Metal təmizləndikcə onun hansı xassələri artar?


Download 308.99 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.01.2019
Hajmi308.99 Kb.

1

Metal təmizləndikcə onun hansı xassələri artar?                                                                         

                                                         1. elastikliyi                                                                    

                                                    2. işıq şüasını əks 

etdirməyi                                                  3. elektrik 

keçiriciliyi                                                            4. 

plastikliyi                                                                            

5. korroziyaya qarşı davamlılığı                                           

 A) 2,4      B) 1,2,3      C) 1,3      D) 1,3,5      E) 1,2,3,4,5

2

Sistemin sərbəst enerjisinin qiyməti hansı tənliklə hesablanır?                                                                  A) 

∆G = ∆H - T∆S                                                                          

      B) ∆G = T∆S - ∆H                                                             

    C) ∆G = ∆H + T∆S                                                              

    D) ∆G = ∆HT - ∆S                                                          

E) ∆G = ∆HT + S

3

Sistemin entropiyası aşağıdakılardan hansına aiddir?                                                                                              A) Fiziki aşqarlara və 

dislokasiyaya                                    B) Kimyəvi aşqara 

və dislokasiyaya                                    C) Vakansiyaya 

və dislokasiyaya                                       D) Kimyəvi 

aşqara və vakansiyaya                                        E) Fiziki 

aşqara və vakansiyaya

4

Təmiz və xüsusi təmiz maddələrin alınması hansı üsulla aparılır?                                                                       A) 

Fiziki və kimyəvi üsul                                                         

B) Fiziki-kimyəvi üsul                                                        

C) Fiziki üsul                                                                 D) 

Kimyəvi üsul                                                               E) 

Kimyəvi və fiziki-kimyəvi üsul

5

Təmiz və xüsusi təmiz maddələrin alınması üsullarından ən çox tətbiq olunanı hansıdır?    1. Distilyasiya və 

rektifikasiya üsulları              2. Ekstraksiya üsulu                                              

                                 3. adsorbsion və kristallaşdırma 

üsulları                          A) yalnız 1      B) 1,2,3      C) 

yalnız 2      D) yalnız 3             E) 1,2  

6

 Kimyəvi üsulun çatışmayan cəhəti hansıdır?                           A) Kənardan əlavə aşqarın qatılması                                   

    B) Az istifadə olunması                                                         

      C) Aşqarın olmaması                                                        

   D) Kənardan əsas kütlənin qatılması                                  

   E) Kimyəvi reaktivlərin qatılması


7

Adsorbsiya üsulunda adsorbent kimi hansılar işlədilir?                                                   

                                              1. Slikogel                              

2. alümogel            3. aktiv kömür                      4. sink 

sulfid             5. aktiv manqan oksidi                                                             

                           A) 1,3,5      B) 2,4      C) hamısı      D) 

1,2,3,4                   E) 1,3,4,5

8

Ekstraksiya üçün paylanma əmsalı hansı tənliklə hesablanır?                                                                    A) 

K = Csu/Ce                                                            B) K = 

Csu - Ce                                                          C) K = Ce - 

Csu                                                         D) K = Ce/Csu                                                            

                                                      E) K = Csu·Ce

9

Qarışığın maye və bərk fazada müxtəlif həll olması üçün paylanma əmsalı hansı tənliklə hesablanır?                                                           

                                   A) K = Cm/Cb                                                            

                          B) K = Cb/Cm                                                            

                 C) K = Cb·Cm                                                            

        D) K = Cb - Cm                                                         

E) K = Cm - Cb

10

Ekstraksiya üsulunda tarazlıqda olan ikifazalı sistem nədən ibarət olur?                                                                              

              A) Sudan                                                                       

       B) Üzvi həlledicilərdən                                                        

        C) Qeyri/üzvi həlledicilərdən                                           

     D) Su və üzvi həlledicilərdən                                             

    E) Üzvi və qeyri/üzvi həlledicilərdən

11

Fe

₂O₃ - ün çökməsini qaz halında olan HCl iştirakı ilə getdiyini ilk dəfə hansı alim irəli sürmüşdür? A)Bunzer   

B)Şefer   C)Bricman   D)Pauzel  E)Sibs

12

Van Arkel üsulunda çökməprosesi nə üzərində aparılmışdır?  A)molibden tor  B)şüşə reaktor  C)ilkin 

metal  D)közərdilmiş  volfram elektrodu E)nasos

13

Kimyəvi qazdaşıyıcı prosesin getməsi üçün sistemdə nə baş verməlidir?                                                 

A)termodinamik tarazlıq pozulmalıdır   B)tarazlıq 

yaradılmalıdır  C)sistemdə temperatur artırılmalıdır  

D)sistemdə təzyiq artırılmalıdır  E)sistemə katalizator 

əlavə edilməlidir 


14

Pauzel qanununa görə qaz fazasının yerdəyişməsi nədən 

asılıdır?                                                               

A)reaktorun uzunluğundan  B)reaktorun diametrindən  

C)reaktorun enindən  D)temperaturdan E) təzyiqdən

15

Qazların köçməsi hansı yolla baş verir?                    A)oksidləşmə  B)çökdürmə  C)diffuziya  D)təmizlənmə   

E)buxarlanma

16

Hidrogenin metal və ya qeyri metallarla əmələ gətirdiyi birləşmələr nə adlanır?  A)sulfidlər  B)metallar 

C)ərintilər  D)hidridlər  E)ionitlər

17

Hidridlər neçə qrupa bölünür?                                     A)5   B)4  C)6  D)7  E)2

18

Qeyri metalların hidrogenlə əmələ gətirdiyi hidridlərdə hidrogenin oksidləşmə dərəcəsi neçə olur?                      

A)+3  B)+2  C)+1  D)+4  E)+5

19

AlH


₃, SiH₄,PbH₄ hansı tip hidridlərə aiddir?               

A)ion B)kovalent  C)qeyri-kovalent  D)metal  E)ionit

20

Oksidləri karbonla reduksiya etdikdə nə əmələ gəlir?  A)karbidlər  B)ionitlər  C)sulfidlər  D)hidridlər  E) 

ərintilər

21

Aşağıdakılardan hansı yarımkeçirici xassəyə malikdir?        I. Elektrik keçiriciliyi temperatur artdıqca artır.                  

   II.  Elektrik keçiriciliyi temperatur artdıqca azalır.         

III. Elektrik keçiricilikləri metallara nisbətən azdır.        

IV. İşığa həssas deyildirlər.                                           A) 

I,IV   B) II,III  C)  III,IV    D) I,III   E)  I,II

22

Aşağıdakılardan hansı mürəkkəb yarımkeçiricidir?       A)CaC

₂   B)CaGa₂S₄    C) SbTe₃      D) CaSe    E)BiSeTe

23

 Qaranlıqda özünü izolyator kimi apardığı halda, işıqlandırdıqda isə yüksək keçirici olur. Sözü gedən 

element hansıdır?                                                         A) 

selen     B)mis   C) manqan    D) dəmir  E) gümüş 

24

Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı stexiometrik vakansiyaya aiddir?                1. Stexiometrik vakansiya 

qəfəsin dövrülüyünü pozur.                                  

2.Stexiometrik vakansiya qəfəsin dövrülüyünü artırır.                                

                          3.Kristalın potensial  sahəsini  təhrif  

edir. 4.Kristalın potensial  sahəsini  təhrif  edə bilmir.                                                    

                                             A) 1,2   B) 1.4 C) 2,3  D) 1,3  

 E)  3,4                    


25

Aşağıdakı  xüsusiyyətlərdən hansı maddəyə aiddir?  

Yüksək fotohəssas materialdır,televizor 

texnologiyasında tətbiq olunur.                                                                

                     A) ZnO    B)  Bi

₂S₃   C) Sb₂S₃  D) Bi₂Te₃   

E) Bi

₂Se₃ 


26

Yüksək temperaturlu oksidlərin monokristallarını hansı 

üsulla alırlar?                                                        

A)Elektroliz  B)Vakuumda qovma(distillə)   C)Verneyl 

üsulu  D) Zeebek effekti    E) Hidroliz 

27

 Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı yarımkeçirici bərk cisimlərin xassələrinə aiddir?                                                    

      1. Termoelektrik hərəkət qüvvəsi metallaranisbətən 

yüksəkdir 2.  Elektrik keçiriciliyinə görə metallardan və 

izolyatorlardan sonra gəlir. 3. İşığa qarşı həssas olurlar   

4.  Temperatur artdıqca elektrik keçiriciliyi azalır.                            

                A) 1,2   B) 1.4 C) 2,3  D) 1,3  E)  3,4                                            

28

Aşağıdakılardan hansı elementar yarımkeçiricilərə aiddir?                            A) Ge, Si   B) Al,Be   C) Zn,Cu   

D) Ge,Al  E)Mg,Hg  

29

Aşağıdakılardan hansı binar yarımkeçiricidir?   A)AlCl        B) BeAl    C)FeS

₂    D) CaAl₃    E)GdSi                         

30

Fazalar qaydası aşağıdakı tənliklərdən hansı ilə ifadə olunur?                                                                                    

   A) f+s=k+2        B)f+2=k+1   C) f+1=k-1   D) f+s=k-2  

E)  f+s=k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

31

 Bərk cisimlərin hal diaqramı  hansı analiz üsulu ilə öyrənilir?                                                                        A) 

Kimyəvi analiz üsulu      B) Fiziki analiz üsulu      C) 

Fiziki- Kimyəvi analiz üsulu   D)Termiki analiz üsulu   

E) Ağır metalların analiz üsulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

32

 Fazalar qaydası aşağıdakı tənliklərdən hansı ilə ifadə olunur?                                                                                 

A) f+s=1+2      B)f+s=k+1    C) f+2=k+1     D) f=s+k     

E)  f+s=k-1         


33

Kütlə faizindən atom faizinə keçmə düsturu 

aşağıdakılardan hansıdır?                                                

A) atom kütləsi % x= (kütlə % x) · (atom kütləsi x ) / 

(kütlə % x) · (atom kütləsi x ) + x                                                          

                   B)  atom kütləsi % x= [(kütlə % x) · (atom 

kütləsi x ) / (kütlə % x) · (atom kütləsi x ) + y] ·100                                                

                                      C)  atom kütləsi % x= x+y                                             

                                 D)  atom kütləsi % x= x-y                                                 

                               E)  atom kütləsi % x=  [(kütlə % x) · 

(atom kütləsi x ) / (kütlə % x) · (atom kütləsi x ) + 

kütlə% y] ·100                                                                    

34

 f+s=k+2 düsturundakı  "s" nəyi ifadə edir?                                                                                                 A) fazalar sayını    B) sərbəstlik 

dərəcəsini  C)parametrlərin sayını  D) sahəni  E)  həcmi                         

35

Aşağıdakı metallardan hansı ferromaqnit xassəsinə malikdir?                                                                      A) 

Zn    B) Fe    C)Al      D)Cr   E)Ti

36

Aşağıdakı üsullardan hansı metalların təmiz və yüksək dərəcədə təmiz halda alınması üsullardan biri deyil?                                 

                        A)Elektroliz  B)Vakuumda 

qovma(distillə)   C)Uçucu birləşmələrin termiki 

parçalanması  D) Zonada əridilmə    E) Hidroliz 

37

Yüksək temperaturlu xalkogenidləri göstərin:                       A) As

₂S₃, CaC₂   B) CaTe, Sb₂Se₃   C) CdS,SbTe₃      

D) CaS,CaSe,   E) CaSe, Sb

₂Se₃ 


38

Hansı qrup elementlərinin xalkogenidləri tipik 

yarımkeçirici hesab olur?                                                 

A) I      B) II       C) III        D) IV    E) V

39

Aşağıdakı oksidlərdən hansı yarımkeçirici xassə daşıyır?                                                                                   A) V

₂ O₅    B) CaO    C) FeO    

D) Al

₂O₃   E) SiO₂40

Kristallar qəfəsin mükəmməlliyinə görə neçə qrupa 

bölünür?                                                                         A) 

1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

41

Real kristallar tərkibinə görə aşağıdakılardan hansıdır?                                                                                                                                A) ideal, real                                                                    

                                                          B) stexiometrik, real                                                      

                                                    C) stexiometrik, qeyri-

stexiometrik                               D) ideal, qeyri-

stexiometrik                                          E) idel, real, qeyri-

stexiometrik42

İdeal kristallarda kütlə kimyəvi tərkibə, kimyəvi formula 

uyğun gəlirsə belə kristallar necə adlanır?                                                            

                                  A) stexiometrik                                                                   

                                 B) ideal                                                                           

                            C) qeyri-stexiometrik                                                       

                         D) real                                                                               

                      E) deşiklər

43

Temperatur artdıqca cərəyan daşııyıcısının qatılığı necə dəyişir?                                                                               

A) dəyişmir          B) artır          C) azalır                                       

           D) artır sonra azalır          E) azalır sonra artır

44

Kvant mexanikasına görə kristal maddələr ibarətdir?                                                                                                                              A) valent zona

qadağan olunmuş zona, keçirici zona     B) valent zona, 

keçirici zona                                            C) rentgen şüası, 

sərbəst elektronlar                                  D) keçirici zona, 

sərbəst elektronlar                                    E) keçirici zona, 

eksiton


45

Qadağan olunmuş zonanın vahidi hansıdır?                         

  A) V      B) eV      C) A      D) C      E) san

46

Xəlitələr təbiətinə görə neçə qrupa bölünür?                   A) 5      B) 3      C) 2      D) 4      E) 7

47

Silisium, litium aşqarı ilə daxil olma hansı tip bərk məhlul əmələ gətirir?                                                                   

        A) p tip      B) n  və p tip      C) n tip      D) d tip                                  

                          E) s tip

48

Kristalların qurluşunu və  və formasını öyrənən elm necə adlanır?                                                                        A) 

allotropiya                                                                  B) 

kristolloqrafiya                                                            C) 

arxeologiya                                                               D) 

entropiya                                                                     E) 

kristallaşma

49

Eksiton necə yüklü hissəcikdir?                                        A) mənfi yüklü                                                                  

B) müsbət yüklü                                                                   

 C) yükü yoxdur                                                              

D) müsbət və mənfi yüklü                                                   

E) əvvəlcə mənfi yüklənir sonra müsbətə çevrilir


50

Kristallar qəfəsin Mükəmməlliyinə görə neçə qrupa 

bölünür?                                                                                             

              A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

51

Qarışıq heterogen bərk fazalar neçə növə bölünür?        A) 1   B) 2   C) 3   D) 4  E) 5

52

Mürəkkəb yarımkeçiricilərə aid olmayan variantı göstərin?       A)CaGa

₂S₄  B)CaSb₂S₄    C) İnSbSe₃      

D) Caİn

₂S₄   E)GaAs53

Bərk fazaların sintezi sürətləndirmək, daha doğrusu 

hissəciklərin diffuziya sürətini artırmaq üçün  ...  Istifadə 

olunur?                                                                          A) 

daşıyıcılardan  B) buxar təzyiqindən C) ionlardan     D) 

atomlardan E) temperaturdan

54

Monokristallar aşağıda göstəriləndən hansından alırlar?     A) Alüminotermiya  B) Ərintilərdən sublimasiya 

etməklə     C) Hidrometallurgiya                   D)  

Reduksiya etməklə    E)  Oksidləşdirməklə

55

Qaz fazada monokristalalma   üsulunun çatışmayan cəhətini göstərin.                                                                

A) Monokristalın həcmcə kiçik olması                                        

         B) Monokristalın həcmcə böyük olması    

C)Monokristalın sahəcə böyük  olması                                  

    D) Monokristalın sahəcə kiçik olması                                   

       E) Hamısı     

56

Neçənci illərdə qazdaşıyıcı  reaksiya üsulu ilə Bricman üsulu əsasında üsul təklif olunmuş  və müsbət nəticə 

alınmışdır?                                                                   A) 

XX əsrin 30-40 illərində                                               B)  

XX əsrin 40-50 illərində                                          C) XX 

əsrin 50-60 illərində                                              D)  XX 

əsrin 60-70 illərində                                         E)  XX 

əsrin 70-80 illərində   

57

Kimyəvi reaksiyanın getməsi üçün .... lazımdır.                                                                                                                           A)Aktiv toqquşma   

B)Qeyri-aktiv toqquşma   C) Elastik toqquşma   D)Aktiv 

metal    E) Aktiv qeyri metal

58

Yarımkeçirici materiallar harda istifadə olunur?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                               A) miniatür 

cihazların hazırlanmasında  B) diodların 

hazırlanmasında  C) fotoelementlərin hazırlanmasında   59

Metalların elektrik keçiriciliyi aşağıda göstərilən 

bəndlərin hansında doğru göstərilmişdir?                                      

           A) σ= 10

⁸ - 10⁶ sm⁻¹                                                        

        B) σ= 10

⁶ - 10⁴ sm⁻¹                                                     

  C) σ= 10

⁴ - 10² sm⁻¹                                                  D) 

σ= 10


⁴ sm⁻¹                                                                E) 

σ= 10² sm

⁻¹                                         

60

Mütləq sıfır temperaturunda hansı metallar ifrat keçiricidir?                                                                   

A)Ga, İn, Sn,  Pb                                                          

B)Ga, İn, Sn, Pt                                                              C) 

K,Fe , Ca, İn                                                             D)Ga, 

İn, Sb, Pt                                                             E)Be, İn, 

Sn, Pt              

61

Birkomponentli sistemlərdə hansı kəmiyyətlər sərbəst dəyişir?                                                                              

A) həcm və temperatur B) sıxlıq və həcm C) temperatur 

və həcm D) həcm və təzyiq E) sıxlıq və temperatur 

62

Əgər birkomponentli sistemdə bir faza tarazlıqdadırsa, fazaların sayı və sərbəstlik dərəcəsi hansı qiymətləri ala 

bilər?                                                                             A) 

f=1; s=1 B) f=1; s=2 C) f=1; s=3 D) f=2; s=1 E) f=3; s=1

63

Əgər birkomponentli sistemdə iki faza tarazlıqdadırsa, fazaların sayı və sərbəstlik dərəcəsi hansı qiymətləri ala 

bilər? A) f=2; s=1 B) f=1; s=1 C) f=1; s=2 D) f=2; s=2 

E) f=1; s=3

64

İkifazalı birkomponentli sistemdə sərbəstlik dərəcəsinin s=1 olması nəyi ifadə edir?                                           A) 

fazaların sayını dəyişdirmək şərti ilə temperatur və ya 

təzyiqi dəyişmək olur                                                    B) 

fazaların sayını dəyişdirmək şərti ilə temperatur və ya 

həcmi dəyişmək olur                                                     C) 

fazaların sayını dəyişdirmək şərti ilə sıxlıq və ya həcmi 

dəyişmək olur                                                               D) 

fazaların sayını dəyişdirmək şərti ilə sıxlıq və ya 

temperaturu dəyişmək olur                                                    

  E) fazaların sayını dəyişdirmək şərti ilə sıxlıq və ya 

təzyiqi dəyişmək olur


65

Sərbəstlik dərəcəsinin qiyməti s=1 olarsa, belə sistem 

necə adlanır?                                                               A) 

binar sistem B) monovariant sistem C) bivariant sistem 

D) nonovariant sistem E) qapalı sistem

66

Sərbəstlik dərəcəsinin qiyməti s=0 olarsa, belə sistem necə adlanır?                                                                        

A) binar sistem B) monovariant sistem C) bivariant 

sistem D) nonovariant sistem E) qapalı sistem

67

Əgər birkomponentli sistemdə üç faza tarazlıqdadırsa, fazaların sayı və sərbəstlik dərəcəsi hansı qiymətləri ala 

bilər?                                                                           A) 

f=1; s=1 B) f=1; s=2 C) f=3; s=1 D) f=2; s=1 E) f=3; s=0

68

Mg-Sb. Sistemində maksimum nöqtə nəyi ifadə edir?    A) Mg3SB2 birləşməsinin ərimə temperaturunu                

B) Mg3SB2 birləşməsinin donma temperaturunu                

  C) Mg3SB2 birləşməsinin parçalanmasını                       

D) Mg3SB2 birləşməsinin tərkibinin dəyişməsini                       

          E) Sistemin tarazlıqda olmasını

69

Üçfazalı birkomponentli sistemdə sərbəstlik dərəcəsinin s=0 olması nəyi ifadə edir?                                               

A) tarazlığı saxlamaq şərti ilə heç bir parametri 

dəyişmək olmaz                                                                                

             B) tarazlığı saxlamaq şərti ilə temperatur və ya 

həcmi dəyişmək olar                                                               

   C)tarazlığı saxlamaq şərti ilə temperatur və ya təzyiqi 

dəyişmək olar                                                                  

D) tarazlığı saxlamaq şərti ilə həcm və ya sıxlığı 

dəyişmək olar                                                                              

        E) tarazlığı saxlamaq şərti ilə sıxlıq və ya 

temperatur dəyişmək olur

70

Aşağıdakılardan hansı birkomponentli sistem əmələ gətirir?                                                                              

A) mefil spirti B) etil spirti C) benzol D) su E) aseton

71

Metallarda elektrik keçiricilik hansı rabitə ilə izah olunur?  A)ion rabitəsi    B)metal rabitəsi   C)kovalent 

rabitə   D) hidrogen rabitəsi  E)İon və kovalent rabitə

72

Ən yüksək elektrik keçiriciliyinə malik olan metal hansıdır?                                                                     

A)Ag   B)Na   C)Hg  D)Au  E)Zn73

Aşağıda verilənlərdən hansılar mütləq temperaturda ifrat 

keçirici metallardır?                                                           

A)Hg, Rh, W, Ga    B)Ag, Cu, Ar, Cr                          

C)Hg, Ti, Sn, Pb    D)Pb, Sn,Na, Cu                                 

E) Na, Rb, Al, Mg 

74

İonların polyarlaşmasına hansı amillər təsir edir?            A)ionun yükü, atomun radiusu, elektrik keçiriciliyi   

B)ionun radiusu, elektrik keçiriciliyi, ionun yükü    

C)ionun yükü, şüasındırma əmsalı, ionun radiusu             

D) ionun yükü, ionun radiusu, atomun elektron 

konfikurasiyasi                                                            

E)elektron konfikurasiyasi , atom radiusu, ionun yükü

75

Rəngli birləşmə əmələ gətirməyən ionlar hansılardır?       A)Ca²

⁺, Sr²⁺, Ba²⁺  B)Li⁺, Ca²⁺,Na⁺ C)Cs⁺,  Rb⁺,  Ba²⁺   

D)Cu

⁺ ,  Ca²⁺,  Ag⁺  E)K⁺, Rb⁺, Sr²⁺76

Yarımkeçiricilərin tərkibində aşkar olmadıqda keçiricilik 

elektronların (n) və deşiklərin (p) vasitəsi ilə baş verir ki, 

buna da ......... deyilir.                                          

A)yarımkeçiricilik   B)mütləq keçiricilik  C)xüsusi 

keçiricilik  D)nisbi keçiricilik  E)elektrik keçiriciliyi

77

Aşağıda verilənlərdən hansında ionun polyarlığı artır?  A)Li

⁺˂K⁺˂ Rb⁺˂Cs⁺   B)Cs⁺˂Rb⁺˂Li⁺˂K⁺    

C)K

⁺˂Rb⁺˂Cs⁺˂Li⁺   D)Li⁺˂Na⁺˂K⁺˂Rb⁺˂Cs⁺   E)Rb

⁺˂Li⁺˂Na⁺˂K⁺

78

Yarımkeçirici bərk cisimlərin elektrik keçiriciliyini ifadə edən tənlik hansıdır?                                                  

A)δ=cnu   B)c=δnu    C)δ=-cnu  D)δ=cnw  E)n=δcu

79

Qrafit layları arasında hansı rabitə mövcuddur? A)Kovalent    B)İon C)Qeyri-polyar kovalent      D)Van-

der-Vaals     E)Metal80

Dövri sistemdə yuxarıdan aşağıya getdikcə sublimasiya 

enerjisi necə dəyişir ? A) artır B) azalır C) dəyişmir D) 

artır sonra azalır E) azalır sonra artır81

Şredinger tənliyi hansı şərtlər daxilində bərk cisimlərə 

tətbiq olunur?  1.Kristal qəfəsdə elektrik və maqnit 

sahəsi dövri sürətdə təkrar olunur      2.Elektronlar 

kristal qəfəsdə bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olmur    

3.Kristal qəfəs elektron almaqla atom qalığına çevrilir.     

4.Elektronlar kristal qəfəsdə bir -biri ilə qarşılıqlı təsirdə 

olur             5. Kristal qəfəs elektron verməklə atom 

qalığına çevrilir                                                              

A)1,3,4      B)1,2,5        C)1,4         D)2,3        E)3,482

Rentgen sualari hansi madde ile fluoresensiya yaratmir?

A)ZnS 

B)CdS


C)PbS

D)PbSe


E)CdSe

83

Metallarda hansı zonalar mövcuddur?  A)valent zona, 

keçici zona    B)qadağan olunmuş zona, valent zona      

C)qadağan olunmuş zona, keçirici zona      D)valent 

zona, keçirici zona, qadağan olunmuş zona    E)yalnız 

valent zona84

Yarımkeçirici maddələr üçün verilən hansı mülahizə 

doğru deyil?    A)Valent zonası elektronla tam dolmuş 

olur     B)Adi şəraitdə elektron valent zonasından 

keçiricilik zonasına keçə bilmir      C)Keçiricilik 

zonasında elektron yoxdur        D)Xaricdən təsir etdikdə 

elektronlar valent zonasından keçiricilik zonasına keçir      

  E)Xarici sahə yarandıqda yarımkeçirici maddələr 

elektriki keçirmir

85

İon rabitəli maddələr hansı sırada göstərilib?                                           

                      A)SiC,   B)Na,Ca,   C)NaCl, CaCl              

D)NaCl,CaO,   E) CaO,SiC86

Dalğa vektorunun xəyali (mənfi) qiymətinə uyğun gələn 

enerji necə adlanır?                                               

A)qadağan olunmuş enerji və ya qadağan olunmuş zona     

  B)valent zona    C)keçirici zona     D) valent zonası və 

keçirici zona       E)qadağan olunmuş zona və valent zona87

Rentgen suasinin dalga tebietli olmasi kim ve ya kimler 

terefinden verilmisdir?

A) M.Laue ve V.Fredrix

B)Nyuton ve Dalton 

C)Mendeleyev

D)Luis Vision 

E) Robert Huk 88

Rentgen sualari hansi maddelerde fluoresensiya yaradir?

A)ZnS,CdS,PbS,PbSe

B)ZnS,PbS,H2S,CuO

C)PbSe,CdS,FeO,AlTi3

D)H2S,CuO,Fe2O3,AlTi3

E)FeCl,PbSe,ZnS,ZnSe

89

Bərk cismin kristal qəfəsini dağıtmaq üçün lazım olan enerji necə adlanır?                                                                        

           A) Kristal qəfəs enerjisi                                                     

          B) İon kristallarda qəfəs enerjisi                                       

        C) Potensial enerji                                                             

      D) Daxili enerji                                                                    

      E) Tam enerji

90

İon kristal qəfəsinə daxildir?                                            A) Oksigen      B) su      C) sulfat turşusu                                  

       D) natrium xlorid      E) kükürd 4 oksid

91

İon kristal qəfəsinə daxildir?                                                   A) NO, KCl, NaCl                                                                              

                 B) NaCl, KCl, CO                                                                             

                               C) NaCl, KCl, CsCl                                                                                        

                                                          D) CsCl, KCl, NO                                                                                

                                                                           E) NO, 

CO, KCl


92

Metal kristal qəfəsinə daxildir.                                                     

          A) Na, K, Ca          B) Na, K, Li          C) C, K, Na                       

                     D) Ca, Li, Na          E) SO, CO, Na

93

İon kristal qəfəsinə daxil deyil.                                                 A) NaCl, KCl          B) LiBr, KCl          C) CsCl, CO                       

                 D) CO2, SO2          E) SO, NO

94

Atom - kovalent kristallara aiddir.                                      A) xlor          B) xrom          C) hidrogen fülorid                       

       D) mis          E) gümüş95

İon kristallarda qəfəs enerjisi hansı üsulla təyin edilir?                                                                                                    

                                                                                               

  A) Qaber üsulu ilə                B) Born üsulu ilə                                  

                 C) Şteling üsulu ilə               D) Born - Qaber 

üsulu ilə    E) Bor üsulu ilə

96

Born - Qaber termokimyəvi tənliyi neçə hissədən ibarətdir?                                                                                           

             A) 2      B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

97

Cs(q) + Cl(q) = CsCl(k) reaksiyasında sistemin potensial enerjisi necə dəyişir?                                                     A) 

artır          B) azalır          C) dəyişmir                                           

          D) əvvəl artır sonra azalır                                                                          

                                E) əvvəl artır sonra dəyişmir

98

Metalların dağılmasının başlıca səbəbi nədir,                        A) elektrokimyəvi korroziya                                                  

     B) müntəzəm korroziya                                                                         

                       C) seçici korroziya                                                                                   

                                            D) yerli korroziya                                                                                 

                                                             E) səthaltı 

korroziya

99

Bərkfazalı sintez üsulunun əsas şərti nədir?                                                                                   A)ilkin komponentlər maye, sintez 

olunan maddələr isə kristal  olmalıdır.                                                           

                           B)   ilkin komponentlər qaz, sintez 

olunan maddələr isə maye olmalıdır.                                                             

                           C)ilkin komponentlər də, sintez olunan 

maddələr də kristal  olmalıdır.                                                            

                D)ilkin komponentlər də, sintez olunan 

maddələr də qaz olmalıdır.                                                                           

                         E)ilkin komponentlər də, sintez olunan 

maddələr də maye olmalıdır.                                                                                    

100

Bərk cisimlərin sintezi hansı reaksiya tipləri üzrə aparılır?                                  1.ayrılma   2.birləşmə 

3.əvəzetmə   4.oksidləşmə- reduksiya                                                                      

                                     A)1,2,3    B)2,3,4  C)1,2,4  D)2,4   

 E)3,4


101

Dolayı  sintez üsulunda hansı bərkfazalı reaksiyalardan 

istifadə olunur?                                                           

A)termiki dissosiasiya, reduksiya reaksiyalarından 

B)parçalanma reaksiyalarından  C)birləşmə 

reaksiyalarından  D)əvəzetmə reaksiyalarından  

E)neytrallaşma reaksiyalarından


102

Hansı sintez üsulunun imkanları daha genişdir? A)dolayı 

sintez üsulu   B)birbaşa sintez üsulu  C)bərkfazalı sintez 

üsulu   D)mayefazalı sintez üsulu   E)mayefazalı sintez 

üsulu və birbaşa sintez üsulu

103


Birbaşa sintez üsulunda hansı maddələrdən istifadə 

olunur?                                                                      

A)metallar, S,Se, Te, As, P    B)yalnız metallardan   

C)yalnız qeyri metallardan  D) yalnız C  E) Ca, K,C, Ne, 

Ar

104


Birbaşa sintez hansı şəraitdə aparılır?                       

A)Oksigenli mühitdə  B)hidrogenli mühitdə  C) əksaxın 

prinsipində  D) vakuumda  E)oksigensiz mühitdə

105


Birbaşa sintez üsulunda sistemdəki təzyiq necə yaranır?  

A)sistemdə olan "+" ionların hesabına   B)sistemdə olan 

"-" ionların hesabına  C)sistemdəki molekulların 

hesabına  D) özümüz əlavə təzyiq göstəririk  E)sistemdə 

olan sərbəst elektronların hesabına 

106


Birbaşa sintez üsulu aparılan zaman sistemdəki 

molekulların sayını artıranda sistemin təzyiqi necə 

dəyişir?  A)azalır   B)dəyişmir  C)artır  D)əvvəl azalır 

sonra artır   E) əvvəl artır artır sonra azalır

107

Birbaşa sintez üsulu aparılan reaktorlar birinci növbədə necə olmalıdır?  1.reaktor sintez üçün götürülən 

komponentlərlə reaksiyaya girməməlidir.                                                                         

                                              2.reaktor sintez üçün 

götürülən komponentlərlə reaksiyaya girməlidir.   3. 

reaktor sintez olunan birləşmələri çirkləndirməməlidir    

4.reaktor ilkin komponentlərə və sintez olunan 

birləşmələrə qarşı inert olmalıdır.                                                                     

                              A)1,2,3   B)1,3,4   C)1,2,4  D)2,3,4  

E)2,4

108


Birbaşa sintez  üsulunda istifadə olunan ən əlverişli  

material hansı reaktorlardır?                                              

A) Au və Ag reaktoru  B)Fe və K reaktoru  C)Au və Pt 

reaktoru  D)Pt və Zn reaktoru  E)S  və Se reaktoru

109

Nə üçün xalkogenidlər , arsenidlər, fosfidlər sintez olunduğu zaman reaktor odadavamlı və oksidləşməyə 

davamlı olmalıdır? A) yüksək temperaturda sintez 

olunduqları  üçün   B) tez parçalandıqları üçün  C)100

⁰C-


də mayeləşdikləri üçün  D)aşağı temperaturda sintez 

olunduqları  üçün  E)tez oksidləşdikləri üçün110

xalkogenidlər , arsenidlər, fosfidlər sintez olunan zaman 

reaktorda hansı materiallardan istifadə olunur?             

A)kvars şüşə, almaz    B)kvars şüşə, qrafit korund   

C)büllur şüşə, qrafit  D) almaz, korund  E)təmiz C və 

korund 


111

Xalkogenidləri , arsenidləri, fosfidləri sintez edərkən 

oksidləşmənin qarşısını almaq üçün ərintinin üzəri nə ilə 

örtülür?                                                                           A) 

şixta  B)aliminium tozu ilə  C)Cr ilə   D) Pt ilə  E)yod 

buxarı ilə

112

Birbaşa sintez üsulu laboratoriya şəraitində hansı mühitdə aparılır?                                                                          

         A)təsirsiz qaz və hidrogen qazı mühitində  B) 

oksigen qazı mühitində C)azot qazı mühitində D)kükürd 

qazı mühitində  E)fosfor  qazı mühitində

113 Dəyişəntərkibli sistemlərdə sintez aparmaq üçün hansı 

114


Aşağıdakılardan hansı birbaşa sintez üsulunda alınan 

maddələrə aiddir?                                                         

A)alınan maddə qismən təmiz olur    B)stexiometrik 

tərkibdən kənara çıxır  C) sintez aşağı temperaturda 

gedir   D)başlanğıc komponentlər reaktorun  materialı ilə 

reaksiyaya girir   E) alınan maddə təmiz olur, 

stexiometrik tərkibdən çıxmır 

115


Birbaşa sintezin çatışmayan cəhətləri hansıdır?  1.sintez 

nisbətən yüksək temperaturda gedir.   2.sintez çox aşağı 

temperaturda gedir.    3.başlanğıc komponentlər 

reaktorun materialı ilə reaksiyaya girə bilər   4.başlanğıc 

komponentlər reaktorun materialı ilə reaksiyaya girmir      

  A)1,4   B)1,2   C)1,3   D)2,4   E)3,4

116

Dolayı sintez üsulunun variantı olan termiki dissosiasiya hansı şəraitdə aparılır?  A)hidrogenli mühitdə   B) 

oksigenli mühitdə   C)azotlu muhitdə  D)vakuumda vəya 

təsirsiz qazların axınında  E)adi şəraitdə

117


Dolayı sintez üsulu hansı maddələri sintez etməkçün 

əlverişlidir?  1.qələvilərin xalkogenidlərini  2.qələvi 

torpaq metalların  xalkogenidlərini    3.nadir-torpaq 

metalların xalkogenidlərini   4.Zn metalının 

xalkogenidlərini   A)1,2,3   B)1,2,4  C)1,3,4  D)2,3,4   

E)3,4


118

Dolayı sintez üsulunun çatışmayan cəhəti nədir?           

A)ilkin maddələr termiki təmiz olmur    B)alınan 

maddələr yüksək temperaturda parçalanır   

C)xalkogenidlər ilkin maddələrlə-sulfatlarla, selenatlarla 

, telluratlarla, oksalatlarla, oksidlərlə, karbonatlarla, 

polisulfidlərlə çirklənir.  D)xalkogenidlər ilkin 

maddələrlə-sulfatlarla, selenatlarla , telluratlarla, 

oksalatlarla, oksidlərlə, karbonatlarla, polisulfidlərlə 

çirklənmir.   E)ilkin maddələr maye halda olur

119

Görünən işıq dalğaasının uzunluğu nə qədərdir?              A) 4000 - 7000 A                    B) 3000 - 5000 A         C) 

7000 - 9000 A                    D) 6000 - 8000 A          E) 

3000 - 6000 A

120


Hansı üsul proskoqramma adlanır?                                             

        A) difraksiya hadisəsi                                                                           

                         B) elektron sıxlığının paylanması üsulu                                      

                                  C) rentgen analiz vasitəsilə toz 

halında olan maddələrin tədqiqi                                                                            

                                  D) atomun ölçmə üsulu                                                                       

                                                  E) kimyəvi rabitə üsulu

121


Hazırda müxtəlif kimyəvi birləşmələrin rentgenoqramı 

nədə toplanmışdır?                                                              

A) sididə      B) kompyuterdə      C) flaş kartda                              

            D) JCPDS-də      E) kartotekada

122

Rentgenoqrafuk analiz üsulu ilə bərk cisimlərin quruluşunda nə öyrənilir?                                                           

       A) yalnız defektlər                    B) yalnız 

sistemsizliklər          C) struktur modelləri      D) defekt 

və sistemsizliklər              E) koordinasiya ədədini

123

Toz halında olan maddələrin rentgenoqranmasının tətbiqi sahələri hansı halda doğru göstərilməyib?           

A) vəsfi faza analizi                                                                              

                 B) kristalların ölçüsünün təyini                                                                     

                                           C) kristalların 

deformasiyasının tədqiqi                                                 

D) termiki genişlənmə əmsalının tədqiqi                               

   E) sadə üşəvari maddələrin tədqiqi


124

Hansı ölçüdə olan maddələri elektronoqrafiyaa üsulu ilə 

almaq olar?                                                                     A) 

d < 0,01 - 0,02 mm                                                                

  B) d < 0,01 - 0,03 mm                                                                      

               C) d > 0,01 - 0,02 mm                                                                                        

                                              D) d < 0,02 - 0,04 mm                                                                      

                                                           E) d > 0,03 - 0,04 

mm

125


Kristallarda müstəvilərarası məsafə nə qədər olur?                     

         A) 2,5 - 0,5 A                              B) 0,5 - 1,5 A                                       

                              C) 2,5 - 0,7 A                              D) 

0,7  - 1,3 A                                       E) 0,7 - 1,3 A

126

Kristallarda atomlar necə yerləşir?                                               A) ayrı - ayrı səthdə                    B) qarışıq                                  

              C) altıbucaqlının təpələrində                                                          

                         D) kub formasında                      E) 

düzgün


127

Yüksək temperaturlu rentgenoqrafiyada hansı üsullar 

tətbiq olunur?                                                                            

      A) indentifikasiya və vəsfi analiz                                               

              B) fotoqrafiya və difraktoqrafiya                                                   

                         C) fotoqrafiya və miqdari faza analizi                                   

                            D) difraktoqrafiya və indentifikasiya                                                                   

                                                             E) yalnız 

fotoqrafiya

128


C = εεoS/d müsbət kondensatorun tutumunun 

düsturunda d-kəmiyyəti nəyi ifdə edir?                             

A) dielektrik keçiriciliyini      B) dielektrik sabiti                      

        C) lövhələrarası məsafə                                               

D) lövhələrin birinin shəsi                                               

E) dielektrik qalınlığı

129

Seqnotölektiklərə aid olmaayan variantı seçin.                          A) seqnet duzu      B) qurğuşun tantal                                             

                 C) kalium tantal     D) qurğuşun skandium 

tantalat           E) barium xlorid

130


Bərk ciimlərin enerji udub, sonra həmin enerjini işıq 

formasında şüalandırması necə adlanır?                                                                 

                                    A) lüminaforlar                                                             

                             B) dielektriklər                                                             

                      C) seqnotoelektriklər                                                       

                  D) flüoressensiya                                                           

            E) lüminessent lampa


131

Ən çox yayılmış lüminoforlar sırasını göstərin                    

  A) ZnS, CdS, ZnO                                                      B) 

CaO, SrO, BaO                                                     C) MgS, 

BaO, H2S                                                         D) SrS, 

BaS, NO                                                                E) NO, 

CO, SrS

132


Lüminessent lampalarda tətbiq olunan lüminoforlara aid 

deyil?                                                                          A) 

villemit      B) diopset      C) vollastonit                       D) 

florapatit    E) xloroform

133

Lüminofor söünün mənası hansı variantd doğru verilmişdir?                                                                      

A) daşıyan      B) soyuq      C) elektrik      D) işıq  E) duz

134

Qeyi-üzvi lüminoforları göstərin.                                   A) Cu, Fe      B) Ag, CO      C) NO, Sb      D) Mn, Sn   E) 

FeO, Zn


135

Seqnotoelektriklər nə zaman özlərini adi polyar 

dielektrik kimi aparırlar?                         A) müəyyən 

temperaturdan yuxarı temperatur  B) müəyyən 

temperaturdan aşağı temperatur C) heç bir zaman    D) 

müəyyən temperatura bərabər olduqda    E) onlar ölərini 

adi polyar dielektrik kimi aparmırlar

136


Seqnet duzunun formulu hansı halda doğru verilib?        

A) KH2PO4      B) KH2AsO4      C) NaKC4H4O6 4H2O               

              D) BaTiO3        E) Sr2Ta2O7

137


Kristallofosforlara aid olmayan variantı seçin.                

A) CaWO4      B) SrS      C) CdS      D) CdSiO3                 

 E) H2S

138


Si və Fe-in iynəvari kristallarının  əmələ gəlməsi hnsı 

model ilə izah olunur?                                                 

A)Bor modeli    B) Sirs modeli  C) Rezerford modeli  D) 

Atom planetar modeli  E)  Dittmara-Noymara          

139

Aşağıdakılardan hansı mürəkkəb yarımkeçiricidir?    A)CaC

₂   B)CaGa₂S₄    C) SbTe₃      D) CaSe    E)BiSe140

Qaz fazada minerallaşma prosesinə aid deyil?                                                                            

                                                         A) Bərk fazanın 

kimyəvi qaz daşıyıcı reaksiyalarında bir zonadan başqa 

zonaya keçməsi prosesi baş vermir.   B)Bərk faza ilə qaz 

faza arasında heterogen tarazlıq yaranır C) temperatur və 

təzyiq fərqi çox az olur     D) polikristal bərk fazaya 

köçmədə yenidən monokristal halında kritallaşır  E) 

vakuum şəraitində qızdırılma prosesin əlverişsiz edir. 

141


Hansı maddə qaz fazada minerallaşma prosesindən 

alınmır?     A) Fe

₂O₃     B) FeO   C) MgO   D) Fe₃O₄  E) 

SiO


₂  

142


İn

₂Se₃    maddəsi minerallaşarkən hansı ölçülü 

monokristala çevrilir?                               A) ~5x4x2  

mm³    B)   ~6x4x2  mm³    C)~4x2x1  mm³      D)  5x2x1  

 mm³            E) 6x4x1 mm³                  

143


Yarımkeçirici bərk cisimlərin elektrik keçiriciliyi hansı 

tənlik ilə təyin olunur?   A) σ=σ·e      B) σ=enu   C) 

σ=σ·e

₀    D) σ=σ·e⁰    E) σ=enW      144

Bərk cisimlərin yarımkeçiricilik  xassəsi ilk dəfə hansı 

oksidi öyrənərkən müşahidə olunmuşdur?      A) ZnO   

B)FeO    C) CaO   D)  Cu

₂O  E) BeO

145


Qruplaşdırın.                                                                          

  1. yüksək temperaturda əriyən                                      2. 

Aşağı temperaturda əriyən                                                    

  a. PbSe b. GeS  c. Sb

₂S₃   d. GeSe    e. PbS               A) 

1-a,c 2-b,d    B) 1-a,b 2-c,d     C) 1-a,d 2-b,c    D)  1-a,e 

2-b,d     E) 1-a,c 2-b,e                                                                                                                                                                                   

146


Mütləq sıfır temperaturunda təmiz yarımkeçirici bərk 

cismin hansı xassəsi vardır?                                                           

           A) Özünü izolyator kim aparır   B) İşığa 

həssaslığı 10 qat artır    C) Özünü metal kimi aparır     D) 

Yarımkeçiricilik qabiliyyəti 10 qat artır         E) hamsısı

147


A²B

⁶  tipli birləşmələr ümumi halda hansı formada 

oksidləşirlər?                                                               A) 

merkaptan   B) Vürs   C) Sfelarit   D) Amorf                      

 E) Plazma


148

Berk cismi tam xarakterize etmek ucun asagidaki 

parametrlerden yanlis olani secin.

A)  Maddenin monomer ve Kristal olmasi

B)  MAddenin  amorf ve Kristal olmasi

C)  MAddenin Kristal qurulusunun tipi 

D)  Kristal qurulus defektlerinin paylanmasi 

E)  Sethin qurulusu

149

Rentgenoqrafiya usulu ile berk cisimlerin asagidaki xasselerinden hansi oyrenilmir ?

A) Sethin qurulusu

B) Toz halinda olan maddelerin qurulusu

C) Elementar qefes 

D) Maddenin amorf ve Kristal hali 

E) Merkezi atomun koordinasiya ededi

150

Rentgen suasinin spektri hansilardir?A)Kemiyyet ve keyfiyyet

B)Infraqirmizi ve ulturabenovseyi

C)α ve βsualari

D)Butov ve xettiE)Xetti ve saxelenmis


Download 308.99 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling