Moddalakning kimyoviy texnologiyasi


fo y d a lan ish d a  t o ‘plangan  tajribalar  sifatli  sem en t  olish  zarur

bet28/31
Sana15.12.2019
Hajmi
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

fo y d a lan ish d a  t o ‘plangan  tajribalar  sifatli  sem en t  olish  zarur 
b o ‘lgan eng m uhim  talablami aniqlashga imkon beradi.  Ular haqida 
quyida s o ‘z boradi.
Quvur  kolonnasigà  sem ent  qorishm asini  tezlik  bilan  bosim  
ostida haydab kirgizish u ch u n  u yetarli  darajada suvoq b o ‘lishi va 
quvur orqasidagi b o ‘shliqqa itarilib o'tishi kerak.  Sem entlash ishlari 
ketayotganda qorishma m a’lum  vaqtgacha oquvchanligini yo'qotmay 
turishi  lozim .  Bunga  suv-sem ent  nisbati  0 ,4 —0,5  %  bo'lganda 
e r is h ila d i.  Q u d u q   h aroratiga  qarab  s e m e n tn in g   tish la sh ish  
m uddatlari  o ‘zgarib  turadi.
Tamponaj sementlari birinchi ikki sutka davomida kerakli qotish 
m u sta h k a m lig ig a   erish ish i  lo z im .  Q isqa  vaqt  ich id a   se m e n t 
qorishm asining  erishgan  m ustahkam ligi  quduq  stvolidagi  k olon - 
nani  m ahkam   biriktirilishi  va  natijada  qayta  burg‘ulash  ham da 
perforatsiya davrida va singdiruvchan jinslardan barqaror ravishda 
him oya qilinishini ta’minlashi lozim.  Sanab o ‘tilgan barcha talablami 
qanoatlantirish  u ch u n   sem enttoshn ing  siqilishga  bo'lgan  m us- 
tahkamligining qanchaga teng b o iish i kerakligi murakkab masaladir. 
M ustahkam lik qiymati 2 —3 ga teng zaxira koeffitsiyenti bilan birga 
kam ida  3 ,5   M P a b o'lishi kerak,  deb taxm in qilindi.
S em en t qorishm asining qovushqoqligi juda m uhim  k o ‘rsatkich 
b o 'lib ,  sem en tn in g   oquvchanligini  xarakterlaydi.  Bu  xususiyat 
k o ‘rsatkich  sem en td an   yaxshi  oq u vch an   qorishm a  o lish n i  va 
m a’lu m   chuqurlikdagi  tegishli  harorat  va  bosim da  qorishm ani 
quvurga  yuborishga  ham da  quvur  orqasidagi  b o ‘shliqqa  itarib 
kiritishga  im k on   beradigan  vaqt  ich id a   q o ‘z g ‘aluvchan  b o ‘lib 
tu r is h in i  t a ’m in la s h i  kerak.  Q u d u q q a   s e m e n t  q o r ish m a si 
yuborilgach,  qisqa vaqt ichida, u  tegishli mustahkamlikka erishishi 
va quduqda uni u zo q  vaqt saqlanib qolishi kerak.
S em en tto sh   yem iruvchi  qatlam   suvlariga  nisbatan  turg‘un 
b o ‘lishi va m ahsuldor neft qatlam larini  qatlam   suvlaridan  ham da 
k o ‘p  m iqdordagi  turli  tuzlar,  k o ‘pincha  esa  oltingugurt vodorodi 
bor yem iravch i  suyuqliklam ing  m ustahkam lovchi  quvurga  singib 
kirishidan  saqlashini  ta ’m in lov ch i,  y a ’ni  suv  singdirm aydigan 
bo'lishi kerak.  Dastlabki qotish davrida sem enttosh yetarlicha plastik 
bo'lish i kerak.  Chunki quduqlam i perforatsiya qilayotganda unda 
yoriqlar  h osil  bo'lm asligi  va  shu  bilan  birga,  yuqori  harorat  va 
b osim  sharoitida u zo q  vaqtga chidashi lozim .
226

Sem en t  qorishm asining  suv  beruvchanligini  albatta  e ’tiborda 
tutish kerak.  Chunki sem ent qorishmasidan quduqda uchraydigan 
shim uvchan  (singdiruvchan)  jins  qatlamlari  suvni  shim ib  olish 
xavfi bor.  Bu esa suv-sem ent nisbatini sezilarli darajada pasaytirib 
yuboradi,  sem entning  qovushoqligi  va  tishlashish  muddatlariga 
ta ’sir  ko'rsatadi.  B undan  tashqari,  ayniqsa,  gaz  quduqlarida 
sem enttoshning gaz  o ‘tkazuvchanligi  m uhim   aham iyatga ega.
Sem entning  turli  sharoitlarda  ishlatilishi  unga  qo'yiladigan 
ham m a talabga to ‘la javob bera olmaydi.  Sem ent sanoati asosan ikki 
xil  tamponaj  sem enti  ishlab  chiqaradi.  U n in g  bir  turi  «sovuq» 
quduqlarga,  ikkinchi  turi  esa  «issiq»  quduqlar  uchun  m o'ljal- 
langan.  Bulardan  tashqari,  boshqa  maxsus  tamponaj  sem entlar 
ishlab  chiqarish  usullari  ham   o'zlashtirilm oqda.
«Sovuq» va «issiq» quduqlar uch u n  m oija lla n g an  sem entlarga 
q o ‘yiladigan  talablar juda jiddiy.  Tam ponaj  sem entlar ishlab  c h i­
qarish  birm un ch a  q iyin ch ilik lar  b ila n   ham   b o g ‘liq.  «Sovuq» 
quduqlar uchun m o ‘ljallangan tamponaj  sem entlarda C 3S va  C 3A  
m inerallarining  yig'indisi  60%  ga  teng,  u   portlandsem entni  o ‘ta 
m ayda tuyish (solishtirm a sirti 300—350 m 2/k g  ga tenglanguncha) 
orqali  olinadi.  U ndagi  gips  m iqdori  3%,  «issiq»  quduqlar  uchun 
m o T ja lla n g a n   ta m p on aj  se m e n tn in g   tish la sh ish   m u d d a tin i 
sekinlatish uchun unga kam alyuminatli portlandsement qo'shiladi. 
Bunday sem ent taxm inan 75°C issiqlikda ishlatiladi.
Turli murakkab  sharoitlardagi neft va gaz quduqlarini burg‘u - 
lashda bu standart material sem entlash ishlarini sifatli olib borishga 
ham m a  vaqt  ham   im k o n   beraverm aydi.  B unday  sharoitdagi 
quduqlam i sem entlash uchun yuvuvchi loy  atalasining solishtirm a 
og'irligidan  sem ent  qorishm asining  solishtirm a  o g ‘irligi  ortiqroq 
b o'lishini  ta ’m inlash  kerak.  Boshqa  sharoitlarda  esa,  aksincha, 
sem ent qorishmasini juda ozgina balandlikka k o‘tarish uchun uning 
solishtirma og'irligi kam b o ‘hshi lozim . Yuqorida aytib o'tilganidek, 
tamponaj  ishlari olib borilayotgan quduqlarning chuqurligiga qarab, 
uning  harorati  o ‘zgarib  boradi:  «sovuq»  quduq  deb  ataluvchi 
quduqlarda  harorat  40° C  dan  osh m ayd i.  Chuqur  quduqlarda 
(2 5 0 0   m )  tamponaj  ishlarini  yuqori  harorat  (90°C  gacha)  va 
juda ham  chuqur  (4500  m  ortiq)  quduqlarda  esa  100°C  dan  ortiq 
haroratda ohb borish kerak.  Bunday sharoitda amalga oshirilayotgan 
tamponaj  ishlarida turli sem en tlam i ishlatishga to ‘g ‘ri keladi.
Y oriq   jin slard an   o ‘tu v c h i  quduqlar  u c h u n   to la li  (asb est 
q o ‘sh im c h a li)  devorlaridan  gaz  ch iq a d ig a n   quduqlar  u c h u n
227

kengayuvchi,  chuqurligi  5 —7  km   bo'lgan  issiq  quduqlar  uchun 
(bu  yerda  harorat  2 0 0 —300°C  ga,  bosim   bir  n ech a  o ‘n  M Pa  ga 
yetad i)  tishlashish  m uddatlari  sekinlashtirilgan  o g ‘ir  va  yengil 
tam ponaj  sem entlar  ishlatiladi.
Quduqlarda  haroratning  yana  ham  ko'tarilishi  natijasida  sement 
tarkibidagi  minerallar  suv  bilan  reaksiyaga  tez  kirishadi  va  uning 
tishlashish muddati qisqaradi hamda sementning mustahkamligi ortadi.
S h u n d ay  sharoitlarda  sem entlarni  ishlatish  u ch u n   m axsus 
sem en tlar  ishlab  chiqarilgan,  ularning  sam aradorligi  tajribada 
sinalgan,  lekin ular maxsus buyurtma asosida kam  miqdorda ishlab 
chiqariladi.
H ozirgi kunda turli chuqurlikda b o ‘lgan gaz va neft quduqlari 
u c h u n   yiliga  bir  n ech a   100  m ing  to n n a   tam ponaj  sem entlari 
Q uvasoy sem en t  kom binatida  ishlab  chiqarilm oqda.
0 ‘zbeldston Fanlar akadem iyasining akademigi K.S. A hm edov 
va texnika fanlar doktori U .D .  Mamajanovlar rahbarligidagi olimlar 
guruhi oddiy tam ponaj  sem entlarni ularga turli tuzlar va ularning 
aralashm asi  ham da  yuqori  m olekulyar  polim erlar  q o ‘shib,  juda 
chuqur 0 ‘rta O siyo gaz quduqlarida ishlatish m um kinligini asoslab 
berdilar.  N atijada sem entlar xossasi m a’lum  darajada o'zgardi.
M axsus  tam ponaj  sem entlar  turlarini  har  xil  sanoat  chiqin- 
dilari  asosida  k o ‘paytirish,  ularning  qotish  nazariyasini  rivoj- 
lantirish kabi ilm iy ishlar respublikamiz mustaqil bo'lgandan keyin 
kun  sayin  rivojlanmoqda.
26.  Pussolan portlandsementlar
F aol  m inerai  m oddalar  m ayda  qilib  tuyilgan to g ‘ jinslari  yoki 
sa n oat  ch iqin dilarid an  iborat  b o ‘lib,  ular  tarkibida  C a (O H )2 
b o ‘lgan  m oddalarga q o ‘shib  aralashtirilsa,  suvda qotadigan b o ‘lib 
qoladi.  Bu  q o ‘shim chalar  asosan  faol  shakldagi  oddiy  sharoitda 
ohak bilan o ‘zaro ta’sir etishadigan qum tuproq va giltuproqlardan 
tarkib  topgan,  ularning  o'zaro  ta ’sir  etishuvi  natijasida  gidrosili- 
katlar  va  gidroalyum inatlar,  y a ’n i  suvga  ch id am li  b o g lo v c h i 
m oddalar  hosil  b o ‘ladi.
Sem entga q o ‘shilgan tabiiy gidravlik moddalar tarkibiga vulqon 
kullari,  tuflar,  trasslar,  pem za,  diatom itlar,  trepel  va  opokalar 
kiradi;  sung‘iy q o ‘shim chalar sifatida  esa  yoqilg'i  kuli  va  yoqilg‘i 
to sh q o li,  dom na  pechlaridan  chiqqan  donador  tosh qol,  kuydi- 
rilgan  gil va  shu  kabilar  ishlatiladi.
228

Kalsiy gidrat oksid C a(O H )2 portlandsem ent qotayotgan vaqtda 
ajralib  chiqadi.  Portlandsem ent  gidravlik  q o ‘shim chalar aralash- 
tirilganda^sa qo'shimchaning turiga qarab,  pussolan portlandsement 
yoki  toshqolli  portlandsem ent  hosil  b o ‘ladi.
Portlandsem ent  klinkerini  tabiiy  faol  m ineral  m oddalar bilan 
birga tuygandan keyin hosil b o ‘lgan gidravlik b og‘lovchi m oddalar 
pussolan portlandsement
 deb ataladi.  Sem entning xossalari va sifatiga 
q o ‘yiladigan talablarga qarab q o‘shim chaning miqdori belgilanadi 
va u,  odatda,  20 —40%  atrofida  bo'ladi.
Toshqolli portlandsement ishlab chiqarishda sementga q o‘shila- 
digan  faol  mineral  m odda  sifatida  dom na  pechlaridan  chiqqan 
donador toshqol  ishlatiladi:  sem entga  tosh qol  30—60%  (odatda, 
4 0 —50%)  atrofida  q o ‘shiladi.
Pussolan portlandsem ent va  toshqolli  portlandsem ent  qotgan 
vaqtda  faol  m ineral  m oddalardagi  qum tuproq  klinkerdan  ajralib 
chiqqan  ohak bilan kim yoviy reaksiyaga kirishadi,  natijada kalsiy 
gidrosilikatning  qiyin  eriydigan  birikmasi  hosil  boTadi:
Ca(0H)2+Si02+nH20 = C a 0 S i0 2(n+l)H 20 .
D e m a k ,  fa o l  m in eral  m od d a  q o 'sh ilg a n   p o rtla n d sem en t 
qotgandan  s o ‘ng  unda  erkin  kalsiy  gidrat  oksid  (ohak)  m iqdori 
juda  kamayib  ketadi,  shu tufayli  portlandsem entning chuchuk va 
m inerallashgan  suvlarga turg‘unligi ortadi.
Bu sem entlam inng maydaligi va tishlashish muddati portland- 
sem entnikidan  farq  qilm aydi,  lekin  ularning  qotish  tezligi  port- 
landsem entli betondan kam.  Dastlabki kunlarda bu sem entlarning 
qotishi sekinlik bilan borishiga qaramasdan 28 kun ichida betonning 
mustahkamligi portlandsement mustahkamligiga yetadi.  Buyumlaiga 
issiq  b u g ‘  b ilan  ta ’sir  etilganda  bu  sem en tla r  b eto n n in g   tez 
qotishini  ta’m inlaydi.
Pussolan sem ent bilan toshqolli portlandsem entning markalari 
portlandsem entning  markasiga  o ‘xshash:  300,  400  va  500.
Bu  tur  portlandsem entlar  oddiy  portlandsem entga  nisbatan 
kam roq  issiqlik  chiqaradi,  chunki  ularning  tarkibida  gidratlanish 
vaqtida  issiqlik  chiqaradigan  klinker  o z  m iqdorda  boTadi.  Bu 
portlandsem entlar kam issiqlik chiqargani uchun ulam i betonning 
yorilishidan xavfsiramay,  betón  konstruksiyalarda va yaxlit b etón  
inshootlarida bem alol  ishlatish  m um kin.
Erkin ohak pussolan  bilan  toshqolli  portlandsem ent tarkibida 
boTm aganligi  sababli ularning  chuchuk  suv  ta ’siriga  chidam liligi
229

y u q o r i.  B u n d a n   t a s h q a r i,  s e m e n t g a   q o 's h ilg a n   m in e r a i 
m oddalardagi  qum tuproq u ch   kalsiyli  alyum inat bilan  reaksiyaga 
kirishib,  u n i  ikki  kalsiyli  alyum inatga  aylantiradi.  3CaO  • A120 3 
ning  m iqdori  kam aytiriisa,  pussolan  portlansem entning  sulfatli 
suv  ta ’siriga  turg‘unligi  orladi,  chunki bunda 
«sement basillalari
» 
n in g  h o sil  b o ‘lish  eh tim oli  kamayadi.  Pussolan  portlandsem ent- 
larning korroziyasi haqida yuqorida gapirib o'tilgan.  Shuning uchun 
bu  haqda  batafsil  t o ‘xtalm aym iz.  A m m o  bunday  sem entlarning 
m ahalliy  sharoitga  qarab  boshqa  turlari  ham   ishlab  chiqarilgan. 
Bularga 
gliyej
 va 
glinit portlandsementlar
 m isol bo'ladi.
M a ’lum ki,  sizot suvlarga chidam li sem ent olish uchun maxsus 
sulfatga  ch id am li  portlan d sem en t  yoki  od d iy   portlandsem ent 
tarkibiga faol minerai qo'shilm a q o‘shish kerak edi.  Birinchisi 0 ‘rta 
O siyo  sharoitida  o so n   hal  qilinsa,  ikkinchisini  am alga  oshirish 
ancha qiyin. Chunki bu yerda tabiiy cho'km a va vulqonlar natijasida 
h o sil  b o 'lg a n   m inerai  qo'shilm alar  y o ‘q.  0 ‘rta  O siyo  sharoitida 
paxtachilikning tezlik bilan rivojlanishi va bu bilan b og‘liq bo'lgan 
gidrotexnik in sh ootlam i qurish ishlarining kengayishi chuchuk va 
tuzli sizot suvlarga chidam li sem entlam i m ahalliy xom ashyolardan 
yaratish  m asalasi  ilgari  surildi.
P ortlandsem ent  o 'zin in g  yuqori  b o g ‘lovch ilik  xususiyatlariga 
qaramasdan tuzli sizot suvlariga chidamsizdir.  Chunki qotib qolgan 
portlandsem enttoshda  singib  kirgan  sulfatli  suvlar  h osil  qilgan 
basilla (kalsiy gidrosulfoalyuminat)  darzlar va yoriqlar paydo qiladi 
va  u n i  yem ira  boshlaydi.  K am   sem entli  qorishmalarda  esa  gips 
kristallari k o ‘proq (basillaga nisbatan) hosil b o ‘ladi.  Natijada hosil 
b o 'lg a n   katta  hajm li  kristall  birikm alar  se m e n tto sh d a   ich k i 
k e n g a y u v ch i  k uchlanishlar  vujudga  keltirib,  in sh o o tn i  buzib 
yuboradi.  D em ak ,  sem enttoshning  kengayishi  basilla  yoki  gips 
kristallari  hisobiga b o ia r   ekan.  Odatda,  bu birikmalar betonning 
y e m ir ilis h ig a   sabab  b o ‘lad i.  S h u n in g   u c h u n   se m e n t  ishlab 
chiqarishda 0 ‘rta O siyoning sh o ‘r yer osti va sizot suvlariga,  sh o ‘r 
tuproqlariga  chidam li  sem ent  yaratishga  katta  aham iyat  berish 
m uhim dir.  Bunday suvlar tarkibi,  odatda,  natriy,  kalsiy va m agniy 
sulfat  ham da  xlorli  tuzlardan  iborat  b o ‘ladi.
0 ‘zbek  olim larining  izlanishlari  natijasida  bunday  suvlarga 
c h id a m li  p u sso la n   sem en tla r  ish lab  ch iq arish   u z il-k e s il  hal 
qilingan.  Bu sementlarni tayyorlash jarayonida odatdagi portland­
sem en t  klinkeriga  trass,  trepel  va  shunga  o ‘xshash  boshqa  tabiiy 
p u sso la n   q o'sh ilm a lar  q o 'sh ish   kerak  e d i,  a m m o   m am lak a-
230

tim izning ham m a joyida bu q o ‘shilm alar bir tekis tarqalmaganligi 
uchun hamma yerda topiladigan va um um iy bo'la oladigan q o ‘shilma 
topish  ustida  izlanishlar  qizib  ketdi.
S u n ’iy  pu ssolan li  q o ‘shilm alar  birm uncha  keng  tarqalgan 
b o ‘lib, bularga kaolinli va boshqa gilsim on tuproqlar kiradi.  Sun’iy 
pussolanli  q o ‘shilm alarning  xossalari  yaxshi  o ‘rganilmagan.
Barcha  korxonalar  portlandsem ent  ishlab  chiqarishda  uning 
tarkibiy  qismi  b o ‘lgan  giltuproqni  topishlari  m um kin.  Shuning 
uchun  kuydirilgan  tuproqdan  pussolan  q o ‘shilm a  sifatida  foyda- 
lanish  m um kin  b o ig a n   0 ‘zbekistonda  kaolin  tuprog'ining  juda 
katta  zaxirasi  mavjud.  «V N IISem ent»da  (R ossiya)  olib  borilgan 
tadqiqotlar natijasida kuydirilgan kaolinli tuproqdan tayyorlangan 
pussolan  sem entlarning  tuzli  (sh o‘r)  suvlarga  chidam siz  ekanligi 
aniqlandi.  Bu kutilm agan h oi  edi.
1937-  yilda  sobiq  ittifoq  Fanlar  akadem iyasining  betonlar 
korroziyasi bo‘yicha yig'ilishida «Mineral suvli yerlaiga m o ‘ljallangan 
inshootlar  uchun  tayyorlanadigan  portlandsem entlar  (glinitdan 
tashqari)  yaxshi  o ‘rganiIgan,  ular  sinalgan  gidravlik  q o ‘shilm alar 
asosida  tayyorlanishi  lozim »,  degan  qaror  qabul  qilindi.
0 ‘rta Osiyoga pussolan sementlari juda zarur,  chunki bir qator 
hududlam ing  yer  osti  suvlari  juda  ham   m inerallangan  bo'lib,  u 
yerlarda  portlandsem entdan  gidrotexnik  inshootlar  va  sanoat 
korxonalarini  qurish  m an  etilgan.  P u ssolan   sem entlar  ishlab 
chiqarishda  kuydirilgan  k aolin itli  tuproq  birdan-bir  m ahalliy 
q o ‘shilm a  hisoblanar  edi.
Bu masalaning m uhimligini nazarda tutgan holda 0 ‘zbekistonda 
professor I.S.  K ansepolskiy tabiiy kuydirilgan kaolinitli tuproq va 
portlandsement asosida chuchuk va sh o ‘r suvlaiga chidam li sem ent 
olish  ustida  uzoq  vaqt  (1931-yild an  boshlab)  ilm iy  ishlar  olib 
bordi.  Shunday qilib, bu  maqsadlar uchun foydalaniladigan tabiiy 
kuygan tuproq-gliyejlardan pussolan q o ‘shilm asi olish m um kinligi 
dunyoda birinchi b o ‘hb isbotlandi. 0 ‘rta Osiyoda ko'mir konlarining 
yonishi natijasida hosil b o ‘lgan bu tuproqlam ing juda katta konlari 
bor.  U n ga  g e o lo g   Sibishev  to m o n id a n   qisqacha  gliyej  (glina 
yestestvenno-jjennaya)  n om i  berildi.
Portlandsem ent  klinkeri  va  gliyejni  mayda  tuyish  bilan  gliyej 
portlandsem ent hosil  qilinadi.  Gliyej  portlandsem entda gidravlik 
qo'shilm a  (gliyej)  m iqdori  tayyor  m ahsulot  m assasining  kamida 
30%  ini  tashkil  etishi  lozim .  Tishlashish  muddatlarini  keragicha 
o ‘zgartirib  turish  uchun  sem entni  tuyish  jarayonida  k o ‘pi  bilan 
3%  gacha  gips  q o ‘shish  kerak.
231

G liyej tarkibi asosan krem niy oksid va oz m iqdorda alyum iniy 
ok sid   (sh u n in g d ek ,  bosh q a  oksidlar)dan  iborat.  K rem niy  va 
alyum iniy  oksidning  bir  qism i  am orf holda  b o ‘lib,  ohakka  juda 
o ‘chdir.  Gliyej ohak bilan o'zaro ta’sir etganda kalsiy gidrosilikatlar 
hosil b o ia d i.  Ular suvda em vchan ohakni suvda amalda erimaydigan 
gidrosilikatlaiga aylantiradi.  Natijada aralashma qotayotganda erkin 
ohak ajratib chiqaradigan bog‘lovchi modda portlandsementni suvga 
chidam li  qilib  qo'yadi.
Bunday q o‘shilm alam i ishlatish katta iqtisodiy foyda ham beradi. 
Portlandsem entning tannarxi uning eng m uhim  va qimmatli tarkibli 
b o ‘lgan  klinker  o ‘m iga  qism an  arzón  tabiiy  gliyejlar  ishlatish 
hisobiga arzonlashadi.
G liyej  o ‘zi unchalik m ustahkam  b o ‘lm agan,  oso n  m aydalanib 
ketadigan,  g ‘ovak  materialdir.  Bu  esa  zarrachalarning  sirti  katta 
ekanligidan  dalolat beradi.  Shu sababli  q o ‘shilm alar yuqori  reak- 
siyaga kirishish qobiliyatiga ega.  G liyejlarning faolligi zarrachalar 
o ‘lc h a m ig a ,  k u y ish   h a ro ra tig a   b o g ‘liq   b o 'lib ,  za rrach a lar 
yiriklashgan va  harorat  ortgan  sari  u lam in g  faolligi  ham   pasayib 
boradi.  Mustahkamlik esa kuydirish harorati ko‘tarilishi bilan ortadi.
Q o ‘shilm alarning  ancha  g'ovakliligi,  sirt-yuzasining  yuqori 
faolligi va gidrofilligi ularning suvga ta ’sirini ham  belgilab beradi. 
U lar suvga tegishi bilan unga (suvga) to ‘yinib qoladi.  Q o'shilm alar 
tabiiy qish sharoitlarida k o ‘pincha ancha nam  b o ‘ladi.  Shu sababli 
pussolan  sem entlarni  bog'lovchilar  bilan  birga  tuyishdan  oldin 
bir  marta  quritib  olish  zamr.
N a m   q o 'sh ilm a la r   aralashgan  se m e n t  u z o q   saqlanganda 
sem entlam ing faolligi keskin susayib ketadi. Q o ‘shilmaning shimish 
y o ‘li  bilan  havodan  yutgan  nam i  bog'lovchi  m odda  bilan  o'zaro 
kim yoviy ta’sir etishadi, bu esa uning barvaqt gidratatsiyalanishiga 
olib keladi va shu bilan sem ent faolligi susayadi.  Q o'shilm alarning 
ana shu xossasini nazarea olib, pussolan sementlarni saqlash uchun 
ularga  tegishli  sharoitlar yaratiladi.
Klinker turiga qarab  (gliyejlardan)  ikki xil  pussolan portland- 
sem ent ishlab chiqariladi.  Bular oddiy portlandsem ent klinkeridan 
foydalanib  ishlab  chiqariladigan  gliyej  portlandsem ent,  sulfatli 
suvlarga  chidam li  portlandsem ent  klinkeri  asosida  ishlab  chiqa­
riladigan  sulfatga chidam li gliyej  pbrtlandsem ent.
G liyej  portlandsem entlarning  ikkalasi  ham  bir xil texnologiya 
b o'yicha ishlab chiqariladi,  ulam ing qo'shilm alariga b o ‘lgan talab
232

ham   bir  xil.  G liyej  portlandsem ent  quyidagi  texnologik  chizm a 
bo'yicha ishlab chiqariladi.
Y u q o jid a   a y tilg a n id e k ,  g id ravlik   q o ‘sh ilm a   (g liy e j)n in g  
g ‘ovakliligi yuqori  va,  odatda,  qish  fasllarida  nam  b o ‘lgani uchun 
nam ligini  k o ‘pi  bilan  2%  gacha  quritish  kerak.  Quritish  uchun 
quritgich  barabanlar  ishlatiladi.  Barabanlarga  gliyej  10— 15  m m  
gacha o'lcham da maydalangan holda solinadi.
Shunday  qilib,  uchala  komponent:  klinker,  gliyej  va  gips  belgi- 
langan nisbatga qat’iy rioya qilingan holda zo'ldirli tegirmonga bir vaqtda 
solib turiladi. Tuyish uchun ikki bo‘lmali quvur tegirmonlar ishlatiladi.
Gliyej  portlandsem ent  ishlab chiqarish texnologiyasi xom ashyo 
va ishlab chiqarish jarayonini tashkil etishga ko'raoddiy portland­
sem ent tayyorlash texnologiyasiga o ‘xshash.  Faqat klinkem i tuyish 
paytida sem entga qo'shim cha  kom ponent  — gliyej  solinishi bilan 
farqlanadi.  Sementga qancha qo'shimcha solinayotgani aniq tekshirib 
boriladi.  Zavodlarda bu maqsadda avtom atik massa ulushlagichlar 
ishlatiladi.
G liyejning ta’siri klinker minerallari gidratatsiyalanayotganda 
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Iqtisod-moliya
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> Няниннивииник и н и н м н н в Й
24%20Кимё%20фанлар -> E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo

Download

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling