Mundarija so‘zboshi


Download 54.65 Kb.
Pdf ko'rish
Sana24.11.2017
Hajmi54.65 Kb.

392

MUNDARIJA

So‘zboshi ..............................................................................................3

Òabiatni o‘rganishda fizikaning o‘rni. Fizika va texnika taraqqiyoti ................4

Fizikaning  rivojlanish  tarixiga  oid  ma’lumotlar .............................................6

Tabiatni  o‘rganish  ilmiga  O‘rta  Osiyo  buyuk  allomalarining  qo‘shgan

hissalari ............................................................................................................7

O‘zbekistonda fizika va texnika taraqqiyoti sohasida olib borilayotgan

tadqiqotlar ...................................................................................................... 10

Fizik  kattaliklarning  Xalqaro  birliklar  sistemasi ..........................................

12

MEXANIKA

I  bob.  Kinematika

1-  §. Harakat  haqida  umumiy  tushuncha.  Jismlarning  fazodagi

vaziyatini  aniqlash.  Sanoq  sistemasi ............................................ 16

2- §. Vektor kattaliklar. Vektorlar ustida amallar. Vektorlarning

koordinata  o‘qlaridagi  proyeksiyalari ........................................... 19

3- §. Ko‘chish va yo‘l. O‘rtacha va oniy tezlik. Tekis harakat tezligi .... 22

4-  §. Òezlanish  va  uning  tashkil  etuvchilari ......................................... 25

5-  §. Òo‘g‘ri  chiziqli  tekis  o‘zgaruvchan  harakat.  Yuqoriga  tik

otilgan jismning harakati. Gorizontal va gorizontga qiya otilgan

jism  harakati ................................................................................. 28

6-  §. Egri  chiziqli  harakat  va  uni  xarakterlovchi  kattaliklar ................ 35

Masala  yechish  namunalari ...........................................................................39

Test  savollari ..................................................................................................41

Asosiy  xulosalar ..............................................................................................41

II  bob.  Dinamika

7- §. Nyuton qonunlari va ularning tajribaviy asoslari. Inersiyal va

noinersiyal  sanoq  sistemalari ....................................................... 43

8-  §.  Teng  ta’sir  etuvchi  kuch  va  kuchning  tashkil  etuvchilari.

Kuchlar  ta‘sirining  mustaqillik  prinsiði ...................................... 47

9- §. Statika. Jismning muvozanati ........................................................ 49393

10-  §.  Butun  olam  tortishish  qonuni ...................................................... 50

11- §. Tortishish maydoni. Og‘irlik kuchi va vazn. Vaznsizlik ................. 51

12- §. Kosmik tezliklar ............................................................................. 55

13- §. Suyuqliklar va gazlarda bosim. Paskal va Arximed qonunlari ....... 56

14- §. Suyuqlik va gazlarning oqishi. Uzluksizlik va Bernulli

tenglamalari .................................................................................... 59

15- §. Jismlarning suyuqlik va gazlardagi harakati...................................

60

Masala  yechish  namunalari ...........................................................................

62

Test  savollari ..................................................................................................66Asosiy  xulosalar ..............................................................................................

68

III  bob.  Qattiq  jismlar  mexanikasi

16- §. Inersiya va kuch momentlari. Qattiq jism aylanma harakati

dinamikasining  tenglamasi ............................................................ 70

17- §. Impuls momenti. Aylanma harakat qilayotgan jismning

muvozanati .................................................................................... 73Masala  yechish  namunalari ...........................................................................75

Test  savollari ..................................................................................................78

Asosiy  xulosalar ..............................................................................................78

IV  bob.  Saqlanish  qonunlari

18- §. Harakat miqdori. Impuls. Kuch impulsi. Nyutonning ikkinchi

qonunining  impuls  yordamidagi  ifodasi...................................... 80

19- §. Impulsning  saqlanish  qonuni.  Impuls  momentining  saqlanish

qonuni ............................................................................................ 81

20- §. Energiya, ish va quvvat .................................................................. 84

21- §. Mexanik energiya............................................................................ 86

22- §.  Energiyaning  saqlanish  qonuni ...................................................... 87Masala  yechish  namunalari ...........................................................................88

Test  savollari ..................................................................................................90

Asosiy  xulosalar ..............................................................................................91

V  bob.  Òebranishlar  va  to‘lqinlar

23- §. Garmonik tebranishlar va ularning xarakteristikalari. Prujinali

va matematik mayatniklar .............................................................. 92


394

24-  §.  Òo‘lqinlar.  Òo‘lqin  xarakteristikalari,  to‘lqinlarning  qaytishi  va

sinishi ............................................................................................ 96

25-  §.  Òovush  to‘lqinlari .......................................................................... 98Masala  yechish  namunalari ......................................................................... 102

Test  savollari ................................................................................................ 104

Asosiy  xulosalar ............................................................................................ 105

MOLEKULAR  FIZIKA  VA  TERMODINAMIKA  ASOSLARI

VI  bob. Molekular-kinetik  nazariya  asoslari

26- §. Molekulalarning xarakteristikalari. Molekulaning kattaligi .......... 107

27- §. Ideal gaz va uning parametrlari .................................................. 110

28-  §.  Molekulalararo  o‘zaro  ta’sir  kuchlari  va  energiyasi ................... 113

29-  §.  Ideal  gazning  tajribaviy  qonunlari.    Klapeyron — Mendeleyev

tenglamasi ..................................................................................... 117

30-  §.  Ideal  gaz  molekular-kinetik  nazariyasining  asosiy  tenglamasi ... 122

Masala  yechish  namunalari ......................................................................... 125

Test  savollari ................................................................................................ 127

Asosiy  xulosalar ............................................................................................ 128

VII  bob.  Moddalarning  agregat  holatlari

31- §. Real gaz. Real gazning holat tenglamasi ..................................... 130

32- §. Bug‘lanish va kondensatsiya. Òo‘yingan bug‘. Van-der-Vaals

izotermalari. Kritik holat .............................................................. 132

33- §. Gazlarni suyultirish ....................................................................... 136

34- §. Havoning namligi. Shudring nuqtasi ............................................ 138

35- §. Atmosfera va gidrosfera. Sayyoralarning atmosferasi ................... 140

36- §. Qaynash. Bug‘ hosil bo‘lishi va kondensatsiyasida issiqlik

balansi  tenglamasi ........................................................................ 144

37- §. Suyuqlikning xossalari. Sirt tarangligi. Sirt qatlami  energiyasi .. 147

38- §. Ho‘llash. Egri sirt ostidagi bosim. Kapillarlik .............................. 151

39- §.  Qattiq jismlar. Mono va polikristallar. Polimerlar ....................... 154

40- §. Qattiq jismlarning erishi va qotishi. Faza. Fazaviy o‘tishlar.

Uchlanma nuqta ............................................................................. 160

41-  §.  Qattiq jismlarning  mexanik  xossalari .......................................... 163

42-  §.  Moddalarning  issiqlikdan  kengayishi .......................................... 167395

Masala  yechish  namunalari ......................................................................... 172

Test  savollari ................................................................................................ 174

Asosiy  xulosalar ............................................................................................ 174

VIII  bob.  Òermodinamika  asoslari

43- §. Sistemaning  ichki  energiyasi  va  uning  o‘zgarishi.

Issiqlik  sig‘imi .............................................................................. 177

44- §. Òermodinamika birinchi qonunining izojarayonlarda

qo‘llanilishi ................................................................................... 184

45- §. Òermodinamikaning  ikkinchi  qonuni .......................................... 186

46- §. Issiqlik  mashinasining  ish  prinsiði.  Issiqlik  mashinasining

foydali  ish  koeffitsiyenti.  Karno  sikli .......................................... 188

47- §. Issiqlik dvigatellari. Òabiatni muhofaza qilish .............................. 191

Masala  yechish  namunalari ......................................................................... 196

Test  savollari ................................................................................................ 197

Asosiy  xulosalar ............................................................................................ 198

ELEKTRODINAMIKA  ASOSLARI

IX  bob.  Elektr  maydon

48- §. Elektr  zaryadi.  Elektr  zaryadining  saqlanish  qonuni ................. 200

49- §. Kulon  qonuni ............................................................................... 202

50- §. Elektrostatik maydon. Elektrostatik maydon kuchlanganligi ........ 204

51- §. Elektrostatik maydon uchun superpozitsiya  prinsiði.

Diðol  maydoni ............................................................................. 208

52- §. Elektrostatik  maydon  kuchlarining  ishi ....................................... 209

53- §. Potensial.  Potensiallar  farqi ......................................................... 211

54- §. Elektrostatik  maydon  kuchlanganligi  va  potensiallar  farqi

orasidagi  bog‘lanish.  Ekviðotensial    sirtlar ................................. 214

55- §. Dielektriklar. Dielektriklarning qutblanishi .................................. 217

56- §. Elektr  maydondagi  o‘tkazgichlar ............................................... 221

57- §. Elektr  sig‘imi.  Kondensatorlar.  Kondensatorlarni  ulash ............ 223

58- §. Zaryadlangan  kondensator  energiyasi ....................................... 228

59- §. Elektrostatik  maydon  energiyasi ................................................. 229

Masala  yechish  namunalari ......................................................................... 230


396

Test  savollari ................................................................................................ 232

Asosiy  xulosalar ............................................................................................

233


X  bob.  O‘zgarmas  tok  qonunlari

60- §. Òok kuchi va tok zichligi .............................................................. 235

61- §. Òashqi kuchlar. Elektr yurituvchi kuch va kuchlanish ................ 238

62- §. Zanjirning  bir  qismi  uchun  Om  qonuni ................................... 241

63- §. O‘tkazgichlarning  qarshiligi.  O‘tkazgich  qarshiligining

temperaturaga bog‘liqligi .............................................................. 243

64- §. Òo‘la  zanjir  uchun  Om  qonuni ................................................... 246

65- §. O‘tkazgichlarni  ulash ................................................................... 247

66- §. Elektr energiya  manbalarini  ulash ............................................ 250

67- §. Òokning  ishi  va  quvvati. Joul — Lens  qonuni ........................ 251Masala  yechish  namunalari ......................................................................... 254

Test  savollari ................................................................................................ 256

Asosiy  xulosalar ............................................................................................

257


XI  bob.  Òurli  muhitlarda  elektr  toki

68- §. Metallarda elektr toki ................................................................... 258

69- §. Chiqish  ishi ................................................................................. 260

70- §. Emissiya hodisalari va ularning qo‘llanilishi ................................ 262

71- §. Elektrolitlarda elektr toki. Elektrolitik dissotsiatsiya. Elektroliz .... 266

72- §. Elektroliz uchun Faradey qonunlari ............................................ 268

73- §. Elektrolizning texnikada qo‘llanilishi ............................................ 270

74- §. Yarimo‘tkazgichlarning  tuzilishi .................................................. 271

75- §. Yarimo‘tkazgichlarning o‘tkazuvchanligi va uning

temperaturaga,  yoritilganlikka  bog‘liqligi ..................................... 273

76- §. Yarimo‘tkazgichli asboblar ............................................................ 276

Masala  yechish  namunalari .........................................................................

279


Test  savollari ................................................................................................ 281

Asosiy  xulosalar ............................................................................................

282


XII  bob.  Magnit  maydon

77- §. Magnit maydon. Òokli kontur ...................................................... 283

78- §. Magnit maydonning induksiya vektori. Magnit maydon

kuchlanganligi .............................................................................. 287397

79- §. Bio—Savar—Laplas  qonuni.......................................................... 291

80- §. Amper  qonuni ............................................................................. 294

81- §. Parallel  toklarning  o‘zaro  ta’siri ................................................. 296

82- §. Magnit  oqimi ............................................................................... 298

83- §. Òokli o‘tkazgichni magnit maydonda ko‘chirishda bajarilgan

ish.  Elektr  o‘lchov  asboblarining  ish  prinsiði ............................ 299

84- §. Magnit maydonning  harakatlanayotgan zaryadga  ta’siri.

Lorens  kuchi ................................................................................ 300

85- §.  Yerning    magnitosferasi  va  uning  quyosh  shamoli  bilan  o‘zaro

ta’siri ............................................................................................ 302

86- §. Dia-,  para-  va  ferromagnetiklarning  tabiati ............................... 304

87- §. Axborotlarni magnit usulida yozish. EHMning magnit xotirasi.

Magnit  disklari  va  ularning  qo‘llanilishi ...................................... 308Masala  yechish  namunalari ......................................................................... 311

Test  savollari ................................................................................................ 313

Asosiy  xulosalar ............................................................................................ 314

XIII  bob.  Elektromagnit  induksiya

88- §. Elektromagnit induksiya hodisasi. Faradey tajribalari .................. 315

89- §. Uyurmali  elektr  maydon.  Uyurmali  toklar ................................. 318

90- §. Konturning induktivligi. O‘zinduksiya.  O‘zaro induksiya .......... 320

91- §. Òransformatorlar .......................................................................... 324

92- §. Magnit  maydon  energiyasi .......................................................... 327Masala  yechish  namunalari ......................................................................... 328

Test  savollari ................................................................................................ 330

Asosiy  xulosalar ............................................................................................ 331

XIV  bob.  Elektromagnit  tebranishlar

93- §. Erkin elektromagnit tebranishlar. Òebranish konturida

energiyaning  almashinishi ......................................................... 332

94- §. Avtotebranishlar.  So‘nmas  tebranishlar  generatori ................... 336

95- §. Majburiy elektromagnit tebranishlar. Rezonans ......................... 338

96- §. O‘zgaruvchan tok. O‘zgaruvchan tok generatori ....................... 341

97- §. O‘zgaruvchan  tok  zanjiridagi  faol,  sig‘im  va  induktiv

qarshiliklar .................................................................................. 343

98- §. O‘zgaruvchan  tok  zanjiri  uchun  Om  qonuni ........................... 347

99- §. O‘zgaruvchan  tokning  ishi  va  quvvati ....................................... 350

100- §. O‘zbekistonda  elektrlashtirish istiqbollari .................................. 352


Masala  yechish  namunalari ......................................................................... 354

Test  savollari ................................................................................................ 357

Asosiy  xulosalar ............................................................................................ 357

XV  bob.  Elektromagnit  to‘lqinlar

101-  §.  Uyurmali  elektr  maydon.  Siljish  toki ....................................... 359

102-  §.  Elektromagnit  maydon  uchun  Maksvell  nazariyasi .................. 360

103-  §.  Elektromagnit  to‘lqinlar  va  ularning  xossalari .......................... 363

104-  §.  Gers  vibratori.  Ochiq  tebranish  konturi ................................... 367

105- §. Radioning kashf etilishi. Radioaloqa haqida tushuncha ............ 369

106- §. Modulatsiya va detektorlash ....................................................... 371

107-  §. Òeleko‘rsatuvlarning  fizik  asoslari.  Òoshkent — televideniye

vatani .......................................................................................... 376

108-  §.  Elektromagnit  to‘lqinlarning  foydalanilishi ............................... 378

109- §. Zamonaviy aloqa vositalari. O‘zbekistonda aloqa tizimi ............ 380

Masala  yechish  namunalari ......................................................................... 382

Test  savollari ................................................................................................ 383

Asosiy  xulosalar ............................................................................................ 384

Ilova .............................................................................................................385


Abduqahhor Gadoyevich G‘aniyev,

Abdurashid Karimovich Avliyoqulov,

Gulnora Ashurovna Almardonova

F I Z I K A

I qism

Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari

uchun darslik

14-nashri„O‘qituvchi“ nashriyot-matbaa ijodiy uyi

Toshkent — 2014

Muharrir  N.  Gaiðov

Rasmlar  muharriri  Sh.  Xo‘jayev

Texnik muharrir S. Nabiyeva

Kompyuterda sahifalovchi F. Hasanova

Musahhih A. Ibrohimov

Nashriyot litsenziyasi AI¹ 161 14.08.2009. Original maketdan bosishga ruxsat

etildi 16.12.2014. Bichimi   60´90

1

/

16. Kegli 11 shponli. Òayms garn.

Ofset bosma usulida bosildi. Ofset qog‘ozi. Shartli b. t. 25,0.

Hisob-nashriyot t. 22,6. Adadi 4989  nusxa.  Buyurtma ¹

Original-maket O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligining „O‘qituvchi“

nashriyot-matbaa ijodiy uyida tayyorlandi. Toshkent — 206,

Yunusobod  dahasi,  Yangishahar  ko‘chasi,  1-uy.

Shartnoma ¹ 07–78–14.


G‘aniyev A. G‘.

Fizika: Akad. litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik

/ A. G‘. G‘aniyev, A. K. Avliyoqulov, G. A. Almardonova;

(A. G‘. G‘aniev tahriri ostida);  O‘zbekiston Respublikasi Oliy

va  o‘rta-maxsus  ta’lim  vazirligi,  O‘rta  maxsus,  kasb-hunar

ta’limi  markazi.  14-nashri.  —  Òoshkent:  „O‘qituvchi“

nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014. — Q.I. 400 b.

I. Avliyoqulov A. K.,  Almardonova G. A.

ISBN 978-9943-02-777-022.3

G‘21

UO‘Ê: 53(075)

ÊBÊ 22.3 ya 721


Download 54.65 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling