Moddalakning kimyoviy texnologiyasi


u c h   kalsiy  silikat  (alit)  —  3CaO   • S i 0 2  yoki  C 3S

bet15/31
Sana15.12.2019
Hajmi
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   31

u c h   kalsiy  silikat  (alit)  —  3CaO   • S i 0 2  yoki  C 3S;
ikki  kalsiy  silikat  (belit)  —  2C aO  •  S i 0 2  yoki  C 3S;
u c h   kalsiy  alyum inat  —  3CaO  • A120 3  yoki  C 3A;
t o ‘rt  kalsiy  alyumoferrit  (selit)  —  4C aO  • A l20 3 * F e20 3  yoki 
C 4A F .
N o rm a l  tarkibli  portlandsem ent  klinkerida  asosiy  m ineral- 
lam in g  foiz  m iqdori  quyidagicha b o'lishi  mumkin:
C 2S —4 5 —60%;  C 2S— 15—37%;  C 3A - 7 - 1 5 % ;   C 4A F - 1 0 - 1 8 % .
Ishlab chiqarish sharoitlarida CaO ni yuqorida ko'rsatib o ‘tilgan 
m inerallar ko‘rinishida batam om  biriktirish qiyin.  Shuning uchun 
klinker  tarkibida  erkin,  birikm agan  holda  bir  o z   CaO   qolishi 
mumkin.  Klinkerda erkin CaO b o ‘lsa, u portlandsement xossalariga 
m agniy  oksidga  qaraganda  salbiy  ta ’sir  k o ‘rsatadi,  y a ’ni  u  hajm 
jihatidan juda  notekis  o ‘zgaradi.  Erkin  CaO   sem enttoshn i  buzib 
yuborm asligi u chun klinkem i tuyishdan oldin erkin CaO havodagi 
nam  ta’siridan  s o ‘nib ulguradigan qilib,  m a’lum  vaqt omborlarda 
yetiltiriladi.  Shunda  klinker  birm uncha  yum shaydi  va  uni  tuyish 
osonlashadi.  H ozirgi  vaqtda  ishlab  chiqarishni  avtomatlashtirish 
m unosabati  bilan  klinker  yetiltirib  o'tirilm aydi,  ishlab  chiqarish 
ancha m ukam mal tashkil etiladi.  Portlandsem entning asosiy texnik 
xossalari klinker tarkibida m uhim  minerallardan necha foiz borligiga 
bog'liq.  Shuning uchun  klinkerning  m ineralogik tarkibiga  qarab, 
portlandsem ent quyidagi turlarga bo'linadi:
—  alit  portlandsem ent,  undagi  u ch   kalsiy  silikat  60  %  dan 
ortiq,  C 3S:C2S  nisbat  esa  4  dan  katta;
—  belit  portlandsem ent  tarkibida  37%  dan  ortiq  ikki  kalsiy 
silikat  bor,  C 3S:C2S  nisbat  1  dan  kam;
—  alyum inat  portlandsem ent,  tarkibida  u ch   kalsiy  alyum inat 
15  %  dan  ortiq.  C 3A   m iqdoriga  qarab  sem entlar  oz  alyum inatli 
(C 3A  dan  5%  gacha),  o ‘rtacha  alyum inatli  (5 —9%  C 3A )  va  k o ‘p 
alyum inatli  (C 3A   9%  dan  ortiq)  sem entlarga  bo'linadi;
120

—  alyumoferrit  (selit)  portlandsem ent,  tarkibidagi  to ‘rt kalsiy 
alyumoferrit  18  %  dan  ortiq.
Klinker  tarkibida  ba’zan  bir  y o ‘la  ikki  xil  m ineral  m iqdori 
k o‘p  b o ‘lishi  m um kin.  Bunday  portlandsem ent  q o ‘sh  nom   bilan 
ataladi:  alit-alyum inat,  alit-belit  yoki  belit-selit.
Har  bir  klinker  u ch u n   m ineralogik  xossalar,  b etón   ish la- 
tiladigan  sharoitlarga  qarab  tegishli  m ineralogik  tarkibli  sem ent 
tanlanadi.
Alit —  portlandsem entning yuqori  m ustahkam ligi,  tez  qotuv- 
chanligi  va  boshqa  qator  xossalarini  ta ’m in lovch i  klinkerning 
m uhim   silikat  mineralidir.  U n ing  m iqdori  klinker tarkibida  4 5 — 
80%.  H ozirgi  kunda  uni  uch  kalsiy  silikatning  kam  m iqdordagi 
M gO ,  A 120 3,  P20 5,  Cr20 3  va  boshqalar bilan  qattiq  eritmasi  deb 
hisoblanadi.  C,S tarkibida bu m oddalam ing miqdori kam bo'lishiga 
(2 —4%)  qaramay,  ular  C 3S  ning  tarkibiy  tuzilishi  va  xossalariga 
m a’lum   darajada ta ’sir k o ‘rsatadi.
Shunday qilib,  laboratoriya  sharoitida toza  kim yoviy k om p o- 
nentlardan tayyorlangan u ch  kalsiy silikat bilan  sanoat m iqyosida 
yoki  laboratoriya  sharoitida  tabiiy  xom ashyolardan  hosil  bo'lgan 
sem ent  klinkeridagi  alit  farqini  albatta  bilish  kerak.  C 3S  uchta 
p olim orf  m odifikatsiyalarda  uchraydi.  T oza  C 3S  odatda  tiriklin 
form asida  kristallanadi,  q o ‘shim chalar  esa  uni  m onoklin,  b a’zan 
tiriklin  tarkibiy  tuzilishga  (sem entlarda)  o ‘tkazadi.
Alit  kristallar  odatda  oltiyoqlik  yoki  t o ‘g ‘riburchak  shaklda 
bo'ladi.  U n ing  zichligi  3,15  g /sm 3.  Toza  C 3S  1200— 1250°C  dan 
1900—2070°C   gacha  harorat  oralig‘ida  barqaror  b o ‘ladi.  Bu 
haroratdan pastda C 3S—C 2S va CaO ga parchalanadi.  2070°C dan 
yuqorida esa C 3S eriydi.  Pastki issiqlik chegarasi amaliy ahamiyatga 
ega,  chunki  klinker  sanoat  pechida  sovish  zonasiga  o ‘tib  sovi- 
yotganda bir oz vaqt  1200— 1250°C chegarada turib qoladi,  bu esa 
C 3S  ning  parchalanishiga  olib  keladi  va  klinker  sifatini  y o m o n - 
lashtiradi.  O datdagi  haroratlarda  o ‘ta  sov ish   sababli  klinker 
parchalanm aydi.
Portlandsem entning  m ustahkam ligiga  va  boshqa  xossalariga 
klinkerdagi  alit  kristallarining  shakli  (o'lch am i,  klinker  b o ‘ylab 
turli o ‘lchamdagi kristallarning taqsim lanishi,  kristallanish darajasi 
va boshqalar)  ham  ancha ta’sir k o ‘rsatadi.  Petrografik taxlillarning 
k o ‘rsatishicha,  600—700  markadagi  portlandsem entni  tayyorlash 
uchun klinker tarkibidagi  turli o 'lch am li alit kristallarning orasida 
asosan o ‘lcham i  3—20 m km  yiriklikdagi kristallar k o‘proq b o ‘lishi
121

kerak.  Bundan tashqari,  kristallar to ‘g ‘ri prizmatik yoki geksagonal 
shaklda  bo'lishi  m a ’qul  (Y u.M .B utt,  V .V .Tim ashev).
X o m a s h y o   ta rk ib id a g i  m avjud  y o k i  m a x su s  x o m a sh y o  
aralashmasiga  kiritiladigan  FeO ,  M gO,  C a S 0 4,  C aF 2,  P20 5,  T i 0 2, 
Cr20 3,  M nO ,  F e 20 3  kabi  q o ‘shilmalar  portlandsem ent  m ustah- 
kamligiga  ijobiy ta’sir etishi  aniqlangan.  Kuydiriladigan xom ashyo 
aralashmalari  tarkibida  0 ,1 —0,5%  m iqdorda  yuqorida  aytilgan 
q o ‘shilm alam ing bo'lishi alitning kristallanishiga legirlovchi m odda 
sifatida ta ’sir k o ‘rsatadi,  bu esa sementlarning faolligini oshirishga 
im k o n   tu g 'd ira d i.  A n im o   bu  q o 'sh ilm a la r n in g   t a ’sir  q ilish  
m ex a n iz m i  y axsh i  an iq lan m a ga n .  M .M .S ic h e v ,  Y u .M .B u tt, 
V .T .T im a sh ev la rn in g   ta x m in ich a ,  bu n d ay  m od d alar  sem en t 
klinkerini  pishirishda  alit  kristallarining  juda  qulay  struktura  va 
o ‘lc h a m la r d a   h o s il  b o ‘lis h ig a   im k o n   b e r ib ,  b o sh q a   kam  
m ustahkam lik  beradigan  minerallarni  hosil  qilm aydi.  Portlan­
dsem ent klinkerida hosil b o ia d ig a n  alit tarkibini quyidagi formula 
bilan  ifodalash  mumkin:
54CaO   •  1 6 S i0 2  - M gO   -A120 3.
B elit-portlandsem ent  klinkerining  ikkinchi  asosiy  m ineral- 
laridan  biridir.  U   alitdan  dastlabki  kunlarda  sekin  qotishi  bilan 
farqlanadi.  U ning asosiy mustahkamligi bir yil atrofida to ‘planadi. 
Bu m ustahkam lik alitning m ustahkamligiga yaqin.
Ikki kalsiy silikat,  alit singari  kam  m iqdordagi  q o ‘shim chalar 
(1 —3%)  bilan  qattiq  eritm a  hosil  qilib  belitga aylanadi.  B unday 
q o ‘shim chalarga  A120 3,  F e 20 3,  Cr20 3  va  boshqalar  kiradi.  Ikki 
kalsiy silikatning t o ‘rtta p o lim o rf shaldi borligi aniqlangan:  bular 
3  —  C 2S; 
a
  —  C 2S;  a 1—  C 2S;  y  —  C ,S .  N .A .T orop ov   fikricha, 
ikki  kalsiy silikatning yana beshinchi  p o lim o rf form asi  P1  —  C 2S 
ham   bor.
Erish  harorati  213 0— 1425°C  chegarada 
a
  —  m odifikatsiya 
barqaror  b o ia d i,  bu  haroratlardan  pastda  a 1—  shaklga  o'tadi. 
Sanoat klinkerlarida a  —  m odifikatsiyani barqarorlashtirish  qiyin 
b o ‘lgani u ch u n   u  kam  uchraydi,  a 1-  C 2S  1425—830°C  haroratda 
barqaror.  Bundan  past  haroratda,  sekin  sovitish  sharoitida  toza 
a 1—C 2S  turi  past  haroratda  barqaror  b o ig a n  
y
  —  C 2S  shaklga 
o ‘tadi.  a 1—  C 2S tez sovitilganda  670  °C g ach a h am m a haroratda 
barqaror b o ‘lm agan  va y —  C 2S ga aylanishga m oyil b o ‘lgan  P — 
C 2S shaklga o ‘tadi. A m m o bu jarayonning ketishiga P —C 2S kristall
122

turiga kam  m iqdorda  (1 —3%)  kirib  qolgan  q o ‘shim chalar xalaqit 
beradi.  Barqarorlashtiruvchi  q o ‘shim chalar  rolini  A 120 3,  F e20 3, 
M gO,  N a 20 ,   K20   va  Cr20 3  ham da boshqalar bajaradi.  Shu  bilan 
birga,  (3  —  C ,S  ning  barqarorligini  oshiruvchi  faktor  b o ‘lib,  uni 
oddiy  (xona)  haroratigacha  sovitish  uchun  xizm at  qiladi.
Shunday qilib,  C 3S  va  C 2S  lar oddiy  haroratda  term odinam ik 
nuqtai  nazardan barqaror bodm agan birikmalardir.  N .A .T oropov, 
M .M .S ich ev   va  boshqalarning  fikricha,  bu  m oddalarning  suv 
bilan  reaksiyaga  kirishish  faolligiga  ham   shu  sabab b o ‘ladi.
P —  C 2S  shaklining y —  C 2S ga aylanishida um um iy hajmi  10  % 
ga ortadi.  Shuning uchun material donalarining yorilishi va kukunga 
aylanishi  kuzatiladi,  y—  C 2S  100°C  gacha  haroratda  deyarli  suv 
bilan  reaksiyaga  kirishm aydi.  Shuning  u ch u n   u  b o g ‘lovch ilik  
xususiyatlarini nam oyon qilmaydi.  Faqat nam  issiq sharoitda ishlov 
berilganda (avtoklavlarda) u bogdovchilik xususiyatlarini nam oyon 
qiladi.  P — C2S ning zichligi 3,28 ga teng, y — C2S niki esa 2,97 g /sm 3 
bo'ladi.
Belitning  gidravlik  faolligi,  alit  kabi  kristallarning  tuzilishi, 
kristallarning  o ‘lcham i,  zichligi,  yoriqlar  va  q o ‘shim chalam ing 
strukturasiga  (kirib  qolganligiga)  bog'Iiq.  Tojdor  chetli  dum aloq 
zich  strukturali  o ‘rtacha  o'lcham lari  20—50  m km   b o ‘lgan  belitli 
selitlar yuqori mustahkamlikka ega.  Kristallarning tez parchalanishi 
tufayli katta sathni  hosil  qiluvchi tizim lar sem entlarning gidravlik 
faolligini  oshiradi.
Oraliq modda. 
Yuqori harorat ta’sirida erigan holdagi alyum i- 
nat,  alyumoferritlar va  boshqa  ikkinchi  darajali  m inerallar oraliq 
modda tarkibiga kiradi.
T o'yinish  koeffitsiyenti  (TK)  yuqori  boTm agan  va  odatdagi 
qum tuproq  m odulli  klinkerlarda  kalsiy  alyum inatlarning  C 12  A 7 
(C 5A 3) va C 3A  shakli uchraydi.  TK  yuqori  b o ‘lgan klinkerlarda esa 
alyumoferritlar  bilan  birga  faqat  C 3S  hosil  b o ‘ladi.  Klinkerning 
alyumoferritli  qism i o ‘zgaruvchan  tarkibga ega  b o‘lib,  C 2F ,  C j ^  
(C 5A 3)  va erkin  CaO  dan  iborat qattiq eritma holida b o ‘ladi.
Kalsiy alyumoferritlaming qattiq eritmasida quyidagi birikmalar 
aniqlangan:  C 8A 3F;  C ^ F ;   C 4AF;  C 8A F 2 va  C 2F.
K lin k e r la r d a   k o ‘p  u c h r a y d ig a n   C 4A F   m o d d a si  q a ttiq  
eritmalardagi  qator  birikmalarning  oraliq  m oddasi  hisoblanadi.
Klinkerlarda kam  miqdorda kristallik va am orf birikmalar ham  
uchraydi,  bular  M gO ,  ishqorlar  va  boshq a  m oddalar  b o ‘lib, 
ularning  iloji  boricha  bo'lm agani  m a’qul.
123

C a O -S i0 2- A l 20 3-F e 20 3 tizimida faza muvozanatlarini tekshirish 
d avom   etm oqda.  Bu  tizim ida  barcha  turdagi  sem ent  tarkiblari 
joylashgan,  unda  yangi  kim yoviy  birikmalar  y o ‘q,  lekin  m a ’lum  
m inerallarning harorat pasayishi jarayonidagi  polim orfizm iga doir 
a n c h a g in a   yangi  m a ’lum otlar  aniqlandi.  U c h   kalsiyli  silikat 
quyidagicha p olim orf qatoriga ega:
6 0 0 -6 2 0 ”  C,  920”  C -   980”C,  990”  C  - 1 0 5 0 ”C 
11 '  
1 ii ^   1 
hi
 
iVAi 
lv ln ^
K linker aliti esa M p  M n—> R , ya’ni ancha qisqa tuzilishga ega; 
ikki  kalsiyli  silikat:
1420”C—1160”C  , 
630—860”C,  75-675"C  
a
 —>  a H' 
—> a
  L'  —>  ß  —» y  •
K linker beliti  esa: 
a
 
cc  LN* ->  ß.
S o f  C 3A  va C 4A F  da p o lim orf m odifikatsiyalar aniqlanm agan. 
K linker minerallari  qattiq  eritmalarini  tekshirish  ishlari kengaydi 
va  chuqurlashdi:  barqaror  qattiq  eritmalarning  (K C 23S 12;  C 7PS2; 
C 54S
i
6A M ;  N C gA 3)  tarkiblari  tasd iqlandi  va  k o ‘p  so n li  e le - 
m en tlam in g erish  chegaralari  (aksariyati  0 ,4 —6%)  aniqlashtirildi. 
U shb u  m asalada  C 3A -N a 20   kub  C 3A   (1,9  %  ga  qadar  N a 20 )   -»  
aralash  kristallar  C 3A   (kub+ortorom bik)  (1 ,9 —3,7  %  N a 20 )  
-> 
ortorom bik  C 3A (3 ,7 —4,6%  N a 20 )  
m on o k lin   C 3A (4 ,6 —5,7%
N a 20  
—>
  N C 8A 3(9%   N a 20 )   t iz im id a   C 3A   p o lim o r f iz m i 
belgilanganligi  o ‘ziga xos  m a ’lu m ot  b o ‘ldi.
Qabul qilingan  belgilar.
  T,,  T„,  TIU —  C 33  ning  bir,  ikki,  uch 
tipli  tiriklinli  modifikatsiyasi;  M ,  ,M „  —  C 3S  ning  birinchi  va 
ikkinchi tipli m onoklin  modifikatsiyasi;  R —C 3S  ning romboedrik 
m odifikatsiyasi;  (  a H[—C 3S  ning yuqori  haroratli  a 1  shakli;  a L'  — 
C 2S  ning  past  haroratli  a 1  shakli.
S o ‘n g g i  v a q tlard a  x o m a sh y o   a r a la sh m a la rin i  k lin k erg a  
aylanishining  um um iy  kim yoviy  jarayonida  qat’iy  ravishda  past 
haroratli  (eritm alar  hosil  bo'lishiga  qadar)  va  yuqori  haroratli 
(eritm alar  h osil  bodgandan  s o ‘ng)  bosqichlarga  ajratilm oqda, 
chunki mineral hosil b o‘lish jarayonlari ushbu bosqichlarda turlicha 
o ‘tadi.
Past  haroratli  pishirish  b o sq ich id a   (1300°C   gach a)  x o m - 
ashyodagi  barcha  dastlabki  tarkibiy  qismlar  parchalanadi,  bunda
124

kristallar  b u z ilib ,  m in erallar  «am orf»lanadi.  K o 'p c h ilik   gil 
m inerallar  «am orf holati»ning  harorati  300—800°C  ga  teng.
P o r tla n d se m e n t  x o m a sh y o   aralash m alarin in g  reaksiyaga 
kirishish qobiliyatining eng muhim  parametri qumtuproqli tarkibiy 
qismning (kvarsning) dispersligidir.  I.V.Kravchenko m a’lumotlariga 
ko'ra,  S i 0 2  ning  ustunlik  qiluvchi  u lushi  d< 15  m km   shixta 
fraksiyasida  b o ‘lishi  kerak.  Shixtaning  um um iy  solishtirm a  sathi 
taxm inan  3000—4000  sm 2/ g   ga  teng  bo'lganda,  gil  va  ohaktosh 
zarralari solishtirm a sathlarining optim al  nisbati  1,4— 1,6 b o ‘ladi.
Reaksiyaga  m oyil  C a C 0 3  da  va  uning  donalarida  CA,  CS  va 
boshqalardan  iborat  qobiqlar  hosil  bo'lishi  m um kin,  bu  esa  C 0 2 
ning ajralib  chiqishiga va tuzning parchalanishiga  m oyillik qiladi. 
Faqat qobiq qayta kristallangandan keyingina jarayonning kechishi 
yanada tezlashadi,  ya’ni  C a C 0 3 ning parchalanishi  ikki bosqichda 
b o ‘lishi  va  u jarayonning  kechishiga  ijobiy  ta’sir  qilishi  m um kin, 
chunki u CaO ning qayta kristallanishiga to'sqinlik qiladi, bu holda 
faolligi kam bo'lgan C a C 0 3 ning bir bosqichda dissotsiatsiyalanishi 
kuzatiladi.  Kuydirilayotgan  aralashmada  dastlabki  eritma  580— 
680°C   haroratda  h osil  bo'ladi  va  qattiq  fazali  reaksiyalarning 
kechishini tezlashtiradi.  Bunda ayrim minerallar hosil b o ‘lishi ikki 
bosqichda o'tishi m um kin (M .T.VIasova,  N .V .Vasilyeva,  S.X rom i 
va boshqalarning fikricha).
M asalan,  yirik  dispersli  shixtalarda  belit  ikki  bosqichda  hosil 
bo'ladi:  birinchisi  1115— 1125°C  haroratda kuzatilib,  bunda  S i 0 2 
donalarida  C 2S  dan  iborat  qobiq  hosil  b o ‘ladi;  ikkinchisi  1150— 
1165°C  haroratda  ro‘y   beradi,  bunda  ana  shu  qobiqlar  buzilib, 
C 2S  ning yangi kristallari hosil bo'ladi.  B elit kristallari t o ‘plangan 
zonalarda  oraliq  eritmalarning  ikki  turi:  C 2S  dan  iborat  qobiq 
bilan  S i 0 2 donalari o ‘rtasida  (nordon  eritma)  ham da CaO va  C 2S 
donalari  tutashgan  yerda  (asosiy,  ya ’ni  ishqoriy  eritma)  hosil 
b o ‘ladi.
Aralashmalar ishtirokidagi past haroratda quyidagi  oraliq biri- 
kmalar  hosil  b o ‘ladi:
2(2CaO • S i0 2)  •  C a C 0 3  —  spurrit;  2CaO • S i0 2 • CaF2;
3(CaO  -A120 3)  •  C a S 0 4; 
2 C a 0 - S i 0 2;
2(2CaO  • S i0 2)  • C a S 0 4.
Bir qancha xrom ato-xrom itlar va kalsiy fosfatlar,  shuningdek, 
C a C 0 3 ning ishqor sulfatlari bilan aloqasi  tufayli ikkilamchi tuzlar
125

hosil  b o ‘ladi.  Oraliq  birikmalardan  tashqari,  past  haroratlarda 
barqaror  birikmalar  ham   hosil  bo'ladi,  ular  keyinchalik  klinker 
tarkibida qoladi,  ya’ni:
llCaO  •  7A120 3  •  CaF2;  llCaO  •  4Si02  •  CaF2;  7CaO  ■ P20 5  •  2Si02;
K^O  ■
  23CaO  •  12Si02;  Na20   ■
  8CaO  •  3A120 3.
Tarkibi  murakkab  b o ‘lgan  oraliq  birikmalarning  hosil  bo'lishi 
C a C 0 3  va  S i 0 2  ning  o'zaro  ta ’sirlashish  haroratini  38—80°C  ga 
pasaytirib  yuboradi.
Yuqori  haroratli  bosqichda  (1300°C  dan  yuqori)  nordon  va 
a s o s iy   is h q o r iy   e r itm a la r   q o ‘s h ilib   k e ta d i,  b iro q   k lin k e r  
donalarining qizib zich yopishgan ayrim qismlarida tarkibi bo'yicha 
farqlanadigan  eritm a tom chilari  mavjud  b o'lishi  ehtim ol  (kinetik 
m ikrolikvatsiya).  C 2S  va  CaO  dan  iborat  qobiqlar  oralig‘idagi 
eritm ada  C a2+  ionlarining  asosan  [ S i0 4]  ionlarga  diñüziyalanishi 
y o ‘li bilan C 3S kristallari hosil b o ‘la boshlaydi. Agar C 3S kristallar 
o ‘sgan  zo n ag a  C a 2+  kira  olm asa,  bunda  n o rd on   eritm a  C 3S 
kristallarini  C 2S  va  CaO  ga  qadar  parchalab  yem irishi  m um kin 
(bu  ja ra y o n   b a ’zan   a yla n m a   p e c h la rn in g   q ovu sh ib   p ish ish  
zonasid agi  klinkerida  kuzatiladi).  K linker  zonalarida  1450°C. 
haroratda  h o sil  b o ‘lgan  eritm a  q u y id a g ich a   xossalarga  ega: 
qovushoqligi  0 ,1 —0,3  Pa-s,  sirt  tarangligi  350—4 8 0 -10'3  N /m .  U  
holda kalsiy ionlarining  diffuziya koeffitsiyenti  D C a 2+- ( 5 ,3—8,6)
•  10  5,  tem irniki  D F e 2+—(5 ,7 — 14,2)  -10'6,  alyum iniyniki  D A 1 3+- 
(2 ,3 —7 ,1 )-1 F 6 va kremniyniki D S i4+- (4 ,7 — 15,8)-10'7cm 2/c .
K o ‘rsatib  o ‘tilgan  miqdorlarning  o ‘zgarib  turishiga  N a ,  K, 
Cr,  P,  F   aralashmalari  sababchidir.  CaO  donalarining  1450°C 
haroratdagi  eritmada  erish  tezligi  (1 6 —8) -10  6;  C 2S  donalarining 
erish  tezligi  esa  (2 —3)-10'6  sm /s,  ya ’ni  CaO   ning  erish  tezligi 
C 2S  ning  erish  tezligidan  3—4  marta  k o ‘p.  Biroq  bu jarayonda 
eritm ani mikrolikvatsiyaga olib keluvchi k o ‘plab  N a  va K  ishtirok 
etsa,  C 2S  ning  erish  tezligi  keskin  ortadi,  hatto  C 2S  ning  erish 
tezligidan bir  necha  marta  o ‘zib  ketisjai  m um kin.
O z  m iqdorda  fosfor,  xrom  va oltingugurt  (0 ,1 —0,3% )  ham da 
bariy,  ftor, xlor,  marganesning k o ‘proq m iqdori  (l% dan ortiqroq) 
m uayyan sharoitlarda klinker hosil b o ‘lish jarayoniga yaxshi ta’sir 
k o ‘rsatadi.  Klinker minerallari kristallarining  nuqsonlari k o ‘proq: 
tuzilm aning  blokliligi  —  0 ,1 —0,5  m km ,  dislokatsiyalar  zichligi 
(0 ,5 —5)X (108— 109) sm 2.  Bunda alit kristallari maydaroq bloklardan
126

tashkil  topadi  va  nuqsonlari  ham   k o ‘p  bo'ladi.  Aralashm alar 
ishtirokidp,  (qattiq  eritmalarda)  kristallarning  nuqsonlari  ortadi.
Sovish  jarayonida  C 3S,  C 3A ,  C 2S  parchalanishi  m um kin, 
parchalanishning  qanday  kechishi  bir  qancha  om illarga  b og‘liq: 
sovish  tez lig i,  aralashm alarning  turi  va  m iqdori,  gaz  a tm o - 
sferasining xususiyati va boshqalar.  Eritma shisha sifatida qotayotganda 
hajm an  kichrayadi.  M g,  F,  Cr  ish tirokid a  esa  kristallanish 
jarayonining  kechishi  tufayli  turli  harorat.  oraliqlarida  belgini 
o ‘zgartiruvchi  deform atsiya  kuzatiladi  (1 35 0 — 1100°C  haroratda 
hajm  kichrayadi,  1100—900°C  haroratda  hajm  kengayadi).  C 3S, 
C 3A  va C4A F  minerallarining 25—600°C haroratda chiziqli termik 
kengayish koefFitsiyenti  (10— 13)-IO'6.  C 2S term ik kengayishining 
chiziqli koefFitsiyenti  19,5-IO 6 darajaga teng,  ya’ni C 2S ning termik 
kengayish  koefFitsiyenti  boshqa  m ineral  kristallarnikiga  nisbatan 
taxm inan  ikki  marta  katta  b o ‘ladi,  binobarin,  bu  h ol  klinker 
donalarida Fizik kuchlanishlarga sabab b o iis h i  m umkin.
A ylanm a  pechlarda  gaz  atm osferasining  qaytarilish  xarakteri 
tufayli  klinkerni  kuydirish  jarayoni  osonlashadi.
5.  Klinker  tavsifi
Sem en t  klinkeri  sifati  quyidagilar bilan  ifodalanishi  mumkin:
1. A lohida oksidlarning  m iqdori  (kim yoviy tarkibi).
2. A sosiy  oksidlar  m iqdorining  nisbatini  ifodalovchi  m odullar 
qiymati.
3. Asosiy minerallaming miqdori.  Klinkerga oksidlarning o ‘zaro 
nisbati  va  klinker  minerallarining  m iqdori  bilan  tavsif beriladi.
D em ak,  portlandsem ent sifatini har qaysi klinker m ineralining 
foiz  m iqdoriga qarab  aniqlash  m um kin.  Klinkerning  m ineralogik 
tarkibini  aniqlashning  ikki  usuli  bor:  bevosita  petrograFik  yoki 
rentgenografik tahlil usuli yoxud bevosita hisoblab aniqlash  usuli. 
K lin k er  m in eralo gik   tarkibi  zavod lard a  k o ‘p in ch a   h isob lab  
an iq lan ad i  (a so siy   oksidlarning  fo iz   nisbati  orqali).  M u h im  
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Iqtisod-moliya
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> Няниннивииник и н и н м н н в Й
24%20Кимё%20фанлар -> E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo

Download

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   31
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling