Murakkabot, differensiya, genetiktamoyil,kompetensiya, bilim


Download 21.93 Kb.
Sana21.11.2020
Hajmi21.93 Kb.

UrDUsirtqibo`limiBT va STI ta`limyo`nalishi2-kurstalabalariuchun

3-semestr bo`yichaOnatilio`qitishmetodikasifanidansessiyaoraliqishisavollari


Variant-1

1.Boshlang`ich sinflardaOnatilio`qitishmetodikasiningumumiymasalalari.

2.Husnixattarixidanma`lumot.

3. Tayanchtushunchalarniizohlang:murakkabot, differensiya, genetiktamoyil,kompetensiya, bilim.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing

__________________________________________________________________
Variant -2

1.Savodo`rgatishmetodikasiningmaqsadvavazifalari.

2.Yozuvlartarixidanma`lumot.

3. Tayanchtushunchalarniizohlang:distansiya, muqattaot, ongliliktamoyili,malaka, diksiya.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing

___________________________________________
Variant -3

1.Onatilio`qitishtamoyillari.

2.Yozuv qurоllari va ulardan to’gi fоydalanish yo’llari.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:analiz, sintez, husnixat, bo’g’in, metod.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzingVariant -4

1.Onatilio`qitishmetodikasiningtekshirishusullari.

2.Chiroyli yozuvning ahamiyati.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:bilim,ko’nikma, malaka, kompetensiya, metodika

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing

__________________________________________________________________


Variant -5

1.Savodo`rgatishmetodikasiningilmiy,psixologikvalingvistikasoslari.

2.Husniхatga o’rgatishnng maqsad va vazifalari

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:sulsxati, differensialyondashish, sintez, analiz,sarxat.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzingVariant -6
1.Savodo`rgatishdahozirgizamonanaliz-sinteztovushmetodi.

2.1-sinfonatilidasturitahlili.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:hijousuli, emperikmetod, analiz, harfiymetod,ko’nikma.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing
Variant -7
1.Bolalarningsavodo`rgatishgatayyorgarliginio`rganish

2.Husnixatgao`rgatishusullari.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:murakkabot, differensiya, genetiktamoyil,kompetensiya, bilim.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing
__________________________________________________________________
Variant -8
1.Savodo`rgatishjarayonibosqichlari.

2.Husnixatgao`rgatishtamoyillari.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:murakkabot, differensiya, genetiktamoyil,kompetensiya, bilim.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing

__________________________________________________________________


Variant -9

1.Savodo`rgatishgatayyorlovdavri, budavrningvazifalari.

2.Yozuvmateriallarivaqurollarihaqidama`lumot.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang: :malaka, kompetensiya, xattot, ko’fiyxati, sarxat

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzingVariant -10

1.Savodo`rgatishdao`qishdarslariningtuzilishi.

2.Husnixatgao`rgatishninggigiyenikshartlari.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:bilim, ko’nikma, nazariymetod, metod, DTS.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -11


  1. Savodo`rgatishdayozuvdarslariningtuzilishi.

  2. Husnixatgao`rgatishtarixidanma`lumot.

Tayanchtushunchalarniizohlang:distansiya,differensiya,genetiktamoyil,kompetensiya, bilim.

  1. Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

  2. Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -12

1.Savodo`rgatishdamashqturlari.

2.Sinfdao`quvchilarningishjoyinito`g`ritashkilqilish

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:sulsxati, differensialyondashish, sintez, analiz,sarxat.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -13

1.Savodo`rgatishdanutqo`stirish.

2.O`rta Osiyodaxattotlikmaktablariningvujudgakelishivarivojlanishi.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:analiz, sintez, husnixat, bo’g’in, metod.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -14

1.Boshlang`ichsinflardaonatilio’qitishtarixidan2.Eski maktabdasavodo`rgatish.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:murakkabot, differensiya, genetiktamoyil,kompetensiya, bilim.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing
Variant -15

1.Savodo`rgatishdavridaboshlang`ichyozuvgao`rgatish.

2.Husnixattarixidanma`lumot.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:distansiya, muqattaot, ongliliktamoyili,malaka, diksiya.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing
Variant -16

1.Onatilio`qitishtamoyillari.

2.Yozuvlartarixidanma`lumot.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:bilim, ko’nikma, nazariymetod, metod, DTS.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzingVariant -17

1.Savodo`rgatishmetodikasiningmaqsadvavazifalari.

2. Chirоyli yozuvga o’rgatishda singdiriluvchi muhim malakalar.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang: :malaka, kompetensiya, xattot, ko’fiyxati, sarxat

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -18

1.Onatilio`qitishmetodikasiningtekshirishusullari.

2.Kishilik tarixida qo`llanilgan yozuvlar.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:bilim, ko’nikma, nazariymetod, metod, DTS.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing
Variant -19

1.Savodo`rgatishmetodikasiningilmiy,psixologikvalingvistikasoslari.

2. Boshlang`ich sinflarda husniхat o`qitish fanining predmeti va vazifalari..

3. Tayanchtushunchalarniizohlang:distansiya,differensiya,genetiktamoyil,kompetensiya, bilim.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -20

1.Savodo`rgatishdahozirgizamonanaliz-sinteztovushmetodi.

2.O’quvchilarda yozuv qоidalarini shakllantiruvchi o’ziga хоs qоidalar.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:sulsxati, differensialyondashish, sintez, analiz,sarxat.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -21

1.Bolalarningsavodo`rgatishgatayyorgarliginio`rganish

2.Husnixatgao`rgatishusullari.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:analiz, sintez, husnixat, bo’g’in, metod.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzingVariant -22
1.Savodo`rgatishjarayonibosqichlari.

2.Husnixatgao`rgatishtamoyillari.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:distansiya, emperikmetod, ongliliktamoyili,malaka, diksiya.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing
Variant -23

1.Savodo`rgatishgatayyorlovdavri, budavrningvazifalari.

2.Yozuvmateriallarivaqurollarihaqidama`lumot.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:diksiya, muqattaot, ongliliktamoyili,malaka,distansiya.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -24
1.Savodo`rgatishdao`qishdarslariningtuzilishi.

2.Husnixatgao`rgatishninggigiyenikshartlari.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang: :hijousuli,muqattaot , analiz, harfiymetod,ko’nikma.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing
Variant -25


  1. Savodo`rgatishdayozuvdarslariningtuzilishi.

  2. O`zbek yozuvi tarixidan ma’lumot.

  3. Tayanchtushunchalarniizohlang:distansiya,differensiya,genetiktamoyil,kompetensiya, bilim.

  4. Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

  5. Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -26
1.Savodo`rgatishdamashqturlari.

2.Sinfdao`quvchilarningishjoyinito`g`ritashkilqilish

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:bilim, ko’nikma, nazariymetod, metod, DTS.

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing
Variant -27

1.Savodo`rgatishdanutqo`stirish.

2.O`rta Osiyodaxattotlikmaktablariningvujudgakelishivarivojlanishi.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:malaka, kompetensiya, xattot, ko’fiyxati, sarxat

4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing


Variant -28

1.Savodo`rgatishningasosiydavri, budavrningvazifalari.

2.Husnixat va uni o`qitish metodikasining boshqa fanlar bilan aloqasi.

3.Tayanchtushunchalarniizohlang:xattot, muqattaot, chiziqliusul,malaka,distansiya.4.Savodo’rgatishdarslaribo’yichadarsreja- ishlanmatuzish

5.Mavzuyuzasidan 10 ta test tuzing
Download 21.93 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling