Namangan Viloyat Xalq ta’limi boshqarmasi Viloyat metodika markazi


Download 254.39 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/4
Sana10.02.2020
Hajmi254.39 Kb.
1   2   3   4

##  sinx=t deb belgilasakcost<0 bo’ladi, bundan 

π

π

23

2

< <t

 yoki 


 

π

π2

3

2<

<

sin x

.  Bu tengsizlikning esa yechimi yo’q. 

To’g’ri javob:   E. 

53(2002-2.35).  

xdx

a

a

≤ +


4

0 tengsizlikni qanoatlantiruvchi a ning 

qiymatlari oralig’i uzunligini toping. 

A) 6   B) 5   C) 4   D) 8   E) 7 

##   


xdx

x

a

a

a

=

=2

02

0

22

 dan   


a

a

2

24

≤ + ;  a

2

-2a-8≤0; (a+2)(a-4)≤0 

                                                          

     [-2;4] oraliqning                     

     uzunligi 6 birlik.                                    -2              4  

To’g’ri  javob:  A. 

54(2002-2.51). 2sin6x(cos

4

3x-sin4

3x)=sinkx tenglik hamma vaqt o’rinli 

bo’lsa, k ni toping.   

A) 12   B) 24   C) 6   D) 18   E) 4 

## 2sin6x(cos

4

3x-sin4

3x)q 2sin6x(cos

2

3x-sin2

3x)(cos

2

3x+

sin

2

3x)= =2sin6x(cos

2

3x-sin2

3x)=2sin6xcos6x=sin12x. sin12x=sinkx dan x=12.   to’g’ri javob: A. 

55(2002-3.9) Agar a(x-1)

2

+b(x-1)+c=2x2

-3x

+5 bo’lsa, a

+

b

+

c  yig’indi 

nechaga teng bo’ladi? 

A) 7   B) 8   C) 6   D) 4   E) 5 

## a(x-1)

2

+b(x-1)+c=ax2

-2ax+a+bx-b=ax

2

-(2a-b)x+a-b+cBundan  

a

a

b

a

b

c

=

− =− + =

2

2

35

  Demak , b=1; c=4.  a+b+c=7. 

To’g’ri javob:  A. 

56(2002-3.78). cos

2

x+6sinx=4a

2

-2 tenglama a ning qanday qiymatlarida yechimga ega? 

A) [


− 2 2

;

]  B) [0;2

]  C) [0;2]  D) (-2;2)  E) [1;0) ##  max(cos2x+6sinx)=6 va  min(cos2x+6sinx)=-6 bo’lgani uchun. 

4

26

4

26

2

2a

a

− ≥ −


− ≤ 

⇒ 4

4

48

2

2a

a

≥ −
  

⇒ a

a

2

21

2

≥ −

  

⇒ a2

≤2;   ≤ 2 ;   

≤ ≤


2

2

a

.  To’g’ri javob:  A. 

57(2002-3.80). (8x-1)(x+2)ctg

πx=0 tenglama [-2;2] kesmada nechta 

ildizga ega? 

A) 5   B) 4   C) 6   D) 7   E) 3 

##  


a) 8x-1=0;  x

1

=1/8.   bu ildiz [-2;2] kesmaga tegishli.  

b) x+2=0; x=-2. bu chet ildiz, chunki  ctg2

π aniqlanmagan. 

 c) 


ctg

πx=0; πx=π/2+πn;  x=1/2+n;  

bu ko’rinishdagi sonlardan -3/2;  -1/2;  1/2; 3/2 lar [-2;2] kesmaga tegishli. 

Shunday qilib, tenglamaning [-2;2] kesmadagi ildizlari  5 ta. 

To’g’ri javob: A. 

58(2002-4.17). Geometrik progressiyaning mahraji 1/2 ga teng. b

1

(b

2

)

-1

b

3

(b

4

)

-1 ... b

13

(b

14

)

-1

   ning qiymatini toping. 

A) 64   B) 32   C) 16   D) 128   E) 256 

## b

1

(b

2

)

-1

b

3

(b

4

)

-1 ... b

13

(b

14

)

-1

=

b

b

b

b

b

b

q

1

23

4

1314

7

1⋅ ⋅ ⋅

=

⎟ =


...

2

7=128. 

To’g’ri javob:  D. 

59(2002-4.19). Arifmetik progressiya hadlari uchun 

a

1

+a

3

+...+a

21

=a2

+a

4

+...+a

20

+15 tenglik o’rinli bo’lsa, a

11

 ni toping. A) 11   B) 13   C) 15   D) 17   E) 19 

## a1

+(a

3

-a

2

)+(a

5

-a

4

)+...+(a

21

-a

20

)=15;    a

1

+10d=15;    a11

=15. 


To’g’ri javob: C. 

60(2002-4.41). f x

x

x

( )


/

=+ −

5

1 25  funksiyaning aniqlanish 

sohasiga tegishli barcha butun sonlarning o’rta arifmetigini toping. 

A) -2   B) -1   C) 0   D) 1   E) 2 

## 


5

1

250

0

xx− ≥⎩⎪

  ⇒ 

5

50

2

xx

⇒ 

xx

≥ −
2

0 

⇒  -2≤x≤0.  

     

− + − +


= −

2

10

3

1(

)

.     To’g’ri javob: B. 61(2002-4.44). 

1

2+ ≤

+

xx

arccos(


)  tengsizlikning eng katta butun 

yechimini toping. A) -2   B) -1   C) 0   D) 1   E) 2 

## 


1

0

12

1

+ ≥− ≤ + ≤

x

x

 

⇒  x

x

≥ −


− ≤ ≤ −1

31

    


⇒ x= -1. 

To’g’ri javob: B. 

62(2002-5.14). 

x

x

x

x

+ −


+

+

+ ++

=

314

3

144  bo’lsa, x/(x+1) 

ning qiymatini toping. 

A) 2/3   B) -2/3   C) 3   D) 3/2   E) -3/2 

## 


x

t

+

=14

 deb belgilasak, x=t2

-14 bo’ladi. Bundan  t

t

t

t

2

211

11

4− +


+ = .      Bu tenglamani yechsak:   t1,2

=

±4. a) 

x

+

= −14

4

 tenglama yechimga ega emas. b) 

x

+

=14

4

;   x+14=16;   x=2.       To’g’ri javob: A. 63(2002-6.14). Nechta natural (x;y) sonlar jufti    x

2

-y2

=53 tenglikni 

qanoatlantiradi? 

A) 


∅   B) 1   C) 2   D) 3    E) 4 

##  x

2

-y2

=1

⋅53;    (x-y)(x+y)=1⋅53 x

y

x

y

− =


+ =1

53   

⇒  x=27;   y=26.   (27;26)   Bitta juftlik. 

To’g’ri javob:  B. 

64(2002-6.20).  log

( ,

)

log (...)

128


1

3

19

1

270 25

6

+ ++

⎟   ni hisoblang. 

A) 2/7   B) 3/8   C) 1/14   D) 2/5   E) 1/12 

## 

1

31

9

127

+ +


+... - birinchi hadi 

1

3 va mahraji 

1

3 ga teng bo’lgan cheksiz 

kamayuvchi geometrik progressiyaning yig’indisi. 

1

3

19

1

27+ +

+...=


1

2Buni berilgan ifodaga qo’yamiz:  

log


( ,

)

log(

...)


128

1

31

9

127

0 25


16

+ +


+

⎟ = log ( / )

log (


)

log


( / )

log


/

128


1 2

2

2 1 21 4

1

74

16

4=

=  


=

1

72

1

71

2

21 2

log


/

= ⋅ =


1

14

.    To’g’ri javob: C. 65(2002-2.46). Doiradan markaziy burchagi 90

° bo’lgan sektor qirqib 

olingach, uning qolgan qismi o’ralib konus shakliga keltirildi. Bu konus 

diametrining yasovchisiga nisbatini toping. A) 3/2    B) 2   C) 5/4   D) 2/3   E) 4/5 

## Konus asosining uzunligi  

sektor yoyining uzunligiga, konusning 

yasovchisi esa sektorning radiusiga teng. C

konus


=1,5

πR

sektor

;  


d

konus


=1,5

R

sektor


;   

L

konus
R

sektor


 

D

konus


 :l

konus


=1,5R:R=1,5=3/2. 

66(2002-3.57). To’g’ri burchakli uchburchakning 

α va β o’tkir burchaklari 

uchun cos

α+sin(α-β)=1 tenglik o’rinli bo’lsa, β ning qiymatini toping. 

A) 30


°  B) 45°   C) 60°  D) 75°  E) aniqlab bo’lmaydi. 

##   


α+β=90°  dan  α=90°-β bo’ladi. 

cos


α+sin(α-β)=cos(90°-β)+sin(90°-2β)=sinβ+cos2β=sinβ+1-2sin

2

β. sin

β+1-2sin


2

β=1; 2sin

2

β-sinβ=0;  sinβ(2sinβ-1)=0; sin

β=0 bo’la olmaydi, shuning uchun 2sinβ-1=0;  β=30°. 

To’g’ri javob:    A.   

67(2002-4.49). Uchburchakning burchaklari 1:2:3 kabi nisbatda. 

Uchburchak katta tomonining kichik tomoniga nisbatini toping. 

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5 

## 

∠A:∠B:∠C=1:2:3 dan  ∠A=30°; ∠B=60°; ∠C=90°.   c=a/sinA=a/sin30

°=a/0,5=2a.  c:a=2a:a=2.   To’g’ri javob: B   

68(2002-4.50). Uchburchakning tomonlar 10, 13 va 17 ga teng. Bu 

uchburchakka tashqi chizilgan aylananing markazi qayerda bo’lishini 

aniqlang. 

A) uchburchak ichida  B) uchburchakning kichik tomonida  

C) uchburchak tashqarisida  D) aniqlab bo’lmaydi   

E) uchburchakning katta tomonida 

##  10

2

+132

<17

2

   bo’lgani uchun bu uchburchak o’tmas burchakli. O’tmas burchakli uchburchakka tashqi chizilgan aylananing markazi uchburchak 

tashqarisida joylashadi. 

To’g’ri javob:  C. 

69(2002-4.52). Piramidaning asosi gipotenuzasining uzunligi 2 bo’lgan 

to’g’ri burchakli uchburchakdan iborat. Piramidaning qirralari asos 

tekisligi bilan 

α burchak tashkil qiladi. Agar uning balandligi 5 ga teng 

bo’lsa, 


tg

α ning qiymatini toping. 

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5 

## Piramidaning barcha yon qirralari asos tekisligiga bir xil og’ishganda 

piramida balandligining asosi, piramida asosiga tashqi chizilgan aylana 


markazi bilan ustma-ust tushadi. Piramida asosi to’g’ri burchakli 

uchburchak bo’lgani uchun balandlikning asosi gipotenuzaning o’rtasida 

yo’tadi. Shunday qilib, tg

α=5/1=5.  To’g’ri javob: E. 

70(2003-1.8). 

2

34

2+

> −


x

x

 tengsizlikning eng kichik butun yechimini 

toping. 

A) 0   B) -1    C) -2    D) -3     E)  -5 

## Arifmetik kvadrat ildizning qiymati doimo nomanfiy son bo’lgani 

uchun, bu tengsizlik 

2

3

40

+

x

x

 tengsizlikka teng kuchli.   Bundan  

(2-3x)(x+4)

≥0 


        

 

                                                -4               2/3                                                                   (-4; 2/3]  

Eng kichik butun yechimi:  -3.    To’g’ri javob: D. 

71(2003-1.52).  

x

x

dx

+1

1

2  ni hisoblang. 

A) 2+ln(1/2)   B) 1+ln(2/3)   C) 3-ln(2/3)   D) 1-ln(2/3)    E) 2-ln(2/3) 

## 

x

x

dx

+1

1

2=

(

)x

x

dx

+ −


+

11

1

12

=

()

1

11

1

2+x

dx

= (x-ln(x+1))⏐

1

2=(2-ln(2

+1))-(1-ln(1+1))=2-ln3-1+ln2=1+ln(2/3).     To’g’ri javob:  B. 

72(2003-6.5).  Agar  

29

3138

41

4751

+

+a

 bo’lsa, 

2

31

341

4

51+

+

 quyidagi-larning qaysi biriga teng? 

A) 3-


a  B) 4-a   C) 5-a   D) 3-a/2    E) 4-a/2 

## 


2

31

341

4

51+

+

=31 29

31

41 3841

51 47


51

++=

1

2931

1

3841

1

4751

+ −+ −

3-(29

31

3841

47

51+

+

)=3-a.     To’g’ri javob:  A. 

73(2003-6.15).  x

x

x

+

++

=

...3

3

34   tenglamani yeching. 

A) 56   B) 48  C) 60  D) 54  E) 64 

##  Har ikki qismini kubga ko’taramiz: 


x

x

x

x

+

++

+

=...

3

33

64 .    


x

x

x

+

++

=

...3

3

34  ni e’tiborga olsak, 

x+4=64 bo’ladi. 

Bundan 


x=60.   To’g’ri javob: C 

74(2003-6.26).  Agar sin37

°=a  bo’lsa, sin16° ni a orqali ifodalang. 

A) 

a

2   

B) 


a-1  C) 2a

2

-1   D) 1-2a

2

  E) aniqlab bo’lmaydi. 

##  sin37

°=sin(45°-8°)=sin45°cos8°-cos45°sin8°=

2

2cos8

°-

22

sin8


°= 

=

22

(cos8


°-sin8°). Demak: 

2

2(cos8

°-sin8°)=a;  cos8°-sin8°=

2

a;  

 

(cos8°-sin8°)

2

=(2

a)

2

; cos2

8

°-2cos8°sin8°+sin2

8

°=2a2

.  


Bundan  sin16

°=1-2a

2

.   To’g’ri javob: D. 75(2003-7.30). Agar f(x)=

7

2x

ax

b

x

+

+ funksiya grafigi (2;0) nuqtada 

absissalar o’qiga urinib o’tsa, a+b nimaga teng? 

A) 0   B) 20   C) -21   D) 28   E) -56 

## Shartga ko’ra f(2)=0 bo’lishi kerak, shuning uchun: 

7 2

2

20

2+ ⋅ +

=

ab

. Bundan  b= -2a-28. 

Ikkinchi tomondan urinma OX o`qiga parallel (aniqrog’i OX o`qining o’zi) 

bo’lgani uchun f(2)=0

 bo’lishi kerak. Shuning uchun 

(

)

147

0

22

x

a x

x

ax

b

x

+=    14

7

02

2

xax

x

ax

b

+− =  


a

=-28 


b

=-28-2


⋅(-28)=28 

a

+b=-28+28=0. 

To’g’ri javob: A. 

 

76(2003-8.34). Agar x

y

xy

x

y

xy

+ −


=

+

+=⎩⎪

7133

2

2  bo’lsa, xy ning qiymatini 

toping. 


A) 36   B) 42    C) 25    D) 81    E) 16 

 


⎪⎩+

=+

+

=+

xy

y

x

xy

y

x

133


)

(

72

=>

xyxy

+

=+

133


)

7

(=>  

                             xy

xy

xy

+

=+

+

13314

49

                                                    

6

=xy

 

                              xy=36.     

    To`g`ri javob:  A 

 

 77(2003-8.40). 

xy

x

y

yz

y

z

xz

x

z

+

=+

=

+=10

740

13

58

    tenglamalar sistemasidan x ni toping. 

A) 80/79   B) 5/7   C) 7/13   D) 79/80   E) 7/5 

## Tenglamalar sistemasini quyidagicha qayta yozamiz: 

 

 

xy

xy

y

z

yz

x

z

xz

+

=+

=

+=


Download 254.39 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling