Mavzu: Suyaklar haqida umumiy ma’lumot


Ko‘krak umurtqalari Ko‘krak umurtqalari


Download 404.79 Kb.
bet6/7
Sana03.08.2022
Hajmi404.79 Kb.
#790329
1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
103-guruhi Choriyeva Umida
biznes reja

Ko‘krak umurtqalari

Ko‘krak umurtqalari

Ko‘krak umurtqalarining (vertebrae thoracicae) tanasi (tepadan pastga tomon) hajm jihatdan kattalashib boradi (11-rasm). Umurtqa teshigi bo‘yin umurtqalariga nisbatan kichik va yumaloq shaklda. Ko‘krak umurtqalarining o‘ziga xos xususiyatlaridan bin ularda qovurg‘alar boshi bilan birikadigan qovurg‘a chuqurchalari borligidir. II-IX ko‘krak umurtqalari tanasining orqa yon tomonida o‘ng va chap ustki va pastki qovurg‘a chuqurchalari (fovea costalis superior et inferior) bo‘ladi. Bundan I umurtqa mustasno boiib, tanasining yuqori qiirasida 1-qovurg‘a uchun bitta butun qovurg‘a chuqurchasi (fovea costalis superior), tanasining pastida 2-qovurg‘a chuqurchasi (fovea costalis inferior) boiadi. X-umurtqaning ikki ustki chekkasida (X qovurg‘a uchun) bittadan yarim chuqurcha bor. XI-XII umurtqalaming yon tomonlarida esa bittadan to iiq chuqurchalar bor.

I-X umurtqalaming ko‘ndalang o‘siqchalarining oldingi yuzasida ko‘ndalang o‘simtaning qovurg‘a chuqurchasi (fovea costalis processus transversi) bor. U qovurg‘a do‘mboqchasi bilan birlashadi. XI va XII ko‘krak umurtqalarining ko‘ndalang o‘siqchalari qisqa boiib, bo‘g‘im chuqurchasi yo‘q. Ko‘krak umurtqalarining qirrali o‘siqchasi nisbatan uzun boiib, uchi pastga qaragan. Bo‘g‘im o‘siqchalari frontal sathda joylashgan, ustki bo‘g‘im yuzasi orqaga, ostki bo‘g‘im yuzasi oldinga qaragan boiadi.

Bel um urtqalari Bel umurtqalari (vertebrae lumbales) 5 ta (12-rasm) boiib, ularga og‘irlik ko‘p tushgani uchirn tanasi kattalashgan va loviyasimon shaklda. Umurtqa teshigi uchburchak shaklida. Ko‘ndalang o‘siqchasi rudiment holidagi qovurg‘a boigani uchim qovurg‘a o‘simtasi (processus costifonnis) deyiladi. U uzun frontal sathda joylashgan. Bu o‘simtanmg orqa yuzasining asosida qo‘shimcha 32 o‘siqcha (processus accessorius) bor. 0 ‘tkir qirrali o‘siqchasi qisqa, yassi, uchi qalinlashgan va orqaga qaragan. Bo‘g‘im o‘siqchlari yaxshi rivojlangan, ularning bo‘g‘im yuzalari sagittal sathda joylashib, ustki bo‘g ‘im o‘siqchada medial tomonga, ostkisida esa lateral tomonga qaragan. Ustki bo‘g‘im o‘siqchasining yon tomonida uncha katta bo‘lmagan so‘rq‘ichsimon o‘siqcha (processus mamillaris) bor.


Download 404.79 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling