Мавзу: texnologiya darslarini tashkil etish bosqichlari бажарди: 308-guruh talabasi Norova Go`zal samarqand 2020 Reja: Mehnat va uni o'qitish metodikasi


Download 65.5 Kb.
Sana29.09.2020
Hajmi65.5 Kb.

SAMARQDN DAVLAT UNIVERSITETI

MAXSUS SIRTQI YO`NALISHI

MUSTAQIL ISH
МАВЗУ: TEXNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISH BOSQICHLARI
Бажарди: 308-guruh talabasi

Norova Go`zal

SAMARQAND - 2020
Reja:

1. Mehnat va uni o'qitish metodikasi.

2. Fanning ta'limdagi o'rni.

3. Mehnat va uni o'qitish metodikasi fanining nazariy va amaliy asoslari.

Mehnat va uni o'qitish metodikasi fani asosiy umumkasbiy fani hisoblanib, 5-6-semestrlarda o'qitiladi. Mehnat va uni o'qitish metodikasi fani pedagogika, psixologiya, tasviriy san'at, tabiatshunoslik fanlari bilan bog'lanadi. Talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish asosida ularni to'garak ishlariga, ilg'or o'qituvchilarning ish tajribalarini o'rganish va ommalashtirishga, mustaqil ishlar, ma'ruzalar, kurs ishlari va bitiruv malakaviy ishi yozishga jalb qilish tavsiya etiladi.Fanning ta'limdagi o'rni

Mehnat va uni o'qitish metodikasi fani ta'lim metodikalari kursi fani hisoblanib, fanning asosiy ilmiy izlanishlari natijalariga tayangan holda, ilg'or o'qituvchilarning ish tajribasi bilan boyitilgan materiallar asosida yoritib beraladi. O'quvchilarni amaliy mehnatga tayyorlash va ulami mehnat malaka va ko'nikmalarini egallashlarini ta'minlaydi.

Mehnat ta'limining tarbiyaviy ahamiyati o'quvchilarda mehnatsevarlik, mas'uliyat, intizomlilik, burch hissi, jamoatchilik hissini tarbiyalashda, o'quvchilarning aqliy o'sishida eng muhim iroda va ahloqiy sifatlaming rivojlanishiga yordam beradi. O'quvchilar o'rtasida yo'lga qo'yilgan o'zaro yordam esa, ularda do'stlik, birodarlik, umumlashish, jamoatchilik kabi fazilatlarni tarbiyalaydi.
Fanni o'qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar

Talabalarning fanni o'zlashtirish jarayonida darsliklar, o'quv-uslubiy qo'llanmalar, ma'ruza matnlari, texnik vositalardan unumli foydalanish, uzatish qurilmalari yordamida slaydlardan va elektron materiallar yoki boshqa texnik vositalardan foydalanishda pedagogik texnologiya yutuqlarini qo'llash, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, interfaol usullarni, ta'limiy vositalarni va ta'limiy o'yinlarni ta'lim jarayoniga tadbiq etishda muhim ahamiyatga ega.ASOSIY QISM
Fanning nazariy mashg'ulotlari mazmuni. I-BOB. Mehnat va uni o'qitish metodikasining umumiy masalalari.
Mehnat ta'limi va tarbiyasining maqsad va vazifalari

Mehnat o'qitish metodikasi fanining vazifalari. Mehnat fanini o'qitishda metodik yondashuv. O'quvchilarni mehnatga axloqiy, ruhiy va amaliy tayyorlash. Mehnat darslarini tashkil qilish shakllari. Mehnatga munosabatni shakllantirish. Boshlang'ich mehnat elementlari bilan tanishtirish.Mehnat va uni o'qitish metodikasi fanining nazariy va amaliy asoslari

Mehnat va uni o'qitish metodikasi fanining o'qitish metodologiyasi. Mehnat fanini o'qitish tamoyillari. Mehnat ta'limi nazariyasining asosiy negizlari. Mehnat ta'limi va tarbiyasining uzviyligi.Boshlang'ich sinflarda mehnat ta'limining mazmuni

Boshlang'ich mehnat ta'limi DTS tahlili. O'quv fan dasturlarining mazmuni va ularning tahlili (1-4 sinflar kesimida). O'quv dasturining mazmuni va unga qo'yilgan talablar. Mehnat darslaridagi amaliy ish turlari va mazmuni.Mehnat ta'limining shakl va metodlari

Boshlang'ich sinflarda mehnat shakl va usullari. Metod tushunchalari, uning turlari. O'quv bilish faoliyatini tashkil qilish metodi va ular orasidagi bog'Iiqlik. O'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatishning shak va usullari, didaktik materiallardan foyudalanish metodlari.Mehnat darslarida o'quv jarayonini tashkil etish
O'quv jarayonini tashkil etish talablari. O'quvchilarda mehnat malaka va ko'nikmalarini shakllantirish. Nazariy va amaliy bilimlarni uzviy bog'lashda ko'rgazmali materiallarning ahamiyati.
Mehnat ta'limida sinfdan tashqari ishlar

Sinfdan tashqari ishlarning maqsadi va vazifalari. Sinfdan tashqari ishlarning mazmuni. Sinfdan tashqari ishlarning shakllari (ommaviy ish, tarbiyaviy tadbirlar, musobaqalar, to'garak ishlari, mustaqil mashg'ulot).Mehnat ta'limi darslariga integratsion yondashuv

Integratsiylashgan ta'limning o'ziga xos xususiyatlari. Boshlang'ich sinf mehnat darslarida integratsiyalashgan ta'limdan foydalanishning metodik xusysiyatlari. Integratsiyalashgan darslarning samaradorligini oshirish omillari.II-BOB. Mehnat va uni o'qitish metodikasining xususiy masalalari. Mehnat darslarida qo'l mehnatidan foydalanish talablari

Boshlang'ich sinflarda qo'l mehnatiga o'rgatishni tashkil qilish shakllari. Qo'l mehnatiga o'rgatishda ish turlarining mazmuni. Mehnat samaradorligini oshirishda qo'llaniladigan talablar. Mavzuga mos o'qitish metodlari.Boshlang'ich sinflarda mehnat darsining olib borilishi

Boshlang'ich sinflarda mehnat darsining olib borilishi. Boshlang'ich sinflarda mehnat ta'limi tuzilishining o'ziga xos xususiyatlari va mazmuni. Barcha materiallarni o'rganishdagi uzviylik va uzluksizlik. Mehnat ta'limada nazariy biliinlarning o'mi.Boshlang'ich sinflarda mehnat ta'limidan amaliy ishlar Boshlang'ich sinf mehnat darslarida amaliy ish turlari. Ish qurollaridan foydalanishda texnika xavfsizligi qoidalari. O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish mehnati. Mehnat ish qurollari va ish materiallari bilan tanishtirish va ulardan foydalanish talablari.
Boshlang'ich sinf mehnat darslarida iqtisodiy tushunchalarni
shakllantirish

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish. Mehnat darslarida iqtisodiy tushunchalarning uzviyligi. O'quvchilarda iqtisodiy faoliyatni (tejamkorlik. tadbirkorlik) shakllantirish.Mehnat darslarida ish unumini oshirish usullari

Mehnat darslarida ish turlari. Ish unumini oshirish shakllari. Mehnat ish unumini oshirishni tashkil etish usul va vosirtalari. Mehnat malaka va ko'nikmalarini oshirish.Applikatsiya ishlarini bajarilishi va uning turlari

Applikatsiya san'ati. Applikatsiya turlari (Geometrik shaklli applikatsiya. Geometrik figuralardan predmetli applikatsiyalar. Badiiy applikatsiyalar. Ko'p rangli applikatsiyalar) haqida tushuncha. Applikatsiya ishlarining mazmuni.Mutafakkirlar merosida mehnat tarbiyasi

Mutafakkirlar merosida mehnat tarbiyasining targ'ib etilishi. Mutafakkirlarning kasb-hunarga oid fikrlari. Kasb-hunarga yo'naltirishga oid o'yin va tadbir turlari.Mehnat darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish

Axborot kommunikatsion texnologiyalari haqida ma'lumot. Mehnat ta'limi darslarida AKTdan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari. Amaliy mashg'ulotlar uchun taqdimot tayyorlash texnologiyalari.Mehnat darslarini tashkil etish metodikasi

Darsni rejalashtirish haqida tushuncha. Dars ishlanmasini tuzish texnologiyasi. Darsning maqsad va vazifalari, darsning jihozlari va dars jarayonini amalga oshirish texnologiyalari. Dars jarayonini taqsimlash bosqichlari. Texnika xavsizligi qoidalari.Applikatsiya va mozaika bilan ishlash darslarini tashkil etish metodikasi

Applikatsiya va mozaika san'ati haqida tushuncha. Applikatsiya va mozaika bilan ishlash texnologiyasi. Applikatsiya va mozaika bilan ishlash darslarini to'g'ri tashkil etish talablari. Applikatsiya va mozaika ishlarining o'quvchilar tarbiyasidagi ahamiyati. Texnika xavsizligi qoidalari.Qog'oz va karton bilan ishlash darslarining mazmunini tashkil etish
metodikasi

Qog'oz va karton haqida ma'lumot. Qog'ozning ishlab chiqarishdagi o'rni. Qog'oz va karton turlari va xususiyatlari. Qog'oz va kartonga ishlov berish usullari. Qog'oz va karton bilan ishlash texnologiyasi. Ish joyini tashkil qilish talablari. Texnika xavsizligi qoidalari.Turli xil materiallar bilan ishlash darslarini tashkil etish metodikasi

Turli va tabiiy materiallar haqida tushuncha. Turli va tabiiy materiallarni to'plash va ishga tayyorlash. Turli tabbiy materiallardan (barglar, somon qalamchalari, yong'oq po'choqlari, patlar, o'simlik urug'lari va boshqa materiallar) applikatsiyalar va o'yinchoqlar yasash texnologiyasi. Ish joyini to'g'ri tashkil etish talablari. Texnika xavfsizligi qoidalari.Plastilin va loy bilan ishlash darslarini tashkil etish metodikasi

Kulolchilik va haykaltaroshlik ishlari haqida ma'lumot. Plastilin va loyning tarkibi va xususiyatlari. Plastilin va loyga ishlov berish usullari. Plastilin va loy bilan ishlash darslarida ish o'rnini tashkil etish talablari. Plastilin va loy bilan ishlash darslari tashkil etish metodikasi. Plastilin va loy bilan ishlashda sanitariya-gigienik talablar.Gazlama bilan ishlash darslarini tashkil etish metodikasi

Gazlama va ip turlari. Gazlamaning xususiyatlari. Gazlamaning sanoatda ishlab chiqarilishi. Gazlama bilan ishlash metodikasi. Gazlamaga ishlov berish (o'lchash, andoza olish va qirqish) metodikasi. Gazlama bilan ishlashda ish joyini to'g'ri tashkil qilish talablari.Yumshoq o'yinchoq yasash darslarini tashkil etish metodikasi

O'yinchoqlar haqida ma'lumot. O'yinchoq turlari. Yumshoq o'yinchoqlarni tayyorlash texnologiyasi. Yumshoq o'yinchoqlar uchun mato tanlash, andoza olish va tikish texnologiyasi. Yumshoq o'yinchoqlarni tayyorlashda ish joyini to'g'ri tashkil etish. Texnika xavfsizligi qoidalari.Loyihalash va modellashtirish ishlari darslarini tashkil etish metodikasi

Loyihalash va modellashtirish ishlari haqida ma'lumot. Loyihalash va modellashtirish ishlarining turlari. Modellashtirish elementlari bilan tanishtirish. Texnik rasm va chizmadan foydalanish qoidalari. Loyihalash va modellashtirish ishlarida ish joyini to'g'ri tashkil etish. Loyihalash va modellashtirish darslarida texnika xavfsizligi qoidalari.

Qishloq xo'jaligi mehnati darsining mazmuni va undan foydalanish usullari

Qishloq xo'jaligi mehnati haqida tushuncha. Qishloq xo'jalik mehnati ish turlarining shakllari (o'simliklami parvarishlash, sug'orish, oziqlantirish, ko'chat o'tkazish). Qishloq xo'jaligi mehnati darslarida texnika xavfsizligi qoidalari.

Amaliy mashgulotlarni tashkil etish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Amaliy mashgulotlarda talabalar "Mehnat va uni o'qitish metodikasi" fanidan quyidagi ish turlaridan namunalar yasashni o'rganadilar.Fanning o'quv rejadagi boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqligi, uslubiy jihatdan uzviy va ketma-ketligi

Mehnat va uni o'qitish metodikasi fani asosiy umumkasbiy fani hisoblanib, 5-6-semestrlarda o'qitiladi. Mehnat va uni o'qitish metodikasi fani pedagogika, psixologiya, tasviriy san'at, tabiatshunoslik fanlari bilan bog'lanadi. Talabalarning bilish faoliyatini faollashtirish asosida ularni to'garak ishlariga, ilg'or o'qituvchilarning ish tajribalarini o'rganish va ommalashtirishga, mustaqil ishlar, ma'ruzalar, kurs ishlari va bitiruv malakaviy ishi yozishga jalb qilish tavsiya etiladi.Fanning ta'limdagi o'rni

Mehnat va uni o'qitish metodikasi fani ta'lim metodikalari kursi fani hisoblanib, fanning asosiy ilmiy izlanishlari natijalariga tayangan holda, ilg'or o'qituvchilarning ish tajribasi bilan boyitilgan materiallar asosida yoritib beraladi. O'quvchilarni amaliy mehnatga tayyorlash va ulami mehnat malaka va ko'nikmalarini egallashlarini ta'minlaydi.

Mehnat ta'limining tarbiyaviy ahamiyati o'quvchilarda mehnatsevarlik, mas'uliyat, intizomlilik, burch hissi, jamoatchilik hissini tarbiyalashda, o'quvchilarning aqliy o'sishida eng muhim iroda va ahloqiy sifatlaming rivojlanishiga yordam beradi. O'quvchilar o'rtasida yo'lga qo'yilgan o'zaro yordam esa, ularda do'stlik, birodarlik, umumlashish, jamoatchilik kabi fazilatlarni tarbiyalaydi.
Fanni o'qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar

Talabalarning fanni o'zlashtirish jarayonida darsliklar, o'quv-uslubiy qo'llanmalar, ma'ruza matnlari, texnik vositalardan unumli foydalanish, uzatish qurilmalari yordamida slaydlardan va elektron materiallar yoki boshqa texnik vositalardan foydalanishda pedagogik texnologiya yutuqlarini qo'llash, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, interfaol usullarni, ta'limiy vositalarni va ta'limiy o'yinlarni ta'lim jarayoniga tadbiq etishda muhim ahamiyatga ega.ASOSIY QISM
Fanning nazariy mashg'ulotlari mazmuni. I-BOB. Mehnat va uni o'qitish metodikasining umumiy masalalari.
Mehnat ta'limi va tarbiyasining maqsad va vazifalari

Mehnat o'qitish metodikasi fanining vazifalari. Mehnat fanini o'qitishda metodik yondashuv. O'quvchilarni mehnatga axloqiy, ruhiy va amaliy tayyorlash. Mehnat darslarini tashkil qilish shakllari. Mehnatga munosabatni shakllantirish. Boshlang'ich mehnat elementlari bilan tanishtirish.Mehnat va uni o'qitish metodikasi fanining nazariy va amaliy asoslari

Mehnat va uni o'qitish metodikasi fanining o'qitish metodologiyasi. Mehnat fanini o'qitish tamoyillari. Mehnat ta'limi nazariyasining asosiy negizlari. Mehnat ta'limi va tarbiyasining uzviyligi.Boshlang'ich sinflarda mehnat ta'limining mazmuni

Boshlang'ich mehnat ta'limi DTS tahlili. O'quv fan dasturlarining mazmuni va ularning tahlili (1-4 sinflar kesimida). O'quv dasturining mazmuni va unga qo'yilgan talablar. Mehnat darslaridagi amaliy ish turlari va mazmuni.Mehnat ta'limining shakl va metodlari

Boshlang'ich sinflarda mehnat shakl va usullari. Metod tushunchalari, uning turlari. O'quv bilish faoliyatini tashkil qilish metodi va ular orasidagi bog'Iiqlik. O'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatishning shak va usullari, didaktik materiallardan foyudalanish metodlari.Mehnat darslarida o'quv jarayonini tashkil etish
O'quv jarayonini tashkil etish talablari. O'quvchilarda mehnat malaka va ko'nikmalarini shakllantirish. Nazariy va amaliy bilimlarni uzviy bog'lashda ko'rgazmali materiallarning ahamiyati.
Mehnat ta'limida sinfdan tashqari ishlar

Sinfdan tashqari ishlarning maqsadi va vazifalari. Sinfdan tashqari ishlarning mazmuni. Sinfdan tashqari ishlarning shakllari (ommaviy ish, tarbiyaviy tadbirlar, musobaqalar, to'garak ishlari, mustaqil mashg'ulot).Mehnat ta'limi darslariga integratsion yondashuv

Integratsiylashgan ta'limning o'ziga xos xususiyatlari. Boshlang'ich sinf mehnat darslarida integratsiyalashgan ta'limdan foydalanishning metodik xusysiyatlari. Integratsiyalashgan darslarning samaradorligini oshirish omillari.II-BOB. Mehnat va uni o'qitish metodikasining xususiy masalalari. Mehnat darslarida qo'l mehnatidan foydalanish talablari

Boshlang'ich sinflarda qo'l mehnatiga o'rgatishni tashkil qilish shakllari. Qo'l mehnatiga o'rgatishda ish turlarining mazmuni. Mehnat samaradorligini oshirishda qo'llaniladigan talablar. Mavzuga mos o'qitish metodlari.Boshlang'ich sinflarda mehnat darsining olib borilishi

Boshlang'ich sinflarda mehnat darsining olib borilishi. Boshlang'ich sinflarda mehnat ta'limi tuzilishining o'ziga xos xususiyatlari va mazmuni. Barcha materiallarni o'rganishdagi uzviylik va uzluksizlik. Mehnat ta'limada nazariy biliinlarning o'mi.Boshlang'ich sinflarda mehnat ta'limidan amaliy ishlar Boshlang'ich sinf mehnat darslarida amaliy ish turlari. Ish qurollaridan foydalanishda texnika xavfsizligi qoidalari. O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish mehnati. Mehnat ish qurollari va ish materiallari bilan tanishtirish va ulardan foydalanish talablari.
Boshlang'ich sinf mehnat darslarida iqtisodiy tushunchalarni
shakllantirish

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish. Mehnat darslarida iqtisodiy tushunchalarning uzviyligi. O'quvchilarda iqtisodiy faoliyatni (tejamkorlik. tadbirkorlik) shakllantirish.Mehnat darslarida ish unumini oshirish usullari

Mehnat darslarida ish turlari. Ish unumini oshirish shakllari. Mehnat ish unumini oshirishni tashkil etish usul va vosirtalari. Mehnat malaka va ko'nikmalarini oshirish.Applikatsiya ishlarini bajarilishi va uning turlari

Applikatsiya san'ati. Applikatsiya turlari (Geometrik shaklli applikatsiya. Geometrik figuralardan predmetli applikatsiyalar. Badiiy applikatsiyalar. Ko'p rangli applikatsiyalar) haqida tushuncha. Applikatsiya ishlarining mazmuni.Mutafakkirlar merosida mehnat tarbiyasi

Mutafakkirlar merosida mehnat tarbiyasining targ'ib etilishi. Mutafakkirlarning kasb-hunarga oid fikrlari. Kasb-hunarga yo'naltirishga oid o'yin va tadbir turlari.Mehnat darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish

Axborot kommunikatsion texnologiyalari haqida ma'lumot. Mehnat ta'limi darslarida AKTdan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari. Amaliy mashg'ulotlar uchun taqdimot tayyorlash texnologiyalari.Mehnat darslarini tashkil etish metodikasi

Darsni rejalashtirish haqida tushuncha. Dars ishlanmasini tuzish texnologiyasi. Darsning maqsad va vazifalari, darsning jihozlari va dars jarayonini amalga oshirish texnologiyalari. Dars jarayonini taqsimlash bosqichlari. Texnika xavsizligi qoidalari.Applikatsiya va mozaika bilan ishlash darslarini tashkil etish metodikasi

Applikatsiya va mozaika san'ati haqida tushuncha. Applikatsiya va mozaika bilan ishlash texnologiyasi. Applikatsiya va mozaika bilan ishlash darslarini to'g'ri tashkil etish talablari. Applikatsiya va mozaika ishlarining o'quvchilar tarbiyasidagi ahamiyati. Texnika xavsizligi qoidalari.Qog'oz va karton bilan ishlash darslarining mazmunini tashkil etish
metodikasi

Qog'oz va karton haqida ma'lumot. Qog'ozning ishlab chiqarishdagi o'rni. Qog'oz va karton turlari va xususiyatlari. Qog'oz va kartonga ishlov berish usullari. Qog'oz va karton bilan ishlash texnologiyasi. Ish joyini tashkil qilish talablari. Texnika xavsizligi qoidalari.Turli xil materiallar bilan ishlash darslarini tashkil etish metodikasi

Turli va tabiiy materiallar haqida tushuncha. Turli va tabiiy materiallarni to'plash va ishga tayyorlash. Turli tabbiy materiallardan (barglar, somon qalamchalari, yong'oq po'choqlari, patlar, o'simlik urug'lari va boshqa materiallar) applikatsiyalar va o'yinchoqlar yasash texnologiyasi. Ish joyini to'g'ri tashkil etish talablari. Texnika xavfsizligi qoidalari.Plastilin va loy bilan ishlash darslarini tashkil etish metodikasi

Kulolchilik va haykaltaroshlik ishlari haqida ma'lumot. Plastilin va loyning tarkibi va xususiyatlari. Plastilin va loyga ishlov berish usullari. Plastilin va loy bilan ishlash darslarida ish o'rnini tashkil etish talablari. Plastilin va loy bilan ishlash darslari tashkil etish metodikasi. Plastilin va loy bilan ishlashda sanitariya-gigienik talablar.Gazlama bilan ishlash darslarini tashkil etish metodikasi

Gazlama va ip turlari. Gazlamaning xususiyatlari. Gazlamaning sanoatda ishlab chiqarilishi. Gazlama bilan ishlash metodikasi. Gazlamaga ishlov berish (o'lchash, andoza olish va qirqish) metodikasi. Gazlama bilan ishlashda ish joyini to'g'ri tashkil qilish talablari.Yumshoq o'yinchoq yasash darslarini tashkil etish metodikasi

O'yinchoqlar haqida ma'lumot. O'yinchoq turlari. Yumshoq o'yinchoqlarni tayyorlash texnologiyasi. Yumshoq o'yinchoqlar uchun mato tanlash, andoza olish va tikish texnologiyasi. Yumshoq o'yinchoqlarni tayyorlashda ish joyini to'g'ri tashkil etish. Texnika xavfsizligi qoidalari.Loyihalash va modellashtirish ishlari darslarini tashkil etish metodikasi

Loyihalash va modellashtirish ishlari haqida ma'lumot. Loyihalash va modellashtirish ishlarining turlari. Modellashtirish elementlari bilan tanishtirish. Texnik rasm va chizmadan foydalanish qoidalari. Loyihalash va modellashtirish ishlarida ish joyini to'g'ri tashkil etish. Loyihalash va modellashtirish darslarida texnika xavfsizligi qoidalari.

Qishloq xo'jaligi mehnati darsining mazmuni va undan foydalanish usullari

Qishloq xo'jaligi mehnati haqida tushuncha. Qishloq xo'jalik mehnati ish turlarining shakllari (o'simliklami parvarishlash, sug'orish, oziqlantirish, ko'chat o'tkazish). Qishloq xo'jaligi mehnati darslarida texnika xavfsizligi qoidalari.

Amaliy mashgulotlarni tashkil etish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Amaliy mashgulotlarda talabalar "Mehnat va uni o'qitish metodikasi" fanidan quyidagi ish turlaridan namunalar yasashni o'rganadilar.FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

  1. Txorjevskiy Mehnat ta’lim metodikasi Toshkent “o’qituvchi” 1987 y

  2. P.Senemikin Maktab ustaxonalarida asboblar tayyorlash Toshkent “o’qituvchi” 1990y

  3. N.I. Makienko Slesarlikdan amaliy ishlar Toshkent “o’qituvchi” 1992y

  4. Baltabaev Kasb tanlashga yo’nalish Toshkent 2000y

  5. S. Mahkamov Uquv ustaxonalarida o’tkaziladigan amaliy mashg’ulotlar Toshkent “o’qituvchi” 1991y

  6. K.Davlatov Mehnat va kasb ta’limi, tarbiyasi hamda kasb tanlash nazariyasi va metodikasi Toshkent “o’qituvchi” 1992y

  7. Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari “2004-2009 yillarda maktab ta’limini rivojlantirish Davlat umumiy dasturi: asosiy tamoyillar va privord islohotlar” Nukus 2005y

  8. I.Karimov, B.U. Olimov Mehnat ta’limi darslarida fanlararo bog’lanishlar. Uslubiy qo’llanma Toshkent 2008y

Download 65.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling