Mavzu. Matritsa ustida almashtirishlar


Download 423.49 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana04.05.2020
Hajmi423.49 Kb.
#103241
  1   2   3
Bog'liq
matritsa ustida almashtirishlar


OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 

 

 TOSHKENT ARXITEKTURA QURILISH INSTITUTI 

 

 MATEMATIKA VA TABIIY FANLAR KAFEDRASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 

 

 

 

 

 

 

MAVZU. MATRITSA USTIDA 

ALMASHTIRISHLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOSHKENT 2016 

MATRITSA USTIDA 

ALMASHTIRISHLAR 

Reja: 

1.

 

Teskari matritsa 

2.

 Teskari matritsani topish usullari  

3. Matritsaning rangi 

 

Matritsa  ustida  almashtirishlar  chiziqli  algebrada  muhim  ro‘l  o‘ynaydi. Jumladan,  chiziqli  algebraik  tenglamalar  sistemasining  umumiy  yechimini 

topishda,  teskari  matritsani  aniqlashda,  matritsaning  rangini  hisoblashda    matritsa 

ustidagi almashtirishlardan keng foydalaniladi 

1Matritsa satri (ustuni) ustida elementar almashtirishlar

 uch tipda bo‘ladi 

2I. ikkita satrning (ustunning) o‘rnini almashtirish; II. satrni (ustunni) noldan farqli songa ko‘paytirish; 

III. satrga (ustunga) noldan farqli songa ko‘paytirilgan boshqa  satrni (ustunni) 

qo‘shish.  

Biri ikkinchisidan elementar almashtirishlar  natijasida hosil qilingan  va    

matritsalarga ekvivalent matritsalar

 deyiladi va  ko‘rinishda yoziladi. 

 

3.1. Teskari matritsa 

Asosiy ushunchalar 

Matritsalarni qo‘shish, ayirish va ko‘paytirish sonlar ustida bajariladigan mos 

amallarga  monand  (hamohang)  amallar  hisoblanadi.  Ushbu  bandda  matritsalar 

uchun sonlarni bo‘lish amaliga monand amal bilan tanishamiz. 

       Ma’lumki, agar  soni nolga teng bo‘lmasa, u holda har qanday   soni uchun 

m

kx

  tenglama  yagona m

k

k

m

x

1  yechimga  ega  bo‘ladi,  bu  yerda 1  soni soniga teskari son deb ataladi.   

                                                 

1

 

E.Kreyszig. Advancet engineering Matematics. Copyright. 2011, pp. 267-268 2

 

Lay, David C. Linear algebra and is applications. Copyright. 2012, pp.162-169 

 


Sonlar uchun keltirilgan bu tasdiq matritsali tenglamalarni sonli tenglamalarga 

monand  yechishda  muhim  ro‘l  o‘ynaydi.  Xususan,  sonli  tenglamalar  uchun 

1

1

kk

  va 


1

1

k

k

  shartlarining  bajarilishi  hal  qiluvchi  hisoblansa,    matritsali 

tenglamalar   uchun    

I

AA1

    va    I

A

A1

   shartlarning   bajarilishi    muhim  

hisoblanadi, bu yerda IA,

 bir xil o‘lchamli kvadrat matritsalar 

3

.  


Agar   

    va 

1A

  kvadrat    matritsalar    uchun   I

A

A

AA11

  tenglik  

bajarilsa,            

1A

 matritsa   matritsaga 

teskari matritsa

   deyiladi.   

 

Sonlarda, 1  mavjud  bo‘lishi  uchun 

0k  bo‘lishi  talab  etilgani  kabi, 

matritsalarda, 

1A mavjud bo‘lishi uchun 

0

det

A

 bo‘lishi talab qilinadi.  

        Agar 

0

det

A

  bo‘lsa,   matritsaga   

singular    matritsa 

deyiladi.  Bunda 

singular  so‘ziga  sinonim  sifatida      «

xos

»  yoki  «maxsus

»  terminlaridan  ham 

foydalaniladi.  Agar 

0

det

A

  bo‘lsa,   matritsa   

nosingular 

(yoki 


xosmas

  yoki  


maxsusmas

)

 matritsa

 deb ataladi.  

Agar 


  matritsada  avval  elementlarni  mos  algebraik  to‘ldiruvchilar  bilan 

almashtirilsa   va   keyin   transponirlansa,  hosil   bo‘lgan   matritsa    matritsaga  

biriktirilgan matritsa

  deyiladi va A

adj


bilan belgilanadi 

4.

adj


2

1

222

12

121

11



nn

n

n

n

n

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A Teskari matritsa haqida teoremalar 

  

1- teorema.

 Xos matritsa teskari matritsaga ega bo‘lmaydi. 

  

Isboti.

   matritsa  uchun 

1A  mavjud  bo‘lsin deb faraz qilaylik.  U holda  

I

AA1

  bo‘ladi.  Bundan I

AA

det


)

det(


1  yoki   

I

A

A

det


det

det


1  kelib 


chiqadi.    Bunda 

0

det

A

    va   

1

det
I

  ekanini  hisobga    olsak,   

1

0    ziddiyat  

hosil  bo‘ladi.    Bu    ziddiyat    qilingan    faraz  noto‘g‘ri  ekanini  ko‘rsatadi,  ya’ni 

teoremani isbotlaydi. 

                                                 

3

 

Lay, David C. Linear algebra and is applications. Copyright. 2012, pp.162-169 

4

 Kenneth L. Kuttler-Elementary Linear Algebra [Lecture notes] (2015). pp. 96-99

 


        2- teorema.

 Har qanday xosmas  matritsa uchun teskari matritsa mavjud va 

yagona bo‘ladi. Isboti.

 

  matritsa  xosmas,  ya’ni 

0

det
A

  bo‘lsin.  Avval   

1A  mavjud 

bo‘lishini   ko‘rsatamiz.   Buning    uchun      matritsani    

A

A

adj


det

1

  matritsaga  ko‘paytiramiz va ko‘paytmaga determinantning  9- va 10- xossalarini qo‘llaymiz: 

AA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

a

a

a

a

a

a

a

a

a

adjA

A

A

nn

n

n

n

n

nn

n

n

n

n

det


det

det


det

det


det

det


det

det


det

1

21

2

2212

1

2111

2

12

22

211

12

11 AA

a

A

a

A

a

A

A

a

A

a

A

a

A

A

a

A

a

A

a

A

A

a

A

a

A

a

A

A

a

A

a

A

a

A

A

a

A

a

A

a

A

A

a

A

a

A

a

A

A

a

A

a

A

a

A

A

a

A

a

A

a

nn

nn

n

n

n

n

n

nn

n

n

n

nn

n

n

nn

n

n

n

n

n

n

n

nn

n

n

n

n

n

n

n

det


...

...


det

...


det

...


...

...


...

...


det

...


...

det


...

det


...

det


...

...


det

...


det

...


2

2

11

2

222

21

11

12

211

1

22

22

121

2

222

22

2121

1

212

22

1121

1

212

1

112

1

2212

21

111

1

1212

11

11 

.

10

0

01

0

00

1

detdet

0

00

det


det

0

00

det


det

1



AA

I

A

A

A

A

A

A 

Demak,  


 matritsaga teskari matritsa mavjud va bu matritsa 

    


adjA

A

A

det


1

1                                          (1.3.1) 

formula bilan topiladi.  Bunda 

 

IAA1

 

tenglik 

bajariladi.

 

        


I

A

A1

 

tenglikning bajarilishi shu kabi ko‘rsatiladi.          Endi 

1A

  yagona  ekanini  ko‘rsatamiz.    Buning  uchun   

1Adan  boshqa           

  matritsaga  teskari    matritsa  mavjud  bo‘lsin  deb  faraz  qilamiz.    U  holda 

ta’rifga ko‘ra I

AC

 bo‘ladi. Bu tenglikning har ikkala tamonini  1A

 ga chapdan 

ko‘paytiramiz:  

.

1

1I

A

AC

A    


      

I

A

A1

 bo‘lgani uchun I

A

IC

1bo‘ladi. Endi C

IC

 va 1

1

AI

A

ekanini 


hisobga olsak, 

1

A

C

 kelib chiqadi. Teorema to‘liq isbot qilindi. 

3- teorema.

  Teskari matritsa uchun ushbu xossalar

  o‘rinli bo‘ladi 

5

: 

.

1

o 

 matritsa 

1A

 teskari matritsaga ega bo‘lsa, A

A

det


1

det


1 bo‘ladi; 

.

2o

 

 matritsa 

1A teskari matritsaga ega bo‘lsa, 

A

A1

1)

(

 bo‘ladi; .

3

o

 

n

n

 o‘lchamli  va    matritsalar 

1A

 va 


1B

 teskari matritsalarga ega 

bo‘lsa,


1

1

1)

(

A

B

AB

 bo‘ladi;  

.

4

o 

 matritsa 

1A

 teskari matritsaga ega bo‘lsa,  T

T

A

A

)

()

(

11 bo‘ladi. Isboti. 

1) 


  matritsa    uchun 

1A

    mavjud    bo‘lsin.    U  holda   I

AA1

  yoki   I

AA

det


)

det(


1  bo‘ladi.  Bundan 

1

detdet

1

AA

  yoki 


A

A

det


1

det


1  kelib 

chiqadi. 

2) 

 

  matritsa    uchun 1A

    mavjud    bo‘lsin.    U  holda   

A

A

I

AA

1

1

  

tengliklarga ko‘ra 1A

 matritsa  uchun teskari matritsa mavjud va u 

 dan iborat, 

ya’ni 


A

A1

1)

(

 bo‘ladi.    3) 

n

n

  o‘lchamli   va    matritsalar 

1A

  va 


1B

  teskari  matritsalarga  ega 

bo‘lsin.  U holda  AB  va 

1

1

A

B

 matritsalar uchun  

,

)

()

)(

(1

1

11

1

1I

B

B

IB

B

B

A

A

B

AB

A

B I

AA

AIA

A

BB

A

A

B

AB11

1

11

1

)(

)

)((

 

bo‘ladi.  Demak,   AB uchun teskari matritsa mavjud va 1

1

1)

(

A

B

AB

 bo‘ladi. 

4) 

 matritsa  uchun 

1A

  mavjud  bo‘lsin.  U holda T

A

  va 


T

)

(

1 matritsalar 

uchun  

,

)(

)

(1

1

II

A

A

A

A

T

T

T

T

 

I

I

AA

A

A

T

T

T

T

)

(

)(

1

1 

bo‘ladi. Demak,   T

A

 uchun teskari matritsa mavjud va T

T

A

A

)

()

(

11 bo‘ladi. 

                                                 

5

 Lay, David C. Linear algebra and is applications. Copyright. 2012, pp.162-169       

 1-izoh.

 

o

3  xossani   ta 

n

n

 o‘lchamli  va teskari  matritsalarga ega bo‘lgan matritsalar uchun quyidagicha umumlashtirish mumkin:

 .

......

1

11

2

11

1

11

2

1A

A

A

A

A

A

A

A

k

k

k

k

 

Bu formula matematik induksiya metodi bilan isbotlanadi 6    3.1-misol.



2

14

3

A

 

matritsaga teskari matritsani toping va natijani tekshiring. 

        Yechish. 

Berilgan matritsaning determinantini hisoblaymiz: 

.

2

46

2

14

3

detA

 

0detA

va 

A

 matritsa uchun teskari matritsa mavjud. 

        Matritsa elementlarining algebraik to‘ldiruvchilarini topamiz: 

   


,

2

2)

1

(1

1

11A

               

,

1

1)

1

(2

1

12A

 

,

44

)

1(

1

221

A

               

.

3

3)

1

(2

2

22A

  

 matritsaga biriktirilgan matritsani topamiz: 

.

3

14

2

2212

21

11



A

A

A

A

adjA

 

       Shunday qilib,  .

2

32

1

21

3

14

2

21

3

14

2

det1

1







AA

 

Tekshirish: 

.

1

00

1

23

2

12

1

21

4

31

I

AA





 

        


  3.2-misol.

 1

12

1

02

1

21

A

 

matritsaga teskari matritsani toping .            Yechish.

  Bu matritsa uchun:  

.

0

31

4

02

4

01

1

21

0

21

2

1detA

 

                                                 6

 Lay, David C. Linear algebra and is applications. Copyright. 2012, pp.162-169 Matritsa elementlarining algebraik to‘ldiruvchilarini topamiz:        

      


,

1

11

1

011

A

             

,

3

11

1

221

A

         

,

21

0

12

31A

   


        

,

01

2

12

12A

        


,

3

12

1

122

A

           

,

3

12

1

132

A

 

        


,

2

12

0

213

A

             

,

3

12

2

123

A

      


.

4

02

2

133

A

 

        matritsaga biriktirilgan matritsani topamiz: 

.

43

2

33

0

23

1

adj33

23

1332

22

1231

21

11A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

        Demak,  

3

4

13

2

11

0

32

1

31

4

32

3

30

2

31

det


1

1

AATeskari matritsani topishning Gauss-Jordan usuli    xosmas  matritsaning 

1A

  teskari  matritsasini  topishning  qulay  usullaridan 

biri  matritsa  satrlari  ustida  elementar  almashtirishlarga  asoslangan 

Gauss-Jordan 

usuli

 hisoblanadi.  

1A matritsani topishning Gauss-Jordan usuli ushbu tartibda amalga oshiriladi 

7                                                 

7

 Kenneth L. Kuttler-Elementary Linear Algebra [Lecture notes] (2015). pp. 96-99

 

Gauss-Jordan usulining algoritmi     .

1

o

 

 va   matritsalarni yonma-yon yozib,  

)

|(

I

A

 kengaytirilgan 

matritsa tuziladi; 

  

.2

o

  Elementar  almashtirishlar  yordamida 

)

|

(I

A

  matritsa 

)

|

(B

I

 

ko‘rinishga  keltiriladi.    Bunda   matritsa      matritsa  uchun  teskari 

matritsa bo‘ladi.         

 

3.3-misol.

 

31

1

2A

 

matritsaga teskari marritsani Gauss-Jardon usuli bilan toping va natijani tekshiring.

 

       Yechish.

   

2

11

)

2(

1

00

1

21

1

3)

|

(r

r

r

I

A

~1

2

2)

1

(1

0

21

2

13

1

rr

r

~5

:

31

2

15

0

31

2

2r

r

~5

:

53

5

12

1

10

3

12

2

rr





~

).|

(

53

5

15

1

52

1

00

1

1

AI

 

       Yuqorida  keltirilgan   k

i

i

r

r

r  belgilash -satr  bu  satrga 

  songa ko‘paytirilgan  -  satrni  qo‘shish  natijasida hosil  qilinganini, 

:i

i

r

r

  belgi  esa - satr bu satrni 

 songa bo‘lish natijasida hosil qilinganini bildiradi.  Demak,  

.

31

1

25

1

53

5

15

1

52

1







A

 

Tekshirish: 

.

5

00

5

51

3

11

2

51

2

11

3

1I

AA







 

  

3.4-misol.

 



4

1

20

3

12

1

1A

 

matritsaga teskari marritsani Gauss-Jardon usuli bilan toping.

 

       Yechish.

   


1

3

31

2

2)

2

(1

0

00

1

00

0

14

1

20

3

12

1

1)

|

(r

r

r

r

r

r

I

A

~

2:

1

02

0

11

0

01

0

30

2

20

2

11

2

2r

r





~2

3

32

1

1)

3

(1

0

20

2

12

1

00

1

03

0

11

0

21

1

rr

r

r

r

r~

)

3(

:

12

3

27

0

21

2

10

2

12

3

30

0

11

0

30

1

33

r

r

~

32

2

31

1

)1

(

)3

(

31

2

16

7

02

1

21

0

21

2

31

0

01

1

03

0

1r

r

r

r

r

r

~

).|

(

31

2

16

7

31

0

32

1

12

1

00

0

10

0

01

1

A

I

 

Demak,    .

3

12

1

67

3

10

3

21

1

21

ADownload 423.49 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling