Neft-gaz kimyosi va fizikasi” fanidan test


Download 0.76 Mb.
bet6/8
Sana27.09.2020
Hajmi0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
121. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;

Agressiv gazlarni misollarda keltiring?

Vodorod sulfide, hlor, sulfat angidridi, ftor

Tabiiy gazlar

Havo bilan korbonat angidiri aralashmasi

Korbonat angidrid, sulfit angidri

122. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Adsorbentlar nima?

Alyumosilikatlar–seolitlar gaz tozalash uchun

Mineral oksidlar murakkab birikmasi

Tuzlar: kalsiy xlorid (suvsizlantiruvchi)

Bentonitlar (tabiy oksidlar)

123. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Aromatik uglevodorodlarni xlormetillash nima?

37 foiz formaldegid va 40 foizli xlooid kislota eritmalarida gazkondensati aromatik uglevodorodlarini 80 xaroratda xlormetillash

Katalitik sulfoxlorlash

Gazkondensatini degidridli sulfoxlorid bilan alkillash

Uglevodorodni xlorlash

124. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;Gaz qanday xossalari bilan farqlanadi?

Idishda bosim hosil qilish, past haroratlarda qaynashi, zichligining normal sharoitda kichikligi ayrim gazlarning hidi.

Vizual tadqiqot yordamida

Solishtirma og’irligi bilan

Qaynash haroratining farqi bilan, solishtirma og’irligi bilan, vizual tadqiqot yordamida

125. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Gaz kimyosi nima?

Gazlarni kimyoviy xossalarini qiyosiy taxlil qilib, ularni foydali xususiyatlarini ochib istemolchilar talablarini qondirish

Gazlarni solishtirma taxlil qilish

Gazlarni fizik xossalarini o’rganish

Gazlarda sharoit o’zgarishi bilan bo’ladigan hollarni o’rganish, gazlarni solishtirma taxlil qilish

126. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Gaz kondensati nima?

Gazlardan ajraladigan suyuq uglevodorodlar aralashmasi

Qattiq uglevodorodlar aralashmasi

Aromatik uglevodorodlar aralashmasi

Yonilg’isimon xomashyo

127. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;Gaz kondensatini asosiy fizik xossalari nimalar?

Zichligi, sirt tarangligi, nur sindirish ko’rsatkichi, reaksion harorat tarkibi ularning ko’rsatkichlari

Sirt va miqdor tarkibi

Vizual ko’rsatkichlari

Fazali xossalari

128. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;Gazlar aralashmasini qanday ajratiladi?

Aralashmani aziotrop rektifikasiyalash, hamda past haroratli ekstrakgentlarda yuvib ajratib olinsh bilan

Haydash yo’li bilan

Gaz absorbsion yuvib, tozalanadi, ekstraksion usul bilan, xaydash yo’li bilan

Ekstraksion usul bilan

129. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Gazlar gomologik qatori nima?

Metan, etan, propan, butan

Havodagi gazlar qatori

Sanoat gazlari qatori

Nordon gazlar qatori

130. Fan bobi – 3; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Gazlarni qayta ishlash mahsulotlari nimalar?

Yoqilg’i, korbont angidrid, vodorod, ammiak, metanol, mochevina, siklogeksan, azot, fomaldegid va boshqalar

Ekologik toza yoqilg’i

Suv va boshqa kam miqdordagi mineral birikmalar, ekologik toza yoqilg’i

Vodorod sulfid, xlor

131. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;Er ostida gaz boyliklari qanday holda uchraydi?

Bosim ostida

Vakuum ostida

Bug’ holida

Qattiq holda

132. Fan bobi – 3; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Yer ostida qazib olinayotgan 1 t neft tarkibida qancha miqdorda suv bor?

200- 300 kg

450- 500 kg

500- 600 kg

300-320 kg

133. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2;Qazib olinayotgan neftni 1 tonnasi o’zi bilan necha gaz olib chiqadi?

50- 100

400- 600

500- 600

450- 500

134. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Kam oltingugurtli neftda oltingugurtning miqdori necha foiz ni tashkil etadi?

0,5 foiz

1,5 foiz

2,5 foiz

3,0 foiz

135. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Neft tarkibini necha foizini alkanlar tashkil etadi?

10- 70 foiz

60- 90 foiz

80- 90 foiz

75- 80 foiz

136. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;Gaz qanday xossalari bilan farqlanadi?

Idishda bosim hosil qilish, past haroratlarda qaynashi, zichligining normal sharoitda kichikligi ayrim gazlarning hidi.

Vizual tadqiqot yordamida

Solishtirma og’irligi bilan

Qaynash haroratining farqi bilan, solishtirma og’irligi bilan, vizual tadqiqot yordamida

137. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Gaz kimyosi nima?

Gazlarni kimyoviy xossalarini qiyosiy taxlil qilib, ularni foydali xususiyatlarini ochib istemolchilar talablarini qondirish

Gazlarni solishtirma taxlil qilish

Gazlarni fizik xossalarini o’rganish

Gazlarda sharoit o’zgarishi bilan bo’ladigan hollarni o’rganish, gazlarni solishtirma taxlil qilish

138. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Gaz kondensatini asosiy fizik xossalari nimalar?

Zichligi, sirt tarangligi, nur sindirish ko’rsatkichi, reaksion harorat tarkibi ularning ko’rsatkichlari

Vizual ko’rsatkichlari

Sirt va miqdor tarkibi

Fazali xossalari

139. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Gaz kondensatlar gazlardan qanday ajratiladi?

Past haroratli separatsiya jarayonida past haroratning vinturi quviridan gazning yuqori bosimdan past bosimga tushirilishida gaz Kondensati suyulib ajratiladi

Xom ashyo nasoslarida ajratiladi, rezervuarlarda to’planishi

Separatorlarda

Rezervuarlarda to’planishi

140. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Gaz holati nima?

Modda molekularini normal sharoitdagi erkin harakati, holati

Moddaning qattiq holati

Suyuq holati

Havo, suyuq holati, moddaning qattiq holati

141. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Geterоatоmli birikmalarga qanday birikmalar kiradi?

Oltingugurtli, azоtli, kislоrоdli

Azоtli

Vоdоrоdli

Oltingugurtli

142. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Gazkondensati kislorodli birikmalarini olish haqida izoh bering.

Gazkondensatini havo kislorodi bilan katalitik oksidlab spirtlar, efirlar va kislotalar sintez qilish”

Spirtlar bilan uglevodorodlarni alkillab oksigentlar olish

Gazkondensati-dan kislorodli birikmalari ajratib olish

Uglevodorodlarni oksidlash

143. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Gazkondensatidan olingan yoqilg’ilarni xossalari qanday?

Benzin 50 foiz, kerosin 30 foiz va dizel yoqilg’isi 20 foiz

Asfoltenlar yo’q darajada ammo gaz kondensatida mazut miqdori 5- 6 foiz tashkil qiladi.

Yoqilg’ilar ko’rsatkichlari normallashmagan

Smola miqdori 3 foiz gacha

144. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Gazlar aralashmasini qanday ajratiladi?

Aralashmani aziotrop rektifikasiyalash, hamda past haroratli ekstrakgentlarda yuvib ajratib olinsh bilan

Haydash yo’li bilan

Ekstraksion usul bilan

Gaz absorbsion yuvib, tozalanadi, ekstraksion usul bilan , xaydash yo’li bilan

145. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Оlinayotgan neftni 1 tоnnasi o’zi bilan necha kg mineral tuz va inert chiqindilar оlib chiqadi?

15-20 kg gacha

1-1,5 kg

5-10 kg gacha

10 dan 15 kg gacha

146. Fan bobi – 3; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Gazkondensatlarini guruhli uglevodorodlari qanchadan?

O’rtacha: parafinlar 30- 40 foiz naftenlar 20- 30 foiz arenlar 20-30 foiz

Yuqori naftenli 25-30 foiz

Yuqori parafinli 25- 50 foiz

Yuqori aromatikli 20-35 foiz

147. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Neftdan olingan yoqilg'i fraksiyasini tarkibida oltingugurt miqdori ko‘p bo‘lsa undan qaysi usul bilan tozalanadi?

Gidrotozalash

Ekstraksiya

Rektifikatsiya

Kristalizatsiya

148. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Gazni qayta ishlash zavodining tavsifi qanday?

Gaz konini ekspluatatsiya qilish uchun yaratilgan ishlab chiqarish tizimi

Gaz konlarini quvurlar bilan birlashgan joyi, gaz konini ekspluatasiya qilish uchun yaratilgan ishlab chiqarish tizimi

Gaz separatorlari joylashtirilgan ishlab chiqarish korxonasi

Tabiy gaz konlar tizimini birlashtirib ham gazni zaxarli komponentlaridan tozalab, gazkondensatidan ajratib, suvsizlantirib, iste’molchiga yoqilg’i sifatida tayyorlash javob beradigan sanoat tizimi

149. Fan bobi – 3; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;Gazlarni solishtirma og’irligini qanday qilib aniqlanadi?

Gaz pipetkali piknometrga gazni qamab narmal sharoitda uni analitik tarozida tortib suvni 4 gradus xaroratda dagi zichligiga taqqoslab aniqlanadi

Suv bilan taqqoslab

Torozida o’lchab

Piknometr yordamida, suv bilan taqqoslab, torozida o’lchab

150. Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Karbamidning tarkibi qanday organik moddalardan iborat?

Uglerod, kislorod, azot, vodorod

Azot

Uglerod, kislorod

Azot, uglerod

151. Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Qazib olinayotgan neftni 1 tonnasi o’zi bilan necha gaz olib chiqadi?

400- 600

50- 100

450- 500

500- 600


Download 0.76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling