Muhammad yusuf s s s s s s iymon qo’shig I


Download 1.7 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/30
Sana03.10.2022
Hajmi1.7 Mb.
#829865
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Bog'liq
muammmad yusuf iymon kushigi

LAG ANBARDO RLAR
K azzo b S ta lin d a n zo rla n m a n g h ad eb ,
U h a m fa rz a n d id ir b itta in so n n in g ,
B ilm o q c h i b o 'lsa n g iz , q ab ri q a y d a d eb, 
L a g a n b a rd o rlard a n so 'ra n g C h o 'lp o n n i...
O ta b e k K u m u sh in k o 'z la rin yopib,
O 'z i h a m o rtid a n q ilg a c h safarlar,
13


Q odiriy b o b o n in g q llarin  pib,
C h o h g a itarg an ham - lag an b ard o rlar.
U lai Ib lis b ila n tili b ir  rtoq,
U lar A z ro ilg a so d iq ch o p arlar.
A vval U sm o n larn i so tib , k ey in ro q
F ary o d k  targ an h am - lag an b ard o rlar.
Y ov nad ir? Z o 'r k e lsa  ld irad i yov,
B u la r q o n s rg u v ch i isk ab to p arlar.
Q a h h o rn i q a n d k asal,
O y b ek n i so q o v
Q ilib q  y g an lar h a m - lag an b ard o rlar.
U la r u sto zig a q u ld a y in kim sa,
M eh rib o n h o m iy si sh o g ird larin in g .
 z i  ldirib, s ng m o zo rig ach a 
K  tarib b o rish a r to b u tlarin i...
K a zzo b S ta lin d a n zo rla n m a n g h adeb,
U ham b o la si-d a b itta insonning.
B ilm o q ch i b o 'lsa n g iz , q a b ri q ay d a deb, 
L a g a n b a rd o rlard a n so 'ra n g C h o 'lp o n n i!
1988
DUNYO
M en g a b o q ib m iy ig 'id a k u lg an d u n y o ,
M en i tu p ro q , o 'zn i o sm o n b ilg a n d u n y o ,
S en i m o m o m c h o 'm iltirg a n y u v ib -tarab ,
S en i b o b o m te ta p o y a q ilg a n , d u n y o !..
E y , o 'tm is h d a n o 'tg a n k u n in so 'ram ag an ,
O 'z b e k b o rsa kim q o 'lig a q ara m a g a n ?
B o tirla ri q u l b o 'lis h g a y aram ag an ,
S u lu v la ri b o 'y n ig a o silg a n dunyo!
M o ziy m a n im b o rim n i y o d etib siylar,
D ilin o b o d , ru h la rin sh o d etib siylar.
S h o h G 'a z z o liy , sh o h T a b riz iy , sh o h R u m iy lar... 
C h o rig 'in i y e lk a sig a ilg an dunyo.
14


S en si ingan - o 'sh a jo n d in o rtiq sen g a 
T o jm a h a l ham b ir b o b o m d an to rtiq senga. 
K u lm a m enga, id d a o la r q ilm a m en g a - 
T o 'q q iz k u n d a T e m u r b o sib o lg an dunyo!
Y u zlarin g n i y o ritg an shu sh arq ziyosi
D a rd la rin g n i aritg an shu sharq ziyosi.
S in o n in g eta g in o 'p ib O v ru p o si,
A m riq o si B eru n iy d an q o lg an d u n y o .
M e n in g k o 'sh k im k o 'k d a - u n g a y e tm ay d i qo'I, 
M e n in g k o 'rk im k o 'n g il, u n g a eltg a y b ir yo'l, 
T irik m a n m en, kel istasan g m u rid im bo'l - 
Sen Islo m d a n iym on d a rsin o r g a n , d u n y o !..

Download 1.7 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling