Mutaxassislik fanlaridan


Boshlang’ich ta’limda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar


Download 406.5 Kb.
bet2/2
Sana12.03.2020
Hajmi406.5 Kb.
1   2

Boshlang’ich ta’limda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar

TEST

 1. Mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo'llarni topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirishga hizmat qiluvchi metod-bu

a)*“SWOT-tahlil” metodi

b)“Insert” metodi

c)FSMU texnologiyasi

d)“Tushunchalartahlili” metodi 1. Shaxsga maqsadli pedagogic ta’sir ko’rsatish uchun zarur bo’lgan metodlar, vositalar va jarayonlar

a)*Pedagogic tizim

b)Pedagogic texnologiya

c)Innovatsion texnologiya

d)Pedagogic faoliyat 1. Eng yaxshi va samarali natijaga erishuvchi guruh-

a)*5 va 6 kishidaniboratguruh

b)4 kishidaniboratguruh

c)7 kishidaniboratguruh

d)3 kishidaniboratguruh 1. O’zbekiston Respublikasi data’lim tizimining milliy modeli tarkibiy qismlari qaysilar 1.shaxs 2.davlat vajamiyat 3.tarbiya 4.uzluksiz ta’lim 5.fan 6. Ishlabchiqarish 7.ong 8. dastur

a)*1,2,4,5,6

b)3,4,5,8

c)1,2,7

d)1,2,3,4,5,6,7,8 1. Komil shaxsni voyaga yetkazish-

a)*Tarbiyaning maqsadi

b)Ta’limning maqsadi

c)Pedagogic texnologiyalarni maqsadi

d)Pedagogning maqsadi 1. Pedagogic texnologiya - “… avvaldan rejalashtirilgan natijalarga olib boruvchi va bajarilishi shart bo’lgan tartibli amallar tizimidir”. Berilgan ta’rif kimga tegishli

a)*V. Monaxov

b)B. Farberman

c)YuNESKO

d)V.Bespalko 1. Sinkveyn so’zining ma’nosi

a)*Fransuzcha-“beshqator”

b)Inglizcha –“ baholash”

c)Lotincha-“tarmoqlash”

d)Yunoncha-“birnechta” 1. Ko’rib ham eshitib (birvaqatningo’zida, televizor, kompyuter, internet orqali)olganma’lumotlarini - % initushunadilarvaeslabqoladilar

a)*50%

b)70%


c)80%

d)95%


 1. Tolerantlik

a)*Lotincha –chidam, sabr-toqat, bag’rikenglik

b)Lotincha – hamkorlik

c)Lotincha – ijodiyizlanish

d)Lotincha–mustaqillik 1. O’qitishda oddiydan murakkabga borish; bolaning qobiliyatini hisobga olish, ta’limni jismoniy mashqlar bilan qo’shib olib borish; bolaga kuchi yetadigan mashqlar bajartirish kabi fikrlar kimga tegishli

a)*Ibn Sino

b)Umar Hayyom

c)AlisherNavoiy

d)Al - Buxoriy 1. …- shaxsningtajribaorqaliorttirganxususiyati

a)*Maxorat

b)Qobiliyat

c)Bilim

d)Istedod 1. Ko’rsatmalilikmetodiningturlariqaysijavobdato’g’riko’rsatilgan.

a)*Tasvirlash, namoyishetish, ekskursiya

b)Lug’at, tadqiqot

c)Tajriba, loyihalar,tarqatmalar

d)O’yinlar, kichikguruhlardaishlash 1. … - mazmuniy va mantiqiy yakunga ega bo’lgan, didaktik jihatdan ishlab chiqilgan, natijaga qaratilgan, kirish va chiqish nazorat laridan iborat bo’lgan birlikdir.

a)*Modul

b)Kompetensiya

c)Innovatsiya

d)Pedagogic tizim 1. Novatsiya so’zining ma’nosi

a)*Yangilanish, yangilik

b)Yangilikkiritish

c)Interfaolusullar

d)Zamonaviy 1. “blended learning” qandayta’lim

a)*Aralashta’lim

b)Muammolita’lim

c)Ijodiyta’lim

d)Amaliyta’lim 1. Kognitiv ta’lim- …

a)*Alohida iqtidorli bolalarga ta’lim tarbiya

b)Jadal, tezkoramalgaoshiriladigano’quvjarayoni

c)Turlioliymaktablardayuqori, oliymalakalimutaxassislartayyorlash

d)Soddadanmurakkabgaqarabrivojlanibboruvchita’limtizimi 1. Zamonaviy o’qitish texnologiyalari- …

a)*Majmuaviyintegral(butun, uzviybog’liq) tizimbo’lib, undata’limmaqsadlariasosidabelgilanganko’nikmavamalakalaro’quvchilartomonidannazariybilimlarnio’zlashtirish, ulardamuayyanma’naviy-ahloqiysifatlarnitarbiyalashgayo’naltirilgan pedagogic faoliyatelementlariningma’lumtartibgasolinganto’plamisifatidaaksetadi.

b)O’quvmateriallariyokita’limmazmuniniyaxlittizimgakeltirish

c)O’quvchilarniasta-sekinmuammolarnihaletishgayaqinlashtirishuchun, tadqiqotningayrimbosqichlarinibajarishgao’rgatish, ko’nikmahosilqilish

d)O’quvchilarnimustaqilqarorlarqabulqilishlari, muammolisavollargato’g’rivahaqqoniyjavoblartopishlarigaqaratilgan, o’qituvchikuzatuvchivazifasinibajaradiganta’limtexnologiyasi 1. Paradigma so’zining ma’nosi

a)*Yunoncha-namuna, o’rnak

b)Inglizcha-hodisa, shartsharoit

c)Grekcha- topshiriq, vazifa

d)Grekcha-hamkorlik 1. Mashg’ulotlarjarayonidatalabalarbilanaxborot, shaxsiyvakasbiytajribalarnialmashishasosidagiguruhiyo’qitishshakli- …

a)*Hamkorlikdao’qitish

b)Tizimliyondashuv

c)Individual o’qitish

d)Masofadano’qitish 1. O’quvchini mashg’ulot va mashg’ulotdan tashqari jarayonlarda turli o’quv adabiyotlari, muammoli tajriba bajarish mazmuni bilan tanishtirish, fikrni erkin bayon etish hamda muayyan tajribani bajarish davomida uni baholashga qaratilgan texnologiya- …

a)*“Bumerang” texnologiyasi

b) “Zinama-zina” texnologiyasi

c)“3x4” texnologiyasi

d)FSMU texnolosiyasi 1. O’quvchilarni o’tilgan yoki o’tilishi kerak bo’lgan mavzu bo’yicha yakka va kichik jamoa bo’lib fikrlash hamda xotirlash, o’zlashtirgan bilimlarni yodga tushirib, to’plangan fikrlarni umumlashtira olish va ualrni yoza, rasm va chizma ko’rinishida ifodalay olishga o’rgatuvchi texnologiya-…

a)*“Zinama-zina” texnologiyasi

b)“3x4” texnologiyasi

c)FSMU texnolosiyasi

d)“Bumerang” texnologiyasi 1. Obyektivborliqdaginarsa-hodisalarnitizimli, uzluksiz, batartib, mukammalidrokqilishjarayoni- …

a)*Kuzatishmetodi

b)Izlanishlimetod

c)Analitikmetod

d)Loyihalashmetodi 1. Muayyan o’qitish metodi yoki usullaridan muvaffaqiyatli foydalanish uchun zarur bo’lgan yordamchi o’quv materiallari

a)*Ta’lim vositalari

b)Ta’lim shakllari

c)Ta’lim usullari

d)Ta’lim texnologiyalari 1. O’quvchilar tomonidan egallangan bilim, ko’nikma, malaka va shaxsiy sifatlarni o’lchash tizimi

a)*Pedagogic kvalimetriya

b)Pedagogic loyihalash

c)Pedagogic tizim

d)Pedagogic jarayon 1. “Keys-stadi”metodidastlabnechanchiyilqayerdaqo’llanilgan

a)*1921 yilGarvard universitetida

b)1903yilGarvard universitetida

c)1956 yilGarvard universitetida

d)1978 yilGarvard universitetida 1. Innovatsiya tushunchasini ilk nazariyachilarikim?

a) Ya.A.Komenskiy, A.S.Makarenko

b) FrensisBekon, G.Spenser

*s) I.SHumpater, N.Kondratev

d) S. Ayniy, Bexbudiy

27. Pedagogikani falsafadan ajratib olgan olim kim?

a) Ya.A.Komenskiy

*b) FrensisBekon

s) G.Spenser

d) V.Bespalko

28. Texnologiyaso’ziningma’nosi?

*a) grekcha "texne"-san’at, mahorat, "logos"-o’rganish

b) inglizcha "texne"-dars,"logos" -fan

s) fransuzcha "texne"-koinot, "logos"-o’rganaman

d) ruscha "texne"-komp’yuter, "logos"-fan

29. Integratsiyanima?

a) tabaqalashtirish

b) moslashish

s) rejalashtirish

*d)mujassamlashtirish

30. Integrativmahoratnima?

a) umumlashtirilgantalab

*b) umumlashtirilganmahorat

s) umulashtirilganko’nikma

d) umumlashtirilganmalaka

31. “Kvalifikatsiya” so’ziningma’nosi?

a) kasbgayaroqli

b) metodli, tajribali

s) toifa


*d) tabaqalashtirish

32. Kompetentsiyaturlarinechta?

a) 5 ta

b) 6 ta


*s) 4 ta

d) 2ta


33. Kasbiykompetentsiyabosqichlari:

a) o’z-o’zini: malakasinioshirish, mustaqilo’qish, ishlash

*b) o’z-o’zini: tahlilqilish,rivojlantirishnirejalashtirish,,namoyonqilish

s) o’z-o’zini: davolash,parvarishqilish, e’zozlash

d) o’z-o’zini: shakllantirish, rivojlantirish,ta’lim-tarbiyaberish

34. “Buyukdidaktika” asariningmuallifikim?

a) K.D.Ushinskiy

b) M.Bexbudiy

*s)Ya.A.Komenskiy

d) S. Ayniy

35. Kasbiykompetentsiyaningshakllanishbosқichlari

* a) 3 bosqich

b) 8 bosqich

s) 4 bosqich

d) 5 bosqich

36. ”Mahorat” so’ziningma’nosini toping.

a) toleibaland, baxtli

b) boobro’, badavlat

*s) mohirlik, ustalik, epchillik

d) qahramonlik, botirlik, jasurlik

37. Kompetentsiyaso’ziningma’nosi?

a) lotinchadanolinganbo’lib, qulay, ishlash, yaratishdegani

b) lotinchadanolinganbo’lib, zo’rimkoniyatyaratishdegani

s) lotinchadanolinganbo’lib, darsdajonlantirishdegani

*d) lotinchadanolinganbo’lib, loyiқ, mos, muvofiq, munosibdegani

38. Qonuniyatnima?

a) ixtiyorimizdagiishlar, jarayonlar

b) yangipedagogiktexnologiyalar

*s) ixtiyorimizdantashqariyaratiladigan, bo’ladiganҳodisalar

d) yaratilgan, vujudgakeltirilgan

39. “Innovatsiya” so’ziningma’nosi?

*a) inglizchayangilikkiritish, yangilanish

b) grekcha bola etaklash,tarbiyalash

s) lotinchata’limjarayoniniboshqarish

d) ruschauslublarniamalgaoshirish

40. “Novatsiya” so’ziningma’nosinibelgilang.

a) grekchadanolinganbo’lib, birgalikdagifaoliyatdegani

b) inglizchadanolinganbo’lib, mohirpedagogdegani

*s) lotinchadanolinganbo’lib, o’zgarishdegani

d) yunonchadanolinganbo’lib, notiқ, so’zgachiquvchidegani

41. Texnologiya – bu ...

a) ta’lim-tarbiyanio’rganadi

b) tuproqlarnio’rganish

*s) insonningamaliyfaoliyatidir

d) hayvonlarnio’rganish

42. “Didaktika” – so’ziningma’nosi?

a) ta’limvatarbiyanazariyasi

b) yetuklikkayetaklayman, shakllantiraman

s) tarbiyalayman, rivojlantiraman

*d) O’qitish, o’rgatish

43. Muammolivaziyatbu ...?

a) ҳarakatlio’yin

*b) o’quvchiningma’lumpsixikҳolati

s) ijodiyo’yin

d) darsjarayoni

44. Pedagogikaso’ziningma’nosi

*a) bola etaklamoқ

b) o’ynamoq

s) darso’tmoq

d) tarbiyalamoq

45. DTS qandayta’limturlarigajoriyetilgan?

*a) umumiyo’rtata’lim,o’rta-maxsus, kasb-ҳunarta’limi,oliyta’lim

b) o’rta-maxsus, kasb-ҳunarta’limi, oliyta’lim,maktabgachata’lim

s) oliyta’lim, umumiyo’rtata’lim, maktabdantashqarita’lim

d) maktabgachata’lim, oliyo’quvyurtidankeyingita’lim

46. DTS – nima?

a) ta’limvatarbiyadagime’yoriyҳujjatlaryig’indisi

*b) ta’limmazmunivasifatigaqo’yiladiganme’yoriytalablarmajmui

s) o’quvchiningbilishikerakbo’lganbilimlaryig’indisi

d) o’qituvchiningbilishikerakbo’lganbilimlaryig’indisi

47. “Evristika” so’ziningma’nosinima?

a) moslashish, qulaylashtirish

b) izohtalabqilinadiganso’zlar

s) bolaetaklash

*d) jarayongayangifikrlarnio’ylabtopish, yo’naltiruvchisavollar

48. Kreativlik – bu?

a) qulayimkoniyatlardanfoydalanish

b) ta’limvatarbiyajarayoni

*s) ijodkorlikjarayoni

d) talabvatakliflarjarayoni

49. Defektologiyaqaysiqatordatog’ribelgilangan?

a) pedagogika, pedagogikatarixi,maktabgachata’limpedagogikasi

*b)surdopedagogika,tiflopedagogika,oligofrenopedagogika, logopediya

s) andropedagogika, gerantopedagogika, neyropedagogika

d) morfologiya, leksikologiya, morfema

50. Ta’limtog’risidagiqonunningmaqsadinima?

a) ta’limsohasidagidavlatsiyosatiningasosiyprinsiplariniamalgaoshirish

b) davlatvanodavlatmuassasalarinirivojlantirish

*s) fuqarolargata’lim-tarbiyaberish,kasb-hunaro’rgatishninghuquqiyasoslarinibelgilaydi

d) Kadrlartayyorlashmilliydasturidagi 3 bosqichniamalgaoshirish

Texnologiya fanidan test savollari


 1. Qurish-yasashning maqsad va vazifalari nimalardan iborat.

a) narsa va buyumlarni yasashni o’rgatish

*b) o’quvchilarda texnologik jarayon davomida bajariladigan amaliy ishlar yuzasidan olgan BKMlarini mustaqil amaliy faoliyatda qo’llash komptentsiyalarini shakllantirishdan iborat

c)o’quvchilarda texnologik jarayon davomida bajariladigan nazariy ishlar yuzasidan olgan BKMlarini mustaqil amaliy faoliyatda qo’llashni o’rganishdan iborat

d)applikatsiya turlari bilan o’quvchilarni tanishtirishdan iborat

e)narsa va qismlarni yig’ishni o’rgatish


 1. Qurish-yasash so’zining ma`nosi to’g’ri yozilgan qatorni toping.

a) qirqib yelimlash ma`nosini bildiradi

b) olingan bo’lib grekchadan, narsani qirqish deyiladi

*c) lotinchadan olingan bo’lib, turli ‘redmetlarni, qism va elementlarni ma`lum bir holatga keltirish, ma`nosini bildiradi d)yunonchadan olingan bo’lib, yasash ma`nosini beradi

e)barcha javoblar to’g’ri 1. Origami – bu ...... a)modellashtirish

b)qirqish orqali gul yasash c)qog’ozdan qo’g’irchoq yasash ma`nosini bildiradi

*d)qog’ozni buklash yo’li bilan narsa yasash ma`nosini bildiradi 1. Kirigami so’zining ma`nosini ayting.

a) modellashtirish degan ma`noni bildiradi *b)bu qog’ozni yirtish yoki simmetrik qirqish yo’li bilan yasash yo’li bilan narsa yasash ma`nosini bildiradi

c) qog’ozni buklash yo’li bilan gul yasash d) qirqish orqali narsa yasash

 1. Kusudama qanday yo’nalish.

a) konstruktiv, applikatsiya va jihozlash

b) qog’oz va kartondan narsa qurish-yasash c) applikatsiya yo’nalishi

*d) bu qog’ozni buklash yo’li bilan gul yasash ma`nosini bildiradi


 1. Sukudama nima.

a) buklash orqali narsa yasash ma`nosini ibldiradi

b) karton va qog’ozdan applikatsiya yasashdir *s) bu kusudama modullaridan qo’g’irchoq yasash ma`nosini bildiradi d)qo’g’irchoq tikish ma`nosini bildiradi 1. Qurish-yasashda qaysi material turlaridan foydalaniladi. *a)qurilish materiali, turli konstruktorlar, qog’ozdan, tabiat, tashlandiq materiallaridan

b) plastilin, loy va chinni xamir

c)tabiiy va tashlandiq materiallar d)barcha materiallardan foydalaniladi 1. O’quvchilarni modellashtirish bo’yicha yasashda qaysi predmetlardan foydalaniladi

*a)ikki qo’limizdir

b)qaychi, qalam, mo’yqalam

c) yelim, qaychi, igna, ip

d) barcha javoblar to’g’ri 1. Modellashtirish texnikasining usul va metodlar

*a)konstruktiv uslub, haykaltaroshlik uslubi, kombinatsiyalashgan uslub, obrazni jihozlash . dekoratsiyalash usullari

b)haykaltaroshlik, applikatsiya, dekoratsiya

c)konstruktiv, applikatsiya va jihozlash

d) barcha javoblar to’g’ri 1. Applikatsiya nima

*a) qirqib, yelimlash ma`nosini bildiradi

b) qurish-yasash degan ma`nosini

c)rangtasvir yo’nalishlari

d)modellashtirish 1. Applikatsiya turlar bo’yicha necha xilga bo’linadi

*a)uch xilga bo’linadi: predmetli applikatsiya; syujetli - mavzuli applikatsiya; dekorativ applikatsiya.

b)ikki xilga bo’linadi: predmetli applikatsiya; dekorativ applikatsiya.

c) turt xilga bo’linadi: syujetli - mavzuli applikatsiya; dekorativ applikatsiya.

d) barchasi to’g’ri 1. Applikatsiyani bajarish jarayoni necha bosqichdan iborat:

*a)ikki bosqichdan: shakllarni qirqish;shakllarni fonga yopishtirish.

b)uch bosqichdan:shakllarni chizish, qirqish vafonga yopishtirish.

c)to’rt bosqichdan: shakllarnimodellashtirish, chizish, qirqish va fonga yopishtirish.

d)borsqichsiz amalga oshiriladi.. 1. Texnologiya (mehnat) darslarida o’quvchilarni applikatsiya yasashga o’rgatish orqali o’quvchilarda nimalar rivojlanadi

*a)barcha javoblar to’g’ri

b)aqliy, axloqiy, estetik va mehnat tarbiyasi yanada shakllanib boradi,

c)tevarak-atrofdagi hodisalarni tahlil qilish ko’nikmasi shakllanadi

d)mustaqil fikrlash, badiiy did, shaxsning irodaviy sifatlaridan (maqsadga intilish, qathiylik va hakozo…) tarkib topa boshlaydi.
 1. Texnologiya fani 1-sinfda necha soat o’tiladi

*a) 33 soat, xaftasiga 1 soatdan

b)32 soat, xaftasiga 1 soat

c)34 soat, xaftasiga 1 soat

d) 30 soat, xaftasiga 1 soat 1. Texnologiya fani 2-sinfda necha soat o’tiladi

*a) 34 soat, xaftasiga 1 soatdan, A1+68 soat

b)32 soat, xaftasiga 1 soatdan, A1+60 soat

c)33 soat, xaftasiga 1 soatdan, A1+68 soat

d)34 soat, xaftasiga 2 soatdan, A1+60 soat 1. Texnologiya fani 3-sinfda necha soat o’tiladi

*a) 34 soat, xaftasiga 1 soatdan, A1+68 soat

b)32 soat, xaftasiga 1 soatdan, A1+68 soat

c)34 soat, xaftasiga 2 soatdan, A1+60soat

d)33 soat, xaftasiga 1 soatdan, A1+68 soat 1. Texnologiya fani 4-sinfda necha soat o’tiladi

*a) 34 soat, xaftasiga 1 soatdan

b)32soat, xaftasiga 1 soatdan

c)33 soat, xaftasiga 1 soatdan

d)60 soat, xaftasiga 2 soatdan 1. Texnologiya fani qaysi bo’limlarni o’z ichiga oladi.

*a) barcha javoblar to’g’ri

b)qog’oz va karton bilan, tabiiy va turli materiallar bilan

c), gazlama va tolali materiallar bilan ishlash,

d)badiiy qurish-yasash va texnik modellashtirish 1. Texnologiya fanining asosiy shaklini belgilang

*a)amaliy

b)nazariy

c)aralish

d)suhbat


 1. Texnologiya tahlimi, uslubi qaysi fanlar bilan bog’liq

*a) psixologiya va pedagogika fanlari bilan

b)tabiatshunoslik va psixologiya

c)tasviriy san`at va pedagogika

d)pedagogika va tasviriy san`at 1. Texnologiya darslarida qanday kompetentsiya elementlari shakllantiriladi?

*a) 1.Buyum va mahsulot turlarini, ularni tayyorlash va ishlov berish usullarini bilish, texnologik loyihalash hamda amalga oshirish kompetensiyasi; 2.psixomotor, funksional, hamda amaliy faoliyat turlarini bajarishdagi operatsion kompetensiya; 3. To‘g‘ri va ongli kasb tanlash, ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish kompetensiyasi

b) Buyum va mahsulot turlarini, ularni tayyorlash va ishlov berish usullarini bilish, texnologik loyihalash hamda amalga oshirish kompetensiyasi;

c) psixomotor, funksional, hamda amaliy faoliyat turlarini bajarishdagi operatsion kompetensiya;

d) To‘g‘ri va ongli kasb tanlash, ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish kompetensiyasi
 1. Texnologiya fani qaysi bo’limlarni o’z ichiga oladi.

*a) barcha javoblar to’g’ri

b)qog’oz va karton bilan, tabiiy va turli materiallar bilan

c)gazlama va tolali materiallar bilan ishlash,

d)badiiy qurish-yasash va texnik modellashtirish

23. Applikatsiya turlar bo’yicha necha xilga bo’linadi

*a)uch xilga bo’linadi: predmetli applikatsiya; syujetli - mavzuli applikatsiya; dekorativ applikatsiya.

b)ikki xilga bo’linadi: predmetli applikatsiya; dekorativ applikatsiya.

c) turt xilga bo’linadi: syujetli - mavzuli applikatsiya; dekorativ applikatsiya.

d) barchasi to’g’ri

Tanlov mavzulari

1. .Boshlang’ich ta’lim DTSining mazmuni qanday?

*a) Boshlang’ich ta’limni nihoyasida boshlang’ich tahlimning mazmuni bo’icha o’quvchilar egallashi lozim bo’lgan BKMlarning darajasini belgilab beruvchi davlat talablarining davlat tomonidan tasdiqlangan modeli.

b) Boshlang’ich ta’limni nihoyasida boshlang’ich tahlimning mazmuni bo’icha BKMlarning darajasini belgilab beruvch

c) Boshlang’ich ta’limni nihoyasida boshlang’ich tahlimning mazmuni bo’icha o’quvchilar egallashi lozim bo’lgan BKMlarning darajasini belgilashd)Boshlang’ich ta’limni nihoyasida boshlang’ich tahlimning mazmuni beruvchi davlat talablarining davlat tomonidan tasdiqlangan modeli.

2. O’quv fani bo’yicha davlat tahlim standarti qanday qismlardan iborat bo’ladi?*a) 1-4-sinflarda berilishi zarur bo’lgan majburiy minimal ta’lim mazmuni; Boshlanғich tahlim bitiruvchilarining tayyorgarlik darajasiga qo’yiladigan majburiy minimal talablar.

b) 1-4-sinflarda berilishi zarur bo’lgan majburiy minimal ta’lim mazmuni; Boshlanғich tahlim bitiruvchilarining majburiy minimal talablar

c) 1-4-sinflarda berilishi zarur bo’lgan majburiy minimal ta’lim mazmuni; bitiruvchilarining tayyorgarlik darajasiga qo’yiladigan majburiy minimal talablar

d) 1-4-sinflarda o’quvchilarining tayyorgarlik darajasiga qo’yiladigan majburiy minimal talablar

3.Axloq-odob munosabatlari dastavval qaerda shaqllanadi?


*a)Axloq-odob munosabatlari dastavval oilada shaqllanadi

b)Axloq-odob munosabatlari dastavval jamoada shaqllanadi

c)Axloq-odob munosabatlari dastavval maktabda shaqllanadi

d) Axloq-odob munosabatlari dastavval guruhda shaqllanadi

4.Odobnoma qanday fan?

a) Odobnoma Milliy istiqlol g’oyasi tarkibiga kiruvchi fan

b)Odobnoma-mustaqil Vatanimizning sog’lom avlodini tarbiyalashga yo’naltirilgan fandir.

*c). Odobnoma- mustaqil Vatanimizning sog’lom avlodini ma’naviy tarbiyalashning ildizi bo’lgan asosiy fandir.

d) Odobnoma- sog’lom avlodini ma’naviy tarbiyalash haqidagi fandir

5. 3-sinf "Odobnoma" darsligini muallifi kimlar?

*a) M.Xoliqova, R.Ergasheva

b) Z.Jumaeva.O.Xasanboeva

c) R.Ikromova, O.To’raeva

d) O.Xasanboeva,M.Inoyatova

6. 1-sinf "Odobnoma" darsligini muallifi kimlar?

*a) O.Xasanboeva,M.Inoyatova

b)Z.Jumaeva.O.Xasanboeva

c)R.Ikromova, O.To’raeva

d) Z.Jumanova,O.To’raeva

7. O’quvchi-bolalarni axloqiy tarbiyalash qanday yo’nalishlarda tashkil etiladi?

*a)o’qitish jarayoni bilan birga,darsdan bo’sh vaqtlarida,oilada.

b) maktabdan tashqari o’quv muassasalarida vayashash joylarida

c)jamoada, oilada

d) dars jarayonida


8.O’zbek oilalarida o’zbek xalq ertaklari qanday ahamiyatga ega?

*a)O’zbek xalq ertaklari oilada bola tarbiyasida hayot darsligi hisoblangan

b)O’zbek xalq ertaklari oilada bola tarbiyasida o’zak hisoblangan

c) Bola tarbiyasida o’rnak namuna darsligi hisoblangan

d) oilada bola tarbiyasida yordamchi vosita hisoblangan
9.«Odobnoma» fanining vazifasi nimadan iborat?

*a)«Odobnoma» fanining vazifasi -xalqimizning asrlar davomida to’’langan boy ma’naviy mehrosini yosh avlodga yetkazib berishdan iborat

b)«Odobnoma» fanining vazifasiyosh avlodni tarbiyalashdan iborat

c)«Odobnoma» fanining vazifasibola shaxsini shakllantirishdan iborat

d)«Odobnoma» fanining vazifasi yosh avlodgaodob-axloq namunalarini singdirishdan iborat
10.«Odobnoma» fanining asosiy mazmunini nimalar tashkil etadi?

*a)«Odobnoma» fanining asosiy mazmunini -xalqimizning asrlar davomida to’plangan boy ma’naviy mehrosi odob-axloq qoidalari tashkil etadi.

b)«Odobnoma» fanining asosiy mazmunini odob-axloq qoidalari tashkil etadi

c)«Odobnoma» fanining asosiy mazmunini ma’naviy mehros tashkil etadi d)«Odobnoma» fanining asosiy mazmunini odob qoidalari tashkil etadi

11.1-4 sinflarida «Odobnoma» fani qaysi o’quv yilidan boshlab o’quv reja rejasi asosida o’qitiladigan bo’ldi?

*a)1998-1999-o’quv yilidan

b)1997-1998-o’quv yilidan

c)1990-1991-o’quv yilidan

d)1996-1997-o’quv yilidan

12. Odobnoma darslari uchun fanga oid qanday kompetentsiyalarni shakllantirish belgilangan?

*a) Ma’naviy axloqiy madaniyatlilik kompetentsiyasi, mafkuraviy immunitetga ega bo’lish kompetentsiyasi

b)Ma’naviy axloqiy madaniyatlilik kompetentsiyasi,axborot bilan ishlash kompetentsiyasi

c) mafkuraviy immunitetga ega bo’lish kompetentsiyasi

d)kommunikativ,ijtimoiy faol fuqarolik

13.Odob-axloq tizimining tarkibiy qismlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

*a) axloqiy tushunchalar,axloqiy hissiyotlar,axloqiy xulq-atvor

b) axloqiy tushunchalar

c) axloqiy tushunchalar,axloqiy hissiyotlar

d) odob,axloq,hulq atvor tushunchalari

14.1-sinf "Odobnoma" darsligini muallifi kimlar?

*a)O.Xasanboeva,M.Inoyatova

b)M.Inoyatova,R.Ikromova

c) R.Mavlonova,N.Abduraxmonova

d) O.Xasanboeva,O.To’raeva

15. 2-sinf "Odobnoma" darsligini muallifi kimlar?

*a)O.Xasanboeva, M.Inoyatova,A.Ne’matova

b)Z.Jumaeva.O.Xasanboeva

c)R.Ikromova,O.To’raeva

d) Z.Jumanova,O.To’raeva

16. Boshlang’ich ta’lim konsepsiyasi qachon qabul qilingan?

* a) 2015yil b) 2017yil c) 1998yil d) 2016yil

17. Boshlang’ich ta’lim konsepsiyasi necha bo’limdan iborat?

* a) 12 b) 9 c) 14 d) 11
18. Boshlang’ich ta’lim konsepsiyasini hayotga tadbiq etish chora tadbirlari necha yo’nalishda amalga oshiriladi?

* a) 9 ta b) 7 ta c) 5 ta d) 6ta

19. Boshlang’ich ta’limni asosini qanday g’oyalar belgilaydi?

*a) Boshlang’ich ta’limni asosini shaxs kamoloti,uning barkamol shakllanib,rivojlanishi haqidagi g’oyalar belgilaydi.

b).Boshlang’ich ta’limni asosini shaxs kamoloti haqidagi g’oyalar belgilaydi.

c) Boshlang’ich ta’limni asosini shaxsni rivojlanishi haqidagi g’oyalar belgilaydi.

d) Boshlang’ich ta’limni asosini shaxsni komillikka etaklovchi g’oyalar belgilaydi.
20.”Ta’lim darslikdan boshlanadi”degan ibora ta’limning qaysi bosqichiga taaluqli deb o’ylaysiz?

*a). Boshlang’ich ta’lim c).Kasb-hunar ta’limib)Maktabgacha ta’lim d) Oliy ta’lim

21.Sinf rahbari kim?

*a) Sinf rahbari o’suvchilarni bir xil sinfda, bir xil yoshda,

bilimi jihatidan ham teng bo’lgan jamoani boshqarib turuvchi pedagog.

b) Sinf rahbari o’suvchilarnI bir xil yoshda bilimi jihatidan ham teng bo’lgan jamoani boshqarib turuvchi pedagog.

c) Sinf rahbari o’suvchilarni bir xil sinfda, bilimi jihatidan ham teng bo’lgan jamoani boshqarib turuvchi pedagog.

d) Sinf rahbari o’suvchilarni bilimi jihatidan ham teng bo’lgan jamoani boshqarib turuvchi pedagog.

22 Sinf rahbarining asosiy maqsadi nimalardan iborat?

*a) Komil shaxsni tarbiyalash hamda o’quvchilarni hayotni bilishga va unga tayyorlanishga yo’naltirish

b) O’quvchilarini to’g’ri tarbiyalash jarayonida o’quvchi va sinf rahbari bilan bir-birini tushuna olishi

c) O’quvchilarini to’g’ri tarbiyalash jarayonida ularga ehtiborliroq bo’lish

d) O’quvchilarini to’g’ri tarbiyalash jarayonida ota-onalar bilan ishlash

23. Inson shaxsining kamol topishi qanday jarayon?

*a).Inson shaxsining kamol topishi juda murakkab va uzluksiz jarayon b) Inson shaxsining kamol topishi juda murakkab jarayon

c).Inson shaxsining kamol topishi uzluksiz jarayon

d) Inson shaxsining kamol topishi uzoq davom etadigan uzluksiz jarayon

24.Inson shaxsining tarbiyasiga ta’sir etuvchi vositalar?

*a) Ota-onasi, maktab, mahalla, do’stlari, jamoat tashkilotlari, atrof-muhit, ommaviy axborot vositalari, san’at, adabiyot, tabiat

b) Jamoat tashkilotlari, atrof-muhit, ommaviy axborot vositalari, san’at, adabiyot, tabiat

c) Atrof-muhit, ommaviy axborot vositalari, san’at, adabiyot, tabiat

d) Ota-onasi, maktab, mahalla, ommaviy axborot vositalari
25.Sinf rahbari faoliyatiga qo’yilgan talablar nechta?

*a) 9 ta b) 7 ta c) 3 ta d) 5 ta .


 1. inf rahbari ishining o’ziga xos xususiyati nimadan iborat?

*a)U oddiy bolalar jamoasini emas, balki o’quvchilar jamoasini shakillantiradi.

b) U oddiy bolalar jamoasini shakillantiradi.

 1. U oddiy bolalar jamoasini emas,tutli yoshdagi o’quvchilar jamoasini shakillantiradi.

d)U oddiy bolalar jamoasini shakillantiradi.

27. “So’zlaringizga ehtiyor bo’ling tushunchangizga aylanmasin, tushunchangizga ehtiyor bo’ling xatti-harakatingizga aylanmasin, xatti- harakatingizga ehtiyor bo’ling his-tuyg’ularingizga aylanmasin, his- tuyg’ularingizga ehtiyor bo’ling, bahoyingizga aylanmasin, bahoyingizga ehtiyor bo’ling fe’l-atvoringizga aylanmasin, fe’l-atvoringizga ehtiyor bo’ling taqdiringizga aylanmasin”- Ushbu fikr kimning qalamiga mansub?

*a.) M.Gandi b) A.Avloniy c) M.Behbudiy d)Ya.A.Komenskiy

28. Sinfdan tashqari ish formalari nimalarda aks etadi?

*a) Ommaviy tadbirlar, to’garak ishlari, individual ishlar

b) Ommaviy tadbirlar, individual ishlar

g) Ommaviy tadbirlar, to’garak ishlari

d) Ommaviy tadbirlar.


29.Tabiatshunoslikni o’qitish metodikasi qaysi fanlar bilan chambarchas bog’liq?

*a)Fiziologiya, anatomiya, gigiyena, botanika, zoologiya, geografiya, agrotexnika, meteorologiya, mantiq va psixologiya.

b)Botanika, zoologiya, geografiya, anatomiya, fiziologiya, o’qish va matematika.

c)Fiziologiya, anatomiya, gigiyena, botanika, zoologiya, geografiya, agrotexnika, meteorologiya

d) Botanika, zoologiya, geografiya, anatomiya, fiziologiya, o’qish, matematika va mehnat.
30.”Maktab xodimlari mehnatiga hurmat”, ”Maktab oldi maydonidagi ishlarga qatnashish”, ”Ishlab chiqarishda band odamlarning mehnati” kabi mehnat ahliga hurmatni tarbiyalovchi mavzular nechanchi sinflarda berilgan?

*a)1-sinfda

b) 2-sinfda

c) 3-sinfda

d)4-sinfda
31.Tabiatshunoslikni o’qitishda nechta didaktik tamoyillarga amal qilinadi?

*A.8ta


B.9ta

C.7ta


D.6ta
32.Qachondan boshlab Tabiatshunoslik mustaqil fan sifatida o’qitilmoqda?

*a)XX-asrning 60-yillaridan boshlab

b) XX-asrning 70-yillaridan boshlab

c)XX-asrning 80-yillaridan boshlab

d)XX-asrning 90-yillaridan boshlab
33.Boshlang’ich sinflardagi Tabiatshunoslik ta’limining mazmuni qaysi fanlarning hozirgi taraqqiyotiga muvofiq keladi?

*a).Botannika,zoologiya,ekologiya,odam anatomiyasi va fiziologiyasi,geografiya

b)Botannika,zoologiya,ekologiya,odamanatomiyasivafiziologiyasi,geografiya,gigiyena

c)Botannika,zoologiya,ekologiya,biologiyaodamanatomiyasivafiziologiyasi,geografiya

d)Botannika,zoologiya,ekologiya,odamanatomiyasivafiziologiyasi,geografiya,mehnat
34.Tabiatshunoslik o’qitishning ko’rgazmalilik tamoyilini bevosita necha turga ajratish mumkin?

*a).2 xil:predmetli va tasviriy ko’rgazmalilik

b)3 xil:predmetli , tasviriy va so’z bilan tasavvur etish

c)4xil:predmetlivatasviriy, jonlivajonsizko’rgazmalilik

d)Ajratilmaydi.
35.Surat, jadval, doskadagi rasm, model, mulyaj, diapozitiv, kinofilm, xarita, sxema ko’rgazmalilikning qaysi turiga kiradi?

*a)tasviriy

b) predmetli

c) jonli


d) jonsiz
36.O’qituvchi sinfda ish olib bora turib, har o’quvchi bilan yakka tarzda ishlash, ijobiy hislarni rivojlantirish, salbiylarini bartarf etish, sinfni jamoa ishiga tortish maqsadida har bir bolaning shaxsiy qobiliyatini o’rganish va hisobga olish qaysi tamoyilga muofiq?

*a)O’qitishning individuallashtirish tamoyili

b)Bilimlarni puxta o’zlashtirilishi tamoyili

c)O’quvchilarning ongliligi va ijodiyfaolligi

d) Muntazamlilik va izchillik
37.Nechanchi yildan boshlab, 1-sinf o’quvchilari yangi o’quv predmeti-“Atrofimizdagi olam”ni o’rgana boshladilar?

*a)1986-yildan boshlab

b)1989-yildan boshlab

c1991-yildan boshlab

d)1993-yildan boshlab
38.Qahrabo kapalagi, karam kapalagi, qichitqi o’t kapalagi nechanchi sinflarda kuzatiladi?

*a) 1-sinfda

b)2-sinfda

c) 3-sinfda

d) 4-sinfda
39.Matn bilan ishlash, savol va topshiriqlar bilan ishlash, darslikdagi rasmlar bilan ishlash uslublari tabiatshunoslik o’qitishning qaysi vositalariga xos?

*a).Darslik bilan ishlash

b)Ko’rgazmali qurollar bilan ishlash

c) Suratlar bilan ishlash

d) Sinf taxtasi bilan ishlash
40.Narsa yoki qurilmaning barcha tafsilotlarini takrorlovchi, ularga o’xshash hajmli tasvir nima deyiladi?

*a).Model

b) Plan

c) Xaritad) Globus

41.Tabiatshunoslik bo’yicha dastur materialini o’zlashtirib olinishi uchun zarur bo’lgan modellarni necha guruhga bo’lish mumkin?

*a)2 guruhga

b) 3guruhga

c) 4 guruhga

d) 5 guruhga

42. Boshlang’ich ta’limni o’qitishda mutaxassislik modulini vazifasi nimadan iborat?

*a).Boshlang’ich sinf o’qituvchilarining zamonaviy innovasion texnologiyalar va maqbul metodlardan foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishdan iborat.

b) Boshlang’ich sinf o’qituvchilarining zamonaviy texnologiyalar foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishdan iborat.

c) Boshlang’ich sinf o’qituvchilarining innovasion texnologiyalardan foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishdan iborat.

d) Boshlang’ich sinf o’qituvchilarini kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat.

43. Tabiatshunoslik fanidan nechta fanga oid kompetensiya shakllantiriladi?*a)4ta

b)2ta


c)3ta

d) 5ta


44. -“Atrofimizdagi olam” va "Tabiatshunoslik" darsliklarining asosiy g’oyasi nima?

*a)Insonning tabiat bilah o’zaro aloqasi, inson mehnatining tabiatdagi ahamiyati, unda yurish-turishning qoidalaridir.

b)Insonning tabiat bilah o’zaro aloqasi, inson mehnatining tabiatdagi ahamiyati, unda yurish-turishning qoidalaridir.

c) Insonning tabiat bilah o’zaro aloqasi, inson mehnatining tabiatdagi ahamiyati, unda yurish-turishning qoidalaridir.

d).Insonning tabiat bilah o’zaro aloqasi, inson mehnatining tabiatdagi ahamiyati, unda yurish-turishning qoidalaridir.

45. Odobnoma darsining asosiy manbalari nechta?

* a) 9 ta

b) 7 ta

c) 5 ta

d) 11ta


46.Xalq og’zaki ijodi mazmuni, tuzilishi, ko’ra necha turga bo’linadi?

* a) 4 tur

b) 3tur

c) 5 tur

d) 2 tur

47. 1-sinf “Atrofimizdagi olam” darsligini muallifi kim?

*a)A.G.Grigoryans

b)R.Ikromova

c) R.Gulomov

d) A.Bahromov

48. 2-sinf “Atrofimizdagi olam” darsligini muallifi kimlar?

*a)R.Gulomov, Sh.Mirzaxmatova

b) A.G.Grigoryans

c)R.Ikromova,O.To’raeva

d) Sh.Mirzaxmatova
49. 3-sinf "Tabiatshunoslik" darsligini mualliflari kimlar?

*a)A.Bahromov,Sh.Sharipov,M.Nabiyeva

b) A.G.Grigoryans

c) R.Gulomov, Sh.Mirzaxmatova

d) Sh.Mirzaxmatova

50. Oila,mahalla,o’quv muassasasi Кonsepsiyasiqachon qabul qilingan?

*a)1993

b) 1995c) 1997

d)2015
Download 406.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling