?

burun bushligi, xalkum, xikildok, traxe , bronxlar va upka

burun bushligi, ogiz bushligi, xalkum, xikildok, bronxlar va ypka

burun bushligi, ogiz bushligi, xalkum, xikildok, traxe va ypka

traxe , bronxlar va upka
Nafas sistemasi qanday qismlarga bo`linadi?

xavo utkazuvchi yullar va upka

xavo utkazuvchi yullar

xavo utkazuvchi yullar va asinuslar

kekirdak, bronxlarBurun bo`shlig`ida qanday chig`anok yo`llari mavjud?

ustki, urta va pastki

ustki va pastki

katta va kichik chiganok yullari

keng va tor chiganok yullari
Burun bushlig`idan o`tayotgan xavo qanday o`zgarishlarga uchraydi?

namlanadi, isiydi, tozalanadi

kuriydi, sovitiladi

fil trlanadi, isiydi

tozalanadi, kuritiladi
Burunning ichki devori qanday parda bilan qoplangan?

shillik parda bilan

teri bilan

togay bilan

kup kavatli piteliy tukimasi bilan
Burun bilan nafas olishning og`iz bilan nafas olishdan qanday farqi bor?

burun bilan nafas olganda xavo isiydi, kisman tozalanadi va namlanadi

farki yuk

ogiz bilan nafas olganda xavo isimaydi va tozalanmaydi

xammasi notugri
Burun bo`shlig`ida xavo qanday tuzilmalar yordamida tozalanadi va isiydi?

xilpillovchi piteliy erdamida tozalanadi, kon tomir xisobiga isiydi

maxsus fil trlar erdamida

tomirlardan chikkan namlik xisobiga xamda tomirlardan chikkan issiklik xisobiga tozalanadi va isitiladi

burun devorlari xisobiga
Hiqildokni qanday togaylar tashkil etadi?

tok va juft togaylar

uzuksimon va kalkonsimon togaylar

chumichsimon va ponasimon togaylar

kalkonsimon va xikildak usti togaylari
Traxeya tarmoqlanadi:

ikkita bosh bronxlarga

katta va kichik bronxlarga

ungda 3 ta bronxga, chapda 2 ta bronxga

ungda 2 ta bronxga, chapda xam 2 ta bronxga
Ơpka qanday tuzilgan?

ung upka 3 bulakdan, chap upka 2 bulakdan

ung upka 2 bulakdan,chap upka 3 bulakdan

ung va chap upkalar 2 ta bulakdan

ung upka katta, chapi kichik
Ơpkaning morfologik va funksional birligi nimadan ibopat?

asinus

bulak

bulakcha

follikula
Ơpka venasi qaerga quyiladi?

yurakning chap bulmachasiga

rakning ung bulmachasiga

upka stovaliga

aortaga
Nafas olish qanday sodir bo`ladi?

kovurgalar koriga kutarilib, diafragma pastga tushadi

kovurgalar pastga tushib,diafragma kutariladi

kovurgalar va diafragma koriga kutariladi

upkaning uzi kengayish xususi tiga ga
Nafas chiqarish mexanizmi qanday yuz beradi?

kovurgalar va diafragma pastga tushadi

kovurgalar pastga tushadi,diafragma kutariladi

upkaning lastik tortish kuchi xisobiga ruy beradi

kukrak bushligining xajmi kengayishi xisobiga buladi
Nafas olishni qanday tiplarini bilasiz?

kukrak va korin bilan

kukrak bilan

korin bilan

diafragma bilan
Katta yoshli odam o`rtacha 1 minutda necha marta nafas oladi?

16-20

5-10

20-25

5060
Katta yoshli odam tinch turganda bir martada va minutiga qancha miqdorda nafas oladi?

500 ml,6-8 l

700 ml, 4-5 l

1000 ml,8-10 l

1500 ml,15-20 l
Alveolalardan qonga o`tadigan kislorod qanday birikmaga aylanadi?

oksigemoglobin

karboksigemoglobin

tiklangan gemoglobin

karbogemoglobin
Qaysi omilga asosan kislorod to`qimalarga o`tadi?

tukimalarda o ni parsial bosimi kam bulgani uchun

konda so ni parsial bosimi kam bulgani uchun

tukimalarda so parsial bosimi kori bulgani uchun

konda so ni parsial bosimi kori bulgani uchun
Nafas markazi qaysi miyada joylashgan?

uzunchok mi da

orka mi da

bosh mi da

gipotalamus
Nafas markazida qanday qismlar bor?

pnevmotaksis, inspirator va zkspirator markazlar

inspirator va zkspirator markazlar

pnevmotaksis markazi

markaz yuk, avtomatik tarzda boshkariladi
Hiqildok skeletini tashkil etgan toq toğaylar:

chumichsimon, ponasimon, shoxsimon

uzuksimon, chumichsimon, xikildok usti

kalkonsimon, uzuksimon, shoxsimon

shoxsimon, kalkonsimon, xikildok usti
Qorin muskullari qiskarganda diafragma qanday xolatda bo`ladi?

diafragma koriga kutariladi

diafragma pastga tushadi

diafragma uz xolatini uzgartirmaydi

diafragma burishib koladi
Traxeyaning ichki qavati qanday pardadan tashkil topgan?

kiprikli shillik pardadan

sillik shillik pardadan

yassi epitelial pardadan

bezli epitelial pardadan
Traxeya togaylarining orqa qismi qanday muskullardan tashkil topgan?

sillik muskullardan

kundalang targil muskullardan

aylana muskullardan

serbar muskullardan
Qanday ta'sir natijasida nafas xarakatlari sodir buladi?

qondagi so2 konsentrasiyasi ta'sirida

qondagi o2 konsentrasiyasi ta'siri

vegetativ nerv sistemasi ta'sirida

markaziy nerv sietemasi ta'sirida
Alveolalardan kapillyarlarga kislorod o`tishi nima xisobiga sodir bo`ladi?

parsial bosim farki xisobiga

kislorod konsentrasi si farki xisobiga

erkin bushlik xisobiga

ikki taraflama teshik xisobiga
Kislorod qaerda o`zlashtiriladi?

xujayra mitoxondri larida

burun, xalkumda

upkada

ritrositlarida
Ovoz apparati qaerda joylashgan?

xikildokda

traxeyada

yutkunda

xalkumda
Ovoz o`tkirligi nimaga bogliq?

ovoz boylamlarining kaltaligiga eki uzunligiga

ovoz boylamlarining kalinligiga

ovoz boylamlarining pkaligiga

ovoz boylamlarining uzunligiga


8-mavzu. Hazmlanish. Og’iz bo’shlig’I, me’da


Hazm yo`lining asosiy funksiyasi?

surilish,motor,sekretor va ekskretor

ayiruv,motor

ajratuv va ekskretor

ozik moddalarni parchalash
Hazm yo`lida qanday fermentlarning guruxlari mavjud?

proteaza,lipaza,amilaza

gistamin,pirogen,nukleaza

proteaza,ptialin,tripsin

polisaxarid,lipazalar,lipoidlar
So`rilish jaraeni nimadan iborat?

ozik moddalarni xazm nayida parchalanib konga utishidan

ozik moddalarni oshkozondan yugon ichak tomon surilishidan

ozik moddalarni fermentlar erdamida parchalanishidan

ozik moddalarni ichakka utishidan
Hazm yo`liga qanday a'zolar kiradi?

ogiz bushligi,kizilungach,me'da,ingichka va yugon ichak,jigar,oshkozon osti bezi,sulak bezlari

oshkozon va ichaklar

xazm nayi va sulak bezlari

ogiz bushligidan to tugri ichakkacha bulgan a'zolar
Hazm yo`lini devori qanday tuzilgan?

shillik kavat,muskul va seroz pardalardan

shillik kavat,muskul va seroz pardalardan

shillik kavat,muskul va adventisial pardalardan

shillik kavat va muskul pardalardan
Hazm yo`li devorlarida qanday bezlar bor?

sulak bezlari,me'da va ichak devoridagi bezlar

jigar va sulak bezlari

sulak bezlari,oshkozon osti bezlari

sulak bezlari,jigar va oshkozon osti bezlari
Oğiz bushlig`ining a'zolariga nimalar kiradi?

tishlar,til va sulak bezlari

tishlar,lablar va lunj

til ildizi va xalkum

tanglay va tishlar
Qanday tishlar farq qilinadi?

kesuvchi,ozik,kichik va katta ildizli tishlar

akl tishlar,sut tishlar

kurak,premol r va mol r tishlar

ozik va ildizli tishlar
Odamda tishlar necha dona buladi?

28-32

20

28

28-30
Tishlarning qanday qismlari bor?

toji,buyni va ildizi

tana va toji

toji va ildizi

tanasi va ildizi
Tishlar qanday tuzilgan?

mal , dentin,sement va pul padan

mal va pul padan

mal , dentin va periodontdan

predentin va dentindan
Tilda qanday qismlar tafovut tiladi?

tilning uchi va ildizi,tanasi

tilning tanasi va ildizi

tilning uchi,tanasi, ildizi va kirralari

tilning uchi va ildizi
Til qanday muskullardan tuzilgan?

kundalang targil muskul surgichsimon birla gan

til uz muskullari

su klarga birikuvchi muskullar

til osti muskullar
Qanday so`lak bezlarini bilasiz?

kulok oldi, jag osti va til osti bezlari

kulok oldi sulak bezi

jag osti va til osti bezlari

jag osti, me'da osti va til osti bezlari
Odamda bir sutkada qancha miqdorda so`lak ajraladi?

1,0-1,2 l

0,5 l

0,5-0,7 l

0,7-10 l
So`lak ajralishi markazi qaerda joylashgan?

uzunchok mi da

orka mi da

oralik mi da

kuprik soxasida
Qaysi nervni ta'sirlaganda so`lak ko`p ajraladi?

parasimpatik nerv tolalarini

simpatik nerv tolalarini

ikkalasini ta'sirlanganda

somatik nerv tolasini
Me'da devori qanday tuzilgan?

shillik,shillik osti,muskul va seroz pardalardan

shillik va muskul pardalardanshillik,shillik osti,muskul va adventisial pardalardan

xammasi tugri
Me'da devorining shillik pardasi qanday epiteliy bilan qoplangan?

kup katorli silindrsimon piteliy

bir kavatli kubsimon

kup kavatli ssi

bir kavatli silindirsimon
Me'da devorining shillik pardasida qanday bezlar uchrayDi?

kardial,fundal va pilorik bezlar

shillik ishlovchi bezlar

asosiy va shillik ishlovchi bezlar

kislota ishlovchi bezlar
Me'da bezlari necha xil xujayralardan tuzilgan?

asosiy,koplovchi va kushimcha

kadaxsimon va silindrsimon

sekretor va kskeretor

murakkab xujayradan
Qaysi tajribada toza oshqozon shirasini ajratib olish mumKin?

ajratilgan kichik oshkozonchada

zofagotomi

Gastrotomi

Basov fistulasi kuyganda
Me'da shirasining tarkibida qanday moddalar bor?

xlorid kislota ,pepsin,gastriksin,ximozin

xlorid kislota ,tripsin va lipaza

pepsinogen,tripsin va xlorid kislota

amilaza,nukleaza va lipaza
Me'da shirasining ajralishi qanday fazalardan iborat?

murakkab reflektor faza, me'da va ichak fazasi

me'da va ichak fazasi

me'da fazasi

gumoral faza
Reflektor faza qaysi a'zolar orqali yuzaga chiqadi?

ta'm bilish,kuruv, shituv va xidlov a'zolariga kelgan signallar orkali

teri va sezuv organlari orkali

somatik nerv tolalari orkali

markaziy nerv sistemasi orkali
Til shilliq pardasi yuzasida necha xil sorgichlar mavjud?

4

5

3

2
Ipsimon so`rg`ichlar tilning qaysi sohasida joylashgan?

Tilning ustki yuzasida

Tilning uchida

Tilning yon yuzalarida

Til tanasi bilan ildizi ortasidagi chegarada
Bargsimon so`rg`ichlar tilning qaysi sohasida joylashgan?

Tilning yon yuzalarida

Tilning ustki yuzasida

Tilning uchida

Til tanasi bilan ildizi ortasidagi chegarada
So`lak tarkibida suv miqdori?

96,5-99%

99-98%

95,6-100%

1,5-1%
So`lakda qaysi moddalarni parchalaydigan ferment bolmaydi?

B va C

Uglevod

Oqsil

Yog


Download 125.74 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling