Мустақил ши объектлари Самарканд ва Тошкент вилоятлари хисобланади


Download 0.54 Mb.
Sana23.04.2023
Hajmi0.54 Mb.
#1392131
Bog'liq
статистика Самарқад Тошкент


Мустақил ши объектлари Самарканд ва Тошкент вилоятлари
хисобланади


 1. АХОЛИ СТАТИСТИКАСИ (1-11-иловаларга каранг)

  1. Ахоли сони ва таркнби статистикаси

Ахолинн сони йил давомида узгариб туради. Шунинг учун йил боши ва охирига ахоли сони хисобланади. Ана uiy хисобга олиш ва олдин у'гказилган ахоли руйхати маълумотларига статистик ишлов бериш асосида хар Йили хисоб-китоб килиш йули билан бутун мамлакатдаги ва айрим вилоят, туман хамда шахар ва кишлок ахолисининг йил охиридаги умумий сони куйидагича аникланади:
А1 = А0 + (Aтуғ Aўл) + (Акел Акет),
бу ерда: A0 - ахолининг йил бошидаги сони; Атуғ -жорий йилда тугилганлар сони; Aўл - жорий йилда улганлар сони; Aкел - жорий йилда келганлар сони; Акет - жорий йилда кетганлар сони.
Ахолининг уртача сонини аниклашда турлича методлардан фойдаланиш мумкин.

 1. Агар ахоли сони факатгина йилнинг боши ва охирида келтирилган булса, у холда ахолининг ўртача сони оддий арифметик формула ёрдамида хисобланади:бу ерда: - ахолининг уртача сони; Ао - ахолининг йил бошидаги сони; А1- ахолининг йил охиридаги сони.
Юцоридаги оддий арифметик формула ёрдамида Самарканд ва Тошкент вилоятларининг 2014-2021 йилларга уртача доимий ахоли сонини аниклаймиз:

■ Самарканд ■ Тошкент

1-расм. 2014-2021 йнлларда Самарканд ва Тошкенгт вилоятларининг доимий уртача йиллик а холи сони, минг киши 1. Агар ах.оли сони бир йил ичидаги ойлар бошида тенг интервалларда келтирилган булса, у х,олда ах,олининг уртача сони уртача хронологик формула ёрдамида х,исобланади:  1. Ахолини табиий ва механик харакатинн аннклаш

  2. Ахолн табиий харакатинн ифодаловчи абсолют ва нисбий курсаткичлар: тугилиши, вафот этиши, табиий усиш, никох куриш ва ажралиши каби курсаткичларни аннклаш

  3. Ахолн миграция»! турлари. Ахолн миграциясининг абсолют ва ннсбий курсаткичларини аникланг

Ахолининг харакати курсаткичлари мазмунан бир-биридан фарк килувчи икки гурух курсаткичларини уз ичига олади.


Биринчи гурухга ахолининг табиий харакатини, тугилиши ва улишини, никохдан утганлар ва ажралганлар сонини, иккинчи гурухда эса ахолининг миграциясини тавсифловчи курсаткичлар киради (1-жадвал).

1-жадвал
Ахоли харакати курсаткичлари


Хдётийлик коэффициент тугилганлар сонини улганлар сонига булиш йули билан аникланади:Бу курсаткич тугилиш коэффициснтини улиш коэффициентига булиш йули билан хам аникланиши мумкин. Агар бу нисбат натижаси 1 дан катта

булса, у холда мазкур регионда табиий усиш содир булган, агар бу нисбатан 1 дан кичик

булса, у холда мазкур регионда ахолининг камайиши содир булган.
Демак хаётийлик коэффициснтининг усиши ахоли сонининг ошишига олиб келади ва аксинча.
Бизнинг урганаёиган худудларимизда хаётийлик коэффициенти бирдан капа чикади, яъни икки худудда хам табиий усишга эга эканлигини куришимиз мумкин.
2-жадвал
С амарканд ва Тошкент вилоятларнинг табиий ва механик харакати


Download 0.54 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling