Moddalakning kimyoviy texnologiyasi

bet17/31
Sana15.12.2019
Hajmi
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31

87,00
88,61
93,74
95,70
98,00
94,26
Shu jumladan  kvars
43,00
39,43
32,28
35,23
41,50
31,22
Dala shpati
22,00
25,96
22,58
37,53
30,70
24,64
Gil  mineraüari
22,00
23,22
28,88
22,94
15,80
29,38
3.  Suvda  eruv- 
chan tuzlar  miq- 
dori,  mg/ekv 
hisobida,
HCO,
35,80
17,90
3,20
10,20
0,50
40,00
C1
8,0
1,90
5,93
4,19
4,20

s o 4
11,00
30,20
44,31
35,80
11,39
10,00
4. Kimyoviy tar- 
kibiy miqdori  (% 
hisobida)
S i0 2
33,20
52,60
59,27
49,00
57,01
56,00
A120 3
11,40
10,94
15,00
14,00
14,37
13,31
CaO
13,60
11,79
11,00
10,00
9,81
5,51
c o ,
8,80
9,32
9,50
5,20
4,90
3,20
F e Á
2,70
3,24
3,20
2,30
3,1
1,75
MgO
0,55
3,19
4,10
5,00
4,8
8,00
5. Karbonat 
tuzlarning  miqdori 
(%  hisobida)
28,50
20,70
26,20
22,30
21,00
26,80
ó.Gumus miqdori 
(%  hisobida)

0,23
0,28
0,33
0,83
0,30
7.Namligi 
(% 
hisobida)
10,51
6,30
8,61
8,40
6,00
18,45
Hajmiy massa, 
kg/m3
1770
1420
1340
1470
1380
1550
8 .G ‘ovakligi  (% 
hisobida)
38,00
49,20
51,20
47,00
51,40
44,00
K im yoviy s o f kalsiy karbonat tarkibida 56%  CaO  va 44%  C 0 2 
b o ‘ladi.  Biroq,  tabiatda  faqat  kalsiy  karbonatdan  iborat  s o f 
ohaktoshlar  kam  uchraydi.  Portlandsem ent  ishlab  chiqarishda 
ishlatiladigan ohaktoshlar tarkibida CaO  dan tashqari  qumtuproq 
(8%  gacha),  giltuproq  (2%  gacha),  tem ir  oksidlar  (1%  gacha), 
m agniy  oksid  (2%  gacha)  va  S 0 3  (1%  gacha)  b o ‘lishi  mumkin.
K alsiy  karbonat  jinslarning  zichligi  va  m ustahkam ligi  keskin 
o ‘zgarib  turadi,  y a ’ni  tabiatda  kristall  tuzilm ali,  juda  zich   ohak­
toshlar  va  yum shoq,  p o ‘k  jinslar  (b o ‘r)  ham   uchraydi.  Port-
137

lan d sem en t  ishlab  chiqarishning  texnologik  chizm asi  tanlana- 
yotganda  turli  kalsiy  karbonat jinslarining  fizik  xossalari  hisobga 
olinadi.
M ergellar  gilsím on  m oddalar  va juda  mayda  kalsiy  karbonat 
zarrachalarining tabiiy  aralashmasidan  iborat  cho'kindi  to g ‘  jinsi 
hisoblanadi.  M ergellar  borligiga  qarab,  mergel  ohaktosh  (9 0— 
95%  C ^ C 0 3),  ohaktosh  karbonat  mergel  (2 0 —90%  C a C 0 3)  va 
m ergel  (5 0 —70%  C a C 0 3)  ga b o ‘linadi.  Taxm inan  65%  C aC Ö 3 va 
25%  gildan tashkil topgan  mergellar juda qim m atbaho xom ashyo 
hisoblanadi.  Bunday mergel kuydirilgandan so ‘ng kim yoviy tarkibi 
b o ‘yich a  klinkerga  o'xshab  ketadi.  Shuning  uchun  uni  ishlatish 
bilan portlandsem ent ishlab chiqarish y o ‘sini ancha soddalashadi. 
Tarkibidagi  C a C 0 3  m iqdori  b o ‘yich a  su n ’iy  tayyorlangan  x o m ­
ashyo  aralashm asiga  m os  keladigan  m ergellar sem en t  sanoatida 
«natural»  deb  ataladi.
M ergellar  ham   kalsiy  karbonat  jinslar  singari  fizik  xossalari 
b o ‘yich a  bir-biridan  keskin  farq  qilishi  m um kin.  B a ’zi  mergellar 
z ie h   tu zilm a li  va  m ustahkam   b o ‘lsa,  boshqalari  b o ‘r  singari 
yum shoq va p o ‘k b o ia d i.
To‘g‘rilovchi qo‘shilmalar. 
Ikki asosiy tarkibiy m odda bo'lgan 
ohaktosh va gil nisbatini o ‘zgartirish bilan talab qilingan kim yoviy 
tarkibdagi  klinker olish ham m a vaqt qulay bo'lavermaydi.  Shuning 
u ch u n   k o ‘p incha  u c h in c h i,  b a ’zan  esa  t o ‘rtinchi  k om p on en t 
tarkibida  klinker  oksidlaridan  birining  m iqdori  k o ‘p  b o ‘lgan 
t o ‘g ‘riIovchi  q o ‘shilm alar  q o ‘shishga  t o ‘g ‘ri  keladi.
X om ash yo  aralashm asiga  tarkibida  S i 0 2  qumtuprogM  k o ‘p 
b o ‘lgan  m oddalar (trepel,  opoka,  diatom it)  qo'shib k o‘paytiriladi. 
X o m a s h y o   a ra la sh m a si  ta rk ib id a   te m ir   o k sid   y e tis h m a sa , 
kolchedan kuyindi q o‘shiladi.  Sergil giltuproqlar q o ‘shish natijasida 
klinker  tarkibidagi  giltuproq  ham   k o ‘payadi.  Respublikam izga 
kolchedan  kuyindisi  chet  mamlakatlardan  keltiriladi.
Karbonat jinslar, gil va t o ‘g ‘rilovchi q o ‘shilmalar klinker ishlab 
chiqarish  uchun  zarur  xom ashyo  hisoblanadi.  Portlandsem ent 
tayyorlanayotganda  esa,  yuqorida  aytib  o ‘tilganidek,  klinker gips 
va  faol  m ineral  (gidravlik)  yoki  inert  qo'shilm alar  bilan  birga 
m aydalab  tuyiladi.  G ips  q o ‘shilm asi  sifatida  ikki  m olekula  suvli 
gips  —  C a S 0 4-2 H 20 ,   y a ’ni  gipstosh  ishlatiladi.  G ipstosh  qurilish 
gipsini tayyorlashda xom ashyo hisoblanadi.
Yoqilg‘i. 
H om ashyo  m ateriallarini  kuydirish  u ch u n   qattiq, 
suyuq va gazsim on yoqilg‘i  ishlatiladi.  Suyuq va gazsim on yoqilg‘i
138

eng yaxshi yoqilg‘i hisoblanib, ulam i yoqqanda kul hosil b o‘lmaydi. 
Qattiq  ypqilg‘idan  foydalanganda  uning  kuli  klinker  tarkibiga 
q o ‘shilib  ketadi  va  u  klinkerning  faqatgina  kim yoviy  tarkibini 
o ‘zgartiribgina  qoJmay,  balki  klinker  tarkibidagi  m agniy  oksid  va 
S 0 3  m iqdorini  ham   k o ‘paytirib  yuboradi.
Shu nin g  u ch u n   xom ash y o   aralashm asini  h isoblayotganda 
yoq ilg‘idan  qancha  kul  hosil  bo'lishi  va  kulning  kim yoviy tarkibi 
hisobga olinishi kerak.
G azsim on   va  suyuq  yo q ilg ‘i  ishlatilsa  ishlab  chiqarish  ancha 
soddalashadi,  kuydirish  rejimi,  klinkerning  sifat  ko'rsatkichlari 
qat’iy barqarorlashadi.  Qattiq yoqilg‘i ishlatganda esa bunga erishish 
qiyin.
A ylanm a pechlar bilan jihozlangan  sem ent  zavodlarida suyuq 
yoqilg'i sifatida 30—35°C past haroratda qotib qoladigan serparafin 
m azut  ishlatiladi.  M azut  pechga  2,5  M Pa  gacha  bosim   ostida 
forsunkalar  bilan  purkab  uzatiladi.  M azut  suyuqligi  unchalik 
qovush oq  b o 'lm agan i  u c h u n   u  forsunkada  yaxshi  purkaladi. 
M a z u tn in g   q o v u s h q o q lig in i  k a m a y tir ish   u c h u n   6 0 — 80°C  
haroratgacha qizdiriladi.
Sem ent sanoatida gazsim on yoqilg‘i sifatida tabiiy gaz ishlatiladi. 
G azn ing issiqlik berish  darajasi juda yuqori,  uni  istalgan joyga va 
pechga  uzatish  qiyin  em as,  gazsim on  yoq ilg‘ini  yoqishdan  oldin 
unga  biror  ishlov  berishning  keragi  y o ‘q,  shuningdek,  bu  tur 
yoqilg'i arzón b o ‘lib,  o ‘z sifatlariga k o ‘ra,  tabiiy gaz sem ent sanoati 
u ch u n  eng  qulay yoqilg'i  hisoblanadi.  Tabiiy gaz  ishlab  chiqarish 
ko‘payishi bilan k o‘plab sem ent zavodlari ham gazsim on yoqilg£ida 
ish la sh g a   o ‘tk a zild i.  G a z s im o n   y o q ilg ‘in i  ish la tish   p e c h la r  
u n u m d o rlig in i  o sh ira d i,  y o q ilg ‘i  sarfini  5  %  g a c h a ,  elek tr 
e n e r g iy a s i  s a r fin i  e sa   10  %  g a c h a   k a m a y tir a d i,  m e h n a t 
unum dorligini  7— 10 
%
  oshiradi.  Biroq  tabiiy  gaz  ham m a  yerda 
ham  boTaverm aydi,  suyuq yoqilg‘idan  foydalanish esa  qim m atga 
tushadi.  Shuning uchun k o‘pgina zavodlar qattiq yoqilg‘ida ishlaydi.
Klinker  kuydirilganda  tosh k o‘mir,  antrasit,  k o ‘ng‘ir  k o£mir 
va yoquvchi slanes  ishlatiladi.
Qattiq yoqilg‘i aylanma pechga kukun holida yuboriladi. Yoqilg‘i 
kukun  holiga  kelguncha  m aydalanganda  zarralarining  yonish 
jarayoni tezlashadi va juda mayda dispers kul hosil b o ‘ladi.  Zarralar 
yirik b o ‘lsa,  yoq ilg‘i batam om  yonib  ulgurmaydi va qism an  chala 
yongan holda klinker bilan chiqib ketadi.  Natijada kuydirish harorati 
ham ,  pechning  foydali  ish  koeffitsiyenti  ham   pasayib  ketadi.
139

M ayda  dispers  kul  hosil  qilish  yana  shuning  uchun  zarurki, 
kul  qancha m ayda b o ‘lsa,  klinker uni batam om   singdirib  oladi  va 
kul undatekisjoylashadi. Yoqilg‘i 009 raqamli elakda 8— 10% qoldiq 
qolguncha  m aydalab tuyilishi  kerak,
Serkul yoqilg‘i juda mayda tuyilishi zarur. Zavodga kelgan yoqilg'i 
k o ‘p in ch a ancha nam  boMadi.  Shuning uchun u  bir marta  quritib 
olinadi. Y oqilg‘ini quritish tuyayotgan vaqtda yoki  tuyishdan oldin 
bajariladi.  Bir y o i a  ham  tuyib,  ham quritish eng foydali va unum li 
usuldir.
8.  Portlandsement  ishlab  chiqarish  m ullan
Portlandsem ent  ishlab  chiqarish  ikki  m ustaqil jarayonga  b o ‘- 
linadi:
1.  K linker  ishlab  chiqarish  (portlandsem entning  chala  m ah- 
sulotini  tayyorlash).
2.  K linkerni  q o ‘shilm alar  bilan  birga  tuyish  (portlandsem ent 
olish).
B irinchi jarayon juda  murakkab b o ‘lib,  uning bajarilishi  katta 
xarajatlar  b ilan  b og'liq.  Shuning  u ch u n   h am m a  vaqt  portland­
sem en t  asosini  tashkil  etuvchi  klinkerni  tejash  kerak.  Chunki 
p o r tla n d se m e n t  ish lab  ch iq a rish   u c h u n   sarflan ad igan   ja m i 
xarajatning  k o ‘p  q ism i  (7 0 —80% )  klinker  qiym atin i  tashkil 
etadi.
Portlandsem ent  klinkeri  ishlab  chiqarishda  quyidagi  asosiy 
texn ologik jarayonlar  bajariladi:
1. O haktosh va gil  qazib  olinadi.
2. X om ashyo  materiallari  tayyorlanadi va  m aydalanladi.
3. Y oq ilg‘i  tayyorlanadi.
4. X om ashyo  materiallari  kuydiriladi.
Klinkerni tuyish va portlandsement ishlab chiqarishda esa asosan 
quyidagi  texnologik jarayonlar  mavjud:
1. Q o ‘shilm alar  tayyorlanadi.
2.  Klinker  q o ‘shilm alar  bilan  birga  tuyiladi.
3.  Portlandsem ent omborga joylariadi.
Talab  qilingan  kim yoviy  tarkibli  bir jinsli  xom ashyo  aralash- 
m asini  hosil  qilish uchun  uning tarkibiga  kiradigan  materiallarni 
tayyorlash  kerak.  Bunday  aralashmani  tayyorlash  uchun  uning 
tarkibiga  kiradigan  m ateriallar  (ohaktosh ,  gil  va  t o ‘g ‘rilovchi 
q o ‘shilm alar)  ning  ham m asi  m ayda  qilib  tuyiladi  va  yaxshilab
140

aralashti rilad i. Aralashma tarkibiga kiradigan  materiallar maydalab 
tuyilsa,  x o m a sh y o   aralashm asi  tarkibidagi  oksidlar  kuydiri- 
layotgañda  o ‘zaro  yaxshi  ta’sirlashadi.  X om ashyo  iloji  boricha 
maydalab  tuyilsa,  u  kuydirilayotganda  klinkerda  ta'sir  etishm ay 
qolgan  m oddalar  deyarli  b o ‘lm aydi.  Bu  vaqtda  ham m a  oksidlar 
minerallar holida b o g ‘langan bo'ladi.
M ayda.  qilib  tuyilgan  m ateriallar  quruqligicha  yoki  suvda 
yaxshilab aralashtirilishi mumkin.  X om ashyo materiallari suv bilan 
tayyorlansa,  portlandsem ent  ishlab  chiqarish  « h o ‘l»  usul  deb, 
quruqligicha  tayyorlansa,  «quruq»  usul  deb  ataladi.  Qaysi  usulni 
tanlash  tex n o lo g ik   va  texn ik -iq tiso d iy   xarakterdagi  bir  qator 
omillarga bog‘liq (chizm aga qarang).
G archi  texnik-iqtisodiy  ko‘rsatkichlar  jihatidan  quruq  usul 
afzalroq   b oT sa  h a m ,  h o zirg i  vaqtda  qator  m am lak atlard a, 
shuningdek,  Rossiyada  va  A Q SH da  h o ‘l  usul,  quruq  usul  esa 
Y aponiya,  G erm aniya va  Italiyada keng tarqalgan.  H ozirgi kunda 
m am lakatim izda ham   «quruq» usulni k o ‘proq qo'llashga m oyillik 
salm oqli  o ‘rin  olm oqda.
9.  Ohaktosh  va gilni  qazib  olish,  tashish  hamda xomashyo 
aralashmasini  tayyorlash
O h a k to sh   b ila n   g il,  o d a td a ,  se m e n t  z a v o d i  y a q in id a g i 
konlardan qazib olinadi.  Ohaktosh portlatish yordam ida qazib o li- 
nadi  va  vagonetkalar,  platformalar  yoki  yukni  o ‘zi  ag‘daradigan 
m ashinalar samosvallarda tashiladi.
G ilni  qazib olish uchun bir c h o ‘m ichli  (kam dan-kam  hollarda 
k o ‘p  c h o 'm ic h li)  ekskavatorlar  ishlatiladi.  G il  ham   ohaktosh 
singan  tashiladi.  Ayrim  vaqtlarda  bu  maqsadlar  uchun  gidro- 
transportdan  foydalaniladi.
Yuqorida k o ‘rsatib o'tilgan transportlardan tashqari,  m ahalliy 
sharoitlarga  qarab,  len tali  transportyorlar  (kon  1  km   gacha, 
b a’zan  esa  5—8  km  gacha  uzoqda  b o ‘lsa)  yoki  zavod  bilan  kon 
orasi  past-baland  b o ‘lsa,  osm a  sim -arq on  y o ‘llardan  foydalansa 
ham   b o ‘ladi.
Qazib olinadigan xom ashyo narxi turli korxonalarda bir-biridan 
farq  qíladi.  Tashish xarajatlari  esa xom ashyo  um um iy sarfining  60 
%  ini  tashkil  etadi.
Y og‘ingarchilik  va  sovuq  kunlari  yoki  uskuna  va  transport 
vositalari  buzilgan  vaqtlarda  ish  t o ‘xtab  qolm asligi  uchun  zavod
141

Ho‘l  usul.  Portlandsementni  «ho‘I»  usul  bo‘yicha  ishlab  chiqarishda 
asosiy  texnologik  bosqichlarni  bajarish  tartibi.
142

hovlisida  ohaktosh va gil  zaxiralari  bo'lishi  kerak.  Buning  uchun 
q o‘shimcl)a yuklash va tashish ishlarini bajarish lozim , bu esa iqlimi 
keskin  o ‘zgaradigan  sharoitlarda zavodning  m e ’yoriy ish tartibini 
ta ’m inlaydi.
O haktosh  kondan  o ‘lcham i  500—800  m m   va  undan  katta 
xarsang b o ‘laklar tarzida olib kelinadi.  Bitta apparatda ohaktoshni 
talab qilingan darajada maydalab tuyib b o im a y d i.  Shuning uchun 
u ikki-uch marta maydalanadi. Awaliga ohaktoshning yirik b o‘laklari 
100—200  m m   o ‘lch am d a  j a g i i   m aydalagichlarda  bir  m arta 
maydalanib olinadi.  X om ashyo  ikkinchi safar,  odatda, b olg‘achali 
va konus maydalagichlarda  10—30 m m  o ‘lcham gacha, so ‘ng oxirgi 
marta suyuq loy  bilan shar tegirmonlarda m aydalanadi.
Bu xom ashyo suvsiz maydalangandagiga nisbatan suvda yaxshi 
m aydalanadi.  Suvda  m aydalanganda  m ateriallarning  qattiqligi 
kamayadi.  O haktosh  tegirm onga  avtom atik  boshqariladigan  va 
uzluksiz  ishlaydigan  tarozi  yoki  hajm  dozalagichlar  (ulushla- 
gichlar)  bilan  uzatiladi.  Bu  maqsadlarda juda  aniq  ulushlaydigan 
hajm  ulushlagichlar  o'rnatiladi,  chunki  ohaktosh  gil  bilan  birga 
tuyiladi.  Shu  sababli  bu  ikkisining  nisbati  aniq  b o ‘lishi  kerak.
G il  tegirm onga  suyuq  lo y holida  uzatiladi.  Ohaktosh  bilan gil 
birga maydalanishi tufayli tarkibiga kiradigan materiallar juda yaxshi 
aralashadi.  Xuddi  shu  maqsadda  to ‘g ‘rilovchi  q o ‘shilm alar  ham  
tegirm on ga  uzatiladi  (aralashm a  tarkibiga  kirgan  ikki  asosiy 
materialning kim yoviy tarkibi talab qilingan tarkibli klinker olishni 
ta’m inlay  olm asligi  m a’lurn  b o ‘lsa).
G il  chayqatgich  tem ir-beton  basseyndan  iborat  b o iib ,  uning 
tubi va devorlariga c h o ‘yan plitalar qoplanadi  (8-rasm ).
T o ‘sinrom ga  zanjirlarda  p o ‘lat  xaskashlar  erkin  holda  osib 
q o ‘yilgach,  maydalagichlarda bir sidra maydalab olingan gil  (xas­
kashlar  aylanib  turganda)  oz-ozd an   chayqatgichga  uzatiladi.  G il 
bilan birga basseynga suv ham q o ‘shiladi.  Elektr dvigatel vositasida 
harakatga  keltirilgan  xaskash  panjalari  k o ‘pi  bilan  3—5  m m   o ‘l- 
cham da  maydalangan  gil  kesaklarini  suvda  ivitadi.  Shlam  chiqib 
ketadigan  darcha  yirik  loy  b o ‘laklarni  ushlab  qoladigan  panjara 
bilan  berkitilgan.  Suyuq  loy  nasoslar  vositasida  ta ’m inlagich 
idishlariga  uzatiladi.  U   yerdan  aralashma  o ‘lch ov  idishlari  orqali 
z o ‘ldir  tegirmonlariga  yuboriladi.
Loy  tarkibidagi  yirik  q o ‘shilm alar basseyn  tubiga  c h o ‘kadi  va 
vaqti-vaqti  bilan  chiqarib  tashlanadi.
143

1—
temir-beton  rezervuar; 
2—
 privodli  tuzilmasi  bor  ko'prik; 
3
—elektr  yuritgich; 
4—
 reduktor;  5—tishli  uzatgich; 
6—
 stakan;  7—traversa; 
8—
 markaziy  ustun; 
9—
 stakan;
10—
o ‘q; 
11
—almashtirib  turiladigan  po'lat  tishli  boronalar.
Suyuq loy tarkibidagi suv-shlam  (suyuq ohaktosh va loy aralash- 
m asi)  ning  nam ligi  34—45%  ga  yetganda  ajratib  olinadi.  G id 
chayqatgichlarda m aydalanganda, toshsim on q o ‘shilmalar va qum 
loydan  oson gin a  ko'ch ib   tushadi.  G iln i  m aydalash  jarayonini 
tezlatish  va  uning  yaxshi  o ‘tishi  u ch u n   issiq  suv  ishlatiladi.
L oy  (gil)  chayqatgich basseynining diam etri  8— 12  m ,  u n u m - 
dorligi  esa  12—30  m 3/s o a t.  Elektr  yuritgich n in g  belgilangan 
q u w a ti  35—60  kVt.
Sem en t  zavodlarida  yum shoq xom ashyolarni  ishlatishga  k o ‘p 
e ’tibor beriladi  yoki juda  samarali b o ‘lgan  rotorli  tegirmonlardan 
ko'proq  foydalaniladi.
H o ‘l usul b o ‘yicha xom ashyo aralaslimasini tayyorlash yo'sinida 
xom ashyo  sifatida bitta qattiq kom ponent  (ohaktosh)  va ikkinchi 
yum shoq,  suvda  oson  ivib  ketadigan  kom ponent  (gil)  ishlatiladi. 
X om ashyo sifatida yum shoq b o ‘r va tuproq  ishlatilsa,  ikkalasi ham  
chayqatgichda bir vaqtda  maydalanadi.  H osil  b o ‘lgan  shlam ning 
ivim agan  kesaklarini  ajratib  olish ù ch u n   u  elakdan  o ‘tkaziladi  va 
yana  chayqatgichga  solinadi.  Y um shoq  xom ashyoda  toshsim on 
qo'shilm alar b o ‘lsa,  elak ustidagi m ahsulot z o ‘ldirli tegirmonlarda 
m aydalanib,  s o ‘ngra  shlam   bilan  aralashtiriladi.
Shlam   tayyorlashning  uchinchi  y o ‘sini  ham   bor:  bunda  xom  
ashyo  ikkita  qattiq  m odda,  y a ’ni  ohaktosh  va  z ie h  gil  m ergeldan
144

iborat  b o !lgan  hollarda  ishlatiladi.  Bu  y o ‘sin  b o ‘yicha  bir  marta 
m aydalqb  o lin g a n   ohaktosh  va  m ergel  yana  bir  bor  z o ‘ldir 
tegirm on la rd a   m aydalan adi.  S o ‘nggi  vaqtlarda,  o ‘z.-o‘z ic h a  
m ateriallami maydalash prinsipiga asoslangan, juda katta diametrli 
a y la n u v ch i  barabanda  m a te r ia lla m i  suv  ish tirok id a  kaskad 
k o‘rinishida pastga tashlab yuboruvchi,  ya’ni to ‘kuvchi tegirmonlar 
ishlatila  boshlandi  (9-  va  10-rasmlar).  «G idrofol»  deb  ataluvchi 
bunday tegirmon Sizran og ‘ir mashinasozlik zavodida tayyorlangan.
9-rasm .  M a y d a lo v c h i jis m s iz  b a r a b a n   te g irm o n .
/ —baraban; 
2—
qopqoq; 
3—
 sapfa; 
4—
 podshipniklar,  5—tojdor  tishli  g'ildirak.
145

10-rasm .  « H o ‘l»  u s u ld a   o ‘z - o ‘z id a n   m a y d a lo v c h i b a ra b a n   te g irm o n .
1—
ta’minlagich; 
2—
vibrator; 
3—
baraban; 
4—
 konussiinon  baraban  saralagich; 
5—
 elektr  yuritgich; 
6—
 tishli  tojdor  g'ildirak.
D iam etri 7  m  b o ‘lgan bu baraban bir daqiqada  13  marta aylanadi. 
U n in g   ichki  qism i  broneplitalar  bilan  qoplangan  va  materialni 
so c h ish g a   m o 'lja lla n g a n ,  bu  b ron ep litalarga  to k ch a lar  ham  
o ‘rnatilgan.  Baraban silindr qism ining uzunligi  2,3 m .  Solinadigan 
m aterialning yirikligi  0,3 5—0,8  m  gacha  (b o ‘r uchun 0 ,5 —0,8  m; 
ohaktosh uchun  0,35—0,45  m ).
Bu tegirm on loy chayqatgich va zo'ldirli tegirmonlarga nisbatan 
a n c h a  sam arali  (1 1 -  va  12-rasm lar).  U n in g   ish lab  ch iq arish  
u n u m d o r lig i  4 0 0 — 50 0   t /s o a t .  H arakatga  k eltir u v c h i  elek tr 
dvigatelning  q u w a ti  1600  kVt.  Aralashma bu  tegirm ondan  so'ng 
z o ‘ldirli tegirm onda m ayin holga kelguncha maydalanadi.
X o m a sh y o   a ra la sh m a sin i  ta y y o ria sh g a   o h a k to sh ,  g il  va 
q o ‘shilm alam i  m aydalash,  dozalash,  birgalikda  kom ponentlarni 
m ayin  qilib  kukunlash  va  aralashtirish,  hosil  bo'lgan  aralashma 
tarkibini  t o ‘g ‘rilash  va  uni  saqlash  kiradi.
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Iqtisod-moliya
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> Няниннивииник и н и н м н н в Й
24%20Кимё%20фанлар -> E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo

Download

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling