N. sh da massalari va hajmlari bir xil boigan ta idish xil gaz bilan to`ldirildi. Birinchi idishga O


Download 28.92 Kb.
Sana18.06.2022
Hajmi28.92 Kb.
#764422
Bog'liq
11-sinf uchun
algebra-9-sinf kutubxonachi.uz, Yuklab-olish-2, Yuklab-olish-2, 1111pas, 1111pas, 1111pas, marketing 1 amaliy, Ismoilov komp3, УСТАВ ЯНГИ 11.05.2018, Forish tumani XTBga qarashli 16, viii-sinf variativ oquv dastur 68 soat (1), Таблица, Kompakt operatorlar, Bozor kon

1. N.sh. da massalari va hajmlari bir xil boigan 4 ta idish 4 xil gaz bilan to`ldirildi. Birinchi idishga O2, ikkinlhi idishga C3H8 toddirldi. Birinchi idish massasi 34,2 gr, ikkinchi idish massasi 41,4 gr, uchinchi idish massasi 43,8 gr va to‘rtinchi idish massasi 31,8 gr bo‘lsa, uchinchi va to‘rtinchi idishlar qanday gazlar bilan to‘ldirilgan?
A) O3; N2 B) C3H4: CO C) N2O3; C2H6 D)N2O3; NO2

2. 0,75 mol ishqoriy metall fosfidi tarkibidagi fosfor atomlari sonini aniqlang.


A) 13,5∙1023 В) 4,5∙1023 С) 6,02∙1023 D) 14,4∙1023

3.Aluminiy digidroksofosfat molekulasidagi aluminiy va fosfor atomlari soni qanday nisbatda bo‘ladi?


A) 2:1 B) 1:2 C) 3:1 D) 1:1

4.Oltingugurt bug‘i tarkibidagi bitta molekulaning (Sx) massasi 42,56∙10-26


kg ga teng bo'lsa x ning qiymatini
hisoblang (oltingugurt atomining massasi 5.32∙10-26 kg).
A) 10 B) 12 C) 9 D) 8

5.Nisbiy molekulyar massasi 55 ga teng bo‘lgan ftor (I) oksidining bitta molekulasi tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisini toping.


A) 81 B) 82 C) 80 D) 78

6.Elektronlar soni bir xil bo‘lgan zarrachalarni aniqlang.


1) Cr6+; 2) P-3; 3) Mn+7; 4) Fe2+; 5) Fe3+ ; 6) S2- ; 7) Ca2+; 8) Ar; 9) Se2+; 10) Si-4;
11) Br -; 12) Cl-
A) 1,2,4,6,8,9,10,11
B) 3,4,5,8,10,11,12
C) 1,2,3,6,7,8,10,12
D) 5,6,7,8,9,11,12

7.Quyidagilardan kimyoviy hodisalarni aniqlang.


A) yodning sublim atlanishi
B) oltingugurtning suyuqlanishi
C) benzinning yonishi
D) shislianing maydalanishi

8. X moddaning kaliy gidroksid bilan ta’sirlashuvi natijasi ... = NH3 + H2O + K J ko‘rinishga ega. X ning molar massasini (g/mol) hisoblang.  1. 145 B) 106 C) 142 D) 96

9.Tarkibida marganesning massa ulushi 49%, kislorodniki 51% bodgan oksid formulasini ko‘rsating.


A) Mn2O3 B) MnO2 C) MnO D) Mn2O7

10.Na2CO3∙xH2O kristallgidratidagi suvning massa ulushi 62,94% ga teng bodsa x ni aniqiang.


A) 12 B) 7 C) 5 D) 10

11.Glauber tuzi tarkibidagi har bir elementning massa ulushini (%) aniqlang?


A) Na-32,4; S-22,5; 0 -4 5
B) Na-14,3; S-9,94; 0-49,7; H -6,2
C) Na-14,3; S-9,94; 0-69,56; H-3,1
D) N a -14,3; S-9,94; 0-69,56; H -6,2

12.Massa jihatdan 17,6% FeS, 24% FeS2 va qolgan qo‘shimcha jinsdan iborat mineral tarkibidagi tem irning massa ulushi (%) aniqlang. (qo‘shimcha jins tarkibida oltingugurt mavjud emas.


A) 33,6 B) 16,8 C) 22,4 D) 28

13.63 g Zn(NO3)2∙nH2O kristallogidrati doimiy rnassaga qadar qizdirilganda uning massasi 16,2 g ga qadar kamaydi. n ning qiymatini toping.


A) 5 B) 4 C) 7 D) 6

14.Mol nisbati 3:4 bo‘lgan 55Fe va xZn izotoplaridan iborat aralashm ada, xZn izotopining massa ulushi 60,4% ga teng bo‘lsa, ushbu izotop tarkibidagi neytronlar sonini aniqlang.


A) 34 B) 35 C) 32 D) 33

15.Mis (II) sulfat, magniy sulfat va alyuminiy sulfat kristallogidratlari aralashm asi tarkibida massa jihatidan 4,21% vodorod va 63,63% kislorod bodsa, shu aralashm adagi m etallarning massa ulushlari yigdndisini (%) aniqlang?


A) 14,9 B) 15,8 C) 17,2 D) 20,4

16.136,8 gr alum iniy sulfat kristallogidrati tarkibida 433,44∙1023 ta proton bo‘lsa, kristallogidratdagi tuzning massa ulushini (%) aniqlang?


A) 45,6 B) 66,7 C) 33,3 D) 50,0

17. Tenglamasi A+B=C bo'lgan reaksiyaning tezligi 4,8 mol/l∙sek, reaksiyaning tezlik konstantasi k= 2,5, A modda konsentratsiyasi 1,6 mol/l bo'lsa, bu reaksiyada ishtirok etgan В moddaning konsentratsiyasi qanchaga teng bo'ladi?


A) 0,50 B) 0,60 C) 0,71 D) 1,2

18.A (g) +B(g) —>A3B4(g) reaksiyada A modda konsentratsiyasi 2 marta oshirilsa, В modda konsentratsiyasi 2 marta kamaytirilsa to‘g‘ri reaksiya tezligi qanday o‘zgaradi?


A) 4 marta ortadi B) 4 marta kamayadi
C) 2 martta kamayadi D) 1024 marta ortadi

19. CH4(g) + H2O(g) =CO(g) + H2(g) reaksiyada CH4 ning 30% i sarflanganda muvozanat qaror topdi. CH4 va H2O larning dastlabki konsentratsiyasi mos ravishda 0,6; 0,4 mol/1 bo‘lsa, CO va H2 lar muvozanat konsentratsiyalari (mol/1) yig`indisini aniqlang.


A) 0,64 B) 0,72 C) 1,36 D) 0,36

20. 3Fe(q) +4H2O(g) =Fe3O4(q) +4H2 (g) reaksiyada muvozanat holatida vodorod va suv bug'ining parsial bosimlari 3,2 kPa va 2,4 kPa ga teng. Muvozanat doimiysini aniqlang.


A) 3,16 B) 1,33 C) 6,32 D) 4,74

21. Etanga nisbatan zichligi 0,575 bo’lgan metan va suv bug'idan iborat 3,2 mol gazlar aralashmasi yopiq sistemada (hajmi 1 1) reaksiyaga kirishdi (CH4(g) +H2O(g) =CO(g) +H2(g) ) va muvozanat qaror topdi. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasini neonga nisbatan zichligi 0,69 ga teng bo'lsa, muvozanat konstantasini (KM) aniqlang.


A) 1,04 B) 1,85 C ) 0 ,9 6 D) 0,54

22. 400 g 16% li CuSO4 eritmasi elektroliz qilinganda anodda (inert elektrod) 17,92 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Elektroliz uchun sarflangan tok miqdorini (F) aniqlang.


A) 3,2 В) 3 C) 1,6 D) 1,5

23. Bir xil massada o'lchangan va biri kumushdan, qolganlari nomalum metallardan yasalgan 3 ta kulonometrlardan 4 A tok 965 sek davomida o'tkazildi. Buning natijasida 2-kulonometr katodining massasi 1-siga nisbatan 3,02 g, 3-kulonometr katodining massasi 1-siga nisbatan 2,08 g kamaygani. aniqlandi. No'malum metallarni toping.


A) Cu, Cd B) Zn, Fe C) Zn, Cd D) Cu, Fe.

24. To‘yingan uglevodorodning vodorodga nisbatan zichligi 57, uning tarkibida uchta uchlamchi uglerod atomi borligi ma’lum. Shu uglevodorodning struktura formulasini aniqlang.


A) 2,3,3-trimetilpentan
B) 2,3,4-trimetilpentan
C) 3-metil-2,3-dietiIbutan
D) 2,2,3-trimetilbutan

25. Metan va xlor (Mo‘rt= 46 g/m ol) dan iborat 1,1 mol aralashmaga quyosh nuri tushirilganda hosil bo'lgan molyar massasi katta organik modda massasini (g) hisoblang. (ɳ =100%) (reaksiya bosqichma bosqich boradi deb hisoblang)


A) 8,5 B) 12,75 C) 17 D) 25,5

26. Etilen qatori uglevodorod 48 g brom bilan birikib 60,6 g bromli birikma hosil qilsa, dastlabki uglevodorodni emperik formulasini aniqlang.


А )C2H4 В) C3H6 С) C4H8 D) C5H10

27. 0,5 mol atsetilen va propin aralashmasi 0,8 mol kumush oksidning ammiakdagi eritmasi bilan to'liq reaksiyaga kirishsa,aralashmadagi atsetilen hajmini (l. n.sh.) aniqlang?


A) 7,8 B) 5,2 C) 6,72 D) 4,48

28. 7 l (n.sh.) izopren va unga nisbatan mo‘I miqdorda olingan kislorod aralashmasi portlatilgandan so‘ng hosil bo'lgan suv bug'i kondensatsiyalandi. Qolgan gazlar aralashmasi 48 l (n.sh.) ni tashkil etsa reaksiya uchun olingan kislorodning hajmini (l,n.sh.) toping.


A) 49 B) 55 C) 6 D) 62

29. 16,8 g benzol gomologining nitrolanishidan 11,55 g bitta nitroguruh tutgan nitrobirikmalar aralashmasi hosil bo’ldi. Agar reaksiya unumi 50 % bo‘lsa, benzol gomologining formulasini toping.


А) C8H10 В) C9H12 С) C7H8 D) C10H14

30. Benzol va toluoldan iborat aralashma sulfat kislota ishtirokida kaliy permanganat ta’sirida oksidlanganda hosil bo'lgan organik moddani neytrallash uchun 0,3 mol ishqor sarflandi. Shunday miqdordargi aralashma yondirilishidan olingan mahsulotni to`la neytrallashga 2 molyarli 4 l ishqor eritmasi sarflandi va 3,5:1 mol nisbatda o'rta va nordon tuz hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashmadagi arenlarning mol nisbatini aniqlang.


A) 1: 0,5 B) 1:0,75 C) 1:0,25 D) 1:1
Download 28.92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling