Milliy istiqlol g’oyasi fanidan ma’ruzalar.


Download 1.49 Mb.
Pdf ko'rish
bet15/15
Sana16.04.2020
Hajmi1.49 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

XULOSA 
              Milliy  istiqlol  g’oyasini  fan  sifatida  o’rganish,  uning  boshqa  ijtimoiy  gumanitar  fanlardan 
farqli,  o’ziga  xos  jihatlari  borligini  ko’rsatadi.  U  fan  amal  qiladigan  qonuniyatlarga  tayanadi.  Ayni 
paytda  inson  ruhiyati,  maqsad  va  intilishlari  ishonch  hamda  e’tiqodining  shakllanishiga  ta’sir  etuvchi 
omillarga  ham  bog’liq.  Uning  namoyon  bo’lishi  nafaqat  har  bir  shaxs,  ayni  paytda  boshqa  insonlar, 
muayyan guruhlar va qatlamlar, elat, millat, xalqning mushtarak maqsadlari yuzaga chiqishining muhim 
omilidir. 
         Milliy  g’oyani  anglash  umummaqsad  yo’lida birlashish,  uyushish,  o’zini  safarbar  etish,  hamjihat 
va  hamkorlik  totuvlik  hamda  bagrikenglik  fazilatlari  sifatida  namoyon  bo’lishini  bildiradi.  Shunday 
omilning  mavjudligi  mamlakatning,  xalqning,  millatning  ma’naviy,  ruhiy  kuchqudrati  mustahkam 
ekanligini  ko’rsatadi.  Uning  negizida  o’zlikni  anglash,  millat  va  xalqni,  jamiyatning  oldida  turgan 
mushtarak  maqsadlarni  anglash  yotadi.  Mushtarak  taqdir,  Vatan,  tarix  milliymadaniy  meros,  til, 
madaniy  qadriyatlar  bir  tomondan,  ikkinchidan,  mamlakatning,  xalqning,  millatning  dunyo,  bashariyat 
erishayotgan  yutuqlaridan  foydalanishga  bo’lgan  ehtiyojni  his  etish  tuygusi  ana  shu  jarayonda  milliy 
istiqlol  g’oyasini  taraqqiyotning  muhim  kaliti  sifatida  namoyon  etadi.  Uning  asosiy  g’oyalari  va 
fuqarolik  mas’uliyati  hamda  mamlakatning,  millatning  kelajagi,  uning  o’ziga  xos  va  mos  taraqqiyot 
yo’lini amalga oshirish, o’zligini saqlab qolish uchun Vatan oldida, millat va kelgusi avlodlar oldidagi 
mas’ullik ruhini singdiradi. 
              Milliy  istiqlol  g’oyasini  o’rganishni  fuqarolik  mas’uliyati  va  burchi  ham,  unga  ishonch  va 
e’tiqodni  mustahkam  bo’lishini  his  etishni  taqozo  etadi.  Shundagina  u  xalqni,  millatni  birlashtirishga, 
mustaqillikni mustahkamlashga va rivojlantirishga xizmat qila oladigan muhim vazifani bajaradi. Inson 
faoliyatida bunyodkorlik yoki tajovuzkorlik kuchini namoyon bo’lishiga sabab bo’ladi. Shuning uchun 
ham  har  qanday  fikr,  g’oya,  mafkura  ham  xalqlar  taqdiriga  bir  xil  ta’sir  etmagan.  Ular  orasida 
bunyodkor g’oyalar bilan birga, buzgunchi va tajovuzkorlari ham bo’lganligi mafkura tarixidan ma’lum. 
Bu ham turli ijtimoiy kuchlarning «ichki ma’naviy dunyosi» maqsad va muddaolari bilan bogliq bo’lgan 
o’zigaxos  qonuniyatdir.  Ularni  ham  o’rganish,  bilish  zarur.  Bu  insonda  ezgu  g’oyalardan  yovuz 
g’oyalarni farqlay olish qobiliyatini shakllantiradi va g’oyani g’oyadan, mafkurani mafkuradan farqini 
anglashga yordam beradi. 
           Bugungi  globallashuv  jarayoni  o’tmishda  ham,  hozir  va  kelajakda  ham  milliy  g’oyaga  bo’lgan 
zaruratni oshirib boradi. Shuning uchun ham bu dunyo qanchalik ma’rifiy taraqqiyot qonunlariga amal 
qilmasin,  inson  qalbi,  ongi  va  ishonchi,  e’tiqodini  o’zgartirishga  bo’lgan  harakat,  urinish,  doimo 
saqlanib  qoladi.  Bunday  urinish  yo’qolgan  davrni,  inson  ongi  va  qalbini  o’z  holicha erkin  va  turli  xil 
«mafkuraviy tazyiqchardan xoli holda rivojlanish deb tasavvur etishni» faqat orzu qilish mumkin. Turli 
maqsadlar, manfaatlar bor ekan u turli davrlarda, turli xil namoyon bo’lishi tabiiy. 
           Bu qonuniyatlarni fan yo’li bilan o’rganib, oldindan uni bashorat qilish o’ta murakkab jarayondir. 
Chunki,  g’oya  va  mafkura  sohasi  ishonch  va  e’tiqod,  dunyoqarash,  manfaatlar  tizimi  bilan  bog’liq. 
Shunga  ko’ra,  faqat  uning  o’zgaruvchanligini  oldindan  aytish  mumkin,  xolos.  Uni  xalqning  o’zligiga 
bo’lgan  munosabati,  o’zligini  anglash  darajasi,  milliymadaniy  merosiga,  qadriyatlariga  bo’lgan 
munosabatda  har  bir  avlodga  nima  berayotgani  va  nimani  meros  qilib  qoldira  olishi  bilan  bogliq 
qonuniyat mujassamlashgan. Shuning uchun ham milliy g’oyani fan sifatida o’rganishni unchalik to’g’ri 
emas  deb  hisoblaydiganlar  fikriga  qo’shilish  qiyin.  Masalan,  inson  ongi  va  tafakkurida  g’oyaviy 
bo’shliq vujudga kelishi bilan uning dunyoqarashida mustaqil fikrdan ko’ra mutelik qaramlik g’oyalari 
ustuvor bo’la boshlaydi. Demak uni ko’proq o’rganishga bo’lgan ehtiyoj zaruriyatini anglash tuygusini 
dalillovchi  omillar,  uni  uzluksiz,  doimiy,  tadrijiy  ravishda  hamma  vaqt,  alohida  e’tibor  beradigan, 
qolaversa,  har  bir  xalq  yoki  millatning,  mamlakat  yohud  davlatning  ertangi  istiqboli,  dunyo 
hamjamiyatida  o’ziga  xos  o’ringa  ega  bo’lishi,  o’zligini  saqlab  qolishga  bo’lgan  ehtiyojning  hayotiy 
falsafasidir. 
            Milliy  g’oyada  o’zligini  saqlab  qolish  maqsadi  dunyodan  ajralib  yashashni,  faqat  o’z  qobigiga 
o’ralib qolishini bildirmaydi. Aksincha, dunyo bilan hamnafas bo’lishga undaydi. Faqat milliy ma’naviy 
qadriyatlariga,  merosiga  tayangan  holda  unga  hurmat  bilan  qarashga,  o’z  milliy  ma’naviy  negizlariga 
tayanib,  undan  uzilmaslikni  o’rgatadi.  Chunki  undan  begonalashish,  milliy  o’zligidan  uzoqlashtiradi, 
tarixidan, qadriyatlaridan ayri holda rivojlanishga sabab bo’ladi. Bu milliy taraqqiyot qonuniyatiga va 
manfaatlar uygunligiga ham mos kelmaydi. 
           Milliy g’oya bu mustaqillikni mustahkamlash va uni asrabavaylash, himoya qilish omili. Shuning 
uchun ham u inson ongini boshqarishni emas, aksincha uni bunyodkor g’oyalariga yo’naltirishga xizmat 

 
124 
qiladigan oliy qadriyat hamdir. Milliy g’oya ana shu eng oliy qadriyat — inson, xalq, millat, mamlakat 
sha’ni, qadrqimmatini, o’zligini hurmat qilishiga tayangan holda turli sivshshzasiyalar rivoji talablariga 
javob  beradi.  Milliy  g’oyani  o’rganish  kishida  milliy  gururni  uygotadi  va  doimo  o’zligini  bshgab 
yashashga undaydi. Shuning uchun ham milliy 
YEOYA 
boshzqa ijtimoiy falsafiy fanlardan farqli o’laroq 
Vatan, millatning dardi, orzuumidlarini, maqsadlarini, sha’nini baland tutib, uni doimo qalbida saqlagan 
holda o’zligini boyitib borishda taraqqiyot omili bo’lib xizmat qiladi. Bu jarayon ozod va obod Vatan, 
erkin  va  farovon  hayot  qurish  kabi  milliy 
ROYANING 
bosh  maqsadi  bilan  mushtaraklikda  namoyon 
bo’lishining sababi ham shunda. U demokratik rivojlanish, fuqarolik jamiyati qurilishiga yo’naltirilgan, 
fuqarolarni millatidan, dini va e’tiqodidan qat’iy nazar, safarbar etuvchilik bilan bog’liq ma’naviyruhiy 
kuchqudrat  manbaidir.  Xalqgoshg,  millatning,  har  bir  fuqaroning  nafaqat  o’tmish,  bugungi  kun  va 
kelajagi  bilan  bog’langan.  Milliy  istiqlol  g’oyasini  ishonch  va  e’tiqodga  aylantirish  bir  kishining  ishi 
emas. U har bir millat fidoyisi, mutafakkirining vazifasidir. Zero, xalqning, millatning jipslashib, o’zaro 
hamkor, hamjihat bo’lib, ozod va obod Vatanda erkin hamda farovon hayotda yashashining kafolatidir. 
Milliy istiqlol g’oyasi — bu mavhum maqsadlar emas. U aniq bo’lib, har bir kishining kundalik hayot 
tarzi,  dunyoqarashi,  ong  va  tafakkuri,  ishonch  va  e’tiqodi,  uning  faoliyati  orqali  ijtimoiy  hayot 
o’zgarishlariga  ta’sir  ko’rsatadi.  Bu  sohadagi  har  bir  yutuq  insonning  o’ziga,  oila  a’zolari,  mahallasi, 
elyurti,  xalqi  va  millatining,  Vatani,  mamlakatining  ravnaqiga,  taraqqiyotiga  muhim  hissa  bo’lib 
qo’shiladi.  «Barchamizning  tayanchimiz  va  suyanchimiz  bo’lgan  farzandlarimizning  xursandchiligini, 
kerak bo’lsa, ochiq qiyofasi, baxtiyor chexrasini ko’rish, ertangi kunga ishonchini o’zimizga tasovvur 
qilish  shuning o’zi katta baxt emasmi?»
1
 deb ta’kidlaydi Prezidentimiz I.A.Karimov. Darhaqiqat milliy 
istiqlol g’oyasiga amal qilgan, uni ishonch va e’tiqodiga ongli ravishda aylantirgan odam   juda katta 
ma’naviy-ruhiy kuchquvvat manbaiga ega bo’ladi. Bu uni yangi yutuqlarga, ezgu maqsadlarga undaydi. 
Hayotning,  yashashning  ma’nomazmunini  insonlar  bilan  birga  bo’lishda,  ularga  savob  ishlarni  qilish, 
ezgulik yo’lida mamlakat ravnaqi uchun ilm olishga, kasbhunar egallashga undaydi. Inson hayotida suv 
va  havo  qanchalik  zarur,  non  qanchalik  aziz  bo’lsa,  milliy  g’oya  ham  shunday.  Usiz,  inson  o’zligini, 
istiqbolini aniq tasavvur eta olmaydi. Milliy g’oya shunga o’rgatadi. Bu esa har bir insonyushg o’ziga 
xos ma’naviy dunyosi orqali amalga oshadi. Bunday mushtaraklik ma’naviy kuch qudrat manbai bo’lib 
taraqqiyotga xizmat qiladi, Zamon, davr va avlodlar o’zgaradi, lekin milliy g’oyaga zaruratning qolishi 
muqarrar. Milliy g’oya boyib, rivojlanib borishi tabiiy. Dunyodagi o’zgarishlar milliy g’oya oldida ham 
yangiyangi  vazifalarni,  usul  va  vositalardan  foydalanishni  talab  qiladi.  Uni  hisobga  olish,  "mafkura 
maydonida" ezgu va bunyodkor g’oyalarning doimo ustuvorlik qilib qolishini, ma’rifiy taraqqiyotning 
istihbolini  belgilaydi.  Shuning  uchun  ham  O’zbekiston  xalqi  milliy  g’oyaga  alohida  e’tibor  berib,  uni 
jamiyat  mafkurasi  sifatida  o’rganishi  ana  shu  ezgu  maqsadlar  bilan  bogliq  bo’lganligi  uchun  ham 
o’zining samarasini bermoqda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
125 
ADABIYoTLAR: 
1.  O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. — T.: O’zbekiston, 2003. 
2.  Karimov I.A. O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. 1jild.   T.: O’zbekiston, 1996. 
3.  Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. 2jild. — T.: O’zbekiston,  1996. 
4.    Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. 3jild. — T.: O’zbekiston, 1996. 
5.  Karimov I.A. Bunyodkorlik yo’lidan. 4jild. — T.: O’zbekiston,  1996. 
6.  Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash — davr talabi. 5jild.  T.: O’zbekiston, 1997. 
7.  Karimov I.A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lida. 6jild.  T.: O’zbekiston, 1998. 
8.  Karimov I.A. Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz. 7jild.  T.: O’zbekiston, 1998. 
9.    Karimov  I.A.Ozod  va  obod  Vatan,  erkin  va  farovon  hayot  —  pirovard  maqsadimiz.  8jild.  —  T.: 
O’zbekiston, 2000. 
10.  Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz. 9jild.  T.: O’zbekiston, 2001. 
11.  Karimov I.A Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. 10jild.   T.: O’zbekiston, 2002. 
12.  Karimov I.A Biz tanlagan yo’l — demokratik taraqqiyot va ma’rifiy dunyo bilan hamkorlik yo’li. 
11jild.   T.: O’zbekiston, 2003. 
13  Karimov  I.A  Tinchlik  va  xavfsizlik  o’z  kuchqudratimiz,  hamjihatligimiz  va  qat’iy  irodamizga 
bog’liq. 12jild.  T.: O’zbekiston, 2004. 
14.    Karimov  I.A.  Imperiya  davrida  bizni  ikkinchi  darajali  odamlar,  deb  hisoblashar  edi.  (Prezident 
Islom  Karimovning  «Nezavisimaya  gazeta»      muxbirining    savollariga  javoblari).      T.:  O’zbekiston, 
NMIO’, 2005,  646. 
15.  Karimov I.A. Bizning bosh maqsadimiz — jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni 
modernizasiya va isloh etishdir. — T.: O’zbekiston, 2005, 966. 
16.   Karimov I.A. O’zbek xalqi hyech qachon hyech kimga qaram bo’lmaydi.   T.: O’zbekiston, 2005, 
1606. 
17.   Azizxo’jayev  A.A.  Mustaqillik  kurashlar,  iztiroblar va quvonchlar. — T.: 2001. 
18.  Azizxo’jayev A.A. Chin o’zbek ishi.  T.: Akademiya, 2003. 
19.  Abilov O’. Milliy g’oya, ma’naviy omillar. — T.: Ma’naviyat, 1999. 
20.  Alimova D. Insoniyat tarixi — toya va mafkuralar tarixidir.  T.: Yangi asr avlodi, 2001. 
21.  Amir Temur jahon tarixida. YuNESKO. Parij  1996. 
22.  Aflotun. Qonunlar.   T.: Yangi asr avlodi, 2002. 
23.  Boyqobilov B. O’zbeknoma. — T.: Sharq, 1999. 
24.  Boboyev X,., Yeofurov 3. Milliy istiqlol mafkurasi va taraqqiyot. — T.: Yangi asr avlodi, 2001. 
25.  Buyuk siymolar, allomalar. — T.: Ma’naviyat, 1995. 
26.  Buxoro sharq durdonasi. YuNESKO.  T.: Sharq, 1997. 
27.  Jaloliddin Manguberdi.  T.: Sharq, 1999. 
28.  Jakbarov M. Komil inson g’oyasi: tarixiyfalsafiy tahlil. — T.: «Abu Ali ibn Sino» nashriyoti, 2000. 
29.  Jakbarov M. Komil inson g’oyasi, — T.: Yangi asr avlodi, 2002. 
30.  Jo’rayev N. Mafkuraviy immunitet. — T.: Ma’naviyat, 2001. 
31.  Islom: bag’rikenglik va mutaassiblik. — T.: 1998. 
32.  Islomov 3., Isoqov B., Yusupov O., Muhammadiyev D., Minavarov S. Bunyodkor g’oyalar. — T.: 
Yangi asr avlodi, 2001. 
33.  Karimova V. Targibotning psixologik uslublari.   T.: Ma’naviyat, 2001. 
34.  Karimova V., Umarov A., Qur’onov M. Milliy istiqlol g’oyasini xalqimiz ongiga singdirish omillari 
va vositalari. — T.: Yangi asr avlodi, 2001. 
35.  Karimov N. Istiqlolni uyg’otgan shoir. — T.: Ma’naviyat, 2000. 
36.  Karimov N. Cho’lpon: Ma’rifiy roman. — T.: Sharq, 2003. 
37.  Komilov N. Tasavvuf. Birinchi kitob. — T.: Yozuvchi, 1996. 
38.  Komilov N. Tafakkur karvonlari. — T.: Ma’naviyat, 1999. 
39.  Konfusiy. Uroki mudrosti. — M.: Nauka, 1998. 
40.  Levitin L. O’zbekiston tarixiy burilish pallasida.  T.: O’zbekiston,  2001. 
41.  Mashriqzamin — hikmat bo’stoni.   T.: Sharq, 1997. 
42.  «Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» fani bo’yicha o’kuv dasturini tayyorlash va 
ta’lim tizimiga joriy etish to’grisida»gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2001 yil 18 yanvardagi 
Farmoyishi. 
43.  Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tutuncha va tamoyillar 

 
126 
 T.:  O’zbekiston,  2001. 
44.   Milliy  istiqlol   g’oyasi  va  mafkurasi:   falsafiy  va huquqiy jihatlar. — T.: 2001. 
45.  Milliy istiqlol  g’oyasi targ’ibotining ilmiy asoslari — T.: 2002. 
46.  Milliy g’oya — bizning g’oya. — T.: 2001. 
47.   Millatlararo hamjihatlik   barqarorlik omili. — T.: 1999. 
48.  Murtazo Qarshiboy. Bunyodkor xalq g’oyasi. — X: Ma’naviyat, 2001. 
49.  Murtazo Qarshiboy. Yangalanishdan buyuk o’zgarish sari. —T.: Rafur Gulom nomidagi Adabiyot 
va san’at nashriyoti, 2001. 
50. Mustaqillik. Izoxdi  ilmiyommabop lugat. — T.: Sharq, 2000. 
51.  Nazarov Q. Milliy istiqlol g’oyasining asosiy maqsad va vazifalari.  T.: Yangi asr avlodi, 2001. 
52.    Norboyev  T.  Mustaqil  rivojlanish  jarayonida  milliy  g’oyani  demokratik  tomonlar  bilan 
uygunlashtirishning ishtimoiyfalsafiy asoslari. JDIU  2001. 
53.  Ortiqov M., Usmonov M. G’oya va mafkura.  T.: Yangi asr avlodi,  2001. 
54.  Otamurotov S, Mamashokirov S., Xolbekov A. Markaziy Osiyo: g’oyaviy jarayonlar va mafkuraviy 
tahdidlar. — T.: Yangi asr avlodi, 2001. 
55.  Olimov S. Milliy mafkura — xalq tayanadigan kuch. — T.: 2000. 
56.  Paxrutdinov Sh. Tahdid — halokatli kuch.  T.: Akademiya,  2001. 
57.  Rizayev Sh. Saxna ma’naviyati. — T.: Ma’naviyat, 2000. 
58.    Sadulla  Otamuratov,  Sarvar  Otamuratov.  O’zbekistonda  ma’naviyruhiy  tiklanish      T.:  Yangi  asr 
avlodi, 2003. 
59.  Sulaymonova Fozila. Sharq va Garb. — T.: O’zbekiston, 1997. 
60.  Tarix mustaqillik milliy g’oya.   T.: Akademiya, 2001. 
61.  Umarova N. Milliy istiqlol g’oyasini umumiy ta’lim tizimida singdirish texnologayasi. 2003. 
62.  Qoraboyev U. O’zbek xalqi bayramlari. — T.: Sharq, 2002. 
63.  Xolbekov A. Idirov U. Sosiologiya: izohli lug’at — ma’lumotnoma. — T.: Ibn Sino, 1998. 1606. 
64.    XristianIslom  muloqoti  GermaniyaO’zbekiston.  (Xalqaro  seminar  materiallari).  To’plam.    T.: 
Akademiya, 2003. 
65.  Xiva gorod tmsyachi kupolov. YuNESKO.   T.: Sharq, 1997. 
66.  Choriyev A., Mansurov A. G’oya, tarix va milliy tafakkur. — T.: Yangi asr avlodi, 2002. 
67.  Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma.   T.: Sharq, 1997. 
68.  YeParafiddinov O. Istiqlol fidoiylari: Mustafo Cho’qay, Cho’lpon, Otajon Xoshim. — T.: 1993. 
69.  Sharafiddinov O. Sardaftar sahifalari: maqolalar, xotiralar. — T.: Yozuvchi, 1998. 
70.  Sharafiddinov O. Cho’lponni anglash — T.: Yozuvchi, 1994. 
71.  Shopengauer A. "Svoboda voli i nravstvennost".   M.: Respublika,  1992. 
72.  Ergashev I. Taraqqiyot falsafasi. — T.: Akademiya, 2000. 
73.  Ergashev F., Ergashev I. Fidoyilik — hayot mazmuni. — T.: O’zbekiston, 2001. 
74.  Ergashev I., Sharipov B., Jakbarov M. Jamiyatni erkinlashtirish va ma’naviyat. — T.: Akademiya, 
2002. 
75.  Ergashev I. Siyosat falsafasi. — T.: Akademiya, 2004. 
76.  O’zbekiston XXI asrga intilmoqda (sharhlar). — T.: O’zbekiston, 2000. 
77.  O’zbekiston yuksalish yo’lida. — T.: O’zbekiston, 2001. 
78.    O’zbekistonning  yangi  tarixi.  1kitob.  Turkiston  chor  Rossiyasi  mustamlakachiligi  davrida.      T.: 
Sharq, 2000. 
79.    O’zbekistonning  yangi  tarixi.  2kitob.    O’zbekiston  sovet  mustamlakachiligi  davrida.      T.:  Sharq, 
2000. 
80.  O’zbekistonning yangi tarixi. 3kitob. Mustaqil O’zbekiston tarixi.   T.: Sharq, 2000. 
81.  Qodirova M. Yoshlar ongida g’oyaviy dunyoqarashni shakllantirish. — T.: Yangi asr avlodi, 2002. 
82.  Qosimov B. Milliy uygonish. — T.: Ma’naviyat, 2003. 
83.  Yeaybulloh asSalom, Ne’matulloh Otajon. Jahongashta «Boburnoma». — T.: ADodiriy nomidagi 
xalq merosi nashriyoti,  1996. 
84.  Gaybulloh asSalom. Ey umri aziz. Birinchi kitob.   T.: Sharq,  1997. 
85.  Gaybulloh asSalom. Ezgulikka chog’lan odamzod. Ikkinchi kitob.  T.: Sharq, 1997. 
86.  Xusniddinov 3. Islom  yo’nalishlar, mas’hablar, oqimlar. — T.: Movarounnahr, 2000. 
 
 

 
127 
MILLIY ISTIQLOL G’OYASI FANINI O’QITISHDA FOYDALANILADIGAN MAXSUS 
ADABIYOTLAR RO’YXATI 
1.   Milliy   istiqlol   g’oyasi:   asosiy   xususiyatlari, falsafiy   va   tarixiy   ildizlari.   Mas’ul   muharrir 
Q.Nazarov. Toshkent  2001 y. 
2.  G’oya va mafkura. Mas’ul muharrir Q.Nazarov. Toshkent 
—  2001 y. 
3.    Milliy  istiqlol  g’oyasini  xalqimiz  ongiga  singdirish  omillari    va    vositalari.    Mas’ul    muharrir 
Q.Nazarov. Toshkent  2001 y. 
4.    Markaziy    Osiyo:   
G

OYAVIY   
jarayonlar  va    mafkuraviy  tahdid.  Mas’ul  muharrir  Q.Nazarov. 
Toshkent — 2001 y. 
5.  Milliy istiqlol g’oyasining amal qilish tamoyillari. Toshkent  2001 y. 
6.    Milliy  istiqlol  g’oyasi:  asosiy  tushuncha  va  tamoyillar.  Mas’ul  muharrir  Q.Nazarov.  Toshkent  — 
2001 y. 
7.  Milliy g’oya inson va zamon. mas’ul muharrir Q.Nazarov. Toshkent — 2001 y. 
8.  Milliy istiqlol g’oyasi: nazariya va amaliyot. Mas’ul muharrir Q.Nazarov. Toshkent — 2001 y. 
9.    O’zbekistonning  mustaqil  taraqqiyoti  va  mafkuraviy  jarayonlar.  mas’ul  muharrir  Q.Nazarov. 
Toshkent  2001 y. 
10. Insoniyat tarixi g’oya va mafkuralar tarixidir. Mas’ul muharrir Q.Nazarov. Toshkent — 2001 y. 
11.  Q.Nazarov. Milliy istiqlol royasining asosiy maqsad va vazifalari. Toshkent — 2001 y. 
12.  Bunyodkor g’oya. Mas’ul muharrir K.Nazarov. Toshkent 
—  2001 y. 
13.  Bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasi.  Mas’ul muharrir Q.Nazarov. Toshkent — 2001 y. 
14.  Yeoya, tarix va milliy tafakkur. Mas’ul muharrir Q.Nazarov. Toshkent  2002 y. 
15.   Taraqqiyotning o’zbek  modeli.  Mas’ul  muharrir Q.Nazarov. Toshkent  2001 y. 
16.  L.Levitin. O’zbekiston tarixiy burilish pallasida. 
—   T.: O’zbekiston,  2001. 
17.   M.Sharifxo’jayev.  O’zbekiston  yangi  royalar,  yangi yutuqlar. — T.: 2002 y. 
18.  M.Sharifxo’jayev, F.Rahimov. Davrni belgilab bergan inson. — T.: 2004 y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Download 1.49 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling