Menejment nazariyasi


Download 24 Kb.
Pdf ko'rish
bet19/20
Sana13.11.2017
Hajmi24 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Ilova
O ’zbekiston  Respublikasida  qishloq  xo'jaligi 
ishlab  chiqarishi  uchun  yetishmaydigan 
(sezilayotgan  ehtiyoj)  texnikalar  miqdori

Texnika  turi
Yetishm aydigan 
texnika  soni, 
dona  (E t)
1.
Haydov  traktorlari  T-4A  va  VT-150
2302
2.
Chopiq  traktorlari  TTZ-80.11,  MTZ-80X
1176

3.
Transport  traktorlari  TTZ-80.10.
1659
4.
Traktorlar  MXM-140
230
5.
Kultivatorlar  KXU-4B
3879
6.
Chigit  ekish  seyalkasi  SChX-4B
1255
7.
Chigit  ekish  seyalkasi  Keys-1200
281
8.
Don  ekish  seyalkasi
715
9.
Tishli  borona  BZTX-000
15936
10.
Chukur  yumshatgichlar
936
11.
Uzun  bazali  er  tekislagichlar
1404
12.
Omochlar
536
13.
Purkagichlar  OVX-
6
OO
1194
14.
Purkagichlar  ORPD-12M
315
15.
Purkagichlar  VP-1
15
16.
Changlatgichlar  OShU
12
17.
Chizel-kultivatorlar  ChKU-4
1040
18.
G V zapoya  yulgichlar  KV-4
903
19.
Mineral  o'g'it  sepgichlar  RMU
2313
20.
Traktor  tirkamalari  2PTS-4-793
7299
21.
O 't  o'rgichlar  KIR-1,5
585
22.
G ’alla  kombaynlari  Klaas
291
23.
Ariq  qazgich-tekislagichlar
695
24.
Pushta  olgichlar
1308
25.
Mahalliy  o‘g‘it  sepgichlar
1491
26.
Gerbitsid  sepish  moslamasi
1486
27.
G ’o'za  chilpish  moslamasi
579
IV.  AM ALIY  MASHG’ULOTLARDA  M UAM M OLI 
HOLATLARNI  YECHISH  BO’YICHA  O ’QITISH 
TEXN OLOGIYASI
4.1.  O ’qitish  texnologiyasi  modeli
M avzu
Qo'shma  korxonalar  faoliyatini 
tashkil  etish  va  un in g   samaradorligi
Talabalar  soni:  25-30 Vaqti  4  soat
0 ‘qitish  shakli
Amaliy  m ashg'ulotda  m uam m oli  holatni 
yechish  orqali  bilimni  chuqurlashtirish

Amaliy  mashg'ulot 
rejasi
1.  Keysga  kirish  va  nazariy  jihatdan  yoritib 
berish.
2.  Bilimni  chuqurlashtirishning  va  muam- 
moning  dolzarbligi.
3.  Korxonaning  marketing  strategiyasini 
o'rganish.
4.  Korxonaning  boshqarish  samaradorligini 
o'rganish.
5.  Muammoning shakllanishi va uni yechish 
yo'llari.
6.  Keys-stadini  guruhlarda  yechish.
7.  Interaktiv orqali  muammoli holatni yechish 
g'oyalarini  ko'rib  chiqish.
8.  Eng  muqobil  variantini  tanlash  va  nati­
jalarni  prezentatsiya  qilish.
9.  Guruhlarning  ishlash  faoliyatini  va  maq­
sadga  erishilganlik  natijalarini  baholash  va 
xulosa  chiqarish
O'quv  mashg'uloti- 
ning  maqsadi:
Xolding  faoliyatini  tashkil  etish  va  uning 
samaradorligi,  tovarlar assortimenti  va  mar­
keting  strategiyasini  ishlab  chiqish  va  uning 
samaradorligini  yoritib  berish
Pedagogik  vazifalar:
-  muammoli  holat- 
ning  xususiyatlarini 
tavsiflab  va  tasnif- 
lab  beradi:
-  keysda  korxona­
ning  faoliyati  va 
marketing  holati 
bilan  tanishtiradi  va 
tahlil  qiladi;
-  muammoni  ajra- 
tish  va  uni  aniqlab, 
yechish  ketma-
O'quv  faoliyatning  natijalari:
- korxonaning faoliyati va holatini o'rgangan 
holda  muammoni  aniqlaydi  va  korxonaga 
taalluqli  muammolarni  tavsiflab  berish;
-  muammoli  holatning  ko'nikmalari  va  uning 
shaklidagi  kichik  muammolarning  iqtisodiy 
asoslangan  yechimlarini  ishlab  topish;
-  korxonaning  faoliyatini  hisobga  olgan  hol­
da  muammoni  yechish  ketma-ketligini  aniq­
laydi;
- iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan ishlash yo'llarini, 
bashorat  qilish,  statistik  ma’lumotlar  tahlili 
bilan  ishlab  chiqarish  yo'llarini  optimal  varianti-

ketligini  ishlab 
chiqishni  o'rgatadi;
-  keysda  muammo- 
ning  ma’lumotlarini 
boshqaruv  va  ishlab 
chiqarish  tizimini 
yaxshilash  uchun 
hisob-kitoblar 
o'tkazadi,  hamda 
yakuniy  xulosalar 
chiqaradi;
ni  tanlaydi  va  mazkur  korxonaning  mah- 
sulotlariga  bo'lgan  munosabatlarini  aniqlaydi
O'qitish  uslubi
Keys-stadi  uslubi  savol-javob,  muammolar- 
ni  yechish
0 ‘qitish  shakli
Amaliy  mashg'ulotda  individual  ishlash,  gu- 
ruhlarda  ishlash
O'qitish  vositalari
M a ’ruzalar  matni,  keys,  namoyon  material- 
lar  (m a’ruzachi  tomonidan  prezentatsiya- 
slayd),  lazer  proektori,  (sxemalar,  rasmlar, 
jadvallar)
O'itish  shartlari
Texnik  vositalar  bilan  ta’minlangan  guruh- 
lar  bilan  ishlash  uchun  mo'ljallangan  audi- 
toriya
Monitoring  va 
baholash
Mustaqil  o'rganish  uchun  savollar  beriladi, 
uy  vazifasi  uchun  slaydlar  tayyorlaydi.
4.2.Amaliy  mashg‘ulo tning   texnologik  kartasi. 
Ish ning   bosqichlari.
Ishning 
bosqich­
lari 
va  vaqti
FAOLIYAT  M AZM UNI
0 ‘qituvchi
Talaba
1-bosqich 
Tayyorlov 
qismi 
(10  min)
1.1.  M azkur  keysning  mutaxassis- 
lik  yo'nalishiga  ta’sirini  tushuntira- 
di  va  tanishtiradi;
1.2. Mashg'ulotning nomini, o'tkazish
Tinglaydilar  va 
yozib  oladilar

jarayonini, rejalashtirayotgan  maqsad 
va  natijalarni  e’lon  qiladi.
1.3.  O'rganib  chiqish  uchun  keysga 
taalluqli  qo'llanmalar  va  tarqatma 
materiallar  tarqatadi.
1.4.  Taklif  etilgan  « 0 ‘zqishloqmash» 
xolding  kompaniyasi  faoliyati  bilan 
tanishtiradi.
1.5.  Mustaqil  ishlash  uchun,  vaziyat­
li  tahlil  varaqasini  tarqatadi.
1.6. Guruhlarda ishlash bo'yicha  ko'rsat- 
malar  beradi.
2-bosqich 
Asosiy 
qism 
(50  min)
2.1.  Nazariy va amaliy tomondan taq- 
qoslangan yangi materialni o'rganish- 
ni  tashkil  qiladi.  Buning  uchun  qisqa 
tarzda  korxonalarda  marketing  das- 
turini  ishlab  chiqish,  uning  tarkibiy 
tuzilishi,  marketing  tadqiqotlarini 
o'tkazish  haqida  nazariy jihatdan  ga- 
pirib  beradi.  Bu  esa  amaliy  mashg'u- 
lotning  rejasiga  asoslanib,  ekranda 
jadvallar,  chizmalar,  rasmlar  tariqasi- 
da  ko'rsatiladi  va  sharhlanadi.
2.2. Korxonaning holati bilan muzoka- 
rani  tashkillashtiradi  va  quyidagi 
m ashg'ulotning  asosiy  savollariga 
amaliyot  bilan  bog'lagan  holda javob 
beradi:
1.  Kompaniya  marketing  faoliyatida- 
gi  asosiy  mummolar  nimalardan  ibo­
rat?
2.  Kompaniyaning  marketing  tad ­
qiqotlari  natijalarini  sharhlab  bering.
3.  Xolding  kompaniyada  yuzaga  kel- 
gan  muammolarni  hal  etishning qan-
Eshitadilar, 
konspektlarda 
qisqa  tarzda 
yozib  boradilar.
Savollarga 
javob  beradilar 
va  yozib  bora­
dilar.  Savol- 
larni  aniqlay­
dilar,  muhoka­
ma  qiladilar  va

day  yo'llarini  taklif  etasiz?
4.  Qishloq  xo'jaligi  texnika  vosita- 
larini  ishlab  chiqaruvchi  korxonalar­
ning  marketing  dasturini  ishlab  chi- 
qishning  o'ziga  xos  xususiyatlarini 
ko'rsatib  bering.
2.3.  Talabalarni  guruhlarga  bo'ladi 
va  guruhlarda  ishlash  jarayonini  es- 
latadi  (3-ilova).  Keys  bilan  ishlash 
uchun  individual  yoki  guruhlarda 
ishlash  jarayoni  uchun  topshiriqlar 
beradi.  Jamoa  ishlab  chiqqan  hola- 
tiy  tahlil  varaqasini  to'ldiradilar, 
muqobil  g'oyalarni  tanlab  oladilar va 
baholaydilar
tushunmagan
joylarini
so'raydilar
O'quv
topshiriqlarni
bajaradilar
3-yakuniy 
bosqich 
(20  min)
3.1.  Talabalarning  marketing  das­
turini  ishlab  chiqish  holatiga  baho 
beriladi
3.2.  Marketing  dasturinining  amaliy 
ahamiyati  misollar  bilan  tushuntiriladi
3.3.  Mustaqil  ta’lim  uchun  vazifa  be­
radi:  keys  topshirig'iga  binoan  yetish- 
maydigan  texnikalar  sonini  aniqlaydi.
4.3.
Am aliy  mashg‘ulotning   texnologik  kartasi 
(2-amaliy  mashg‘ulot,  2  soat  )
Is h n in g  
bosqish- 
lari  va 
vaqti
FAOLIYAT  M AZM UNI
0 ‘qituvchi
Talaba
1-bosqich 
Tayyor- 
lov  qismi 
(10  min)
1.2.  M avzuning  tayanch  iboralari 
asosida  blits-so'rov  o'tkazadi.  M av­
zuning  tayanch  iboralari  bo'yicha 
so'rov  o'tkazadi.
Tinglaydilar  va 
yozib  oladilar

Marketing  dasturini  tuzish  tamoyil- 
larini  tavsiflab  bering 
1-2  ta  talabadan  javobni  eshitadi  va 
mavzu  muhokamasi  guruhlarda  ish­
lar  yakunlanib,  taqdimotlar  o'tkazil- 
ganidan  so'ng  davom  ettirilishini 
e’lon  qiladi.
1.2.  Har  bir  talaba  guruh  bahosiga 
mos  ravishda  baho  olishini  tushunti- 
radi,  guruhlarda  ishlash  qoidalari  bi­
lan  tanishtiradi.
1.3.  G uruhlarda  ishlash  natijasi 
plakat  qog'ozlarda  ko'rsatilishi  kerak- 
ligini  e’lon  qiladi.
2-bosqich 
Asosiy 
qism 
(50  min)
2.1.  Individual  va  jamoa  ish  faoliya­
tini  «vaziyatli  tahlil  varaqasini»  tek- 
shiradi  va  baholaydi.
2.2.  Taqdimotni  tashkillashtiradi, 
muhokama  qiladi  va  o'zaro  baholaydi.
2.3.  Korxonaning  faoliyati  to'g'risida 
savollar  berishni  tavsiya  etadi.
2.4.  Javoblarni  tekshirib,  baho  be­
radi  va  muhokama  qiladi.  Muammo- 
ning  tahlili  va  xolatning  yechimiga 
alohida  e’tibor  beradi.
2.5.  Keysning  o'z  yechim  variantini 
e’lon  qiladi  va  namoyish  etadi.
Eshitadilar, 
konspektlarda 
qisqa  tarzda 
yozib  boradilar. 
O'quv  topshi- 
riqlarni  baja- 
radilar.  Nati- 
jalarni  muho­
kama  qiladilar 
va  tushunma- 
gan  joylarini 
so'raydilar.  G u­
ruhlar  natijalari 
bo'yicha  taqdi- 
mot  qiladilar. 
Munozarada 
qatnashadilar, 
savollar  bera- 
dilar  va  o'zaro 
baholaydilar
3-yakuniy 
bosqich 
(20  min)
3.1.  Natijalarga  yakuniy  xulosalar 
qiladi,  talabalarning  e’tibori  asosiy

nuqtalarga  qaratadi,  xulosalar qiladi- 
va  baholaydi.
3.2.  Qishloq  xo'jaligi  texnikalarini 
ishlab  chiqaruvchi  korxonalar  faoli­
yatini  tahlil  qilish  talabalarning 
yo'nalishlariga  va  bo'lajak  kasblari- 
ga  ta’sirini  tushuntiradi
Ilovalar
1-ilova
M uam m olarni  xal  qilish  variantlarini 
baholash  jadvali  (ballarda)
Ishtirokchilar
M uam m oni  hal  qilishning
alternativ  variantlari
1
2
3
4
N
A
B
N
Jami:
2-ilova
Baholash  ko‘rsatkichlari  va  mezonlari
Guruh
Savol
m ohiyatini
yoritilishi
Xulosa G uruhning
faolligi
Ja m i
B aho 
2-3-«a ’lo» 
1-2-«yaxshi» 
0,5-1- 
«qon-li»
(1,2)
(1,2)
(0,6)
(3,0)
1
2
3
4

I.  O ’zbekiston  Respublikasi  Q onunlari  va 
me’yoriy  xujjatlar:
1. Asosiy vazifamiz - Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovon- 
ligini  yanada  yuksaltirishdir  /  /   Prezident  Islom  Karimovning
2009-yilning  asosiy  yakunlari  va  2010-yilda  O ’zbekistonni  ijtimoiy- 
iqtisodiy  rivojlantirishning  eng  m uhim   ustuvor  yo'nalishlariga 
bag'ishlangan  Vaziriar  Mahkamasining  majlisidagi  ma’ruzasi  /  /  
Xalq  so‘zi,  2010-yil  30-yanvar.
2.  M amlakatimizni  modernizatsiya  qilish  va  kuchli  fuqarolik 
jamiyati  barpo  etish  -  ustuvor  maqsadimizdir  /  /   Prezident  Islom 
Karimovning  O'zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Qonunchilik 
palatasi va  Senatining qo'shma  majlisidagi  m a’ruzasi  /  /   Xalq so'zi,
2010-yil  28-yanvar.
3.  O ’zbekiston  Konstitutsiyasi  -  biz  uchun  demokratik  taraq- 
qiyot  yo'lida  va  fuqarolik  jamiyatini  barpo  etishda  mustahkam 
poydevordir  /  /   Prezident  Islom  Karimovning  O ’zbekiston  Respub­
likasi  Konstitutsiyasi  qabul  qilinganining  17  yilligiga  bag'ishlangan 
tantanali  marosimdagi  ma’ruzasi  /  /   Xalq  so'zi,  2009-yil  6-dekabr.
4.  Karimov  I.A.  Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O ’zbekiston 
sharoitida  uni  bartaraf  etishning  yo'llari  va  choralari.  -  T.: 
O ’zbekiston,  2009.  -  56  b.
5.  Mamlakatimizni  modernizatsiya  qilish  va  yangilashni  izchil 
davom  ettirish  -  davr  talabi.  Prezident  Islom  Karimovning  2008-yilda 
m am lakatim izni  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  yakunlari  va
2009-yilga  mo'ljallangan  iqtisodiy  dasturning  eng  muhim  ustuvor 
yo'nalishlariga  bag'ishlangan  Vaziriar  M ahkam asi  majlisidagi 
m a’ruzasi  /  /   Xalq  so'zi,  2009-yil  14-fevral.
II. 
O'zbekiston  Respublikasi  Vaziriar 
M ahkam asining  qaror  va  farmoyishlari:
6.  O ’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Farmoni.  Iqtisodiyot 
real  sektori  korxonalarining  moliyaviy  barqarorligini  yanada  oshirish 
chora-tadbirlari  to'g'risida.  2008-yil  18-noyabr,  PF-4053-son.

7.  O ’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Farmoni.  Fuqaro- 
larning  O ’zbekiston  Respublikasi  tijorat  banklaridagi  omonatlarini 
himoyalash  kafolatlarini  ta’minlashga  oid  qo'shimcha  chora-tadbir- 
lar  to‘g‘risida.  2008-yil  28-noyabr,  PF-4057-son.
8.  O ’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Farmoni.  Iqtisodi- 
yotning real sektori  korxonalarini qo'llab-quwatlash,  ularni  barqaror 
ishlashini  ta’minlash  va  eksport  salohiyatini  oshirish  chora-tadbir- 
lari  dasturi  to‘g ‘risida.  2008-yil  28-noyabr,  PF-4058-son.
9. O ’zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. Ishlab chiqarish 
va  ijtimoiy  infratuzilmani  yanada  rivojlantirish  yuzasidan  qo'shimcha 
chora-tadbirlar  to‘g‘risida.  2009-yil  20-yanvar,  P Q - 1041 -son.
10.  O ’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  qarori.  «Qishloq 
taraqqiyoti  va  farovonligi  yili»  Davlat  dasturini  kuchga  kiritish 
to'g'risida.  2009-yil  26-yanvar,  PQ-1046-son.
11.  O ’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  qarori.  Oziq-ovqat 
mahsulotlari  ishlab  chiqarishni  kengaytirish  va  ichki  bozorni 
to‘ldirish  yuzasidan  qo'shimcha  chora-tadbirlar  to'g'risida.  2009-yil 
26-yanvar,  PQ-1047-son.
12.  O ’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  qarori.  Uy-joy 
fondini  foydalanishga  tayyor  holda  topshirish  shartlarida  rekon- 
struktsiya  qilish  va  ta’mirlash  bo'yicha  pudrat  ishlarini  kengayti- 
rishni  rag'batlantirishga  doir  qo'shimcha  chora-tadbirlar  to'g'risida.
2009-yil  29-yanvar,  P Q - 1051-son.
13.  O ’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  qarori.  «Barkamol 
avlod  yili»  Davlat  dasturi  to'g'risida.  2010-yil  27-yanvar,  PQ-1271-son.
14.  O ’zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  Farmoyishi.  Iqti­
sodiy  nochor  korxonalarni  tijorat  banklariga  sotish  tartibini  tas- 
diqlash  to'g'risida.  2008-yil  19-noyabr,  F-4010-son.
15.  O ’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  majlisining 
qarori.  2008-yilda  Respublikani  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish 
yakunlari  va  2009-yilda  iqtisodiyotni  barqaror  rivojlantirishning 
eng  muhim  ustuvor  vazifalari  to'g'risida.  2009-yil  13-fevral.
16.  O ’zbekiston  R espublikasi  P re z id e n tin in g   F arm oni. 
To‘g ‘ridan-to‘g ‘ri  xususiy  chet  el  investitsiyalarni  jalb  etishni 
rag'batlantirish  borasidagi  qo'shimcha  chora-tadbirlar  to'g'risida. 
2005-yil  11-aprel,  PF-3594-son.  O ’zbekiston  Respublikasi  qonun 
hujjatlari  to'plami,  2005-yil,  15-16-son  (151-152).

17.  O ’zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  qarori. 
O ’zbekiston  R espublikasining  2006-yilgi  investitsiya  Dasturi 
to‘g‘risida.  2007-yil  30-noyabr,  560-son.
III.  O’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  asarlari:
18.  Karimov  I.A.  Eng  asosiy  mezon  -  hayot  haqiqatini  aks 
ettirish.  -  T.:  O ’zbekiston,  2009.  -  24  b.
19.  O ’zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Islom  Karimovning 
«Jahon  moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  O ’zbekiston  sharoitida  uni  bar- 
taraf etishning yo'llari  va  choralari»  nomli  asarini  o‘rganish  bo'yicha 
o'quv  qo'llanma.  -  T.:  Iqtisodiyot,  2009.  -  120  b.
20.  Karimov  I.A.  O ’zbekiston  iqtisodiy  islohotlarni  chuqur- 
lashtirish  yo'lida.  -T.:  O ’zbekiston,  1995.
21.  Karimov  I.A.  O ’zbekiston:  milliy  istiqlol,  iqtisod,  siyosat, 
mafkura.  T .l,  -  T.:  O ’zbekiston,  1996.
22.  Karimov  I.A.  O ’z  kelajagimizni  o'z  qo'limiz  bilan  qurmoq- 
damiz.  T.7.,  -  T.:  O ’zbekiston,  1999.
IV.  Monografiya,  darslik,  o‘quv  qo'llanm alar:
23.  A.Sh.  Bekmurodov,  U.V.  G ’afurov,  B.K.Tuxliyev.  Jahon 
moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi  sharoitida  O ’zbekistonning samarali  iqti­
sodiy  siyosati.  O ’quv  qo'llanma.  -  T.:  TDIU.  -  124  b.
24.  Avdeyev  V.V.  Upravlenie  personalom:  texnologiya  formi- 
rovaniya  komando.  -  M .:  Finans  i  statistika,  2010.  -  544  s.
25.  Druker  P.  F.  Zadachi  menedjmenta  v  X XI  veka.  Per.  s. 
Angl.  Ucheb.posob.  -  M .:  Vilyams,  2009.  -  157  s.
26.  Gerchikova  I.N.  Menedjment:  Uchebnik.  4-e  izd.,  pererab. 
i  dop.  -  M.:  Yuniti-Danya,  2004.  -  511  s.
27.  Dyatov  A.N.  Obshiy  menedjment:  kontsepsii  i  kommentarii: 
Uchebnik,  -  M.:  Alpina  Biznes  Buks,  2009.  -  400  s.
28.  B.  Yu.  Xodiyev  va  boshqalar.  Kichik  tadbirkorlik  faoliyati 
asoslari  (o'quv  amaliy  qo'llanma).  -  T.:  E  TEM PUS  dasturi  «Ma- 
todor-2000»  loyihasi,  2004.  -  20  b.
29. Jumayev N.X. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi: mohiyati, sabab- 
oqibatlari va  O ’zbekistonga  ta’siri.  Risola.  -  T.:  JIDU,  2009.  -  56  b.

30.  Vixanskiy  O.S.,  Naumov  A.I.  Menedjment:  Uchebnik.  - 
M.:  Ekonomist,  2005.  -  288  s.
31.  Juravlev  P.V.  i  dr.  Texnologiya  upravleniya  personalom: 
Uchebnik.  -  M.:  2008.  -  576  s.
32.  Zaynutdinov Sh.  N.  va  boshqalar.  Menejment  asoslari.  -  T.: 
TDIU,  2006.
33.  Kane  M.  M.,  Ivanov  B.  V.,  Koreshkov  V.  N..  Sxirtladze 
kachestva.  Uchebnoe  pasobie.  2010.  -  452  s.
34.  Meskon  M .X.,  Albert  M .,  Xedouri  F.  Osnovi  menedjmen- 
ta:  Per.  s  angl.  -  M.:  Delo,  2005.  -  702  s.
35.  Mirsaidov  M.  S.  Tadbirkorlik  asoslari.  Darslik.  -  T.: 
O ’zbekiston,  2005.  -  180  b.
36.  Polukorov  V.  L.  Osnovi  menedjmenta:  ucheb.pos.ch-e  izd., 
perir.  -  M.:  KNORUS,  2009.  -240  b.
37.  Razvitie  organizatsii  i  NR-menedjment.  -  M.:  Nezavisimaya 
firma  «Klass»,  2008.
38.  Suetenkov  E.N.,  Pasko  N.I.  Osnovi  menedjmenta:  Ucheb­
noe  posobie.  -  M.:  FORUM:  INFRA-M,  2005.  -  240  s.
39.  Tulyaganova  D.S.  i  dr.  Otsenka  effektivnosti  upravleniya  v 
ekonomike.  Monografiya.  -  T.:  Fan,  2003.  -  s.  68-79.
40.  Tulyaganova  D.S.  Menejment  fanidan  praktikum.  O ’quv 
qo‘llanma.  -  T.:  Fan,  2002.  -  135  b.
41.  Tulyaganova  D.S.,  Akaitdinova M.A.  Menejment  sotsiologi- 
yasi  va  psixologiyasi.  O ’quv  qo'llanma.  -  T.:  TDIU,  2004.  -  90  b.
42.  Tulyaganova  D.S.  Praktikum  po  menedjmentu.  Uchebnoe 
posobie.  -  T.:  TGEU,  2004.  -  155  s.
43.  Qosimova  D.S  .  Menejment  nazariyasi.  O ’quv qo'llanma.  -  T.: 
Fan  va  texnologiyalar,  2009.  -  212  b.
44.  Qosimova  D.S.  Neft-gaz  kompaniyalarini  samarali  boshqarish 
asoslari.  Monografiya.  -  T.:  «Fan»,  2006.  -  146  b.
45.  Utkin  E.  A.  Kurs  menedjmenta.  Uchebnik.  -  M.:  Zertsalo, 
2002.  -  565  s.
46.  Qosimova  D.S.  «O’zbekneftegaz»  M XK  -  strategik  yangilan- 
ish  ehtiyoji.  O ’zbekistondagi  biznes  ta’lim  tizimiga  «Keys  Stadi»  uslubini 
tatbiq  etish.  Keyslar  to'plami.  -  T.:  Akademia,  2006.  -  561 —584-b.
47.  Qosim ova  D .S.  Tezroofing.  M arketing  strategiyasini 
qo'llash.  O ’zbekistondagi  biznes  ta’lim  tizimiga  «Keys  Stadi»  uslubini 
tadbiq  etish.  Keyslar  to'plami.  -  T.:  Akademia,  2006.  -  517-532-b.

M U N D A R I  J  A
Kirish 
...............................................................................................................3
1-bob. 
Fanning mazmuni, predmeti va vazifalari  ............................................ 5
1.1. 
Menejmentning mohiyati, maqsad va vazifalari....................................5
1.2. 
Menejment predmeti va izlanish uslublari............................................   7
1.3. 
Menejment ilmining kelib chiqishi....................................................... 10
1.4. 
Menejment ilmining o'ziga xos xususiyatlari......................................11
1.5. 
Menejmentning kelajakka yo'naltirilganligi......................................... 15
1.6. 
Kursning mazmuni va vazifalari..........................................................16
Xulosa  ............................................................................................................. 18
Tayanch iboralar................................................................................................. 18
Mavzu bo'yicha atamalar va test savollari....................................................... 19
Nazorat savollari................................................................................................ 20
2-bob. 
Menejment nazariyasining rivojlanishi.
Menejmentga asosiy munosabatlar..................................................... 21
2.1. 
Qadimgi amaliyot - yangi fa n ............................................................ 21
2.2. 
Menejmentning fan sohasi sifatidagi evolyutsiyasi.............................. 26
2.3. 
Turli maktablarni ajratish asosidagi yondashuvlar............................... 27
2.4.  Axloq fanlarining rivojlanish maktabi  ...................................................34
2.5. 
Operatsiyalar tadqiqoti va modellar..................................................... 36
2.6. 
Menejment nazariyasi asoschilari........................................................ 37
Xulosa 
............................................................................................................. 44


Download 24 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling