Mutaxassislik fanlaridan


Download 406.5 Kb.
bet1/2
Sana12.03.2020
Hajmi406.5 Kb.
  1   2

BOSHLANG`ICH TA`LIM

MUTAXASSISLIK FANLARIDAN

TESTLAR TO`PLAM

Andijon – 2019 yilBOSHLANG`ICH TA`LIM MUTAXASSISLIK FANLARIDAN TESTLAR TO`PLAM
Boshlang`ich ta`lim ona tili o`qitish metodikasidan modullar bo`yicha testlari to`plami.

1. Davlat ta'lim standarti nima?

*a) Davlat ta'lim standarti- umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim

mazmuniga hamda sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilaydi.

b)Nutq, musiqa, videofilmlardan parchalar, telekadrlar, animatstiya ko'rinishidagi axborot turlari.

c)Boshlang`ich umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim

mazmuniga hamda sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilaydi.

d)O`z fikrini og`zaki va yozma tarzda bayon qilish.2. Ta'lim to'g'risidagi Qonunning 7-moddasida nima deyilgan?

*a) Ta'lim to'g'risidagi Qonunning

7-moddas"Davlat ta'lim standartlarini bajarish O'zbekiston Respublikasining barcha ta'lim muassasalari uchun majburiydir" deyilgan

b) Ta'lim to'g'risidagi Qonunning

7-moddas Ta'lim sohasida multimedia vositalari yordamida o'quvchilarga bilim berishc)Ta'lim to'g'risidagi Qonunning7-moddas Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTS loyihasi bo'yicha

d) Ta'lim to'g'risidagi Qonunning7-moddasKadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash

3. Ta'lim to'g'risidagi Qonunning l-moddasi nima haqida?

* a) Ta'lim to'g'risidagi Qonunning 1-moddasida uzluksiz majburiy ta'lim -O'zbekiston Respublikasida majburiy ta'lim quyidagilarni qamrab olgan .Umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limihaqida.

b ) Ta'lim to'g'risidagi Qonunning

1-moddas"Davlat ta'lim standartlarini bajarish O'zbekiston Respublikasining barcha ta'lim muassasalari uchun majburiydir" deyilgan

c)Ta'lim to'g'risidagi Qonunning 1-moddasida Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan DTS loyihasi bo'yichad) Ta'lim to'g'risidagi Qonunning 1-moddasidaKadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash

4. O'quv dasturlari deganda nimani tushunasiz?

*a) O'quv dasturlari-o'quv rejada belgilangan fan hajmining mavzular bo'yicha ketma-ketlikda taqsimlanishi.

b)O`quv rejalarini tartib bilan berilganligi ,o`yicha taqsimlash.c) O`quvchilarga kompetensiyaviy yondashuvlar asosida dasturlar tayyorlash.

5. Bilim nima?

*a) Bilim – o‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish;

b) Bilim - bu o'zlashtirib olinganbilimlar asosida amaliy jihatidan maqsadga muvofiq harakatlarga tayyorgarlikda ifodalanadigan ongli faoliyat.

c) Bilim - o'qitiladigan fanlar nomi, hajmi hamda ularning sinflar bo'yicha taqsimoti belgilangan me'yoriy hujjat.

d) Bilim -O`quvchilarga kompetensiyaviy yondashuvlar asosida dasturlar tayyorlash.

6. Ko'nikma nima?

*a) Ko'nikma- o‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo‘llay olish;

b) Ko'nikma – bu o'quv fanini bilish jarayonining amaliyotda tasdiqlangan natijasi (nazariy bilimlar).

c) Ko'nikma - o'qitiladigan fanlar nomi, hajmi hamda ularning sinflar bo'yicha taqsimoti belgilangan me'yoriy hujjat.d) Ko'nikma -O`quvchilarga kompetensiyaviy yondashuvlar asosida dasturlar tayyorlash.

7. Malaka nima?

*a)malaka — o‘rganilgan bilim va shakllangan ko‘nikmalarni notanish vaziyatlarda qo‘llay olish va yangi bilimlar hosil qilish;

b)malaka —bu o'quv fanini bilish jarayonining amaliyotda tasdiqlangan natijasi (nazariy bilimlar).

c) malaka - o'qitiladigan fanlar nomi, hajmi hamda ularning sinflar bo'yicha taqsimoti belgilangan me'yoriy hujjat.

d)malaka- o‘rganilgan ma’lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish;

8. kompetensiya nima?

*a)kompetensiya — mavjud bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyati.

b)kompetensiya -- o‘rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo‘llay olish;

c)kompetensiya - O`quv rejalarini tartib bilan berilganligi ,o`yicha taqsimlash.

d)kompetensiya - O`quvchilarga kompetensiyaviy yondashuvlar asosida dasturlar tayyorlash.9. 1-4-sinflarda ona tili fani yillik o‘quv soatlari A1 bosqichda qancha?

*a)608 soat

b) 680soat

c) 860soat

d) 176 soat

10. Baholash tizimi nima?

*a)Baholash tizimi — davlat ta’lim standarti bo‘yicha umumiy o‘rta ta’limning malaka talablarini o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishi darajasini hamda umumiy o‘rta ta’lim muassasasining faoliyati samaradorligini aniqlaydigan mezonlar majmuidan iborat.

b)Baholash tizimi- Umumiy o‘rta ta’limning malaka talablari umumta’lim fanlari bo‘yicha ta’lim mazmunining majburiy minimumi va yakuniy maqsadlariga, o‘quv yuklamalari hajmiga hamda ta’lim sifatiga qo‘yiladigan talablardan iborat bo‘lib, u quyidagilardan tashkil topadi.

c)Baholash tizimi- Umumiy o‘rta ta’limning o‘quv dasturi (keyingi o‘rinlarda — o‘quv dasturi deb ataladi) tayanch o‘quv rejaga muvofiq o‘quv fanlarining sinflar va mavzular bo‘yicha hajmi, mazmuni, o‘rganish ketma-ketligi va shakllantiriladigan kompetensiyalari belgilangan hujjat hisoblanadi.

d)Baholash tizimi- Umumiy o‘rta ta’limning tayanch o‘quv rejasi (keyingi o‘rinlarda — tayanch o‘quv reja deb ataladi) umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida o‘qitiladigan o‘quv fanlari nomi, o‘quv yuklamasining minimal hajmi hamda ularning sinflar bo‘yicha taqsimoti belgilangan hujjat hisoblanadi.

11. Kommunikativ kompetensiya nima?*a)Kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

b)Kommunikativ kompetensiya- mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

c)Kommunikativ kompetensiya- jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

d)Kommunikativ kompetensiya- umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilarining umumta’lim fanlari bo‘yicha majburiy tayyorgarlik darajalarini hamda ta’lim muassasalarini bitiruvchilariga nisbatan qo‘yiladigan talablarni belgilab beradi.

12. Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi nima?

*a)Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi — mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

b)Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi- ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

c)Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi- O‘zbekiston Respublikasida ta’limning uzluksizligi, uzviyligi, o‘quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda quyidagi tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi.

d)Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi- jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

13. O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi nima?*a)O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi — doimiy ravishda o‘z-o‘zini jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o‘qib-o‘rganish, kognitivlik ko‘nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o‘z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko‘nikmalarini egallashni nazarda tutadi.

b)O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi- ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

c)O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi- mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

d)O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi- jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

14. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi nima?*a)Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi — jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

b)Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi — mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

c)Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi — doimiy ravishda o‘z-o‘zini jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o‘qib-o‘rganish, kognitivlik ko‘nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o‘z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko‘nikmalarini egallashni nazarda tutadi.

d)Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi — aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o‘qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

15. Milliy va umummadaniy kompetensiya nima?*a)Milliy va umummadaniy kompetensiya — vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo‘lish, badiiy va san’at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog‘lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

b)Milliy va umummadaniy kompetensiya — aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o‘qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoitga olib keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

c)Milliy va umummadaniy kompetensiya — doimiy ravishda o‘z-o‘zini jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o‘qib-o‘rganish, kognitivlik ko‘nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o‘z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko‘nikmalarini egallashni nazarda tutadi.

d)Milliy va umummadaniy kompetensiya — mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

16. Tayanch o'quv reja nima?

* a) Tayanch o'quv reja - o'qitiladigan fanlar nomi, hajmi hamda ularning sinflar bo'yicha taqsimoti belgilangan me'yoriy hujjat.

b)Tayanch o'quv reja- ongning oliy darajasi, faoliyatning yuqori murakkab turi.

c)Tayanch o'quv reja-o'qitiladigan fanlar nomi kuzatish, o'rganish, ijod jarayoni.

d) Tayanch o'quv reja- o'qitiladigan fanlar nomi kuzatish mexnatning turi, maxsus va oliy shakli.

17. Ona tili fanini o‘qitishning asosiy maqsadi nima?

*a)Ona tili fanini o‘qitishning asosiy maqsadi — o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda to‘g‘ri va ravon bayon qiladigan, kitobxonlik madaniyati shakllangan, mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, o‘zgalar fikrini anglaydigan — muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol toptirishdan iborat.

b)Ona tili fanini o‘qitishning asosiy maqsadi — o‘quvchilarda grammatikaga oid o‘zlashtiriladigan bilimlarni (fonetika, leksikologiya, so‘zning tarkibi, so‘z yasalishi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublari, stilistikaga oid tushunchalarni) rivojlantirish;

c)Ona tili fanini o‘qitishning asosiy maqsadi — ona tilining keng imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda to‘g‘ri va ravon bayon eta olishni rivojlantirishga qaratilgan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.

d)Ona tili fanini o‘qitishning asosiy maqsadi — mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta’minlashni, media madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

18. 2-sinf "Ona tili" faniga metodik qo'llanmada nechta dars uchun multimediali ilovalar tayyorlangan?

* a) 28 ta

b) 26


c)24

d) 20


19. 2-sinf "Ona tili" darsligining multimediali ilovasi nechta animatsiyatashkil etadi?

*a) 21 ta

b) 11 ta

c) 31 ta

d) 33 ta

20. So’zlarni leksik-grammatik turkumlarga ajratishda qanday belgiga asoslanadi?

*a)Morfologik va sintaktik hususiyatiga

b)Grafik hususiyatiga

c)Fonetik hususiyatiga

d)Grammatik hususiyatiga

21. Yozuv malakasi qanday hosil qilinadi?

*a) Yozuv malakasi ta`lim berish, ko`nikmani shakllantirish va shu asosda qatormashqlarni bajarish asosida hosil qilinadi;

b) Yozuv malakasi bu biz faoliyatimiz natijalari bo'yicha va/yoki qo'lga kiritish jarayonida erishishni xohlayotgan narsaning ifodasidir.

c) Yozuv malakasi o`quvchilarga kompetensiyaviy yondashuvlar asosida dasturlar tayyorlash.

d) Yozuv malakasi ta`lim beruvchi, o`rganuvchi,tekshiruvchi va tekshiruvchi mashqlar

22. Yozuv darslarida qanday mashqlar bajariladi?

*a) Ta`lim beruvchi, o`rganuvchi,tekshiruvchi va tekshiruvchi mashqlar;

b) Chiroyli yozish, tekshirish, tahlil qilish;

c) Ta`limning predmetiga ko`ra ta`limning davri va bosqichiga ko`ra;

d)darsda yangi mavzu o`tilishi va o'tilmasliiga ko`ra;

23. Yozuvga o'rgatishda o'quvchilarning qanday sezgilarini ishga solish lozim?

*a) Ko`ruv, eshituv, qo'l harakati sezgilari;

b)Ko`rsatish, tekshitish, bajarish;

c) Chiroyli yozish, tekshirish, tahlil qilish;

d)Ta`lim beruvchi, o`rganuvchi;

24. Savod o`rgatish jarayonidagi darslar qaysi belgilarga ko`ra farqlanadi?

*a) Ta`limning predmetiga ko`ra ta`limning davri va bosqichiga ko`ra, darsda yangi mavzu o`tilishi va o'tilmasligiga ko`ra;

b) savod o`rgatish va nutq o`stirish davriga ko`ra;

c) )analitik-sintetik tovush metodi bilan davriga ko`ra;

d)hikoya metodi bilan, suhbat metodi bilan o'tilmasligiga ko`ra25. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qaroriga binoan qachon "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida"gi qonun qabul qilindi.

 1. *1993-yil 2-sentyabrda;

 2. b) 1993-yil 5-sentyabrda;

 3. c) 1993-yil 2-mayda;

 4. d) 1993-yil 5-oktabrda;

26. Qachon bu qonunga o'zgartirishlar kiritildi?

*a) 1995-yil 6-mayda;

b) 1995-yil 9-mayda;

c) 1995-yil 6-iyunda;

d) 1995-yil 9-aprelda

27.3-4-sinfda savod o>gatish darsining nechi daqiqasini husnixatga ajratadi?

*a) 5-8 daqiqasini;

b) 8-10 daqiqasini;

c) 5-6 daqiqasini;

d) 8-12 daqiqasini;28. Qachondan boshlab o'quvchilar bir chiziqli daftarga yozish malakasi hosil qilinadi?

*a) 2-sinfda o'quv yilining 2-yarim yilligidan;

b) 3-sinfda o'quv yilining 1-yarim yilligidan;

c) 1-sinfda o'quv yilining 2-yarim yilligidan;

d) 3-sinfda o'quv yilining 2-yarim yilligidan;29. Bir chiziqli daftarga yozishda, kichik harflar va bosh harflar necha mm balandlikda yozilishi kerak?

* a) Kichik harflarni 4 mm balandlikda, bosh harflarni 8mm balandlikda yozish

malakasi hosil qilinadi?

a) Kichik harflarni 4 mm balandlikda, bosh harflarni 9mm balandlikda yozish

malakasi hosil qilinadi?

a) Kichik harflarni 3 mm balandlikda, bosh harflarni 7mm balandlikda yozish

malakasi hosil qilinadi?

a) Kichik harflarni 2 mm balandlikda, bosh harflarni 6mm balandlikda yozish

malakasi hosil qilinadi?30. 1-sinfda yozuvga o`rgatishning necha uslubi mavjud?

*a) 8ta; b) 7 ta; c) 5 ta d) 6 ta31.Husnixat darslarida sinfda yorug`ik qaysi tomondan tushishi kerak?

 1. *Chap tomondan;

 2. O`ng tomondan ;

 3. Yuqori tomondan ;

 4. Past tomondan ;

32.Yozuv darslarida tasavvur orqali yozish nima?

 1. *Tasavvur qilish orqali havoda harflarning shaklini yozdirib mashq qildiriladi;

 2. Rasmlar orqali yozdirib mashq qildirish;

 3. O`qish orqali havoda harflarning shaklini yozdirib mashq qildiriladi;

 4. Mashqlar orqali havoda harflarning shaklini yozdirib mashq qildiriladi;

33. Yozuv darslarida sanoq-ohang usuli nima?

*a) O'qituvchi harf va uning unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

a) O'qituvchi tarqatmalar va uning unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

a) O'qituvchi unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

a) O'qituvchi harf va uning tovushlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

34. Yozuv darslarida namunaga qarab yozish nima?

*a) Harflarning shaklini namuna qilib ko'rsatish va yozdirishdir;

b) Harflarning o`qib berish, ko'rsatish va yozdirishdir

c) ) O'qituvchi unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

d) O'qituvchi harf va uning tovushlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;35. Yozuv darslarida nusxa ko'chirish nima?

*a) Nusxa ko'chirish -o'quvchi B harfini yozishda xatoga yo'l qo'yayotgan bo'lsa, o'qituvchi ularni nuqtalar bilan ifodalab, daftarga qalamda yozib ko'rsatadi;

b) Nusxa ko'chirish O'qituvchi harf va uning unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

c) Nusxa ko'chirish –Harflarning shaklini namuna qilib ko'rsatish va yozdirishdir;

d) Nusxa ko'chirish -O'qituvchi harf va uning tovushlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;36. Gap ustida ishlashda undan qanday foydalanish ko’nikmasi hosil qilinishi kerak?

*a)ongli foydalanish

b)tez foydalanish

c)yozma foydalanish

d)surunkali foydalanish

37. Boshlang'ich sinflarda insho ta’lili va xatolar ustida ishlash uchun qancha daqiqa vaqt ajratiladi?

a)* 15-20 daqiqa

b)16-18 daqiqa

c) 16-18 daqiqa

d) 18-20 daqiqa

38. Insho yozish uchun 2-sinfda qancha vaqt zarur bo'ladi?*a) 1 dars

b) 40 minut

c) 30 minut

d) 35minut39. Gap ustida ishlashda so’zlarni qanday qo’llash ko’nikmasi o’stiriladi?

*a)Aniq qo’llash ko’nikmasi

b)To’g’ri yozib qo’llash ko’nikmasi

c)Tahlil qilib qo’llash ko’nikmasi

d)So’zlab berish ko’nikma-si

40. 2-sinf o'quvchilariga bayon yozdirishda qanday maqsadlarga erishish ko'zda tutiladi?

*a)Asosiy fikr kim yoki nima haqida borayotganligini bilish;Bayondan bir so'zni takror ishlatavermay uning sinonimlaridan foydalanishni o'rgatish;Yozma nutqni o'stirish;Imlo xatolarni tuzatish.

b) Bayon o'qib berilgan namunaviy matn mazmunini ma'lum tayyorgarlikdan so'ng yozma qayta hikoyalashdir.

c) Bayon o`qib berilgan matnlarni bajarish.

d) Yozma nutqni o'stirish;Imlo xatolarni tuzatish.41. Savod o’rgatish nima?

*a)elementar o’qish va yozishga o’rgatish

b)ona tilidan bilim berish

c)ifodali o’qish

d)o’qishga o’rgatish

42. Qaysi turdagi insho maktablarda tez-tez o'tkaziladi;

*a) Rasm asosidagi insho

b) Erkin asosidagi insho

c) O`z asosidagi insho

d) Bayon asosidagi insho43. Diktant nima?

* a) Diktant- eshitib yozishdir.O'qituvchi butun matn, gap yoki so'z ini

diktovka qiladi, o'quvchilar yozadilar.

b)Diktant- o'qib berilgan namunaviy matn mazmunini ma'lum tayyorgarlikdan so'ng yozma qayta hikoyalashdir.

c) ) Diktant-o'qituvchi harf va uning unsurlarini sanash orqali yozdirib tushuntiradi;

d) Diktant- O`qish orqali havoda harflarning shaklini yozdirib mashq qildiriladi;

44. Ta'limiy diktant turlari?* a) 8 ta b) 7 ta c) 6ta d) 2 ta

45. 1-sinf uchun diktantdagi so'zlar soni nechtagcha belgilangan?

*a) 1-sinfda 15 - 20 ta so'z;

b) 1-sinfda 30 - 40 ta so'z;

c) 1-sinfda 18- 20 ta so'z;

d)1-sinfda 15 – 26ta so`z46. 2-sinf uchun diktantdagi so'zlar soni nechtagcha belgilangan?

*a) 2-sinfda 30 - 40 so'z ;

b 2-sinfda 55 - 65 so'z ;

c)2-sinfda 35 - 55 so'z ;

d)2-sinfda 25 - 30 so'z ;

47.3-sinf uchun diktantdagi so'zlar soni nechtagcha belgilangan?

*a) 3- sinfda50 -60 so'z;

b) 3- sinfda 35 - 45 so'z;

c) 3- sinfda 25 -35 so'z;

d) 3- sinfda 30 -40 so'z;48. 4-sinf uchun diktantdagi so'zlar soni nechtagcha belgilangan?

*a) 4- sinfda-65-70 so'z;

b) 4- sinfda 35 - 45 so'z;

c) 4 sinfda 25 -35 so'z;

d) 4- sinfda 65-80 so'z;


49. Ta'limiy diktantlar tashkil etish va bajarilish usuliga ko'ra qanday turlarga bo'linadi?

*a) 1) ta'kidiy diktant; 2) o'z diktant yoki yoddan yozuv diktanti; 3) izohli diktant; 4) saylanma diktant; 5) erkin diktant; 6) rasm diktant; 7) lug'at diktant; 8) ijodiy diktant.

b) 1) sayyor diktant; 2) o'z diktant yoki yoddan yozuv diktanti; 3) izohli diktant; 4) saylanma diktant; 5) tarbiya diktant; 6) rasm diktant; 7) lug'at diktant; 8) ijodiy diktant.

c) 1) ta'kidiy diktant; 2) o'z diktant yoki yoddan yozuv diktanti; 3)darsli diktant; 4) saylanma diktant; 5) erkin diktant; 6) rasm diktant; 7) lug'at diktant; 8) ijtimoiy diktant.

d) 1) saylov diktant; 2) o'z diktant yoki yoddan yozuv diktanti; 3) izohli diktant; 4) saylanma diktant; 5) erkin diktant; 6) rasm diktant; 7) lug'at diktant; 8) ijodiy diktant.

50.Boshlang'ich sinflarda "Savodga o'rgatish" darslari necha soatni tashkil qiladi?

*a)128 soatni;

b)8 soatni;

b)120 soatni ;

b)64 soatni;

51. 1-sinfda "Ona tili" darslari DTS bo'yicha necha soatni tashkil qiladi va qaysi bobdan boshlanadi? To'g'ri javobni belgilang.

*a)68 soatni, Tovushlar va harflar (28 soat)

b)34 soatni, So'z va gap (12 soat)

c)64 soatni So'z ma'nosi (23 soat)

d)70 soatni, Nutq va ga’ (12 soat

52. 2-sinfda "Ona tili" darslari DTS bo'yicha necha soatni va necha bobni tashkilqiladi? To'g'ri javobni belgilang.

*a) 136 soatni, 5 bob

b)170 soatni, 6 bob

c)164 soatni, 3 bob

d)168 soatni, 5 bob

53.3-sinfda "Ona tili" darslari DTS bo'yicha necha soatni va necha bobni tashkil qiladi? To'g'ri javobni belgilang.

*a)170 soatni, 5 bob

b)136 soatni, 4 bob

c)164 soatni, 3 bob

d)168 soatni, 5 bob

54.4-sinfda "Ona tili" darslari DTS bo'yicha necha soatni va necha bobni tashkil qiladi? To'g'ri javobni belgilang.

*a)170 soatni, 14 bob

b)136 soatni, 4 bob

c)164 soatni, 3 bob

d)168 soatni, 5 bob

55. Savod o‘rgatish darslariga yaratilgan multimediali ilovaning o‘ziga xos tomoni

* a) O‘quvchilar “Alifbe” darsida sirli olamga sayohat qiladilar,Yozuv darslarida esa harf mamlakatiga sayohat qiladilar.

b) Alifbe darsiga ta’lluqli emas.

c) O‘quvchilar “Alifbe” darsida sirli bog‘ga sayohat qiladilar,yozuv darslarida esa sonlar mamlakatiga sayohat qiladilar.

d) Yozuv darsiga ta’lluqli emas.

56.O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqidagi qaror qachon qabul qilingan?

* a) 1995 y. 24 avgust

b) 1992 y. 21 oktyabr

c) 1993 y. 2 sentyabr

d) 1991 y. 31 avgust

57. Amaldagi 1-sinf “Yozuv daftari”ning muallifi nomi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?

*a ) Mirhabib G‘ulomoм

b) Qumri Abdullayeva

c) Rohatoy Safarova

d) Tal’at G‘afforova

58. Yozma harflar o`ng tomonga necha daraja qiyalikda yoziladi?

*a) 650

b) 800

c) 900

d) 750

59. Ona tili fanidan tayanch kompetensiyalar soni nechta?

*a) 6 ta

b) 5 ta


c) 4 ta

d) 3 ta


60. Ona tili fanidan fanga oid kompetensiyalar soni nechta?

* a) 2ta


b) 3ta

s) 4ta


d)5

61. Ona tili fanidan fanga oid kompetensiyalar nomlarini ko`rsating?

*a) nutqiy, lingivistik;

b)ijtimoiy, nutqiy;

c) lingivistik, ijtimoiy;

d)komunikativ, nutqiy;

62. 2-sinflarda tahlil uchun necha soat ajratilgan?

*a) 15soat

b) 10 soat

c) 20 soat

d) 12soat

63.Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosini joriy etish to’g’risidagi qonun qachon qabul qilingan?

*A)1993 yil 2- sentyabr

B)1994 yil 24-avgust

C) 1993yil 29 avgust

D)1992yil 2- sentyabr

64.O’qish va yozuv darslariga qanday talablar qo’yiladi?


 1. * va maxsus metodik

 2. Genetik va fiziologik

 3. Didaktik va texnologik

 4. Maxsus metodik va metodologik

65.Savod o’rgatish davri necha soatni tashkil qiladi?

 1. *128

 2. 126

 3. 120

 4. 122

66.Husnixat malakalarini shakllantirish uchun A1 darajaga qancha vaqt ajratiladi?

 1. *5-8 min.

 2. 8-10 min.

 3. 10-12 min.

 4. 14-16 min.

67. Kalsitlar nima?

*А) Marmartosh, toshko'mir, granit

В) Granit, gel

C) Toshko'mir, neft, gazD) Bo`r, ohaktosh

68. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi bob, nechanchi moddasida Fuqarolar atrof-tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar deyilgan.

*А) 11-bob, 50-modda

В) 12-bob, 55- moddaC) 11-bob, 41-modda

D) 12-bob, 50-modda

69. Dialogga to'g'ri ta'rif berilgan qatorni belgilang?

*А) Asardagi personajlarning o'zaro so'zlashuvi, suhbati;

В) Asardagi o'zaro munosabatlarni ifoda etuvchi so'z o'yini;

C) Obrazlar orasidagi bahs;

D) Obrazlar orasidagi so'zlashuv;

70. Ekskursiya tashkil etish necha bosqichdan iborat bo'ladi?

А) 5 bosqichdan;

В) 6 bosqichdan;

*C) 8 bosqichdan

D) 2 bosqichdan;

71. Diksiya nima?

*А) So'z, bo'g'in va tovushni to'g'ri va aniq talaffuz etish;

В) Matnni aniq talaffuz etish;

C) Nutqni tushunish va idrok etish;

D) Talaffuzning aniq va sof bo'lishi;

72. Epigraf nima?

) Boshqa asarlardan, hikmatli so'zlar, xalq og'zaki ijodidan parchalar keltirish.

В) Kitobxon asarni to'liq va aniq tushunishi uchun ma'lumot.

C) Voqea ohangini belgilash.

D) A, B javob to'g'ri.

E) B, S javob to'g'ri.

73. Xat-savod o'rgatish ishlari qaysi metod asosida olib boriladi?

*А) Bo'g'in-tovush metodi asosida;

В) Suhbat metodi asosida;

C) Tarkib metodi asosida;

D) Tahlil va tarkib metodi asosida;

74.”Ta’lim to’g’risida”gi qonuning nechanchi moddasida DTS berilgan?

*A) 7 –modda

B) 10-modda

D) 3-modda

E) 19-modda

75.Boshlang‘ich ta’limda ona tili va adabiyot fanini o‘qitishning maqsadi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

*A)o‘quvchilarning savodxonligini ta’minlash, og‘zaki va yozma nutqida adabiy nutq me’yorlariga rioya qilishni shakllantirishdan iborat

B) o‘quvchilarning nutqiy savodxonligini rivojlantirish, og‘zaki va yozma nutqini shakllantirishdan iborat

C) har bir o‘quv fanidan kompetentsiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta’lim standartida belgilangan bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishlarini ta’minlash

D) bolalarning tafakkur qilish faoliyatlarini kengaytirishga, ularda erkin fikrlay olish, o‘z fikrlarini og‘zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olishga, jamiyat a’zolari bilan erkin muloqotda bo‘la olish ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lishi lozim

76. O‘rta umumiy ta’lim mazmunida uzviylikni ta’minlash maqsadida 2017 yilda tasdiqlangan o‘quv dasturida 3-sinf ona tili fani mazmuniga qaysi mavzularga o‘zgartirish kiritildi?

*A)“Tovushlar va harflar” mavzulari “Jarangli va jarangsiz undoshlar” mavzusiga o‘zgartirildi

B) “O‘zak”, “O‘zakdosh so‘zlar” mavzulari “Asos va asosdosh so‘zlar” mavzusiga o‘zgartirildi

C) “Gapning maqsadiga ko‘ra turlari” mavzulari “Darak gap. So‘roq gap. Buyruq gap.” mavzusiga o‘zgartirildi

D) ) “Gapda so‘zlarning bog‘lanishi” mavzulari “Asos va asosdosh so‘zlar.” mavzusiga o‘zgartirildi.

77. Boshlang‘ich ta’limning “Ona tili” o‘quv dasturi nechta bo‘limdan iborat.

*A) Savod o‘rganish va nutq o‘stirish. Fonetika, grammatika, imlo va nutq o‘stirish.

B) Imlo va nutq o`stirish

C) Savolni o‘rganish va nutq o‘stirish

D) Fonetika, grammatika, imlo va nutq o‘stirish.

78. Husnixat malakalarini shakllantirish uchun A1 darajaga qancha vaqt ajratiladi?

*A)5-8 min.

B) 10-12 min.

C) 8-10 min.

D) 10-11 min.

79. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014-yil 19-fevraldagi “Sog‘lom bola yili”, “Davlat dasturi to‘g‘risida”gi PQ-2133-sonli qarorining nechanchi bandida boshlang‘ich ta’lim masalalari o‘z aksini topgan?

*A)71-bandida

B) 70- bandida

C) 72- bandida

D) 75- bandida

80. 3-4-sinflar uchun “Ona tili”, “O‘qish”, “Matematika”, “Atrofimizdagi olam”, “Tabiatshunoslik” fanlaridan metodik qo‘llanma va multimediali ilovalar qachon yaratiladi?

*A) 2016-2017, 2017-2018 o‘quv yillarda

B) 2015-2016, 2017-2018 o‘quv yillarda

C) 2013-2017, 2016-2018 o‘quv yillarda

D) 2015-2016, 2016-2017 o‘quv yillarda


81. Boshlang‘ich ta’lim ona tili faniga oid shakllangan nutqiy kompetentsiya elementlariga nimalar kiradi?

*A) Tinglab tushunish, so‘zlash, o‘qish, yozish

B)O‘zbek tilida nutq tovushlarini to‘g‘ri qo‘llay olish, bo‘g‘im ko‘chirish, mavzuga oid so‘zlarni og‘zaki nutqda qo‘llay olish

C) Gap ohangiga rioya qilgan holda ravon o‘qiy olish

D) Alifbodagi bosh va kichik harflarni yoza olish

82.Imlo malakalarini mustahkamlash uchun qaysi tahlilni samarali deb bilasiz?

*A) Fonetik tahlilni;

B) Morfologik tahlilni;

C) Sintaktik tahlilni;

D) Fonetik-morfologik tahlilni;

83.Bog‘lanishli nutq malakalarini shakllantirishda diktantning qaysi turidan foydalaniladi?

*A) Erkin va ijodiy diktantdan;

B) Erkin va saylanma diktantdan;

C) Ijodiy diktantdan;

D) Izohli va erkin diktantdan;

84. Boshlang‘ich sinflarda diktantlarning maqsadiga ko‘ra necha xil turi bo‘ladi?

*A) 2 xil;

B) 14 xil;

C) 8 xil;

D) 9 xil;

85. Yozma ishlarda ko`chish, tutuq belgisi hamda chiziqcha qo`yilmasa, qanday xato hisoblanadi?

*A) ishorali

B) grafik

C) ishorali

D) xato hisoblanmaydi

D) uslubiy

86.“Insho”so‘zi qaysi tildan kirib kelgan va uning ma’nosi nimani anglatadi?.

*A) “Insho” asli arabcha so‘z bo‘lib, ma’nosi “yaratish”, “bino qilish”, “boshlash” demakdir;

B)“Insho” asli ozbekcha so‘z bo‘lib, ma’nosi insho demakdir;

C) “Insho”forscha so‘z bo‘lib, ma’nosi davom ettirish”, “hikoyalash demakdir;

D) “Insho” asli tojikcha so‘z bo‘lib, ma’nosi to‘qib yozish”, “qo‘shish demakdir;

87. 4-sinfda “Ona tili” fani bo‘yicha qanday so‘z turkumlari o‘rganiladi?

*A)Ot, sifat son, kishilik olmoshlari, fe’l

B) Ot, sifat, son, fe’l, xol

C) Ot, sifat, son, ravish, kishilik olmoshlari

D) Ot, sifat, son, ravish, xol, fe’l

88. 1-sinfda “Ona tili” fani mualifi ?

*A) E. Shodmonov

B) N . Valixonova

C) A. Ne`matov

D) S.Fuzailov

89. 2-sinfda “Ona tili” fani mualifi ?

*A) K. Qosimova

B) N . Valixonova

C) E. Shodmonov

D) S.Fuzailov

90. 3-sinfda “Ona tili” fani mualifi ?

*A) S.Fuzailov

B) N . Valixonova

C) E. Shodmonov

D) A. Karimov

91. 4-sinfda “Ona tili” fani mualifi ?

*A) R. Ikromova

B) N . Valixonova

C) E. Shodmonov

D) T. G`offorova

92. Sintaksisda nimalar o`rgatiladi?

*A) Gap va gapda so`zlarni bog`lash.

B) So`z turkumlrga tahlil qilish

C) Tinish belgilarini qo`yish

D) To`g`ri talafuz qilish

93.Morfologiyada nimalar o`rgatiladi?

*A) So`z turkumlrga tahlil qilish

B)Gap va gapda so`zlarni bog`lash.

C) Tinish belgilarini qo`yish

D) To`g`ri talaffuz qilish

94.Grammatika nima?

*A) grekcha so`z bo`lib o`qish va yozish degan ma`noni anglatadi.

B) lotincha so`z bo`lib yozish degan ma`noni anglatadi.

C) o`zbekcha so`z bo`lib o`qish degan ma`noni anglatadi.

D) inglizcha so`z bo`lib o`qish va yozish degan ma`noni anglatadi.

95. Leksikalogiya nima?

*A) so`zning lug`at boyligi.

B) so`zning talafuzi

C) so`zning tahlili

D) so`zning bog`lanishi

96. Orfoepika nima?

*A) to`g`ri talafuz qilish

B) to`g`ri yozish

C) to`g`ri tahlil qilishi

D) to`g`ri o`qish

97. Orfografika nima?

*A) to`g`ri yozish

B) to`g`ri talafuz qilish

C) to`g`ri tahlil qilishi

D) to`g`ri o`qish

98.Gaplar nimalardan tuziladi?


 1. *Gap so’zlardan tuziladi

 2. gap harflardan tuziladi

 3. Gap tinish belgilaridan tuziladi

 4. gap raqamlardan tuziladi

99.“Horg’in” so’zining ma’nodoshini toping.

*a)chanqagan

b) sho’x

c) qiziqarli

d) quvnoq

100.“Alp” so’zining ma’nosi nima? 1. *Bahodir, paxlavon

 2. o’tkir

 3. Mard,aqlli

 4. e) kuchli, quvnoq

“BOSHLANG‘ICH TA’LIM FANLARINI O‘QITISH METODIKASI”


1.“Umumiy o’rta va o’rta maxsus,kasb –hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to’g’risida “gi 187-sonli qaror qachon qabul qilindi?

*a).2017yil 6 aprelda

b) 2017yil 7may

c)2017yil 7mart

d)2016yil 7may

2.1-sinf o’qish fani uchun necha soat yillik o’quv soatlari ajratilgan?

*a) 132 soat

b) 170 soat

c) 136 soat

d)134 soat

3.O’qish fanining fanga oid kompetensiyasi nechta?

*a) 2 ta

b) 1 ta

c) 3ta


d)4ta

4. 2-sinflar uchun sinfdan tashqari o’qishga necha soat ajratilgan?

*a) 17soat

b) 16 soat

c) 18 soat

d)14soat


5. 1-sinflarda o’qish fanidan nazorat ishlari uchun necha soat ajratilgan?

*a) 8soat

b) 16soat

c) 18 soat

d)15 soat

6 . 2-sinflarda o’qish fanidan nazorat ishlari uchun necha soat ajratilgan?

*a) 15soat

b) 16soat

c) 18 soat

d)8 soat


7. 3-sinflarda o’qish fanidan nazorat ishlari uchun necha soat ajratilgan?

*a) 16soat

b) 15soat

c) 18 soat

d)8 soat

8. 4-sinflarda o’qish fanidan nazorat ishlari uchun necha soat ajratilgan?

*a) 18soat

b) 16soat

c) 15 soat

d)8 soat


9. 4-sinf o’qish fani uchun necha soat yillik o’quv soatlari ajratilgan?

*a) 170 soat

b) 160 soat

s) 132soat

d)134soat

10. DTS bo’yicha A1+ darajadagi o’quvchilar 1daqiqada nechta so’z o’qishlari kerak.

*a) 60-65 ta

b) 40-45 ta

c)50-55 ta

d)55-60 ta

11.3-sinf ”O’qish”darsligi qaysi bo’lim bilan boshlanadi?

*a) OnaVatan, Vatan yagona)

b)O’zbekiston-Vatanim manim

c) Istiqlolim-Istiqbolim.

d)Vatan yagona)

12. 2-sinf ”O’qish”darsligi qaysi bo’lim bilan boshlanadi?

*a) Ona yurtim-oltin beshigim.

b)O’zbekiston-Vatanim manim.

c)OnaVatan, Vatan yagona)

d) Istiqlolim-Istiqbolim.

13.DTS bo’yicha 3-sinf o’quvchilar 1daqiqada nechta so’z o’qishlari kerak?
*a) 40-45 ta

b) 50-55 ta

c)60-65 ta

d)30-35 ta

14. DTS bo’yicha 2-sinf o’quvchilar 1daqiqada nechta so’z o’qishlari kerak?

*a) 30-35 ta

b) 50-55 ta

c)25-30 ta

d)40-45 ta

15.Sinfdan tashqari o’qish mazmuniga ko’ra necha bo’limga bo’linadi?

*a) 3ta

b) 1 ta


c)2 ta

d) 4 ta


16.O’qish fani mazmuniga, ya’ni mavzular kesimida singdirib o’qitiladigan fanlar qatorini belgilang.

*a)”Konstitutsiya alifbosi”, “Dinlar tarixidan umumiy tushunchalar”,”Iqtisod va soliq alifbosi”,”Salomatlik darslari”,

”Tejamkorlik saboqlari’.

b)”Konstitutsiya alifbosi”,”Iqtisod va soliq alifbosi”,”Salomatlik darslari”, ”Tejamkorlik saboqlari’.

c)”Konstitutsiya alifbosi”, “Dinlar tarixidan umumiy tushunchalar”,”Iqtisod va soliq alifbosi

d) ”Dinlar tarixidan umumiy tushunchalar”,”Iqtisod va soliq alifbosi”,”Salomatlik darslari”,”Tejamkorlik saboqlari’.

17. 2-sinf o’qish fani mazmuniga, ya’ni mavzular kesimida singdirib o’qitish uchun ”Konstitutsiya alifbosi”faniga necha soat ajratilgan?

*a) 10 soat

b) 16soat

c) 12 soat

d)8 soat

18.”O`qish kitobi” darsliklaridagi savol-topshiriqlar o’quvchilarni izlanishga o’rgatish jihatdan necha guruhga bo’lingan?

*a) 4 ta

b) 2 ta


c)5 ta

d) 4 ta


19. 1-sinf”O`qish kitobi” darsliklaridagi savol-topshiriqlar o’quvchilarni izlanishga o’rgatish jihatdan qanday tipdagi savol-topshiriqlardan tuzilgan?

*a) Qayta xotirlash tipdagi savol-topshiriqlar.

b)Qisman izlanuvchanlik tipidagi savol-topshiriqlar.

c)Ijodiy tipdagi savol-topshiriqlar.

d)Nutqni o’stiruvchi savol-topshiriqlar.

20. 2-sinf”O’qish kitobi” darsliklaridagi savol-topshiriqlar o’quvchilarni izlanishga o’rgatish jihatdan qanday tipdagi savol-topshiriqlardan tuzilgan?

*a) Qayta xotirlash tipdagi savol-topshiriqlar 60foizni, qisman izlanuvchanlik tipidagi savol-topshiriqlar 18 foizni , ijodiy tipdagi savol-topshiriqlar 22 foizni.

b) Qayta xotirlash tipdagi savol-topshiriqlar 50foizni, qisman izlanuvchanlik tipidagi savol-topshiriqlar 20 foizni , ijodiy tipdagi savol-topshiriqlar 30 foizni.

c) Qayta xotirlash tipdagi savol-topshiriqlar 40foizni, qisman izlanuvchanlik tipidagi savol-topshiriqlar 28 foizni , ijodiy tipdagi savol-topshiriqlar 32 foizni.

d) Qayta xotirlash tipdagi savol-topshiriqlar 60foizni, qisman izlanuvchanlik tipidagi savol-topshiriqlar 22 foizni , ijodiy tipdagi savol-topshiriqlar 10 foizni.

21. Badiiy asarni o'rganishning vazifalari nimadan iborat?

*a) O'qigan asarlarini tahlil qilib,fikrlarni og'zaki va yozma bayon qila oladigan qilib tarbiyalash

b) Fikrlarni og'zaki bayon qila oladigan qilib tarbiyalash

c) Fikrlarni yozma bayon qila oladigan qilib tarbiyalash

d) O'qigan asarlarini tahlil qilib,fikrlarni og'zaki bayon qila oladigan qilib tarbiyalash


 1. Ifodali o'qish vositalari to'g'ri berilgan javobni belgilang

*a)Ongli, to'g'ri, ravon, pauzalarga rioya qilib, intonatsiya, ton, ohangga e'tibor berib o'qish.

b)Ongli, to'g'ri, ravon ohangga e'tibor berib o'qish.

c)Ongli, to'g'ri, ravon, ton, ohangga e'tibor berib o'qish.

d)Ongli, to'g'ri, ravon, pauzalarga rioya qilib, ton, ohangga e'tibor berib o'qish.23.Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'qish darslarida qanday o'qish malakalarini egallaydilar?

*a) Ifodali o'qish

b) To'g'ri o'qish

c) Ravon o'qish

d) Ongli o'qish

24 Pozitsion o'qish deganda qanday o'qishni tushunasiz?

*a) Ongli o'qish

b) Ifodali o'qish

c) Sidirg'a o'qish

d) Bo'g'inlab o'qish

25 To'g'ri o'qishni ta'minlovchi omillar berilgan qatorni aniqlang.

*a) Matnni o'qishdan oldin o'qilishi va yozilishi murakkab so'zlar,so'z birikmalari va gaplar ustida ishlash

b) Matnni o'qishdan oldin o'qilishi murakkab so'zlar ustida ishlash

c) O'qilishi va yozilishi murakkab so'zlar ustida ishlash

d) So'z birikmalari va gaplar ustida ishlash

26.Boshlang'ich sinf yakunida o'quvchi nechta she'rni yoddan bilishi kerak?

*a) 8-10 ta

b) 6-8 ta

c)15-20 ta

d) 20 ta


27. Intonatsiya haqidagi umumiy tushuncha to'g'ri berilgan javobni toping?

*A)Nutqning ritmik va ohangdor tuzillishi

B) Nutqning tozaligi

C) Nutqning ifodaliligi

D) Ongli, to'g'ri, ravon, pauzalarga rioya qilib, ton, ohangga e'tibor berib o'qish 1. Kulminatsiya" nima?

*a)Voqealar rivojidagi eng keskin hayajonli jihati

b)Asarning yakuni

c)Asarning boshlanishi

d)Voqealar rivojidagi eng so’nggi holat29. O'quv yili oxirida 4-sinf o'quvchisi bir minutda nechta so'z o'qiy olishi lozim?

*a)50-55ta

b)80-90ta

c)50-55ta

d)60-70ta


 1. .O'qitishning og'zaki usullari nimalardan iborat?

a)*Hikoya, suhbat, og’zaki bayon

b)Hikoya, ma’ruza usuli.

c)Suhbat,savol-javob)

d)Suhbat,savol-javob, og’zaki bayon31. 1-sinflarda STO' qanday tashkil etiladi?

*a) Haftaning oxirgi o'qish darsining 15-20 daqiqasida

b) Ikki haftada bir soat

c) 1-sinflarda STO'darslari o’tkazilmaydi.

d)Bir oyda bir soat

32. Tovush hosil qilish paytida havo oqimining ikki nutq a’zosining bir-biri bilan jipslashishi natijasida portlab chiqishi yoki a’zolarning jipslashmay.ular orasidan sirg’alib o’tishi nima deb ataladi?

*a) Artikulyatsiya usuli

b) Koartikulyatsiya usuli

c)Sirg’alish usuli

d)Hammasi to’g’ri

33. Yaxshi o'qish malakasi sifatlari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?

a)*Ifodali, ongli o'qish

b)Tez,ravon o’qish

c)Sidirg’ali o’qish

d)Ongli o'qish

34. O'quvchilarni badiiy adabiyot o'qishga yo'naltiruvchi dars turi

*a) Sinfdan tashqari o'qish

b)Mustaqilo’qish.

c)Muammolio’qish

d)Sinfdao’qish

35. Sinfdantashqario'qishdarsiqaysifanbilanbog'labolibboriladi?

a)*O'qish fani bilanb)Odobnoma fani bilan

c)Ona tili fani bilan

d)Atrofimizdagi olam fani bilan

36.Sinfdan tashqari o'qish darslari qachondan boshlab o'tiladi?

*a) 1-sinf dastlabki haftasidanoqb) 1-sinfning III-choragidan

c) 2-sinfning II-choragidan

d) 3-sinfdan

37Bolalar shoirlari va yozuvchilari nomlari ko'rsatilgan qatorni ko'rsating .

*a)Obidjon, P.Mo'min, Z.Diyor, Q. Muhammadiyb)Xudoyberdi To'xtaboev, Tohir Malik. O’tkir Hoshimov

c)Tohir Malik. O’tkir Hoshimov,Zafar Diyor

d)Tursunboy Adashboyev, Oybek, Said Ahmad

38. Sinf kutubxonasi qachon tashkil etiladi?

a)*1-sinfdan

b) 2-sinfdan

c) 3-sinfdan

d) 4-sinfdan

39. Sinfdan tashqari o'qish darslarida qanday ishlarni olib borish samarali natija beradi?

*a)Ko'rik- tanlovlar tashkil qilish,o'yin tarzida ish turlaridan foydalanish,kichik insholar yozish

b) Kichik insholar yozish

s) Ko'rik- tanlovlar tashkil qilish

d)To’g’ri javob yo’q

40. STO' (sinfdan tashqari o'qish ) darslarida mustaqil o'qish malakasini shakllantirishbosqichlarini ko'rsating.

*a) Asosiy bosqich

b) Boshlang'ich bosqich

c) Tayyorlov bosqich

d)Hammasi to’g’ri

41. STO'(sinfdan tashqari o'qish ) uchun kitob tanlashda qanday tamoyillarga amal qilinadi?

*a)Tarbiyaviy maqsad ko'zda tutiladi,mavzuning xilma-xilligi, o'quvchi saviyasi va yoshiga mos bo'lishi,o'quvchining qiziqishi

b) O'quvchi saviyasi va yoshiga mos bo'lishi,o'quvchining qiziqishi

c) Mavzuning xilma-xilligi

d) Hammasi to’g’ri

42. STO'(sinfdan tashqari o'qish ) mashg'ulotlarida tayyorlov bosqichi davrida asosan qaysi uslubni ko'proq qo'llaymiz?

*a) Suhbat uslubi

b) Tarmoqlash uslubi

c) "BBB "uslubi

d) "Bumerang" uslubi

43. STO' (sinfdan tashqari o'qish ) darslarining xususiyatlari asosan nima bilan belgilanadi?

*a) STO' tizimining bosqichlari ,,o'quv vazifalari ,dastur va o'quvchilarning qiziqishlari bilan

b) Dastur va o'quvchilarning qiziqishlari bilan

c) O'quv vazifalari bilan

d)To’g’ri javob yo’q44. STO' (sinfd an tashqari o'qish) darslari o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni amalga oshirishdanechta talabga bo'ysinadi?

*a)7 ta

b)6 ta

c)5 ta

d)4ta

45.STO'(sinfdan tashqari o'qish) darslarida har bir o'quvchida qanday ko'nikma hosilbo'ladi?

*a)Kitobxonlik ko'nikmasi hosil bo'ladib)Kitob o’qish malakasi shakllanadi.

s)Kitob o’qishga qiziqishi ortadi.

d)Nutqi o’sadi.

46. 1-sinfdaSTO'(sinfdan tashqari o'qish ) darslarida yangi asar kim tomonidan o'qiladi?

*a) O'qituvchi tomonidan

b) O'quvchi tomonidan

c) Muallif tomonidan

d) .Hammasi to’g’ri

47. Boshlang'ich sinf o'quvchilari qachondan boshlab kutubxonaga a'zo bo'lishadi?

*a) 1-sinfning ikkinchi yarmidan

b) 2-sinfdan

c) 3-sinfdan

d) 4-sinfdan48. Sinfdan tashqari o'qish darslarida samaradorlik yaxshi natija berishi uchun nimalar qilish kerak?

a)*Maktab kutubxonasi,bolalar gazeta va jurnallari bilan hamkorlik qilishi kerak

b)Gazeta va jurnallari bilan hamkorlik qilishi kerak

c)Maktab kutubxonasi bilan hamkorlik qilishi kerak

d)Asar mualliflari bilan hamkorlik qilishi kerak

49.Bir paytning o’zida ikkita tovushni talaffuz qilish jarayoni nima deb ataladi?*a) Koartikulyatsiya usuli

b) Artikulyatsiya usuli

c) Sirg’alish usuli

d) Urg’u

50.Matnni tasvirlash necha xil bo’ladi?

*a) 2xil

b) 3xil


c) 4xil

d) 5xil


51. Qaysi qatorda artikulyatsiya usulidagi so’zlar ko’rsatilgan?

*a)muddao, maorif, oila

b)malla,katta, ukki

c) bog’bon, noma, arra

d)ma’sul, ma’no, an’ana

52Kulminatsiya nima? 1. *Voqealarning eng yuqori darajasi.

 2. Voqealarning boshlanishi

 3. Voqealarning yakuni

 4. Voqealarning rivojlanishi.

53.Qaysi sinflarda o’qish darslarining kattagina qismi asarni o’qish va matn ustidaishlashga qaratiladi?

*a)3-4 sinf o’qish darslarida

b) 2- sinf o’qish darslarida

c)1- sinf o’qish darslarida

d) Barchasi to’g’ri

54.Tinglab tushunish, fikrni og’zaki bayon qilish,o’qish, fikrni yozma bayon qilish kabi faoliyatlar qaysi kompetentsiyaga oid?*a) Adabiy-nutqiy kompetentsiyalar

b)O’zini o’zi rivojlantirishkompetentsiyasi

c) Badiiy asarni tahlil qilishkompetentsiyasi

d)Ijtimoiyfaolfuqarolik kompetentsiyasi


 1. 1 darajadagi 1-4 sinflarda o’qish fani necha soat o’qitiladi?

a)* 608 soat

b) 508 soat

c) 600 soat

d)680 soat

56. A1+ darajadagi 2-3-4 sinflarda o’qish fani necha soat o’qitiladi?

a)* 680 soat

b) 508 soat

c) 600 soat

d)608 soat

57. A1darajadagi 1-4 sinflarda o’qish fani haftada necha soat o’qitiladi?

a) *18 soat

b) 16 soat

c) 20 soat


 1. 5 soat

58. A1+darajadagi 2-3-4 sinflarda o’qish fani haftada necha soat o’qitiladi?

a)* 18 soat

b) 16 soat

c) 20 soatd)5 soat
59.«Mustaqillik qaytaribbergan allomalardan kimlarni bilasiz? Sherdagi «serquyosh o’lka» iborasini qanday so'zlar bilan almashtirish mumkin?, She’rdan o'zbek xalqining mehmondo'stligihaqidagi o'rinlarni toping. Matndan Dehqon boboningVatanhaqidaaytgangaplarinitopibo'qing» tarzida berilgansavol-topshlar qanday tipdagisavol-topshiriqlar?

*a) Qisman izlanuvchanliktipidagi savol-topshiriqlar.

b) Adabiy tushunchalarni anglashtipidagi savol-topshiriqlar.

c) Qaytaxotirlashtipidagi savol-topshiriqlar.

d) Ijodiy tipdagi savol-topshiriqlar.

60. Xalq yaratgan g'oya ixcham, chuqur va tugal manoli gaplar nima deb yuritiladi?

*a) maqol

b)topishmoq

c)masal

d)ertak


61.Qanday o'qish bosqichida so'zni yaxlit,orfoepik qayta o'qish tavsiya qilinadi?
a)*analitik o'qish bosqichida

b)orfoepiko'qishbosqichida

c)ifodali o'qishbosqichida

d)to’g’ri javob yo’q

62.Yangi material o'rganiladigan savod o’rgatish darsida Asosiy ish turlari nechta?

*a) 9 ta

b) 7 ta


c) 6ta

d) 5ta


63. Asar tahlili jarayonida matn ustida ishlashning nechta

turlaridan foydalaniladi?
*a) 5 ta

b) 7 ta


c) 6 ta

d) 9 ta


64.O'qish savodxonligi”atamasi nimani anglatadi?
*a)savodli o'qishni

b)o'qishtezligini tekshirishni

c)ongli o’qishni

d)tez o’qishni

65.Turli talim tizimiga ega bo'lgan davlatlarda kitobxonlik sifati monitoringini tadqiq qilish qanday nomlanadi?

a)*PIRLS

b)PRLS

c)APIRLS

d)PIRS

66. Turli davlatlardagi boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish sifati va matnni tushunish darajasini, shuningdek, har xil davlatlar talim tizimidagi o'zgarishlarni taqqoslash va namoyon qilish imkonini beruvchit adqiqot metodlari qanday nomlanadi?a)*PIRLS

b)PRLS

c)APIRLS

d)PPIRS

67. PIRLS tadqiqotlari nechanchi yildan boshlab boshlang'ich talim miqyosida o'tkazib kelinmoqda?

*a) 2001yildan

b)2005 yildan

c)2009 yildan

d)2007 yildan

68.ОхirgiPIRLS tadqiqotlari nechanchi yilda o’tkazilgan?

*a) 2016yilda

b)2015 yilda

c)2009 yilda

d)2017 yilda

69.Охirgi PIRLS tadqiqotlariga nechta davlatlar ishtirok etgan?

*a) 35-50 ta

b) 30-40 ta

c) 25-35 ta

d) 50-60 ta

70.PIRLS tadqiqotlariga nechanchi sinf o’quvchilari ishtirok etishadi?

*a) .4 -sinf bitiruvchilari

b) 2- sinf bitiruvchilari

c)1- sinf bitiruvchilari

d) 3- sinf bitiruvchilari

71.PIRLS tadqiqot jarayonida darsda o’quvchilar tomonidan eng ko’pqo’llaniladigano’qishningqandayturi o’rganiladi?

*a)Adabiy kitobxonlikmalakasiniegallashmaqsadidagi o’qish, mazmunni tushunishvaamaldafoydalanishmaqsadidagi o’qish.

b)Mazmunni tushunishvaamaldafoydalanishmaqsadidagi o’qish.

c)Ifodali ,izohlio’qish

d) Barchasi to’g’ri

72.PIRLS tadqiqot jarayonidabadiiy vailmiy-ommabop matnlarni o'qishdao'qishko'nikmalarining nechtaguruhi baholanadi?

*a) 4 ta


b) 5 ta

c) 6 ta


d) 9 ta

73.PIRLStadqiqotda necha yoshdagi o'quvchilarishtiroketishadi?

*a) 10.5 yosh

b)11-12yosh

c)10-12yosh

d)9-11 yosh

74.Nima uchunSharq mamlakatlario’quvchilariPIRLSga 10,7-10,9 yoshda qatnashish huquqiga ega bo’ladilar?

*a) 7yoshdan o’qishniboshlaganiuchun

b)5yoshdan o’qishniboshlaganiuchun

c)6 yoshdan o’qishniboshlaganiuchun

d)8yoshdan o’qishniboshlaganiuchun

75. 2016yilningoxirgitadqiqotlarnatijasiga ko’ra qaysi davlatbirinchi o'rinni egalladi?

*a)Rossiya

b)Fransiya

c)O’zbekiston

d)Eron


76. Maktab tajribasida qanday qayta hikoya qilishturlarimavjud?

*a) to’liq qayta hikoya qilish, qisqartiribqayta hikoya qilishb) tanlabqayta hikoya qilish

c)ijodiy qayta hikoya qilish

d)Barchasi to’g’ri77. Asarni o’qishvatahlilqilishjarayonida tuzilgan reja nimaga yordam beradi?

*a) hikoyamazmuniniizchilqaytahikoyaqilishgayordam beradi.

b) hikoyamazmuninitanlabqayta hikoya qilishga yordam beradi.

c)ijodiy qayta hikoya qilishga

d)Barchasi to’g’ri

78.Qisqartiribhikoyalashuchunqanday asarlar tanlanadi?

*a)2-3qismgabo'linadigan,bu bo'limlaryaqqolajralibturadigan,mazmuni sodda asarlar tanlanadi.

b)4-5qismgabo'linadigan,bu bo'limlaryaqqolajralibturadigan, asarlar tanlanadi.

c)5-6qismgabo'linadigan,asarlar tanlanadi.

d)3-4qismgabo'linadigan,asarlar tanlanadi.

79.O’qilgan asarni qisqartirib hikoya qilishga nechanchi sinfdan boshlab o'rgatiladi?a)*2- sinfdan boshlabo’rgatiladi.

b)1- sinfdan boshlabo’rgatiladi.

c)3- sinfdan boshlabo’rgatiladi.

d)4- sinfdan boshlabo’rgatiladi.

80.O’qilgan matndan bir qismini, uning chegarasini ongli ravishda ajratib so’zlab berish, hikoyadan faqat bir voqeani aytib berish,hikoya mazmunini faqat bir syujet yo’nalishida so’zlab berish qayta hikoya qilishning qaysi turi hisoblanadi?

*a) tanlab

b)to'liq

c) ijodiy

d) qisqartirib

81.Qaytahikoyalashdao'qilganhikoyaningsharoitiyokishaklinio'zgartiribhikoyaqilish qaysi turda amalga oshiriladi?

a)*ijodiyb) to'liq

c)tanlab

d)qisqartirib

82. Boshlang'ichsinflardabadiiyasarustidaishlash,necha bosqichga

bo'linadi?

*a)3 bosqichb) 2bosqich

c)4 bosqich

d)5bosqich
83. Matnni yaxlit idrok etish asosida asarning aniq mazmuni va tasviriy ifoda vositalar i bilan tanishtirish,badiiy asar ustida ishlashning qaysi bosqichda amalga oshiriladi?

*a)birinchi sintezb) ikkinchi sintez

c)analiz

d)barchasi to’g’ri

84.Voqealar rivojining bo g’lanishini belgilash, ishtirok etuvchi shaxslarning xulq-atvori vaularning asosiy xususiyatlarini aniqlash ,asar kompozitsiyasini ochish, asarning aniq mazmunini tasviriy vositalar bilan birga tahlil qilish va qahramonlar xulq-atvorini baholash badiiyasar ustida ishlashning qaysi bosqichda amalga oshiriladi?

*a)ikkinchi sintez

b) birinchi sintez

c)analiz

d)barchasi to’g’ri

85.Ishtirok etuvchi shaxslarning muhim xususiyatlarini umumlashtirish, qahramonlarni taqqoslashva baholash,asarningg'oyasini aniqlash,badiiy asarnihayotni bilish manbai vasanatasarisifatidabaholash badiiy asar ustida ishlashning qaysi bosqichda amalga oshiriladi?

a)*analiz

b) birinchi sintezc)ikkinchi sintez

d)to’g’ri javob yo’q
86.O’qilgan asarga bog'liq holdaijodiy xarakterdagi ishlar qachon o'tkaziladi?

*a)ikkinchi sintezdan so’ngb) birinchi sintezdan so’ng

c)analizdan so’ng

d)barchasi to’g’ri

87. O’quvchilarnimatn bilan tanishtirishqaysi bosqichidan boshlanadi?

*a)o'qishga tayyorgarlikbosqichidan

b) asarni tahlil qilish bosqichidan

c)matnni idrok etish bosqichidan

d)barchasi to’g’ri

88.Matn bilan tanishtirishningtayyorgarlikbosqichida qanday ishlar amalga oshiriladi?*a) Yozuvchilar haqida malumot berish,o'quvchilarni

asarda tasvirlanadigan voqea-hodisalarni idrok qilish,asar nafasini ,notanish va ko'p manoli so'zlar, murakkabroq tarzdagi obrazli ifodalarni izohlash.

b) Notanishvako'p manoli so'zlar, murakkabroqtarzdagi obrazli ifodalarniizohlash

c) O'quvchilarniasarda tasvirlanadiganvoqea-hodisalarniidrokqilish.

d)Murakkabtarzdagi obrazli ifodalarniizohlash

89.A1darajadagi 4 sinf o’qish fani mavzularini o’rganish uchun necha soat ajratilgan?

a)* 120 soat

b) 170soat

c) 130 soat

d)180 soat

90.Qanday asarlar lirik asar deyiladi?

a)*.turli o'y vahis-tuyg'ularni ifodalovchi;b) sahnalashtirishuchun tavsiyaqilingan;

c) to'qimaasosigaqurilgan.d) to’g’ri javob yo’q

91.Boshlang’ich sinf o’qish darslarida qaysi o’qish turlaridan foydalaniladi?

*a)Ichda o’qish, shivirlab o’qish va ovoz chiqarib o’qishdan

b) ovoz chiqarib o’qishdan

c)shivirlab o’qish va ovoz chiqarib o’qishdan

d)shivirlab o’qishdan

92. Analitik - sintetik tovush metodi qaysi jihati bilan afzal?

*a) Tovush va harflaming bir vaqtda o'rganilishi bilan

b)So’z va bo'g'inga asoslanganligi bilan

c) Avval barcha tovushlami, so'ng esa harflami o'rganish bilan

d)Ikki-uch harf o'rganilgandan keyin gap hosil qila olishi bilan

93. O'qish vayozuv malakasi qanday malakani shakllanishiga asos bo ladi?

*a)Til va nutqqa oid malaka;

b)Nutqqa oid malaka;

c)Ichki va tashqi nutqqa oid malaka;

d)Tilga oid malaka;

94. Savod o'rgatish davri necha bosqichdan iborat?

*a)2 bosqich

b)3 bosqich

c)1 bosqich

d)2 bosqich

95. Boshlang'ich sinflarda matnni qanday tasvirlash kiritilgan?

*a)So'z bilan va grafik tasvirlash mumkin;

b)Rasm bilan tasvirlash mumkin.

c)So'z bilan tasvirlash mumkin;

d)Grafik tasvirlash mumkin;

96. Xato o’qishning kelib chiqish sabablari qaysi javobda berilgan?

*a)Tez o'qiyman deb va so’z ma’nosini tushunmay xato o’qish.

b)Bo‘g'inlab o'qish.

c)Ovozchiqarib o’qish sababli;

d)Ichda o’qish tufayli;

97. Savod o'rgatish mashqlarining turlari qaysilar?

*a)Analiz mashqlari, sintez mashqlari, artikulyasiya va burro talaffuz mashqlari.

b)Tovush harf tahlili mashqlari

c)Matnni gaplarga ajratish mashqlari, bo'g'inlami tovushlarga ajratish mashqlari

d)To'g'ri va burro tallafuz mashqlari.

98. Savod o'rgatish davrida undosh tovushlami qaysi tovushlardan boshlab o'rgatiladi?

*a) Sonor tovushlardan

b) Jarangsiz tovushlardan

c)Portlovchi tovushlardan

d)Sirg'aluvchi tovushlardan

99.1-sinf“ O'qish kitobi” darsligining muallifi kim?


*a)T.G’afforova, E.Shodmonov, G.Eshturdiyeva

b)T.G’afforova ,Sh Nurillayeva,Z Mirzahakimova

c)Abdullayeva,M.Toshpulatova, A, Sadikova

d)G.Boymurodova, X.Sattorova, Sh Muslimova

100.2-sinf“ O'qish kitobi” darsligining muallifi kim?

*a)T.G’afforova ,Sh Nurillayeva,Z Mirzahakimova

b)T.G’afforova, E.Shodmonov, G.Eshturdiyeva

c)B)Abdullayeva,M.Toshpulatova, A, Sadikova

d)G.Boymurodova, X.Sattorova, Sh Muslimova

MATEMATIKADAN 2019- YIL UCHUN TEST SAVOLLARI.

1. To’g’ri kasrning suratidagi raqamlar soni maxrajidagi nollar sonidan kam bo’lsa, maxrajdagi nollar soniga suratdagi raqamlar sonini tenglashtirish uchun qayerga nol yoziladi.

*a) Suratning chap tomoniga.

b) Suratning o’ng tomoniga.

c) Kasr chizig’ining oldiga.

d) Verguldan keyingi sonning o’ng tomoniga.

2. Matematika so’zining ma’nosi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

*a) Fanni bilish.

b) Fanni o’rganish.

c) Fanda hisoblash

d) Fanni o’qitish

3. Matematikadan kesma, siniq chiziq haqida ma'lumot nechanchi sinfdan o'rgatiladi?

*a) 1sinfdan.

b) 2-sinfdan.

c) 3-sinfdan.

d) 4-sinfdan.

4. Modellashtirish bu……..

*a) o’quv materiallari yoki ta’lim mazmunini yaxlit tizimga keltirish

b) o’quv jarayonida hal qilinishi lozim bo’lgan masala, vazifa

c) individ yoki guruh faoliyatiga kuchli ta’sir ko’rsatuvchi holat

d) matematik timsollar, belgilar va hodisalar sinfining taxminiy namunasi, bayoni

5. Matematik model bu….

*a) matematik timsollar, belgilar va hodisalar sinfining taxminiy namunasi, bayoni

b) o’quv jarayonida hal qilinishi lozim bo’lgan masala, vazifa

c) individ yoki guruh faoliyatiga kuchli ta’sir ko’rsatuvchi holat

d) o’quv materiallari yoki ta’lim mazmunini yaxlit tizimga keltirish

6. Matematikadan har bir o'quvchining 4-sinf yakuniga kelib egallashi zarur bo'lgan minimal bilimlar darajasi qaysi hujjatda belgilab berilgan?

*a) DTS da

b) Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasida

c) Dastur va darsliklarda

d) Hamma javoblar to'g'ri

7. Natural sonlar qanday yoziladi?

*a) chapdan o'nga qarab

b) o'ngdan chapga qarab

c) xonasiga qarab

d) yuzliklariga qarab

8. O’qituvchi bilan birgalikda yo’l qo’yilgan xatoni topa olish , ularni tuzata olish qaysi kompetensiya elementi bo’la oladi?

* a) O’zini o’zi rivojlantirish kompetensiyasi;

b) Fanga oid kompetensiya;

c) Matematik savodxonlik kompetensiyasi;

d) Komunikativ kompetensiya.

9.Matematika o’qitish metodlari uchta katta guruhga bo’linadi. Bular qaysilar?

*a) O’quv bilish faoliyatini tashkil qilish metodlari,rag’batlantirish metodlari, samarodorlikni nazorat qilish metodlari.

b) Og’zaki, ko’rsatmali , amaliy

c) Evristik, reproduktiv, produktiv

d) Kuzatish, suhbat, bayon

10. Matematika metodikasi ta’lim jarayoni bilan bog’liq bo’lgan nechta savolga javob beradi?

*a) 3 ta

b) 6 ta


c) 4 ta

d) 2 ta


11. Psixologlar qaysi yosh davri bolalarning eng muhim fikrlash tuzilmalarining shakllanishida mas’ul davr ekanligini isbot qilishgan?

*a) 6-10


b) 5-9

c) 4-10


d) 6-8

12. Mashq deb nimaga aytiladi?

*a) biror amalni , shu amalni o’zlashtirish yoki mustahkamlash maqsadida rejali ravishda tashkil qilingan takroriy bajarishga aytiladi.

b) ba’zi predmetlarning o’xshash belgilari bo’yicha boshqa o’xshash belgilari ham bor degan taxminiy xulosa chiqarish.

c) aniq jadval asosida ,aniq vaqt mobaynida o’qituvchi rahbarligida o’quvchilarning o’zgarmas soni bilan tashkil etilgan o’quv ishiga aytiladi.

d) Hamma javoblar to’g’ri.

13. Sinf dars tizimi nech yildan beri mavjud?

* a) 300 yildan

b) 200 yildan

c) 250 yildan

d) 100 yildan

14.Ibn Sino qanday sonlarni “xasis “ sonlar deb nomlgan?

* a) O’zi va birdan tashqari faqat birgina bo’luvchisi bo’lgan sonlar.

b) Faqat o’zi va birga bo’linadigan sonlar.

c) O’zi va birdan tashqari o’nta bo’luvchisi bor sonlar

d) Ikki va undan ortiq bo’luvchisi bor sonlar

15. Ibn Sino qanday sonlarni “xudbin” sonlar deb nomlgan?

*a) Faqat o’zi va birga bo’linadigan sonlar.

b) O’zi va birdan tashqari faqat birgina bo’luvchisi bo’lgan sonlar.

c) O’zi va birdan tashqari o’nta bo’luvchisi bor sonlar

d) Ikki va undan ortiq bo’luvchisi bor sonlar

16. Noto’g’ri kasrni aralash songa aylantirish uchun nima qilish kerak?

*a) Suratni maxrajga bo’lib ,chiqqan son butun qismiga yoziladi, qoldiq suratga yoziladi

b) Maxraj suratga ko’paytiriladi, va suratga qo’shib qoyiladi.

c) Butun maxrajga ko’paytirilib suratga qo’shib qo’yiladi.

d) Maxrajni suratga bo’linib chiqqan son butun qismiga yozib qo’yiladi.

17. Bir xil maxrajli kasrlarni qo’shish qanday bajariladi?

*a) umumiy maxraj olinadi va suratlar qo’shib qo’yiladi.

b) Maxrajlar maxrajga, suratlar suratga qo’shib qo’yiladi

c) Suratlar umumiy bittasi olinadi va maxrajlar qo’shib qo’yiladi.

d) Maxraj suratga ko’paytiriladi.

18. Ikki butun mingdan besh soni qaysi qatorda to’g’ri yozilgan?

*a) 2,005

b) 2,05


c) 2, 5

d) 2,1005

19. Bir xil maxrajli kasrlarni taqqoslash uchun mos bo’lgan qoidani belgilang.

*a) Hamma javoblar to’g’ri

b) Qaysi birining surati kichik bo’lsa o’sha kasr son kichik

c) Qaysi birining surati katta bo’lsa o’sha kasr son katta.

d) Ularning suratlarini taqqoslash kifoya.

20. 4:100 ni o’nli kasr ko’rinishida ifodalang

* a) 0,04

b) 0,4


c) 100,4

d) 4,100


21. “Miftah ul hisob” asari kimga tegishli?

* a) G’iyosiddin Jamshid Al Koshiy

b) Mirzo Ulug’bek

c) Al Xorazmiy

d) Nasriddin Al Tusiy

22. Eng sodda sonli ifodalarning yig’indisi va ayirmasi bilan nechanchi sinfda tanishadilar?

*a) 1-sinfda

b) 2-sinfda

d) 3-sinfda

c) 4-sinfda

23. Butun bir harsalarni qismlarga ajratib fikrlash nima deb ataladi?

*a) Tahlil

b) sintez

c) kuzatish

d) suhbat

24. “Tarixiy manbalarni bilish olijanob va foydali faoliyatdir” ushbu fikr kimga tegishli?

*a) Ibn Sino

b) Beruniy

c) Farobiy

d)Ulug’bek

25. Boshlang’ich sinflar o’quvchilarning geometric figuralar haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasi birinchi bosqichda qanday vazifani o’z ichiga oladi?

*a) Bolalarda bo’lgan geometric figuralar haqidagi umumiy tasavvurlarni aniqlash.

b) Geometrik tasavvurlarni shakllantirish

c) Figuralar yasashga oid maxsus tanlangan mashqlarni bajartirish

d) Amaliy mashg’ulotlar o’tkazish

26. Boshlang’ich sinf daturining asosiy mazmuni nima?

*a)natural sonlarni o’g’zaki va yozma nomerlash va ular ustida to’rt arifmetik amallarni bajarish malakasini berishdir.

b) algebraic materiallarni o’rganish

c) Tenglamalar va tengsizliklar ustida ishlash

d) Arifmetik amallar ustida ishlash

27. Bitta nuqta orqali qancha to’g’ri chiziq va egri chiziq o’tkazish mumkin?

*a) Istalgancha

b) Bitta

c) Ikkita

d) 4-5 ta

28. Ikki nuqtadan qancha to’g’ri chiziq o’tkazish mumkin?

* a) Bitta

b) Istalgancha

c) 3-4 ta

d) 2 ta


29. Kesmaning oxiri nima bilan belgilanadi?

*a) Shtrix yokinuqta bilan.

b) Shtrix bilan

c) Nuqta bilan

d) Belgilanmaydi

30. Qanday burchaklar qo’shni burchaklar deyiladi?

*a) Bitta tomoni umumiy bo’lgan burchaklarni

b) Hamma tomoni umumiy bo’lgan burchaklar

c) ikkita tomoni umumiy burchaklar

d) O’tkir burchaklar

31.Yoyiq burchakning uchidan o’tkazilgan (bisektrissadan tashqari) ikkinchi nur yoyiq burchakni qanday burchaklarga bo’ladi?

*a) O’tkir, o’tmas burchak

b) To’g’ri burchaklarga

c) Yoyiq burchaklarga

d) To’g’ri javob yo’q

32. Sinfdan tashqari ishlar darslarga nisbatan qanday farq qiluvchi xusuiyatlarga ega?

*a) O’z mazmuni bo’yicha matematika dasturiga bo’g’liq emas.

b) O’z mazmuni bo’yicha matematika dasturiga bo’g’liq

c) Mashg’ulot mazmuni va shakli bir hilda bo’lishi kerak.

d) Sinfdan tashqari ishlarga maktabda o’tkazilmaydi.

33. Matematik to’garakning asosiy vazifasi qanday?

*a) Matematikaga alohida qiziqish ko’rsatgan o’quvchilar bilan bajariladigan chuqurlashtirilgan ish.

b) Devoriy gazetalar chiqarish

c) Matematikaga qiziqmaydigan o’quvchilar bilan ishlash

d) Matematik ekskursiyalar qilish.

34. Standart loyihasi tuzilishda umume’tirof etilgan qaysi xalқaro me’yorlardan foydalanildi?

*a) Barcha javoblar to’g’ri

b) Yevropa Kengashining ―Uzluksiz ta’lim uchun tayanch kompetentsiyalar –umumevropa standartlari strukturasi‖ tўғrisidagi ҳujjati

c) Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkilotining Xalqaro o’quvchilarni baholash Dasturi standartlari

d) Ta’lim natijalarini ba’holash bo’yicha Xalқaro Assotsiatsiyasining Xalқaro matematika va aniq va tabiiy fanlarning tendentsiyalarini o’rganish markazi standartlari.

35. PISA tadqiqotlari nimalarni o’rganadi?

*a) hayotda zarur bo’ladigan bilim va malakalarining holati o’rganiladi

b) hisoblash malakasi

c) psixologik holatlari

d) egallagan bilim, ko’nikma va malakalar o’rganiladi

36. Statistik ma’lumotlarning ko’rinishlarning bir turdan boshqa ko’rinishga o’tkaza olish qaysi tayanch kom’etensiya tarkibiga kiradi?

*a) Axborotlar bilan ishlash kompetentsiyasi

b) O’zini o’zi rivojlantirish kompetentsiyasi

c) Kommunikativ kompetentsiya

d) Ijtimoiy faol fuқarolik kompetentsiyasi

37. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetentsiyasi ko’rsatilgan qatorni belgilangan?

*a) atrofdagilar bilan o’zaro muloқot chog’ida odob-ahloқ qoidalariga rioya qila olish va guruhda ishlay olish

b) masala yechish orқali kundalik vaziyatlarga nisbatan o’zining ijobiy estetik-emotsional munosabatini shakllantira olish.

c) sodda kundalik hodisalarni matematik tilda ifodalash usullaridan foydalana olish.

d) aniқ hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy rejalarni tuza olish

38. O’qituvchi va o’quvchining birgalikdagi harakati natijasaga e’tibor qaratganda asosiy e’tiborni nimaga qaratish kerak?

39. STEAM bu………….

*a) S-fan, T-texnologiya, E -muhandislik, A - san’at, M matematika

b) S-san’at, T-texnologiya, E-injinerlik, A-fan, M-matematika

c) S- san’at, T-texnologiya, E-geometriya, A-arxitektura , M-matematika

d) S-fan, T-texnologiya, E -muhandislik, M matematika

40. Hozirgi zamon matematikasi natural son tushunchasini asoslashda nimaga tayanadi?

*a) Toplamlar nazariyasiga

b) Algebraik materiallarga

c) Butun sonlar toplamiga

d) Barcha sonlar toplamiga

41. Ilmiy tadқiқot metodlari – bu…..

*a) bu qonuniy bog’lanishlarni, munosabatlarni, aloqalarni o’rnatish va ilmiy nazariyalarni tuzish maqsadida ilmiy axborotlarni olish usullaridir.

b) odatdagi sharoitda kuzatish natijalarini tegishlicha қayd qilish bilan pedagogik jarayonni bevosita maқsadga yo’naltirilgan holda idrok qilishdan iborat.

c) taqqoslash metodi bilan o’tkaziladi. Pedagogik tadqiqotda suhbat metodidan ҳam foydalaniladi.

d) Barcha javoblar to’g’ri

42. Algoritm nima?

a) Bajariladigan ishni tartibini belgilash.

b) Musiqadagi ritm

c)Al Xorazmiyning yana bir nomi

d) Mashqlar sistemasi

43. Raqam –………… shartli belgisidir. Nuqtalar o’rnidagi sozni to’ing.

*a) Sonning

b) Miqdorning

c) Natural sonlarning

d) To’g’ri javob yo’q

44. Bu yerda naecha xil raqam ishlatilgan? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

*a) 9 ta

b) 12 ta


c) 15 ta

d) 10 ta


45. Og’zaki hisoblash usullari necha bosqichli sxema asosida bajariladi?

*a) 4 bosqichli

b) 6 bosqichli

c) 2 bosqichli

d) 3 bosqichli

46. Butunni uning tashkil etuvchi qismlariga ajratishga yo’naltirilgan fikrlash (tafakk ur) usuli nima deb ataladi.

*a)analiz

b) sintez

c) deduksiya

d) induksiya

47. Predmetlar yoki hodisalar orasida bog’lanishlarni o’rnatishga yo’naltirilgan fikrlash usuli nima deb ataladi?

*a) Sintez

b) Analiz

c) Analogiya

d) induksiya

48. O’rganilayotgan ob’yektlardan umumiy muhim tomonlarini ajratish va ularni muhim emaslaridan ajratish bu-

*a) Umumlashtirish

b) Diferensiallashtirish

c) Induksiya

d) Analogiya

49. Bayon qilish metodi necha turga bo’linadi?

*a) 2 ta


b) 3 ta

c) 4 ta


d) 6 ta

50. Tushuntirish variantlari necha usullarda tahlil qilinib olib boriladi?

*a) 3ta

b) 2 ta


c) 4 ta

d) 5 ta


51. “Xasis” sonlar deb qanday sonlarga aytiladi?

*a) o’zi va birdan tashqari atigi birgina bo’luvchisi bor sonlar

b) o’zidan tashqari faқat 1 soniga bo’linadi

c) o’zi va birdan tashqari o’nta bo’luvchisi bor sonlar

d) Bunday sonlar yo’q.

52. “ Xudbin” sonlar deb qanday sonlarga aytiladi?

*a) o’zidan tashqari faқat 1 soniga bo’linadi

b) o’zi va birdan tashqari atigi birgina bo’luvchisi bor sonlar

c) o’zi va birdan tashqari o’nta bo’luvchisi bor sonlar

d) Bunday sonlar yo’q

53. Bilim oladigan manbalar bo’yicha berilgan metodlar qatorini ko’rsating

*a) Og’zaki, tushuntirish, amaliy

b) Induksiya, deduksiya, analogiya

c) sinfda bajarish, uyda bajarish

d) illyustrativ, re’roduktiv

54. Qaysi qatordagi qoida noto’g’ri berilgan?

*a) Barcha javoblar to’g’ri

b)Bir xil maxrajli kasrlardan qaysi birining surati katta

bo’lsa, o’sha kasr kattadir.

c) Bir xil maxrajli kasrlardan qaysi birining surati kichik

bo’lsa, o’sha kasr kichikdir.

d) Bir xil maxrajli kasrlarni taqqoslash uchun ularning

suratlarini taqqoslash kifoya.

55. Qanday kasrlar o’zaro teskari kasrlar deyiladi?

a) ko’paytmasi 1 ga teng bo’lgan kasrlar

b) noto’g’ri kasrlar

c) to’g’ri kasrlar

d) o’nli kasrlar

56. Qanday kasrnoto’g’ri kasr deyiladi?

a) Agar kasrning surati maxrajidan katta yoki teng bo’lsa

b) kasrning maxraji suratidan katta bo’lsa

c) maxraji o’nning darajasidan iborat bo’lsa

d) butun va kasr qismi bo’lsa

57. Qanday son aralash son deyiladi?

a) Butun va to’g’ri kasr yig’indisidan iborat son

b) kasrning maxraji suratidan katta bo’lsa

c) maxraji o’nning darajasidan iborat bo’lsa

d)Agar kasrning surati maxrajidan katta yoki teng bo’lsa

58. Ifodani almashtirish bu-

a) berilgan ifodani boshqa, qiymati berilgan ifoda qiymatiga teng bo’lgan ifoda bilan almashtirish

b) ifodadagi qo’shiluvchilar o’rnini almashtirish

c) tenglama tuzish

d) to’g’ri javob yo’q

59.O”quvchilarni mustaqil masalalar yechishga o’rgatishning qancha bosqichini ajratib ko’rsatish mumkin?

*a) 4

b) 5


c) 6

d) 3


60. Kubning nechta qirrasi bor?

*a) 12 ta

b) 16 ta

c) 10 ta


d) 15 ta

61. Nurdan o’ng tomonga yo’nalgan nur qanday nomlanadi?

*a) Musbat kordinata nuri

b)shu nuqtaga mos keluvchi songa aytiladi

c) manfiy kordinata nuri

d) bisektrissa

62. Kordinata o’qida nuqtaning kordinatasi deb nimaga aytiladi?

*a)shu nuqtaga mos keluvchi songa aytiladi

b)bisektrissa

c) Musbat kordinata nuri

d) nuqtadan kesib o’tgan nurga

63. Fazoviy jismlar qaysi qatorda berilgan?

*a) Slindr, shar

b) uchburchak, aylana

c) trapetsiya

d) doira , kvadrat

64. Bisektrissa nima?

*a) Har qanday burchakni teng ikkiga bo’lb o’tgan nur

b) Yoyiq burchakni kesib o’tuvchi nur

c) Qoshni burchaklarning tomonlari

d) Kordinata o’qi

65.10 gacha bo’lgan raқamlarni nomerlash" mavzusini o’rganishda bolalar qaysi geometrik shakllar bilan tanishadilar?

*a) nuqta va kesmalar bilan tanishadilar

b) Ko’pburchaklar

c) Fazoviy shakllar

d) Kvadrat, uchburchak

66.Harfiy ifodaning qiymatini hisoblash necha bosqichga bo’linadi?

*a) 3 bosqichga

b) 4 bosqichga

c) 2 bosqichga

d) 8 bosqich

67. Agar kasr maxraji 2 va 5 dan tashqari boshqa tub bo’luvchiga ega bo’lsa

*a)cheksiz o’nli davriy kasr hosil bo’ladi:

b) chekli kasr hosil bo’ladi

c) o’nli kasr hosil bo’ladi

d) oddiy kasr hosil bo’ladi

68. Butun sonlar to’plami qaysi harf bilan belgilanadi?

*a) Z


b) R

c) N


d) H

69. __________ suhbat shundaysavollarsistemasiasosidatuziladiki, busavollarilgario’zlashtirilganbilimlar, ta’riflarnioddiyginaqaytaeslatishni talab etadi .

*a) Katexezik suҳbat

b) Everestik suhbat

a) Empirik suhhbat

d) To’g’ri javob yo’q

70.Qisqa muddat ichida hajmi bo’yicha eng ko’p informatsiya berish, o’quvchilar oldiga muammolar qo’yish, ularni hal qilish yo’llarini ko’rsatish imkonini beradigan metod qaysi?

*a) Og’zaki metod

b) Ko’rsatmali metod

c) Amaliy

d) Induktiv metod

71. Boshlang’ichsinflardamatematika o’qitishmetodikasining didaktiktamoyillari nechta?

*a) 6 ta

b) 3 ta


c) 4 ta

d) 2 ta


72. Mustaqillik yillarida O’zbekistonda boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi bilan kimlar shug’ullangan?

*a) N.U.Bikboeva, M.E.Jumaev va boshqalar shug’ullanib kelmoqda.

b) Levenberg

c) To’g’ri javob yo’q

d) A va B

73.Ko‘p xonali sonlarni raqamlash bu:

*a) sinflarga ajratish

b)olti xonali sonlarni o‘qish va yozish

c) besh-olti xonali sonlarni o‘qish va yozish

d) millionlar sinflarini hosil qilish

74. Kichik yoshli bоlаlаrdа gеоmеtrik tushunchаlаr o’rgаtish mеtоdikаsi

*a) Birgаlikdа o’rgаnilаdi

b) Аlоhidа o’rgаnilаdi

c) * Ko’rgаzmаlаr yordаmidа

d) O’rgаnilmаydi

75. Ishlаtilаdigаn uzunliko’lchov birliklаri

*a) Qаrich, litr, Chаqirim

b) Tirsаk, Chаqirim

c) Sm, dm, kg, m, km, mm

d) Mеtr, sm, dm, Tirsаk

76. Paletka nima uchun xizmat qiladi?

*a)Tekis bo`lmagan figuralarning yuzini o`lchash uchun

b) Kesmani o`lchash uchun

c) To`g`ri to`rtburchakni o`lchash uchun

d) Kvadratni o`lchash uchun

77. 1-sinf matematika darsligi mualliflarikim?

*a) M.Ahmedov, N.Abdurahmonova, M.Jumayev

b) M.Jumaev, N.Bikbayeva

c) N.U.Bikbayeva va boshqalar

d) N.Qo’chqorov va boshqalar

78. Taqqoslash metodi deganda siz nimani tushunasiz?

*a) O’rganilayotgan matematik ob’ektdagi narsalarning o’xshash va farqli tomonlari aniqlovchi metod

b) Birlik fikrlashdan umumiy fikrlashlarga o’tish

c) Noma’lumlardan ma’lum tomon izlash metodi

d) Butunlikdan bo’laklarga tomon izlash metodi

79. Harfiy ifodalar qaysi sinfda kiritiladi?

*a) 1 sinfda

b) 2 sinfda

c) 3 sinfda

d) 4 sinfda

80. 20 ichida qo’shish va ayirish qaysi sinfda o’rganiladi?

*a) 1-sinfda

b) 4-sinfda

c) 3-sinfda

d) 2-sinfda

81. Ayirishning hadlari qaysi sinfda o’rganiladi

*a) 1-Sinfda

b) 3 sinfda

c) 2 sinfda

d) 4 sinfda

82. O'zgaruvchi ifoda qanday tushuncha?

*A) Ozgaruvchi -bu belgi, uning o'rniga har –xil qiymatlarni qo'yish mumkin bo'lgan, qiymatlar oladigan tushuncha

B) O'zgaruvchi –bu noma’lum son

C). O'zgaruvchi- tenglama

D) O’zgaruvchi – arifmetik amal qatnashgan ifoda

83. Boshlang’ich sinflarda qanday sodda ifodalar o’tiladi? 1) yig’indi 2) ayirma 3) bo’linma 4)ko’paytma

*a) 1,2,3,4

b) 1,2


c) 3,4

d) To’g’ri javob yo’q

84. 1-sinfda o’rganiladigan asosiy miqdor birliklari qaysilar?

*a) Sm, dm, kg, l, m

b) m, sm, l, g

c) Sm, mm, l

d) m, km, l

85. Yuza o'lchov birliklari qanday usulda o'rgatiladi?

*a) paletka yordamida

b) Chizg'ich yordamida

c) model yordamida

d) rasm yordamida

86. Ko'pburchakning perimetri deb nimaga aytiladi?

*a) Ko'pburchak tomonlari uzunligining yig'indisiga aytiladi

b) Ko'pburchak tomonlari uzunligining ko’paytmasiga aytiladi

c) Ko'pburchak tomonlari uzunligining ayirmasiga aytiladi

d) Ko'pburchak tomonlari uzunligining bo’linmasiga aytiladi

87. Masala yechish metodikasi nimadan iborat? 1. Masala mazmuni bilan tanishish, 2. Masalani tahlil qilish 3.Masalani qisqa yozuvini yozish 4.Masalani yechish rejasini tuzish 5.Masala yechimini bajarish 6. Masala javobini tekshirish

*a) 1,2,3,4,5,6

b) 1,2,3,4,5

c) 1,2,3,4

d) 1,2,3


88. Amaliy va nostandart xarakterdagi masalalar yechishni o’quvchilarga qanday ta’siri bor?

*a) Barchasi to’g’ri.

b)olingan natijalar ustida tanqidiy fikrlashga o’rgatadi

c) analiz, sintez, analogiya, umumlashtirish, deduktsiya va induktsiya kabi mantiqiy mushohada yuritish faoliyatini rivojlantiradi

d)intuitsiya,egiluvchanlik va moslashuvchanlik kabi fazilatlarni rivojlantiriadi

89. 2-sinf Matematika yangi dasturida 18 ichida bir xonali sonlarni qanday qo'shish va ayirish ko'rsatilgan?

*a) O'nlik orqali o'tib

b) Yuz ichida

c) Ikki xonali sonlar ichida

d) Ustun shaklida

90. 3-sinf "Matematika" fani yangi dasturi bo'yicha o'quv yili oxirida o'quvchilar geometric shakllar bo'yicha nimalarni bilishlari darkor?

*a) Shaklning yuzini topish

b) Berilgan uzunlikdagi kesmani chizishni

c) Aylananing diametrini aniqlash

d) Geometrik shakllarni farqlash

91. 4-sinf "Matematika" fani yangi dasturida geometriyaga oid qanaqa mavzular ko'rsatilgan?

*a) Kub, shar

b) To'g'ri to'rtburchak, kvadrat

c) To'g'ri chiziq, kesma

d) Ko’pburchaklar

92.Ob’yektlarnixossalaribo’yichatartiblaydivasoddakombinatsiyalartuzaoladi…”

*a)Matematika mazmuniga oid umumiy kompetentsiya

b) Milliy va umummadaniy kompetentsiya:

c)Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetentsiyasi

d)o’zini o’zi rivojlantirish kompetentsiyasi

93.Matematikaga oid atamalarning ma’nosini tushunib , to’g’ri o’qiy olish qaysi kompetensiya elementi hisoblanadi.

* a) Komunikativ kompetensiya;

b) O’z o’zini rivojlantiruvchi kompetensiya.

c) Kognetiv kompetensiya.

d) Fanga oid kompetensiya

94. Kasr sonlar qanday o'rgatiladi?

* a) Miqdorlarning teng ulushlarini ko'rsatish orqali.

b) Kasrlar ustida amallar bajarish orqali

c) Natural sonlarni o’rgatish orqali

d) O’nli kasrlar bilan ishlash orqali

95.2- sinf matematikadan o’quv dasturi necha bo’lim va soatdan iborat?

*a)170 soat, A1+: 204soat, 6 bo’lim;

b) 170 soat, A1+; 200 soat, 6 bo’lim;

c) 170soat , A1+; 204 soat, 5 bo’lim;

d) 170 soat , A1+: 204 soat, 7 bo’lim.

96. 3-sinf matematikadan o’quv dasturi necha bo’lim va soatdan iborat?

*a) 170 soat, A1+:238 soat, 5 bo’lim;

b) 170 soat, A1+: 220 soat, 5 bo’lim;

c) 170 soat, A1+: 238 soat, 6 bo’lim;

d) 170 soat, A1+: 245 soat, 6 bo’lim.

97. 4-sinf matematika fanidan o’quv dasturi necha bo’lim va soatdan iborat?

*a) 170 soat, A1+: 238 soat, 6 bo’lim;

b) 170 soat, A1+: 230 soat, 6 bo’lim;

c) 170 soat, A1+: 235 soat, 6 bo’lim;

d) 170 soat, A1+: 238 soat, 7 bo’lim.

98. 2,3,4- sinflarda nazorat ishlari uchun necha soatdan ajratilgan?

*a) 8, 8,8 soatdan;

b) 8, 9, 9 soatdan;

c) 8, 8, 10 soatdan;

d) 8, 8, 11 soatdan.

99. 4- sinf matematika fani uchunberilgan o’quv dasturining qaysi bo’limi “Kasrlar” mavzusini o’z ichiga olgan?

*a) 4- bo’lim;

b) 5- bo’lim;

c) 3- bo’lim;

d) 6- bo’lim;

100.Berilgan 608: 10 ga qaysi o’nli kasr mos keladi.

*a) 60,8.

b) 60,08.

c) 6,08


d) 6,8

Download 406.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling