Мавзу: Бухгалтерия баланси. Фитқ кафедра катта ўқитувчиси


Download 0.64 Mb.
bet1/3
Sana31.10.2020
Hajmi0.64 Mb.
  1   2   3


ФАРМАЦЕВТИКА ИШИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ КАФЕДРАСИ

Мавзу: Бухгалтерия баланси.

ФИТҚ кафедра катта ўқитувчиси:

Г.Э.Содиқова

Тошкент -2020Мавзу: Бухгалтерия баланси.

Режа:


 1. Баланс тушунчаси ва моҳияти.

 2. Баланс моддалари.

 3. Актив ва пассив қисмига кирадиган моддалар.

 4. Балансдаги ўзгаришлар.

 5. Оддий ва мураккаб проводкалари.

 6. Счетлар корреспонденцияси.  • Бухгалтерия баланси молиявий хисоботнинг асосий шаклларидан бири хисобланади.

  • У корхона маблағларини гурухлаш ва таркибини пул бахосида акс эттириш ҳамда пул маблағларини, уларни хосил этиш манбаларини муайян санага жойлаштириш усулидан иборат.  • "Баланс" атамаси лотинча bis — «икки марта», banx — «тарози палласи» сўзларидан таркиб топган бўлиб, том маънода "икки палла" деган маънони англатади ва тенглик, мувозанат тушунчаси сифатида ишлатилади. Баланс корхонани хўжалик маблағ актив ва хўжалик маблағларини тенглигини билдиради.

 • Бухгалтерия баланси –дорихона маблағлари ва уларнинг ташкил топиш манбалари ҳолатини пул шаклида гурухлаш ва акс этгириш усулидир.

 • Баланснинг чап қисми актив деб аталиб, унда хўжалик маблағлари турларининг ҳолати, ўнг қисми пассив деб аталиб, унда хўжалик маблагларининг ташкил топиш манбалари ва улардан фойдаланиш акс эттирилади.  • Бухгалтерия ҳисоби ҳисобварақлари хўжалик маблағлари ва хўжалик жараёнларини жорий ҳисобда иқтисодий гурухлаш ва тезкор назорат қилиш усулидир.
 • Бухгалтерия ҳисобининг ҳисобварақлари чизма тарзда қуйидагича ифодаланади:

ҲИСОБВАРАҚНИНГ НОМИ

Дебет Кредит • Ҳисобварақларнинг чап қисмини дебет, ўнг қисмини кредит деб аташ қабул қилинган. “Дебет” ва “Кредит” иборалари “Д-т” ва

“К-т” белгилари билан ифодаланса ҳам бўлади.

 • Ҳисобварақларда, энг аввалог маблағнинг дастлабки ҳолати акс этгириладиг бу қолдиқ ёки сальдо деб аталади.

 • Сўнгра ҳисобварақларда маблағлар ёки уларнинг келиб чиқиш манбаларининг ҳам ўзгаришлари акс эттирилади.

 • Ҳисобварақларнинг дебет ёки кредит томонларига ёзилган жараёнлар суммаларнинг жами ҳисобварақлар обороти деб аталади.
  • Бухгалтерия балансига мувофиқ бухгалтерия ҳисобининг ҳисобварақлари ҳам иккига бўлинади: актив ва пассив ҳисобварақлар.

  • Актив ҳисобварақлар деб, хўжалик маблағларининг ҳолати ва ўзгариши ҳисобга олинадиган ҳисобварақларга, пассив ҳисобварақлар деб маблағларнинг келиб чиқиш манбаларининг ҳолати ва ўзгариши ҳисобга олинадиган ҳисобварақларга айтилади.

 • Актив счётлар қуйидагича ифодаланади: АКТИВ ҲИСОБВАРАҚЛАР

Дебет Кредит

 • Дастлабки қолдиқ маблағларнинг кўпайиши маблағларнинг камайиши актив ҳисобварақларда қолдиқ фақат дебет томонидан кўрсатилади. Пассив ҳисобварақларқуйидагича ифодаланади:

ПАССИВ ҲИСОБВАРАҚЛАР

Дебет Кредит • Маблағлар манбаининг камайиши (-)


Таркиби, жойлашиши, ишлатилиши


Хосил бўлиш манбалари


Айланмада бўлма-

ган воситалар


Айланмадаги

воситалар


Дорихона биноси асбоб

ва ускуналари, компьютерлар, мебель, патентлар, савдо белгисива бошқалар


Хом ашё, материаллар, товар, ёқилғи ва бошқа ишлаб чиқаришда иш- латиладиган воситалар, пул воситалари, дебитор қарздорликлар, бюджет

Баланснинг тузилиши қуйидагича ифодаланади:Актив
ПассивБАЛАНС


Хўжалик маблағларининг турлари ва уларнинг жойланиши

Сумма

Маблағларнинг ташкил топиш манбалари

Сумма

Баланс умумлаштирувчи объектларни акс эттиришнинг иккиёқлама хусусияти билан тавсифланади.


Балансни корхона молиявий ҳолатининг бир зумлик сурати билан таққослаш мумкин.
Кўрсаткичлар номи Наименование показателя

Сатр коди Код стр.

Ҳисобот даври бошига

Ҳисобот даври охирига

на начало отчетного

периода


на конец отчетного периода

1

2

3

4

Актив


I. Узоқ муддатли активлар I. Долгосрочные активы


Асосий воситалар Основные средства:


Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)010Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)

011Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 – 011)

012Номоддий активлар: Нематериальные активы:


Бошланғич қиймати (0400) Первоначальная стоимость (0400)

020Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)

021Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 – 021)

022Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:

Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе:030Қимматли қоғозлар (0610) Ценные бумаги (0610)

040Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)050Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)070Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)

090Капитал қўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)

100Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)110Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)120I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)

Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)130
15

БАЛАНС –корхона маблаглари ва уларнинг ташкил топиш манбалари холатини пул шаклида маълум санага гурухлаш ва акс эттириш усулидир

Актив

Пассив

Хўжалик маблағларининг турлари ва уларнинг

жойланиши


Сумма

Маблағларнинг ташкил топиш манбалари

Сумма

Х
Х

16


Download 0.64 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling