Milliy ideologiya pa`nine kirisiw


 Mifologiyaliq  ideyalar, olardin`  ideologiyag`a  ta`siri


Download 0.96 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/11
Sana17.03.2017
Hajmi0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3. Mifologiyaliq  ideyalar, olardin`  ideologiyag`a  ta`siri 

Reje 


1. Mif degen  ne. Mifologiya ja`miyetler  taraxxiyatinin` to`men  basqishinda a`lem haqqinda ko`z 

qaraslar  

2. Miflerdin`  tiykarg`i tu`rleri 

3. A`lem ha`m  onin`  haqqinda da`lepki  apsanalar ha`mde  ilimiy haqiyqatlar 

4. Adamlardin`  miflerdi  haqiyqatliq penen  salistiriwinin` payd boliwi  

5. Turan  mifologiyasi ha`m onin` tu`rkiy  qa`wimler  turmisindag`i orni  

 

Tayanish tu`sinikler Mif,    mifologiya,    tu`rleri,  Kayumars,  a`lem,  Adam,  haywanatlar,  quslar,  payg`ambar,    bayiwli 

qarlig`ash,  ush du`n`ya,  zarostrizm, ku`n, ay  juldizlar, turan, O`zbekstan, Qaraqalpaqstan 

Filosofiyanin`  hasli  yamasa  baslamasi  geyde  mifologiyaliq  bo`rtiklerdin`  ishinde  jasirinadi. 

Sonliqtan  oni  «Filosofiyanin`  aldi»,  «birinshi  metoifizika»  dep  atag`an.  Aristotel`din`  aytiwinsha 

miflerdi  su`yetwg`in  ha`m  shig`aratug`in  Adam  belgili  bir  da`rejede  filosof.  Sebebi  danaliq  sebeplerdi 

analizlewden  turadi.,  al  mifler  ta`biyat  qubilislarinin`  sebebin  tu`sindiredi.  III-VI  a`sirlerde 

neopolotnikler  mifler  filosofiyasi  qanday  shinliqti    aytsa  miflerde  sonday.  Zevs  qudayi  en`  birinshi 

baslama Afina 

 danaliq h.t.b. Batis  Evropadag`i  patshalar  (buring`i  )  ertedegi  grek  filosoflari  Mifke  bolg`an  ko`z  qaraslari 

o`zlestirip  oni  tariyxiy  iskerlerdi  qudaylastiriw  dep  esaplaydi.  (Misali  Zevs  quday  emes, 

qudaylastirilg`an  patsha).Ta`biyat  qubilislarin  qudaylastiriw  (Zevstin`  Gera  menen  tartisi  jilliliq  ha`m 

suwiqliqtin` gu`resi) yamasa tu`siniklerdi abstraktilew (Zevs Kronostin` balasi emes taza aqildin` balasi) 

Bir ilimpazlar  Mifte ertekke aylang`an tariyxti, ko`rse ekinshisi tariyxqa aylang`an ertekti ko`rdi. 

Mif  sebeplilikti  tu`sindiriw  funktsiyasina  iye.  Sebebi  Adam  ol  qalay  payda  boldi  degen  sorawdi 

qoyiwg`a tirisadi. Mif sonnan payda boladi. Ol qalay degen sorawdi  ha`mmemizde qoyamizg`oy. Mif 

ne sebep, qalay boldi degen sorawlardag`i juwap beriwshi a`n`gime. 

Demek Mif adamnin` sanasinda qubilislar arasindag`i sebepli baylanists birinshi ko`rsetken. 

Mifti  do`retiwshi  ha`r  qiyli  ta`biyat  ha`m  ja`miyettegi  zattardi  ha`m  qubilislardi  qiyaslarin  ha`m 

olardin` o`zgeriwlerinen juwap izleydi. 

Bushmanlar  «Ay  qaydan  payda  boldi»  degen  sorawg`a  jawinnan  keyin  koldun  Ottin`  qasinda 

otirdi.  Xo`llengen  sandalin  sheship  otqa  juda  jaqin  qoydi.  Qarasa  bir  sandali  ku`lge  aylang`an, 

ekinshisinin`  jarimi  jang`an.  Ol  ashiwlanip  yarimi  jang`an  sandalin  joqarig`a  ilaqtiradi.  Ol  joqari  usha 

beredi, tu`ngi aspang`a deyin uship Ay bolip aldi deydi. 

Geypara  ilimpazlar  bunday  miflerdi  ertek  dep  esaplaydi.  Sebebi  olar  kul`t  penen  baylanisli  emes 

dep  tastiyqlaydi.  Bul  naduris.  Ol  fantastikaliq  a`n`gime  mifke  tiyisl  sebebi  onda  ertekke  tiyisli  emes  

sebeplilik (etnologiyaliq) belgileri bar. 

Entologiya (ertedegi grek so`zi (apta-sebep)degen so`zden shiqqan. Onda negedur oni etnografiya 

menen almastirg`an. 

Mifler  ertedegi  babalar  da`wirinde  ta`biyattan  tis  maqluqlar  ha`m  kisiler  ha`m  olardin`  ta`biyat 

ha`m  ja`miyet  ta`sirin  ko`rsetse,  ertekler  xayuan  ha`m  adamlardi  bir  belgisiz  waqitlardag`i 

qaharmanlardin` priklyuchenieleri,basinan o`tkergenleri aytiladi. 

Mifti islewshi o`zinin` oylap tapqanlig`ina isenedi, al ertekshi isenbeydi.  

21 


Eger Adam miftegi obrazlar real jasap, jasaytug`ing`a ha`m og`an ta`sir etiwge boladi dep isense 

onda  ol  dinshil.  Misali  xaywannin`  su`wretin  salip  oni  nayza  menen    shanishsaq,  nege  onin`  o`zi 

shanishpaydi. 

Eger  Adam  oni  fantaziya  jemisi  dep    og`an  g`a`rezsiz  ekenligin  sezse  olar  iskusstvo  obrazina 

aylanadi. 

Sonliqtan  mifologiyaliq  peyzaj  ha`m  syujet  kul`tliq  a`hmiyetke  iye  belgili  dinnin`  sferasin 

kirgiziwge bolmaydi. Sebebi din ta`biyattin` joqari dun`yag`a ha`m ruxqa ha`m qudayliqqa ha`m olarg`a 

tabinadi. 

Ertedegi  grek  mifleri  klassikaliq  ja`miyetke  deyingi  sananin`  u`zliksiz  bo`legi  bolip  so`ylew 

protsessinde payda bolip fol`klorliq janrg`a kiredi. Ol qosiq penen, muzika menen taniwg`a baylanisli. 

Auuel bul dun`yag`a bir qus keltirdin` 

   Jerdegi ju`zin ja`ne menen toltirdin` 

   Keyin sol qusti ashtan o`ltirdin` 

   Kimlerge payanli bolg`an dun`yasan` 

deydi qaraqalpaq fol`klorinda 

2. Miflerdin` tu`rleri 

Mifler so`z benen, pontomimoda, su`wretlerde ko`rinip olar tek aytilmaydi, sa`wlelendiriledi. 

Keynirek rawajlang`an qa`wimlerde miflerdin` qospali tsiklleri ushirasadi. Etnologiyaliq 

 geypara zatlardi  ha`m  ta`biyat  qubilislarinan  kelip  shig`iwi  (jer  haqqinda)  kosmotologiyaliq  (ko`k  o`giz) 

etnologiyaliq 

 olardin` keleshegi haqqinda mifler bar. Mif grek so`zi (mitnos grekshe skazanie) ruwhiy ma`deniyatliliq ertedegi formalarinin` biri. 

Adamdi  ha`m  dun`yani  jaratiw  haqqinda  kosmotologiyaliq  miften  basqa,  adamdi,  ta`biyatti 

haywandi  qudaylastiriwdag`i  miflerde  jasaydi.  Mifologiya  ja`miyettegi  belgili  bir  normanni  saqlawda, 

da`stu`rlerdi  jetkizip  beriw  siyaqli  funktsiyani  orinlap  a`hmiyetli  ma`deniy  ha`m  sotsialliq  xizmet 

atqarg`an.  Da`stu`rden  shiqqan  ha`r  qiyli  ha`reketler  qaralang`an.  Ma`deniyatti  miflerdin`  qaldiqlari 

(sueverie)  irimdi  qa`dirlew,  pal  ashiw,  qa`dem  jaylarg`a,  tabiniw,  diniy  iskerlerge,  poinsimvollarg`a 

tabiniwda ko`rinedi. 

Ruwhiy do`retpelerde ta`biyattin` adamnin` kelip shig`iwi haqqinda mifler a`hmiyetli orindi tutadi. 

Tariyxiy  rawajlaniwdin`  ertedegi  da`wirinde  mifologiya  ta`biyatti  ha`m  ja`miyetti  tu`siniwdin`  usili 

boldi. 


Mifologiyaliq  maqul  (qudaylar  periler,  ajayiplar)  ta`biyat  ku`shleri  ko`rsetiwshi  edi.  Mifler 

zatlardin` barisi, batirlardin` islerin aldin ala aniqlaydi. 

Mifte simvol u`stemlik etedi. Misali arislan- ku`sh, tu`lki hiyleker, g`arg`a beda (jamanliq). 

Ilim miflerde kosmotologiyanin` kelip shig`iwi sebeplerinin` ko`p  ekenligin ko`rsetip onin` anaw 

yaki  minaw qa`wimlerdin`  xaliqlardi  konkret  turmis  jag`daylarinan  shig`atug`inlig`in  ko`rsetedi. 

Atawda  jasawshilar  dun`yanin`  payda  boliw  qursalliqti  tawdin`  eteginde  jasaytug`inlarimizdi  basqasha 

tu`sinedi.  Atawshilar  o`zinin`  do`geregindegi  sheksiz  ten`izdi  ko`rip  da`slep  barliq  jer  suwdan  turg`an 

ulli  birinshi  ten`iz  keyin  jer  su`n`gip  shiqqan.  Kerisinshe  taw  etegindegiler  baslang`an  da`wirde  jer 

pu`tkilley  jalan`ash  edi  sahra,  edi  ol  suwdin`  astinan  shig`iw  menen,  jawin  menen  o`nimdarli  boldi. 

Polinezeziya  atawlarindag`i  jasawshilardin`  mifi  boyinsha  da`slep  ten`iz,  rif  ha`m  rakovinalar  boldi 

dese, Afrika qa`wimlerinin` mifi boyinsha kewip qalg`an sahra deydi. 

Avstraliyaliqlardin` mifinde ku`n ha`m ay jaratilg`an emes,  al jerdegi maqluqtin` og`an  aylaniwi. 

Olar ku`n hayal ekenligine isenip, ol ot bolip jang`an bas penen aspang`a otli jaling`a aylang`an. 


 

22 


Adamlar  ta`biyat  u`stinen  hu`kimlik  su`riw  ushin  onin`  zailarin  qubilislarinin`  kelip  shig`iwin 

biliw  kerek.  Indoneziyada  jawindi  yamasa  jalinnin`  za`ru`rligi  ushin  koldun  olar  qaydan  shiqqani 

haqqinda miflerdi aytip qollaydi.   

Ko`pshilik  kosmotologiyaliq  mif  ta`biyat  stixiyasin  zaklinanie  (g`arg`awg`a)din`  bo`legi  bolg`an. 

Bizin` eramizdan 312-311 jillarinan burin «Ra qubilislarin biliw ha`m Anopani jen`iw kitabinda dg`slep 

dawillardi,  ha`m  shaqmaq  shaqqan»  jamg`irdi  g`arg`ag`an.  Vaviloniyada  tis  auirg`anda  aq  zat  penen 

aralastirilg`an smolani tiske basadi solardi uzaq zagovor oqilg`an. Onda qalay etip quday aspandi jaratti, 

aspan-jerdi,  jer-da`r`yalardi,  da`r`ya-kanallardi,  kanallar  ilaydi,  ilay-ku`rtlerdi,  qurt  qalay  tasqa  tu`sti. 

Zagovor (dua qurtqa qaratilip) «Seni Ea quday urg`an» dep tamamlaydi. 

Ea`  da`slep  adamlar  qudaylardi  o`zinin`  obrazi  ha`m  uqsasi  etip  tu`sindirgen  burin  olardi 

haywanlar  tu`rinde  tu`sindi.  Geypara  xaliqlardin`  mifinde  jerdi  Mamont  du`zgen,  indeetsler  tasbaqa, 

Afrika qa`wimlerde ulli siir. 

Geypara xaliqlardi ajayip haywan, yarim-drakon, yarim-adamda shiqqan. Onin` denesi aspan asti, 

denesi  jer,  su`yekleri-  taw,  qani  ten`iz  ha`m  da`r`ya,  ko`zi  ku`n  ha`m  ay,  tisi  jartas  ha`m  taslar,  shashi 

tog`ay boldi deydi. 

Avstraliyada  kenguru-  birinshi  baba  og`an  iytler  hu`jim  etken  oni  bolsa  bo`lek  etip  taslag`an. 

Onin` bawri- xolm usturt, terisi-skala, su`yegi tas h.t.b. Arqa Amerikadag`i indeetslerde olardin` to`temi 

it da`wler ta`repinen jaratilip onnan da`r`ya payda bolg`an. 

Orta  a`sirdegi  miflerde  do`retiwshi  quslar  ko`birek  aytiladi.  Ertedegi  Egipette  qus  qudayi  Ra  qus 

obrazinda maskali shig`ip jerdi ha`m  aspandi jaratti. Onin` balasi Gora lashin menen ten`lestiriledi. Al 

Qitaylar ku`ndi altin qoraz benen ten` ko`rdi. 

Arqa  indeetsler  ha`m  sheber  xaliqlar  bu`rkit  ku`nnin`  ottin`,  jasinnin`  iyesi  ha`m  hu`kimdari. 

Shamanlardin` atasi, ja`rdemshisi ha`m mug`a`llimi. 

Qaraqalpaqlarda  a`wel  bu  dun`yag`a    bir  qus  keldi  deydi.  Bayuli 

  dos  bolayiq  ekewmiz. Sulayman payg`ambarg`a                      na`siyati. 

Zarastrizmde  qorazg`a  qu`diretligi  oni  ku`n    nuri  dep  esaplaw  ma`nistin`  kul`ti  Axura  Mazda 

masxti jaqti dep esaplawi bar. 

Suw 


 dun`yanin` besigi. Suw ha`m ot adamlardin` kewline u`lken ta`sir etken hesh bir qa`wimde 

suwdi  hu`rmetlemegen  ha`m  barliq  tirishiliktin`  anasi  dep,  onin`  tazalawshi  ha`m  emlewshi  ku`nnin` 

silang`ani  joq.  Suw  joq  bolsa  jer  joq,  jer  joq  bolsa  o`mir  joq  degen  xalqimiz.  Jer  ko`k  o`gizdin`  ko`k 

o`giz ten`izdegi ilaqanin` u`stinde deydi bizde mif bar. 

Ot  ertedegi  adamzattin`  birinshi  siying`ani.  Onda  janiw  protsessi  emes  tiri  na`rse  jalinnin`  iyesin 

ko`rgen. 

Biraz  miflerde  hayal-  do`retiwshi  quday  indeetsler  da`slep  suw  bolg`an,  biraq  taslardin`  anasi  ay 

menen  jasap  turg`anda,  ku`nge  aydag`an,  o`z  hayuanlardi  onnan  keyin  qizdi  jaratqan  onnan  birinshi 

adamzat urpag`i payda bolg`an deydi. 

Matrixatti xanlar haqqinda mifler ko`p bolsa patriarxati ol keyinge su`rilgen. 

3. Elem ha`m adam haqqinda da`slepki afsanalar ha`mde ilimiy haqiyqatlar. 

A`iyemgi  adam  du`n`yanin`  payda  boliwin  adamlarda  yamasa  su`t  emiziwshilerdin`  payda 

boliwi  ha`m  tuwiliwi  menen  baylanistirg`an.  Dun`ya  jaratilmag`an  al  mayekten  shiqqan.  Aspannin` 

do`n`gelek  ko`k  jasil,  kun  ay  adamlarg`a  mayek  siyaqli  ko`rinedi.  Onday  mifler  ko`p  xaliqlarda 

ushirasadi.  

23 


Avstraliyada  da`slep  keyin  tirna  straus  mayegin  tauwip  oni  aspang`a  ilaqtirg`an  ol  jarilip 

onnan  kun  payda  bolg`an  dep  esaplaydi.  Egipette  «O`liler  kitabindag`i  biyiklikte  (xolli)  uya  bolg`an 

onda ulli tototun£ g`azdin` mayeginen kun payda bolg`an ol qudaylardi, adamlardi jaratqan deydi. 

Grekler  kosmetikaliq  jumirtqa  haqqindag`i  afsanalardi  sotsialliq  ten`sizlikke  paydalanadi. 

Misali  perua  qa`wimlerinen  dun`yaliq  jumirtqa  ol  u`sh  mayekten  turadi.  Birinsheden  qiyaller, 

ekinsheden  jauingerler,  u`shinshiden  barliq  basqalar.  Ertedegi  Egipettin`  afsanalarinda  quday  barliq 

basqariwshilar  jumirtqadan  jaratqan.  Qitay  mifinde  qarliqosh  mayekti  tu`sirip  alg`anda  Kien-ti  degen 

hayal  jumirtqani  jutip  jibergen  onnan  ha`mledar  bolip  bala  tuwg`an  og`an  Jumirtqa  dep  at  bergen.  Ol 

balanin`  urpaqlari  In`  dinastiyasin  du`zgen  onnan  barliq  Qitay  imperatorlari  shiqqan.  Iranda  musilman 

sufilari quday «qanatsiz pa`rsiz qus£ nurda «aq gawhar- mayekten jaratilipti.£ 

musilmanlarda quday en` da`slep Muhammeddin`  nurin  aq-gawhar jumitrqadan  do`retilgen 

aq tawis tu`rinde  aratqan Tauis w000 shaqasi bar daraqqa otirg`izildi, bolajaq adamlardin` jani tauisqa 

qaradi ha`m qustin` denesinin` qanday bo`legin ko`re qalsa, jerdegi uakilligin yag`niy Kim basin ko`rse  

ol basqariwshi, Kim ayag`in ko`rse xizmetker ma`rtebesin aldi delingen. 

Ertedegi grek miflerinde dun`yaliq daraq- tamiri joqari, shaqasi to`men, bul a`lemnin` belgisi 

delinedi. Sibir xaliqlarinin`  tu`siniginde shamanlardin` tytiwina tu`rkiy- do`retiwshi sol daraxta jiyi-jiyi 

bolip turadi. 

Ertedegi  egipetlilerde  aspan  qurg`aqliqtin`  ,  suwlardan,  kanallardan  turg`an.  Qus  joli-  ol 

aspandag`i  Nil da`r`yasi, Unishadti  usi jerde ne  jasasa joqarida sol, joqarida ne jasasa jerdede sol dep 

tu`sindirgen. 

Ush  Yarusliq  dun`ya-  joqarg`i  yaris-  jerdin`  joqaridag`i  dun`ya,  to`mengi  dun`ya.  Ortadag`i 

yarus onda adamlar jasaydi dep tu`singen. To`mengi dun`yada jer asti bo`lekler, joqarg`i dun`yada kun, 

ay,  juldizlar.  Tibetlerde  qudaylardin`  aspandag`i  oblasti 

  aq  tu`ste,  adamlardin`  jerdegi  oblasti  qizil tu`s, to`mengi oblasti 

 ko`kiltir tu`s deydi. Ispaniyada  aspan  bir  neshe  yarislardan  turip  onda  ha`r  kim  qudaylar  perishteler 

jasaytug`inlig`i Sulayman Baqirg`aniydin` Muhammed payg`ambardin` arshi ag`dag`a barip Alla menen 

ushrasqandig`i xaqqinda poemada aytilg`an. 

Bizin`  fl`klordanda  Jeti  qabat  jer  aspan,  Iyngi  jer  menen  janasqan  degen  qosiq  qatarlarida 

ushirasadi. 

U`sh dun`ya ma`selesi ertedegi batis dinlerinde de belgili. Bibliyada dun`yanin` u`sh aytiladi. 

Quranda «Bizler aspanda jerdi ha`m olardin` arasin jaratqan (n`u`.g`).£ Dun`ya modeli beish jer dozaxti 

o`zinin` ertedegi tu`sinigine iye. 

ush  dun`ya  haqqinda  adamlardin`  pikirleri  esaptin`  u`shlik  sistemasi  yag`niy  u`shke  deyingi 

sanau  menen  baylanisli.  Geypara  qa`wimlerde  XIX  a`sirde  bir,  eki,  u`sh  degen  san  g`ana  bolg`an. 

(Geyparalarinda a`0 g`a deyin). U`sh sani ko`plikti bildirgen ha`m ilahiy bolg`an. Onin` qaldig`i qarg`is, 

zagovorlarg`a, duwalaw ku`shin beriw ushin u`sh reet qaytalag`an. Vavilonda aspan qudayi 

 Abu, jer qudayi 

  Mardak,  jer  asti  qudayi  Ea.  Daosizmda  u`sh  iyelewshi  aspan  qudayi,  jer  qudayi,  suwqudayi. Indiyada  Braxma-jariq,  Vishnu-hawa,  Shiva-ot.  Keyin  Brama-  uzliksiz  ha`reket,  Vishnu-do`retiwshi, 

Shiva- buziwshi qudaylar bolg`an. 

Ras-Shamra degen fimikiy tekstinde muhaddes neke aytilip onda aspan 

kung`u


 al jer qalin`liq 

retinde  sa`wlelengen.  Bibliyada  ha`m  Quranda  da`slepki  jer  menen    aspannin`  qosilg`ani  haqqinda 

isenimnin`  qaldiqlari  ushrasadi.  Quranda  ka`pirler  aspan  ha`m  jerdin`  qosilip  turg`anin,  keyin  bizler 

olardi bo`lip ayirg`animizdi ne ushin bilmedi. (XXI,qa`) delingen.  

24 


Indiyanin`  Upaniadinda  dun`ya  adamg`a  uqsag`an.  Da`slep  bul  dun`ya  Adam  obrazindag`i 

Atmanda bolg`an. Ol o`zin ekige bo`ldi yag`niy erkekke ha`m hayalg`a. Ol ha`mme na`rseni tuwdiradi. 

Ertedegi  Qitay  miflerinde  Chjun-u  ulli  Chjun  ha`m  Qara  Li  aspandag`i  jerden  bo`ldi  delinedi.  Islam 

dinindegi  Adam  atanin`  payda  boliwi  onin`  qabirg`asinan    hawa  enenin`  payda  boliwida  usi  siyaqli 

mifler. 

Ertedegi  miflerde  olar  da`slep  haywanlar  iyesi,---  qudayi,  en`  jda  ku`shli  analar  haqqinda 

boldi. 

Indju`zde  en`  da`slep  ha`mme  jerde  suw  boldi  lekin  tas  anna  xayuanlardi  onnan  keyin  qizdi jaratti  onnan  adamzat  o`sti  payda  boldi.  Materairxatti  neke  gruppaliq  edi  ha`m  ananin`  tuwislig`i 

moyinlaydi. 

Materiarxattin`  patriarxat  penen  almasiwi  hayallardin`  dun`yani  do`retiwshi  biykarlaydi  yaki 

kishireytti.  Misali  Saxalindegi  naniwlar  xadaw  o`z  hayali    menen  dun`yani  du`zdi  keyin  oni  o`ltirdi 

deydi. 

Ko`p qa`wimler jerdi ilahiydag`i balalar ku`shli erler do`retti dep esaplay basladi. Gonchar o`ndiriwshi dun`ya ilaydan payda boldi degen tu`sinikke tiykar boldi. Islamda Adam 

ata ilaydan islendi degen  tu`sinikte usinnan payda boliwi itimal. 

4. Adamlardin` miflerdi haqiyqatliq penen salistiriwinin` payda boliwi. 

Adamzattin` progressi magiya menen emes al oni jen`ip aliw menen baylanisli boldi. Birinshi 

grek filosoflari materialistler kelbetsiz magiyaliq ku`shke isenimdi biykarlaydi. Zarurlik tu`sinikti oylap 

tapti. 


Leykin  hesh  na`rse  sebepsiz  payda  bolmaydi  deydi.  Geypara  ertedegi  oyshillardi  ilimiy 

bilimler jetispegennen sueveriyalerge (irimlarg`a) tiykar berdi. 

Ellada da magiya ha`m ilimnin` arasinda turg`an filosoflarda boldi. 

Empedoks o`zinde filosofti, vrachti, koldundi astronomdi astrologti, ilimpazdi ha`m sueverdi 

ko`rsetti.  Ol  rimnin`  eki  ju`zli  Yakus  qudayin  eske  tu`siredi.  Yakkusti  bir  beti  u`zliksiz  alg`a  ilimnin` 

payda boliwina qaratilsa ekinshi beti ertedegi grek miflerine qaratildi. Empedokl shayir, orator, siyasiy 

isker,  demokratiyani  jaqlawshi  edi.  Ol  jiltirg`ana  kiyimde,  basti  del`fiylik  venokta,  mis  sandalda  ju`rip 

barliq  awiriwdi  jaziw  uqibina,  dauldin`  (uragannin`)  qiyamet  ashiwin  qaytaraman,  jemis  zu`ra`a`tin 

jetkeremen. Aydada o`lgenlerdin` janin shaqiraman dep jariyaladi. Ol dinnin` quday ekenligin da`lillew 

ushin Etna bul kamanin` kraterine sekirip tu`sti, vulkan oni jutip jiberdi tis bashmaqinin` bireuin keyin 

zin`g`itti. 

Pifagordin`  san  haqqinda  tahliymatti  ta`biyattin`  sanliq  nizamlig`i  haqqinda  ma`seleni 

qoyiwg`a talpiniw boldi.  Lekin ol sanlar magiyasi menen aralasti. Geyde  sanlardi o`zinshe jasiratug`in 

ma`nis, tiri maqliq retinde ko`rinedi. 

Pifagor  barliq  zatlardin`  tiykari  ha`m  baslamasi  dep  jariyaladi.£Ha`mmesi  sanda»,  «San 

dun`yani  basqaradi£.  Bul  tu`sinik  sawdanin`  rawajlaniwinin`  ta`sirinen  esaptin`  ha`m  ta`rezide 

o`lshewdin`  a`hmiyetin  shaqsa  kerek  ol  barliq  sanlardi  birden  ong`a  deyin  on  qudaylar  arasina, 

aspandag`i on aymaq ha`m on planeteg`a berdi. San erkekke (chetnie on sanlarg`a) hayalg`a (taq emes 

ne  chetnie)  bo`lip  olarg`a  magiyaliq  a`hmiyet  berdi.  Muhaddes  birew  ol  barliq  qudeshlardin`  anasi, 

uliwma birinshi baslang`ish barliq ta`biyattin qubilislarinin` tiykari. 

Ekew  bul  ta`biyattin`  qarama-qarsiliq  ha`m  biykarlawdin`  printsipi.  Ushew  birinshi 

baslang`an  u`shlik  birligi.  Adam  denesinle  san  menen  belgilengen,  birew-  miy,  ekew-ju`rek,  u`shew-

gindik h.t.b. 


 

25 


A`iyemgi  adamlarda  materialliq  penen  materialliq  emestin`  arasinda  ayirmashiliq  bolmadi. 

Denenin` ha`m jandi qarsi qoyiwda bolmadi. Ko`p waqitlarg`a deyin zatlardi janli jansiz depte bo`lmedi. 

Joqarida  adamlardin`  denesinde  denesi  bar  kishirek,  onin`  kishkene  kopiyasi  dep  oyladi.  Ko`pshilik 

qa`wimler  jandi  qustin`,  tishqannin`,  ha`rre,  gu`belke  qurt,  jilan  tu`rinde  tu`sindi.  Ertedegi  tu`rklerdegi 

Alan Goanin` nurdan ju`kli bolip shimshiq sipatindag`i jigitten ha`mledar boliwida usig`an uqsas. 

Adamlar onda bir neshshe Jan bar dep isenedi. Misali yakutlar ko`len`kedegi, dem aliwdag`i, 

aqildag`i  janlar.  Sonliqtan  geypara  xaliqlardi  ko`semnin`  ko`len`kesin  basiwg`a  yamasa  og`an  o`tkir 

zatti taslawg`a bolmaydi. Ob da`r`yasinin` boyindag`i ugrilar erkeklerde bes jan, hayallarda to`rt Jan bar 

dep  esaplaydi.  Bizlerde  qizdin`  jani  qiriq  degende  sonnan  qalg`an  bolar.  Bul  ma`selede  anemizm 

haqqinda  aytiliwi  ketek.  A`iyemgi  adamlarda  diniy  inanimlardin`  boliwina  qaramastan  stixiyali 

materialistler  boldi.  O`ytkeni  olar  rux  bolmastin`  aldinda  degen  tu`sinik  bolmadi.  Dun`ya  materialliq 

edi. Xa`tteki o`lgenlerdin` jani denelik tiykarda olardi awqatlandiriw ha`m suwg`ariw kerek dep oyladi. 

Misali bizde iye shig`ariw, ha`m t.b. onda adamlar bolmisti sanadan mateniyani oylawdan bo`lip almadi 

barliq ta`biyat bolmis retinde qabil etildi. Lekin ol stixiyasiz sana boldi. 

Adamlardin`  qatal  o`gey  ta`biyattin`  u`stinen  birinshi  jen`isinen,  ilimnin`  texnikanin` 

zachatkasi arqali dun`yani materialistlik ruwhiy o`zlestiriwden basladi. Adamnin` haywannan bo`lingen 

basli talabi ol biliwge talap£Barliq adamlar o`z ta`biyati boyinsha bilimge umtiladi» dep jazdi Aristotel` 

«metoifizikasindaÚ. 

Adamladin` o`ndirislik praktikasi, miynet qurallarin tayarlaw, u`ylerin sog`iw onin` biliminin` 

o`siwine mu`mkinshilik beredi. 

Ottin`  tabiniwi  sananin`  rawajlaniwi  ushin  juda  u`lken  rol`  atqardi,  jariq  jasin  onin`  so`nip 

baratirg`an  shoqqa  shaqani  salg`annan  keyin  payda  boliwi  oni  mayda  ku`yinge  aylaniwi,  onin`  tu`tini, 

bunin`  ha`mmesi  rawajlaniwdi  ha`lsizlik  etip  atirg`an  aqildi  jetilistirdi.  Otti  o`shirmewge  g`amqorliq, 

onin`  bir  jerden  ekinshi  jerge  ko`shiriw  ha`m  otti  paydalaniw  adamnin`  haywannin`  pu`tkilley 

ayirmashilig`i  ha`m  onin`  «Menin`£  tastiyiqlawg`a  alip  keldi.  Bul  jerde  «Otqa  barg`an  qatinnin`  otiz 

awiz so`zi bar» degen naqildi ha`m otti saqlaw, ma`selesi, ma`n`gi ot siyaqli tu`siniklerge toqtap o`tiw 

za`ru`r. 

Bilimnin`  baslang`ish  formasi  miynet  qurallarin  islew  ha`m  oni  paydalaniw.  Adamg`a  tasti 

ilaqtirmastan burin go`zlew kerek  ekenligin ta`jriybe bildirdi.  

Ma`deniyat tariyxshilari belgili da`rejede a`yiemgi adamlar otti payda qilip fizik rolin, tamaq 

tayarlaw  ushin  ximik  rolin,  jarani  tan`iw  ushin  xirurgi,  taularin  taslarin  biliw  arqali  geograf,  barmaq 

penen sanaw arqali matematikte boldi. Misali mergenler haywannin` iyisi boyinsha an`shiliq isler edi. 

Meditsinada  ilimnin`  izleri,  birge  jurdi.  Papuaslar  basqa  massajdi  juda  jaqsilap  islep 

awirg`andi toqtatadi. Eger ol payda bermese man`laydi tili pol jerden jawiz maqluqtin` shig`iwin kutedi, 

geypara afrikan ellerinde bas awiriwin cherepti buziw arqali emlegen. Solay etip «jawiz duxti» quwg`an. 

A`sirese  psixikaliq  awiriw  emlew  ushin  qollang`an.  Basta  ashqan,  onda  awiriw  o`lmes,  psixikaliq 

pripidkiler toqtag`an. 

Animizm,  to`temizm,  magiya  adamnin`  kelip  shig`iwi,  ko`p  sanli  dun`ya  haqqinda  ko`z 

qaraslarin  burmaladi.  Avstraliyaliq  miflerde  adamlardin`  haywanlar  menen  ten`lestirip  burin  Adam 

xaywan  bolg`an  dep  tu`sindirdi.  Mu`mkin  ha`r  qiyli  qa`wimlerdin`  miflerinde  yarim  haywan,  yarim 

Adam, yarim baliq degen tu`siniklerden adam haywanlar du`n`yasinan shiqti degendi bildiredi. Adamdi 

maymillar menen baylanistirip ol da  adam tek quliqtan so`ylemeydi, so`ylese so`zsiz oni jumis islewge 

ma`jbu`rleydi dep tu`sinedi. 


 

26 


«  Adam  xaywannan  sonni  menen  ajiraladi.  Geyde  aspang`a  qarap  qoyadi».  Juldizli  aspan  jil 

awisiwi, ma`wsim jumis kunnin` ha`reketi menen jumis issledi. Aziya ellerinde sharwalar issi klimattin` 

tu`nde  ko`ship  ju`rgende  ay  olarg`a  jol  ko`rsetti.  Sonliqtan  yarim  ay  musilmanlardin`  mahaddes  

emblemalari boldi. Adamlar uaqitti ayg`a qarap o`lshewdi u`yrendi. Orislarda mesyats-ay delinse, bizde 

jan`a ay, ayliq degen so`zlerde sonin` menen baylanisli. 

Erteden-aq adamlar aspandag`i juldizlardin` ha`reketin baqlag`an ha`m oni tabatug`in bolg`an. 

Temur qazaq (polyarnaya zvezda) bilgen ol basqa juldizlar arasinda qozg`almaydi ha`mme waqit arqani 

ko`rsetedi ha`m suwiq samal esetug`in jaqta turadi. 

O`lgennen  keyingi  o`mir  aspanda  boladi  degen  tu`sinik  keyin  o`lgen  ko`semlerdi  jawdin` 

to`besine  jerlew  menen  baylanisli  bolg`an.  Vavilon  qudaylari  tawlarda  jasag`an.  Ertedegi  grek 

panteonlari Olimpiya taularinda, bibliyadag`i yaxve qudayi Sinap tawinda jasag`an. 

Adamlar o`lgenderdin` jani kunge ketedi ha`m sonda juldizg`a aylanadi. Kunnin` kul`ti patsha 

qudaylastiriw  menen  baylanisli.  Meksika  basshilari  FrantsuzKiroli  Lyudovig  XIV  o`zlerin  kun  dep 

esaplap o`zin bayraqta sa`wlelendiriwdi tapsirg`an. Chingis xannin` atinda geyparalar  «Shindag`i  kun» 

dep joriydi. 

A`yiemgi obshinaliq idirap ja`miyet payda boliw menen u`stemlik etiwshi  diniy isenimlerine  

qarsi  ha`reketler  koldunlardin`  shamanlardin`  oylap  tapqanlarina  ha`m  amulet  talismanlarg`a  kritika 

payda bola basladi. 

Arqa  amerikadag`i  indeetslar  do`retiwshi  haywan    haqqinda  onin`  menen  qarsilasip  onnan 

aspang`a  biygirek  ko`terilgenligi  haqqinda  onin`  ko`rsetpelerine  narazilig`i  haqqinda  a`n`gimeler 

ushirasadi. 

Sonda  mifler  bar  koldunlarg`a  jretslerge  qarsi  shig`ip  olardi  aspandag`i  qudaylarin  joq 

qiliwg`a  atlang`ani  haqqinda.  Misali  Aziyanin`  Sumatra  atawinda  dayaklar  «bir  waqitta  jerde  batir 

ku`shli adamlar jasag`an. Olar qudaylardi joq qiliwdi sheshken. Biyik tawg`a ko`terilip ol jerden sabaq 

oqlarin  aspang`a  atqan.  Oq  tiygen  qudaylar  jerge  qulag`an  olardi  u`lken  shoqparlar  menen  o`ltirip 

taslag`an» delinedi. 

Barliq  haliqlarda  quday  menen  gu`resiwshiler  haqqinda  ertekler  (skazaniya)  bolip  olar  « 

miynet ha`m ma`deniyat» batirlarinin` belgishinde kiritedi. Misali ertedegi qitay mifinde buntur gun` vo 

dun`yani suw basiwi da`wirinde qudaydan jasirin onin` erkinen tis adamlarg`a ja`rdem beriwdi oylag`an. 

Suw  basqini  aspang`a  deyin  quyilg`an  uaqitta  aspannin`  buyrig`in  kutpnsten    o`zi  o`sip  turg`an  jerde 

urlang`an    ha`m  suw  basqinnin`  jolin  bo`kegen.  Ol  ushin  «gun`  qudaydin`  ha`mirine  qarsi  boldi  dep 

o`ltirgen». 

Iranlilardida, arablarda ha`m basqa haliqlardin` afsanalarinda batirlar aspang`a uship qudaylar 

menen urisqan. Irannin` key kaus patshasi aspandi jaulap aliwdi oylag`an. Key kaus taxtqa to`rt ku`shli 

bu`rkitti    baylap  og`an  otirip  uzin  tayaudi  bu`rkitlerdin`  u`stine  ettin`  bo`legin  baylag`an.  Bu`rkitler 

keyin  jerge  kelgen.  Afsanalarda  Sulayman  patsha,  Aleksandr  Ullilardi  bu`rkitte  troya  menen  aspang`a 

ushqan ha`m qudaylar mene urisqan. 

Fol`klorda adamlardin` bolmisti filosofiyaliq tu`sinikke jol izlew izleri bar. Dun`yani sheksiz 

ag`imda,  baslang`ish  keyninde  joqlig`i  dun`yanin`  o`zgermli  ha`m  qarama-qarsi  ekenligine  qaratilg`an 

oylar  payda  bolg`an.  Demek  fol`klorda  ele  o`zinin`  jeke  formasin  tappag`an  filosofiyaliq  tariyx  aldi 

mazmuni ushirasadi.     

 O`zbek  xalqinda ha`m qaraqalpaq xalqinda minaday ertek  mifke aylang`an.  Jilan Sulayman 

payg`ambarg`a  qandayda  bir  xizmet  qilg`an.  Payg`ambar    jilannin`    ha`r  qanday    iltimasin  tilegin 

orinlawg`a    ua`de  etken.  (Mu`mkin  eski    miflerde  payg`ambar  emes  qudaylardin`  bireui  de  boliwi.  Al  

27 


Sulayman  bizlerge  jaqiniraq bolg`an, Sulaymannin`   shaqi bar»  degen  mifte  ushirasadi). Sonda jilan  

haywanlardin`  etin  ha`mmesinen  mazali  ko`rip  soni    tan`lag`an.    Payg`ambar  kelisken.  Sonda  jilan  

kamor  (su`yir  shibin)  g`a  en`    mazali    haywandi    aniqlap  beriwdi  sorag`an.    Kamar  bir  bir  tamshidan  

qan  a`kelip  jilannin`  tiline  ha`r  qiyli  haywannin`    qanin  tamizip  turg`an.    Kamar  tag`i  bir  maqluqtin`  

qanin alip kiyatirg`anda  oni qarlig`ash  ko`rip, onnan en`  mazali  qandi  aniqladin`ba dep sorag`anda  

kamar juwap  retinde  en` mazali  qan adamnin` qani,  oni ha`zir  alip baratirg`anin aytadi.  Qarlig`ash 

kamardi bul joldan qayt  olay  etpe  desede  oni   tin`lamay  jilang`a  qaray  tez uship  ketipti. Qarlig`ash 

quwipti.  Ol  kamardi    jilannin`  tiline  adamnin`  qanin  tamizip  atirg`anda    izinen  jetip  kamardi    jilan 

tilindegi qan  tamshisi menen shoqip alipti. Sonnan jilannin` tili jirtilip ekige bo`linedi.  Qaymiqqan da  

qarlig`ashtin`  quyrig`i  jilannin`  awzina  ilinip  qaladi.  Sonnan  jilannin`  tili  ekige  bo`lingen  ha`m 

qarlig`ashtin` quyrig`inin pa`ride  ayrilip ekige bo`lingen. Sonnan beri jilan qarlig`ashti quwdalaydi  al 

qarlig`ash  adamdi  panalaydi    ha`tteki  onin`  u`yinin`    pa`tigine  u`ya  saladi  delinedi.  Adam  ha`mme  

waqit    qarlig`ashti  jaqlaydi.    (Qazaqtin`  To`le  biy  degen    biyin  «Qarlig`ash    a`wliye»    dep  atag`an  

afsanada bar). 

Bunin` ideyaliq ha`m a`dep-ikramliq, ruwhiy mazmuni  joqari. Bunda  birinshiden adamnin` 

birinshi  ekologiyaliq  baqlawi  ko`rinedi. Shininda da qarlig`ashtan basqa hesh bir qus bo`lingen quriq 

pa`rine  iye  emes  (shimshiq,  qumiri,  kepter,bulbil,  popugay,  kaneey,  afanka  h.t.b.)  haywanlar    arasinda 

da ayri til  ju`da` siyrek (geypara reptilelrdi aytpag`anda). 

2.  Onda  adam    joqari    en`  bahali    maqluq  ol  qandayda  bir  ja`nlikke    bag`inip,  onin`    awqati 

boliwi mu`mkin emes, kerisinshe og`an xizmet etiwi kerek 

3.  Bunda  shinliqtin`  salistirmali  ekenligi  ko`rsetilgen.  Eger  shinliq  adamg`a  ziyanli,  og`an 

qarsi  qaratilg`an bolsa onnan ha`tteki qudaydin` qa`lewi bolsada  bas tartiw kerek 

4.  Onda  jaqsiliqqa  jaqsiliq  penen  juwap  beriudin`  za`ru`rligin,  birewdin`  xizmetin 

umitpawdida ko`rinedi 

5. Ol fol`klordin` ajayip u`lgisi. Onda a`iyemgi adamlardin`  ko`rkemlik  talg`ami,  estetikaliq 

ko`z qaraslari ko`rsetilgen. 

Ol da`wirdegi bul mifte diniy, filofiyaliq, a`dep-ikramliliq ko`z-qaraslar, ta`biyatti  taniwdan  

elementlerin o`zi ishine alg`an. 

Uliwma  tyurk  miflerinin`    ishinde  geneologiyaliq  yag`niy  qandayda  bir  qubilistin`, 

qa`wimnin`,  uriwdin`  kelip  shig`iw  mifleri  ko`plep  ushirasadi.  Ilimpazlar    onin`  en`  a`iyemgi  tyurk  

qa`wiminin`  kelip  shig`iwi.  Ol  VI  a`sirde  qitaylar  ta`repinen  eki  varianti  jazip  aling`an.  Tyurklerdin` 

babalari  batpaqliqlar  arasinda    jasag`an.  Qon`si  qa`wimler  oni  qirg`an.  Tiri  tek  10  jasar  bala  qalg`an  

ha`m  ju`da`  o`limshi  bolip  jaralang`an.    Oni  urg`ashi  qasqir  awqatlandirg`an  ha`m  keleshekte    hayali 

bolg`an.  Dushpanlar  balani  tawip  alip  o`ltirgen.  Ju`nli  qasqir  Goachannin`    arqarag`ina  qaship,  

u`n`girde on bala tuwadi. Bireuinin`  ati Ashina uriudin` ati boladi. Onin` urpag`i  Asan-shad qa`wimdi 

u`n`girden  shig`arip    Altayg`a  ornalasadi.  Ol  qa`wim  tyurk  dep  aytilg`an  deydi.  (Bunday    mifler 

qipchaqlar  haqqindada bolip  Ashina  qipchaqtin` tiykari delingen). 

Oguzxan  haqqindag`i  mif  bir  ta`repten  geneologiyaliq  elementlerdi  o`z  ishine  alsa,  ekinshi 

ta`repten  epikaliq  ma`deniy qaharmandi bildiredi  «Oguznama»  eposinda  XIII-XIV a`sirlerde  karluk-

uyg`ir versiyasi onin` tiykari 2 min`  jil burin payda bolg`an. Mif boyinsha Oguzxan shiriqtin` nurinan 

payda bolg`an (bul Iisus Xristostin` tuwiliwin esleydi. (Deva Mariya hesh erkek ko`rmey oni tuwg`an)  

Ol birden  batir qaharman bolip tuwilg`an. (Ulig`bekke qaran`iz  onda ol  tuwiliwdan menin`  atim Oguz 

degen)    Onin`    sirtqi    tu`rin    totemlik    tu`sinik  penen  bayanlaydi.  Onin`    tu`r  tu`si    ogizge,    qasqirg`a, 

qindizg`a,  ayiwg`a  uqsatadi.  Onin`  joldasi  ko`k  qksqir    Oguzxan  aspan  qizina  u`ylenedi.  Onnan  u`sh  

28 


bala  Ku`n,  Ay,  juldiz  tuwiladi.  Ekinshi  hayali  -  jerlik  go`zzal  og`an  u`sh  bala  Ko`k,  Taw  ha`m  Ten`iz 

degen balalardi tuwip beredi. Mifte onin`  ha`r qiyli  qag`iyda, norma, nizamlardi  shig`arg`anina qaray  

oni  «Ma`deniy» qaharman dep esaplaydi. 

Oguzxan  mifti  basqa  uliwma    tu`rk  miflerdi  siyaqli    islamnin`  ta`sirinen    qayta  islenip 

o`zgerislerge ushiradi. Onin`  kelip shig`iwin  Yafastan Yag`niy bibliyadag`i Nu payg`ambardin`  Yafet 

degen  balasinan  shig`aradi. 

Tan`ri de uliwma tu`rk  mifi onda babalar ruwhina  siyiniw anamizm  ha`m keyin en`  joqari  

qudayg`a  aylang`an. Umay - ananin` obrazida ko`p qospali  evolyutsiyaliq  joldi o`tken. En` da`slep oni 

Tan`irdin`  hayali  dep qabil etken. Yag`niy birinshi ha`mmege o`mir bergen dep keyin ta`biyat  qudayi  

ha`m qudrat iyesi dep tu`singen keyin  islam ta`sirinen o`zgergen. 

Turan mifologiyasi ha`m onin`  tu`rkiy  qa`wimleri turmisindag`i orni 

Bizin`    en`  ertedegi    babalarimizdin`    ideyalarinin`    ha`m    rwxiylig`inin`    tariyxi    haqqinda 

mag`liwmatlar  a`sirden a`sirge   mif,  afsanalar ha`m ertedegi  jaziwlarda saqlanip  kiyatir.  Orta Aziya  

xaliqlarinin`    ertedegi    mif    ha`m  a`psanalari  tu`rli    temalarda    bolg`an.  Sonin`    ishinde      mifler,  

haywanlar,  quslar    haqqinda    mifler,    qudaylar  ha`m      afsanaviy    qaharmanlar  haqqinda    mifler    bolip 

olarda    jaqsilaniw,    baxt-saodat    quyash  nuri    ha`m  issiliq,  jamanliqqa  baxitsizliq  u`lkesi  degen  

tu`sinikler  ju`zege  kelgen.  Jaqsiliq  ha`m  jamanliq    arasindag`i    gu`res    mifologiyaliq    obrazlarda, 

Mitrada, Koyumars, Iyma  ha`m basqa  obrazlarda ko`ringen. 

Mitra  quyash   qudayi. Ol kisilerge nur, issiliq  baxit-saodat bag`ishlag`an.   Sonin` menen birge  

jaqsi    qurallang`an  bolip    dushpanlarg`a  qarsi    daxshat    saladi,  kisilerdi    apattan  qutqaradi.  Mitra  

tawsilmas    ku`shke  iye  bolg`an    palwan    sipatinda  ko`rinedi.    Ol  dushpang`a    ayawsizliq  penen      joq 

qiladi ha`m oni   jen`edi. Ol  otta  ku`ymeytug`in, suwg`a batpaytug`in, otta so`nbeytug`in  qaharman. 

Turan degen kaysi jer, qay  jerge  jaylasqan. bul tuwrali  mirza Ulig`bektin`  «To`rt ulis tariyxin»  

u`yreniw kerek. 

Efas  ibn nux og`iz  ul bolg`an onin`  birinshisi Tu`rk. Ol  ullarina jer  bo`listirgen. Ol Ulig`bekke  

aytilg`an. 

Turan-Shig`ista  Tinish  okeaninin`    Batisti    Balkang`a      deyin,    Qublada    Gimalay    tawin    Tibet,  

Arqa  Hindistannan  tartip arqa   qutibqa deyin  teren`irekke  o`z ishine alg`an.   Insan  tariyxinda  en` 

u`lken    bir  ma`mleket  bolg`an.  Azerbayjan,  Tu`rkiya,  Tu`rkmenistan,  O`zbekstan,  Qirg`izstan,  

Qazaqstan,  Azerbayjang`a kiretug`in  Nag`ichivon,  O`zbekstan  ta`rkibine kiretug`in Qaraqalpaqstan.  

Gruziyag`a   kiretug`in  Ajariston. Moldaviyag`a kiretug`in Gagauziya  bar. 

Rossiya ishindegi suveren ma`mleketler  Bashqurtstan Kabardiko-Balkar, Tatarstan, Chubasiston, 

Yaxudstan,  Dag`istan.  Sonday      Rossiyaday    Tu`rkiy  xaliqlardin`    Tauli-Altay,  Karachat-Cherkesiya,  

Xakasiya   rayonlari. Qitayda  uyg`irlardin`  Shinjon-Uyg`ir   rayoni, Arqa   Kiprde  Tu`rk respublikasi 

ko`p jildan beri bar.  Bul  xaliqlardin`  ha`r biri o`zlerin tu`rk  babamizdin` ha`m Turannin`  miyrasxori 

dep  biledi  ha`m  og`an    haqisida  bar.    Msali    Azerbayjan  respublikasi  milliy  g`a`rezsizlikke    iye 

boliwdan-aq  milliy  telegraf  agentligin «Turon» dep  atay basladi. 

Sonday-aq    tiykarg`i    tili,  dini    o`zgerip    ketken  Bolgariya,  Mojoristan    (ruminiya)    g`a`rezsiz  

ma`mleketleri,    Mordva,Mari,  Udmurd,  Tuva    Muxtar  ma`mleketler  xalqimizda    Sibir,  Uzaqsharq   

u`lkelerindegi,  Qitay  Mongolistan,  Afganistan,  Iran,  Hindistan  u`lkelerin  tu`rk  baba  ha`m  Turan 

ma`mleketlerinin` miyrasxori  dep esaplaw  tabiiy. 

Onin`  geografiya tawlari Ural, Kavkaz, Tyanchan. Pamir, Gimalay, Altay  ha`m basqalar. 

Okeanlari Arqa Muz okeani, Tinish okeani  

Ten`izleri Qara Ten`iz, Azov  ten`izi,  Jer orta ten`izi h.t.b.   

29 


Kayumars    mifologiya  boyinsha    jer    ju`zinde  payda  bolg`an    birinshi  Adam.  Ol    Axura    Mazda 

ta`repinn eki  tu`ste  Adam ha`m   o`zigden turg`an. 

Insaniyattin`    jawiz    dushpani  bolg`an  Axriman    Kayumarsti    o`ltiredi.    Kayumarstin`    o`giz 

ta`repindegi  denesinen 55 tu`rli  da`n.  12 tu`rli  o`simlik,  siyir o`giz,  olardan 272  paydali  haywanlar  

payda  boladi.  Denenin`    adam  bo`leginen  erkek  ha`m  hayal    jinisi    du`n`yag`a    kelgen  delinedi.  

Xojelidegi    qolsay    esteliginde    usi    Kayumars    ati  menen  baylanisli    dep  esaplaydi    ko`pshilik  

ilimpazlar. 

Alisher  Nauayinin`    «Farxad    hm  Shiyrin»    da`staninda    Qitay    qaharmanliq  uli    Farxo   

tilsimlengen      sirin    biliw    ushin    Gretsiya    jurtina    sapar      shegedi.    Bul  jilda    a`wwel    daxshatli  

ajdarhani,    sol  zardushlik    dinindegi    jawizliq    ruwxi    Axrimandi  ha`m    temi  tiyinli  tilsimdi  jen`ip  

danishpan Sokrat  sa`wbetine  jetisedi. 

Ja`miyet  haqqindag`i  Mifte   kisiler ushin   napsikar   obraz berilgen. 

Avestonin`  «Vandidot» kitabinin` ekinshi babinda  Jamshid  (xasli  Iyma vaxishta 

 go`zzal Iyma) haqqinda  mif bayan  qilinadi. Barliq  a`lem  parwardigarlarinan zurdashtqa payg`ambarliq  rolin  inayat  

qilg`anda  ol ta`n`irinen mu`riwbet  qilip  soraydi.  A`y pu`tin  du`n`yanin`  jaratiwshisi,  muxaddes  zat 

Axura Mazda   Sen mennen aldin  insanlardin` qay  biri menen  suhbat  qilg`ansan`, kimge  muxaddes  

dinnen ta`lim bergensen. Joqari bilimler iyesi bolg`an  birden bir  tan`ri  boyinsha  juwap  Bergen: «A`y  

xaliq, bendesi  zardusht».  Sennen aldin men biyik bir insanlardan iyma (ja`mshid)sharua ha`m padalar  

iyesi sol go`zzal insang`a  xabar  jolladim. Men og`an sen menin`  dinimdi   u`yrenip oni  qorg`awg`a  

tayarliq  ko`rgil» dedim. Men bunday  uaziypa  ushin  jaratilmag`an bolsam,  oqimag`an  bolsam, men  

din-etikatti   teren  o`zlestiriw  ha`m qorg`awg`a qa`dir emespen» Sonda «A`y zardusht 

 men  Axura Mazda  og`an  buyirdim  «Eger  sen A`y Iyma  menin`   dinimdi  o`zlestiriwge  ha`m  jaqsilawg`a  tayin 

bolmasan`    onda  men    jaratqan    du`n`yani    abad    qil    ken`eyttir.  Sen    usi  jer  ju`zin  qorg`awg`a, 

saqlawg`a ha`m  basqarip turiwg`a   masul bol. Iyma: Men sen  jaratqan   du`n`yani  abad  qilaman,  oni  

ken`eytiwge,  oni  qorg`awg`a, basqarip  bariwg`a  tayarman» dep  juwap  berdi. Sonnan keyin 900 jil   

dawaminda Iyma jer   ju`zin  adab qilip  tu`rli o`nerler  shig`ardi.  Bay materialliq  ma`deniyat binayat 

etildi.  Lekin  o`mirinin`  aqirinda ol  tabislardan maqtanip  ketip ko`birek kibrge  berildi.  A`silik etti.   

Oni  «jaratiwshi»    dep    dag`azalap      pu`tkil    xaliqlardi    o`zine      sajda    qiliw,      siyiniwdi    talap    qila  

basladi.  Sog`an deyin  ruxlardi   o`limde, kesellikte,  suwiqta, ashliqta  bolmag`an eken.  Jamshid  o`zin   

quda dep  ja`riyalap  jer ju`zine   palakat  tarqatadi, ashliq  ha`m qatti  suwiq baslanadi.  Sonnan keyin  

daxshatli    jawiz    ku`sh-Aji  Dahako    (bizin`she  ajdarxa)    jurtti  basip  alip    o`z    hu`kimranlig`in  ornatti 

ha`m min` jil  jurtti  zulmat  qaplag`an eken.  

Xaliqtin`  auiz  eki    do`retpesinde  mifologiyaliq    obrazlar  menen  bir  qatarda    apsanaviy  

qaharmanlar obrazi  da ju`zege  kelgen.  Ol qaharmanlar adamlardin`  auiz birshiligi ha`m  baxt-saodati 

ushin  gu`resip  pidakerlik  ko`rsetti. 

Buring`i Orta  Aziya elinde jaratilg`an  auizeki estelikler arasinda  qaharmanliq  eposi  juda  u`lken 

a`hmiyetli orindi iyeledi. 

Olarda  xalqimizdin`    shet  el  basqinshilarina  qarsi      uatanparuarliq    urisi  tiykarg`i  orindi  iyeledi.   

Sonday-aq  Tumaris Shiroq  Zerina, Rustam, Sievush haqqida  xaliq auiz eki  a`debiyatinda uatanparuar 

ha`m pidaker  baxadirlardin`  monumental  obrazlari  jaratilg`an. 

Tumaris eposinda  Orta Aziya  xalqinin`  shet el basqinshilarina, aytayiq  eramizdan  buring`i  VI 

a`sirde    bul  u`lkege    kirgen    Iran    axamoniyler    patshasi  Kirge    qarsi  massaget  qa`wimlerinin`  

qaharmanlarsha  gu`resi  ko`rsetilgen.  

30 


Kir  a`skerleri    kul  talqan  etilip  onin`  bizin`    eramizdan  burin    529  jil  uris    maydaninda  o`ltirildi 

gellesi  denesinen ainip  qan  toltirilg`an  meske salindi.  

«Shariq»  eposi    Orta  Aziya  xaliqlarinin`  shet  el  basqinshilarina  qarsi    qaharmanliq    gu`resin 

ko`rsetedi.  Uatanparuarliq    ha`m    jasarat  watan  ha`m    o`z    xalqi      baxti  saodati    jolinan      pidayiliq  

qiliwg`a    shay,    tayin  turiw    siyaqli    joqari    ruwxiyliqti    saq qa`wimi    shopan  Shiraq    timsalinan 

ko`rsetilgen. 

Tumaris  ha`m  shiraq    xaliq    qaharmanlari  bolip    o`z  xalqi,    uatani  ushin    janinda  ayamaytug`in  

biyik  hm  timsalliq  martlik ha`m batirliq  u`lgisi sanaladi. Olarg`a  qayil  qalip ha`wes  qilamiz. 

 

3. Alpamis, Qoblan, Qiriq qiz xalqimizdin`  qaharmanliq  dastanlari  Xalqimizdin`  auiz eki a`debiyatinin`  g`a`iynesi   tawsilmaytug`in  ka`n. Qaraqalpaq  fol`klorinin`  

20 tomlig`i belgili. Ha`zir   ilimpazlar onin`  100 tomlig`in  tayarlamaqta. 

Juz  jillar    dawaminda  batirlar  jiri    du`zilip  onin`    tiykarg`i    taqiribi    xalqimizdin`    g`a`rezsizlik  

ushin gu`resi. 

Auizeki  poeziyani baylig`i  xaliq  ruwxinin`  bekkemliligin  xaliqtin`  tariyxiy rawajlaniw  jolinda  

qiyinshiliqti  jen`ip   aliwdag`i  tabanlilig`i. 

Eposlar    yamasa  batirlar  haqqinda    jirlar  erteden  baslap    xaliq    arasinda    taralg`an.    Ko`p  jillr  

dawaminda  auizdan  auizga  ko`ship  ju`rgen, urpaqtan urpaqqa  o`tken. Sonin`   menen bbir  poemanin`  

ha`r  qiyli    variantlariniq  boliwida    tu`sindirildi.    Misali  Alpamis    Qonirat    qa`wiminin`    dastani    bolip   

o`zbektede,  qaraqalpaqtada,    qazaqtada  bar.  Lekin  bir  birinen    ayirmashiliq  ko`rinip  turadi.  

«Qoblani»nin`  qaraqalpaq varianti  menen  qazaq  variantinin` ayirmashilig`i  onsha ko`p emes  lekin   

bunday emes. Bul qipchaq  qa`wiminen tiykar aladi.  Bizlerdi  qiziqtiratug`in mifologiyaliq  elementler 

bul  dastanlarda    ushirasadi.  misali    pirlerge  siyiniw,    asa  ketken    ku`sh      qariwlar.  Bala  tilep  taw-

sho`llerdi gezip  ketiw h.t.b. 

Al  alpamis    da`staninin`    ta`rbiyaliq    ta`repi  menin`    Alpamis    inabatliqtin`    a`depnamasi    degen 

sorawdi  berilgen. 

 


Katalog: lektions -> mgikaf
mgikaf -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
mgikaf -> Arnawli bilim ministrligi
mgikaf -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti «Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi» kafedrasi
mgikaf -> A`mleketlik pedagogikaliq instituti «Milliy ideya, ruwxiyliq tiykarlari ha: m huqiq ta: limi» kafedrasi «Ruwxiyliq tiykarlari»
mgikaf -> «fuqarolik huquqi»
mgikaf -> Nukus davlat pedagogika instituti falsafa
mgikaf -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi
mgikaf -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
mgikaf -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
mgikaf -> Ajinyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti

Download 0.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling