Menejment va marketing


-jadval  Tijorat bankining  jalb qilingan mablag’lari tarkibi va dinamikasi


Download 0.85 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/6
Sana10.04.2020
Hajmi0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6

5-jadval 

Tijorat bankining  jalb qilingan mablag’lari tarkibi va dinamikasi .

15

 

№ 

Moddalar 2013 yil  

2014 yil 

O’zgarishi(+;-) 

mln.so’m 

mln.so’m mln.so’m 

  

Majburiyatlar   

  

    

  

  Talab qilib 

olinguncha 

depozitlar 

687617,53 

40,30 


1121113,61  47,52  433496,08  63,0 

Jamg’arma depozitlar  

249777,95 

14,64 

268906,87 11,40  19128,92 

7,7 


Muddatli 

depozitlar 

13044,02 

0,76 

202690,92 8,59 

189646,9 

1453,9 Depozit sertifikatlari  

4239,46 


0,25 

53,11 


0,002  -4186,35 

-98,7 


Hukumat 


hisobvarao’lari  

  

Jami depozitlar 1063068,97  62,31 

1592764,53  67,51  529695,56  49,8 

Boshqa banklarga to’lanishi kerak 

bo’lgan 


mablag’lar 

357688,16 

20,96 

504098,63 21,37  146410,47  40,9 

Markziy bankka to’lanishi kerak 

bo’lgan 


mablag’lar 

12425,65 

0,73 

5115,53 


0,22 

-7310,12 

-58,8 Hukumatga to’lanishi kerak 

bo’lgan 


mablag’lar 

149704,93 

8,77 

231613,54 9,82 

81908,61 

54,7 REPO va boshqa qarz mablag’lari 

10 


Soliq 

majburiyatlari 11 

Boshqa 


majburiyatlar 

123246,36 

7,22 

25714,8 


1,09 

-97531,56  -79,1 

  

Jami nodepozitlar  643065,1 37,69 

766542,5 

32,49  123477,4 

19,2 


  

Jami 


majburiyatlar 

1706134,08  100 

2359307,05  100 

653172,97  38,3 

                                                 

14

 ATB “Agrobank” yillik hisobot ma’lumotlari 2013-2014 y. 

 

 

51     Bankning jami majburiyatlarini tarkibida depozit mablag’larining ulushi 67.5 

% 1592764.53 mln. so’m bo’lib, qolgan 32.5 % i 766542.5 mln. so’mi nodepozit 

mablag’lari hisoblanadi. 

    Majburiyatlarning  joriy  yilda  2359307.05  mln.ni  tashkil  etib  o’tgan  yildan 

653172.97  mln.so’mga  38  %  ga  oshgan,  bunga  quydagi  talab  qilib  olinguncha 

saqlanadigan  depozitning  1121113.61  mln.  (47.5%)  tashkil  etib  o’tgan  yildan 

433496.08 mln. so’mga 63 % ga oshgani, jamg’arma depozitlarining 268906.87 

mln.  so’mni  tashkil  etib  8  %  19128.92  mln.ga  oshishi  va  boshqa  banklarga 

to’lanishi kerak bo’lgan mablag’larning 504098.63 mln. (21.3%) ni tashkil etib, 

146410.47 mln. ga ya’ni 41 % ga oshishi katta ta’sir ko’rsatgan. 6 -jadval  

ATB AGROBANK tijorat banki aktivlari tahlili.

16

 

№ 

Moddalar 2013 yil  

2014 yil 

O’zgarishi(+;-) 

mln.so’m 

mln.so’m mln.so’m 

 

Aktivlar    

  

    

  

  Naqd pullar  

89606,37 

4,5 


58669,11 

2,1 


-30937,3 

-34,5 


Boshqa 


banklardan 

olinishi kerak 

bo’lgan pullar 

405285,45 

20,6 

391156,08 14,5 

-14129,4 

-3,4 Investitsiyalar(sotish uchun naqd 

bo’lganlari) 

14699,25 

0,7 


21841,67 

0,8 


7142,42 

48,59 


Mijozlarga 

berilgan kreditlar 

va bo’naklar 

1351813,6 

68,8 


2127850,3 

79,1 


776036,7 

57,4 


Minus ehtimoliy 

yo’qotishlar 

bo’yicha zahiralar 

-54157,21 

-2,7 


-92996,45 

-3,4 


-38839,2 

71,7 


Sof kreditlar va 

bo’naklar  

1297656,4 

66,1 

2034853,9 75,6 

737197,5 

56,8 Moliyaviy ijara sof holda 

Xo’jalik yurituvchi qaram 

jamiyatlarga 

9298,37 

0,47 


11664,64 

0,43 


2366,27 

25,4 


                                                 

15

 ATB “Agrobank” yillik hisobot ma’lumotlari 2013-2014 y. 

 

 

52 investitsiyalar 

Asosiy vositalar 90288,61 

4,6 


114236,26 

4,2 


23947,65 

26,5 


10 

Nomoddiy 

aktivlar 

248,22 


0,013 

220,91 


0,01 

-27,31 


-11,0 

11 


Soliq talablari 

3261,22 


0,1 

8461,96 


0,31 

5200,74 


159,4 

12 


Boshqa aktivlar 

50595,1 


2,5 

43754,59 

1,6 

-6840,51 -13,5 

 

Jami aktivlar 1962863,1 

100 


2688642,4 

100 


725779 

36,9 


 

    Bankning aktivlari tahlil qilinganda aktivlar joriy yilda 2688642.4 mln. so’m bo’lib 

o’tgan yildan 725779 mln.ga 37 % ga oshgan. Bunga quyidagi omillar ta’sir etgan: 

    - Birinchi navbatda kreditlar, joriy yilda 2127850.3 mln. (79%) bo’lib o’tgan 

yildan 776036.7 mln. ya’ni 57 % ga oshgan; 

   - Investitsiyalar 11664.64 mln. (0.5%) tashkil etib o’tgan yildan 2366.27 mln. 

ga 25 % ga oshgan; 

   - Asosiy vositalar 114236.26 mln.ni tashkil etib 23947.65 mln.ga 26 % ga oshgan; 

   - Soliq talablari 8461.96 mln.ni tashkil etib 5200 mln.ga 159 % ga oshganini 

ko’rish mumkin. 

   - Naqd pullarning 58669 mln.ni tashkil etib o’tgan yildan 30937.3 mln.ga ya’ni 34 % ga 

kamaygani albatta salbiy holat bo’lib, bankning likvidliligiga katta ta’sir etadi.                                                                                                               7 - jadval 

Tijorat banki tomonidan berilgan kreditlarning sifat 

jihatdan tasnifi.

17

 

№ 

Kreditlar sifati Berilgan kreditlar 

qoldig’i  

(mln. so’mda) 

Ajratilgan zahira  

(mln. so’mda) 

Zahira 


normasi, 

% da 


2013 y. 

2014 y. 


2013 y. 

2014 y. 


 

Yaxshi 115 

180 
Standart 

250 

320 


25 

32 


10 

Substandart 109 

160 


27 

40 


25 

Shuhbali 45 

62 


23 

33 


50 

Ishonchsiz 13 

24 


13 

24 


100 

 

Jami 532 

746 


109 

129 


 

                                                 

16

 ATB “Agrobank” yillik hisobot ma’lumotlari 2013-2014 y. 

 

 

53 Jadval ma’lumotlariga asosan berilgan kreditlarni sifat jihatidan tasnifini tahlil 

qilar ekanmiz berilgan kreditlar qoldig’i 214 mln. so’mga, ajratilgan zahiralar 

esa 20 mln. so’mga oshganini ko’rishimiz mumkin   

 


 

 

54 III BOB. TIJORAT BANKLARINING LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI       

INNOVATSION STRATEGIYASI. 

3.1. Tijorat banklarining likvidligini ta’minlash xorij tajribasi. 

    Tijorat  banklarining  o’z  funktsiyalarini  to’laqonli  bajara  olish  imkoniyati, 

birinchi  navbatda,  ularni  etarli  darajada  likvidli  bo’lishi  bilan  belgilanadi.  Shu 

sababli,  tijorat  banklarining  likvidligi  masalasi  bank  nazorati  xamda  tijorat  

banklari  aktivlari  va  passivlarini  boshkarishning  asosiy  masalalaridan  biri 

hisoblanadi. 

    Xorijiy  mamlakatlar  bank  amaliyotida  tijorat  banklari  likvidligini 

ta’minlashning quyidagi jixatlarini ajratib ko’rsatish mumkin: 

    Tijorat  banklari  faoliyatini  nazorat  qiluvchi  organlar  tomonidan  banklarning 

joriy likvidlikgiga nisbatan iqtisodiy me’yorlar o’rnatish.  

    Yaponiyada  tijorat  banklarining  joriy  likvidligiga  nisbatan  talab  likvidli 

aktivlarining  jami  depozitlarga  nisbati  sifatida  o’rnatilgan  va  uning  eng  past 

me’yoriy  darajasi  0,30  qilib  belgilangan.  Frantsiyada  esa,  tijorat  banklarining 

joriy  likvidlilik  koeffitsenti  likvidli  aktivlar  va  yaqin  30  kun  ichida 

qaytariladigan  aktivlar  summasini  talab  qilib  olinadigan  depozitlar  va  yaqin  30 

kun  ichida  bajariladigan  majburiyatlar  summasiga  taqsimlash  yo’li  bilan 

aniqlanadi va uning me’yoriy darajasi 1,0 qilib belgilangan. 

    Rossiyada  tijorat  banklarining  joriy  likvidligiga  nisbatan  Markaziy  bank 

tomonidan uchta iqtisodiy me’yor o’rnatilgan:

  

   - lahzalik likvidlik koeffitsienti.     Ushbu  koeffitsent  tijorat  banklarining  yuqori  likvidli  aktivlarini  talab  qilib 

olinadigan  depozitlari  summasiga  bo’lish  yo’li  bilan  aniqlanadi  va  uning  eng 

past me’yoriy darajasi 0,15 qilib belgilangan. 

   - joriy likvidlik koeffitsenti. 

    Mazkur  koeffitsent  tijorat  banklarining  likvidli  aktivlarini  (kassadagi  nakd 

pullar, yuldagi pullar, bankning “nostro” vakillik hisobraqamidagi pullar, davlat 

obligatsiyalariga qilingan investitsiyalar, 30 kun ichida qaytariladigan ssudalar) 


 

 

55 yaqin  30  kun  ichida  bajariladigan  majburiyatlarga  taqsimlash  yo’li  bilan 

aniqlanadi va uning eng past me’yoriy darajasi 0,50 qilib belgilangan. 

    Uzoq muddatli likvidlilik koeffitsenti. 

    Ushbu koeffitsient bir yildan ortiq muddatga ega bo’lgan aktivlar summasini 

bir  yildan  ortiq  muddatga  ega  bo’lgan  majburiyatlar  va  kreditlar  summasiga 

bo’lish  yo’li  bilan  aniqlanadi  va  uning  eng  yuqori  me’yoriy  darajasi  1,2  qilib 

belgilangan. 

    Yuqori  likvidlik  qimmatli  qog’ozlarga  investitsiya  qilish  yo’li  bilan 

banklarning  likvidligini  ta’minlash.Taraqqiy  etgan  mamlakatlarda  tijorat 

banklari  likvidlikni  ta’minlash  maqsadida  asosan  hukumatning  qimmatli 

qog’ozlariga  investitsiya  qilishadi.  Masalan,  2014  yilning    1  yanvar  holatiga, 

dunyoning  eng  yirik  banklaridan  biri  bo’lgan  Benk  of  Amerika  aktivlarining 

umumiy 

xajmida 


hukumatning 

qimmatli 

qog’ozlariga 

qilingan 

investitsiyalarning salmog’i 9,1 foizni tashkil etdi. 

    AQSH, Yaponiya va “evroxudud” mamlakatlarida davlat byudjeti defitsiti  va 

davlat  qarzi  miqdorining  katta  ekanligi  hukumatlarni  yirik  miqdorda  davlat 

qimmatli  qog’ozlarini  emissiya  qilishga  majbur  qilmoqda.  Bu  esa,  tijorat 

banklarining likvidligini ta’minlashda qo’l kelmoqda. 

                                                                                                               8 – jadval 

AQSH, Yaponiya, Italiya va Buyuk Britaniyada davlat byudjeti defitsiti va 

davlat qarzining yalpi ichki maxsulotga nisbatan darajasi (2013 yilning 1 

yanvar holatiga)

18

 

 

                   Ko’rsatkichlar  

 AQSH 


 

Yaponiya 

 

Frantsiya  

Italiya 


  Buyuk 

Britaniya  

    Davlat byujeti defitsitining  

        YaIMga nisbatan darasi,% 

 

   8,3 


   

   10,1 


 

     4,9 

 

    2,9 


 

     7,9 

                 Davlat qarzining 

       YaIMga nisbatan darajasi,%  

   

  102,7 


 

  238,0 


 

   127,0 

 

  127,0 


 

   88,8 


                                                 

18

 O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlari (www.cbu.uz)  

 

 

56     

Jadval  ma’lumotlaridan  ko’rinadiki,  AQSH,  Yaponiya,  Buyuk  Britaniya  va 

Frantsiyada  defitsiti  darajasi  sezilarli  darajada  yuqoridir.  Xalqaro  amaliyotda 

qabul  qilingan  me’yoriy  andozaga  ko’ra,  davlat  byudjeti  defitsitining  YaIMga 

nisbatan darajasi 3 foizdan oshmasligi lozim. 

    Davlat  byudjeti    defitsiti  darajasining  yuqori  ekanligi  mamlakat  hukumatini 

davlat  qimmatli  qog’ozlarining  emissiya    hajmini  oshirishga  majbur  qiladi. 

Buning  sababi  shundaki,  davlat  qimmatli  qog’ozlarini  emissiya  qilish  davlat 

byudjeti defitsitini qoplashning noinflyatsion usuli hisoblanadi. 

    Shuningdek, 

jadval 

ma’lumotlari  tahlili  qilingan  taraqqiy  etgan mamlakatlarda  davlat  qarzi  darajasining  juda  yuqori  ekanligini  ko’rsatmoqda. 

Xalqaro  amaliyot  qabul  qilingan  me’yoriy  andozaga  ko’ra,  davlat  qarzining 

YaIMga  nisbatan  darajasi  60  foizdan  oshmasligi  lozim.  O’z  navbatida,  davlat 

qarzi  darajasining  yuqori  ekanligi  hukumat  tomonidan  qimmatli  qog’ozlar 

emissiyasi xajmini oshirish zaruriyatini yuzaga keltiradi. 

    Hukumatining 

qimmatli 

qog’ozlari  tijorat  banklari  uchun  qulay 

investitsiyalash  ob’ekti  hisoblanadi.  Buning  sababi  shundaki,  birinchidan 

hukumat  ishonchli  emitent  hisoblanadi;  ikkinchidan,  banklarning  hukumatning 

qimmatli  qog’ozlariga  qilingan  investitsiyalardan  oladigan  foydasi  soliqqa 

tortilmaydi;  uchinchidan,  har  doim  fond  bozori  hukumatning  qimmatli 

qog’ozlariga  nisbatan  barqaror  talab  mavjud  bo’ladi  to’rtinchidan,  tijorat 

banklarining  hukumatning  qimmatli  qog’ozlariga  qilingan  investitsiyalarning 

risk darajasi past. Bazel’ – 1 standartiga ko’ra tijorat banklarining hukumatning 

90 


kungacha 

muddatga 

chiqarilgan 

qimmatli 

qog’ozlariga  qilingan 

investitsiyalarning  risk  darajasi  nolga  teng,  hukumatning  90  kundan  ortiq 

muddatga 

chiqarilgan 

qimmatli 

qog’ozlariga 

qilingan 

banklar 


investitsiyalarining risk  darajasi 20 foizga teng. 

    Tijorat    banklari  depozitlarining  etarliligini  ta’minlash  yo’li  bilan  ularning 

likvidligiga  nisbatan  talab  qilib  olinadigan  depozitlar  tomonidan  yuzaga 

keladigan bosimga barxam berish.  

 

57     Taraqqiy  etgan  mamlakatlarning  bank  amaliyotida  xalqaro  ta’mirlash  va 

taraqqiyot  banki  ekspertlari  tomonidan  taklif  etilgan  depozitlarning  etarliligini 

baholash  metodikasi  qabul  qilingan.  Ushbu  metodikaga  ko’ra,  tijorat  banklari 

depozitlarining  etarliligi  talab  qilib  olinadigan  depozitlar  summasini  brutto 

depozitlarga  bo’lish  va  olingan  natijani  100  foizga  ko’paytirish  yo’li  bilan 

aniqlanadi.  Mazkur  ko’rsatkichning darajasi  30  foizdan  oshmagandagina  tijorat 

bankining depozit bazasi etarli deb hisoblanadi. 

    Talab qilib olinadigan depozitlar tijorat banklari uchun nobarqaror 

passiv  hisoblanadi  va  ular  banklarning  joriy  likvidliligini  aniqlashda  hisobga 

olinadi.  SHu  sababli  talab  qilib  olinadigan  depozitlarning  brutto  depozitlari 

xajmidagi  salmog’i  qanchalik  kichik  bo’lsa,  ularning  tijorat  bankining 

likvidligiga nisbatan bosim darajasi shunchalik past bo’ladi. 

     Markaziy bankning qayta moliyalash kreditlari va ochiq bozor operatsiyalari 

orqali 


tijorat 

banklarning 

likvidligini 

ta’minlash 

amaliyotining 

takomillashganligi. 

    Taraqqiy  etgan  mamlakatlarning  bank  amaliyoti  tajribalarini  o’rganish 

natijalari ko’rsatdiki, markaziy bankning qayta moliyalash siyosati quyidagi uch 

xil kreditlash usulidan foydalanilgan holda amalga oshirilmoqda: 

     Tijorat banklarini Markaziy bank tomonidan, ularning balansidagi trattalarni 

qayta hisobga olish yo’li bilan, kreditlash usuli. 

    Mazkur usulda berilgan kreditlar hisobga yoki diskont kreditlari hisoblanadi, 

ularning foiz stavkasi esa, hisob yoki diskont stavkasi deyiladi. 

    Markaziy  bank har  bir  moliyaviy  yil  uchun oldindan  trattalarni,  yani uzatma 

tijorat  veksellarini  o’zida  qayta  hisobga  olish  kontingentini  belgilaydi.  Qayta 

hisobga  olish  kontingentini  xajmini  belgilashda  pul  massasining  o’sish  surati, 

inflyatsiya darajasi kabi muhim makroiqtisodiy ko’rsatkichlar hisobga olinadi. 

    Trattalarni  qayta  hisobga  olish  kontingentini  mamlakatdagi  tijorat  banklar 

soniga bo’lish yo’li bilan har bir bank uchun belgilanadigan qayta hisobga olish 

limiti  summasi  aniqlanadi.  Bu  esa,  limitni  aniqlashning  adolatli  usuli 

hisoblanadi. Chunki, ushbu usulda barcha tijorat banklariga, ularning kata yoki 


 

 

58 kichikligidan  qatiy  nazar,  bir  xil  limit  belgilanadi.  Ammo  ushbu  usulning 

kamchiligi  shundaki,  bunda  tijorat  banklari  aktivlari  miqdori  o’rtasidagi  farq 

natijasida  yuzaga  keladigan  likvidli  mablag’larga  bo’lgan  talab  o’rtasidagi  farq 

hisobga olinmaydi. 

    Tijorat banklari balansidagi qimmatli qog’ozlarni garovga olish yo’li bilan 

Markaziy bank tomonidan ularni (banklarni) kreditlash usuli. 

    Ushbu  usulda  berilgan  kreditlar  lombard  kreditlari  bo’lib,  ularning  foiz 

stavkasi esa, lombard stavkalari deyiladi. 

    Tijorat  banklarini  Markaziy  bank  tomonidan  to’g’ridan-to’g’ri  kreditlash 

usuli.  Mazkur  usulda  berilgan  kreditlar overdraft,  overnayt,  kunlik va  muddatli 

kreditlar shaklida bo’ladi. 

    Dunyoning  bir  kator  mamlakatlarida  (Shveyiya,  Rossiya  va  boshq.)  kunlik 

kreditlar Markaziy banklar tomonidan qimmatli qog’ozlarni garovga olgan xolda  

foizsiz  taqdim  etiladi  va  ular  milliy  to’lov  tizimini  qo’llab-  quvvatlash 

maqsadida beriladi. 

    Markaziy  bank  tomonidan  ochiq  bozor  siyosati  doirasida  qimmatli 

qog’ozlarning sotib olinishi tijorat banklari likvidligining oshishiga olib keladi . 

Shu 


sababli 

rivojlangan 

davlatlarda 

Markaziy 

bank 

ochiq 


bozor 

operatsiyalaridan  tijorat  banklarning  likvidligiga  pul  massasiga  tasir  etish 

vositasi sifatida foydalanadi. 

    Bir  qator  rivojlangan  davlatlarda,  masalan,  AQSH,  Germaniya,  Buyuk 

Britaniya,  Italiya,  Avstriya  va  Frantsiyada  Markaziy  banklarning  qimmatli 

qog’ozni birlamchi bozordan sotib olishi ochiq bozor operatsiyasi sifatida etirof 

etilmaydi,  balki  kredit  operatsiyasi  hisoblanadi.  Masalan,  hukumatining 

qimmatli qog’ozlarini bevosita hukumatining o’zidan sotib olish Davlat byudjeti 

harajatlarini  Markaziy  bank  tomonidan  kreditlash  hisoblanadi.  Ammo  2008 

yilda  boshlangan  jahon  moliyaviy–iqtisodiy  inqirozi  davrida  taraqqiy  etgan 

mamlakatlarda,  shu  jumladan,  AQSHda  Markaziy  banklar  qimmatli  qog’ozni 

bevosita emitetning o’zidan sotib olishga ruhsat etildi.  

 

59     G’arbiy  Evropa  mamlakatlari,  AQSH  va  Yaponiyada  Bazel  ko’mitasining 

tijorat  banklari  faoliyatini    nazorat  qilish  bo’yicha  yangi  “Bazel-  III” 

standartining  amaliyotiga  joriy  qilinishi  munosabati  bilan  tijorat  banklarining 

likvidligiga nisbatan yangi talablar qo’yiladi. 

     “Bazel-III” standartida tijorat banklarning likvidligiga nisbatan yangi talablar 

qo’yilgan. Ushbu talablar quyidagi ikki ko’rsatkichda o’z ifodasini topgan: 

     1. Qisqa muddatli likvidlik ko’rsatkichni (LCR – Liquidity Coverage Ratio). 

     2.  Sof  barqaror  fondlashtirish  ko’rsatkichi  (NCFR  –  Net  Stable  Finding 

Ratio). 

    NCFR-  ko’rsatkichi  tijorat  banklarning  qisqa  muddatli  moliyalashtirish 

manbalariga bog’liqlik darajasini pasaytirish va ularning resurslari hajmida uzoq 

muddatli moliyalashtirish manbalarining salmog’ini oshirishga xizmat qiladi. 

    Xulosa qilib aytganda, xorijiy davlatlarda tijorat banklarining joriy va umumiy likvidligini 

taminlashda  katta  va  boy  tajriba  to’plangan  bo’lib  ,  ularni  o’rganish  va  umumlashtirish 

O’zbekiston amaliyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi.  

3.2Tijorat banklari likvidligini boshqarishni  takomillashtirish 

    O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010 yil 26 noyabrdagi “2011-2015 

yillarda  respublika  moliya-bank  tizimini  yanada  isloh  qilish,  uning 

barqarorligini  oshirish  va  yuqori  xalqaro  reyting  ko’rsatkichlariga  erishishning 

ustuvor  yo’nalishlari  to’g’risida”gi  PQ-1438-sonli  qaroriga  muvofiq,  tijorat 

banklarining kapitallashuv darajasi, barqarorligi va likvidliligini oshirish ustuvor 

yo’nalishlardan  biri  etib  belgilandi.  Birgina  tijorat  banklari  kapitallashuv 

darajasini  oshirish  va  likvidliligini  ta’minlash  borasida  quyidagi  vazifalar 

belgilab berildi: 

   -  bazel qo’mitasi tomonidan belgilangan  xalqaro  andozalar talablariga  asosan 

tijorat  banklarining  yanada  kapitallashuvi,  ushbu  sohaga  xususiy  kapitalni  jalb 

qilish,  resurs  bazalarini  oshirish,  aktivlar  sifatini  yaxshilash,  bank  ishini 

takomillashtirish  hisobiga  banklarning  moliyaviy  barqarorligini  va  likvidligini 

oshirish;   

 

60     - 

bank 


nazorati 

tizimiga, 

kapital 

etarliligiga 

bo’lgan  talablarni 

takomillashtirishni,  kutilayotgan  yo’qotishlar  modeli  asosida  ehtimoliy 

yo’qotishlarga  zaxiralarni  shakllantirishni  ko’zda  tutuvchi  Bazel  qo’mitasining 

yangi tavsiyalarini tadbiq etish; 

   - 2011-2015 yillar mobaynida tijorat banklarining yalpi kapitalini qo’shimcha 

aktsiyalar chiqarish hisobidan o’rtacha 2,1 marta ko’paytirish; 

   - bank tizimi ustav kapitali tarkibida nodavlat sektori ulushini yanada oshirish 

bo’yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish; 

   -  2011-2015  yillarda  aholi  va  xo’jalik  sub’ektlarining  tijorat  banklaridagi 

depozitlari hajmini 2,5 martaga oshirish; 

   - 

2011-2015 yillarda 

tijorat 


banklari 

tomonidan 

korxonalarni 

modernizatsiyalash, 

texnik 

va 


texnologik 

qayta 


jihozlash 

bo’yicha 

investitsiyaviy loyihalarni va iqtisodiyotning real sektori tarmoqlarini kreditlash 

hajmini 2,8 martaga oshirish; 

   -  2011-2015  yillarda  kichik  biznes  va  xususiy  tadbirkorlik  sub’ektlarini 

kreditlash hajmlarini 2,7 barobarga kengaytirish; 

   - banklar kapitali, aktivlari, boshqaruvi, daromadlari, majburiyatlarining sifati 

va  darajasini  xolis  baholanishini  ta’minlovchi  CAMEL  (S)  tizimining  yangi 

talqinini  tadbiq  qilishni  ko’zda  tutgan  holda  tijorat  banklarining  moliyaviy 

holatini baholash tizimini yanada takomillashtirish; 

   - tijorat banklarida hisob va hisobotning zamonaviy texnologiya va uslublarini 

yangicha  yondoshuvlarini  shakllantirish  va  joriy  etish,  moliya-bank  axborotlari 

sifat darajasini oshirish, etakchi xalqaro reyting tashkilotlari talablariga muvofiq 

undan keng foydalanish imkoniyatlarini yaratish; 

   - yetakchi xalqaro reyting kompaniyalari tomonidan qo’llaniladigan va alohida 

banklar  va  butun  bank  tizimining  butun  jahonda  qabul  qilingan  baholash 

ko’rsatkichlarining  yanada  yuqori  darajasiga  chiqish  yo’lidagi  ilgarilashlarini 

xolisona  baholash  imkoniyatini  beruvchi  xalqaro  me’yor,  mezon  va  andozalar  

 

61 asosida tijorat banklari faoliyatini va butun moliya-bank tizimini tahlil qilish va 

baholashning zamonaviy tizimini joriy qilish; 

   - har chorakda bank Kengashi yig’ilishlarida bank Boshqaruv raisi va a’zolari, 

Ichki audit bo’limi rahbarlarining bank aktivlari, kredit va investitsiya portfellari 

holati,  bank  kapitalini  o’sishini  ta’minlash,  daromadlilik  va  likvidlilik 

ko’rsatkichlari,  shuningdek  bank  tizimi  oldiga  qo’yilgan  boshqa  ustuvor 

vazifalarning  ijrosi  to’g’risidagi  masalalar  bo’yicha  hisobotlarini  ko’rib  chiqish 

va boshqalar. 

    Bank  nazorati  bo’yicha  Bazel  Qo’mitasi  tomonidan  yangidan  qabul  qilingan 

Bazel  III  tavsiyalariga  muvofiq  tijorat  banklarining  kapital  etarliligiga  nisbatan 

talablarni  oshirish,  tijorat  banklari  tarkibida  ularning  inqiroz  holatlari  ta’siriga 

barqarorligini  ta’minlaydigan  barqarorlashtirish  zaxiralarini  yaratish  hamda 

barqaror  ravishda    banklarning  likvidliligini  ta’minlash  maqsadida  2012  yil 

davomida  O’zbekiston  Respublikasi  Markaziy  bank  tomonidan  Jahon  banki  va 

Xalqaro  valyuta  fondining  xalqaro  ekspertlari  bilan  birgalikda  bank  nazoratiga 

oid me’yoriy hujjatlarni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish ishlari olib 

borildi. 

    Natijada  2012  yil  29  dekabrda  Markaziy  bank  Boshqaruvining  “Tijorat 

banklari  likvidliligini  boshqarishga  bo’lgan  talablar  to’g’risida”gi  Nizomga 

o’zgartirish  va  qo’shimchalar  kiritish  haqidagi            36/1-sonli  Qarori

19

  qabul 


qilindi.  Mazkur  Nizomga  bank  nazorati  bo’yicha  Bazel  Qo’mitasining  yangi 

tavsiyalari  asosida  tegishli  o’zgartirish  va  qo’shimchalar  kiritilgan  bo’lib,  ular 

bosqichma-bosqich amal qila boshlaydi. 

    Xususan,  yangi  tartibga  asosan  bank  balansi  aktivlarining  tavakkalchilik 

darajasi besh guruhga bo’linib, 0-, 20-, 50-, 100-, va 150-foizlik tavakkalchilik 

koeffitsientlari  joriy  qilindi.  Ya’ni,  sud  jarayonidagi  va  belgilangan  tartibda 

undirilmagan aktivlarga 150 foizli tavakkalchilik darajasi qo’llaniladi. 

                                                 

19

www.cbu.uz –O’zR MB ning rasmiy veb-saytidan.

 


 

 

62     Yangi  talablarga  asosan,  2015  yil  1  yanvardan  boshlab  bank  kapitali 

etarliligining  eng  kam  darajasi  bakning  kredit  tavakkalchiligi  summasi  bilan 

birga bankning operatsion va bozor tavakkalchiliklarini ham hisobga oladi. 

    AQSHning  Moliyaviy  Muassasalar  Ustidan  Nazorat  Bo’yicha  Federal 

Kengashi  (Federal  Financial  Institutions  Examination  Council  -  FFIEC) 

tomonidan  ishlab  chiqilgan  va  1979-yil  13-noyabrda  rasman  kiritilgan,  ingliz 

tilidagi  “Capital  adequacy”,  “Assets  quality”,  “Management”,  “Earnings”, 

“Liquidity”  -  (kapital,  aktivlar  sifati,  boshqaruv,  daromad  va  likvidlilik) 

so’zlarining bosh harflari bilan nomlanuvchi CAMEL – bank faoliyatiga reyting 

baholari  berish  bo’yicha  yangi  agentliklararo  tizim  joriy  qilindi.  1997-yil  1-

yanvardan boshlab bu reyting tizimi CAMELS deb nomlana boshladi. Ya’ni “S 

–  Sensitivity  to  risks”  –  risklarga  ta’sirchanlik  darajasi  ham  baholanadigan 

bo’ldi. 

    CAMELS  usulini  qo’llashda  tijorat  banklari  rasmiy  jihatdan  2  xil 

ko’rinishdagi:  5  balli  shkala  bo’yicha  alohida  me’zonlar  q1=C,  q2=A,  q3=M, 

q4=E, q5=L, q6=S asosida shakllanadigan 6 me’zonli baholash  q= (q1…q6) va 

5  balli  yig’ma  (integral)  Q=CAMELS  baholashga  ega  bo’ladi.  CAMELS 

usulida,  tijorat  banklari  faoliyatini  ko’p  me’zonli  baholashda  eng  yaxshi 

ko’rsatkich  q=(1,1,1,1,1,1),  ya’ni  Q=1ball,  eng  past  salbiy  ko’rsatkich  esa 

q=(5,5,5,5,5,5), ya’ni Q=5ball bilan baholangan hisoblanadi. 

    CAMELS  tizimi  bo’yicha  bank  likvidliligini  baholash  reytingi  uning 

ko’rsatkichlari  uchun  me’zon  darajalarini  belgilamaydi,  likvidlikni  5  balli 

baholash  jarayoni  to’liq,  aniq  sharoitlar  asosida  yuzaga  keluvchi  xulosalarga 

asoslanadi.  Bunda  reyting  baholari  quyidagi  shkalalarda  bo’ladi:  «mustahkam» 

(strong),  «qoniqarli»  (satisfactory),  «o’rtacha»  (fair),  «tanqidiy»  (marginal)  va 

«qoniqarsiz» (ansatisfactory). 

    O’zbekiston  Respublikasi  bank  tizimida  ham  ushbu  chora-tadbirlarining 

bosqichma-bosqich  tatbiq  etilishi  Respublikamiz  tijorat  banklari  tomonidan 

Bazel  qo’mitasining  yangi  talablarini  to’liq  bajarilishiga,  kapital  etarliligi 


 

 

63 ko’rsatkichining  keskin  ravishda  pasayib  ketmasligiga  va  banklarning  joriy 

likvidlilik me’yorlarini barqaror ravishda ta’minlashiga imkon beradi. 

    2015 yilda tijorat banklari faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish tizimini 

yanada takomillashtirishda asosiy e’tibor: 

   -  alohida  banklar  moliyaviy  holatining  yomonlashishini  oldini  olish  hamda 

kredit  tashkilotlarining  o’zaro  bog’liqligini  kamaytirish  maqsadida  yangi 

xalqaro  andozalarga  muvofiq  kapitallashuv  va  risklarni  boshqarishga  bo’lgan 

talablarni yanada kuchaytirishga; 

   - 

bank  tizimidagi  tizimli  tavakkalchiliklarni  aniqlashga  qaratilgan makroprudentsial  tahlilning  zamonaviy  usullarini  joriy  qilish  bo’yicha  ishlarni 

davom ettirishga; 

   -  ilg’or  xalqaro  tajribaga  asoslangan  holda  banklarning  likvidlik  riskiga 

ta’sirchanligini makromodellardan foydalangan holda stress-testlardan o’tkazish 

amaliyotini takomillashtirish va joriy qilish ko’lamini yanada kengaytirishga; 

   -  iqtisodiyotni,  jumladan,  xususiy  sektor  korxonalari  va  aholini  kreditlash 

ko’lamlarining uzluksiz kengaytirib borilishi jarayonida yuzaga kelishi mumkin 

bo’lgan kredit riskini kamaytirish borasidagi zaruriy tadbirlarni amalga oshirib 

borishga; 

   -  risklarni  boshqarishning  ichki  tizimlariga  katta  urg’u  berilgan  holda 

harajatlar  va  daromadlarning  maqbul  tarkibi  va  darajasini  ta’minlash  orqali 

banklarning  operatsion  faoliyati  samaradorligini  yanada  oshirish  choralarini 

ko’rishga; 

   -  turli  moliyaviy  bosqichlarda  shakllantiriladigan  zaxiralar  bo’yicha 

harajatlarning  banklarga  tushadigan  yuklamasini  kamaytirish  maqsadida 

dinamik  zaxiralar  tizimini  rivojlantirish  kabi  zarur  chora-tadbirlarni  amalga 

oshirishga qaratiladi. 

    Tijorat banklarida korporativ boshqaruv tizimini xalqaro me’yor va andozalar 

asosida yanada takomillashtirish borasidagi ishlarni davom ettirish.  

    Xususan, 2015 yilda:  

 

64    -  tijorat  banklaridagi  korporativ  boshqaruv  organlari  faoliyatining  me’yoriy-

huquqiy  bazasini  yanada  takomillashtirish  hamda  uning  yuqori  darajadagi 

shaffofligini  ta’minlash  maqsadida  turli  me’yoriy  hujjatlar  va  ko’rsatmalarda 

banklardagi  korporativ  boshqaruv  bo’yicha  belgilangan  norma  va  talablarni 

yagona hujjatga birlashtirish; 

   - banklarga yangi mijozlar, investorlar va hamkorlarni jalb qilish sharoitlarini 

yanada  yaxshilash  maqsadida  banklarning  boshqaruv  organlari  faoliyati 

to’g’risidagi  ma’lumotlarning  aktsiyadorlar,  omonatchilar,  boshqa  manfaatdor 

shaxslar hamda moliya va pul bozori ishtirokchilari uchun ochiqligini ta’minlash 

borasidagi ishlarni kengaytirish; 

   -  banklar  faoliyatini  boshqarish  jarayonida  samarali  va  to’g’ri  qarorlar  qabul 

qilinishini  ta’minlashda  jamoaviy  tajribani  rivojlantirish  maqsadida  bank 

Kengashining  maqbul  tarkibi,  Kengash  a’zolarining  belgilangan  malakaviy 

talablarga rioya etishlari ustidan nazoratni kuchaytirish; 

   -  bank  Kengashlari  tarkibini  shakllantirish  jarayonida  yuqori  malakali  va 

betaraf  a’zolarni  tanlash  va  tayinlash  tartibini  joriy  etish  orqali  Kengashlar 

mustaqilligini  oshirish  bo’yicha  tegishli  chora-tadbirlarni  amalga  oshirish 

ko’zda tutilmoqda. 

    Tijorat  banklari  kapitallashuv  darajasini  yanada  oshirish,  resurs  bazasini 

mustahkamlash va diversifikatsiyalash. 

    Bunda asosiy e’tibor: 

   - tijorat banklarining kapitallashuv darajasi kamida 20 foiz miqdorda o’sishini, 

shuningdek,  bank  aktsiyalarini  chiqarish  va  ularni  aholi  va  boshqa  investorlar 

o’rtasida  joylashtirish  orqali  bank  ustav  kapitalining  o’sib  borishini 

ta’minlashga; 

   -  bank  tizimining  umumiy  ustav  kapitalida  nodavlat  sektor  ulushini  oshirish 

bo’yicha qabul qilingan chora-tadbirlarni sifatli amalga oshirishga; 

   -  aktsiyalar  chiqarilayotganligi  va  ularning  fond  birjasida  sotilayotganligi 

haqida  respublika  va  mahalliy  ommaviy  axborot  vositalarida  olib  borilayotgan 

targ’ibot ishlarining ta’sirchanligini yanada oshirishga qaratiladi.  

 

65     O’z  navbatida,  tijorat  banklari  resurs  bazasini  yanada  mustahkamlash 

maqsadida  bozor  vositalari  va  mexanizmlaridan  samarali  foydalanish  hisobiga, 

shu  jumladan,  aholi  va  xo’jalik  yurituvchi  sub’ektlarning  ehtiyojlarini  hisobga 

olgan  holda  omonatlar  va  depozitlarning  yangi  turlarini  muntazam  joriy  etib 

borish, muomalaga uzoq muddatli obligatsiyalar, depozit sertifikatlari va boshqa 

qimmatli  qog’ozlar  chiqarishga,  shuningdek,  subordinarlangan  qarzlarni  faol 

jalb etish bo’yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilmoqda. 

    Tijorat banklaridagi omonatlarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish 

maqsadida  Hukumat  qarorini  va  unga  muvofiq  Markaziy  bankning  tegishli 

me’yoriy hujjatini ishlab chiqish hamda unda: 

   - tijorat banklarining depozit siyosatini yanada takomillashtirish; 

   -  omonatlarning  shartnomada  ko’rsatilgan  muddatlarda  to’liq  qaytarilishi 

kafolatlarini yanada mustahkamlash; 

   - omonatlar bo’yicha foiz stavkalarini maqbullashtirish; 

   -  tijorat  banklarining  umumiy  omonatlari  tarkibida  uzoq  muddatli  omonatlar 

ulushini oshirib borish; 

   -  omonatlar  muddatlarini  bank  aktivlari  muddatlaridan  kelib  chiqqan  holda 

optimallashtirishni  ko’zda  tutuvchi  chora-tadbirlarni  aks  ettirish  ko’zda 

tutilmoqda. 

 


 

 

66                                                              XULOSA


Download 0.85 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling