Миртемирижоди


Download 269.63 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/6
Sana04.10.2022
Hajmi269.63 Kb.
#831103
  1   2   3   4   5   6
Bog'liq
Mirtemir
d b o olimov-a-i a12ef9c5, d b o olimov-a-i a12ef9c5, 02 1 Грыжи живота общая герниология русский, 11-sindrom-lihoradki, Тест ТКК талабалар учун узб, 6-Topshiriq, 1, chtoik, soz vaznlari, soz vaznlari, Til va terminologiya reja-azkurs.org, 1- topshiriq, 5-amaliyat, 5-amaliyat, odam anat. test


Миртемирижоди
Реж а
1.Миртемирнингўзбекшеъриятиривожигақўшган
ҳиссаси.
2.Миртемирнингҳаётйўли.
3.Миртемиршеърияти.
4.Миртемирдостонлари.
5.ТанқидваадабиётшуносликдаМиртемир
ижодинингўрганилиши.


М ИРТЕМ ИР
(
1910-
1978)
Миртемир ҳозирги замон ўзбек шеъриятининг
ривожланишига салмоқли ҳисса қўшган ардоқли лирик
шоирдир.КомилЯшинтаъкидлаганидек,МиртемирХХаср
ўзбекшеъриятинингтамал тошини қўйган устоз,оқсоқол
шоирларимиздан.У ғоятда меҳнаткаш,жафокаш,хассос,
билимдон,камтар сўз санъаткоридир.Ватанпарвар шоир
классик адабиётимизнинг барҳаёт анъаналарини, халқ
оғзаки ижодини чуқурўрганиб,ҳозирги ўзбекадабиётини
бойитди,юксакликкакўтаришдазўркучсарфэтди.
Миртемир Турсун ўғли 1910 йили Қозоғистон
Республикаси Туркистон шаҳрининг Иқон қишлоқида
туғилди.У ибтидоий эски мактабни битиргач,1921-
1923
йиллардаТошкентдаги“
Алмаий”номидагиболаларнамуна
иш мактабида тарбияланди.Миртемир 1925 йили Эрлар
билим юртигаўқишгакириб,уни 1929йилдатамомлади.
СўнграЎзбекистонДавлатПедагогикаакадемиясидатаҳсил
олди.
Миртемир адабиётга 20-
йилларнингўрталарида кириб
келди.Унингбиринчишеъри“Танбуримтовуши”1926йилда

Ёш ленинчи” газетасида босилиб чиқди.Шундан сўнг
шоирнингқаламияримасрданзиёдроқвақтмобайнидабир
нафасҳамёзишдантўхтамади.
Миртемир оз муддатолий мактабларда дарс беради,
муҳарририятларда ходим, театрларда адабий эмакдош,


Ёзувчиларуюшмасидамаслаҳатчи,нашриётлардамуҳаррир
бўлиб ишлайди. Шоирнинг биринчи шеърлар тўплами
“Шуълаларқўйнида”номибилан1928йилдачопэтилган.
Унда Ватан мадҳи,меҳнат гашти,ёш замондошларнинг
маънавийдунёсиасосиймавзусифатидатараннумэтилади.
Бутўпламўздавридашеъриятимиздақувончливоқеабўлди.
Қўлимиздаги тўплам,- деган эди Сотти Ҳусайн мазкур
китобгаёзгансўзбошисида,-ўзбекадабиётигаянгиқўзғалон,
янги умидлар бағишлайди. “Шуълалар қўйнида”ги
сочмалардан ҳақиқатан кураш,исён,зафар тароналарини
тинглаболарсиз“.
.
.
Миртемирнинг “
Зафар”(
1929)
,“Қайнашларим”(
1932),

Бонг”(
1932)
,“
Очларўлкасида”(
1936)
,“
Пойтахт”(
1936),“Ўч”
(
1943)
,“Танланган шеърлар”(
1947),“Танланган асарлар”
(
1958)
,“
Шеърлар”(
1961,1964),“
Янгишеърлар”(
1967),“Қуш
тили”(
1970)
,“
Тингла ҳаёт”(
1974),“Киприкларим”(
1976),

Излайман” (
1976), “Ёдгорлик” (
1978) каби тўпламлари
адибнингсермаҳсулижодкорэканидандалолатберади.
Миртемирижодинингдастлабкидавриданоқизланувчан
шоир сифатида танилди.У давримизнинг моҳияти кенг
кўламлиэканини,униифодалаш учунэсаянги-
янгипоэтик
шаклларзарурлигини яхши тушунди. Шунингучун ҳам у
кўпроқсочмашеърларгамурожаатқилди.Улардақалбини
тўлдирган,тинчликбермаганҳисларниифодалашгауринди:

Download 269.63 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling