Moddalakning kimyoviy texnologiyasi


eng  ilg'or  sem ent  zavodlari  k o ‘rsatkichlaridan  ancha  k o ‘p

bet2/31
Sana15.12.2019
Hajmi
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

eng  ilg'or  sem ent  zavodlari  k o ‘rsatkichlaridan  ancha  k o ‘p.
X om ashyoni  kondan  uzatish,  u n i  dozalash,  pishirish,  tuyish, 
texnologik rejimlarning to ‘g ‘ri ishlashini ta’m inlash kabi jarayonlar 
program m ali  b osh q aru vch i  va  av to m a tik   tu zilm a li  elek tro n  
hisoblash  mashinalari yordam ida kuzatib  turiladi.  H ozirgi vaqtda 
ishlab turgan pechlarga siklonli issiqlik almashtirgichlar o'rnatilsa, 
ish unum l 20—25%  ga ortadi, yon ilg‘i sarfi  30—35%, shuningdek, 
mablag' va m etall sarfi sezilarli darajada kamayadi.
i l

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda sementni «quruq» usulda ishlab 
chiqarish  tayyorlanayotgan jam i  m ahsulotning  50  foizini  tashkil 
etsa,  ayni  vaqtda  bir  qator  xorijiy  mamlakatlarda  m azkur  usul 
yetakchi  hisoblanadi.  Jum ladan,  bu  usul  salm og'i  Germ aniyada 
90%, Yaponiyada 78%,  Vengriyada 55%,  Bolgariyada 45%, AQ SH  
da  42%  ni  tashkil  etadi.  Respublikam iz  korxonalarida  sentent 
tayyorlashning  bunday  usulini joriy  etish,  so'zsiz  katta  iqtisodiy 
samara beradi.
2.  Ilmiy-texnika  taraqqiyotining sement sanoatidagi 
samaradorligi
M am lakatim iz qurilish  materiallari sanoati zam onaviy asbob- 
uskuna,  ilg'or texnologiya va ishlab chiqarishning potok-konveyer 
usullari,  avtom atlashtirishning  zam onaviy  vositalaridan  foyda- 
lanishga asoslangan, yuqori darajada rivojlangan sanoat tarm og‘iga 
aylanm oqda.  Natijada qurilish materiallari sanoatining hozirda bir 
qancha  m uhim   tarmoqlari,  ya ’ni  sem ent,  yig‘m a  tem ir-beton, 
asbosem ent ishlab  chiqarish vujudga keldi.
E ng  keng  tarqalgan  qurilish  materiallaridan  biri  —  sem ent 
qurilish  «noni»dir.  Yuqorida  qayd  qilib  o ‘tilgan  murakkab  vazifa 
—  sem en t  sanoatini  texnik  jihatdan  qayta  qurollantirish  va  shu 
y o ‘l bilan texnologik jarayonlam ing yuqori samaradorligiga erishish, 
bu  sohaning jadallik bilan  rivojlanishiga olib  keladi.
Ushbu tarm oqning texnikaviy bazasini quyidagi m uhim  omillar 
b o'yicha yanada rivojlantirish mumkin:
1. Yangi va yanada  unum li  pechlar,  tegirm onlar,  shuningdek, 
boshqa  turdagi  asbob-uskunalar  (agregatlar,  m ashina,  m exanizm  
va apparatlar)ni joriy etish va o ‘zlashtirish.
2. Asbob-uskunalarni  m odem izatsiyalash.
3.  Mavjud  texnologik jarayonlarni  takom illashtirish  va  yangi 
texn ologik jarayonlarni joriy qilish.
4. Ishlab chiqarishdagi o g ‘ir va serm ehnat ishlarni  m exanizat- 
siyalashtirish  ham da  kom pleks  avtomatlqshtirish.
5.  Ilm iy  tadqiqotlar  natijalarini  ishlab  chiqarish  am aliyotiga 
tatbiq  etish.
6.  M ateriallarvayonilg'ilarningyangi turlarini ishlatish,  asosiy 
ham da yordam chi  materiallar xom ashyosining sifatini yaxshilash.
Sem ent sanoati korxonalarining texnik darajasini oshirishning 
asosiy  y o ‘nalishlaridan  biri  yangi,  k o ‘p  q u w a tli  asbob-uskunalar
12

yaratish  va  o'zlashtirishdir.  Shuni  aytish  kerakki,  sem ent  ishlab 
chiqarish  hajmi  faqat  yangi  zavodlar  qurish  hisobiga  em as,  balki 
klinker kuydiriladigan pechlar va m aydalash agregatlarining yangi 
turlarini  joriy  qilish  bilan  ham  oshiriladi.  H ozirgi  vaqtda  q o ‘l- 
lanilayotgan  u zunligi  150— 185  m ,  diam etri  4 —5  m   b o ‘lgan 
aylanuvchi  pechlar  o'rniga  yaqin  vaqtlarda  dunyoda  eng  yirik 
pechlar  —  uzunligi  230  m   va  diam etri  7  m   b o ‘lgan,  soatiga  125 
tonna yoki yiliga  1  m illion tonna klinker ishlab chiqarish quw atiga 
ega b o ig a n  pechlar,  shuningdek,  diametri  7  m ,  uzunligi  95  m  va 
siklon issiqlik almashtiruvchisi b o ‘lgan pechlar qo'llaniladi. Yangi 
pechlar  150 metrli pechlarga nisbatan 5  marta,  185 metrli pechlarga 
nisbatan esa  1,7 marta unumli. Tonna quw at hisobidagi solishtirma 
kapital  sarflar  4 0 — 15%,  klinker  kuydirish  tannarxi  2 0 — 10% 
kam.  M am lakatim izda N av o iy  shahridagi zavodda ikkita shunday 
liniya mavjud.
Yuqori  unum li  asbob-uskunalar  qo'llashning  katta  iqtisodiy 
samara berishiga Ohangaron sem ent kom binatida ishga tushirilgan 
7  kilom etr uzunlikdagi  lentali  transportyor  yaqqol  m isol  b o ‘ladi. 
U  m aydalash  fabrikasidan  ohaktosh  yetkazib  beradi.  0 ‘n  yillar 
m obaynida  bu  transportyor  nuqsonsiz  ishlam oqda.  L entaning 
tutashadigan qismlari uzilib qolsa, vulkanizatsiya usulida biriktiriladi. 
0 ‘n  yillar  m obaynida  um um iy  uzunligi  14000  m etrlik  lentaning 
700  metri yoki  5  foizi  almashtirildi.  U c h   sm enali  ishda transpor- 
tyorga  26  kishi  xizm at  qiladi.  A vtom obil  transportiga  qaraganda 
transportyorda tashilganda xom ashyoning tannarxi ancha kam ay- 
m oqda.
Texnika yutuqlarini joriy etishning yana bir yo ‘li asosiy texnologiya 
asbob-uskunalarini  m odernizatsiyalash  b o ‘yicha  kompleks  ishlar 
olib  borishdir.  M asalan ,  O hangaron  se m e n t  za vo d id a   p e c h  
m uzlatkichlari  va  yuritm alarini  o ‘zlashtirish  orqali  aylanuvchi 
pechlardan  foyd alan ish   a n ch a   yaxsh ilan d i,  natijada  ulardan 
fo y d a la n ish   k o e ffits iy e n ti  1 — 1,5%  ortd i.  B e k o b o d   se m e n t 
kombinatida aylanuvchi pech qayta ta’mirlandi (diametri 3 metrdan 
3,6 metrgacha kattalashtirildi).  Natijada m ehnat unumdorligi ortdi. 
Hozirgi kunda boshqa pechlar ham  qayta ta’mirlanmoqda,
1- 
va  2-jadvallarda  ko'rinib  turibdiki,  3 ,6 x 3 ,3 x 3 ,6 x 1 5 0   m 
o'icham li  pechlarda  qayta  ta ’mirlash  ishlarini  olib  borish,  ularoi 
170  metrga  qadar  uzaytirish,  diam etrini  esa  4 ,6 —5  metrgacha 
k en g aytirish ,  ta k o m illa sh g a n   k lin k er  so v itg ich la r   o 'rn a tish  
pechlarning  samaradorligini  oshiradi.  Bundan  tashqari,  pechlar
13

y a n a d a   ta k o m illa sh g a n   ta y a n c h   q urilm a  k onstruksiyalarga, 
kuydirish  jarayonlarini  avtom atik  rostlash  tizim in i,  p ech n in g 
holatini  va  korpus  qizishini  kuzatuvchi  apparatlarga  ega  b o iis h i 
kerak.
1-jadval.
Qayta  ta’mirlangan  pechlarda  mahsulot ishlab  chiqarish  haqidagi ba’zi 
ma’lumotlar  («Yujgiprosement»  ma’lumotlari).
Qayta  ta’mirlash xususiyatlari
PechI- 
ar soni
Klinker ishlb chiqarishning 
yillik o ‘sishi  (ming tonna)
Hamma
pechlarda
Bitta
agregatda
1
2
3
4
U z u n lig i  108  m e trg a c h a  b o 'lg a n  v a  
issiq lik  a lm a s h tiru v c h i  q u rilm a la rs iz  
p e c h la rd a ,  a so sa n ,  b u g 'la n is h   z o n a si 
d ia m e trin i  k e n g a y tiris h   y o ‘li b ila n  
p ro filn i  o ‘zg a rtirish .
90
2 0 0 0
22
S h a x ta  p e c h la rid a   d a m b e r is h   a s b o - 
b in in g   q a y ish q o q lig in i  osh irish .
22
6 0 0
27
Q is q a  p e c h la r   d ia m e trin i  3 ,6   m e tr ­
g a c h a   k e n g a y tirish ,  sh la m   k o n s e n - 
tr a to rla ri 
0
‘rn atish .
30
1500
50
U z u n lig i  127  v a   118  m e trli  p e c h la r  
d ia m e trin i  3 ,6   m e trg a c h a  
k e n g a y tirish .
30
1500
50
U z u n lig i  150  m e tr   b o ‘lg a n  p e c h la r  
d ia m e trin i  4  m e trg a c h a   k en g ay tirish .
7
500
70
Ish la b   c h iq a ris h  ja ra y o n in i q u ru q  
u s u ld a  o lib   b o rila d ig a n   q isq a  p e c h la r  
d ia m e trin i  3 ,6   m e trg a  q a d a r 
k en g a y tirish ,  sik lo n li  issiq lik  
a lm a s h tirg ic h la r 
0
‘rn atish.
6
6 0 0
100
Ish lab   c h iq a ris h  ja ra y o n i  q u ru q  
u s u ld a  o lib  b o rila d ig a n   3x50  m e tr 
o ‘lc h a m li  p e c h la rn i  3 ,6 x 1 1 8   m e tr 
o i c h a m l i   p e c h la r   b ila n   a lm ash tirish .
190
95
H ozirgi  vaqtda  5x185  m etr  o ‘lcham li  yirik  pechlarni  m oder- 
nizatsiya qilishning eng samarali usullari  izlanyapti.
Q uvasoy sem ent kom binatida eski,  ish unum i past aylanuvchi 
pechlarni  unum i  yuqori  pechlar  bilan  almashtirilishi  natijasida 
unum dorlik  oshadi.  Shuningdek,  texnologik  jarayonlam i  tako-
14

2-jaclval.
«Yujgiprosement»  (Ukraina  Respublikasi)da  olib  borilgan  pechlar  qayta  ta’mirlanishining  iqtisodiy  samaradorligi.
Pechlarning o‘lchami
Ish unumi
Mahsulot ishlab 
chiqarishning ortishi
Metall sarfi
Qayta
ta’mirlashga
qadar
Qayta
ta’mirlangandan
so‘ng
Qayta
ta’inirlangunga
qadar
Qayta
ta’mirlangandan so 
‘ng
t/soat
Biryilda  (ming 
tonna)
Jami (tonna)
Quwat
ortishi
birligiga
(tonna)
3 ,6 x 3 ,3 x 3 ,6 x 1 5 0
4 x 3 ,6 x 4 x 1 5 0
25
33
8
64
7 5 0 - 1 0 0 5
12,16
3 ,6 x 3 ,3 x 3 ,6 x 1 5 0
4 ,5 x 1 5 0
25
42
17
130
21 0 0
16
3 ,6 x 3 ,3 x 3 ,6 x 1 5 0
5 ,0 x 1 5 0
25
50
25
2 00


3 ,6 x 3 ,3 x 3 ,6 x 1 5 0
5 x 4 ,5 x 5 x 1 7 0
25
62
37
300
2 7 7 0
9,5
4 x 1 5 0
4 ,5 x 4 x 4 ,5 x 1 5 0
33
42
9
72
1331
18,5
4 x 1 5 0
5x150
33
50
17
130


4 ,5 x 1 7 0
4 ,5 x 5 x 1 7 0
50
55
5
40


4 ,5 x 1 7 0
5 ,4 x 5 x 1 7 0
50
62
12
96
1620
17
5x185
5 ,6 x 5 x 5 ,6 x 1 8 5
70
80
10
80
20 0 0
25
5x185
5 ,7 x 5 x 6 ,1 x 1 8 5
70
90
20
160millashtirish  ham da  yangilarini  joriy  etish  asosida  ham  sement 
ish lab   c h iq a ris h   k o 'p a y m o q d a .  C h u n o n c h i,  5x185  m e tr 
o ‘lchamdagi  pechlar bilan zamonaviy texnologik liniyalarini  ishga 
tushirish,  texnologik  asbob-uskunalari,  og‘irligini  3,6x3x3,6x150 
m etr  o ‘lchamli  pechga  nisbatan  (bir  soatdagi  unum dorlikning  1 
tonnasi  hisobida)  15%  ga,  qurilish  kubaturasini  30%  ga,  kapital 
m ab lag ‘larin i  12%  ga,  m e h n at  sarfini  2,5%   ga,  kuydirish 
tannarxini  15%  ga  kamaytirish  imkonini  beradi.
T o‘rtta texnologik liniyasi bo‘lgan 5x185 metr o ‘lchamli pechlar 
bilan jihozlangan sement zavodlari yiliga 2,4 million tonna mahsulot 
ishlab  chiqarish  quw atiga  ega.  Ikkita shunday texnologik liniyali 
zavodlarning  ishlab  chiqarish  q u w a ti  e sa l,2   m illion  to n n a 
sem entni  tashkil  qiladi.  Shunda  ikkinchi  korxonaga  nisbatan 
birinchisida  1  tonna mahsulot ishlab chiqarishga solishtirma kaptial 
mablag‘lar sarfi  15—20%, tannarx esa 5%  kam b o ‘ladi.  2,4 million 
to n n a  m ahsulot  ishlab  chiqarish  quw atiga  ega  zavod  uchun 
solishtirma kapital mablag1 va mahsulot tannarxini hamda sement- 
ning 700 kilometr masofaga tashilishini hisobga oluvchi chiqimlar 
1,2  million  tonna  m ahsulot  300  kilometr  masofaga  tashiladigan 
korxona  sarf-xarajatlari  bilan  barobar  keladi.
H ozir  mamlakatimizda  barcha  sementning  50  foizga  yaqini 
ho ‘l usulda ishlab chiqarilmoqda.  Lekin yangi texnologiya negizida 
qayta vujudga kelgan va ancha tejamli hisoblangan «quruq» usulning 
istiqboli  porloq.
Sutkasiga  3000  tonna  klinker  ishlab  chiqarish  quw atiga  ega 
boMgan 7x6,4x95 metr o ‘lchamli pechda quruq usulda sement ishlab 
chiqarishning  texnologiyasini  yaratish  va  joriy  etish  m uhim  
ahamiyatga  ega  (Navoiy  sement  zavodi).  M azkur  qurilmaning 
samaradorligini  shundan  ham  bilish  mumkinki,  bu  usul  liniya- 
laridagi ishchilarning m ehnat unum i hozirda mavjud liniyalardagi 
ishchilarning  ish  unum idan  taxminan  ikki  m arta  ko‘p.  Shu  bilan 
birga,  1  tonna  klinker  olish  uchun  sarflanadigan  yonilg‘i  1,5—2 
marta kam.
Bekobod,  Quvasoy va boshqa  sement  zavodlari  60—100  metr 
uzunlikdagi  pechlar  bilan  jihozlangan.  Ularni  siklonli  issiqlik 
almashtirgich o‘matish yo‘li bilan quruq usulga o ‘tkazish maqsadga 
muvofiq.
Respublikamizdagi  sement  sanoatining  barcha  korxonalarida 
asosiy texnologik jaràÿonîarni avtomatlashtirish, sermehnat ishlami
16

mexanizatsiyalashtirish,  m ahsulot  sifatini  yaxshilash  borasida 
ko‘plab tadbirlarni amalga oshirish belgilangan.
Avtomat tarzda ag‘danjvchi vagonlar,  toshqol, gips va boshqa- 
lami bo‘shatuvchi tebranma ag‘dargichlaming qo‘llanilishi mehnat 
unumdorligini 25% ga oshiradi.  Masalan, birgina respublikamizning 
o ‘zida  tashish,  saqlash,  o rtish -b o ‘shatish  jarayonlarida  jam i 
sementning  6—8%  i  isrof bo‘ladi.  Isroflangan  sementni  o'rtacha 
bir foizga kamaytirish hisobiga yiliga bir necha  ming tonna sement 
tejash  munikin.
Pech  va  kukunlash  agregatlarining  texnologik  jarayonlari 
avtomatik tarzda sozlanib turilishi lozim.  Hisob-kitoblardan m a’lum 
bo‘lishicha,  pechlardan  (4x150;  4,5x170  va  5x185  metr)  ilg‘or 
zavodlarda  erishilgan  o'rtacha  foydalanish,  ana  shunday  pechli 
zavodlarda ishlab chiqarish unumdorligini 7—10%  oshirish uchun 
sharoit  yaratadi.
Shuni  ham  aytish  kerakki,  texnologik jarayonlam i  avtom at- 
lashtirish  va  mexanizatsiyalashtirish  aylanuvchi  pechlardan  ham 
yaxshi  foydalanish  imkonini  beradi.
llmiy tadqiqotlar borasida ham sementchi mutaxassislar oldida 
katta  vazifalar  turibdi.  Bunday  tadqiqotlardan  muhimi  sutkasiga 
5000 tonna (soatiga 200 tonna)  klinker ishlab chiqarish quw atiga 
cga aylanuvchi pechli avtomatlashtirilgan liniyada sementni quruq 
usulda  ishlab  chiqarish  uchun  zaruriy  texnologiya  va  qurilmalar 
yaratishdir.
Navoiyda  ishga tushirilgan  sement  zavodining  7x6,4x95  m etr 
o ich am li aylanuvchi pechga ega bo‘lgan uchta texnologik liniyasi 
bo'lib,  har  biri  soatiga  125  to n n a  klinker  yetkazib  beryapti. 
Zavodning yillik  sement  ishlab  chiqarish  loyihaviy quw ati  1990- 
yili  3400 tonnaga yetkazildi.  Ikkinchi bosqichda belgilanishiga ko‘ra, 
alohida  texnologik jarayonlar istiqboli  hal  etilishini  hisobga  olib, 
zavodlaming yillik quwati 4,6 million tonna bo‘lishi ko‘zda tutilgan. 
Loyihada keltirilishicha,  3—4 liniyani  qurish va barcha texnologik 
jarayonlarda katta quvvatga ega bo ‘lgan  asosiy ham da yordamchi 
asbob-uskunalar  ishlatish,  xomashyo  aralashmasi  tayyorlash,  uni 
m aydalash  va  quritish,  klinkerni  kuydirish  ham da  sovitish, 
sementni  kukunlash  va  tayyor  mahsulotni  ortish  operatsiyalarini
o ‘z  ichiga  olgan  ishlab  chiqarish 
ta'm inlovchi

UHiVSRSITETP
ptim allashni
îq q rish tàam in r tgtbrq  etisfi

mo'ljaUangan.  Bundan tashqari,  changli gazni va havoni tozalash, 
ish jarayonida chang chiqaruvchi barcha asosiy ham da yordam chi 
tex n o lo g ik   jarayonlar  aspiratsiyasining  sam arali  chizm alarini 
ishlatish  ko'zda tutilgan.
Respublikada  ishlab  chiqarilayotgan  sem entning  sifat  tarkibi 
yanada  yaxshilanib,  sem en t  xillari  ham   k o ‘payadi.  Sem entning 
tez qotadigan,  o ‘ta m ustahkam ,  kengayuvchi,  plastifikatsiyalanuv- 
ch i,  gidrófob,  m anzarali  (oq va har xil rangli)  va boshqa qim m atli 
energiya  tejovchi  texn ologiya  b o ‘yich a  m axsus  xillarini  ishlab 
chiqarish  hajmi  ancha  ortadi.
3.  Anorganik  (mineral)  bogílovchi  materíallar
Anorganik  yoki  m ineral  b o g ‘lovchi  m ateríallar  kukunsim on 
b o ‘lib,  m ayda va  yirik  to'ldirgichlar bilan birga  suvda qorilganda 
suyuq  yoki  plastik  qorishm a  hosil  qiladi  va  asta-sekin  qotishi 
natijasida sun’iy toshga aylanadi. Anorganik bog‘lovchilam i ishlatish 
va xossalariga ko'ra quyidagi gum hlarga b o ‘lish mumkin:
1 .  
H avoda  qotadigan  b o g lo v c h i  materíallar:  ohak,  gips  va 
kaustik m agnezit;
2. Gidravlik  bog'lovchilar.  Bunday  materíallar  faqat  havoda 
em as balki suvda va namlikda ham  qotish xususiyatiga ega.  Masalan, 
portlandsem ent,  gidravlik  ohak,  qum tuproq  qo'shilgan  sem ent, 
pussolan  portlandsem ent,  toshqol  portlandsem ent,  kengayuvchi 
sem entlar va boshqalar.
3.  Kislotalarga chidamli bog‘lovchilar.  Bunday bog‘lovchilaming 
qotish  jarayonidan  keyingi  m ustahkam ligining  ortishi  kislotalar 
ta’sirida ham  davom etadi.  Bunga kislotaga chidamli em vchan suyuq 
shisha asosida olinadigan sem entlar va qorishmalar m isol bo'ladi.
Yuqorida  keltirilgan  bog‘lovchilardan  g ‘isht  terish  va  suvoq- 
chilikda ishlatiladigan qorishmalar, betón va tem ir-beton konstruk- 
siyalar ham da  qotish jarayoni 
avtoklav
 deb  ataluvchi  qozonlarda 
kechadigan buyumlar tayyorlanadi.  Qurilishlarda buyum xossalarini 
va  bog'lo vch i  materiallarni  tejash  m aqsadida  quyidagi  maxsus 
q o ‘shim chalar  ham   ishlatiladi:
l . B o g ‘lovch i  materiallarni  chuchuk  ham da  sulfat  tuzlariga 
t o ‘yin g a n   suvlar  ta ’sirida  c h id a m lilig in i  o sh irish   m aqsadida 
ishlatiladigan  gidravlik  yoki  faol  m ineral  qo'shilm alar  —  trepel, 
opoka,  diatom it, trasslar,  pem za, vulqon kuli va tufi,  faol kremniy 
chiqindilari,  kuydirilgan  gil,  gliyej,  kuygan jinslar,  toshqollar va 
boshqalalar.
18

2.  B og‘lovchi  materiallarni tejash uchun t o ‘ldirgichlar sifatida 
mayda  qilib tuyilgan qum ,  ohaktosh,  dolo m it,  tabiiy changsim on 
kvars  qum i,  toshqol  va  boshqalar.
3.  Sem entlarning  tishlashuvini  tezlatuvchi  va  susaytiruvchi 
materiallar:  tezlatuvchilar  —  kalsiy  xlorid  (C aC l2),  natriy  xlorid 
(N a C l),  xlorid  kislota  (H C l),  eruvchan  shisha  (N a 2S i 0 3),  soda; 
susaytiruvchilar  —  gips,  sulfat  kislota,  sulfit  oksidli  ternir  va 
boshqalar.
4. S e m e n tn in g   q o tish in i  tez la tu v ch i  va  m u sta h k a m lig in i 
oshiruvchi  q o ‘shim chalar  —  kalsiy  xlorid  va  xlorid  kislota.
5.  Beton va qorishmaning sovuqqa chidam liligini, plastikliligini 
oshirish  uchun  ishlatiladigan  organik  va  anorganik  qo'shilm alar, 
sulfat  spirt  bardosi  (S S B ),  yetm ak  (ko'pirtiradigan  daraxt  ildizi), 
sovun  chiqindisi,  gil,  bentonit,  trepel  va  boshqalar.
Bog‘lovchi  materiallarni  ishlatishda  ular  quyidagi  talablarga 
javob  berishi  lozim :  q orish m aning  tish lash ish   davri,  norm al 
qorishma olish uchun suv miqdori, suvning qorishma bilan birikish 
darajasi,  tishlashishdagi  issiqlik  m iqdori va hokazolar.
B og‘lovch i  m aterialni  suv  bilan  qorishtirganda  qattiq  holatga 
o'tgunga  qadar  ketgan  vaqt  uning 
tishlashish  davri
  deb  ataladi. 
Qorishmada 
suv qanchalik k o ‘p b o ‘lsa, uning tishlashishi shuncha 
sekin b o‘ladi.  Shuning uchun normal qorishma tayyorlashda aw alo  
suv  m iqdorini  aniqlab  olish  kerak.  H ar  bir  bog 'lovch i  u ch u n  
suv  miqdori  uning og'irligiga nisbatan  foiz hisobida standartlarda 
bclgilangan  m e ’yor  b o ‘yicha  aniqlanadi.
B og'lovchi  m aterial  suv  bilan  qorishtirilganda  fizik-kim yoviy 
jarayonlar natijasida quyuqlasha boshlaydi,  uning q o ‘zg‘aluvchan- 
ligi  kamayadi.  Buni  b og‘lovchi  m odda  tishlashishning 
boshlanish 
davri,
  q o ‘zg ‘aluvchanligi  butunlay y o ‘qolgandan  keyin  esa 
oxirgi 
davri
 (
qotish
)  deb ataladi.  Tishlashish davriga qarab bog'lovchilar 
quyidagi  u ch  guruhga b o ‘linadi:
a)  tez  tishlashuvchi  materiallar  tishlashuvining  boshlanish 
davri  3— 10  daqiqa.  Bunday  b o g ‘lo v ch ila m i  ishlatish  noqulay 
b o'lga n lig i  sababli,  unga  tish la sh ish n i  susaytiruvchi  m axsus 
moddalar,  m asalan,  qurilish  gipsi  qo'shiladi;
b)  normal tishlashuvchi materiallar tishlashuvining boshlanish 
davri  30  daqiqa  oxiri  esa  12  soatgacha  davom   etadi.  B unday 
bog'lovchilarga b eton va qorishmalar tayyorlashda k o‘p  ishlatila­
digan  barcha  sem entlar  kiradi;
19

d)  sekin  tishlashuvchi  m ateriallar tishlashuvining  oxirgi  davri 
12  soatdan  keyin  boshlanadi.
N orm a l  qorishm a  tayyorlashda  suv  (aslida  b o g ‘lov ch in in g 
kim yoviy  birikishi  uchun  sarflanadigan  suv)  kerakli  m iqdordan 
k o ‘p  olinadi.  Shuning  uchun  qorishm a  qotgandan  keyin  ham  
undagi  m ayda kapillyarlar va g'ovaklarda birikmagan erkin suvlar 
k o ‘p  b o ‘ladi.  Erkin  suvlar  asta-sek in   b u g ‘lan ib ,  se m e n tn in g  
g'ovakligini  oshiradi.  Binobarin,  beton  yoki  boshqa  qorishm a 
tayyorlaganda  suv  m iqdori  k o ‘p  olinsa,  uning  g ‘ovakligi  ortadi, 

Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Iqtisod-moliya
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> Няниннивииник и н и н м н н в Й
24%20Кимё%20фанлар -> E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo

Download

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling