Navoiy texnika-iqtisodiyot kasb-hunar kolleji


Download 0.61 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/8
Sana17.08.2017
Hajmi0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

O‟ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‟RTA MAXSUS TA‟LIM 

VAZIRLIGI  

O’RTA MAXSUS KASB-HUNAR TA’LIMI MARKAZI 

 

NAVOIY VILOYATI O’RTA MAXSUS KASB-HUNAR 

TA’LIMI BOSHQARMASI 

 

NAVOIY TEXNIKA-IQTISODIYOT 

KASB–HUNAR KOLLEJI 

 

 

 

 

 

 

“Fizik-kimyoviy tahlil usullari” 

fanidan  

 

 

ISHCHI O’QUV DASTURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navoiy shahri  

 

 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS  

TA’LIM VAZIRLIGI 

 

O’RTA MAXSUS KASB-HUNAR TA’LIMI MARKAZI 

 

NAVOIY VILOYAT O’RTA MAXSUS KASB-HUNAR TA’LIMI 

BOSHQARMASI 

 

NAVOIY TEXNIKA-IQTISODIYOT KASB-HUNAR KOLLEJI 

 

      «Tasdiqlayman»                                                                          «Ko’rildi»

 

Navoiy texnika-iqtisodiyot                                                  O‟quv ishlari bo‟yicha direktor

 

kasb-hunar kolleji direktori                                               o‟rinbosari ________ A.E.Norov 

____________ G’.O.Xoliqov                                           “____”____________2016 yil.

 

«_____»______________2016 yil.                                                        

 

 

 

“Fizik-kimyoviy tahlil usullari” fanidan  

 

ISHCHI O’QUV DASTURI 

 

 

 

 

 

 

Ushbu ishchi dastur ta‟lim vazirligi 484-sonli buyruq 20-dekabr 2013-yil tasdiqlangan. Hay‟at majlisi bilan tasdiqlangan va akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun uzviylashgan o‟quv 

dasturi asosida ishlab chiqildi. 

  

Tayyorlov yo‟nalishi: 3522400 Kimyoviy tezxnologiya. Kasblar: 3522401 Kimyoviy ishlab chiqarish texnik-texnologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navoiy 2016yil  

 


O‟rta maxsus, kasb-hunar ta‟limi markazi direktori tomonidan 2013 yil 20 dekabrda tasdiqlangan 

namunaviy o‟quv rejada fizik kimyoviy tahlil usullari faniga ajratilgan soatlar miqdori: 

O‟quvchining umumiy o‟quv yuklamasi 140 soat, shu jumladan mashg‟ulot turlari bo‟yicha ajratilgan 

soatlar: 

 

№ 

Mashg‟ulot turlari Ajratilgan 

soat 


Shu jumladan semestrlar bo‟yicha 

II III 

IV 


VI 


Auditoriya jami 

yuklamasi 

140 


 

 

  

100 


40 

Nazariy mashg‟ulot 

64 


 

 

  

46 


18 

Amaliy mashg‟ulot 

60 


 

 

  

42 


18 

Laboratoriya mashg‟uloti 

16 


 

 

  

10 


O‟quvchilarning mustaqil ishi 

70 


 

 

  

50 


20 

 

 Tuzuvchi: 

 

Ro‟ziyeva N.U.. Navoiy texnika-iqtisodiyot kasb-hunar kolleji maxsus fan o‟qituvchisi. 

 

 Taqrizchilar: 

 

NDKI  prorektori,  prof. Muhiddinov B.F.  

 

Navoiy texnika iqtisodiyt kasb- hunar                                                                                                   kolleji  k f n.  Qo`chqorova R.R 

 

  

Fizik-kimyoviy tahlil usullari fanining ishchi o‟quv dasturi Kimyoviy texnologiya va energetika  

kafedrasining 2013 yil 30-avgustdagi 1-sonli yig‟ilishida muhokama qilindi va ekspert guruhiga taqdim 

etildi. 


Fizik-kimyoviy tahlil usullari fanining ishchi o‟quv dasturi va ekspert guruhining xulosasi ta‟lim 

muassasasining 2016 yil 31-  avgustdagi pedagogik kengashida muhokama qilindi, tasdiqlashga va o‟quv 

jarayoniga tadbiq etishga qaror qilindi. 

 

  

 Kirish 

Mustaqil  O`zbekiston  Respublikasining  taraqqiy  topishi  ,  rivojlangan  davlatlar  qatorida  o`z  munosib 

o`rnini  egallashi,  va  eng  asosiy  xalq  farovonligini  har  tomonlama  o`stirish  uchun  xalq  xo`jaligining 

barcha sohalarida  yangi  va zamonaviy texnologiyalarni qo`llash, ishlab chiqarish  jarayonlarini sifatli  va 

yuqori unumdorlik darajasida tashkil qilish zarur.  

Hozirgi fan texnika sohalarining yuqori darajadagi  taraqqiyoti paytida  turli xil xom – ashyo va mineral 

resurslarni qayta ishlab xilma – xil mahsulotlarni olishga ehtiyoj kattaligi ko‟pchillikka yaxshi ayon. Shu 

bilan birgalikda tabbiy manba va mahsulotlari qayta ishlanib har xil zararli kimyoviy unsirlarni  atrof – 

muhitga chiqarib tashlanayotgani va buning  natijasida ekologik muammolar  sodir bo‟layotgani har xil 

kasalliklarga odamlar ko‟plab chalinayotgani ham yaxshi ayon. Ana shunday bir zamonda 

tayyorlanayotgan har bir mutaxassis  mavjud “Kimyoviy analiz” usullar moxiyatini chuqur anglab 

olishlari kerakli amaliy ko‟nikmalarga  ega bo‟lishi  o‟ta zarur. Mavjud ilmiy – amaliy  taxlil qilish 

asoslarini o‟quvchi  yoshlar va talabalar chuqur o‟zlashtirib olishlarini davr taqoza etadi. 

O’quv fani (moduli) ning maqsad va vazifalari: 

Fizik  kimyoviy  tahlil  usuli  fanini  o„qitish  uchun  tuzilgan  mazkur  dasturda  o‟quvchilarning 

umumiy  o„rta  ta„lim  maktablarida  olgan  bilimlarini  chuqurlashtirish  va  davom  ettirish,  boshlang‟ich 

tushunchalar va fizik kimyoviy tahlil usuli asoslarini o„qitish, organik kimyo fani haqida ma‟lumot berish, 

O„zbekistondagi asosiy kimyoviy ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishtirish. 

Hozirgi  ilm-fan,  texnika  va  sanoat  jadal  rivojlanayotgan,  ijtimoiy,  ekologik  holat  keskinlashib 

borayotgan  vaqtda  umumiy  o„rta  maxsus  ta‟lim  maskanlarida  kimyo  fanini  mazmun  jihatdan  yangicha 

o`qitish bir tomondan zaruriyat bo`lsa, ikkinchi tomondan, zamon talabidir. 

Umumiy  o„rta  maxsus  ta‟lim  maskanlarida    fizik  kimyoviy  tahlil  usulining  asosiy  qonunlarini 

o„rganishdan boshlab, davriy qonun, kimyoviy elementlarning atom tuzilishi va tarkibini, yangi kimyoviy 

elementlar sintezi, kvant sonlari, kimyoviy reaksiya tezligi va unga ta‟sir etuvchi omillar, dispers sistema, 

oksidlanish-qaytarilish  reaksiya  turlari,  organik  kimyoning  asosiy  tushuncha  va  qonunlari,  organik 

birikmalar  sinflari,  yuqori  molekulyar  birikmalar,  O„zbekistonda  kimyo  fani  va  kimyo  sanoatining 

rivojlanish mavzulari imkoni boricha o‟quvchilar atrofini o„rab turgan muhitdagi hayot, turmush va ishlab 

chiqarish hamda tajribasi bilan bog„langan bo„lishi lozim.  

O‟quv dasturida o‟quvchilar bilan laboratoriya ishlari va amaliy mashg„ulotlar o„tkazishga, har bir 

mavzuga  tegishli  masalalar  yechishga  katta  ahamiyat  beriladi,  har  qaysi  bo„limni  tugatgandan  so„ng 

olingan nazariy bilimlar amaliy mashg„ulot va masalalar orqali mustahkamlab boriladi. O’quvchilar bilimiga qo’yiladigan talablar: 

Ushbu  ishchi  o‟quv  dasturi  bo„yicha  bilim  olgan  akademik  litsey  va  kasb-hunar  kollejlarining 

o‟quvchilari kimyo fanini o„zlashtirib, quyidagi talablarga javob berishlari kerak: 

-Konduktometrik tahlil usullari. Ularning mohiyati va ishlatilishi. 

-Kondukometrik titrlash. 

-Past chastotali konduktometr. 

-Potensiometrik tahlil usullari va ishlatilish jarayonlari. 

-Potensiometrik tahlil usullarini klassifikatsiyasi. 

-Elektrodlar. Solishtiruvchi elektrodlarga talablar. 

-Potensiometrik titrlash uchun asboblar. 

-Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari uchun potensiometrik titrlash. 

-Kompleks hosil qiluvchi reaksiyalardagi potensiometrik titrlash.  

-Kuchli va kuchsiz kislotalarni potensiometrik titrlash. 

-Cho‟kma hosil qiluvchi reaksiyalar uchun potensiometrik titrlash. 

-Potensiometrik usulda galogenlarni aniqlash. 

-Kompleks hosil qiluvchi reaksiyalardagi potensiometrik titrlash 

-Elektrolizning nazariy asoslari. Faradey qonuni va elektroliz. Tok chiqishi. 

-Elektrogravimetrik tahlil usulining ahamiyati va ishlatilishi. 

-Eritmada metall miqdorini elektrogravimetrik usulda aniqlash. 

-Kulonometriyadagi asboblar. Xavfsizlik texnikasi. 

-Eritmada modda mavjudligini kulonometrik usulda aniqlash.Kondukometrik titrlash. 

-Past chastotali konduktometr. 

-Potensiometrik tahlil usullari va ishlatilish jarayonlari. 

-Potensiometrik tahlil usullarini klassifikatsiyasi. 

-Elektrodlar. Solishtiruvchi elektrodlarga talablar. 

-Potensiometrik titrlash uchun asboblar. -Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari uchun potensiometrik titrlash. 

-Kompleks hosil qiluvchi reaksiyalardagi potensiometrik titrlash.  

-Kuchli va kuchsiz kislotalarni potensiometrik titrlash. 

-Cho‟kma hosil qiluvchi reaksiyalar uchun potensiometrik titrlash. 

-Potensiometrik usulda galogenlarni aniqlash. 

-Kompleks hosil qiluvchi reaksiyalardagi potensiometrik titrlash 

-Elektrolizning nazariy asoslari. Faradey qonuni va elektroliz. Tok chiqishi. 

-Elektrogravimetrik tahlil usulining ahamiyati va ishlatilishi. 

-Eritmada metall miqdorini elektrogravimetrik usulda aniqlash. 

-Kulonometriyadagi asboblar. Xavfsizlik texnikasi. 

-Eritmada modda mavjudligini kulonometrik usulda aniqlash. 

-Atomning tuzilishi. 

-Atom spektorlarining kelib chiqishi. 

-Даврий система ва атом спекторлари. 

-Atomizatsiya va bug‟lanish.Qo‟zg‟olish zonasida zarrachalar urilishi. 

-Spektr chiziqlarining intensivligi. 

-Yoy manbalari.Yoy razryadga probalarni kiritish.Yoydagi bug‟lanish. 

-Alanga-emission tahlil manbai analitik va spectral xossalari. 

-Spektral asboblar klassifikatsiyasi,filtrlanadigan disperse. 

-Spektral asboblar prinsepial sxemasi. 

-Fotoplastinka-spektrografda yorug‟lik qabul qiluvchisi. 

-Steloskoplar va stilometrlar, ular konstruksiyasi. 

-Sifat tahlil usulining klassifikatsiyasi. 

-Spektrogrammalar olinishi. 

-Elementlarning oxirgi chiziqlari.Qo‟zg‟atilish zonasiga priborlarni kiritish. 

-Sifat tahlilidaginatijalar olish. 

-Miqdoriy va yarim miqdoriy tahlil. 

-Absolyut intensivlik chiziqlar o‟lchanilishi va konsentratsiya aniqlanishi. 

-Olovli atom-emission spectral tahlil. 

-Miqdoriy tahlil xatolari. 

-Atom -absorbsion spektral tahlil 

-Absorbsion tahlil o‟tkazish. 

-Atom-absorbsion spektrometrlar prinsepial sxemasi. 

-Konstruksiyasi. Atomitizatsiya. 

-Bir va ikki nurli spektrometrlar. 

-Graduirovik grafiklar. 

-Miqdoriy atom absorbsion tahlil. 

-Molekular yutish spektorlarning kelib chiqishi. 

-Aylanish va tebranma spektorlari. 

-Sifat tahlili. 

-IQ spektorlarning miqdoriy tahlil usullari. 

-Optimal sharoitlarni tanlash. 

-UB(ultrabinafsha)va yutiluvchi ko‟rinish spektorlari tahlili. 

-Individual modda tahlili. 

-Aralashgan moddalar tahlili. 

O’quvchilarning o’zlashtirish natijasi: 

-kimyo tajriba xonalarida ishlash qoidalarini bilish

 

-kimyoviy moddalar bilan ishlashda xavfsizlik qoidalarini bilish;                                                                                                                            

-oddiy kimyoviy idishlardan, asboblardan foydalanib, qattiq, suyuq moddalarning og„irligini, 

hajmini o‟lchash; 

 

-laboratoriya sharoitida tajribalar o‟tkazish uchun murakkab bo‟lmagan kimyoviy asbob-uskunalar va idishlar jamlanmasini tayyorlay olish,  

-kimyoviy asboblarning bir-biriga ulanuvchi qismlarini mustaqil tayyorlash; 

 

-sifat va miqdor reaksiyalarini o„tkazish uchun asboblar to„plamini mustaqil yig„a olish;  

-kimyoviy moddalarning suvli va boshqa erituvchilardagi eritmalarini ma‟lum bir 

kontsentratsiyada tayyorlay olish;  

 

- suyuqlanish temperaturasini aniqlash usullarini bilish;  

-erituvchi va erigan modda haqida to„liq tasavvurga ega bo„lish, erigan moddani erituvchidan 

ajratish usullarini bilish; 

 

-chin eritma, sus‟penziya, emulsiya, to„yingan eritmalar farqini batafsil bilish 

-reaksion muhitning kislotalilik yoki ishqoriyligini indikatorlar yordamida aniqlash; 

 

-murakkab bo„lmagan kimyoviy moddalar o„rtasida kechadigan neytrallanish, o„rin olish reaksiyalari, cho„kma tushish, gaz ajralish reaksiyalarini ko„rsatib berish va sababini tushuntirib berish; 

 

-murakkab bo„lmagan ba‟zi sifat reaksiyalarini ko„rsatish va izohlab berish;  

-laboratoriya mashg„ulotlarini mustaqil ravishda bajara olish, tegishli xulosalar chiqarish; 

 

-kimyoviy reaksiyalar tezligining tashqi omillarga, ya’ni temperaturaga, reaksiyaga kirishuvchi 

moddalarning yuzalariga va katalizatorga, moddalar tabiatiga bog‘liqligini tajribada ko‘rsata olish; 

 

-organik moddalar tarkibidagi uglerod, vodorod va xlorni aniqlay olish;  

-ayrim organik moddalarni tashqi ko„rinishi, o„ziga xos hidi, rangi, holatiga qarab farqlay olish;  

 

-to„yinmagan uglevodorodlarning olinishi va xossalariga bog„liq tajribalarni ko„rsata olish;  

-ayrim organik moddalarni sintez qilishni bilish; 

 

-karbon kislotalarning olinish usullari va xossalariga oid tajribalarni ko„rsatish va mohiyatini anglash;  

-organik moddalarni aniqlash usullarini bilish va bunga doir masalalarni yechish; 

 

-murakkab efirlarning sintez usullarini bilish;  

-termoplastik polimer moddalar bilan tajribalar o„tkazish va natijalarga ko„ra xossalarini 

tushuntirib berish; 

 

-plastmassalarni aniqlashga doir tajribalarni o‘tkaza olish va tushuntirib berish; 

 

-kimyoviy tolalarning kislota va ishqorlar ta‟siriga munosabatini amalda ko„rsatib berish va bu tolalarni aniqlash; 

 

-organik moddalar gidrolizlanish reaksiyalarini ko„rsatish va gidroliz mexanizmini tushuntira olish; 

-laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarni mustaqil o‘tkaza olish, mohiyatini 

tushunish, reaksiya mohiyatini, mexanizmini tushunish, kuzatish natijalarini yozish va xulosa 

chiqarish, reaksiya sababi va natijasining bog‘liqligi qonuniyatlarini anglash, moddalarni sintez qilish 

jarayonida zaruriy shart-sharoitlarni bilish; 

 

-tegishli mavzularga bag„ishlangan masalalarni nazariy ta‟limda olingan bilimlar, formula va qonuniyatlarni qo‟llagan holda yechish. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

O’quv fani (moduli) ga ajratilgan soat miqdoriga mashg’ulot turlari bo’yicha mavzular rejasi 

 

 Fаnning  bo’limlаri  vа  mаvzulаr 

nоmi 

Dаrslаr turi bo’yichа sоаtlаr tаqsimоti 

(аuditоriya yuklаmаsi) 

Mu

stаq

il 

ish

 

 

 mi

 Nаz

аr

iy

 

Аm

аliL

аb

оr

аt

оr

i

ya ish

lаri

 

S

еm

in

аr

 

Ku

rs is

h(lоyih

а 

ish

i)

 

 

 

III-kurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

I- bo’lim:Optik tahlil usullari 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 


Fotoelementlar,ichki 

va 


tashqi 

fotoeffektga asoslanganligi. 

 

  

  

1.2 


 N efelometrik va turbodimetrik tahlil 

usuli.


 

 

 

 

 

1.3 


 Yorug‟lik tarqalish intinsefligining 

turli faktorlarga boliqligi. Reyley  

tenglamasi.

  

  

 

 1.4 

 Nefelomrtrdagi miqdoriy tahlil.

 

 

 

  

1.5 Nefelometrning optik tuzilishi . 

  

  

 

1.6 Nefelometrning ishlash prinsepi.  

 

  

1.7 Lyuminessent tahlil usuli.  

 

  

1.8 Fotolyuminessensiyada moddaning 

bevosita shu‟lalanishi va va uni 

shulalanadigan holatga o‟tkazish. 

  

  

 

1.9 Lyuminessensiyaning kvant va 

energetik unumlari.   

 

  

1.10 


Lyuminessensiyaning so‟nishi.  

 

  

1.11 Sifatiy va miqdoriy lyuminessent 

analizi.   

 

  

1.12 


Refraktometrik analiz usuli.  

 

  

1.13 Refraktometriya analiz usulining 

nazariyasi.   

 

  

1.14 


Refraktometr IRF-22.Optik tuzilishi.  

 

  

 

1.15 Refraktometr IRF-22 ning ishlash 

prinsepi. 

  

 

 1.16 


Refraktometrik usul bilan eritmadagi 

spirt konsentratsiyasini aniqlash. 

 

  

  

 

II- bo’lim:Elektrogravimetrik  tahlil usuli 

 

  

 

  

 

2.1 Konduktometrik tahlil usullari. 

Ularning mohiyati va ishlatilishi.   

 

 2.2 


Kondukometrik titrlash. 

  

  

2.3 Past chastotali konduktometr. 

  

  

 

2.4 Potensiometrik tahlil usullari va 

ishlatilish jarayonlari.   

 

 2.5 


Potensiometrik tahlil usullarini 

klassifikatsiyasi.   

 

 

2.6 

Elektrodlar. Solishtiruvchi 

elektrodlarga talablar.  

 

  

 

2.7 Potensiometrik titrlash uchun asboblar.  

 

  

2.8 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari 

uchun potensiometrik titrlash.   

 

  

2.9 


Kompleks hosil qiluvchi 

reaksiyalardagi potensiometrik titrlash.    

 

 2.10 


Kuchli va kuchsiz kislotalarni 

potensiometrik titrlash. 

  

 

  

2.11 


Cho‟kma hosil qiluvchi reaksiyalar 

uchun potensiometrik titrlash. 

  

 

  

2.12 


Potensiometrik usulda galogenlarni 

aniqlash.   

 

 

 

2.13 


Kompleks hosil qiluvchi 

reaksiyalardagi potensiometrik titrlash   

 

  

2.14 


Elektrolizning nazariy asoslari. 

Faradey qonuni va elektroliz. Tok 

chiqishi.  

 

  

2.15 Elektrogravimetrik tahlil usulining 

ahamiyati va ishlatilishi.   

 

  

2.16 


Eritmada metall miqdorini 

elektrogravimetrik usulda aniqlash. 

  

 

 2.17 


Kulonometriyadagi asboblar. 

Xavfsizlik texnikasi. 

  

 

 2.18 


Eritmada modda mavjudligini 

kulonometrik usulda aniqlash. 

  

 

  

 Download 0.61 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling