Moddalakning kimyoviy texnologiyasi


sharoitlarda  qotish  xususiyati  bilan  ahamiyatlidir

bet31/31
Sana15.12.2019
Hajmi
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

sharoitlarda  qotish  xususiyati  bilan  ahamiyatlidir.
H ozirgi  vaqtda  tarkibi  taxm inan  quyidagicha  b o ig a n   gips 
sem en t-p u sso la n   b o g io v c h i  m oddalar  ishlatilm oqda  (o g ‘irligi 
b o ‘yich a  prosent  hisobida):
yarim   suvli  g i p s ______________________________ 7 5—50
p o r tla n d se m e n t______________________________   15—25
faolligi  200  m g /g   dan  kam   b o im a g a n   pussolan 
qo'shilm alar  (trepel,  opoka,  diatom it)  _______   10—25
Shuni aytib o ‘tish m uhim ki, yuqori darajada mustahkam  gipsli 
gips-sem ent-pussolandan tayyorlangan betonning pishiqlik darajasi 
2—3  soatdan s o ‘ng  10— 15  M Pa,  7 — 15  kundan  keyin esa norm al 
qotganda 30—40 M Pa ni tashkil etadi.  Bunday beton mustahkamlik 
markasi  shunga  teng  b o ig a n   portlandsem entdan,  tayyorlangan 
beton kabi qayishqoq-plastiklik xususiyatlariga ega. Yuqori darajada 
m ustahkam   gips  va  500—600  (G O S T   10178—62)  markali  o ‘ta 
te z   q o t u v c h i. s e m e n td a n   ish la n g a n   g ip s -s e m e n t ,  p u sso la n  
b o g io v ch i materiallari,  ayniqsa,  tez qotadi.  G ips-sem ent-pussolan 
b o g io v c h i  m ateriallaridan  tayyorlangan  buyum lardagi  p o i a t  
armaturani  tegishli  qoplam a  ham da  N a N 0 2  q o ‘shilm asi  bilan 
m uhofaza qilish  kerak.
B o g io v c h i  m ateriallam ing  tarkibi,  ulam ing  solishtirm a  sarfi, 
turi,  betonlarning  tarkibiy  zichligi  va  boshqa  om illarga  b o g iiq  
ra v ish d a   g ip s - s e m e n t - p u s s o la n   b o g i o v c h i   m a te r ia lla r d a n  
tayyorlangan beton va mahsulotlar 20—50 sikl sovuqqa chidamliligi
248

bilan diqqatga sazovordir.  Mazkur bog'lovchi materiallaming sulfat 
kislota  tuzlari  ta ’siriga  chidam liligi  portlandsem entning  sulfat 
kislota  tuzlariga  chidam liligi  bilan  bir  xil.
1956-yildan  boshlab  gips-sem ent-pussolan  b og‘lovch i  m ate- 
riallari  resp ublikam iz  qurilishlarida  m uvaffaqiyatli  ish latilib  
kelinm oqda.
G ips-sem ent-pussolan bog'lovchi materiallaridan tayyorlangan 
m ahsulotlar ham  k o ‘p qavatli turar jo y  binolari va qishloq x o ‘jalik 
aham iyatiga  ega  b o ‘lgan  binolar  qurilishida  ham   foydalaniladi. 
G ips-sem ent-pu ssolan bog'lovchi m ateriallam ing polivinil atsetat 
polim er yoki divinilstirol lateks suvli dispersiyasi bilan aralashmasi 
b in o la rn in g   tash q i  va  ich k i  y u za la rin i  p a rd o zlash d a ,  s o p o l 
k oshinlam i  m ustahkam   yopishtirishda  va  pardozlash  ishlarining 
boshqa turlarida qo'llaniladi.  Bu  alohida tarkibiy qismlarda gips- 
sem ent-p ussolan  b o g io v c h i  m oddalar  o g ‘irligining  5—20  foizi 
polim er moddalardjan iborat bu b o g io v c h ila r  yaxshi xususiyatlari 
va  chidam liligi  bilan  ajralib  turadi.
Kengayuvchi sem ent turlaridan bin giltuproqli sementlardir.  Bu 
sem ent-giltuprog‘i  k o ‘p  b o ‘lgan  toshqol  bilan  ikki  suvli  gipsni 
birgalikda maydalab aralashtirish y o ‘li bilan hosil qilinadi.  M azkur 
tarkibiy qismlaming og'irlik nisbatlari 0,7—0,3 bo'lishi kerak.  Bunday 
bog'lovchi material suv va havo muhitida tez qotadi.  U n i tayyorlash 
u ch u n   bir  kalsiyli,  alyum inati  k o ‘p  b o ‘lgan  yuqori  darajadagi 
giltuproqli  toshqol  ishlatiladi.  Bu  sem ent  mustahkamligi  bo'yicha 
400 va  500  markalaiga bo'linadi.  Shuni  aytib  o ‘tish  kerakki,  gips- 
giltuproqli sement qorishmalari sovuqqa va sulfat kislota ta’siriga juda 
barqarordir.  Giltuproqli  kengayuvchi  sem ent  kirishmaydigan  va 
kengayuvchi,  suv o ‘tkazmaydigan qorishma va betonlar tayyorlash, 
yig‘m a  beton  va  tem ir-beton  konstruksiyalam i  tutashtiriladigan 
oralarini to'ldirish,  konstruksiyalami kuchaytirish, chok va quvurlar 
og'zini tekislash va boshqa maqsadlarda ishlatiladi.
30.  Kislotaga  chidamli sement
K islotaga chidam li  sem ent,  krem niy ftorli natriy (N a 2SiF 6) va 
kvars  qum ni  birgalikda  juda  m aydalab  tuyib  olinadi.  Sem entni 
qotirish  uchun  suv  em as,  balki  eruvchan  shisha  ishlatiladi.
K islotaga  ch id a m li  se m e n t  kvarsli,  m arsh alitli,  d iab azli, 
andezitli  turlarga b o ‘linadi.  Kislotaga  chidam li  sem entdan  beton 
tayyorlashda  34-jadvalda  berilgan  k o ‘rsatkichlardan  foydalanish 
m um kin.
249

34-jadval.
Kislotaga  chidamli  sementlar  tarkibi.
Kukun
to‘Idirgich- 
ning turlari
Sement miqdori,  %
Bog'Iovchi suyuq shisha
kukun
to‘Idirgich
kremnuy
ftorli
modul
solishtirma
og‘irlik,
kg/mJ
miqdori,  % 
(kukun 
to‘Idir- 
gichga 
nisbatan)
Diabazli
95
5
2,25
1500
34
Kvarsli
96
4
3,5
1300
33
Marshalitli
94
6
2,6
1450
36
Artiktufi
96
4
2,8
1380
35
Eruvchan shisha-natriy silikat ( N a 2 0  • n S i0 2) yoki kaliy silikat 
(K 20  • nSiO z)  dan  tashkil  topgan,  havoda  qotadigan  bog'lovchi 
eruvchan shisha  m axsus xum donlarda  soda  aralashgan toza kvars 
qum ni natriy sulfat yoki potash  (K 2C 0 3) bilan qorishtirib,  1300— 
1400°C haroratda pishirib olinadi.
Yuqori haroratda erigan moddalar o ‘zaro quyidagicha reaksiyaga 
kirishadi:
N a 2C 0 3+ n S i 0 2 
N a 20  • n S i 0 2+ C 0 2;
K jC O j+nSiO j  —>  KjO • n S i 0 2+ C 0 2.
T e z d a   s o v u t ilg a c h ,  s h is h a   b o ‘tq a s i  ( N a 20   •  n S i 0 2  v a  
K20  • n S i 0 2)  yorihb  m aydalanadi,  so'ng  «silikat b o ‘lak»lari  hosil 
b o ‘ladi.  Qurilishda «silikat b o ‘lak»lari eritilgan holatda ishlatilgani 
sababli u  «suyuq shisha» deb ataladi.  Suyuq holatga keltirish uchun 
«silikat b o ‘lak»larini m aydalab avtoklavka solinadi va bosim  0 ,4 — 
0,8  M Pa ga yetkaziladi. Natijada bog'lovchi material—kolloid silikat 
eritma h osil b o ‘ladi.  Eruvchan shishaning hususiyati uning m oduli 
bilan ifodalanadi.  Shisha tarkibidagi qumtuproq miqdorining undagi 
natriy  oksidiga  (yoki  kaliy  oksidiga)  nisbati  m odul  deb  ataladi:
M   =
S i0 2 
N a .0   '
M odul M  ning miqdori katta bo'lsa,  shishaning erish xususiyati 
va chidam liligi kamayadi.
Eruvchan shisha u ch  m odulga ega:  katta m odulli M = 3 ,5 —3,9, 
o'rtacha m odulli M = 3 ,0—3,5 va kichik modulh M = 2 ,0—2,8 shisha.
2 5 0

Suyuq  shisha  quruqlikda  asta-sekin  qurib,  undan  karbonat 
angidrid gazi ta ’sirida  qum tuproq am orf holda ajratib  chiqadi:
N a 20  •  n S i 0 2+ C 0 2= N a 2C 0 3+ n S i 0 2.
Q otish jarayonini  tezlatish  uchun  suyuq  shishani  isitib,  unga 
krem n iy-ftorli  natriy  (N a 2S iF 6)  dan  12— 15%  (suyuq  shish a 
massasiga nisbatan olinganda) qo'shiladi.  Erigan shisha chinni idish, 
tunuka  bochkalarda  saqlanadi.  U n i  yozda  issiqdan,  qishda  esa 
m uzlashdan  saqlash  kerak.  K islotaga  chidam li  beton  qorishm asi 
suyuq  shisha  obdan  tuyilgan  krem niy  ftorli  natriy  (N a 2S iF 6), 
kislotaga  chidam li  kukun,  qum  va yirik  t o ‘ldirgichlam i  (andezit, 
kvarsit va h.k.) qorishtirib maydalanadi.  B eton uchun to ‘ldiigichlar 
uch xil yiriklikda ishlatiladi:  chang —  0,15  m m  dan mayda,  qum  — 
0 ,1 5 —5  m m   hajmda,  chaqilgan  tosh  5  m m   dan  yirik.
Kislotaga chidam li beton tarkibi tajriba y o 'li bilan aniqlanadi, 
buning uchun b eto n  aralashmasiga yetarli bo'lgunga qadar suyuq 
shisha qo'shiladi.
Titratish  usuli  bilan  joylanadigan  b eton   aralashmasi  u ch u n  
konusning c h o ‘kishi 2 0—30 m m  b o ‘lsa,  q o ‘l bilan shibbalanganda 
konusning  c h o ‘kishi  40— 100  m m   b o ‘lishi  kerak.
K islotaga  chidam li betonning  norm al  qotishi  uchun  iliq yoki 
quruq bo'lgan sharoit yaratish yetarlidir.  Kislotaga chidam li beton 
tayyorlash  u ch u n   materiallar  m iqdorini  taxm inan  quyidagicha 
olish  m um kin  (og'irlik  hisobida)  :  1  qism   suyuq  shishaga:  0 ,9 — 
1,1  qism   kvars  yoki  biror  kislotaga  chidam li  m aterial  changi,  1 
qism   qum ga,  1,3— 1,7  qism   kislotaga  chidam li  chaqilgan  toshga, 
10— 15%  krem niy-ftorli natriy (suyuq shisha og'irligiga nisbatan). 
Kislotaga chidam li beton  3  kundan keyin  10— 12  M Pa,  28  kunda 
keyin esa  15—18 M Pa mustahkamlikka ega bo‘ladi. Kislotaga chidamli 
beton armatura bilan mustahkam yopishish xususiyatiga ega bo'lgani 
u c h u n   kislotalar  saqlaydigan  sig ‘im lar  qurishda  tem ir-b e to n  
konstruksiyalar  tarzida  ishlatiladi  ham da  u  kislotalar  ta ’sirida 
bo'lgan  qurilish  konstruksiyalarini  m uhofazalashda  kerig  q o ‘l- 
laniladi.
B undan  tashqari  kislota  ch id a m li  sem entlar  qotishm alar, 
zamaskalar tayyorlashda,  kim yoviy uskunalam i qoplashda,  devor, 
pollam i b o ‘yashda,  kislotaga chidam li g ‘ishtlarni terishda va beton 
tayyorlashda keng qo'llaniladi.
251

F O Y D A L A N IL G A N   A D A B IY O T L A R
1.
 
А.А.П ащ енко,  В.П .Сербин,  Е.А. Старческая.
 
Вяжущ ие 
материалы.  Киев,  Высшая  школа,  1985.
2.  Ю .М .Бутт ,  М .М .Сычев,  В.В.Тимашев.
 
Химическая  тех­
нология  вяжущих материалов.  К .,  Высшая  школа,  1980.
3.
 
Х.Тейлор.
 
Химия цемента.  М .,  Мир,  1996.
4.  А.В.Волженский.
 
Минеральные  вяжущие  вещества.  М., 
Стройиздат,  1986.
5.  А.В .Ф еронская.
 
Д олговечность  четсовы х  материалов, 
изделий  и  конструкции.  М .,  Стройиздат,  1984.
6. А.В.Монастырев.
 
Производство  извести.  М .,  Стройиздат, 
1972.
7.  Ю .М .Бут т ,  В.В.Тимашев.
 
Практикум  по  химической 
технологии  вяжущих  материалов,  М .,  Высшая  школа,  1973.
8. Р. С.Бойнтон.
 
Химия и технология извести. Т., Стройиздат,  1982.
9.  А.В .Ф ерронская.
 
Гипсовы е  вяж ущ ие  и  изделия.  М ., 
Стройиздат,  1974.
10.  Т.АЛтакузиев,  Ф.М.Мирзаев.
 
Сульфоминеральные  ц е­
менты  на  основе  фосфоргипса.  Т.,  «Фан»,  1979.
11.
 
М.А.Ахмедов,  Т.А.Атакузиев.
 
Ф осфогипс. Т., «Фан»,  1980.
12.  E.Qosimov,  Т. O taqo‘ziyev.
 
Mineral  bog‘lovchilar va  ulardan 
tayyorlanadigan  buyumlar.  T.,  0 ‘qituvchi,  1984.
13.
 
T.A.Otaqo‘ziyev,  R.O.Mirzayev.
 
Qurilish materiallarigaoid izohli 
lug‘at.  T.,  0 ‘qituvchi,  1991.
14.  Т.АЛтакузиев, Д . Ф. Таджиева.
 
Новые виды  цементов на 
основе  сульфоклинкоров.  Т.,  «Ме^нат»,  1989.
15.  A.A.Ismatov,  Т.А. Otaqo ‘ziyev,  N.P.Ismoilov,  F.M.Mirzayev. 
Noorganik materiallar kimyoviy texnologiyasi. T.,  0 ‘zbekiston,  2002.
16.  T.A. Otaqo‘ziyev,  S.M.Turobjonov,  ZA.Muxamedbayeva.
 
Kimyo 
sanoati jihozlari  va  ishlab  chiqarishning  ekologik  muammolari.  T., 
2002
.
17.  T.A. O taq o ‘ziyev,  Z.A.M uxam edbayeva.
 
K im yo  sanoatida 
maydalash.  T.,  « 0 ‘zbekiston»,  2004.
252

So'zboshi...................................................................................................................3
Kirish........................................................................................................................ 5
Birinchi  qism
0 ‘zbekistonda  sement  sanoati
I bob.  Tarmoqning barpo  etilishi
1. 0 ‘zbekistonda sement  sanoatining taraqqiyot bosqichlari...........................9
2.  Ilmiy-texnika taraqqiyotining sement  sanoatidagi samaradorligi................12
3.  Anorganik  (mineral)  bog‘lovchi  materiallar.................................................. 18
II  bob.  Gips  texnologiyasi
4.  Havoda qotadigan bog'lovchi materiallar....................................................... 21
5.  Gipsning tavsifi................................................................................................. 24
6.  Suvli va suvsiz kalsiy sulfat  modifikatsiyasi................................................... 26
7.  Yarim molekula  suvli  gipsning  qotishi...........................................................27
8.  Gips bog'lovchilarining qotishiga  qo'shilmalarning ta’siri..........................34
9.  0 ‘ta yuqori  haroratda  kuydiriladigan  gips  (ekstrix-gips)  .......................... 43
III  bob.  Fosfogipsning fizik-kimyoviy xossalari,  undan qurilish 
materiallari  sanoatida  foydalanish  imkoniyatlari
10.  Fosfogipsning tarkibi,  tuzilishi va xossalarini fizik-kimyoviy tatqiq
etish ...................................................................................................................45
11.  Fosfogipsdan xalq xo'jaligining turli sohalarida foydalanish
imkoniyatlari......................................  
 
54
12.  Fosfogipsdan havoda qotadigan materiallar olish .......................................56
13.  Fosfogips bog'lovchi  moddasini  olish texnologiyasini tatbiq  etish
va ishlab chiqish...............................................................................................59
14. Magnezial bog‘lovchilar................................................................................. 64
IV  bob.  Ohak texnologiyasi
15. Havoda qotadigan ohak.................................................................................. 70
16.  So‘ndirilmagan kesak-ohak............................................................................ 71
17.  So‘ndirilgan ohak.............................................................................................83
18. Gidrat-kukun oh ak ......................................................................................... 86
19. Ohakxamiri...................................................................................................... 88
20.  So‘ndirilmagan tuyilgan  ohak........................................................................90
21.  Havoda qotadigan ohakning qotishi, xossalari va ishlatilishi..................... 92
MUNDARIJA
253

Ikkinchi  qism
Gidravlik  bog‘lovchi  moddalar
I  bob.  Gidravlik ohak va  romansement
1. Gidravlik ohak.................................................................................................. 103
2. Romansement.............................................................................................     110
II  bob.  Portlandsement
3. Tarkibi va tasnifi...............................................................................................117
4.  Klinkeming kimyoviy hamda mineralogik tarkibi........................................ 118
5.  Klinker tavsifi................................................................................................... 127
6.  Klinkerlaming sinflanishi va portlandsement turlari.................................... 133
III  bob.  Portlandsement  texnologiyasi
7. Xomashyo materiallari va yoqilg'i................................................................. 135
8.  Portlandsement ishlab  chiqarish usullari......................................................140
9.  Ohaktosh va gilni qazib olish, tashish hamda xomashyo
aralashmasini  tayyorlash................................................................................. 141
10. Klinkemi aylanma pechlarda kuydirganda sodir bo'ladigan
jarayonlar........................................................................................................ 153
11.  Klinkemi tuyish............................................................................................. 161
12.  Portlandsement dispersligining mahsulot xossasi va xususiyatlariga
ta’siri................................................................................................................ 163
IV  bob.  Portlandsementning  qotishi,  xossalari va  ishlatilishi
13.  Sementning  suv bilan birikishi va hosil bo‘lgan  mahsulotlaming
kimyoviy  tarkibi................................. ;......................................................... 169
14.  Avtoklav  materiallar texnologiyasida kechadigan  fizik-kimyoviy
jarayonlar........................................................................................................ 177
15.  Kalsiy gidrosilikatlaming hosil bo'lish sharoitlari va  barqarorligi.......... 185
16.  Portlandsementning qotishi...........................................................................187
17.  Sementtoshdagi hajmiy o‘zgarishlar..................................................... 
192
18.  Portlandsementning mustahkamligi............................................................ 193
19.  Sementtosh va betonlaming kimyoviy hamda fizik yemimvchi omillar
ta’siriga chidamliligi....................................................................................... 200
V  bob.  Maxsus  portlandsementlar
20. Portlandsement  turlari.................................................................................. 213
21. Tez qotuvchan portlandsement....................................................................213
22.  Plastifikatsiyalangan va gidrofob portlandsementlar................................. 216
23. Sulfatga chidamli portlandsement................................................................ 217
24. Oq va rangli portlandsementlar.................................................................... 220
VI  bob.  Maxsus  sementlar
25. Tamponaj sementlar...................................................................................... 223
26.  Pussolan portlandsementlar......................................................................... 228
27.  Sulfomineral sementlar.................................................................................239
28.  Giltuproqli sementlar.................................................................................... 244
29.  Kengayuvchi va taranglanuvchi sement...................................................... 245
30. Kislotaga chidamli sem ent............................................................................249
Foydalanilgan  adabiyotlar.................................................................................252

TEMIRJGN  AZIM  0 ‘G ‘L1  OTAQO'ZIYEV, 
ERKIN  TEMIRJONOVICH  OTAQO‘ZIYEV
B O G ‘L O V C H I  M O D D A L A R N IN G   KIM YOVIY 
T E X N O L O G IY A SI
Oliy o ‘quv yurtlari  bakalavrlari  uchun  darslik
Muharrir  To‘lqin  Alimov 
Rassom  Uyg‘un  Solihov 
Badiiy  muharrir  Shuhrat  Odilov 
Texnik  muharrir  Yelena  Tolochko 
Musahlviha Mahmuda Usmonova 
Kompyuterda sahifalovchi  Shoira Yo‘ldosheva
IB №09-200
Bosishga  ruxsat  etildi  27.12.2005.  Bichimi  60x90 
{/ i r
  Tayms  TAD 
gamiturasi.  Shartli b. t.  16,0.  Nashrb.  t.  17,3.  1000 nusxa. Shartnoma 
№ 76—2005.  Buyurtma №187.
Cho'lpon  nomidagi  nashriyot-matbaa  ijodiy  uyi.  Toshkent,  700129, 
Navoiy  ko'chasi,  30.
<
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Iqtisod-moliya
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> Няниннивииник и н и н м н н в Й
24%20Кимё%20фанлар -> E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo

Download

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling