Mavzu: Nol bilan tugagan sonlarga ko`paytirish. Ta'limiy


Download 0.9 Mb.
bet1/5
Sana22.01.2020
Hajmi0.9 Mb.
  1   2   3   4   5

Sana

Mavzu:Nol bilan tugagan sonlarga ko`paytirish. Ta'limiy: Sonni ko'paytmaga ko'paytirish qoidalari bilan tanishtirish va nol bilan tugaydigan sonlarga ko'paytirishni o'rganishga tayyorgarlikni boshlash.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.


Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.1. Stansiyalar orasidagi masofa 20 km. Bu masofaning
to'rtdan bir qismi qancha?

2. To'rtdan bir soat necha minut bo'ladi? Beshdan bir metr
necha santimetr bo'ladi?

 1. Malikaning 10 so'm puli bor edi. U pulining beshdan bir qismini ukasiga berdi. U ukasiga qancha pul bergan?

Qaysi shaklning yuzi katta va necha kvadrat santimetr katta .

III. Yangi mavzu bayoni.Sonlarni ikkita ko'paytuvchining ko'paytmasi shaklida ifodalang: 16, 20, 24, 36, 40.

505- mashq butun sinf bilan batafsil tushuntirish orqali bajariladi.

Xulosa: birinchi usulda ko'paytmani (40) topdik va sonni hosil bo'lgan ko'paytmaga ko'paytirdik, ikkinchi usulda sonni birinchi ko'paytuvchiga ko'paytirdik va olingan natijani ikkinchi ko'paytuvchiga ko'paytirdik; uchinchi usulda sonni ikkinchi ko'-paytuvchiga ko'paytirdik va hosil qilingan ko'paytmani birinchi ko 'paytuvchiga ko 'paytirdik.

Uchala holda natija bir xil (280) bo 'ldi. Bu usullardan bi-rinchisi eng qulayidir.

506- mashq ham shunga o'xshash tartibda ko'rib chiqiladi va ushbu qoidani bolalarning o'zlari ta'riflashlari mumkin: sonni ko'paytmaga ko'paytirish uchun ko'paytmani hisoblash va sonni shu olingan natijaga ko'paytirish mumkin. Biroq boshqacha yo'l tutish ham mumkin: sonni ko'paytuvchilardan biriga ko'paytirish va olingan natijani ikkinchi ko'paytuvchiga ko'payt­irish mumkin.

Bu chiqarilgan xulosalardan foydalanib, bolalar 507-mashqni sharhlab yechadilar.

IV.O'tilgan material ustida ishlash. 1. 508-masalani bolalar mustaqil yechadilar. Tekshirish esa o'zaro o'tkaziladi.2. 509-mashq bajariladi. Dastlab mashqqa doir namuna batafsil Jco'rib chiqiladi. So'ngra 509(1, 2)-mashqlar sharhlab yechiladi.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish.510-511 - misol va masala

MRO`TIBO`________________
Sana

Mavzu: Nol bilan tugagan sonlarga ko`paytirish. Ta'limiy: sonni 10, 100, 1000 ga ko 'paytirish qoidalarini takrorlash; masala yechish uquvini takomillashtirish boyicha ishni davom ettirish; murakkab chizmada umumiy tomonlarga ega bo 'lmagan shakllarni ajrata bilish malakasini rivojlantirish.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.


Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.1. Sonlarni (namuna bo'yicha) ko'paytma shaklida tasvirlang:

60 = 6-10 8400 = ... 90 = ...

300 = 3-100 70 = ... 2500 = ...2. Har qaysi ifoda qiymatini qulay usuldan foydalanib hisoblang (yozuv doskada berilgan):

35-(2-4) 16-(3-10) (500+ 4)-2

7-(10+ 5) 47-(100-2) (800-3)-4


 1. Birinchi qo'shiluvchi 70, ikkinchisi undan 3 marta ortiq. Yig'indi nimaga teng? Yig'indini qanday topdingiz? Yig'indini topishning ikkinchi usulini ayting (qo'shiluvchi 70, bunday qo'shiluvchilar 4 ta).

 2. 300 va 6 sonlari bo'linmasini toping. Topilgan bo'linmani 5 marta kamaytiring. Qanday son hosil bo'ldi?

 3. Agar 1 m gazmol 30 so'm; 90 so'm tursa, 270 so'mga necha metr gazmol olish mumkin? Nega ikkinchi galda kam gazmol sotib olishadi?

 4. Bo'yi 7 sm, eni 3 sm bo'lgan to'g'ri to'rtburchak chizing. To'g'ri to'rtburchak perimetrini ikki usul bilan hisoblang. Har qaysi alohida holda qanday mulohaza yuritdingiz? Yuzni hisoblang.

Yangi material ustida ishlash. 512- mashqda hisoblashlarda sonni ko'payt-maga ko'paytirish qoidasi qanday qo'llanishini qarang. Hisob-lash usullarini tushuntiring.

513-mashq misollarinig yechilishi doskada (daftarlarga yozish bilan) tushuntiriladi.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash. 514- mashq sharhlab bajariladi (2—3 ta misol).

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. - 518, 519-misol va masala
MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu:Masala va misollar . Ta'limiy: Miqdorlarni qo'shish va ayirish uquv va malakalarini mustahkamlash.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. Mavzu bayoni. 520- masalani yaxshisi sharhlab va uning matni bo'yicha

(48 - 32) : 4 = □ ifodani tuzib yechilgani maqbul.

521- misolni doskada va daftarlarda yechiladi.

37009-11088+4508=

2 t:8 kg=

Shundan so'ng o'tilgan materialni takrorlashga o`tamiz:

IV. Mavzuni mustahkamlash.

1) o'nliklar bilan ifodalang: 2 yuzlik 5 o'nlik; 1 minglik; 20 minglik 5 yuzlik.

Ko'paytmalari 60 soniga; 36 soniga teng sonlar juftliklarini toping. 1. to'g'ri to'rtburchakning yuzi 8 kv. sm ga teng. Bu to'g'ri to'rtburchakning perimetri qancha bo'lishi mumkin?

 2. 5 m gazlama uchun 400 so'm to'landi. 1 metri 20 so'm qimmatroq bo'lgan boshqa gazlamaning 3 metriga necha so'm to'lash kerak bo'ladi?

4) Damir 4 ta taqsimchani qancha vaqtda yuvsa, 6 ta piyolani ham shuncha vaqtda yuvadi. U qaysi birini tezroq yuvadi — 1 ta taqsimchanimi yoki 1 ta piyolanimi?

523-misolda berilgan tenglamani yechamiz.

654+x=810 720-x=426 35• x=0

X=810-654 x=720-426 x=0:35

X=156 x=294 x=0

654 +156=810 720-294=426 35•0=0

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.


VI. Uyga vazifa berish.524-525 - misol va masala
MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Nol bilan tugagan sonlarga ko`paytirish . Ta'limiy: O'quvchilarni nollar bilan tugaydigan sonlarga yozma ko'paytirish algoritmi bilan tanishtirish hamda bu algoritmni misol va masalalarni yechishga tatbiq etish.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.Qulay usuldan foydalanib hisoblang:

18 (53) 4220 16 (65)

Bu ifodalarni hisoblashda qanday qoidadan foydalandingiz? Shu qoidani ayting.

Bir o'ramda 480 m sim bor. Shu simning sakkizdan bir qismini ishlatishdi. Necha metr sim qoldi? Qolganidan necha metr ortiq sim ishlatilgan? Uzunlik o'lchovlari birliklarini eng yirigidan boshlab eng maydasigacha ayting. 3 km ni qanday mayda uzunlik o'lchov birliklarida ifodalash mumkin? 5000 mm ni qanday yirik uzunlik o'lchov birliklarida ifodalash mumkin? Quyidagi ifodalarning qiymatini toping:

289510 2895100

Poyabzal fabrikasi bir kunda 200 juft poyabzal ishlab chiqardi. Bolalar poyabzali harnma poyabzalning to'rtdan bir qismini tashkil qiladi, qolgani ayollar poyabzali.

Masalaga savol qo'ying. Masalani yeching (og'zaki.) Fabrikada haqiqatdan 200 juft poyabzal ishlab chiqarilganini qan­day tekshirish mumkin? Masalani yechishni davom ettirish mumkinmi? Qanday qilib? (Bolalar poyabzalining beshdan bir qismini do'konga jo'natishdi. Do'konga necha juft bolalar poyabzali jo'natishgan? va h.k.)

III.Yangi material ustida ishlash. Sonlarni ko'paytma shaklida (namuna bo'yicha) ifodalang: 45000 = 451000 8000 = ... 180 = ...

700 = ... 54000 = ... 980 = ...

526- mashqni o'qing va yechish qanday bajarilganini tushuntiring:

Yechishni oxiriga yetkazing (og'zaki):

26300 = 26(3100) = ...

4320 = 43-...

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

527- misollar (ustki satri) doskada va daftarlarda tushuntirish bilan yechiladi.

O'tilgan material ustidagi ishni o'quvchilaringizning o'z-lashtirish darajasiga muvofiq o'zingiz rejalashtiring.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 532, 533- misol va masala

MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu: Misol va masalalar Ta'limiy: Miqdorlarni qo'shish va ayirish uquv va malakalarini mustahkamlash.Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.


Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. Mavzu bayoni. 534- masala sonning ulushini topishga doir. U matnda keltirilgan reja bo'yicha butun sinf bilan yechiladi.

535- masalani bolalar tahlil etishadi, yechimini mustaqil yozishadi:20 • 10 = 200 (m2); 200 : 2 = 100 (m2).
IV. Mavzuni mustahkamlash. 536- mashqdagi 1- misol sharhlab yechiladi,

2- misol esa doskada va daftarlarda yechiladi.


2148•2+3760•5-14998= 32t8sr:4sr=
537- mashq tenglamalari namuna bo'yicha yechiladi.

O'tilgan materialni takrorlash ishlarini, ushbu savollar bo'yicha o'tkazishimiz mumkin:
 1. ikkita sonning yig'indisi qachon qo'shiluvchilardan biriga teng bo'ladi?

 2. bir qo'shiluvchi 100 ga teng. Yig'indi ikkinchi qo'shiluvchidan qancha katta?

3) ikki sonning ko'paytmasi qachon ko'paytuvchilardan biriga teng bo'ladi?

 1. ko'paytuvchilardan biri 30 ga teng. Ko'paytma ikkinchi ko'paytuvchidan necha marta ortiq?

 2. 8 soatlik ish kunida ekskavatorchi vagonetkalarga 640 t temir rudasi yuklaydi. Ekskavatorchi 3 soatda necha tonna ruda yuklaydi?

 3. to'g'ri to'rtburchakning perimetri 30 ga teng. Bu to'g'ri to'rtburchakning yuzi qancha bo'lishi mumkin? (Yechimning turli hollarini qarang.).

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.


VI. Uyga vazifa berish. 538, 539 - misol va masala
MRO`TIBO`________________

Sana. Mavzu: Yechishni tushuntirish Ta'limiy: Ikkala ko'paytuvchi nollar bilan tu­gaydigan holda ko'paytirish usulini tushuntirish.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.


Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. Yangi mavzu bayoni,

Ifodalarni o'qing va hisoblashning qulay usullarini tushuntiring:

25• (27) 15• (26) 28 • (3 • 10) (20 + 6) • 5

Massa o'lchov birliklarini eng katta birligidan boshlab eng kichik birligigacha ayting.

1 t necha sr ga teng? 1 t necha kilogrammga teng? 1 sr necha kilogramm?

1 kg necha grammga teng? 300 sr, 4500 kg, 1500 kg ni qanday yirik massa birliklarida ifodalash mumkin? 72 va 24 sonlarining bo'linmasini 1000 marta kattalashtiring. 48 va 2 sonlari ko'paytmasining sakkizdan bir qismini ayting. 458 • 1 va 350 • 1 ko'paytmalarning ayirmasi nimaga teng?


Qisqa yozuvi bo'yicha masala tuzing:

Tezlik

Vaqt

Masofa

Bir xil

4 soat ?

20 km

35 km


Amallarni bajaring.

584 • 700 : 4 12 134-60 : 8 2049• 400:5 O'zingizni tekshiring. Misollarning javobi: 102 200, 91 005, 163 920.

Yangi material ustida ishlash. 1. O'quvchilar nollar bilan tugaydigan sonlarni og'zaki ko'paytirish usuli bilan tanishadilar. 540- mashq.

O'quvchilar darslikda berilgan to'la yozuv bo'yicha nollar bilan tugaydigan ko'p xonali sonlarni yozma ko'paytirish algoritmi bilan tanishadilar.

541-mashq (2-misoli) doskada batafsil mulohaza yuritib, bajariladi. 541- mashq (3- misoli) sharhlash bilan bajariladi.

542- mashq (2—3 ta misoli) jamoa bo'lib bajariladi.


V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 546, 547 - misol va masala


MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu:10-nazorat ishi. Ta'limiy:O`quvchilar bilimini baholash.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. Nazorat ishi bayoni.Nazorat daftarlari tarqatiladi.Sana va mavzu yoziadi.

I variant

1.Bo`lishni bajaring va natijani tekshiring:

48984:8= 34300:7=

2.Hisoblang:

19 kg 340 gr:4=

3.Amallarni bajaring:

147000-385 x 6 :5=

4.Masala.

To`g`ri to`rtburchak shaklidagi gilamning perimetri 20 m 4 dm,bo`yi 6 m 8 dm.

Gilamning eni qancha?

II variant

1.Bo`lishni bajaring va natijani tekshiring:

7944:4= 32800:8=

2.Hisoblang:

2 t 247 kg:7=

3.Amallarni bajaring:

980+(445-880:4) =

4.Masala.

Perimetri 6 dm 8 sm bo`lgan kvadratning tomoni uzunligini toping.

IV.O`quvchiar mustaqil ishlaydilar.

V. Baholash. O`quvchilarning daftarlari baholash uchu yeg`ib olinadi.

VI. Uyga vazifa berish. Takrorlash.
MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu:Xatolar ustida ishlash. Ta'limiy:O`z xatolarini topa olishga o`rgatish.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III.Nazorat ishi ballari e`lon qilinadi.Misollarni ishlashda xatoliklarga yo`l qo`ygan o`quvchilar qaytadan ishlashadi.

IV. O`quvchilar mustaqil ishlaydilar.

I variant

1.Bo`lishni bajaring va natijani tekshiring:

48984:8= 6123 34300:7= 4900

2.Hisoblang:

19 kg 340 gr:4= 4kg835gr

3.Amallarni bajaring:

147000-385 x 6 :5= 147000-462=146538

4.Masala.

To`g`ri to`rtburchak shaklidagi gilamning perimetri 20 m 4 dm,bo`yi 6 m 8 dm.

Gilamning eni qancha?

204-(68 x 2)=204-136=68

68:2=34 Javob:Gilamning eni 3 m 4 dm


II variant

1.Bo`lishni bajaring va natijani tekshiring:

7944:4=1986 32800:8= 4100

2.Hisoblang:

2 t 247 kg:7=321kg

3.Amallarni bajaring:

980+(445-880:4) = 980+225=1205

4.Masala.

Perimetri 6 dm 8 sm bo`lgan kvadratning tomoni uzunligini toping.

68:4=17 Javob: Kvadrat tomonining uzunligi 17 sm

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.
VI. Uyga vazifa berish. Misollar yechish.
MRO`TIBO`________________

Sana.


Mavzu: Masala va misolar Ta'limiy: Masala va misolar yechish malakalarini mustahkamlash.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

O`quvchilar tayyorlab kelgan matematik diktant o`tkaziladi.U ha yoki yo`q tarzida bo`ladi.


 1. 20 va 40 sonlari ko'paytmasi 800 ga teng.

 2. Agar 4500 soni 300 ga ko'paytirilsa, 7500 hosil bo'ladi.

 3. 6000 soni sanoqda birdaniga 5999 sonidan keyin aytiladi.

 4. Agar bo'linuvchi 1000 ga, bo'luvchi esa 10 ga teng bo'lsa, bo'linma 100 ga teng bo'ladi.

 5. 3600 soni 3200 dan 400 ta ortiq.

III. Darslik bian ishlash. 548-masala sharti ustida ishanadi.

Velosipedcgi tushgacha 3 soat,tushdan keyin 2 soat yo`lda bo`ldi.U tushgacha 42 km yo`l yurdi.Agar velosipedchi tushdan keyin tezigini 2 km oshirgan bo`lsa ,u hammasi bo`ib necha kilometr yo`l yurgan?

Yechilishi:42:3=14

14+2=16


16 x 2=32

32+42=74


Javob: U hammasi bo`ib 74 kilometr yo`l yurgan

549-masala quyidagicha yechiladi.

1250 1250 2852:4=713(kg)

+ 352 +1602 soliqlarni to`lash uchun

1602 (kg) oq jun 2853(kg) hamma jun

550-misol doskada va daftarda bajariadi.Mustaqi bajargan o`quvchilar baholanadilar.

13048:4 x 2-756-2875= 46949:7=

551-topshiriqni bajarish uchun avval shaklni chizib oamiz.Kattalashtirilgan nushasini doskaga ilib,o`quvchiar bian og`zaki bajaramiz.

1)C burchakni o`z ichiga olgan shakllar:BDC,BKDC,ABCD

2)Uchburchaklar uchun umumiy tomon BD

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. 552-553- misol va masala

MRO`TIBO`________________

Sana.


Mavzu: Nol bian tugagan songa ko`paytirish Ta'limiy: Nol bian tugagan songa ko`paytirish malakalarini mustahkamlash.

Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi. Quyidagi matemati diktantni Ha yoki Yo`q tarzida o`tkazamiz.

1.3600 sonini 9 ga bo'lishdan chiqqan bo'linma 400 ga teng.

2.8000 sonida birinchi sinfning 8 ta birligi mavjud.

3.Agar 2400 soni 6 marta kamaytirilsa, 400 hosil bo'ladi.

4.6700 va 800 sonlarining yig'indisi 7400 ga teng.5.1200 va 700 sonlarining ayirmasi 500 ga teng

III. Darslik bilan ishlash. 554-misol doskada va daftarda bajariladi.

809 x 60= 826 x 400= 410 x 200=

555-misolni tushuntirish bilan doskada yechamiz.Ishab bo`lgan birinchi 5 ta o`quvchiga baho qo`yaman.

408 x 300= 1752 x 30= 49700 :7= 581 x 200:7=

556-misol. Kvadrat santimetrarda ifodalang:3 dm2 =300 sm2 4 m2=40000sm2 900 mm2=9 sm2 557(1,2)- masalalarni bajarishda bolalar qiyinchilikka duch kelishlari mumkin. 557(1 )-topshiriqlarni bajarishda D va E nuqtalar o'quvchilarga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bolalar nur — cheksiz shakl ekanini va shuning uchun istalgan nurni rasmda to'laligicha tasviriash mumkin emasligini biladilar. D nuqta nurning boshidan oldinroqda joylashgan, demak, u nurda yota olmaydi. E nuqtaning nurda yotish yoki yotmasligi haqidagi masalani hal etish uchun chizg'ichdan foydalanish qulayroq.

O'quvchilar 557(2)- masalani muvafaqiyatli bajara olishlari uchun dastlab ularga daftarlarida ixtiyoriy nur va kesmani tasvirlashni tavsiya etish mumkin, shundan keyin chizmaga suyangan holda masalani yechishga o'tish mumkin. Shakllarni taqqoslashda, kesma nurdan farqli o'laroq, cheksiz shakl emasligiga alohida e'tibor qaratish kerak.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish.560-651 - misol va masala

MRO`TIBO`________________

Sana.

Mavzu: Masalalar yechish Ta'limiy: Masalalar yechish malakalarini mustahkamlash.Tarbiyaviy: Odobli bo`lishga undash.

Rivojlantiruvchi: fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, tushuntirish, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.


Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi.

Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. Daftarlari ko`rib chiqiladi. Daftarlar almashtiriladi.

III. Masalalar yechish. 562- masalani o'qib, tahlil qilinganidan so'ng ushbu


Download 0.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling