N. sh erm u h a m ed o V a falsafa va fan metodologiyasi

bet1/22
Sana27.04.2017
Hajmi
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
5456

0 ‘Z B E K IS T 0 N   R ESPU B LIK A SI 
OLIY VA  0 ‘RTA  M AX SUS  TA’LIM   V A ZIRLIG I
N .SH ERM U H A M ED O V A
FALSAFA VA FAN 
METODOLOGIYASI
0 ‘zbekiston  Respublkasi  Otiy  va  o ‘rta  maxsus  ta ’Um  vazirUgi 
tomonidan  darslik sifatida  tavsiya  etilgan
Toshkent—2008
www.ziyouz.com kutubxonasi

N .S h erm u h am cd o v a.  F alsafa  va  fan  metodologoyasi.  T., 
«A loqachi»,  2008,  400  bet.
D arslik   falsafa  va  fan  m etodologiyasi  dasturi  asosida  dav- 
lat  t a ’lim   standartlariga  m os  ravishda  tayyorlangan.  U nda 
asosiy  e ’tib o r  fan  taraqqiyoti  tarixi,  yo‘nalishi,  darajalari,  m e­
todologiyasi,  fan  falsafasining  dolzarb  m uam m olari,  fanning 
inson  va  jam iyatdagi  roli,  istiqbollari  va  undagi  mavjud 
m u a m m o la r falsafiy  tahlil  qilingan.
D arslik  falsafa  va  fan  m etodologiyasi  m uam m olari  bilan 
shug‘ullanuvchi  o ktm ish  va  hozirgi  zam on  olim larining  ilmiy 
asarlariga  asoslangan  (adab iy otlar  ro‘yxati  kitobnlng  oxjrida 
berilg an)  va  faylasuflar,  bakalavrlar,  magistrlar.  aspirantlarga, 
sh u n in gd ek ,  fan  m etodologiyasi  taraqqiyoti  haqida  tasaw u rg a 
ega  b o ‘lishni  xohlovchilarga  moMjallangan.
M a s ’ul  m uharrir: 
M .N   Abdullayeva,  professor.
T aqrizch ilar: 
I.K arim ov,  f.f.d.,  professor;
I.S aifnazarov,  f.f.d.,  professor.
IS B N   9 7 8 -9 9 4 3 -3 2 6 -3 4 -7
©   «Aloqachi»  nashriyoti,  2008.
www.ziyouz.com kutubxonasi

K IR ISH
M a’iumki,  falsafa  insonning  olamga  m unosabatini  ifoda- 
laydigan  nazariy  bilimlar  tizim i  bo'lib,  borliqning  m ohiyati  va 
hayotning  mazmuni,  bilish  h am d a  amaliy  faoliyat,  taraqqiyot 
va  o ‘zgarish  kabi  turli  m u a m m o lar  bilan  shug‘ullanadi.  Bu 
masalalar  qiziqarli  bo‘lgani  u ch u n ,  o ‘quv  m ashg‘ulotlaridan 
tashqarida  ham  odam lam ing  diqqatini  tortadi.  Siz  ushbu  ki- 
tobda  falsafaning  mutaxassislar  uch u n   zarur  boMgan  sohasi  — 
«Fan  metodologiyasi»  m asalalari  bilan  kengroq  tanishasiz.
Tajriba  shundan  d alo lat  beradiki,  bakalavr  talab alar 
ushbu  fanni  o ‘rganish  davriga  kelib,  falsafa  sohasida  davlat 
oliy  ta ’Iim  standartlarida  belgilangan  asosiy  bilim larga  ega 
boMadilar.  U larda  bu  davrda  yetarli  falsafiy  m alaka  va  m uay- 
yan  bilim lar bazasi  shakllanadi.  Dastlabki  kurslarda  o ‘qitilgan 
«Falsafa  tarixi»  fanlari  o rqali  u lar  falsafaning  m a zm u n - 
m ohiyati,  strukturasi  va  xususiyatlari  haqida  ta s a w u r  hosil 
qiladilar,  falsafiy  tafakkur  taraqqiyotining  genezisi  va  asosiy 
davrlarini 
0
‘rganadilar.  K ey in ro q   nazariy  falsafaga  d o ir  o ‘quv 
kurslarini  o ‘rganish  natijasida  ontologiya,  gnoseologiya  m e- 
todologiya,  haqidagi  fu n d am en tal  bilim lar  egallanadi.  «Ijti- 
moiy  falsafa»  faniga  oid  k u rslar  orqali  esa  inson  va  jam iy at, 
jam iyat  hayoti  va  tuzilishi,  fuqarolik  jam iyati  va  davlat, 
qadriyatlar  va  insoniyat  kelajagi  kabi  m uam m o lam in g   m o h i­
yati  bilib  olinadi.
E ’tiboringizga  havola  qilinayotgan  bu  kitob  h ar  qan d ay 
bakalavr  talabaning  falsafani  y an ad a  chuqurroq  bilishi,  fal­
safiy  tayyorgarlikning  yangi  pillapoyasiga  qadam   q o ‘yishiga 
m o‘ljallangan.  Zero,  fu n d am e n tal  m uam m olarga  d u c h   kelar 
ekan,  bakalavrlaming  o ‘zida  bu n d ay   falsafiy  ulg‘ayishga  eh ti- 
yoj  paydo  boMadi.
M azkur  darslik  «Falsafa  va  fan  m etodologiyasi»  kursi 
bo‘yicha  davlat  oliy  ta ’Iim   stan d artlari  talablari  asosida  yozil- 
gan.  U n d a  hozirgi  zam on  fani  va  m etodologiyasining:
3
www.ziyouz.com kutubxonasi

—  fan  tarixi  va  taraqqiyoti;
—  hozirgi  zam on  epistem ologiyasidagi  m uhim   m uam m o-
lar;
—  fan  haqidagi  asosiy  konsepsiyalar  kabi  um um iy  falsafiy 
m asalalari  yoritiladi:
U sh b u   darsUkda  a n a   shu  va  boshqa  m uam m olam i  bayon 
q ila r  ekanm iz,  biz  b ir-b irid a n   q at’iy  farq  qiluvchi  fanlam i 
em as,  balki  bilishning  alo h id a  shakíi,  m a’naviy  ishlab  chiqa- 
rishning  m uayyan  b ir  tu ri,  ijtim oiy  voqelik  sifatidagi  nazariy 
so h alar,  y a ’ni  jam iyat  va  inson  hayotining  boshqa  sohalari  — 
ishlab  chiqarish,  d in ,  axloq,  s a n ’at  kabilar  bilan  b ir  qatorda 
n am o y o n   b o la d ig a n   « u m u m an   fan*  haqida  fikr  yuritam iz.
4
www.ziyouz.com kutubxonasi

I bob.
  FAN  TARAQQIYOTI  TARIXI
l~mavzu.  Fanning  tarixiy  taraqqiyoti  va  asosiy  vazifalari
Pozitivizm   nam oyondasi  G .S p en ser  (1820—1903)  « F an ­
ning  paydo  boMishi*  nom li  asarid a  fan  tarixining  vujudga 
kelishini  o'ziga  xos  baholaydi.  U   kundalik  va  ilm iy  bilim  
o ‘zaro  mutanosibdir,  deb  e ’tiro f qilar  ekan,  fan ja m iy at  bilan 
bir  vaqtda  paydo  bo‘lgan,  d eg an   fikrni  inkor  qiladi.  U   ilm iy 
m eto d n i,  turli  davrlarda  o ‘zgarm aydigan  dunyoni  tabiiy 
anglash  vositasi  sifatida  tu sh u n ad i,  bilim ning  rivoji  faqat 
bizning  tajribalarim izning  kengayishi  bilan  bog‘liq,  deb 
hisoblaydi.  Spenser  tafakkurga  falsafiy  m ushohada  xosligini 
inkor  qiladi,  uning  aynan  m a n a   shu  g‘oyasi  esa  fan  tarix- 
chilari  tom onidan  tanqid  qilinadi.
F an   tarixini  o'rganish  XX  asrda  boshlangan  b o ‘lsada, 
unga  azaldan  falsafaning  yoki  um um iy  m adaniyat  n azari- 
yasining  bir  bo‘limi  sifatida  qaralgan.  U ni  alo h id a  ilmiy 
tad qiqo t  obyekti  sifatida  o ‘rganish  1892-yilda  F ransiy ada  fan 
tarixi  kafedrasi  ochilishi  bilan  boshlangan,  deb  hisoblanadi.
F a n   tarixini  o'rganish  jarayonidagi  birinchi  tarixiy-ilm iy 
tadqiqotlarni  quyidagicha  xarakterlash  mumkin:
—  dastlab,  ma’lum  fandagi  yutuqlam i  xronologtk  tizim - 
lashtirish  vazifasi  hal  qilingan;
—  ilmiy  g‘oya  va  m u am m o lar,  progressiv  taraqq iy o t  m e- 
xanizm larini  izohiashga  h arak at  qilingan;
—  olim lam ing  ilmiy  faoliyati  ham da  ijodining  ah am iy ati 
aniqlangan.
U m um an   fan  tarixini  xarakterlovchi  m uhim   m u a m m o - 
lardan  biri  qanday  qilib  tash qi  (iqtisodiy,  ijtim oiy-m adaniy,
5
www.ziyouz.com kutubxonasi

siyosiy,  dunyoqarashli,  psixologik  va  boshqalar)  olam ,  undagi 
v o qea  va  hodisalarning  ilm iy  ijod  natijalari,  ilmiy  izlanish 
m eto d lari,  yaratilgan  nazariyalarda  aks  etilishini  tushunish 
h a m d a   tushuntirishdan  iboratdir.
F an   tarixining  em p irik   bazasini  o'tm ishdagi  ilmiy  m atn- 
lar,  kitoblar,  ju rn al  m aq o lalari,  olimlarning  o ‘zaro  yozgan 
x atlari,  nashr  qilinm agan  qo'lyozm alar  va  h.k.  tashkil  qiladi. 
L ekin  bu  bilan  fan  tarixchisi  o ‘z  tadqiqoti  uch u n   yetarli  m a- 
terialg a  ega  bo  la  oladim i?  Y o‘q,  chunki  olim   biror  narsani 
k ash f  qilganda,  uni  yolg‘o n   xulosalarga  olib  kelgan  turli  xato 
yo  llarni  unutishga  h arak a t  qiladi  va  bunda  tarixni  obyektiv 
o ‘rganishga  harakat  qiladi.
A gar  tarixiy  ilm iy  ta d q iq o t  obyekti  o ‘tm ish  b o ‘lsa  unda 
b u n d a y   tadqiqot  do im o   obyektivlikka  d a ’vo  qilishga  intiladi. 
B arch a  tarixchilar  kabi  fan  tarixchilariga  ham   tadqiqotiarda 
asos  bo 'ladigan,  b ir-b irid an   farq  qiladigan  ikki  yo‘nalish 
m a   lum .  prezentizm  (o ‘tm ish n i  hozirgi  zam on  tilida  tushun- 
tirilish i)  va  antikvarizm  (o ‘tm ishning  to ‘Iiq  m anzarasini 
hozirgi  zam onga  b o g la m a s d a n   tiklash).  Hozirgi  ku n d a  fanda 
u m u m a n   foydalanilm agan  o 'zg a  tarix,  m adaniyat,  tafakkur 
usiubi,  o 'z g a   bilim ni  o ‘rg an ar  ekan,  fan  tarixchisi  o ‘z  davri- 
nin g   in ’ikosinigina  tiklashga  harakat  qilm ayotganm ikan?  Bu 
m a ’no da  prezentizm   h a m ,  antikvarizm   ham   fan  tarixchilari 
e  tir o f   qilgan  b artaraf  qilib  b o ‘Imaydigan  qiyinchiliklarga 
d u c h   keladi.
F an   taraqqiyoti  haqidagi  tarixiy  tadqiqotiarda  o ‘ziga  xos 
iz  qoldirgan  yana  ikki  o q im   XX  asming  30-yilIarida  paydo 
b o ‘Idi. 
1931-yiIdagi 
ja h o n  
faylasuflarining 
Londonda 
o ‘tkaziIgan  kongressida  B .M .G assen   N yuton  mexanikasining 
ljtim oiy-iqtisodiy  ildizlari  h aq id a  m a ’ruza  qiladi.  Bu  m a’ruza 
kongress  ishtirokchiíarida  k a tta   taassurot  qoldiradi  va  u  fan 
tarixi  bilan  shug‘ullanuvchi  ingliz  faylasuflarini  ikki  guruhga 
boMadi.  G ‘arb  fani  tarix id a  paydo  b o ‘lgan  bu  y o 'n alish lar ek- 
stem alizm   va  internalizmdir.
6
www.ziyouz.com kutubxonasi

Ingliz  fizik  va  fanshunos  olim i  J .B em al  (1901 — 1971) 
«Fanning  ijtimoiy  funksiyalari»,  «Fan  va  jam iyat»,  «Jam iyat 
tarixida  fan»  kabi  m aqolalarini  nashr  qiladi  va  ekstem alizm ga 
asos  soladi.  Ekstem alizm   fan  taraqqiyotiga  ijtim oiy-iqtisodiy 
0
‘zgarishlar ta ’sir  ko‘rsatadi,  deb  hisoblaydilar.
F an  tarixi  haqidagi  ekstem alizm   konsepsiyasi  b a ’zi 
fanshunos  olim lar  orasida  norozilikni  uyg‘otadi  va  unga 
qaram a-qarshi  interaalizm   shakllanadi.  In tem alizm   vakillari 
A.K oyre,  Dj.Prayz,  R.Xoll,  D j.R endell,  Dj.Agassi  va  bosh- 
qalar  fikricha,  fan  ijtim oiy  voqeiikdagi  tashqi  ta ’sir  vositasida 
em as,  balki  o ‘zining  ichki  evolyutsiyasi,  tafakkur  uslubining 
ijodiy  salohiyati  natijasida  rivojlanadi.
Ekstem alizm   va  internalizm   yo‘nalishi  n am oy on dalari 
uchun  um um iy  bo‘lgan  fikrga  ko‘ra,  fan  o ‘rta  asrlardan 
Yangi  davrga  o ‘tish  jarayonidagi  m adaniyat  tarixidagi  o lam - 
shum ul  voqeadir.  Pozitivizm ning  fan  haqidagi  fikrlariga  qar- 
shi  o ‘laroq,  ular  ilmiy  m eto d   insonda  obyektiv  voqelikni 
idrok  qilishning  tabiiy  vositasi  em as,  balki  h ar  xil  o m illar 
ta ’sirida  shakllanishini  ta ’kidlaydilar,  biroq  bu  o m illa m i  ular 
turlicha  tushunadilar.  M asalan,  ekstem alizm   vakillari  E.Silzel 
va  D j.N idam   bu  om illarni  kapitalizm   paydo  bo'Iishi  h am d a 
shakllanishi  davrida  h u n arm an d lam in g   yuqori  ta b aq alari  va 
universitet  olimlari  faoliyati  o ‘rtasidagi  ijtim oiy  to ‘siq n i  bar- 
ta ra f  etish  bilan  bog‘liq,  deb  hisoblaydilar.  R. M e rto n   ilm iy 
m etodning  alohida  jihatlari  ratsio n alizm   va  em p irizm n i  P ro ­
testant  etikasi  ta ’sirida  shakllangan,  deb  hisoblaydi.  F ransuz 
faylasufi,  internalist  A K o y re   (1892—1964)  tafakkur  uslubini 
tubdan  qayta  qurish  fan  paydo  b o ‘lishining  o m ili,  deb 
hisoblaydi.  Bu  qayta qurishni  u  iyerarxik  tartibli  d u n y o   sifati- 
dagi  K osm os  haqidagi  an tik   tasaw u rlam in g   p arch alan ish id a 
ko‘radi.  U   kosmos  g‘oyasi  b arch a  narsalar  aynan  b itta   reallik 
darajasiga  tegishli  bo‘lgan  noaniq  va  cheksiz  U niversum  
(um um iylik)  g‘oyasi  bilan   alm ashinadi  deb 
hisoblaydi. 
A K o y re   fikricha  Kosmos  haqidagi  bunday  an tik   ta s a w u r-
7
www.ziyouz.com kutubxonasi

la m in g   parchalanishi  inson  aqlida  yuz  bergan  buyuk  ilmiy 
revolyutsiyadir.  Fan  taraq qiyo tig a  ta'sir  qiluvchi  keyingi  omil 
sifatid a  olim   borliqning  geom etrizatsiyasini  tush unadi,  ya’ni 
G aliley g ach a  b o ‘lgan  d av r  fizikasidagi  borliqni  Evklid  ge- 
om etriyasidagi  gom ogen  bo rliq  bilan  alm ashtiradi.  U ning  fik- 
rich a ,  kuzatish  va  ek sp erim en t  emas,  (zero  u larning  fan  ta - 
raqqiyotidagi  aham iyatini  in k o r  qilmasada),  balki  aynan 
m axsus  fan  tilining  yaratilishi  eksperim entlar  u ch u n   zaruriy 
sh aro it  hisoblanadi  (u  u c h u n   bu  til  m atem atika,  xususan,  ge- 
om etriy ad ir).  K oyre,  fan  shakllanishi  davrigacha  boMgan 
ilm iy  fikrni  uch  davrga  b o ‘Iish  m um kin,  deb  izohlaydi.  U lar 
quyidagilar:
1)  A ristotel  fizikasi;
2)  XV asrgacha  shakllangan  fizika;
3)  G alileyning  m a tem a tik   fizikasi.
E ksternalist,  avstriyalik  olim   E.Silzel  (1891—1944)  inson 
tafakk u ri  bir  chiziqli  em as,  balki  turli  yo‘nalishlarda  taraqqiy 
etg an   b o ‘lib,  fanning  paydo  b o ‘lishi  uning  b ir  irm og‘idir,  deb 
e ’tir o f   qiladi.  «F anning  sotsiologik  ildizlari»  asarida  fan 
h a m d a   ilm iy  m etod  shakllanishining  um um iy  va  xususiy 
sh aro itlarin i  izohlaydi.  U n g a  k o ‘ra  um um iy  sharoitlar  quyi- 
dagicha:
1.  K apitalizm   dastlab  paydo  bo‘lishi  bilan  m adaniyat 
m ark azi  m onastir  va  qishloqlardan  shaharlarga  ko‘chadi. 
C h u n k i  fan  ruhoniylar  va  ritsarlar  orasida  rivojlanishi  m um - 
kin   em as  edi,  zotan  fan n in g   ruhi  na  ilohiy,  na  harbiy  emas, 
sh u n in g   u ch u n   u  faqat  sh ah arlik lar orasida  rivojlanishi  m um - 
kin.
2.  0 ‘rta  asrlarning  oxiri  shiddatli  texnologik  progress 
davri  b o ‘ldi.  Ishlab  chiq arish   va  harbiy  ishda  m ashinalardan 
fo ydalanila  boshlandi,  b u   b ir  tom ondan  m exanik  va  kim yo- 
g a rla r  oldiga  yangi  vazifalarni  qo‘ysa,  ikkinchi  to m o n d an , 
m ax su s  ilm iy  bilim   so halari  ham da  tafakkum ing  shakllani- 
shiga  olib  keldi.
www.ziyouz.com kutubxonasi

3.  Tadbirkorlik  va  raq o b at  ruhiga  asoslangan  kapitaiizm  
o ‘rta  asr  turm ush  tarzi,  tafakkuriga  xos  b o ‘lgan  a n ’anaviylik 
(traditsionalizm )  h am d a  avtoritetlarga  k o ‘r-k o ‘ro n a   e ’tiqodni 
parchaladi. 
Jam iyatda 
shakllanayotgan 
individualizm  
yangicha  ilmiy  tafakkur  rivojiga  asos  b o ‘ldi.  Z é ro ,  turli  av- 
toritetlardan  xoli  bo‘lgach,  olim lar  faqat  o ‘zlariga  ishonib, 
fan  taraqqiyotiga  dasturulam al  b o ‘lib  xizm at  qiluvchi  tanqidiy 
tafakkum i  rivojlantiradi.
4.  Féodal  jam iyati  a n ’anaviylik  va  ko‘n ik m a  bilan  bosh- 
qarilgan  b o isa ,  kapitalizm da  boshqaruv  h am d a  xo‘jalikni 
yurgizish  ratsional  q o id a la r  asosida  olib  borilgan.  0 ‘z 
navbatida,  iqtisodiy  ratsio nallik  esa  ko‘plab  ratsional  ilmiy 
m etodlam ing  rivojlanishiga 
olib  kelgan. 
Ilgari 
mavjud 
bo‘lm agan  qator  m e to d lam in g   paydo  bo‘lishi  kapitaiizm   iqti- 
sodiga  xos  bo‘lgan  hiso b -k ito b  ruhi  bilan  cham barchas 
b o g liq   edi.
Eksperim ental  tabiatshunoslikning  paydo 
b o ‘lishidagi 
o ‘ziga  xos  shart-sharoit  va  om illam i  izohlar  ek an ,  E.Silzel 
uchta  ijtimoiy guruhni  ajratadi:
—  universitet  olim lari-sxolastlar;
— gumanistlar;
—  hunarm andlam ing  faoliyati.
M a’lumki,  XV  asr  o ‘rtalarigacha  saqlanib  qolgan  dast- 
labki  sxolastik  universitetlar  ruhi  o ‘rta  asrchilik ‘ sarqitlariga 
asoslangan 
bo‘lib, 
o ‘z 
navbatida 
tashq i 
olamdagi 
o ‘zgarishlarni  tushunishga  q a ttiq   qarshilik  ko‘rsatgan.
B undan  farq  qiladigan  gum anistlar  —  m a ’rifatparvarlik 
vakillari  XIV  asr  o ‘rtalarid a  Italiya  shaharlarida  pay do   b o ‘ldi. 
U lar  olim   b olm asalarda,  m unitsipalit,  p apalar  va  boshqa  ki- 
borlarning  kotiblari  bo‘lganlar.  U lam ing  k o ‘pchiligi  adabiyot- 
shunos 
bo‘lib, 
b a ’zilari 
kiborlam ing 
farzandlariga 
o ‘qituvchilik  qilganlar.  B iroq  universitet  o lim lari  h am ,  gu­
m anistlar  ham   avtoritetlar  tarafd ori  bo‘lganlar,  d eb   hisoblaydi
E.Silzel.
9
www.ziyouz.com kutubxonasi

U yg‘on ish  
davri 
oxirlarida 
hunarfnandlar 
doim iy 
a n ’a n a la r  hukm roniigidan  ch iq ib ,  em pirik  kuzatüvlar  va 
ek sp erim en tlard a  dastlabki  q a d a m n i  q o ‘ydilar.  U lar  orasida 
faoliyatiga  k o ‘ra  keng  qam rovli  bilimlarga  ega  b o ‘lganlar  ham  
b o ‘lib,  Silzel  u la m i  rasso m -m u h and islar deb  ataydi.
F a n   tarixi  b o ‘yicha  o ‘z  qarashlariga  ega  bo‘lgan  yana  b ir 
m utaxassis,  am erikalik  olim   T o m as  Kun  (1922-1999)  «Ilmiy 
revolyutsiyalar  strukturasi*  asarid a  intem alizm   va  ekstem a- 
lizm dagi  biryoqlam alikni  b a rta ra f  qilishga  uringan.  U ning 
fikricha,  ekstem alizm dagi  tarixiylik  jam iyatning  ijtim oiy  eh ti- 
yojlari  bilan   asoslangan  fan n in g   u  yoki  bu  sohasidagi  d ast­
labki  taraq q iy o tin i  o ‘rg an ish d a  asqotadi.  Internalizm dagi 
tarixiylik  esa  taraqqiy  etgan  fanga  xosdir.  K un  fikricha,  har 
ikki  y o ‘nalish  bir-biridan  m u staqil  bo‘lsa-da,  b in   ikkinchisini 
to ‘ldiradi.
H o zirgi  davrda  fanning  tarixiyligini  asoslovchi  u ch ta 
m o d el  (u larn in g   h ar  biri  turli  davrlarda  paydo  bo‘lgan  bo‘lsa- 
d a)  m avjud:
—  F a n   tarixi  kum ulyativ,  ketm a-ket  progressiv  jarayon 
natijasi;
—  F a n   tarixi  ilmiy  inqilob  natijasi;
—  F an   tarixi  individual,  xususiy  vaziyatlar  m ajm uyi 
(K eys-stadis);
K um ulyativ  modelning  m a zm u n i  quyidagilar  bilan  izohla- 
nadi:
—  fandagi  h ar  b ir  yangi  q ad am   faqat  oldingi  yutuqlarga 
tay an ilgan  h o ld a  b o ‘lishi  m u m k in ;
— 
y angi 
bilim   eski 
b ilim n in g   m ukam m allashgan, 
toM iqroq  va  a n iq ro q   sh ak li  b o ‘lib,  haqiqatni  y an ad a 
a n iq ro q   aks  ettirad i;
—  o ‘tm ishdagi  fan  taraq q iy o ti  yangi  fan  uch un   zam in 
tayyorlaydi;

  o ‘tm ishdagi  b ilim lam in g  faqat  hoziigi  davr  ilm iy 
nazariyalariga  m os  keluvchi  elem entlarigina  aham iyatlidir.
10
www.ziyouz.com kutubxonasi

Н о г в д   с!ауг  & т да  ¡пког  qilingan  Ь аг  q anday  пагеа  ха- 
К ^ г  уа  Гапёав1  yanglishish  Н15оЬ1апас11.  B iгoq  fandagi  иг1ик- 
ННк  у<хИу ]агауоп  уа  о к Н г^ ё а п   m u tlaq o   farq  чИиУсН1  у а ^ 1  
ЬШ тш вд  раудо  Ь о Н э М а   п а т о у о п   ЬоЧаШ.
Кити1уа11У1гт  Гап  1апх1ёа  и21ик]Шкш  уа  иг^Ы гИ кт 
asoslashda  qanday  уо‘1 
т и т к т ?   X IX   авг  о х т   уа  XX 
азг  bosЫarida  аУБШуаИк  Гтк  о Н т   Е .М ах   (1838-1916) 
игШкППк  1атоуШ ш  уагайЬ,  шИЬи  т и а т т о ш   shunday 
1а’пАа511  кегакк1,  Ы И т 1 а г т ^   ^ а п   т а ’1 и т   qoidalarga  гтюб 
кеНзЫ  исЬип,  1аЫа15Нипо5  о Н т   ГаЫа1  Ь<х315а)а1^а  Ыг  хй- 
КИкт  ко‘га  оНзЫ  кегак,  deb  izohlaydi.
$Ии  davrda  уавЬаЬ,  у<х!  etgan  Л-апвиг  о1иш,  Гау^иА  
Р.Оуигкёеуш 
(1861 — 1916) 
Гап 
ta rix id a 
ju d a 
каи а 
^ ‘тапзЫаг  уа  зЦцзЫаг  Ьо‘^ а п ^ т 1   alohida  ta,kidlaydi. 
U ning  ПкпсЬа,  Гап  tarixidagi  т и а у у а п   з И ^ Ы а г т   shunday 
1
апх
1
у-П гту  rekonstгuksiyaga  q o ‘yish  кегакк
1
,  и!аг  кеШга- 
кеШкка, 
иг1иЫгИкка 
оИЬ 
ке1з1п 
уа 
Ьи 
811Ц8Ыагт, 
o ‘tmishdagi  Ь Ш т  taraqqiyotidagi  1о‘п1агШ8Ыагт  авс^аЬ 
Ьега  о1з1п.  Аупап  БИи  g,oyaga  tay an g an   ЬоМа  о И т   о ‘Ла 
asrlardagi  Ь Ш т  rivojlanishining  yangi  davг  Г а т   зИакНатзЫ - 
dagi  аИ агш уаит  ко‘геа1а  оИ1.  О у ш ^ е у т :   «Пгшу  doktri- 
па1аг  genezisida  m utloq  boshlang‘ich  Пкг1аг  у о ^ ,  Ыг  Ьи 
doktгinalam i  1аууог^ап>  ЬазЬогаг  qilg an  Пкг1аг  гапДпш 
qanchalik  uzoq  оЧгшвЬ  ЬИап  Ы ^ Ч ат ау Н к ,  ЬапЫг  и1аг  р ь  
rovard  natijada  Ц^ап  tayyoгlangan,  o ‘zid a n   окНп  а у и ^ а п   Ы- 
гоп-Ыг  xuIosaga  tayanadi.  М с^о гтМ ,  ке1:та-ке1  ке1иУсЫ 
£‘оуа1агт  кигайвЬ  1о‘х1аШза,  Ьи  ЬозЫапвЧсИ  Ь о^Ч п ш   Ю- 
pilganligi  исЬип  е т а э ,  Ьа1к1  гап цп  уо ^ о И Ь ,  tadqiqotni 
сЬек81г  оЧгтвЬ  girdobiga  оИЬ ketadi»1, — d e b   yozadi.
Рап  taгaqqiyoti  tarixining  Итйу  геуо1уШ81уа1аг§а  ко‘га 
cgaliangan  Наг  qaпday  ЬШ т  ¡Б Ь о ^ а^ а п ,  у а’т   tizim lashgan 
Ьос
118
Ь
1
  кегак.  З Ь и п а д   ис1шп  Гап  1апхсЫ1ап  еУо1уи1зюп
1  Qaгdng:  Маркова  Л.А.  Наука.  История  и  историография  Х1Х-ХХ  вв.  М.: 
1987.  С.  100-101.
11
www.ziyouz.com kutubxonasi

qarashlam i  q o ‘llasalarda,  asosan  fan  tarixidagi  revolyutsion 
vaziyatlam i 
ta n  
olganlar, 
biroq 
revolyutsiyalami 
faqat 
evolyutsion  ja ra y o n ,  ya’ni  uzluksiz  taraqqiyotga  qo‘shilgan 
hodisalar  sifatid a  tushunganlar.  Evolyutsion  konsepsiyalar  bu 
m a’lu m o tla m i  q a n d a y   tushunishi  bilan  farqianadi:  bu  yo 
ilmiy  revolyutsiyani  evolyutsion  taraqqiyotning  tezlashgan 
shakli  holida  tu sh u n ib ,  unda  qisqa  m u d datd a  ko‘p  sonli  ilmiy 
yangiliklar  ro ‘y  berishi,  yo  ilmiy  inqiloblar  yangi  g'oyalam ing 
manbayi  o ‘tm ish do shlarnin g   dastlabki  ta lim o tlarid ir,  deb 
tahlii  qilinishidir.
Boshqa 
m utafakkirlar, 
ju m lad an , 
postpozitivizm 
nam oyondalari  (X X   asrning  ikkinchi  yarm i)  ilmiy  inqiloblar 
eski  nazariyalar,  paradigm alar,  ilm iy  tadqiqot  dasturlarining 
fundam ental 
yangilanishiga 
olib 
kelishini, 
ularning 
o ‘tm ishdagi  nazariy alar,  paradigm alar,  ilm iy  tadqiqot  dastur- 
lariga  ta m o m a n   m os  kelmasligini  ta ’kidlaydilar.  M asalan, 
T.FCun  ilm iy  in q ilo b   jarayonida  tugallangan  yangi  nazariya 
paydo  boMadi,  d eb   hisoblasa,  I.L akatos  ilmiy  revolyutsiya 
natijasida  g 'o lib   ch iq q an   ilmiy  tad qiqo t  dastüri  «kulminatsiya 
nuqtasigacha»  m ukam m alashishi  (rivojlanishi)  zarur,  so‘ngra 
u nda  regress  b o sh lan ad i  deb  hisoblaydi.  U ning  fikricha,  ilm iy 
inqiloblar  n atijasida,  o ‘z  navbatida,  m uhokam a  qilinishi  zaru r 
boMgan  yangi  m u a m m o lar  aniqlanishiga  im koniyat  yaratiladi.
XX  asrn in g   60—70-yillarida  b a ’zi  fanlar  tarixini  Kun 
sxemasi  b o ‘y ic h a  qaytadan  yozishga  harakat  qilindi.  Bunda 
bilim lam i  to 'p la s h  
boshlangan  dastlabki  davrlarda  norm al 
fan  paradigm alarining  tub  burilishi  -   ilm iy  inqiloblar  bilan 
alm ashinishi,  s o ‘ngra  yangi  paradigm a  doirasida  bilim lam i 
to ‘plash  ja ra y o n i  d avom   etishi  m um kin,  deb  hisoblanilsa-da, 
biroq  bu  ja ra y o n d a   k o ‘p  hollarda  olim lar  o ‘zlarining  eski 
g ‘oyalariga  so d iq   qoladilar:  y a’ni  fan  ketm a-ketlikda  rivojla- 
nadi,  uzluksizlik  faqat  ilmiy  revolyutsiyalar  jarayonida  buzi- 
ladi,  deb  hisoblaydilar.

Katalog: books -> kollej va otm darsliklari
kollej va otm darsliklari -> M. N. Musayev sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi nizom iy nom idagi toshkent davlat pedagogika universiteti
kollej va otm darsliklari -> R. O. Oripov, n X. Xalilov
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n sog‘liqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi m. Kariyev, R. Alimov
kollej va otm darsliklari -> O liy V a 0 ‘rta m a X su s ta’l im va z ir L ig I j  r a y e V Z. M. Zam o nav iy d a V la t is h y u r it is h n a z a r iy a si
kollej va otm darsliklari -> Odam fiziologiyasi
kollej va otm darsliklari -> 0 ‘zbekist0n respublikas1 oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi 0 ‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi
kollej va otm darsliklari -> F. I. Xaydarov, N. I. Xalilova

Download

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling