Miqdari analiz hansı üsullarla yerinə yetirilir ?A. Fotometrik, elektrokimyəvi. B. Qravimetrik


Download 104.35 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.01.2019
Hajmi104.35 Kb.TEST

1

Miqdari analiz hansı   üsullarla yerinə yetirilir ?A. Fotometrik, elektrokimyəvi.B.Qravimetrik, titrimetrik C. Fotometrik, titrimetrik D. Makro, mikro, yarım mikro. E. Elektrokimyəvi , 

xromotoqrafik.

2

Miqdari analizin metodları neçə üsulla yerinə yetirilir və hansılardır?A. 2 üsulla fiziki və kimyəvi üsulla. B.1 üsulla kimyəvi üsulla . C. 3 üsulla kimyəvi, fiziki- kimyəvi və fiziki üsullarla .  D.2 

üsulla qravimetrik , titrimetrik E.1 üsulla fiziki üsulla.

3

     Elektrokimyəvi metodlar hansılardır? A.Çökmə,kompleksəmələgəlmə B.Elektroqravimetrik, mübadilə C.Kompleksəmələgəlmə, parçalanma D.Elektroqravimetrik, potensiometrik

konduktometrik, polyaroqrafik. E.Polyaroqrafik, mübadilə, parçalanma, potensiometrik.

4

  Məhlulun PH- nı təyin etmək üçün hansı metod tətbiq edilir? A.Elektroqravimetrik. B. Konduktometrik. C.Potensiometrik. D. Polyaroqrafik  E.Xromotoqrafik.  

5

Hansı metodu bütün maddələrin təyininə tətbiq etmək olar? A.   Çökmə metodu.  B.Ayrılma metodu  C.Qovma metodu. D.Ayrılma və qovma. E.Çökmə və qovma metodu.

6

  Çökmə metodunda hansı reaksiyalardan istifadə olunur? A.   Neytrallaşdırma, parçalanma B.Oksidləşmə- reduksiya C.Mübadilə, neytrallaşdırma D.Mübadilə, kompleksəmələgəlmə, 

parçalanma.   E.   Neytrallaşdırma, mübadilə, oksidləşmə - reduksiya.

7

Bariumun qravimetrik təyinatında BaCl2

 məhluluna hansı maddə ilə təsir edirlər? A.Qatı  H

2

 SO


4  

B.Duru H


2

SO

4 .   C.Na2SO

 D. AgNO3

  E.Pb(NO

3

 )

28

 Qravimetrik analiz neçə üsulla həyata keçirilir və hansılardır? A.2üsülla: ayrılma , çökmə B.3üsulla: 

ayrılma , qovma və çökmə.  C.2 üsulla: ayrılma və qovma. D.Yalnız bir üsulla: qovma. E. 2 üsulla: 

qovma və çökmə.

9

Qravimetrik analizin mühüm əməliyyatlarına aid deyil. A.Butaların hazırlanması. B. Çökdürmə. C.Filtrləmə və çöküntünün yuyulması. D.   Çöküntünün qurudilması və közərdilməsi E.   Alınan 

maddələrin həll olunması.    

10

Titrimetrik analiz metoduna aid deyil   A.Turşu - əsas metodları  B.   Oksidləşmə - reduksiya metodları. C. Polyaroqrafik metod. D.   Çökmə metodları. E.   Kompleks əmələ gəlmə metodları.  

11

Titrləmə prosesinin hansı üsulları vardır? A.Birbaşa, əksinə, dolayı titrləmə.   B.Makro, mikro və yarım- mikro titrləmə. C. Düzünə, əksinə titrləmə D.   Yalnız dolayı titrləmə. E.Əksinə və dolayı 

titrləmə


12

 Titrimetrik analizdə müəyyən qatılıqlı məhlul hazırlamaq üçün nümunənin kütləsi hansı düsturla 

hesablanır?A.                 B.                      C.                            D.                  E.

13

Aşağıdakılardan hansı standart maddələrin tələblərinə uyğun deyil?A.   Hiqroskopik olmamalı. B.Suda yaxşı həll olmalı. C.Məhlul parçalanmamalı. D.   Məhlul havanın oksigeni və ya karbon 

qazının təsirinə məruz qalmamalı. E. Hiqroskopik olmalı.   

14

Alkalimetriyada (turşuların miqdari təyinində) işçi məhlul olaraq maddələrdən istifadə olunur? A.NaOH   KOH B.NaCl,  KCl  C.HCl,    HBr D.H

2

 SO4

 , HCl E.NaCl , K

SO

415

Asidimetriyada ( qələvinin miqdari təyinində ) işçi məhlul hansı maddələrdir? A.   H

2

S , H


2

 CO


3

 B. 


HCl , H

2

SO4

    C.H


3

PO

4  , H

2

SO3

 D.CaCl


2

 , KCl  E.CH

3

 COOH , H2

 S

16 CH

3

 COONa  + H2

O                   CH

3

 COOH  +  Na OH Titrləmə zamanı ekvivalent nöqtəsində məhlulda hansı maddələr olacaq?A.CH3 COOH ,  NaOH. B.NaOH ,  H

2

O   C. CH3

 COOH , CH

COONa   D.CH3

 COONa , H

2

O    E.CH3

COOH , H


2

O

17Turşu - əsas titrləməsi nə zaman susuz məhlullarda aparılır ? A.Əgər maddə suda həll olursa   

B.Əgər maddə su ilə reaksiyaya daxil olursa C.   Maddə suda həll olmur və ya su onu parçalayırsa.  

D.Maddə turşuda həll olursa E.Maddə  suyu udursa
TEST

18

Titrləmə göstəricisi nədir ? A.İndiqatorun rənginin kəskin dəyişməsi baş verən pH – ın qiymətidir  B.pH – ın qiymətinin 7- yə bərabər olduğu qiymətdir  C. H

+

  və  OH-

  ionlarının bir – birinə bərabər 

olduğu qiymətdir D.İndiqatorun rənginin kəskin dəyişməməsidir.

19  Fenolftalein üçün titrləmə göstəricisinin qiyməti neçədir ? A. 2  B. 3         C.4      D.10    E.9.   

20 Metiloranjın titrləmə göstəricisi neçədir ? A.3   B.1   C. 5    D. 4 .E. 8

21

Turşu - əsas metodunda işçi məhlul olaraq hansı maddələrdən istifadə olunur? A.Zəif əsas və qüvvətli turşulardan B.Zəif əsas və zəif turşulardan C. Qüvvətli turşu və zəif əsaslardan D. Qüvvətli 

turşu və qüvvətli əsaslardan.  E. Zəif əsaslardan

22

Aşağıdakılardan hansı titrləmə növünə aid deyil ? A.  Qüvvətli turşunun qüvvətli əsasla titrlənməsi B.Zəif turşunun qüvvətli əsasla titrlənməsi C.Zəif əsasın qüvvətli turşu ilə titrlənməsi D.   Qüvvətli 

turşunun qüvvətli turşu ilə titrlənməsi .    

23

Qüvvətli turşu ilə qüvvətli əsasın titrləmə əyrisində sıçrayış hansı  qiymətlər  oblastındadır? A.   2 – 4    B.  3-5  C.4,0 – 8,0 D. 4,0-10,0       E. 3,0- 6,0

24

Hansı titrimetrik analizdə istifadə olunan çökmə reaksiyalarının tələblərinə  uyğun deyil? A.Göküntü praktiki olaraq həll olmamalıdır B.Çökmə sürətli olmalıdır C. Çökmə yavaş getməlidir.  D.   

Titrləmənin nəticələrinə təsir edə biləcək kənar reaksiyalar getməməlidir. E.   Ekvivalent nöqtəsi 

asan və dəqiq təyin edilə bilməlidir.

25

Həcmi çökmə metoduna  çökdürücüsündən asılı olaraq hansı metod aid deyil? A.Fotometriya.  B.Argentometriya C.Merkurimetriya D.   Kompleksəmələgəlmə

26 Mor metodunda işçi məhlul hansı maddədir? A. Ag NO

C.KNO


D. NaNO


3  

E. Ag Cl


27

Mor metodunda indiqator olaraq hansı maddədən istifadə olunur ? A.Lakmus. B.Metiloranj 

C.Fenolftalein D. K

2

 CrO4

  E.Bromlu su. 

28

Mor metodu ilə hansı maddələrin miqdarı  təyin  olunur? A.Yodidlər. B.Turşular C.Duzlar D.Xlorid və bromidlər E.Yodid və flüoridlər.

29

 Mor metodu ilə hansı maddələrin miqdarı  təyin oluna bilməz? A.Yodidlərin.  B.Xloridlərin C.Bromidlərin D.Xlorid və bromidlərin

30

Folqard metodunda işçi məhlul kimi hansı maddədən istifadə olunur? A.AgSCN B.NaSCN   C.AgSCN  və  NaSCN  D.Ag NO

E. 

KSCN  və NH

4

 SCN.


31

Merkurometriya metodunda işçi məhlul hansı maddədir? A. Ag NO

3

 C. Hg


2

 ( NO


3

 )

2     D.Na NO

E.KNO3

32

Hg( NO


3

 )

2 – nin titrini müəyyənləşdirmək üçün ilkin maddə kimi    hansı  maddənin məhlulundan 

istifadə olunur?  A. NaCl  B. NaNO

C. Ca(NO


3

)  D.Ag NO

3

  E.NaOH.33

 Xloridlərin merkurometrik təyinatı zamanı Hg

2

( NO


)

2-ın  hansı məhlullardan   istifadə olunur? 

A.KSCN B.NH

4

 SCN  C.K2

 CrO


4

  D.Fe(SCN)

3

 E.Ag SCN34 Neçə qrup kompleksonometrik indiqatorlar var? A.2     B.3           C.5          D.4            E.6

35

Kompleksonometrik metodla hansı maddələr təyin oluna bilər? A.Duzlar və  duzların qarışığı.  B.Turşular və qələvilər C.Qələvilər D.Birəsaslı turşular E.Suda həll olmayan əsaslar

36

 Fərdi maddələrin təyini hansı titrləmə ilə yerinə yetirilir? A.Ardıcıl titrləmə B.Birbaşa titrləmə C.Düzünə və əksinə titrləmə. D.Yalnız  düzünə titrləmə E.Yalnız əksinə titrləmə

37 Maddələr qarışığının təyini neçə üsulla mümkündür? A.3     B.2     C.1    D.4      E.5

38

Trilon – B  vasitəsilə hansı ionlar təyin olunur? A.Na və K


+

  B.     Al3

+

  və  K


+

 C.Ca


2

+

  və  Mg2

+  


D.K

+

   və  Ba

2

+ E.      Li

+

    və    K+

39

Yodometriya metodunda indiqator olaraq hansı məhluldan   istifadə olunur? A.NaOH  məhlulu B.KOH    məhlulu C. H

2

 SO4   

məhlulu D.Nişasta məhlulu E.HCl   məhlulu.

40

 Fotometrik analiz metodları təyin olunan maddənin hansı xassəsinə əsaslanır? A.Oksidləşməsi B.Reduksiya olunması C.Parçalanması D.Buxarlanması E.İşığı udma və səpməsi. TEST

41

Aşağıdakılardan hansı fotometrik metodlara aid deyil? A.Spektrofotometriya B. Kolorimetriya C. Nefelometriya D.Argentometriya E.Flyorometriya

42

Standart məhlulların qatılığı necə ifadə olunur ? A. 1 ml məhlulda maddə miqdarı mq – larla (  mq / ml ) ifadə olunur? B.Faizlə ifadə olunur C. Mol / l – lə ifadə olunur D.Qramlarla ifadə olunur E.L / 

mol ilə ifadə olunur

43

Hansılar kompleksonometrik titrləmənin şərtlərinə aid deyil? A.Titrlənən metal ionları ilə əlavə reaksiyalar getməməlidir B.İndiqator rənginin kəskin keçidi olmalıdır C.Titrlənən metal ionları ilə 

əlavə reaksiyalar getməlidir D.Titrlənən metalın pH – ı dəqiq müəyyən olmalıdır.

44

Kliniki tədqiqatlarda Folqard üsulundan nə zaman istifadə olunur? A.Qanda xloridləri təyin etmək üçün B.Qanda şəkəri təyin etmək üçün C.Böyrək  xəstəliklərində D.Ürək xəstəliklərində

45

Hansı  Folqard metodu ilə titrləmənin şərtlərinə uyğun deyil? A.Gümüş duzu rodanidlə titrlənir B.Təyinat turş mühitdə aparılır C.Təyinat əsasi mühitdə aparılır D.Təyinat civə duzlarının iştirakı ilə 

aparılır E.Təyinat qüvvətli oksidləşdiricilərin iştirakı ilə aparılır

46

Mor metodunda təyinat hansi mühitdə aparıla bilər? A.Neytral mühitdə B.Turş mühitdə C.Əsasi mühitdə D.Həm turş , həm də əsasi mühitdə

47 Mor metodunda  halogenid hansı duzla titrlənir? A.NaCl B.KCl C. NaNO

3

 D. KNO


3

 E.Ag NO


3

48

Hansı şərt titrimetrik analizdə istifadə olunan çökmə reaksiyalarının tələblərini ödəmir? A.Çöküntü praktiki olaraq həll olmamalıdır B.Çökmə sürətli olmalıdır C.Titrləmənin nəticələrinə təsir edə 

biləcək kənar reaksiyalar getməməlidir D.Çöküntü həll olmalıdır E.Ekvivalent nöqtəsi asan və dəqiq 

təyin edilə bilməlidir

49

Argentometriya metodu  hansı ionların təyinində tətbiq edilə bilməz? A.Xlorid B.Bromid C.Rodanid D.Yodid E.Sulfid

50

Hansı metod həcmi çökmə metoduna aid deyil? A.Kolorimetriya B.Argentometriya C.Merkurimetriya D.Kompleks əmələ gəlmə


Download 104.35 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling