Mavzu: Pedagogik mahorat haqida tushuncha va uning o'qituvchi faoliyatidagi oʻrni reja


Download 18.65 Kb.
Sana18.03.2023
Hajmi18.65 Kb.
#1283435
Bog'liq
Pedagogik mahorat haqida tushuncha va uning o\'qituvchi faoliyatidagi oʻrni
Flavonoidlarga xos sifat reaksiyalar, 6-MAVZU tayyor, 26-30Lab, Python Prim 01, Mustaqil ishi mavzulari (1), 5-амалий машгулот, Документ Microsoft Word, elektromagnit to\'plami, rezistorlar tuzilishi va turlari va Vazifalari va qo\'llanilishi, kondesatorlar turlari va tuzilishi vazifasi va qo\'llanilishi, 3-Mavzu, mustaqil ish, Nur kasalligi0, Javascript Kirish

Mavzu:Pedagogik mahorat haqida tushuncha va uning o'qituvchi faoliyatidagi oʻrni

REJA:

1.Pedagogik mahuratkategoriyasifatida
2.Pedagogik mahoratning asosiy tarikibiy qismlari
3.Pedagogik mahoratni o`qituvchi faoliyatidagi o`rni
0 ‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi hamda Prezidentimiz tomonidanqabul qilinayotgan har bir Qarorda barkamol avlod tarbiyasi va ularning kasbiy mahoratini alo ta’lim muassasalarida oshirib borishga jiddiy e ’tibor qaratilmoqda. Xususan 2010 yilning “Barkamol avlod yili” deb e’lon qilinishi ham pedagoklar va tarbiyachilar zimmasiga ulkan mas’uliyatlar yukladi. Jumladan, Respublikamiz Prezidenti I.A.Karimovning “Barkamol avlod yili” Davlat dasturi to‘g‘risidagi Qarorida “Mamlakatimizda sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning o‘z ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishi, mamlakatimiz yigit-qizlarini XXI asr talablariga to‘liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlami yaratish bo‘yicha keng ko‘lamli aniq
yo‘naltirilgan chora-tadbirlami amalga oshirish” muhim vazifa sifatida belgilangan.
Ushbu vazifalarni bekamu ko‘st amalga oshirilishi uchun
bugungi kunda alo, bo‘lajak o‘qituvchilaming saviyasini va bilimini uzluksiz takomillashtirib borishga mustahkam zamin yaratilishi kerak. Oliy pedagogik ta’lim muassasalarida ushbu muammolaming echimini topishda “Pedagogik mahorat” fanini chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.
Pedagogik mahorat nima? Uning mohiyati nimalardan iborat? Ularni egallash uchun nimalami bilish kerak? Hozirgi zamon pedagogikasi va psixologivasi «pedagogik mahorat» tushunchasiga turlicha izoh beradi.
Jumladan, “Pedagogik ensiklopediya"da ta’rif quyidagicha izohlangan:
“O 'z kasbining mohir ustasi bo'lgan, yuksak darajada madaniyatli, o'z fanini chuqur biladigan, yondash fanlar sohalarini yaxshi tahlil eta oladigan, tarbiyalash va o‘qitish uslubiyatini mukammal egallagan mutaxassis”.
Ushbu ta’rifhing mohiyatidan kelib chiqib o'qituvchining pedagogik mahorati tushunchasi mazmunini shunday izohlash mumkin:
1. Madaniyatning yuqori darajasi, bilimdonlik va aql-zakovatning
yuksak ko'rsatkichi.
2. O 'z faniga doir bilimlarning mukammal sohibi.
3. Pedagogika va psixologiya kabi fanlar sohasidagi bilimlarni
puxta egallaganligi, ulardan kasbiy faoliyatida foydalana olishi.
4. O'quv - tarbiyaviy ishlar metodikasini mukammal bilishi.
Pedagogik mahorat tizimi quyidagi o ‘zaro bir-biri bilan bog'liq
bo‘lgan asosiy komponentlardan iborat:
1.Pedagogik insonparvarlik talablariga bo‘ysunishi.
2. Kasbga oid bilimlarni boshqa fanlar bilan aloqadorlikda mukammal bilish.
3. Pedagogik qobiliyatga ega bo'lish.
4. Pedagogik texnika sirlarini puxta egallash
Barcha kasblar orasida o'qituvchilik kasbi o‘zgacha va muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Zero, 0 ‘qituvchi yosh avlod qalbi kamolotining memori, yoshlarga ta’lim-tarbiya beruvchi insondir. Bugungi
kunda u voshlami g ‘oyaviv - siyosiy jihatdan chiniqtirib tabiat, jamiyat,
ijtimoiy hayot, tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini
o ‘rgatadi, yoshlami
mehnat faoliyatiga tayyorlab, kasb-hunar sirlarini puxta egallashlarida
ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo‘lgan ijtimoiy-iqtisodiy
vaziyatlami hal etadi.
Ana shu mas’uliyat o‘qituvchidan o ‘z kasbining
mohir ustasi bo'lishni, o'quvchilarga tarbiyaviy ta’sir ko'rsatib, ularning
qiziqishi, qobilivati, iste’dodi, e’tiqodi va amaliy ko'nikmalarini hai
tomonlama rivojlantirish yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni
talab etadi. Buning uchun doimo o'qituvchilarning kasbiy mahoratini,
ko'nikm a va malakalarini oshirib borish, ularga har tomonlama g'am ­
xo'rlik qilish, zarur shart - sharoitlar yaratish, kerakli moddiy va ilmiy -
metodik hamda texnik yordam ko'rsatish, o'qituvchilarning ijodiy
tashabbuskorligini muntazam oshirib borishga ko'maklashish lozim.
Shunga asosan, Pedagogik mahorat» fani, mahoratli o'qituvchilami tavyorlashga xizmat qiladi, o'qituvchilar va tarbiyachilaming kasbiyfaoliyati sirlarini, mohirligini o'rgatuvchi va uni takomillashtirish to 'g '-risida m a’lumotlar berib boruvchi fan bo'lib, o'qituvchilarda pedagogik mahoratning mohiyat mazmunini, hozirgi zamon talablari doirasida kasbiy faoliyatini rivojlantirishning yo‘llarini, vositalarini, shakllarini
o'rganadi. Pedagogik mahorat o'qituvchilarning pedagogik faoliyati zamirida takomillashib boradi.
Pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan, bolaga nisbatan
chuqur hurmatda bo'lmagan o'qituvchi
ta’lim-tarbiya samaradorligi va
inson kamolotini ta’minlovchi fikrga ega bo'lmaydi. Pedagogik jarayonning vazifasi bilim berish, tarbiyalash, rivojlantirish bo'lib, o'qituvchilaming faoliyat mezonini begilab beradi. O'qituvchilarning faoliyati
pedagogik jarayonning harakat vositasidir.
Pedagogik jarayonning obyektlari bo'lmish tarbiyalanuvchi insonga, 0 ‘quvchi va o'quvchilar guruhiga hamda alohida o'quvchiga pedagogik jarayonning subyektlar — ota-onalar, o'qituvchilar, tarbiyachilar, sinf jamoasi, pedagogik jamoa mas’uldirlar va ular jamiyat talablari asosida ta’lim va tarbiya berisl faoliyatini bajaradilar. 0 ‘qituvchining pedagogik faoliyatida ijobiy nati
jalarga erishishi, mehnat malakasini, ya’ni egallagan bilimlarini o'zinmj hayotiy va amaliy faoliyatida nechog'lik qo‘llay bilishi bilan belgilanadi.
O'qituvchilarning pedagogik faoliyati samarali bo'lishi uchui
zarur bo'lgan qobiliyatlar tizimini: bilim, bolani tushuna olish, kuza
tuvchanlik, nutq malakasi, tashkilotchilik, kelajakni ko'ra bilish, diqqatn taqsimlab olish, vaziyatni to'g'ri baholash, yuzaga kelish ehtimol bo'lgan har xil ziddiyatlami o'z vaqtida bartaraf etish, o'quvchilam bilim olishga qiziqtirish kabilar tashkil etadi.
Mamlakatimizning istiqlol yo‘lidagi ilk qadamlaridanoq, buyuk ma’-
naviyatimizni tiki ash va yanada yuksaltirish, milliy ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash . zamon
talablari bilan uyg‘unlashtirish asosida jahon andozalari va ko‘nikmalari
darajasiga chiqarish maqsadida ta’lim tizimida ulkan bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda.
Xususan, 0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisning
IX sessiyasida qabul qilingan ‘Ta’lim to‘g‘risida”gi hamda “Kadrlar
tayyorlash milliy dasturi” to‘g‘risidagi Qonunda ta’lim sohasida olib
borilayotgan islohotlarda o'qituvchi-tarbiyachilaming mehnati naqadax
yuksakligi, ular oldida barkamol avlodni tarbiyalashdek sharafli va
mas’uliyatli vazifa turganligi ta’kidlanadi.
Buyuk nemis pedagogi Adolf Disterverg o'qituvchining doimiy
ravishda fanlami mutolaa qilish bilan shug'ullanishi haqida gapirib,
shunday degan edi: “O'qituvchi muntazam ravishda fan bilan shug'ullanmog'i lozim. Aks holda и qurigan daraxt va toshga o'xshab qoladi.
Qurigan daraxt va tosh meva bera olmaganidek, kelajakda bunday
о 'qituvchidan hech qanday natija kutib bo ‘Imaydi ”
Hozirgi zamon fan va texnikasi jadal sur’atda rivojlanayotgan,
zamonaviy axborot texnologiyalarining salmog'i keskin oshayotgan bir
davrda o'qituvchi pedagogik mahoratini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Agar, ilgari fanning biror sohasida ro'y berayotgan yirik
kashfiyot qariyb o'n besh yillik samarali va kishi zo'rg'a ishonadigan voqea hisoblangan bo'lsa, hozir har yili, hatto har oyda fan, texnika sohasida yangi kashfiyotlar yaratilmoqda, bilimlarning ilgari noma’lum boigan yangi yo'nalishlari maydonga kelmoqda. Kishilarda bilimga bo‘lgan
intilish beqiyos darajada o'sib borayotir. Shuning uchun hozirgi kunda
o'qituvchi faqat o'z fani bo'yicha emas, balki o'z faniga yaqin bo'lgan
sohalardagi yangiliklarni bilishi talab etiladi.
Darhaqiqat, o'qituvchilarning obro'-e’tiborini ta’minlaydigan ilk vosita uning tarbiyalanganlik darajasidir. Birinchidan, o'qituvchi ma’naviy jihatdan sog'lom va keng fikrlay oladigan bo'lishi, o'z milliy qadriyatlari, urf-odatlari va millatimizning buyuk siymolari ijodiy merosini
teran bilishlari kerak. Binobarin, o'zi tanlagan mutaxassislik va fan sohasida izlanishlar olib borgan, allomalaming hayoti va ijodini yaxshi bilishi
hamda mantiqiy tafakkurga ega bo'lishi lozim Bu o'qituvchi pedagogik
mahoratining shakllanib borishida muhim ahamiyat kasb etadi.
Ayniqsa,
milliy an’analarimiz, urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz asosida davlatimizning buyuk kelajagi boimish yosh avlodga chuqur bilim berish
o‘qituvchilardan yuksak qobiliyatni va ishchanlikni talab qiladi. 0 ‘qituvchilik kasbining shakllanishi davomida uning pedagogik
mahorati takomillashib boradi. U har xil psixologik xususiyatlarga ega
bo‘lgan o'quvchilar bilan ta’lim-tarbiyaviy faoliyat olib boradi.
Turli
ziddiyatlarga duch keladi. Bu o‘z navbatida uni tinimsiz ijod qilishga,
tarbiyaning har xil vosita va usullarini topib, mohirona qo‘llashga majbur
etadi. Tarbiya natijasida belgilangan maqsadga erishish uchun o‘qituvchilar yillar davomida yig‘ilgan tajriba va malakalariga tayanib ishlaydilar.
O'quvchilarning nazariy hamda amaliy faoliyatida erishadigan
barcha yutuqlari va ijobiv natijalari 0‘qituvchi pedagogik mahoratini
namoyon etuvchi asosiy vositalar hisoblanadi. 0 ‘qituvchi pedagogik
mahoratning tarkibiy qismlarini bilishi, uning cheksiz imkoniyatlaridan
foydalanishi lozim.
Quyida keltirilayotgan pedagogik mahorat fanining
asosiy tarkibiy qismlari milliy an’ana va urf-odatlarimizdan kelib
chiqib, hozirgi global rivojlanish davrida yanada to‘ldirilib boriiishi
mumkin
Hozirgi zamon o‘qituvchisi qanday ijobiy sifatlarga ega bo'lishi
lozim. Awalo zamonaviy bilimlar, ilg'or tajribalar hamda pedagogik
mahoratni yuqori dangada egallaganligi, pedagogik izlanish vazifasiga
mos tadqiqotlar metodlari majmuasini shakllantira olishi, nazariy tadqiqot va amaliy tajriba-sinov ishlarini o'tkazish malakasiga ega bo'lishi,
o'qitadigan o'quv fanidan o'quv dasturi, DTS, darsliklar va o'quvmetodik qoilanmalar, elektron darsliklami yarata olishi va amalda qo'llay olishi lozim. 0 ‘zming pedagogik faoliyatini doimiy takomillashtirib
borishi, kasbiy sifatlarini rivojlantirishi, o'z-ozini nazorat qilish va
baholash malakasini egallashi, yangi pedagogik g'oyalami ishlab chiqa
olish, zamonaviy axborot texnologiyalarini dars jarayonida qo‘llash
ko‘nikmalariga ega bo'lishi, o‘qitislming istiqbolli yo'nalishlari talablari
asosida metod, shakl va vositalami yaratish va ulami ta’lim jarayonida
uzviy qo‘llash malakalarini bilishi kerak.
O'qituvchi — odobli, adolatli hamda «bolaqalbming injeneri»dir.
Bolaning ijobiy va salbiy xususiyatlari ba’zan murabbiydan o'tishini
psixolog olimlar ta’kidlab o'tishgan. Chunki o'quvchi o'qituvchiningyurish-turishi, kiyinishiga, gapirishiga taqlid qiladilar. Bola garchi yosh
bo'lsa-da, uning inson ekanligini yoddan chiqarmaslik kerak, uni
ko'pchilik oldida obro'sizlantirmaslik, g'ururini toptamaslik kerak.
Pedagog olim Komil Zaripov o'qituvchining kasbiy mahorati
mazmun va mohiyatini “Ilg'or o'qituvchi”, “Ijodkor o'qituvchi”, “Novator o'qituvchi” timsolida asoslaydi va shunday ta’riflaydi:
“Ilg'or o'qituvchi” awalo boshqa o'qituvchilarga qaraganda o'z
ishiga mas’uliyat bilan qaraydi.
Download 18.65 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling