Moddalakning kimyoviy texnologiyasi


M agniy  oksidi  5%  dan  ortiq  b o is a ,  ohak  sezilarli  darajada

bet11/31
Sana15.12.2019
Hajmi
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

M agniy  oksidi  5%  dan  ortiq  b o is a ,  ohak  sezilarli  darajada 
sliirasizlanib  qoladi.  3—4%  dan  ortiq  gil  aralashma  b o is a ,  ohak 
o d a td a  a n c h a   sh ir a siz la n a d i.  O hak  m a g n iy   o k sid i  tu fa y li 
shirasizlanishiga  sabab  shuki,  M gO   sekin  sohiadigan  m odda, 
kuydirish  harorati  oshishi  bilan  uning  s o ‘nish  jarayoni  yanada 
sckinlashadi.
Bug‘  bosim   ortishi  bilan  m agniy  oksidining  so ‘nish  jarayoni 
keskin  kuchayishi aniqlangan.  Shu tariqa,  so'ndirishning avtoklav 
(14  ati  gacha  bug‘  bosim ida)  usuli  paydo  b o ‘ldi.  Bu  usul  MgO 
dan  ko‘p b o ‘lgan taqdirda  ham  nihoyatda sifatli  m ahsulot olishga 
imkon  beradi.
O hakning  s o ‘nish  tezligi  suv  haroratiga  ham   bog'liq.  Chunki 
sovuq suv ishlatganda isSiqning anchagina qismi  ohak b oiak larin i 
maydalab  yuboradigan  bug‘ning  hosil b o ‘lishi  uchun  em as,  balki 
suvni  isitishga sarf b o ia d i.  Bug‘  hosil b o ‘lish jarayoni sekinlashsa, 
hosil  b o ig a n   kalsiy  gidrat  oksidining  ohakning  gidratlanm agan 
zarrachalari  yuzasida  qatlam lanib  qolishini  keltirib  chiqaradi. 
Shunda  suvning  yangi  zarrachalar  yuzasiga  o ‘tishi  qiyinlashadi. 
N atijada  s o ‘ndirish  jarayoni  sek in lash ad i.  O hak  aralashtirib 
turilganda,  bu jarayon unchalik kuchli b o im a y d i,  chunki bu holda 
C a (O H )2  pardasi  buziladi  va  suv  yangi  zarrachalarga  bem alol 
o i i b   kelaveradi.
Amalda  so'ndirish  jarayonini  tezlatish  uchun  40—50°C  gacha 
isitilgan suv ishlatiladi va ohak yaxshilab aralashtirib turiladi.  Suvga 
ba’zi xlorli tuzlar, ya’ni  CaCl2. N aC l solinganda ham so‘nish jarayoni 
sezilarli  darajada  tezlashadi.  Chunki  tuzlar  ta’sirida  ohak  ancha 
eruvchan  b o iib   qoladi.  Sulfat  kislota yoki  uning  tuzlari  q o ‘shilsa, 
s o ‘nish  jarayon i 
sekinlashadi: ohak 
bilan  reaksiyaga 
k ir is h ib ,  q iy in  
eru vch an   k alsiy 
s u lf a t in i 
h o s il 
qiladi. Ohak zarra­
chalari ustida kal- 
s iy   s u lf a t in in g  
p a y d o   b o ‘lis h i 
suvning  zarracha 
ic h ig a   k irish ig a 
to ‘sqinlik qiladi.
5-rasm .  O h a k  s o 'n d ir is h   m u d d a tin in g   o h a k to s h n i 
k u y d irish   h a ro ra tig a   b o g 'liq lig i.
85

5-rasm da k o‘rinib turibdiki, kuydirish harorati qanchalik yuqori 
b o ‘lsa,  ohak  shunchalik  sekin  so'nadi.  Sababi  shuki,  kuydirish 
haroratini  oshirganda  kuydirilgan  ohaktosh  zichlashib,  g ‘ovakligi 
kam ayib,  ular  torayadi:  bun day  sharoitlarda  suv  yaxshi  o ‘ta 
olm aydi  va  so'n ish jarayoni  sekinlashadi.
Ohak uzoq vaqt saqlanganida uning so'nuvchanligi sustlashadi. 
Chunki  ohak  havodagi  nam   va  karbonat  angidritni  o ‘ziga  tortib 
oladi,  zarrachalari  yuzasida  suvning  o ‘tishiga  t o ‘sqinlik  qiladigan 
va  un ch a-m u n ch aga  erim aydigan  kalsiy  karbonat  hosil  b o ‘ladi. 
H ozirgina  kuydirilgan  ohak  juda  tez  so'nadi  va  undan  boshqa 
sharoitlarda ancha shirali  ohak xamiri hosil bo'ladi.
So'ndirish uchun qancha suv olingani so'nish jarayoni tezligiga 
va s o ‘ndirilgan  ohak sifatiga katta ta’sir qiladi.  Suv keragidan k o‘p 
b o ‘lsa,  (xamir holatigacha so ‘ndirishda)  suvi kam vaqtdagi  (kukun 
ohak holigacha so‘ndirish)ga qaraganda birmuncha dispers ohak hosil 
b o ‘ladi.  Suv yetishmasligi natijasida ohak «kuyishi», ya’ni hozirgina 
kuydirilgan zarrachalar yuzasida qalin C a(O H )2 pardasi hosil b o‘lishi 
mumkin. Pardadagi suv unga tegib tuigan kalsiy oksidi qatlamlarining 
parchalanishiga sarf bo'lib, parda yanada qalinlashadi.
O hak  zarrachalarining  m ayda-yirikligi  ham   unga  sezilarli 
darajada ta’sir qiladi:  qanchalik mayda b o ‘lsa,  C a(O H )2 zarrachalari 
shunchalik  tez  va  to ‘la  hosil  qiladi.  Shuning  uchun  ham   kesak- 
ohak a w a lig a  5— 10  m m   o ‘lcham da m aydalaniladi.  M isol uchun, 
silikat  avtoklav  buyum lar  ishlab  chiqarayotganda  m aydalab, 
kukunsim on holatida s o ‘ndiriladi.
18.  Gidrat-kukun  ohak
Ohak  qurilish  m aydonlari  sharoitida  ishlatilayotganda,  u  o z - 
ozdan q o ‘lda so'ndiriladi.  Bu holda qaynama 20 sm gacha qalinlikda 
yoyiladi va har qaysi yoym aga suv sepiladi.  1 — 1,5 m  balandlikdagi 
oh ak   u yu m iga  kam ida  10  m m   qalinlikda  qum   sepiladi  (suv 
bug'lanmasligi uchun) va mayin kukun hosil b o ‘lgunicha shu holda 
qoldiriladi.  So'nm agan zarrachalami ajratib tashlash uchun kukun 
ishlatishdan oldin elanadi.  S o ‘nm agan zarrachalar ikkinchi marta 
uzoqroq  s o ‘ndirib  k o ‘riladi  yoki  chiqindiga  tashlanadi.
Q o ‘lda  so'ndirganda  undan  sifati  past  ohak  chiqadi,  chiqindi 
k o ‘p  b o ‘ladi.  Shuning  u ch u n   ham   qurilish  buyum lari  ishlab 
chiqarish  u ch u n   zam r  ohak  m exanizatsiyalashgan  usulda  s o ‘n - 
diriladi.
86

Kukun-ohak  tayyorlash  tcxnologik  chizmasi.
Ombordan  kesak qaynam a-ohak m aydalash uchun yuboriladi 
va 5— 10 m m  o ‘lchamda maydalanadi.  Qanchalik maydalanishi ohak 
tarkibidagi  M gO  m iqdoriga  b og‘liq.  M agnezial  va  d olom it  ohak 
3—5  m m  o ‘lcham da maydalaniladi.
Zieh ohaktoshlam i kuydirish natijasida hosil b o ‘lgan ohak jag‘li 
m aydalagichlarda,  nisbatan  b o ‘sh  ohak  valli  m aydalagichlarda 
m aydalanadi.  B olg‘achali  maydalagichlar ishlatsa ham  b o ‘ladi.
M aydalangan  m ahsulotlar  vaqti-vaqti  bilan  yoki  uzluksiz 
ishlaydigan gidratorlarga yuboriladi: birinchisiga m a’lum  miqdorda 
ohak  solinib,  s o ‘ndirilgan  ohak  ham   peshm a-pesh  olib  turiladi.
V aqti-vaqti  bilan  ishlaydigan  gidratorda  ohakni  batam om  
s o ‘ndirib  b o ‘lmaydi.  Shuning  uchun  silosga  yuborib,  1—2  sutka 
ushlab turiladi.  Siloslardan ohak ta’m inlagich yordam ida peshm a- 
pesh  olib  turiladi.  Silosga qancha  ohak solinishi  zavodning  ishlab 
chiqarish  unum iga  va  ohakni  s o ‘ndirish  vaqtiga  bog'liq.  Kukun- 
ohak  siloslardan  s o ‘nm agan  zarrachalarini  ajratib tashlash  uchun 
separatorga yuboriladi.
87

U zlu k siz  ishlaydigan  parrakli  gidratorda  o z  m agnezialli  ohak 
batam om  s o ‘nadi,  separatsiyagacha silosda tutib turilmaydi.  Biroq 
m agnezial va dolom it ohakni bu gidratorda ham batamom so'ndirib 
b o ‘im aydi.  Buning  uchun  bir oz  silosda  s o ‘ndirish  kerak  b o ‘ladi.
Separatordan  ohak  m ayda  kukun  tayyor  m ahsulot  om boriga 
yuboriladi,  yirik  s o ‘nm agan  donalari  esa  bir  yoki  ikki  b o ‘lmali 
z o ‘ldirli tegirm onda m exanik  usulda m aydalanadi va ikkinchi bor 
s o ‘ndirish  uchun  yana  silosga  solinadi.  Q uyida  (14-jadval)  ayrim 
separatorlar  ishini  ta’riflaydigan  m a’lum otlar  keltirilgan.
14-jadval.
Havo  separatoflarining  texnik  tavsifi.
Ko'rsatkichlar nomi
Separator tipi
379
268
2701
2702
G 'i l o f  d ia m e tri,  m m
1800
2 5 0 0
28 0 0
3 7 0 0
V e rtik a l  v a ln in g   a y la n is h la r  so n i
375
3 50
3 10
2 4 0
E le k tr  d v ig a te lin in g   z a r u r   q u w a ti , 
kV t
4
5,3
7 ,6
11
Is h   u n u m i  (m a y d a  tu y ilis h   darajasi 
0 0 8 5  ra q a m li  e la k d a   q o lg a n  q o ld iq q a  
q a ra b   a n iq la n a d i) ,  m /s o a t 
1 5 - 1 8 %
2 , 5 - 3
1 0 - 1 2
1 8 - 2 0
3 2 - 3 5
8 - 1 0 %
2 - 2 , 5
8 - 1 0
1 2 - 1 5
2 1 - 2 6
3 - 5 %
1 , 5 - 2
6 - 8
1 0 - 1 2
1 8 - 2 1
1 - 2 %
0 , 7 5 - 1
3 - 4
5 - 6
9 - 1 1
0 - 0 , 5 %
0 , 4 - 0 , 6
1 , 8 - 2 , 4
3 - 4
5 - 7
So'ndirilgan kukun-ohak iste’m olchilarga qog‘o z qoplarda yoki 
idishsiz  konteynerlarda  yoki  m axsus  jih o zla n gan   transportda 
yuboriladi.
19.  Ohak xamiri
Ohak xam irini tayyorlash  uchun  ohak q o ‘lda yoki  m exanizat- 
siyalashgan  usulda  s o ‘ndirilishi  m um kin.  Qurilish  m aydonlarida 
o z-o zd a n   ohak  kam  ishlatilishi  kerak  b o ‘lgan  vaqtlarda  birinchi 
usuldan  foydalaniladi.  Buning  uchun  ohak  qoriladigan  qutiga 
solinadi.  Q utida  kesak-ohak  m o ‘l  suv  ta’siridan  sutga  aylanadi. 
S o‘ngra tinishi va suvsizlantirish uchun chuqurligi  1,5—2 m  b o‘lgan 
qoruvchi o ‘raga quyiladi.  0 ‘ra y o g ‘o c h  taxta yoki boshqa material 
bilan  o ‘ralgan  b o ‘ladi.  Shuning  uchun  ham   suv yerga  shim iladi.
88

Q urilishbop  qorishm a  zavodda  ishlanadigan  hollarda  ohak 
mexanizatsiyalashgan usulda quyidagi texnologik chizm a b o ‘yicha 
ohak xamiriga aylantiriladi:
0 ‘raga  solingan  ohakning  ostki  qatlamlarida  so'nm agan  yirik 
donalari  k o ‘p  bo'ladi.  Binobarin,  qorishm aga  ostki  qatlam dagi 
ohakni  solishdan  a w a l  s o ‘nm agan  donalarni  batam om   ajratib 
tashlash kerak.  Hozirda ohak ayrim hollardagina q o‘lda so'ndiriladi. 
O z b o ‘lsa ham , ohak xamiri mexanizatsiyalashtirilgan zavodlardan 
markazlashgan  tartibda olib  kelinadi.
5 — 10  m m   o ic h a m d a   bir sidra  maydalab  olingan  kesak  ohak 
so ‘ndirgichga solinadi va sut holigacha so ‘ndiriladi, so ‘ngra maxsus 
qutilarda talabdagidek xam ir hosil bodgunicha suvsizlantiriladi.
Gidrator ishlayotganda CaO kamaygani yoki ko‘payganini bilib 
borish uchun ohak suti solishtirma og'irligini tekshirib turish kerak 
(6-rasm ).
Ohak suti xamir holigacha  suvsizlantirilishi uchun sig‘im i  100 
m 3  va  hundan  ortiq  filtrli  idishlar  ishlatiladi.  Filtr  diametri  50— 
60  m m   li  quvurdan  iborat,  quvurning  boshidan  oxirigacha  qum  
bilan  t o i g ‘azilgan  teshikchalari  b o ‘ladi.  O rtiqcha  suv  teshik- 
chalardan  idish  baravari  quvurga  qum dan  singib  oqib  tushadi,
89

ohak  donalari  qum da  ushlanib 
qoladi.  Suv y ig‘gichga tushadi.
Idishlardagi  ohak xamiri tit- 
ratm anasoslar  bilan  b o ‘shatib 
olinadi.  Ohak  xamiri  vibratsiya 
t a ’sirid a   o q u v c h a n   m assag a  
aylanadi.  Shuning  uchun  ham 
uni  nasoslar bilan  boshqa joyga 
haydash mumkin. Sokin holatida 
quyuq  m assaning 
0
‘zginasidir1.
So'ndirilgan ohak qorishma 
zavodlarida xam ir va sut holida 
ishlatilishi  m um kin.  Sut  holida 
ish latilad igan   o h ak   suti  su v- 
sizlantirilmaydi va t o ‘g ‘ridan-to‘g ‘ri qorishm a qorgichga uzatiladi.
20.  S&’ndirilmagan  tuyilgan  ohak
S o'n dirilm agan  tuyilgan  ohak  ishlatayotganda  s o ‘nm agan 
zarrachalar  holidagi  ch iq in d i  b o ‘lm aydi  (o d d iy   usulda  s o ‘n - 
dirilganda 20% va bundan ortiq so ‘nmagan zarracha qoladi).  Kalsiy 
silikatlari  va  alyuminatlari  esa  mayda  tuyilgan  holda  b o ‘ladi.  Bu 
hatto ohak sifatini ancha yaxshilaydi va uning suvga chidam liligini 
oshiradi.
K esak  ohak  om bordan  maydalashga  uzatiladi  va  tegirm onda 
yaxshi  tuyilishi  uchun  15—20  m m   o ‘lcham da  maydalanadi.
Tuyadigan  agregatlar  sifatida  bir  b o im a li  shar  tegirm onlar 
S M — 15  va  S M — 174  ham da  ikki  b o ‘lm ali  S M — 14  tipidagi 
tegirm on  ishlatiladi.  Ayrim   hollarda  A   va  B  tipidagi  aerobil 
tegirm on  ishlatilishi  m um kin  (15-jadval).
O h a k n i  n ih o y a td a   m a y in   m a y d a la sh   u c h u n   v ib r a tsio n  
tegirmonlar ishlatiladi.  Kesak ohakda o ‘ta kuygan donalar juda ko‘p 
(3 —5%  dan  ortiq)  b o ‘lganida,  ana  shunday  maydalanadi.  Ohakni 
vibratsion tegirmonga solishdan oldin ko‘pi bilan 2 m m  o ‘lchamgacha 
shar yoki  bolg‘achali  tegirmonlarda  maydalab  olinadi.
C a O   m iq d o ri,  g/1.
6-rasm .  S o lis h tirm a   o g 'irlig i  h a r  xil 
o h a k   su tid a g i  C a O   m iq d o ri.
'  K o llo id   tiz im l a r n in g   s il k itg a n d a ,  u r g a n d a   y o k i  q im i r l a tib   tu r g a n d a  
su y u ltirg a n   va  so k in   h o la tid a   q u y u la d ig a n   x o ssa lari  tik s o tro p   x o ssa lar,  tiz im la ri 
esa  tik s o tro p   tiz im la r   d e b   ata la d i.
90

15-jadval.
Tegirmonlarning  texnik  tavsifi.
Ko‘rsatkichlar nomi
Zo‘ldirll tegirmon
Aerobil tegirmon
SM-15 SM-174 SM-14
A
В
B a ra b a n n in g   ic h k i  d ia m e tri,  m m
9 00
1500
1500


B a ra b an n in g   ish   u z u n lig i,  m m
1800
1500
5 7 0 0


Ish   u n u m i  (m ay d a lig i  0 09  raq a m li
e la k d a   15%   q o ld iq   q o lis h ig a  q a ra b
a n iq la n a d i)  m /s o a t
O h a k b o ‘y ic h a
0,8
2
5,1
2,3
4 ,6
O h a k to s h   b o 'y ic h a
0 , 7 - 1
1 , 6 - 2 , 4
1 - 6
1 , 8 - 2 , 8 3 , 6 - 5 , 6
D o n a d o r   d o m n a  sh la k i  b o 'y ic h a
0,5
1,1
2 ,8
1,3
2 ,6
E le k tr  d v ig a te lin in g   q u w a ti ,  kV t
19,7
55
130
50
9 0
Yopiq siklda tuyilib,  maydalangan mahsulot separatorda elanadi. 
Yirik  donalari  separatorda  qaytadan  m aydalashga,  maydasi  esa 
tayyor mahsulot omboriga yuboriladi.  Shuni nazarda tutish kerakki, 
so ‘ndirilm agan  tuyilgan  ohak  ishlab  chiqarish  uchun  k o ‘p,  y a ’ni 
It  ohakka  30—40  kV t-soat va bundan ham   ortiq elektr energiyasi 
sarflanadi.  H olbuki,  so ‘ndirilgan ohak ishlab chiqarish uchun atigi 
4 —5  kV t-soat  elektr energiya  talab  qilinadi.
S o ‘nmagan tuyilgan ohak quyidagi chizm a b o ‘yicha ishlanadi:
91

S o ‘ndirilm agan  tuyilgan  ohak  iste’m olchilarga  berk  m etall 
konteynerlarda yoki bitumlashtirilgan qog‘o z qoplarda j o ‘natiladi. 
Chunki  tuyilgan  qaynam a-ohak  havodagi  nam   ta’siridan  tezda 
so'n ish i  m um kin,  shu  bilan  kesaklashib,  hajman  kcngayib  ketadi 
va idishni yorib yuboradi.  Bunday ohak bevaqt parchalanishi sababli 
kuydirilgandan  keyin  30  sutkadan  ortiq ushlab  turilmasligi  kerak. 
Bitumlashtirilgan q o g ‘o z qoplarda kam  m agnezialli ohak  10 sutka, 
d olo m it  ohak  20  sutkadan  ortiq  turmasligi  zarur.
21.  Havoda  qotadigan  ohakning  qotishi, 
xossalari  va  ishlatilishi
Ohak qotayotganida ro‘y beradigan jarayonlar. 
Shuni ta’kidlab 
o ‘tish   kerakki,  s o ‘n dirilgan  ohak  q ota y o tg a n id a   qurilishbop 
qorishma tarkibiga kiradigan ohak xamirining plastik holatidan qattiq 
(xamir, toshdek qotadigan)  holatga o ‘tishi faqatgina tegishli quruq 
havo sharoitida ro‘y  beradi.
Ohak  xamiri  bir  qancha  om illar,  ch u n o n ch i,  suvning  bug‘- 
lanishi va kalsiy gidroksidining kristallanishi natijasida qotadi.  N am i 
q ochishi  bilan  kalsiy  gidroksidining  m ayda  zarrachalari  o'zaro 
yaqinlashadi  va  qo'shilib,  kristallar  hosil  qiladi.  Suvi  bug'langan 
sayin kristallar tobora ko‘paya boradi,  keyin ular o ‘zaro chatishib, 
ohak  xamiri  massasiga  sanchilgan  m ustahkam   kristall  o ‘simtaga 
aylanadi.
K arbonlashish  ham   ohak  xam irining  m ustahkam lanishiga 
yordam   beradi:  ohak  nam   b o ‘lsa,  havodagi  karbonat  angidritni 
o 'ziga  tortadi  va  quyidagi  reaksiya  b o ‘yich a  kalsiy  karbonatga 
aylanadi:
C a ( 0 H ) 2+ C 0 2+ n H 20 = C a C 0 3+ ( n + 1 ) H ,0 .
Ohak  qorishmalar odatda  unchalik  chuqur  karbonlashmaydi: 
bir necha oyda ko‘pi bilan  5 —7  m m  ga boradi.  Bunga sabab,  ohak 
xamiri  yuzasida hosil b o ‘ladigan C a C 0 3  pardasi karbonat angidrit 
gazining kalsiy gidroksidiga singib borishiga k o ‘proq to ‘sqinlik qila 
boshlaydi.  Shuni  nazarda  tutib,  xulosa  qilish  m um kinki,  kar­
bonlashish  ohak  xamiri  qota  boshlaganda  qurish  jarayoni  m us- 
tahkam ligiga  kam  ta ’sir  k o ‘rsatadi.  Shuning  uchun  ham   ohak 
xam iridan  ishlangan  buyum larning  qotishi  uchun  qulay  och iq -
92

quruq  havo  sharoitlarini  yaratib  berish  (buning  uchun  musbat 
harorat/va  atrofdagi  m uhit  sal  nam   b o ‘Hshi)  kerak.
Ohak qorishm a yuzasida kalsiy karbonat angidrit pardasi  hosil 
b o ‘ladi,  bunda  buyumlarning  suvga  chidam liligi  yanada  oshadi. 
Kalsiy gidroksidi suvdajudayaxshi  (1  litrda  1,3 grammgacha) eriydi 
(holbuki,  kalsiy  karbonat  angidritining  eruvchanligi  bundan  40 
baravar  kam,  ya’ni  1  litr  suvda  ko‘pi  bilan  0,03  g  eriydi).
So'ndirilm agan  tuyiígan  ohak  s o ‘ndirilgan  ohakka  nisbatan 
birm uncha  b o sh q ach a  tartibda  qotadi.  U n in g   kukuni  suvda 
qorilganida  nisbatan  tez  quyuqlashib,  tez  qotadigan  plastik  ohak 
xamiri  hosil  b o ia d i.  Bu  jarayonlar  fizik-kim yoviy  tabiati  bilan 
gidravlik va gips b og‘lovchi moddalar qotayotganda ro‘y beradigan 
jarayonlarga  o ‘xshab  ketadi.  A kadem ik  A.A .  Baykov  (R ossiya) 
ta ’lim otiga k o ‘ra,  bu jarayonlar quyidagi  chizm a b o ‘yich a davom  
etadi:  erish  —  kolloidlanishi  —  kristallanish.
Kalsiy oksidiga suv tegishi bilan eriydi va to ‘yingan eritma hosil 
qiladi.  Shu  birlan  birga,  CaO  ham  gidratatsiyalanadi.  To'yingan 
CaO  eritmasi  C a(O H )2  ga  nisbatan  darhol  o ‘ta  to'yinib  qoladi, 
chunki CaO ga nisbatan C a(O H )2 kam eruvchan. Ana shunday o ‘ta 
to‘yingan  eritmadan  CaO  ning  to ‘yingan  eritmaga  m os  konsen- 
tratsiyasi  h osil  b o ig u n ic h a   qattiq 
modda ajralib chiqa boshlaydi.
Kalsiy  gidroksidi  to ‘yingan  eri­
tm adan  m ayda-m ayda  kolloid  zar- 
rachalar ko‘rinishida ajralib chiqadi.
Bu  zarrachalar  plastik  xossalar  tu- 
fayli aralashma zarrachalari orasidagi 
íshqalanishni  kamaytirib,  ohak  xa ­
miri  (yoki qorishm abop  aralashma) 
ning nihoyatda plastik bo‘lib qolishiga 
yordam  beradi.
Ohakning  gidratlanuvchi  yangi 
zarrachalari  suvni  shim ib  olishi  va 
xam ir haroratining k o ‘tarilishi  nati- 
jasida tezda o ‘ta to‘yingan eritma hosil 
b o ‘ladi.  Harorat oshishi bilan  ohak­
n in g   e ru v ch a n lig i  k am ay a d i  (7 - 
rasm ).  H olb u k i,  k o ‘pgina  boshqa
H a r o ra t,  d ara ja.
7-rastn. C a (O H )2 v a C a O  lar- 
n in g  h a ro ra tg a  q a ra b  
e ru v c h a n lig i:
/- C a O ;  2—Ca(OH)2.
93

b og‘lovch i m oddalarning eruvchanligi esa,  aksincha,  ortadi.  Ohak 
xam iri  CaO   gidratatsiyalanayotganida  ajralib  chiqadigan  issiq 
hisobiga  qiziydi.  G idratatsiyalanayotgan  ohak  zarrachalari  suvni 
shim ishi  aralashm aning  tezda  va  tobora  k o‘proq  zichlashishiga 
yordam  beradi.  S o ‘ndirilgan ohak qotayotganda bunday b o‘lmaydi. 
Chunki uning xamiri  nihoyatda sersuv bo'ladi.  Undagi suv esa faqat 
bug‘lanish  hisobigagina ajralib  chiqadi.
Shunday  qilib,  s o ‘ndirilm agan  tuyilgan  ohak  xossalari  tufayli 
qorishm a tezda suvsizlanadi,  y a ’ni  qotadi.
K eyinchalik s o ‘ndirilm agan tuyilgan ohakning qotish jarayoni 
s o ‘ndirilgan  ohakning  qotish jarayonidek  davom   eta beradi.
Shuni  ta ’kidlash  kerakki,  so'ndirilm agan  tuyilgan  ohakdan 
foydalanayotganda  suv-ohak  nisbati,  ya’ni  ohak  yoki  qorishm a 
tayyorlash  u ch u n   olingan  ohak  og'irligiga  nisbatan  foiz  hisobida 
(yoki  ulushda)  qancha  suv  quyilishi  alohida  aham iyatga  egadir. 
Q ancha suv solinishi aniq belgilab olingandagina tuyilgan qaynama 
gidratatsion  qotishining  ijobiy  xossalaridan  yaxshi  foydalanish 
m um kin.  Ohak  xamiri  h osil  qilish  uchun  yetarli  suv  quyilsa,  q o ­
rishm a tez suvsizlanm aydi va u qotm aydi.  CaO gidratatsiyalanishi 
u ch u n   zarur  m iqdordan  1 ,5 —2  baravar  (m isol  u ch u n ,  ohak 
o g ‘irligidan  60—70%)  k o ‘p  suv  solinsa,  ohak  xamiri  judayam 
qizib  va  obdan bug‘lana boshlaydi;  ajralib  chiqayotgan bug‘ jadal 
zichlashayotgan  aralashmani  buzadi.
T ajriba  sh u n i  k o 'r sa td ik i,  suv  o h a k   n isb a ti  1 0 0 — 150% 
atrofida b o ‘lganda gidratatsion  qotish  en g yuksak  sam ara bilan 
n a m o y o n  b o ‘ladi  (oh ak   sifatiga qarab).  M agnezial va d o lo m itli 
oh ak   yoki  tarkibida  gil  aralashm alari  k o ‘pi  b ilan  3%  b o ‘lgan 
ohaktoshlard an  olin gan   ohak  kam ,  shiralisi  esa  k o ‘p  m iqdorda 
suv  talab  qiladi.  B irin ch isin in g   m iqdori  100%  atrofida  b o ‘lsa, 
ik k in ch isin ik i  150%  dir.
Ohakning  fizik-mexanik  xossalari. 
H avoda  qotadigan  ohak 
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Iqtisod-moliya
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> Няниннивииник и н и н м н н в Й
24%20Кимё%20фанлар -> E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo

Download

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling