Mərkəzi ovalıqlar sahəsi yerləşir a karpentariya və Spenser körfəzinə qədər b karpentariya körfəzi


Download 34.35 Kb.
Pdf ko'rish
Sana14.06.2018
Hajmi34.35 Kb.

1

Mərkəzi ovalıqlar sahəsi yerləşir A)Karpentariya və 

Spenser körfəzinə qədər B)Karpentariya körfəzi, 

Tasmaniya adası arası C)Arafur və Timor dənizləri 

sahili D)Karpentariya və B.Avstraliya körfəzləri arası 

E)Timor və Tasmaniya dənizləri arası   

2

Avstraliyanın Yeni Qvineya və Tasmaniyadan ayıran boğazlar. A)Torres, Bass B)Bass, Karpentariya 

C)Torres, Arafur D)Bass, Malakka E)Torres, Kuk

3

Avstraliya üçün xarakterikdir. A)Sahəsinə görə kiçik və orta hündürlüyünə görə ən alçaq materikdir 

B)Rütubətli ərazi mərkəzdədir C)Şimal hissəsi 

dağlıqdır D)Ən isti materikdir E)Üç yarımkürədə 

yerləşir


4

 Avstraliyanın başlıca düzənlikləri. A)Mərkəzi, 

Nallarbor B)Darlinq, Tihama C)Murrey, Pantanal 

D)Mərkəzi, Qran-Çako E)Mamore, Murrey

5

Avstraliyanın Sakit okean hövzəsinə aid çayların xarakter xüsusiyyətləri. A) Səviyyə tərəddüdü, az 

sulu olması B)Yayda bol sulu, qışda az sulu olması 

C)Daşqın törədən, astanalı olması D)Qısa, dolğun 

sulu, sabit olması E)Uzun, sabit, dolğun olması

6

Avstraliyaya yayda ən çox hansı istiqamətdə küləklər əsir və rütubət gətirir? A)şimal və şimal-qərb,  

B)şimal və şimal-şərq,  C)şərq və cənub-qərb,  

D)qərb və cənub-şərq, E)qərb və şərq, 

7

Yeni Zelandiya adalarına xas təbii zonalar. A)savanna, seyrək meşələr B)çöl, meşə çöl 

C)enliyarpaqlı və qarışıq meşələr D)tayqa, meşə çöl 

E)savanna, subekvatorial meşələr

8

Böyük Suayırıcı dağlar bölünür. A)Kivinslend, Yeni İngiltərə, Qayalı B)Yeni İngiltərə, Göy dağlar, 

Viktoriya Alpları C)Pidmont, Sahil dağlar, Göy 

dağlar D)Makdonell, Barkli, Kardofen E)Seluin, 

Loti, Azande9

Okeaniya adaları necə qruplaşır? A)Yeni Qvineya, 

Zond, Yeni Zelandiya B)Tasman, Zond, Yeni 

Zelandiya C)Melaneziya, Mikroneziya, Polineziya 

D)Malay arxipelaqı, Marian, Fici E)Melaneziya, 

Mikroneziya, Flippin

10

Avstraliyanın təbii zonaları A)Ekvatorial meşə, savanna, səhra B)Tropik meşələr, səhra, subtropik 

meşə C)Səhra, tayqa, subtropik meşə D)Subtropik 

meşə, səhra, selvas E)Savanna, səhra, pampa

11

Tasamaniya adasının il boyu bərabər sürətdə rütubətlənməsinin səbəbi A)Cənub-Şərq küləkləri 

B)Passatlar C)Tropik sinklonlar D)Ekvatorial 

mussonlar E)Qərb küləkləri

12

Avstraliyanın filiz faydalı qazıntılarla zəngin olmasının səbəbi A)Cavan dağların olması B)Çökmə 

süxurların çoxluğu C)Kristallik süxurların üstünlüyü 

D)Yaylaların çoxluğu E)Vulkanların olması

13

Avstraliyanın ucqar şimal və cənub nöqtələri A)York, Bayron B)Bayron, Cənub-şərq C)York, 

Cənub-şərq D)Cənub-şərq, York E)Stip-Poynt, 

Bayron

14

Avstraliyanın qərb və şərq sahillərinə təsir edən cərəyanlar. A)Qərbi Avstraliya, Somali B)Şərqi 

Avstraliya, Mozambik C)Benqal, Kanar D)Şərqi 

Avstraliya, Kanar E)Soyuq Qərbi Avstraliya, İsti 

Şərqi Avstraliya

15

Avstraliya relyefinin başlıca oroqrafik vahidləri. A)Makdonell, Nallarbor B)Masgreyv, Nubiya 

C)Qarlı, Kap D)Əjdaha, Tibesti E)Flinders, Darfur 

16

Böyük Sədd Rifi nədir? A)Vulkanik adalar qrupu B)Materik tipli adalar C)Böyük dağ sistemi D)Okean 

dibində yaranan mərcan adalar qrupu E)Kristallik 

süxurların səthə çıxmasıdır. 

17

Avstraliyada dağ buzlaqlarının olmamasının əsas səbəbi. A)İsti materik olması B)Cənubda yerləşməsi 

C)İsti cəryanların təsiri D)Dağların qar xəttindən 

aşağı yerləşməsi E)Tropik qurşağın geniş sahə 

tutması 


18

Avstraliyanın bitki örtüyünün 15 %-nin endemik 

növlər olmasının səbəbi: A)Qədim buzlaşmanın təsiri 

B)Quraq materik olması C)Avrasiyaya yaxın olması 

D)Digər materiklərdən təcrid olunması E)Relyefin 

müxtəlifliyi 

19

Avstraliyanın başlıca yayla və yüksəkliyi A)Qərbi Avstraliya, Seluin B)Barkli, Flindres C)Yeni 

İngiltərə, Lofti D)Masqreyv, Lofti E)Makdonell, 

Murrey

20

Avstraliyanın endemik heyvan növləri A)Kisəli kaola ayısı, kenquru, timsah B)Kenquru, yexidna, dəvəquşu 

C)Opossum, meymun, cənnətquşu D)Yexidna, 

ördəkburun, kenquru E)Ördəkburun, ayı, dəvəquşu 

21

Avstraliya sahillərində yerləşən yarımadalar A)Kenquru, Spenser B)York, Arnhemlend C)Eyr, 

Tasamaniya D)Kery-York, Arnhemlend E)Eyr, 

Kenquru

22

Avstraliyanın iqlim qurşaqları A)Ekvatorial, tropik, mülayim B)Subekvatorial, tropik, subtropik 

C)Ekvatorial, subekvatorial, tropik D)Subekvatorial, 

ekvatorial, mülayim E)Tropik, ekvatorial, subtropik

23

Avstraliyanın qərb sahillərinə nisbətən şərq sahillərinə daha çox yağıntı düşməsinin səbəbi: 

A)Qərb sahillərinin forması B)Böyük Sədd Rifi 

C)Bol günəş radiasiyası D)Böyük Suayrıcı dağların 

yerləşməsi, isti cəryan E)Qərb küləklərinin təsiri

24

Avstraliyanı Şimaldan əhatə edən dənizlər. A)Arafur, Sulu B)Timor, Banda C)Tasman, Yava D)Arafur, 

Timor E)Mərcan, Flippin

25

Avstraliyada olmayan iqlim qurşaqları A)ekvatorial, subarktik B)tropik, mülayim C)subtropik, tropik 

D)subekvatorial, tropik E)tropik, subtropik26

Avstraliyanın subtropik qurşağı üçün səciyyəvi olan 

təbii zonalar A)rütubətli subtropik meşələr, 

savannalar B)savannalar, çöllər C)rütubətli subtropik 

meşələr, meşə çöl D)tropik meşələr, kolluqlar 

E)manqir meşələri, səhralar

27

Avstraliya sahillərində yerləşən adalar A)Melvill, Kenquru B)Tasmaniya, Timor C)Melvill, Florens 

D)Böyük Sədd, Sumba E)Melvill, Bali

28

Avstraliyanın çox hissəsində 250 mm-dən az yağıntı düşməsinin səbəbi A)Ekvatorial qurşaqdan uzaqlığı, 

şimal-şərq küləkləri B)Tropik qurşağın böyük sahə 

tutması, oroqrafik maneə C)Soyuq cəryanlar və relyef 

D)Ərazinin böyüklüyü və alçaq təzyiq E)Yüksək 

təzyiq və cənub-şərq küləkləri

29

Avstraliyanın mərkəzi ovalıqlar sahəsi hansı iqlim bölgələrində yerləşir? A)tropik, ekvatorial 

B)Ekvatorial, tropik C)Ekvatorial, subtropik 

D)Subekvatorial, tropik E)subtropik, mülayim

30

Qərbi Avstraliya yaylası əsas oroqrafik vahidləri A)Masqreyv, Kvislend dağları B)Murrey və Darlinq 

düzənliyi C)Makdonel və Masqreyv dağları D)Lofti 

və Flinders dağları E)Murrey və Nallarbor düzənliyi 

31

Qərbi Avstraliya yaylasının səhraları A)Hibson, Nallarbor B)Hibson, Böyük Qumlu C)Böyük 

Viktoriya, Lofti D)Hibson, Flinders E)Hibson, 

Darlinq

32

Qərbi Avstraliya yaylasının tipik bitkiləri A)evkalip, şam B)akasiya, sidr C)skreb, palıd D)akasiya, evkalip 

E)evkalip, küknar

33

Okeaniyanın materik mənşəli adaları A)Yeni Qvineya, Havay B)Yeni Zelandiya, Yeni Hebrid 

C)Yeni Kaledoniya, Yeni Zelandiya D)Marian, Fici 

E)Havay, Yeni İrlandiya

34

Afrikanı Avrasiyadan ayıran dənizlər. A) Aralıq , Qırmızı  B)Aralıq, Qara C)Qırmızı, Adriatik 

D)Aralıq, Azov E) Qara, Baltik35

Okeaniyanın vulkan mənşəli adaları A)Yeni Hebrid, 

Havay B)Yeni Zelandiya, Havay C)Yeni 

Kaledomiya, Fici D)Solomon, Fici E)Tonqo, Marşal

36

Okeaniyanın mərcan mənşəli adaları A)Marşal, Havay B)Karolin, Yeni hebrid C)Marşal, Karolin 

D)Samoa, Marian E)Tonqo, Marşal

37

Okeaniya adaları bölünür A)Mikroneziya, Tasmaniya B)Melaneziya, Flippin C)Polineziya, Haynan 

D)Polineziya, Mikroneziya E)Tasmaniya, Yeni 

Zelandiya

38

Melaneziya adaları A)Yeni Qvineya, Palavan B)Yeni Kaledoniya, Haynan C)Yeni İngiltərə, Mundoro 

D)Fici, Havay E)Yeni Qvineya, Yeni Kaledoniya

39

Mikroneziya adaları A)Marian, Marşal, Karolin B)Havay, Marian, Bonin C)Tonqo, Marşal, Karolin 

D)Tonqo, Marian, Volkano E)Marian, Tasman, 

Karolin 

40

Polineziya adaları A)Havay, Kalimantan B)Havay, Samoa C)Samoa, Marşal D)Havay, Yeni İngiltərə 

E)Samoa, Karolin

41

Avstraliyanın səhraları. A)Hibson, Liviya B)Simpson, Namibiya C)Atakama, Viktoriya 

D)Böyük Qumlu, Simpson E)Nefud, Qobi

42

Avstraliya hansı fiziki coğrafi sahələrə bölünür? A)Şərq dağlıq, Cənub, Qərb yayla B)Şərq dağlıq, 

Mərkəzi düzənlik, Qərb yayla C)Qərb yayla, Ovalıq, 

Dağlıq D)Dağlıq, Mərkəzi ovalıq, Qərb yayla E)Şərq, 

Daxili, Mərkəzi düzənlik

43

Avstraliyanın Şərq dağlıq sahəsinin iqlim qurşaqları A)Subtropik, tropik, mülayim B)Subekvatorial, 

tropik, mülayim C)Subekvatorial, tropik, subtropik 

D)Tropik, ekvatorial, subtropik E)Subtropik, 

mülayim, ekvatorial44

Şərqi Avstraliya dağlıq sahəsi ibarətdir A)Kvislend, 

Yeni İngiltərə, Avstraliya Alpları B)Göydağlar, 

Hamersli, Kvislend C)Viktoriya Alpları, Göydağlar, 

York D)Yeni İngiltərə, Göydağlar, Hamersli 

E)Barkrlı, Suayrıcı, Kvislend 

45

Tasmaniya adasının ən yüksəkzirvəsi, iqlim qurşağı, təbii zonası A)Bandeyra, mülayim, tayqa 

B)Krokatau, subtropik, meşə C)Benlomond, 

mülayim, meşə D)Kostyuşko, mülayim, meşə 

E)Benlomond, mülayim, savanna

46

Mərkəzi ovalıqlar sahəsində yerləşən relyef formaları A)Murrey və Darlinq düzənlikləri B)Flinders və 

Masepeyv dağları C)Loftr və Kimberli yaylası 

D)Murrey və nallarbor düzənlikləri E)Darlinq və 

Makdonell yaylası

47

Mərkəzi ovalıqlar sahəsinin ən hündür və ən alçaq nöqtələri A)Lofti və Flinders dağları B)Flinders dağı 

və Eyr gölü C)Eyr gölü və Kimberli yaylası 

D)Hamersli və Eyr gölü E)Makdonel və Eyr gölü

48

Avstraliyanın ən böyük çayları və gölləri. A)Murrey, Flinders, Eyr, Mur B)Darlinq, Murrey, Eyr, Torrens 

C)Murrey, Darlinq, Amageus, Eyr D)Darlinq, Mitçell 

Eyr, Makdonell E)Darlinq, Murrey, Eyr, Çilbert

49

Avstraliyanın şərq sahillərinin çox yağıntı almasının səbəbi. A)Dağlıq relyef və soyuq cərəyan B)Böyük 

Suayırıcı dağlar və isti cəryan C)Yaylalar və isti 

cəryan D)Ekvatorial küləklər və relyef E)Passatlar və 

relyef


50

Avstraliyada günəş radiasiyasının bolluğu harada 

müşahidə edilir? A)Ucqar cənub və şimalda B)Şimal 

və mərkəzdə C)Şimal və cənubunda D)York yarımadasında E)Tasmaniya və Kenquru adasında


Download 34.35 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling