Moddalakning kimyoviy texnologiyasi


natijada m ustahkam ligi kamayadi

bet3/31
Sana15.12.2019
Hajmi
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
natijada m ustahkam ligi kamayadi.
Barcha b o g ‘lovchilar  tishlashish va  qotish jarayonida  o'zidan 
issiqlik chiqaradi.  Bog'lovchining tishlashish davri va qotish jarayoni 
tez  bo'lsa,  uning  issiqlik  chiqarishi  ham   ortadi.
B og'lovchilam ing o ‘zidan issiqlik chiqarish xususiyati, ayniqsa, 
sovuqda beton va boshqa qorishmalar tayyorlashda katta ahamiyatga 
ega.  A m m o  juda yirik yaxlit b eto n   inshootlar qurishda,  m asalan, 
gidrotexnik qurilishlarda beton n in g ichki qismidagi issiqlik tashqi 
qism idagiga  nisbatan  ortib  (ayrim   hollarda  100°C  gacha  yetadi) 
harorat farqi ko'payadi.  Natijada betonning notekis sovishi b osh ­
lanadi,  bu  esa  beton  tanasida  darzlar hosil  bo'lishiga  olib  keladi. 
Shuning  uch u n ,  gidrotexnik  qurilishlarda  o'zidan  kam   issiqlik 
chiqaruvchi  maxsus  sem entlar  ishlatiladi.

/
II  bob.  Gips  texnologiyasi
4.  Havoda  qotadigan  bog‘lovchi  materiallar
Gipsli bog‘Iovchi moddalar.  G ipsli bog'lovchi moddalar kuydi- 
rilgan  gipstosh  m ayda  qilib  tuyish y o ‘li  bilan  hosil  qilinadi  (gips- 
tosh  asosan  tarkibida  ikki  m olekula  suvi  bo'lgan  kalsiy  sulfatli 
C a S 0 4  •  2 H 20   dan  iborat).  G ips-toshd an  kuydirilish  harorati, 
sharoitiga  qarab  qurilish  gipsi,  mustahkam   gips  ham da  angidritli 
scm ent  hosil  qilinadi.
Qurilish gipsi. Tarkibida ikki molekula suvi b o ‘lgan kalsiy sulfatli 
cho'kindi  to g ‘  jinsi  —  gipsni  (C a S 0 4  •  2 H 20 )   va  suvsiz  gips  deb 
a ta lu v c h i  a n g id r id   t o s h n i  ( C a S 0 4)  h a m d a   a y r im   s a n o a t 
chiqindilarini  pishirib  gipsli  b og'lovchilar  olin ad i.  Standartda 
ko'rsatilishicha, birinchi nav gips ishlab chiqarish uchun tarkibida 
C a S 0 4  •  2H 20   ning  m iqdori  90%,  ikkinchi  nav  uchun  esa  65% 
dan  kam  b o ‘lmagan  tabiiy  gips-tosh  kerak.
Tabiiy  gips-tosh  oq  rangli,  qattiqligi  2  (M o o s  shkalasi  b o ‘y i- 
c h a ),  z ic h lig i  2200—2400  k g /m 3  b o ‘lgan  jin sd ir.  G ip s -to s h  
zaxiralarining  eng  kattasi  Buxoro  viloyatida  mavjud  (K ogon   gips 
koni).
150— 170°C haroratda kuydirilgan gip s-tosh n i tuyib  maydalab 
olingan  m ahsulot  qurilish  gipsi  deb  ataladi.
Ikki m olekula suvi b o ‘lgan kalsiy sulfatni 65°C da qizdirilganda 
u  o ‘z  xususiyatini  o ‘zgartiradi  va  tarkibidagi  suv  a sta-sek in  
yo'qolib, digidratatsiyalana boshlaydi.  Bunda gips-tosh  1,5 molekula 
suvni y o ‘qotib,  yarim  m olekula suvli gipsga aylanadi, bu quyidagi 
reaksiya bilan ifodälanadi:
C a S 0 4  •  2 H 20   =   C a S 0 4  •  0 ,5 H 2O + l,5 H 2O.
G ips-tosh  140— 170°C haroratda ko‘p miqdorda suvni y o ‘qotib, 
yarim  suvli,  tez  qotuvchi  ( C a S 0 4  •  0 ,5 H 2O )  gipsga  aylanadi. 
Bunday  b og‘lovchi  b a’zan 
alebaster
  deb  ham   ataladi.
21

D em a k ,  qurilish  gipsi  hosil  qilish  yuzasidan  belgilangan  tex- 
nikaviy vazifa ikki m olekula suvli gipsui yarim molekula suvli gipsga 
aylantirishdan iborat bo'ladi.  Tabiiy kalsiy fosfatlarini fosfat kislota 
hamda konsentraesiyalangan fosfor o ‘g ‘itlariga gidrokimyoviy usulda 
aylantirish  natijasida  olingan  chiqindi  —  fosfogips  sanoat  uchun 
yirik xom ash yo  m anbai  hisoblanadi.
M axsus ishlab chiqilgan usullar asosida fosfogipsdan  sifati eng 
y a x sh i  ta b iiy   x o m a sh e d a n   h o s il  q ilin a d ig a n   m a h su lo td a n , 
qolishm aydigan  tayyor  b o g ‘lovchi  m odda  olish  m umkin.
Gips  ishlab  chiqarish.  Qurilish  gipsi  u ch   xil  usulda  ishlab 
chiqariladi:
1.  G ip s-tosh n i kukunlab tuyiladi va pishiriladi.
2.  G ip s-to sh n i  m aydalab  pishirib,  s o ‘ng  tuyiladi.
3.  G ip s-to sh n i m aydalab, yuqori bosim li suv bug'ida ishlanadi 
va quritilib tuyiladi.
G ip s-to sh n i,  asosan,  shaxtali  va  aylanm a  xum donlarda  yoki 
bug‘lash qozonlarida pishiriladi.  Shaxtali xum donlariga gips-tosh 
70—300 m m  yiriklikda solinadi, aylanma xumdonlaiga  15 mm  gacha 
bo'lgan yiriklikda, bug'lash qozonlariga esa 25 —50 m m  yiriklikda 
solinadi;  qozonlarda pishirganda esa gips-tosh kukun qilib tuyilgan 
holda  solinadi.  G ip s-tosh n i  pishirish  usuli  a w a lo   xom ashyoning 
xususiyati,  olinadigan m ahsulotga b o ‘lgan talabga qarab tanlanadi.
G ips-tosh bolg‘ali maydalagichlarda yoki p o ‘lat sharli  (zoldirli) 
tegirm onlarda m aydalanadi.  Agar uni kukun  darajasigacha tuyish 
kerak  b o 'lsa ,  a w a l  quritib,  keyin  m aydalan adi.  G ip s-to sh n i 
quritish, tuyish va pishirishni shaxtali yoki g'ildirakli tegirmonlarda 
bajarish  m um kin.
Am alda gipsni 
qaynovchi
 deb ataluvchi qozonlarda pishirib olish 
usuli  keng  tarqalgan.  P o'lat  silindr  va  vertikal  o ‘qqa  o ‘rnatilgan 
qorgichdan  iborat  qozonga  kukun  qilib  tuyilgan  gips  solinadi. 
Q ozonning diametri bo'ylab to'rtta isitgich quvuri o'tkazilgan.  Ular 
solinayotgan  xo m   gipsni  pishiradi  va  tayyor  m ahsulot  q o zon  
tagidagi g ‘alvir orqali gips yig'uvchi bunkerga tushadi.  2 m 3 qozon 
hajm ining  ish  unum i  2  soatda  1000  kg  ga  teng.  G ips  kukunining 
q ozonda pishish vaqti  1— 1,5  soat.
Asosan yarim suvli gipsdan iborat boMgan va gips-toshdan iborat 
term ik  ishlash  y o ‘li  bilan  tayyorlanadigan  qurilish  gipsi  deb 
ataluvchi m ahsulotni fosfogipsdan  ham olish mumkin. Yarim suvli 
gipsning tarkibida  38,63%   CaO ,  55,16%   S 0 3  va  6,21%  H 20  bor.
22

M D H   davlatlaridagi  ko'pgina  ilm iy  tadqiqot  m uassasalari 
iosfogips  chiqindilaridan  foydalanish  m asalasi  ustida  tadqiqot 
ishlari  olib  bormoqdalar.  Arm aniston  Respublikasi  FA   U m u m iy 
anorganik  kim yo  institutining  V N IIS trom   (R ossiya)  bilan  ham - 
korlikda  ishlab  chiqqan  fosfogipsdan  texnikaviy  gips  ishlab  ch i- 
qarish usuli bosim  ostida fosfogipsni digidratatsiyalashga asoslangan. 
Unda olingan a -yarim  m olekula suvli gips filtirlanadi,  keyin issiq 
suvda chayib quritiladi  (chizm aga qarang).
Fosfogipsni  a  -yarimgidratga  aylandrish  chizmasi.
23

Institut tavsiya etgan chizm aga binoan fosfogips tasmali trans- 
portyor  yordam ida  pulpa  tayyorlash  uchun  «chan»ga  (sig‘imga) 
uzatiladi.  Pulpada suyuq va qattiq fazalar nisbati  S:Q =4:1.  Keyin 
pulpa markazidan qochirm a nasos orqali quyultirgichga yuboriladi. 
O qova  suvlar  kanalizatsiyaga  tushiriladi,  quyultirilgan  pulpa  esa 
(S:Q =1:1)  markazdan qochirm a nasos yordamida repulpator orqali 
qabulqilgichga  uzatiladi  va  bu  yerda  «tashabbuschi»  qo'shiladi. 
K ristallanish  jarayonini  norm al  holga  keltirish  m aqsadida  kaliy 
yok i  bariy  m aleinat  yoxud  dastlabki  fosfogips  m assasining  0,1% 
miqdorida har ikki m odda aralashmasidan foydalanish tavsiya etiladi. 
Q abulqilgichdan  repulpator  orqali  markazdan  qochirm a  nasos 
vositasída quyuq pulpa x om  pulpa «chan»iga haydaladi, bu yerdan 
ventil roslagich va markazdan qochirma nasos yordamida quyuq va 
x o m   pulpa  aralashm asi  ketm a-ket  o'm atilgan  avtoklavlar  orqali 
o ‘tkaziladi,  bu  avtoklavlarda  gips  degidratatsiyalanadi. 
a
  -yarim  
gidratli  qaynoq  pulpa  ignali  rostlagich  ham da  issiqlik  alm ash- 
tirgishdan o ‘tadi va aralashtirgichli qabulqilgich bakida to'planadi. 
B u bak bug'dan  isiydigan  o ‘rama  nay bilan ta ’m inlangan.
Pulpa  harorati  9 0 —95°C   dan  pasaym asligi  u ch u n   tasm ali 
suzg'ichda  suziladi.  Suzg'ichdan  o'tkazilgan  suyuqlik  resiverdan 
bakka yuboriladi, u yerda esa nasos yordamida «chan»ga qaytariladi. 
Q attiq   faza  (y a ’n i  gip s)  tasm ali  transportyordan  q u ritilgich  
barabanga uzatiladi. Qurigan gips bunkerda to‘planadi. Shu y o ‘sinda 
h osil bo'lgan gips  q o g 'o z  qoplarga joylanadi.
C h iq ad ig a n   gazlar  natriy  m etasilik at  eritm asi  yord am id a 
yuvilib,  ftorli  gazlardan  tozalanadi.
O lim lardan  P .F .  G ordashevskiy  va  V .V .  Ivanitskiylarning 
(Rossiya) m a ’lum otiga ko'ra,  fosfogipsdan bunday usulda oc -yarim 
gidrat  tayyorlaganda  300—500  markali  m ahsulot  hosil  b o ‘ladi.
5. 
Gipsning tavsifi
0 ‘z
  kristallik tuzilishiga  k o ‘ra  gipsning  quyidagi  asosiy xillari 
bo'ladi:  zo'ldirsim on siniq m ayda donali zieh  gips yoki bo'shliqda 
tartibsiz  yo'n alad igan   yirik  d on ali  gips  (alebastr);  ipaksim on 
tovlanad igan,  t o ‘g ‘ri  joylash gan ,  ip sim on   kristallardan  tarkib 
topgan tolali jins ham da qatlam -qatlam  yassi tiniq kristallar tarzida 
joylashgan  plastinkasim on  gips.
Tarkibida ikki m olekula suv b o ‘lgan gips m onoklin singoniyaga 
m ansub.  U n in g   kristalli  t o ‘ri  C a2+  ionlar  ham da  S 0 42'  sulfat 
tetraedrlarini o ‘z ichiga oigan suv molekulalaridan iborat qatlamlar
24

bilan  b o ‘lingan  qavatlardan  tarkib  topadi.  K oordinatsiya  son i  8 
bo‘lgan  Ca2+ ionlari va S 0 42  ioni bilan suv molekulalariga nisbatan 
bir-biri  bilan  kuchliroq  bog‘langan.  Shuning  uchun  suv  m oleku- 
lalari joylashgan  (012) yuzalarga ko'ra ikki gidrat kristallari  nihoyat- 
da  birikuvchanligi  bilan  farqlanib  turadi.  Birikuvchanlik  (111) 
bo'yicha kamroq,  (100) bog'lanishi b o ‘yicha esa sust.  Ikki  molekula 
suvli gips qiziganida dastlab suv m olekulaning Ca2+ va S 0 42' ionlari 
bilan sustroq bog‘lanishlari uziladi va kristall to ‘rdan suv y o ‘qoladi.
O d a td a   g ip s   u s tu n s im o n   v a   t a b le tk a s im o n   sh a k lla r d a  
kristallanib,  k o 'p in c h a   qaldirg‘o c h   d u m in i  eslatu vch i  q o ‘sh 
ayrilar hosil  qiladi.  Shuningdek,  qirralari  qiyshiq va yuzasi  silliq  
yostiqsim on  kristallar  ham   gips  u ch u n   xos.  Q o'sh   ayri  tizim lar 
hosil  b o'lish i  tufayli  ikki  yoki  bir  n ech a   panjasim on  qayrilgan 
shakldagi  kristallar  ham   uchraydi.  K ristallar  b a ’zan  yirikroq 
shoh-shabba shakllarga birlashadi.  K ristallam ing yorug‘lik nurini 
sindirish  k o ‘rsatkichi:
N g =  1,5305;  N p =  1,5207.
Optik  o ‘qlar  oralig‘idagi  burchak  2V = 58°.  G ips  kristallari 
rangsiz  va  shaffof,  biroq  tarkibida  aralashmalar b o ‘lsa,  xilm a-xil 
—  kul  rang,  sarg'imtir,  qizg'ish  ranglarda  tovlanadi.  G ipsda  bir 
tck is  tarq algan  o z   m iq d o rd a g i  a ralash m alar  g ip sd a n   h o s il 
qilinadigan  bog'lovchi  m oddaning  sifatiga  salbiy  ta’sir  ko'rsat- 
maydi.
G ipstoshning  zichligi  undagi  aralashmalarga  bog'liq  b o ‘lib, 
2 2 0 0 —2 4 0 0   k g /m 3  n i  tash k il  q ila d i.  G ip sd a n   tayy orlan ga n  
shag‘alning  hajm iy  m assasi  1300— 1600  k g /m 3  dan  iborat  b o ‘lib, 
namligi  keskin ravishda 3—5 
%
  va undan k o ‘p chegarada o ‘zgarib 
turadi.  M oss  shkalasi  bo'yicha  gipsning  qattiqligi  2.
G ipsning  suvda  em vch a n ligi  (kalsiy  sulfat  hisobida)  18°C 
haroratda  —  0,2% ,  40°C   haroratda  —  0,21  va  100°C  da  —  0,17 
%.  Shuni  aytish kerakki,  haroratning  32°C dan 41°C gacha orali- 
g‘ida  gipsning  em vchan ligi  en g  yuqori  bo'ladi.  Turli  tadqiqot- 
chilarning  m a’lum otlariga  ko'ra,  gipsning  suvda  em vch an ligi 
turlicha.  G ipsning  suvda  em vchan ligi  gipsning  o ‘ta  to'yingan 
critmalar hosil qilish qobiliyatiga, shuningdek,  kristallarining katta 
kichikligiga  b og'liq.  G u lletn in g   m a ’lu m otiga  k o ‘ra,  25°C   da 
gipsning  em vchanligi  kalsiy  oksid  hisobida  2  mkm  kattalikdagi 
kristallar  uchun  2,08   g/1  ga  yetadi,  kristallar  kattaligi  0,3  m km  
bo'lganda  esa  eravchanlik  2,47  g/1  ga  teng.  Agar  kalsiy  oksid
25

gidrati  ish tirok  etsa ,  kalsiy  sulfatning  eruvchanligi  susayadi. 
G ip sn in g   su yu ltirilgan   x lorid   k islota   va  a z o t  kislotalardagi, 
sh u n in gd ek ,  ayrim   tuz  eritm alardagi  eru vch an ligi  suvdagiga 
nisbatan  yuqori.
Issiqlik o ‘tkazuvchanhk gipsda past b o ‘lib,  1,6—46°C haroratda 
0 ,3  V t/(m   K)ga teng.  Angidridning kristall to ‘ri  har biri t o ‘rttadan 
m olekulali  elem entar  kataklardan  iborat  b o ‘lib,  zieh  joylashishi 
tufayli  kalsiy sulfat boshqa turlarning kristall to'rlariga qaraganda 
ancha mustahkam.
Ikki  m olekula  suvli  gipsdan  farqli  o ‘laroq,  angidrid  o ‘zaro 
perpendikulyar  holatdagi  u c h   y o ‘nalishda  m ustahkam   birikish 
qobiliyatiga  ega.  Angidrid  kristallari  asosan  m ayda  b o ‘lib,  ularni 
ajratib  turuvchi  yu zasi  g ‘adir-budir  ch iziq lar  bilan  o'yilgan . 
A ngidridning  sindirish  k o‘rsatkichlari:
N g = l , 6 l 4 ;   N p = l,5 7
S o f angidrit  oq  rangli  b o ‘lib,  o ‘z  aralashmalariga  qarab  gips 
sin gan x ilm a-xil tusga kiradi.  Angidrid  ikki  m olekula suvli  gipsga 
nisbatan ancha zieh va m ustahkam  jinsdir.  U n in g zichligi  2900— 
3100  k g /m 3.
6.  Suvli  va suvsiz kalsiy sulfat modifikatsiyasi
Harorat va qizish sharoitlariga bog'liq holda suvli kalsiy sulfatning 
turli  m odifikatsiyalarini  h osil  qilish  m um kin,  ular  kristallarning 
zichligi, shakli va o'lcham lari, gidratatsiya issiqligi,  issiqlik sig'im i, 
optik xossalari va boshqa xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladi.
K alsiy  sulfat  m odifikatsiyasini,  ularning  barqaror  mavjudlik 
sharoitlarini, birining ikkinchisiga aylanishini tekshirishga bir qan- 
cha tadqiqotlar bag'ishlangan  (L e Shatelye,  Vant G off, A.A.  Bay­
kov,  D .S .  Belyankin,  P.P.  Budnikov,  K elli,  Suttard,  Anderson, 
Flerks  vá  boshqalar).  Biroq  hozirga  qadar  uning  suvli  va  suvsiz 
m odifikatsiyalari  soni,  ularning tuzilishlari ham da fizik-kim yoviy 
xossalari  xususida  yagona  fikr  y o ‘q.  D .S .B elyan k in   va  L .G .B erg 
tadqiqotlari  b o ‘yich a ,  sh u n in gd ek ,  K elli,  Suttard,  A n derson 
m a ’lum otlari  asosida  kalsiy  sulfatning  quyidagi  modifikatsiyalari 
m a ’lum:
1.  ikki  m olekula  suvli  kalsiy  sulfat  (gips)  C a S 0 4 - 2H 20 .
2.  a  — yarim  m olekulali  suvli  kalsiy sulfat  ( a   — yarim gidrat) 
a   -   C a S 0 4  •  0 ,5 H 2O,  ß  -   C a S 0 4   •  0 ,5 H 2O.
26

3.  ß  —  yarim  m olekula suvli  kalsiy sulfat  (ß  — yarim gidrat).
4. 
a
 —  suvsizlantirilgan yarim gidrat 
a
 —  C a S 0 4.
5.  ß  —  suvsizlantirilgan yarim gidrat  ß  —  C a S 0 4.
6.  a  — eruvchan angidrid 
a
 —  C a S 0 4.
7.  ß  —  eruvchan  angidrid  ß  —  C a S 0 4.
8.  Erim aydigan  angidrid  (odatda  angidrit  deb  ataladigan) 
C a S 0 4.
G ips suvsizlantirilganda dastlab yarim gidratga aylanadi so ‘ngra 
qizish  ja rayon id a  suvsiz  m odifikatsiyalarga  —  angidridlarga 
aylanadi. 
a -
  va  ß  —  m odifikatsiyalarining  hosil  b o ‘lishi  issiqlik 
ta’sirida  ishlov  berish  sharoitlariga  b o g ‘liq.
ß  —  yarim   gidrat  deb  ataluvchi  m odifikatsiya  digidratatsiya 
jarayonida  suvning  bug‘  holida  chiqish  sharoitida  hosil  b o ‘lib, 
natijada bu m odifikatsiya zarralari  ichki yuzasi  ancha rivojlangan 
tarkibiy  tuzilish  hosil  qiladi.
ß  —  yarim  gidratdan  farqli  ravishda  ot  —  yarim   gidrat  gipsga 
suvda yoki tuz va kislotaning suvdagi eritmalarida issiqlik ta’sirida 
ishlov  berilayotganda  hosil  bo'ladi.  Bunda  suv  suyuq  to m c h i 
holatida ajralib,  a  — yarim  gidratning zieh  kristallari hosil b o ‘lishi 
uchun sharoit tug'iladi.  Natijada ß — yarim gidrat zarrachalarining 
solishtirm a  sathi 
a   —
  yarim  gidratnikiga  nisbatan  ancha  (2 ,5 —5 
marta)  yuqori  bo'ladi.
Zarrachalar ichki sathining xilm a-xilligi yordamida ß va a  yarim 
gidratlarning sindirish va zichlik ko‘rsatkichlaridagi farqni izohlash 
mumkin.
a
 yarim gidrat suvda qorilganda ß — yarim gidratga nisbatan kam 
suv sarflab qo‘zg‘aluvchanligi keraklicha bo'lgan xamir olish mumkin. 
Demak,  gipsning a  — yarim gidratli modifikatsiyasidan qotgan gips 
ß — yarim gidratliga nisbatan ancha zieh va mustahkam bo'ladi. Agar 
u  va ß — yarim gidratlar teng hajmdagi suvda qorilsa, hosil bo'ladigan 
gipstoshning  mustahkamligi  ham   o ‘zaro  teng bofiadi.
Suvda qorilganda 
a
 — yarim gidrat ß — yarim gidratga nisbatan 
birmuncha sust tishlashadi, bunda ß — yarim gidrat zarrachalarining 
chinakam  sathi yuqori  darajada rivojlanganligi  tufayli gidratatsiya 
lezligi  ortadi.
7. 
Yarim  molekula  suvli gipsning qotishi
Yarim m olekula suvli gipsning tishlashish va qotish  m exanizm i 
haqidagi  m asala  k o ‘p  vaqtlardan  beri  tadqiqotchilar  diqqatini 
jalb  etib  keladi.
27

L e-S h atelye  (18 8 7 -y )  nazariyasiga k o ‘ra,  gipsning tishlashishi 
va  qotishi  quyidagicha  kechadi:  yarim  m olekula  suvli  gips  suvda 
aralashtirilganda  u  erib,  m etastabil  to'yingan  suvli  eritma  hosil 
b o ‘ladi.  U   eritmada  yarim  gidrat  suv  bilan  o'zaro  ta’sirlashib, 
ikki  m olekula  suvli  gipsga  aylanadi  va  eritmadan  ajralib  chiqadi, 
yarim   gidratning  suvda  eruvchanligi  20°C  haroratda  8  g/1,  ikki 
gidratning  eruvchanligi  esa  2  g/1.  0 ‘ta  t o ‘yingan  eritm adan  ikki 
m o le k u la   suvli  g ip s  ajrala  borgan  sari  u n in g   kristallchalari 
k o ‘payadi, bir-biri bilan chirmashib bitishib, boshlang‘ich  aralash- 
m aning tishlashishi va qotishi  uchun  im kon yaratadi.  Tishlashish 
boshlangandan so ‘ng qotayotgan gips tarkibiy tuzilishining buzilishi 
uning m ustahkam ligini keskin pasaytirib yuboradi,  shuning uchun 
kristallar  endi  hosil  b o ‘la  boshlaganda  tishlashishning  dastlabki 
bosqichida  buzish  m um kin.
K ey in ch a lik   yarim   m olek u la  suvli  g ip sn in g  (sh u n in gd ek , 
boshqa b o g ‘lovchi m oddalarning) A. A.  Baykov tom onidan ishlab 
chiqilgan nazariyasi o'rtaga tashlandi.  Bu nazariyaga binoan qotish 
jarayon i  u c h   b o sq ich ga   b o ‘lin ad i.  B irin ch i  b o sq ich d a  suvda 
yarimgidrat  erib,  uning  to ‘yingan  eritmasi  hosil  b o ‘ladi.  Birinchi 
b osq ich  bilan  deyarli bir vaqtda b oshlanuvchi  ikkinchi bosqichda 
suvning  yarim   m olekula  suvli  gips  bilan  o'zaro  ta ’siri  kechadi. 
Bunda  ikki  m olekula  suvli  gips  kolloid  o ic h a m id a g i  (0 ,2  m km  
dan kichik)  yuqori darajada  disperslangan kristall zarralar tarzida 
hosil  b o ‘lib,  ayni  vaqtda  aralashm aning  tishlashishi  ro‘y  beradi.
U c h in c h i  b osqichda  ikki  gidratning  o ‘ta  eruvchan  m ayda 
zarralari  qayta  kristallanib  yana  ham   yirik  kristallar  hosil  qiladi, 
bu  esa  o ‘z  navbatida  tizim ning  qotishin va  uning  m ustahkam ligi 
ortishini  ta ’m inlaydi.
So'nggi  o ‘n  yillar  m obaynida  b o g ‘lovch i  m oddalar,  xususan, 
gipsli  m oddalarning qotishiga oid yuqorida k o ‘rsatib o'tilgan asosiy 
nazariyalar yana rivojlandi.  C hunonchi, V.N.Juravlev,  S.D .O koro- 
kov,  M .I.Strelkov,  G .N .Siversev va boshqalar bog‘lovchi moddalar 
qotishining  kolloid-kim yoviy  nazariyasini  ishlab  chiqishdi.
S .D .O korokov  bog'lovchi  m oddalarning  qotishini  o ‘rganib, 
kolloidlanish bosqichining bo'lishi shart va shu bosqichda qoritqi 
suvning ta ’sirida qattiq m oddaning  disperslanish jarayoni  ketadi, 
degan xulosaga keldi.
V .N .Juravlev fikricha,  kristall  t o ‘r yuzalari  suvni  seolit singari 
singdirishi  natijasida  b o g ‘lovch i  m inerallar  gidratatsiyalanadi. 
D on alar sirtida to ‘plangan gidratatsiyalangan  qobiqlar sekin-asta
28

yemirilib, gidratning k o‘plab mayda kristallar tarzida qoritqi suviga 
o ‘tadi,  shu  yaqtda  tarang  ham da  deform atsiyalangan  kristall  t o ‘r 
barqaror notarang to ‘rga aylanadi.  Bunda gipsning qotish jarayonida 
gelning kristall payvandlanish  tarzidagi qayta kristallanishi tufayli 
mustahkamlik ortadi.
M. 
I.  Strelkov  m a’lum otiga  binoan,  yarim  m olekula  suvli 
gipsning  zarralariga  dastlab  suv  tekkanda  a w a l  n o to ‘g ‘ri  shaklli 
mayda zarralar tarzidagi qism an gidratlangan yarim gidratga ayla­
nadi.  Bunday zarralar oson  eriydi va a w a l plastinkasim on ham da 
ignasim on  kristallarga  aylanadi,  keyin  ikki  gidratning  yaxlit 
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Iqtisod-moliya
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> Няниннивииник и н и н м н н в Й
24%20Кимё%20фанлар -> E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo

Download

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling