Mundarija O’quv materiallar


Download 5.17 Kb.
Pdf ko'rish
bet10/11
Sana22.09.2020
Hajmi5.17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

                                                              Jami 
20 
 
 
 

120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOSSARIY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 
 
Fonetika  -Звуко-буквенный состав  языка 
Unlitovushlar – гласные  звуки 
Undoshtovushlar – согласные  звуки 
So’zo’zgartiruvchiqo’shimchalar – формообразующие  окончания 
So’zyasovchiqo’shimchalar – словообразующие  окончания 
Tovush - звук 
Bo’g’in - слог 
Urg’u -   ударение 
So’zturkumlari  - части  речи 
Ot -  имя  существительное называет лицо, предмет, место или время 
Kelishiklar -  падежи  
Egalikaffikslari -  аффиксы  принадлежности 
Sifat -  прилагательное,  обозначающее признак лица или предмета 
Sifat  darajalari -  степени  прилагательных. Сопоставление одинаковых 
качеств предмета 
Son – числительное. Слова, обозначающие количество или порядок 
предмета 
Ravish  -  наречие.Часть речи, обозначающая признак действия, качества, 
реже предмета. 
Olmosh -  местоимение. Слова употребляемые вместо существительных, 
прилагательных, числительных и иногда наречий 
Fe’l – глагол. слова, обознaчающие действие или состояние предмета 
Ko’makchi  - послелоги. Служебные слова, связывающие имена 
существительные и слова, употребляемые вместо них с другими частями 
речи, особенно с глаголом. 
Bog’lovchi  –  союзы.  служебные  слова,  связывающие  однородные  члены 
предложения или части сложного предложения. 
Yuklama  -    частицы.Служебные  слова,  придающие  предложению  или 
отдельным словам различные дополнительные значения. 
Sinonim-  Синонимами называются слова, различные по своему звучанию, 

123 
 
но близкие по значению 
Antonim - слова с противоположным значением 
Omonim -  слова одинаковые по форме и различные по значению. 
So’ztarkibi -  состав  слова 
Qo’shmaso’zlar -  сложные  слова состоят  из  или  более корней 
Juftso’zlar  - парные  слова образуются  от  двух  различных слов 
Frazeologizmlar -  устойчивое сочетание слов, употреблямое чаще в 
переносном значении. Фразеологизмы по смыслу равны одному слову 
Leksika - раздел языкознания, изучающий словарный состав языка.  
Morfologiya  - Морфология изучает части речи и их грамматические 
категории 
Sintaksis-  раздел  грамматики,  изучающий  формы  и  типы  предложений, 
структуру словосочетаний и связи слов в словосочетании и предложении. 
Soddagaplar - простое предложение.  В нём одно подлежащее и сказуемое, 
т.е. в котором повествуется об одном действии 
Qo’shmagaplar - сложное предложение , состоит из двух или более простых 
предложений 
Ishqog’ozlari  -  деловые  бумаги  
Nutquslublari - Стили речи 

124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 
 
 
 
 
ILOVALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126 
 
O‘ZBEKISTON  RESPUBLIKASI  OLIY  VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM 
VAZIRLIGI 
MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT 
TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI 
 
    
“ТАSDIQLAYMAN” 
 
ТАТU rektori 
_____________Т.Теshabayev 
2019  yil “___” _________
 
 
 
      “KELISHILDI” 
Оliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi 
___________________ 
2019 yil “_____”__________ 
 
 
Ro‘yxatga olindi:   № BD- __________ 
2019 yil “___” ____ 
 
                                                 AKADEMIK  YOZUV  1 
FAN DASTURI 
Bilim sohalari: 
300000 

  Ishlab chiqarish-texnik soha 
Та’lim sohasi: 
330000 

  Коmpyuter texnologiyalari va informatika 
Та’lim 
yo’nalishlari: 
5330500 

  Коmpyuter injiniring  ("Коmpyuter injiniring ", 
"IТ-servis","Ахborot  xavfsizligi","Мultimedia 
texnologiyalari") 
 
5330600 

  Dasturiy injiniring 
 
Та’lim sohasi: 
350000 

  Aloqa va axborotlashtirish, telekommunikatsiya 
texnologiyalari 
Та’lim 
yo’nalishlari: 
5350100 

  Telekommunikatsiya texnologiyalari 
("Теlekommunikatsiya", "Теleradiouzatish", 
"Моbil tizimlar") 
 
5350200 

  Теlevizion  texnologiyalar  ("Аudiovizual 
texnologiyalar", "Теlestudiya tizimlari  va 
dasturlari") 
 
 
 
 
 
5350300 
 
5350500 
 
5350400 
 
5350600 
 

  Ахborot-коmmunikatsiya texnologiyalari 
sohasi iqtisodiyoti va menejmenti 

  Pochta aloqasi texnologiyasi 
 

  Ахborot-коmmunikatsiya texnologiyalari  
sohasida kasb ta’limi 

  Ахborotlashtirish va kutubxonashunoslik 
 
 
 
  
 Тоshkent  2019 
 

127 
 
Fan  dasturi  Oliy    va  o‘rta  maxsus,  kasb-hunar  ta’limi    yo‘nalishlari  
bo‘yicha    O‘quv-uslubiy    birlashmalar    faoliyatini    Muvofiqlashtiruvchi  
Kengashning  2019__ yil “___”_________ dagi ____ -sonli  bayonnomasi  bilan  
ma’qullangan. 
 
O‘zbekiston    Respublikasi    Oliy  va  o‘rta    maxsus    ta’lim  vazirligining  
2019__ yil “___” _____dagi ______ - sonly  buyrug‘i  bilan ma’qullangan  fan  
dasturlarini  tayanch  oliy ta’lim  muassasasi  tomonidan         - sonli buyrug‘i 
bilan ma’qullangan fan dasturlarini tayanch  oily  ta’lim  muassasasi  tomonidan 
tasdiqlashga  rozilik berilgan. 
Fan  dasturi  Muhammad  al-Xorazmiy  nomidagi  Toshkent  axborot 
texnologiyalari universitetida ishlab chiqildi. 
 
Tuzuvchilar: 
Axmedova  M.X.-  TATU,  «O’zbek  va  rus  tillari  »  кafedrasi  dotsenti,  p.f.n         
Gayubova K.A.  –  TATU, «O’zbek va rus tillari »  kafedrasi  katta  o’qituvchisi 
Yulanova N.D.  –  TATU, «O’zbek va rus tillari »  kafedrasi  katta  o’qituvchisi 
Taqrizchilar: 
G.A.Narimova –TDPU, “Umumiy tilshunoslik” kafedrasi dotsenti, f.f.n. 
M.T.Abdurahmonova – O’z MU  “O’zbek  filologiyasi”  kafedrasi dotsenti, 
f.f.n. 
 
  
 
 
Fan  dasturi    Muhammad  al-Xorazmiy  nomidagi  Toshkent  axborot 
texnologiyalari  universiteti   kengashida     ko‘rib    chiqilgan va   tavsiya  qilingan 
(2019 yil “ _ ” ___________dagi  “__” -sonli bayonnoma). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128 
 
Fanning mazmuni
 
 
Kishi  o’z  fikrini  aniq  va  ravon  ifodalash  uchun  tildagi  uslublardan  ham 
xabardor bo’lishi, kundalik so’zlashuv tilidan tashqari, rasmiy-ish yuritish tilini 
ham  bilishi  kerak.Chunki  oddiy  ishchimi,  tadbirkormi  yoki  ziyolimi,  baribir, 
hech bo’lmaganda, ariza, tilxt yoki ishonchnoma yozishiga to’g’ri keladi. U yoki 
bu  darajadagi  korxona,  muassasa  yoki  tashkilot  rahbarining  faoliyatini  esa  ish 
yuritish qog’ozlarisiz  tasavvur  etib  bo’lmaydi.  Shuning uchun  ham  «Davlat tili 
haqida» gi qonunning o’zak moddalari (8-14 moddalar) da ish yuritishning tilga 
aloqador jihatlari qoidalashtirilgan. 
 
Ish  yuritishning  bevosita  asosini  hujjatlar  tashkil  qiladi.  Mazmunan, 
hajman  va  shaklan  xilma-xil  bo’lgan  hujjatlar  jamoalarning,  umuman  kishilik 
jamiyatining  uzluksiz  faoliyatini  tartibga  solib  turadi.  Zero,  hujjatlar  kechagina 
paydo  bo’lgan  narsa  emas,  kishilik  jamiyati  shkllanishi  bilanoq  bu  jamiyat 
a’zolari  o’zaro  munosabatlaridagi  muayyan  muhim  holatlarni  muntazam  va 
qat’iy qayd etib borishga ehtiyoj sezganlar. Ana shu ehtiyoj barobarida dastlabki 
hujjatlar yuzaga kelgan. 
 
Rasmiy  munosabat  -  ish  yuritish  har  bir  davrda  o‘ziga  xos  ro‘y  beradi. 
Yuqorida  ta’kidlanganidek,  hujjatlar  kishilik  jamiyatini  tartibga  solib  turuvchi 
vositadir.  Mukammal  va  oqilona  tashkil  qilingan  hujjatchilik  har  qanday 
idoradagi  ish  yuritishning  asosi  hisoblanadi.  Bugungi  kunda  mustaqil 
O'zbekistonda  ish  yuritish  xalqimizning  birligi  va  borligi  sifatida  ijtimoiy 
hayotdagi  o‘rni  alohida.  Yosh  mutaxassislarga  bu  sohada  bilim  berish  davr 
taqozosidir. 
 
IITa'limdan olinadigan natijalar
 
 
Bakalavr “Akademik yozuv 1” fani bo’yicha: 
-    bilim  va  malakalarini    puxta  egallash  uchun  har  bir  talaba  o’zbek 
tilining  og’zaki  va  yozma  nutq  shakllarini  to’liq  o’zlashtirishi,  uning  so’z 
boyligidan  grammatik  bilimlar  asosida  to’g’ri  foydalana  bilishi,  ish  yuritish  va 
rasmiy  hujjatlar  tayyorlashda  yetaril  savodxonlikka  ega  bo’lishi  zarur.  Shunga 
ko’ra, talabalar “Akademik yozuv 1” fanidan: 
- o’zbek tilida rasmiy ish uslubining qonuniyatlarini;   
- o’zbek tilining gap qurilishi; 
- rasmiy uslubga xos til birliklarini o’rinli ishlata olishni bilishi kerak; 
-  hujjat matnining tuzilishini; 

129 
 
- hujjatlarning zaruriy (rekvizit) qismlarini; 
- hujjatlarni rasmiylashtirishni bilishi lozim ; 
           - o’zbek tilida sintaktik  jihatdan to’gri gap tuza olishni; 
          -  davlat  tilida  yetarli  yozma  savodxonlikka  ega  bo’lish,  ish  yuritish 
ko’nikmalarini mehnat faoliyatiga erkin tatbiq eta bilishi; 
- nutqning barcha uslublarida bitilgan matnlarni o’rganishda o’z bilim va 
ko’nikmalarini  qo’llash,  o’zbek  tilida  ish  yuritish  ko’nikmalarini  faoliyatiga 
tatbiq eta olish, u yoki bu munosabat bilan o’z fikrini o’zbek tilida asosli bayon 
qilish  ko’nikmasiga  ega  bo’lishi  lozim; 
-  o’zbek  tilining  so’z  boyligidan  yozma  nutq  yaratish  va  uni  rasmiy 
uslubda  to’gri  qo’llash hamda ulardan o’rinli  foydalana  bilishi; 
-  sohaga  oid  hujjatlarni  tuzishda  kasbiy  atamalarni  ishlatish,  ularni 
mutaxassisligi mavzusidagi muloqotda mustaqil  qo’llay olishi; 
-  o’zbek  tilining  lug’aviy  boyligi  va  ixtisoslik  atamalaridan  o’rinli 
foydalanish,  ular  yordamida  o’z  fikr-mulohazalarini    asosli    bayon  etish 
tajribasiga  ega  bo’lishi  zarur. 
    
III.
 
Akademik yozuv
 
fanining boshqa fanlar bilan aloqasi 
 
Akademik  yozuv  1fani  ijtimoiy-gumanitar  fanlar  blokining  bir  qismiga 
kiradi. Shu sababli u shu blokdagi boshqa fanlar bilan bevosita aloqada. 
Hujjatlarni o'rganuvchi ish yuritish avvalo til fani bilan bog'liq bo'lib, ish 
qog'ozlarining    nutqi  rasmiy  uslub  talabiga  muvofiq  aniq,  lo‘nda,  ixcham, 
mantiqli 
va 
ishonarli 
bo‘lishi 
bilan 
xarakterlanadi. 
Hujjatlar 
tili 
umumiste’moldagi  adabiy  tildan  ajralmagan  holda  ish  ko‘radi,  ya‘ni  o‘zbek 
adabiy tili qonuniyatlariga rioya qiladi. 
Hujjatlar  tarixi  qadim  zamonlarga  borib  taqaladi.  Ular  haqida  tarixiy 
manbalar  ma’lumotlar  beradi.  Hujjatlar  ham  tarixiy  jarayonni  boshidan 
o'tkazgan.  lshlab  chiqarish  va  ijtimoiy  munosabatlarning  o‘zgarishi  bilan 
rivojlangan,  takomillashgan.  Eskirib,  iste'moldan  chiqib  ketgan  ayrim  hujjatlar 
tarix bo‘lib qoldi. Demak, tarixning bir bo'lagi sifatida kishilik jamiyati tarixida 
o‘z o’rnida ahamiyat kasb etadi degan xulosaga kelish to‘g‘ri bo'ladi. 
Har  bir  hujjat  huquqiy  kuchga  ega.  Uning  mazmuni,  tuzilishi, 
tayyorlanishi  jamiyatdagi  qonunchilik  mohiyatiga  mos  kelishi,  huquqiy 
me'yorga rioya qilishi huquqshunoslik bilan aloqada ekanligini ko‘rsatadi. 
Ma’lumki,  hayotda  turli  yo‘nalishlar,  ixtisosliklar  mavjud.  Har  sohada 
umum 
bo'lgan 
hujjatlardan 
tashqari 
o‘ziga 
xos, 
biri 
ikkinchisida 
ishlatilmaydigan  ish  qog‘ozlari  mavjud.  Ularni  o‘rganish  ham  ish  yuritish 

130 
 
fanining maqsadi va vazifasi. Shu jihatdan qaraganda akademik yozuv ixtisoslik 
fanlari bilan ham aloqada ekanligi kelib chiqadi. 
IV.
 
Nazariy qism (ma'ruza) 
                Ushbu fan bo'yicha nazariy mashg’ulotlar ko'zda  tutilmagan. 
 
                                       V. Amaliy qism (amaliy mashg’ulotlar) 
 
 
Мавзулар 
 
Соат 
лар(ба
за)
 
Соат 
лар 
1.Akademik  nutq.Yozma  va  og’zaki  uslub  va  uning 
xususiyatlari. Me’yor tushunchasi. Nutq uslublari.   
 

2.
 
Rasmiy  idoraviy  uslub.  Ish  yuritish  tili  va  uslubi. 
Hujjatchilik таrixi va uning takomillashuvi. 
 

3.  Hujjat  turlari  va  xususiyatlari.  Ish  yuritish  terminlarining 
lug‘ati. 
 

4.Publitsistik  nutq.  Matn  turlari  va  tarkibi.  Maqola  va  uning 
janrlari. 
 

5.Taqdimot 
nutqi. 
Internet 
tili. 
Reklama. 
Reportaj 
tayyorlash,intervyu olish qoidalari. 
 

                                                                                Jami   
30 
30 
 
1.  Akademik  nutq.Yozma  va  og’zaki  uslub  va  uning  xususiyatlari.  Me’yor 
tushunchasi. Nutq uslublari. Bu bo’limda akademik nutqning yozma va og’zaki 
turlari haqida tushuncha beriladi. Nutq uslublari va adabiy til me’yorlari bo’yicha 
ma’lumot beriladi. 
Ta'limdan olinadigan natijalar: 

o’zbek  tilining  lug’aviy  boyligi  va  ixtisoslik  atamalaridan  o’rinli 
foydalanish;  
-  ular  yordamida o’z  fikr-mulohazalarini asosli  bayon etish tajribasiga  
ega  bo’lish; 

 
adabiy til me’yorlarini to’liq o’zlashtirish; 
-  bog’lanishli  matn  tuzish  va  o’z  sohasi  doirasida  fikrlarni  o’zbеk  tilida 
to’g’ri bayon qila olish. 

131 
 
2. Rasmiy- idoraviy uslub.
 
Ish yuritish tili va uslubi. Hujjatchilik таrixi va 
uning  takomillashuvi.  Ushbu    mavzuda  hujjatchilik  tarixi,  uning  rivojlanish 
bosqichlari haqida ma’lumot beriladi. 
Ta'limdan olinadigan natijalar:  
-     hujjatning o‘zi nima, hujjatlar tarixini o‘rganish; 
-    hujjatlarning o'rni va ahamiyatini talabalarga yetkazish; 
   -  o’zbеk  tilida  sintaktik    jihatdan  to’g’ri  gap  tuzish  ko’nikmasiga  ega 
bo’lish, 
   -   rasmiy hujjatlarning yozilish shaklini o’zlashtirish; 
   - 
ish  yuritish  ko’nikmalarini  mehnat  faoliyatiga  erkin  tatbiq  eta 
bilish. 
 
   3.  Hujjat  turlari  va  xususiyatlari.  Ish  yuritish  terminlarining  lug‘ati. 
Hujjatlar tilining o'ziga xosligi shundaki, unda qolipli va andozali so'z, birikma 
va  gaplar  ishlatiladi.  Bu  jihati  bilan  hujjatlar  tili  ilmiy,  matbuot,  badiiy 
uslublardan farq qiladi. 
Ta'limdan olinadigan natijalar: 
-
  hujjatlarning  zaruriy qismlari (rekvizitlar) va ularni rasmiylashtirishni 
o’rganish; 
-
  ish yuritish terminlaridan to’g’ri foydalanish; 
-
   ish qog'ozlari tili va uslubi haqida nazariy ma’lumotga ega bo'lish; 
-
  ish qog’ozlari, hujjatlar namunasini tuzish, ularda mantiqiy izchillikka  
erishish hamda zarur leksik-sintaktik vositalardan o’rinli foydalanish; 
-
  кundalik hayotda keng qo'llaniladigan hujjat namunalari ustida ish olib 
borish va amaliy  jihatdan  ko‘nikmalar  hosil qilish. 
4.  Publitsistik  nutq.  Matn  turlari  va  tarkibi.  Maqola  va  uning  janrlari. 
Talabalarga  publitsistik  uslubning  yozma  va  og’zaki  turlari  hamda  maqola 
yozish  qoidalari  haqida  to’liq  ma’lumot  beriladi.    Bo'limda  matnning  tarkibi 
o’rganilib tahlil qilinadi.
 
 Ta'limdan olinadigan natijalar: 
-
  publitsistik maqola yozish haqida to’liq ma’lumotga ega bo’lish; 
-
  maqola  matnini tahlil  qilish; 
-
  gazeta va jurnallarga maqola yozish ko’nikmasini hosil qilish; 
-
  matnni tahrir qilish qoidalarini o’rganish. 

132 
 
5.
 
Taqdimot  nutqi.  Internet  tili.  Reklama.  Reportaj  tayyorlash,  intervyu 
olish  qoidalari.  Bu  bo'limda  ommaviy  axborot  vositalari  tili  haqida  ma’lumot 
beriladi.      Reklama matnini tayyorlash,
 
reportaj tayyorlash, intervyu olishning  
til xususiyatlari o'rganiladi.Talabalarga taqdimot matnlarini yaratishni o’rgatish.  
Ta'limdan olinadigan natijalar:  
-   taqdimot matnlarini tuza olish; 
-  reklama matnini tayyorlay olish;  
-   mustaqil intervyu va reportaj tayyorlay olish; 
         -   Internet tili xususiyatlarini o’zlashtirish. 
 
VI. Mustaqil  ta’lim bo’yicha tavsiyalar 
 
Mustaqil  ish    o‘qituvchining    talabalarga    avvaldan    berib    qo‘yiladigan 
fanning  mavzulari  asosida  tashkil  etiladi.  Mustaqil ishni quyidagi topshiriqlar 
ko‘rinishida bajarish tavsiya etiladi: 
    • 
amaliy  mashg‘ulotlarga  tayyorgarlik  ko‘rish; 
    • 
ma’lumot hujjatlarini yozish; 
    • 
berilgan mavzu bo’yicha hisobot yozish; 
    • 
mavzu bo‘yicha rasmiy axborot tayyorlash; 
    • 
rezyume yozish; 
    • 
reklama matnlari yaratish; 
    • 
publitsistik maqola tayyorlash. 
 
VII. O’zlashtirishni baholash bo’yicha tavsiyalar  
 
      
Amaliy  mashg’ulotlarda baholash talabalarning darsga qatnashishi, amaliy 
mashg’ulotlardagi  topshiriqlarni bajarishi hamda mustaqil ishlarni o'z vaqtida 
topshirishlari asosida amalga oshiriladi. Baholash  foiz hisobida quyidagicha: 
 Amaliy mashg’ulotlar - 30% 
 Mustaqil ta'lim- 20% 
 Yakuniy nazorat -50% 
 
 
 
 
 
 
 

133 
 
VIII.  ADABIYOTLAR RO'YXATI 
 
Asosiy adabiyotlar 
 
1. 
М.  Аминов,  А.  Мадвалиев,  Н.Махкамов,  Н  Маҳмудов.  Иш  юритиш 
(амалий қўлланма).  Тошкент, 2017 й . - 440 б. 
2. 
X.S.  Muhiddinova,  N.  A.  Abdullayeva.  Rasmiy  uslubning  diplomatik 
turlari.T; 1997 y. 
3. 
Д.А.  Бабахонова.  Официальный  делавой  стиль  современного 
узбекского литературного языка. АКД, Т.,1987 г. 
 
Qo'shimcha adabiyotlar 
 
 1. А.Н. Белов, В.Н.Белов. Корреспонденция и делопроизводство. М., 1988 
г. 
2.  Д.В.Васильев.  Делопроизводство  на  компьютeре.  Прaктические     
рекомендации. М., 1999 г. 
3. С.В.Усманов ва .б. Ўзбек тилида иш юритиш амалиёти. Т. 1999 й. 
4. Ruscha - o'zbekcha 
 lug‘at  (2  jildli).  -  Toshkent:  O'zbekiston  milliy 
ensiklopediyasi, 2013. 
5. O'zbek 
tilining    izohli  lugati  (5  jildli).  -  Toshkent:  O'zbekiston  milliy 
ensiklopediyasi, 2005-2008. 
6.Qo’g;urov  R.,Begmatov  E.,  Tojiyev  Yo.  Nutq  madaniyati  va  uslubiyat 
asoslari, - T.: “Fan”, 1992, 254b. 
 
Internet saytlar 
1..http://solver.uz/translate.php - Русско-узбекский переводчик. 
2.http://sahifa.tj/uzbeksko_russkij.aspx 
- Узбекско-русский переводчик. 
3. http://library.ziyonet.uz/ - таълим портали. 
5330300- Axborot xavfsizligi 
 
 
 
 
 
 
 

134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135 
 
Kirish 
Fan mazmuniga qo‘yiladigan malakaviy talablar 
 
Kishi  o’z  fikrini  aniq  va  ravon  ifodalash  uchun  tildagi  uslublardan  ham 
xabardor bo’lishi, kundalik so’zlashuv tilidan tashqari, rasmiy-ish yuritish tilini 
ham  bilishi  kerak.Chunki  oddiy  ishchimi,  tadbirkormi  yoki  ziyolimi,  baribir, 
hech bo’lmaganda, ariza, tilxt yoki ishonchnoma yozishiga to’g’ri keladi. U yoki 
bu  darajadagi  korxona,  muassasa  yoki  tashkilot  rahbarining  faoliyatini  esa  ish 
yuritish qog’ozlarisiz  tasavvur  etib  bo’lmaydi.  Shuning uchun  ham  «Davlat tili 
haqida» gi qonunning o’zak moddalari (8-14 moddalar) da ish yuritishning tilga 
aloqador jihatlari qoidalashtirilgan. 
 
Rasmiy  munosabat  -  ish  yuritish  har  bir  davrda  o‘ziga  xos  ro‘y  beradi. 
Yuqorida  ta’kidlanganidek,  hujjatlar  kishilik  jamiyatini  tartibga  solib  turuvchi 
vositadir.  Mukammal  va  oqilona  tashkil  qilingan  hujjatchilik  har  qanday 
idoradagi  ish  yuritishning  asosi  hisoblanadi.  Bugungi  kunda  mustaqil 
O'zbekistonda  ish  yuritish  xalqimizning  birligi  va  borligi  sifatida  ijtimoiy 
hayotdagi  o‘rni  alohida.  Yosh  mutaxassislarga  bu  sohada  bilim  berish  davr 
taqozosidir. 
 
                           Fanning  maqsad va vazifalari 
 
Ish  yuritishning  bevosita  asosini  hujjatlar  tashkil  qiladi.  Mazmunan, 
hajman  va  shaklan  xilma-xil  bo’lgan  hujjatlar  jamoalarning,  umuman  kishilik 
jamiyatining  uzluksiz  faoliyatini  tartibga  solib  turadi.  Zero,  hujjatlar  kechagina 
paydo  bo’lgan  narsa  emas,  kishilik  jamiyati  shkllanishi  bilanoq  bu  jamiyat 
a’zolari  o’zaro  munosabatlaridagi  muayyan  muhim  holatlarni  muntazam  va 
qat’iy qayd etib borishga ehtiyoj sezganlar. Ana shu ehtiyoj barobarida dastlabki 
hujjatlar yuzaga kelgan. 
 
Rasmiy  munosabat  -  ish  yuritish  har  bir  davrda  o‘ziga  xos  ro‘y  beradi. 
Yuqorida  ta’kidlanganidek,  hujjatlar  kishilik  jamiyatini  tartibga  solib  turuvchi 
vositadir.  Mukammal  va  oqilona  tashkil  qilingan  hujjatchilik  har  qanday 
idoradagi  ish  yuritishning  asosi  hisoblanadi.  Bugungi  kunda  mustaqil 

136 
 
O'zbekistonda  ish  yuritish  xalqimizning  birligi  va  borligi  sifatida  ijtimoiy 
hayotdagi  o‘rni  alohida.  Yosh  mutaxassislarga  bu  sohada  bilim  berish  davr 
taqozosidir. 
Bilim va malakalarini  puxta egallash uchun har bir talaba o’zbek tilining 
og’zaki  va  yozma  nutq  shakllarini  to’liq  o’zlashtirishi,  uning  so’z  boyligidan 
grammatik  bilimlar  asosida  to’g’ri  foydalana  bilishi,  ish  yuritish  va  rasmiy 
hujjatlar tayyorlashda yetaril savodxonlikka ega bo’lishi zarur 
Download 5.17 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling