Moddalakning kimyoviy texnologiyasi


terlanadi.  Bu jarayon davomida qo'shaloq birikma M g 0   M gCl2 6H 20

bet9/31
Sana15.12.2019
Hajmi
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

terlanadi.  Bu jarayon davomida qo'shaloq birikma M g 0   M gCl2 6H 20  
hosil b o ia d i (qoritqi sifatida M gC l2 olingan b o ‘lsa).  Gidratatsiya va 
q o ‘shaloq  tuzning  hosil  b o ‘lish  reaksiyalari  deyarli  qorib  b o ‘l- 
gandan  keyinroq  boshlanadi.
Ikkinchi davr tishlashish yoki kolloidlanishi.  Reaksiyalar nati- 
jasida hosil bo'lgan birikmalar o ‘ta to ‘yingan eritma hosil qiladi va 
gel  (iviq)  shaklida  ajralib  chiqadi;  tishlashishi  tez  boshlanib,  tez 
tugaydi,  qotgan  m assaning  kolloid  holati  esa  uzoq   vaqt  davom  
etadi.
Uchinchi davrda kolloid massa yaxna holatida qayta kristallashish 
y o ‘li  bilan  kristall  o ‘sim taga  aylanadi.  Kristallar  hosil  b o ‘lsa-da, 
ular juda  ham   kichik,  kolloid  o ‘lchamlarga  yaqin  bo'ladi.
M agnezit xom ashyoni  800—850°C haroratda kuydirib,  so ‘ngra 
maydalab tayyorlanadigan  kaustik  m agnezitning solishtirma o g ‘ir- 
ligi,  standartga  ko‘ra,  3,1—3,45  g /sm 3,  hajm  og ‘irligi  —  0,65  dan 
0,85 t/m 3 gacha boTishi kerak. 21  sonli elakda ko‘pi bilan 5% material 
qolishi,  0085 sonli elakdan materialning kamida 75%  i o ‘tishi kerak.
K austik  m agnezitning  kim yoviy  tarkibini  quyidagi  m a ’lu - 
motlardan  bilib  olish  m um kin  (9-jadval).
Kaustik  m agnezit  tishlashishi  kam ida  20  daqiqadan  keyin 
boshlanib,  kechi  bilan  6  soatda  (qorgan  vaqtdan  hisoblaganda) 
tugashi kerak.  Kaustik magnezitni normal sharoitlarda sinayotganda 
hajman  bir  tekis  o ‘zgaradigan  b o ‘lishi  zarur.
67

Bir  sutkadan  s o ‘ng  cho'zilgandagi  m ustahkam lik  chegarasi 
kam ida  1,5  M P a  b o ‘lishi  kerak  (tuzli  eritmada  qorilgan  kaustik 
m agnezit  bilan  y o g ‘o c h   qipiqlari  aralashm asini  sinayotganda; 
q ipiqsiz  tayyorlansa,  bir  sutkadan  s o ‘ng  c h o ‘zilishdagi  m us­
tahkam lik  chegarasi  5 ,0 — 10,0  M Pa  ga,  siqilishdagisi  esa  3 0 ,0 — 
40 ,0  M P a ga yetadi).
9-jadval.
K a u s tik   m a g n e z itn in g   kim yoviy  ta rk ib i.
Komponentlarning nomi
Magnezit tarkibida og'irlik bo‘yicha, 
% hisobida
2-sinf
3-sinf
M a g n iy  o k s id i,  (M g O )  k a m id a
83
75
K a ls iy  o k s id i,  (C a O )  k o ‘p i b ila n
2,5
4,5
X lo rid   k is lo ta d a  e rim a y d ig a n  
q o ld iq ,  k o ‘p i  b ila n
2,5
4
B ir  y a rim  m iq d o rli  o k s id la r 
A l , 0 , + F e , 0 ,
n o rm a la n m a y d i
1 10°C  d ag i  n a m lig i,  k o ‘p i  b ila n
1,5 
1,5
D o lo m it  xom ashyoni  m agniy  karbonat  dissotsiatsiyasi  haro- 
ratidan yuqori,  biroq kalsiy karbonatnikidan kam  (700°C ga yaqin) 
haroratda chala kuydirilib tayyorlanadigan nim pishiq dolom itning 
solishtirm a og ‘irligi 2,87—2,85 g/sm 3 atrofida, hajm og ‘irligi esa  1,08 
dan  1,11  t /m 3 gacha bo'lishi  kerak.
N im pishiq  d olom it  kaustik  m agnezitga  nisbatan  q o ‘yiladigan 
talablarga m os darajada m ayda tuyilgan b o ‘lishi kerak.
Kaustik m agnezit nam unalam ing c h o ‘zilishdagi mustahkamlik 
chegarasi  (3 ,7   va  28  sutka  tutilgan)  kam ida  1,0,  1,6  va  2,5  M Pa 
bo'lishi Iozim.  Namunalar og ‘irligi b o ‘yicha 9 qism kaustik magnezit 
va  1  qism   qipiq aralashmasidan  yasaladi.
M agnezial  bog‘lovchi  choksiz  ksilolit pol  qurishda  ishlatiladi. 
Bunday  pollarda  asosiy  to ld ir g ic h   sifatida  y o g ‘o c h   qipiqlaridan 
foydalaniladi.  K silolit pollar gigiyena talablariga m osligi va k o‘pga 
chidashi  bilan  farq  qiladi.  Issiqni  kam  o ‘tkazuvchanligi jihatidan 
em an  parketga  o ‘xshaydi.  K silolit  pol  ko'pchilik  foydalanadigan 
joylar  (vokzal,  klub,  m agazin,  kasalxona  va  boshqalar)da,  turar 
jo y   binolarining  yordam chi  xonalari  (y o ‘lak,  oshxona,  zinapoya 
m aydonchalari va hokazolar)da,  shuningdek,  rejimi quruq fabrika 
va zavod binolarida quriladi.
68

Y og‘och  maydasi (qipiq,  yog‘och  uni) va magnezial sementdan 
polga  ishlatiladigan  presslangan  plitalar  yasaladi.
M agnezial b og‘lovchilar xonalarning ichini suvashda  ham  ish- 
latiladi.  Bunday  hollarda  to ‘ldirgich  sifatida  odatdagi  daryo  yoki 
soy qumini  ishlatish mumkin.  Bunday suvoq nihoyatda mustahkam 
bo'ladi.  Bundan  tashqari  ana  shunday  suvoqda  sem ent  kam  sarf 
boMadi va binoni tezroq  foydalanishga topshirish  im koni tug‘iladi.
Har  xil  qurilish  detallan  (deraza  peshtaxtalari,  zinapoyalar, 
yaxlit  tom ,  tom ga yopadigan plitalar va boshqalar),  fibrolit plitalar 
va  issiq  o'tkazm aydigan  turli  materiallar  ishlashda  ham   ana  shu 
bog‘lovchilardan  foydalaniladi.

IV  bob.  Ohak  texnologiyasi
15.  Havoda  qotadigan  ohak
Havoda qotadigan ohak deb, tarkibida 8% gacha gil q o‘shilmalar 
bo'lgan va erib yopishib qolmaydigan qilib bir m e’yorda kuydirilgan 
ohak tosh lam i  mayda  tuyish  natijasida  hosil  b o ‘ladigan  havoda 
qotuvchan b o g ‘lovchi  m oddalarga aytiladi.
H ali tuyilmagan kuydirish m ahsuloti so ‘ndirilmagan kesak ohak 
(q a y n a m a )  d eb   a ta la d i.  U   sh u   h o lic h a   b o g ‘lo v c h i  m o d d a  
hisoblanm aydi va uni qorishma ham da beton tayyorlashda ishlatib 
b o ‘lm aydi.  B o g ‘lovchi  m odda  b o ‘lishi  uchun  kesak-ohak  mayda 
tuyilishi  zarur.
K esak-ohakni  m aydalashning  ikki  usuli  qoMlaniladi:
— m exanik usul — z o ‘ldirli yoki boshqa tegirmonlarda tuyiladi;
— so'ndirish usuli — ohak b o ‘laklariga suv bilan ta’sir qilinadi; 
sh u n d a  o h a k   o ‘z - o ‘zid an  m ayda  zarrachalarga  parchalanadi 
(dispergirlanadi).
K esak-ohak  qanday  usulda  m aydalanganiga  qarab,  havoda 
qotadigan  tovar  ohakning  quyidagi  turlari  b o ‘ladi:
—  k e s a k -o h a k   (q a y n a m a )n i  m ex a n ik   u su ld a   m ayd alab  
tayyorlanadigan so'ndirilm agan  tuyilgan  ohak.  U  tarkiban asosan 
kalsiy  oksididan  tashkil  topgan  b o ‘ladi;
—  kesak-ohak  (qaynam a)ni  m a ’lum   miqdordagi  suv  bilan 
(k u k u n sim o n   holatga  k elg u n ich a )  s o ‘ndirib  tayyorlanadigan 
s o ‘ndirilgan  gidrat  ohak  (pushonka-kukun).  K im yoviy  tarkibi 
jihatidan  u  kalsiy  gidrati  C a (O H )2 dan  iborat  b o ‘ladi;
—  k esak-ohak  (qaynam a)ni  ortiqcha  suv  bilan  s o ‘ndirish 
natijasida h osil b o ia d ig a n   m ahsulot  —  ohak xamiri;  ohak xamiri 
asosan  gidrat  oksidi va  suvdan  iborat  bo'ladi.
K esak-ohakni  so ‘ndirib  yoki  tuyib  maydalash jarayoniga  faol 
yoki  gidravlik  mineral  q o ‘shilm alar  (dom n a va  yoqilg'i  shlaklari, 
kul,  vulkan  kuli,  pem za,  tuf,  kvars  qum ,  semyanka,  trepel  va gips 
tosh) q o‘shish mumkin.  Ohakka qancha mineral q o‘shilma qo'shish
70

m um kinligi  ohakning faoJligi  (% CaO+%   M gO ) bilan  aniqlanadi. 
A m m o  12-jadvalda ko‘rsatilgan miqdordan kam boMmasligi kerak.
Ohak  ishlab  chiqarish  uchun  ohaktoshlardan  foydalaniladi. 
Ohaktoshlarda  kalsiy karbonatdan  tashqari  o z m i-k o ‘pm i  m agniy 
karbonat  ham   b o ‘ladi.  Kuydirilayotganda  karbonat  tuzlari  qattiq 
CaO  va  MgO  oksidlari  hamda  gazsim on  m ahsulot  —  C 0 2  ga 
dissotsiatsiyalanadi.  G a zsim on   m ahsulot  chiqarib  tashlanadi, 
qolgan qattiq oksidlar esa havoda qotadigan  s o ‘ndirilm agan ohak 
tarkibiga  kiradi.  H avoda  qotadigan  ohak  qancha  m agniy  oksidi 
borligiga  qarab  o z  m agnezialli  (5%  gacha  m agniy  oksidi  bor), 
m agnezialli  (5  dan  20%  gacha  m agniy  oksidi  bor)  va  dolom itli 
(20  dan  41%  gacha  m agniy  oksidi  bor)  ohaklarga  b o ‘linadi.
O hakda  m agniy  oksidi  va  gil-aralashm alar  b o ‘lishi  un in g 
xossalariga, jum ladan,  so ‘nish tezligiga1 katta ta ’sir qiladi.  H avoda 
qotadigan ohak so ‘nish jarayonining davom etish muddatiga qarab 
ikkiga b o ‘linadi:  tez so ‘nuvchan ohak 20  daqiqa ichida so'n adi va 
asta s o ‘nuvchan  ohak  —  20  daqiqadan  ortiq  m uddatda s o ‘nadi.
Q aynam a-ohakni  so'ndirayotganda  ohak  xamiri  harorati  har 
xil b o ‘lishi  m um kin.  Shuning uchun ham  havoda qotadigan  ohak 
ko'rsatkichiga qarab shartli  ravishda ikkiga bo ‘linadi: past ekzotermik 
ohak  (so ‘ndirilayotgan  vaqtdagi  eng  yuqori  harorati  70°C  dan 
past)  va  yuksak  ekzoterm ik  ohak  (so ‘ndirilayotgan  vaqtdagi  eng 
yuqori  harorati  70°C  dan  ortiq).
16.  So‘ndirilmagan  kesak-ohak
So'ndirilm agan  kesak-ohak  ishlab  chiqarish  texn ologik jara- 
yoni,  keltirilgan  chizm adan  ko'rinib  turibdiki,  asosan  ohaktosh 
qazib  olish,  uni  tayyorlash  va  kuydirishdan  iborat.
1.  Xomashyo  materiallari  va  ularni  tayyorlash.
S o ‘ndirilmagan  kesak-ohak  ishlab  chiqarish  u ch u n   tarkibida 
kalsiy  karbonat  k o‘p  b o ‘lgan  to g ‘  jinslari  (ohaktoshlar)dan  foy­
dalaniladi.
Ohaktoshlar cho'kindi  tog' jinslari  b o ‘lib,  kim yoviy tarkibi  va 
fizikaviy xossalari jihatidan xilm a-xil turlarga b o ‘linadi.  Biroq uning 
asosiy  qismi  kalsiy  karbonatdan  iborat.
Boshqa  m oddalar  (m agniy  karbonat,  gil  va  har  xil  oksidlar)
1  S ta n d a rt la b o ra to riy a  sin o v i v aq tid ag i s o ‘n ish  tezligi  d e g a n d a  k e s a k -o h a k n i 
suv  b ila n   q o rg a n   v a q td a n   x a m iri  e n g   y u q o ri  h a r o r a tg a c h a   q iz ig u n ig a   q a d a r 
o ‘tg a n   d a v r  tu s h u n ila d i.
71

b o ‘lishiga sabab shuki,  ohaktoshlar cho'kin di holda hosil b o ‘ladi; 
karbonatlar  c h o ‘kkanida  bu  m oddalar  ham   c h o ‘kkan.
Aralashm alarning  miqdoriga  qarab  ohaktoshlarning  rangi  oq 
rangdan  qora  ranggacha  boradi.  B itum   va  k o ‘m ir  m oddalar 
qo'shilgan  b o ‘lsa,  ohaktosh  qoramtir  b o ‘ladi.  Sarig‘,  q o ‘ng‘ir, 
kulrang tusda boMishi ohaktoshdagi ternir va margarles aralashmalari 
ta ’siridan;  kim yoviy jihatdan  s o f kalsiy  karbonat  oppoq  b o ‘ladi.
Odatda ohaktoshlaiga gil aralashmalari qo'shilgan bo'ladi.  Shuriga 
k o‘ra,  ohaktoshning quyidagi turlari uchraydi: s o f ohaktosh (tarki- 
bida  5%  gacha  gil  aralashmalari  bor):  mergel  (gil)li  ohaktosh 
(tarkibida 5%  dan  10% gacha gil zarrachalari bor);  ohak-karbonat 
mergel (tarkibida  10% dan 30% gacha gil zarrachalari bor) va mergel 
(tarkibida  30%  dan  50%  gacha gil  zarrachalari  bor)  ohaktoshlar.
Keltirilgan tasnifdan k o ‘rinib turibdiki, havoda qotadigan ohak 
ishlab  chiqarish  uchun  faqat  s o f  ohaktosh  va  qism an  mergelli 
(gil)  ohaktoshnigina  ishlatish  kerak.
So‘ndirilmagan  kesak-ohak  ishlab  chiqarish  texnologiyasi  chizmasi.
72

Havoda qotadigan ohak xossalariga katta ta’sir etadigan ikkinchi 
modda m^gniy karbonatdir.  Karbonatli tog‘ jinslari tarkibida qancha 
M g C 0 3 borligiga qarab,  salgina dolomitlashgan ohaktosh (tarkibida 
5 — 10%  M gC O ,  bor),  ohaktosh  d o lo m it  (tarkibida  2 0 —40% 
M g C 0 3  bor)  va  d o lo m it  (tarkibida  4 0 —46%  M g C 0 3  bor)ga 
bodinadi.
Havoda qotadigan ohak ishlab chiqarish uchun dolom itlashgan 
oh a k tosh larn in g  ham m a  turlari  ish la tilish i  m u m k in .  U larn i 
kuydiiganda tegishlicha oz magnezialli va dolomitli ohak hosil bo‘ladi.
H a v o d a   q o ta d ig a n   o h a k   ish la sh   u c h u n   q o ‘lla n ila d ig a n  
karbonatli  to g‘ jinslarining ham m asi  standart b o ‘yicha u ch ,  y a ’ni 
A ,  B  va  D   sinfga  b o ‘linadi.  Bunday  bodishi  uchun  to g ‘  jinslari 
tarkibida qancha karbonat,  magniy karbonat va gil aralashma ( S i0 2, 
A120 3  va  F e20 3  oksidlari)  borligi  asos  qilib  olingan.  Q uyida  (1 0 - 
jadval)  ohaktoshning  har  sinfga  nisbatan  qo'yiladigan  talablar 
keltirilgan.
10-jadval.
Havoda  qotadigan  ohak  ishlab  chiqarish  uchun  ishlatiladigan 
ohaktoshlarning  kimyoviy  tarkibi.
Ohaktoshlar sinfi
Tarkibi,  % hisobida
CaC03
MgCOa,  ko‘pi bilan
Gil aralashmalar, 
ko‘pi bilan
A
95
2,5
2
B
82
10
8
D
50
4 0
8
Ohaktoshlar  tarkibiy  tuzilishi jihatidan  zieh ,  b o ‘sh  va  g ‘ovak 
bodishi  mumkin.  Shuning uchun ham ohaktoshlar quyidagi turlarga 
bodinadi:
—  donador-kristall  yoki  marm ar  (m ayda  kristall  tarkibiy 
tuzilishga  ega)  ohaktosh;
— zich-kristall tarkibiy tuzilishga ega ohaktosh;
—  zoldirchalar  t o ‘plam idan  iborat  oolit  ohaktosh;
—  ohaktosh  tu f (g‘ovak  ohaktosh);
—  od g an   jo n li  organizm lar  kosasidan  iborat  ohaktosh  — 
ch ig ‘anoq;
—  y u m sh o q -b o ‘sh  to g ‘  jinsi  —  b o ‘r.
Shaxta  pechlarda  kuydirib,  havoda  qotadigan  ohak  ishlab 
chiqarish  uchun  tarkibiy  tuzilishi  zieh   ham m a  ohaktoshlardan 
foydalansa bodadi.
73

Ohaktosh  qazib  olish. 
O haktosh  konlari  k o ‘p  hollarda  yer 
yuzasida  b o ‘ladi.  O haktosh  o ch iq   usulda  qazib  olinadi:  a w a l 
p o r tla tila d i,  k ey in   p o r tla tilg a n   t o g 1  jin sla ri  bir  c h o ‘m ic h li 
ekskavatorlar yordam ida transportga yuklanadi.  Ohaktoshlarning 
yirik xarsanglari pnevm atik yoki elektr bolg'alar bilan maydalanadi. 
Ba’zan kichkina zaryadlar yordamida takror portlatib maydalanadi.
Ohaktoshlar ternir y o ‘l yoki tosh y o id a  qatnaydigan  transport 
v o sita sid a   y o k i  k o n   y a q in id a ,  y a ’ni  1  kg  m a sofad a  b o ‘lsa, 
transportyorlar  yordam ida  tashiladi.  Transportyor  yordam ida 
tashish  eng  qulay,  unum li  va  kam  m ehnatli  usuldir.  K on  3  km 
m a so fad a   b o ig a n d a   oh ak to sh la rn i  yukini  o ‘zi  a g ‘daradigan 
m ashinalarda  (sam osvallarda)  tashigan  foydali,  m azkur  m a- 
shinalar  yaxshi  ishlashi  uchun  usti  pishiq  ravon  y o ‘llar  kerak. 
K o n   3  km   dan  ortiq  m asofada  bo'lgan ida  tem iryo ‘ldan  foy- 
dalanilgani  m a ’qul.
X o m a sh y o n i  qazib  o lish n i  tashkil  q ilayotganda  ohaktosh 
c h o ‘kindi sifatida hosil b o ‘lganiga ahamiyat berish kerak.  Chunki 
ohaktoshlarning kim yoviy va mineralogik tarkibi kon sathi va uning 
qalinligi  (q u w a ti) b o ‘yicha ancha farq qiladi.  Ohaktosh qatlamida 
linzasim on  uyum   yoki  qatlam   holida  gil  uchrashi  ham   m um kin. 
H avoda  qotadigan  ohak  ishlash  uchun  qodlaniladigan  ohaktosh 
tarkibida  aralashma  k o ‘p b o ‘lsa,  uni  ishlatib  b o ‘lm aydi.  Shuning 
uchun kondan ohaktosh qazib ola boshlashdan oldin uning hamma 
qism ini  puxta tekshirib  chiqish  kerak.
O haktosh  yerda  sifati  jihatidan  qanchalik  bir  xilligiga  qarab 
yoppasiga  yoki  tanlab-tanlab  qaziladi.  O haktosh  sifati  jihatidan 
ayrim joylarda bir xil b o ‘lgani yoki salgina farq qilgandagina yalpi 
(yoppasiga) qaziladi.  Sifati keskin farq qilsa,  tanlab-tanlab qaziladi. 
Bunday qazishda  ohakning  tannarxi  oshadi,  shu bilan  birga  sifati 
ish onchli  b o ‘lm ay  qoladi.  G ap  shundaki,  qazish  vaqtida  ohak- 
toshning sifati  yoki sifatsizligini rang va qattiqligiga qarab aniqlash 
m um kin.  Buning  uchun  katta  tajriba  kerak.  Shuning uchun  ham 
ohaktosh  to'plangan joylar sifati jihatidan bir-biridan  keskin  farq 
qilsa,  ohak  zavodi  k o‘rsatkichlariga  ega  b o ig a n   yaxshiroq  kon 
qidirish  kerak b o ia d i.
Ohaktoshni  kuydirishga  tayyorlash. 
O haktosh  bo'laklarining 
iloji boricha bir xil o ‘lcham da b o ‘lishi ohakning sifatli kuydirilishini 
ta’minlaydigan m uhim  shartlaming biridir.  Bu shartga shu sababdan 
rioya  qilinishi  kerakki,  birinchidan,  kuydirish  m uddati  ohak- 
tosh lam in g  o ‘lcham iga  b o g ‘liq,  ikkinchidan,  bir  xil  o ‘lcham dagi
74

ohaktosh b o ‘iaklari  nisbatan ancha katta bo'shliq hosil  qiladi,  shu 
hilan  shaxta pechlarda gazlarga kam qarshi!ik k o ‘rsatiladi. Yirik va 
mayda ohaktosh b o ‘laklari aralashiga kuydirilsa, ohakning bir qismi 
chala,  bir  qismi  esa  o ‘ta pishib  ketadi.
Buning  sababi  shundaki,  pechga  o ‘lch am i  har  xil  ohaktosh 
solinganda yirik b o ‘laklari og‘ir b o ‘lganligidan pechning chekkasida 
ham da  mayda  b o ‘laklar  esa  o ‘rtasi  (m arkazi)da  to ‘planib  qoladi. 
O haktosh  boMaklari  qanchalik  kichik  b o ‘lsa,  shunchalik  shixta 
gazlarníng ohíshiga  ko’proq qarshilik kohsatadi.  Tutun-gazlar va 
yoqilg‘ining yonishi ham da ohakning sovishi uchun zarur b o ‘lgan 
havo qarshiligi kamroq joylardan  o ‘tadi.  Natijada pech markazida 
shixta  yetarli  darajada  pishmaydi  va  yoq ilg‘ining  talaygina  qism i 
yonm ay  qolishi  m um kin.
Ohaktoshlar  kuydirish  uchun  saralash  vaqtidayoq  tegishlicha 
tayyorlana  bosh lan ad i.  O datda  saralash  paytida  oh ak tosh lar 
m aydalanadi.  Chunki  ohaktosh  b o ia k la ri  k o ‘pincha juda  katta, 
ya’ni  50—60 sm gacha va undan ham  katta o ‘lcham larda b o ‘ladi.
O haktoshni  qanchalik  katta-k ich ik   o ‘lch am d a  m aydalash 
kerakligi  odatda ishlatiladigan pech turiga bog'liq bo'ladi.  Shaxta 
pechda kuydirilganda ko'ndalangiga 20—40,  40—80 va 80— 120 m m  
keladigan  ohaktoshlar  a lo h id a -a lo h id a   pishadi.  8 0 — 120  m m  
b oia k la r faqatgina shu  vaqtgacha  ishlatib  kelinayotgan pechlarda 
kuydiriladi.  Chunki ohaktosh b o ‘laklari katta bo'lgani uchun ulam i 
uzoq  vaqt kuydirishga t o ‘g ‘ri  keladi.  Yangi  pechlar qurayotganda 
esa 20—40 va 40—80 mm  o'Ichamdagi ohaktoshlardan foydalanish 
zarur.  Aylanm a pechlarda kuydirilayotganda 5—20 va 20 —40  m m  
o ‘lcham dagi  ohaktoshlar  ishlatiladi.
Maydalash jarayoni yopiq yoki  ochiq sikl b o ‘yicha olib borilishi 
mumkin. Ochiq sikl b o ‘yicha ishlatilayotganda,  material  maydalagich 
apparatidan  faqat  bir  m arta  o ‘tkaziladi.  Y op iq   sikl  b o ‘yich a  
ishlayotganda esa yirik boiaklar yana qaytadan maydalanadi.  Ochiq 
sikl  b o ‘yicha  ishlayotganda  maydalangan  m ahsulot  har  xil,  ya ’ni 
chang'kukundan tortib maydalagich chiqish teshigining eni baravari 
keladigan  o lc h a m d a g i  parchalardan  iborat  b o 'la d i.  B unday 
mahsulotdagi tovar-fraksiya unchalik k o ‘p b o lm a y d i,  odatda 50% 
dan  kamrog‘ini  tashkil  etadi,  qolgan  qismi  esa  chiqindiga  chiqib 
ketadigan mayda-chuydalardan iborat b o ‘ladi.  Maydalashning yopiq 
sikli  nisbatan  ko'proq  —  60—70%  tovarli  fraksiya  olishga  im kon 
beradi.  Shuning  uchun  ham  bir  xil  fraksiya  kattalikdagi  m ahsulot 
olish  uchun  maydalashning  ana  shu  usuli  q ollan ilad i.
75

M aydalash-saralash  qurilmasí  quyidagicha  ishlaydi.  K ondan 
tashib  keltirilgan  ohaktosh  qabul  qiluvchi  bunkerga  solinadi,  u 
yerdan plastinka ta’m inlagich yordamida bir tekisda panjara to ‘rga 
uzatib  turiladi.  T o ‘r panjaralari  orasidan  o ‘tmagan  yirik  b o ‘laklar 
m aydalagichga,  maydalari  esa  saralagich  sim  g ‘alvirga yuboriladi. 
M aydalagichda m aydalangan  m ahsulot ham  ana shu sim  g ‘alvirga 
tushadi.  Saralagich  sim   g ‘alvir  odatda  bir  necha  elakdan  iborat 
b o ‘ladi.  Elaklaming soni b o ‘lak o ‘lchamlari soniga bog‘liq. Yuqorigi 
elakdan  o ‘tm agan  yirik  ohaktosh  b o ‘laklari  yana  maydalashga 
yuboriladi,  har  qaysi  elakdan  ushlanib  qolgan  mayda  b o ‘laklari 
esa  saralagich  sim   g ‘alvir  ostiga  o ‘rnatilgan  bunkerning  tegishli 
bo'lim lariga to'kiladi.
O h ak tosh   b o ‘laklarining  o ‘lcham lari  va  fraksiyaning  talab 
qilinayotgan  yirikligiga  qarab  bir  yoki  ikki  p o g ‘onali  maydalash 
c h iz m a s i  q o 'lla n ila d i.  B ir  p o g ‘o n a li  c h izm a   b o ‘y ich a   m ay- 
dalayotganda  m aterial  bitta  m aydalagichda  m aydalanadi.  Ikki 
p o g ‘o n a lid a   e sa   k e tm a -k e tig a   ikki  m a y d a la g ic h d a n   o ‘tadi: 
birinchisining  chiqish  teshigi  katta,  ikkinchisiniki  kichik  b o ‘ladi. 
M aydalangan  m ahsulot  shu  orada  yana  bir  bor  saralanishi  ham  
m um kin.
Q anday tipdagi  m aydalash apparatini tanlash xom ashyo turiga 
b o g iiq .  M isol  u chun ,  zich   ohaktoshlar  ja g‘li  maydalagichlarda 
m aydalanadi.  B o ‘sh  karbonat jinslar,  asosan,  b o ‘rni  m aydalashda 
ulam i ishlatib b oim ayd i.  Chunki maydalagichlarga yopishib qolishi 
m um kin.  Shüning  uchun  tishli  valslar  ishlatiladi.
Z ich   ohaktoshlar  S M — 11A  va  S M -1 6   A   markali  m ayda­
lagichlarda yaxshi  m aydalanadi  (11-jadval).
J a g ‘li  m a y d a la g ic h la rn in g   te x n ik   tav sifi.
11-jadval.
Ko‘rsatkichIarning nomi
F
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 24%20Кимё%20фанлар
24%20Кимё%20фанлар -> Toshkent kimyo-texnologiyainstituti sh. P. Nurullayev, A. J. Xoliqov, J. S. Qayumov analitik, fizikaviy va kolloid kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> A. F. Maxsumov kimyo fanlari doktori, professor
24%20Кимё%20фанлар -> Iqtisod-moliya
24%20Кимё%20фанлар -> 24. Bog'lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Otaqo'ziyev T.A, Otaqo'ziyev E.T.pdf [Alyuminatlar]
24%20Кимё%20фанлар -> Няниннивииник и н и н м н н в Й
24%20Кимё%20фанлар -> E. N. Lutfullayev, Z. N. Normurodov
24%20Кимё%20фанлар -> Kimyoviy texnologiya. Kattayev N.pdf [Angren oltin boyitish fabrikasi]
24%20Кимё%20фанлар -> S. M. Turobjonov, T. T. Tursunov, K. M. Adilova
24%20Кимё%20фанлар -> K. A. Ciiolponov, S. N. Am inov anorganik kimyo
24%20Кимё%20фанлар -> E. O. O r I p o V, A. O. N a s r u L l a y e V bioorganik kimyo

Download

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling